Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:romeo_juliet_2

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

147
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: romeo_juliet_2. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:romeo_juliet_2

  1. ] Ðîìåî è Äæóëüåòòà^ 1. Ïåðåãíèòå êâàäðàò ïî äèàãîíàëÿì. 2. Ñîãíèòå äâà óãëà êâàäðàòà ê öåíòðó... Ñäåëàéòå ãëóáèííûå ñêëàäêè íà áèñ- ñåêòðèñàõ ïðîòèâîïîëîæíûõ óãëîâ. 4. Ñîãíèòå ñòîðîíû ê ñåðåäèíå, ïðè ýòîì äâà òðåóãîëüíèêà 3. ...è Ïåðåâåðíèòå ôèãóðó! îêàæóòñÿ ñíàðóæè. 5. Ïåðåãíèòå ïðîòèâîïîëîæíûå óãëû 6. Îòîãíèòå ïðàâûé òðåóãîëüíèê 7. Ñäåëàéòå äâà íàäðåçà: îäèí - ê òðåóãîëüíèêîâ ïî áèññåêòðèñàì. âëåâî. äèàãîíàëè, âòîðîé - íåìíîãî íå äîõîäÿ äî íå¸.
  2. 8. Îòîãíèòå òðåóãîëüíèê íàçàä. 9. Ïðîâåäèòå äâå “ãëóáèíêè” 10. Ñêëàäûâàåì îäíîâðåìåííî ïî Ïîâòîðèòå îïåðàöèþ ñî ÷åðåç òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ âñåì ëèíèÿì. âòîðûì òðåóãîëüíèêîì. ðàíåå íàìå÷åííûõ ëèíèé. 10 - 11 11. Ñêëàäêà “óõî êðîëèêà”. 12. Ïîâòîðèòå îïåðàöèè 10 - 11 13. Ñäåëàéòå “çàñå÷êè” íà ñ äðóãîé ñòîðîíû. ñêëàäêå. Âåëè÷èíà “øàãà” - 1/8 äëèíû äèàãîíàëè.
  3. 14. Ðàñêðîéòå ñêëàäêóþ 15. Ñäåëàéòå ðàçðåç ïîñåðåäèíå. 16. Îòîãíèòå íàðóæó ñïðÿòàííûå ÷àñòè 17. Íàèáîëåå ñëîæíûé ìîìåíò: íóæíî ïðîäåòü ñêëàäêè. áîêîâûå ÷àñòè ôèãóðû ñêâîçü îòâåðñòèå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî àêêóðàòíî ñîãíóòü óãëû ñêëàäîê òàê, ÷òîáû èõ øèðèíà ñîîòâåòñòâîâàëà øèðèíå îòâåðñòèÿ.
  4. 20. Ñîãíèòå íàçàä 19. Cëåäóþùèå îïåðàöèè áóäóò “ñêëàäêó-ìîëíèþ”. ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñêëàäêàõ, 18. Ñîãíèòå íèæíèé óãîë ââåðõ. ñîñòàâëÿþùèõ âåðõíèé ñëîé ôèãóðû. 23. Ãîëîâà êðóïíî. Ðàñêðîéòå “êàðìàí”. Ñêëàäêà íå ñèììåòðè÷íà! 22. Âîãíèòå óãîëîê âíóòðüþ 21. Ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü íàä æåíñêîé ôèãóðîé. 25. Ñêëàäêè-”ìîëíèè” ââåðõó 24. Ñðàâíèòå ðåçóëüòàò ñ ðèñóíêîì. ñëåâà è âíèçó ñïðàâà.
  5. 26. Âûâåðíèòå âåðõíèé óãîë 27. Ïîñëåäíèé øòðèõ... 28. ...è âëþáë¸ííàÿ ïàðà íàèçíàíêó. Ôîðìèðóåì íîãè. ãîòîâà! Ïîçâîëüòå “êàâàëåðó” îáíÿòü “äàìó”! 30. Ãëóáèííàÿ ñêëàäêà. 31. Ðàñêðîéòå âåðõíþþ ÷àñòü ôèãóðû, èñïîëüçóÿ íàìå÷åííûå ñãèáû. 29. Ãëóáèííàÿ ñêëàäêà íà ëèöåâîé ñòîðîíå ôèãóðû. Ïåðåâåðíèòå íà äðóãóþ ñòîðîíó. 32. Îñòîðîæíî âûâåðíèòå çàøòðèõîâàííóþ ÷àñòü ôèãóðû íàèçíàíêó. 33. “Ãîðíûìè” ñãèáàìè ïðèäàéòå âåðõíåé ÷àñòè ôèãóðû ôîðìó ñåðäöà.
  6. 34. Ñîãíèòå ôèãóðó òàê, ÷òîáû å¸ áîêîâûå ñòîðîíû îáðàçîâàëè 35. Ôèãóðà ãîòîâà! ïðÿìîé óãîë, à ôèãóðû âëþáë¸ííûõ Åñëè õîòèòå, ýòî ïàìÿòíèê îñòàëèñü íà îäíîé ïëîñêîñòè. Âå÷íîé Ëþáâè, âîïëîù¸ííûé â áóìàãå.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2