intTypePromotion=1

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:towerbox

Chia sẻ: Nhut Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
65
lượt xem
10
download

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:towerbox

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: towerbox. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:towerbox

  1. T O W E R B OX T HERE A RE T HREE S ECTIONS T O T HE T O W E R B OX , T OP , M IDDLE , A ND B ASE . T HE N UMBER O F M IDDLE S ECTIONS D ETERMINE T HE H EIGHT O F T HE B OX . D IAGRAM I S S H O W N W ITH T W O M IDDLE S ECTIONS E NJOY A N D F EEL F R E E T O M AKE C OPIES A N D D ISTRIBUTE T HESE D IAGRAMS . P LEASE E MAIL TOP C O M M E N T S A N D Q UESTIONS T O winson_chan@spectrumsignal.com M IDDLE T O P S ECTION 1 2 C REASE D IAGONALS , F O L D F O L D TO P CO R N E R TO C REASE M IDDLE B O T T O M C O R N E R T O C ENTRE , M AKING O NLY A S MALL C REASE 3 4 B ASE 7 F O L D A L O N G L INES I NDICATED T O C O M P L E T E D M O D U L E . FO U R COMPLETE MODULE. M ODULES A RE R EQUIRED T O M AKE T O P S ECTION 6 5 T W O M ODULES I N M ID -A S S E M B L E . T U C K T W O V IEWS OF THE COMPLETED T RIANGULAR F LAP U NDERNEATH T O P S ECTION Model: Tower Box Page: 1/ 3 Designer: Winson Chan A S S E M B L E F O U R U NITS A S S H O W N . B E S U R E T HAT T HE T RIANGULAR F LAP R EMAINS O N T O P Diagrammed By: Winson Chan, winson_chan@spectrumsignal.com Revision: 3.0 Date: 06/04/98
  2. M IDDLE S ECTION (L O W E R H ALF ) C O M P L E T E D M O D U L E . FO U R F O L D A L O N G L INES I NDICATED T O M ODULES A RE R EQUIRED T O COMPLETE MODULE. M AKE T O P S ECTION C REASE D IAGONALS , F O L D T O P F O L D T O P E D G E T O C ENTRE C O R N E R T O C ENTRE 7 5 6 T W O M ODULES I N M ID -A S S E M B L E . A S S E M B L E F O U R U NITS A S S H O W N . B E S U R E T HAT T W O V IEWS OF THE C O M P L E T E D M IDDLE S ECTION , T HE T RIANGULAR F LAP R EMAINS O N B E L O W L O W E R L O W E R H ALF . F O U R T RIANGULAR F LAPS S H O U L D E XIST O N T O P . F LAGS A RE U SED T O H O L D T HE L O W E R M IDDLE S ECTION M IDDLE S ECTION (U PPER H ALF ) 1 2 3 4 1 2 F O L D 1/2 AND 1/4 P OINTS M AKE A S MALL C REASE A T THE F O L D T O P E D G E T O T HE F O L D NE W ED G E TO THE T O G E T H E R T O G ET T HE 3/ 1/2 A N D 1/4 P OINT 3/8 P OINT 1/2 P OINT 8 P OINT 5 6 Model: Tower Box Page: 2 / 3 M AKE A V ERTICAL C REASE Designer: Winson Chan F O L D BO T T O M CO R N E R TO U SING T HE E D G E O F T HE C REASE F O R M E D I N S TEP 4 Diagrammed By: Winson Chan, T RIANGLE A S A G UIDE winson_chan@spectrumsignal.com Revision: 3.0 Date: 06/04/98
  3. 7 8 9 10 V ALLEY F O L D C REASE M ADE I N U NFOLD T O S TEP 4. M ODEL S H O U L D L O O K L IKE T HIS . F O L D T RIANGULAR S TEP 4. R EFOLD THE C REASES B ISECT B O T T O M L EFT R EFOLD C REASE M ADE I N S TEP 5 F LAP D O W N M ADE I N S TEPS 6 A N D 7 CORNER 11 12 13 Pocket M IDDLE S ECTION , 16 U PPER H ALF COMPLETED MODULE. 4 M ODULES A RE R EQUIRED R EVERSE A NGLE . N OTICE V ALLEY F O L D C O R N E R T O M AKE T HE M IDDLE T HE P O C K E T U SING THE T RIAGLE A S A G UIDE S ECTION , U PPER H ALF 14 15 M IDDLE S ECTION , L O W E R H ALF I NSERT T HE 4 F LAPS O F THE L O W E R H ALF I N T O T HE 4 C O M P L E T E D M IDDLE P OCKETS OF THE U PPER H ALF S ECTION , U PPER H ALF 17 A S S E M B L E T HE 4 U NITS A S S H O W N B ASE S ECTION C O M P L E T E D M IDDLE S ECTION 1 2 3 4 T HE B ASE I S I DENTICAL T O T HE B O T T O M S ECTION , B UT W ITH C O M P L E T E D B ASE T HE A DDITION O F A F IFTH P IECE . F O L D T HE 4 C O R N E R S OF THE F IFTH S HEET T O THE C ENTER A N D I NSERT F LAPS I N T O T HE Model: Tower Box Page: 3 / 3 P OCKETS O F M IDDLE S ECTION L O W E R H ALF Designer: Winson Chan Diagrammed By: Winson Chan, winson_chan@spectrumsignal.com Revision: 3.0 Date: 06/04/98
  4. C REASE D IAGONALS , F O L D B O T T O M C O R N E R T O C ENTRE , P APER S H O U L D L O O K L IKE T HIS . F O L D TO P CO R N E R TO C REASE F O L D T O P L AYER I N H ALF M AKING O NLY A S MALL U NFOLD AND R OTATE 180º C REASE I NSERT M O D U L E I N T O T HE S PACE F O R M E D B Y S MALLER T RIANGUALR S ECTION . S EE D IAGRAM 8 V ALLEY F O L D /U NFOLD 1 AND 2, T H E N F O L D 3 9 A B O V E A N D B E L O W V IEW OF C O M P L E T E D L O W E R M IDDLE U PPER M IDDLE M ODULE M ODULE C O M P L E T E D M IDDLE M O D U L E . M AKE A S M ANY A S Y O U W ANT L O W E R M IDDLE M ODULE I NSERT T HE 4 F LAPS O F THE L O W E R M O D U L E I N T O T HE 4 Tower Box - Lower Middle & Assembly 2/3 P OCKETS OF THE U PPER M O D U L E Designer: Winson Chan Diagrammed By: Winson Chan Revision: 2.0 Date: 10/24/95
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2