Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản: xwing

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: xwing. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản: xwing

  1. Wayne Ko's Chi-Wing Fighter ! caeQbU_b\QbWUbYc bUS_]]U^TUT ! " 3_\_ebcYTUe`CdQbdgYdXQgQdUbR_]R >_^UgV_\TcY^dXYcTYQWbQ]E^USSUccQbi RQcUQcY^TYSQdUTRi6_\TY^d_aeQdUbc V_\TcXQfURUU^bU]_fUTBUV_b] Q^TV_\T]YTT\UcUSdY_^cY^d_!&dXc gQdUbR_]RRQcUQ^TT_QcUbYUc_VY^cYTU >_dYSUQ\dUb^QdY_^fQ\\UiQ^T]_e^dQY^ Q^T_edcYTUbUfUbcUV_\Tc V_\Tc # $ % =_TU\cX_e\T\YUV\Qd =_TU\cX_e\T^_g\__[\Y[U GYdXdXUcUS_^T\QiUbV_\T VUQdebUcY^QR_fUTYQWbQ] dXYc S_b^UbcQ^TdXU^bUfUbcU XQfURUU^UhQWWUbQdUTd_ =_TU\*3XYGY^W6YWXdUb @QWU!_V% cUUVUQdebUce^TUb^UQdX 4UcYW^Ub*GQi^U;_ 4YQWbQ]]UT2i*GY^c_^3XQ^ 6_\TS_b^UbcQ^TbUfUbcU U]QY\*gY^c_^OSXQ^0c`USdbe]cYW^Q\S_] BUfYcY_^*! 4QdU* &"#)(a
  2. & ' ( =_TU\cX_e\T^_g\__[\Y[U BUfUbcUV_\TdXUdY`_^d_` =_TU\cX_e\T^_g\__[\Y[U dXYc \QiUb dXYc>Uhddg_cdU`cgY\\RU Q^U^\QbWU]U^d_VSYbS\UTQbUQ ) ! !! BUfUbcUV_\TdXUdY`_^UYdXUb =_TU\cX_e\T^_g\__[\Y[U FYUg_VdXUd_`_VdXU cYTU>_dYSUdXUfQ\\UiV_\T dXYc^_dYSUgXUbUdXU ]_TU\B_dQdUV\Q`cd_ dXYcUTWUcX_e\TbU]QY^gXUbU \QiUbcU^Te`BU`UQd_^ bUfUQ\dXUcYTUc YdYcT_^_dV_\TY^cYTU RQS[cYTU !" !# !$ FQ\\UiV_\TXQ\VdXU\QiUbc =_TU\cX_e\T^_g\__[ =Q[U]_e^dQY^Q^TfQ\\UiSbUQcUc T_dXYc_^\i_^_^UcYTU \Y[UdXYc6\Y`]_TU\_fUb QccX_g^@ecXdXUcYTUcY^c_ dXQddXUd_`\QiUb_V`Q`UbQc =_TU\*3XYGY^W6YWXdUb @QWU"_V% 4UcYW^Ub*GQi^U;_ RQS[U^T_VdXU]_TU\bYcUc=_TU\ 4YQWbQ]]UT2i*GY^c_^3XQ^ T_Uc^_dbU]QY^V\Qd U]QY\*gY^c_^OSXQ^0c`USdbe]cYW^Q\S_] BUfYcY_^*! 4QdU* &"#)(a
  3. !% 3-D =_TU\cX_e\T^_g\__[\Y[U dXYc1#4fYUgYccX_g^ _^dXUbYWXdQ^TQcYTU fYUgY^cdU`!& !' bisect 45 degree angle !& DXUdbYQ^W\UV_b]cdXU CYTUfYUg6\QddU^gY^WRU S_S[`Yd_VdXUHgY^W V_\TY^WQ\_^WSbUQcU BUfUbcUV_\TQ\_^W\Y^U Y^TYSQdUT Y^TYSQdUT !( !) " CY]`\YVYUTfYUg_V 2YcUSdQ^W\UQ^T 2YcUSddXU$% XQ\V_VdXUHgY^W bUfUbcU TUWbUUQ^W\UQ^T 6_\TUTWU_VgY^Wd_ deS[Y^cYTUQc dXUUTWU_VdXUR_Ti cX_g^BU`UQd_^ _dXUbcYTU_VdXU gY^WQ^T_^UQSX gY^W =_TU\*3XYGY^W6YWXdUb @QWU#_V% 4UcYW^Ub*GQi^U;_ 4YQWbQ]]UT2i*GY^c_^3XQ^ U]QY\*gY^c_^OSXQ^0c`USdbe]cYW^Q\S_] BUfYcY_^*! 4QdU* &"#)(a
  4. "! "" "# 2YcUSddXU""% CY^[S_b^UbQc TUWbUUQ^W\UQ^TdeS[ cX_g^ Y^cYTUQccX_g^ BU`UQd_^_dXUbcYTU _VdXUgY^WQ^T_^ UQSXgY^W9]T_Uc^d g_b[Q\\dXQdgU\\ cSbe^SXY^WdXU`Q`Ub 6\Y`]_TU\_fUbi_eQbU^_g\__[Y^WQddXUR_dd_]_V QRYd]YWXdRU^UUTUT dXUhgY^W6_\TUQSXcYTU_VdXUR_TiY^XQ\VDXU cUSdY_^^UQbdXUdY`YcQbUfUbcUV_\TgXY\UdXU cUSdY_^^UQbdXUd_`V_b]cQbYWXdQ^W\UFQ\\UiV_\T dXUgY^Wcd_V_b]bYWXdQ^W\UCXQ`UU^WY^cQc "$ cX_g^CUU^UhdcdU`V_bcYTUfYUg DXUTYQWbQ]Yc^_dd_cSQ\UQ^TdXU `Ubc`USdYfUYcgb_^WRed9dXY^[i_e WUddXUYTUQDXUU^dYbU]_TU\cX_e\T RUdXUS_\_ebUTcYTUReddXUTYQWbQ] cX_gc_^\idXUR_dd_]QcWbUi =_TU\*3XYGY^W6YWXdUb @QWU$_V% 4UcYW^Ub*GQi^U;_ 4YQWbQ]]UT2i*GY^c_^3XQ^ U]QY\*gY^c_^OSXQ^0c`USdbe]cYW^Q\S_] BUfYcY_^*! 4QdU* &"#)(a
  5. "% "& 6_\TUQSXcYTU_VdXUR_TiY^XQ\VcXQ`UdXU U^WY^UcRiV_\TY^WUQSXS_b^UbT_g^FQ\\UiV_\T E^V_\TdXUd_`\QiUbQ^TV\QddU^ dXURQcU_VUQSXgY^W=_TU\T_Uc^_dbU]QY^ dXUdY`=Q[UdXUSbY]`Qc V\Qd Y^TYSQdUT 2QS[FYUg "' CYTUFYUg 9Vi_eXQfUQ^iaeUcdY_^c_bS_]]U^dcQR_eddXU TYQWbQ]cU]QY\]UBU]U]RUbdXYcYcbUf! _VdXU TYQWbQ]cc_T_^dRUceb`bYcUTYVdXUbUQbUc_]U ]YcdQ[Uc6UU\VbUUd_]Q[US_`YUc_VdXUcUTYQWbQ]cQ^T cXQbUgYdXUfUbi_^U4_^dV_bWUd_bYWQ]YcX_e\TRU cXQbUTQ^TWYfU^QgQic_]Q[Uc_]UdXY^W^YSUQ^TWYfUYd d_c_]U_^Ui_e[^_g_bc_]U_^Ui_eT_^dYd]Qi]Q[U dXUYbTQi8Q``i6_\TY^W =_TU\*3XYGY^W6YWXdUb @QWU%_V% =_TU\Yc^_gS_]`\UdU>_dYSUcYTUQ^T 4UcYW^Ub*GQi^U;_ RQS[fYUgc 4YQWbQ]]UT2i*GY^c_^3XQ^ U]QY\*gY^c_^OSXQ^0c`USdbe]cYW^Q\S_] BUfYcY_^*! 4QdU* &"#)(a
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2