Nghị định Số: 128/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Đặng Công Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
177
lượt xem
17
download

Nghị định Số: 128/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị định Số: 128/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 128/2008/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NĂM 2002 VÀ PHÁP L NH S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NĂM 2008 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau ây g i chung là Pháp l nh) v m t s nguyên t c chung trong x lý vi ph m hành chính, hình th c x ph t vi ph m hành chính, bi n pháp x lý vi ph m hành chính khác, thNm quy n, th t c và vi c áp d ng m t s bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính. i u 2. Th m quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính ThNm quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính t i i u 2 c a Pháp l nh bao g m thNm quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính c th , hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính; quy nh khung và m c ti n ph t trong trư ng h p ph t ti n; quy nh các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính. Vi c xác nh khung và m c ti n ph t i v i hành vi vi ph m hành chính ư c căn c vào tính ch t, m c c a hành vi ó. i u 3. M t s nguyên t c x lý vi ph m hành chính M t s nguyên t c x lý vi ph m hành chính t i các kho n 2, 3 và 4 i u 3 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính khi có hành vi vi ph m hành chính do pháp lu t quy nh.
 2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính khi có hành vi vi ph m hành chính ư c quy nh c th trong các văn b n lu t c a Qu c h i, pháp l nh c a y ban thư ng v Qu c h i và ngh nh c a Chính ph . Các văn b n do Th tư ng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , H i ng nhân dân, y ban nhân dân ban hành ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n không ư c quy nh hành vi vi ph m hành chính và hình th c, m c x ph t. 2. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n: a) M t hành vi vi ph m ã ư c ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t ho c ã l p biên b n x ph t thì không ư c l p biên b n, ra quy t nh x ph t l n th hai i v i chính hành vi ó n a. Trong trư ng h p hành vi vi ph m v n ti p t c ư c th c hi n m c dù ã b ngư i có thNm quy n x ph t ra l nh ình ch thì b áp d ng tình ti t tăng n ng quy nh t i kho n 8 i u 9 c a Pháp l nh; b) M t hành vi vi ph m hành chính ã ư c ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t thì không ng th i áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh i v i hành vi ó; c) Trong trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m b chuy n h sơ ngh truy c u trách nhi m hình s mà trư c ó ã có quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì ngư i ã quy t nh x ph t ph i h y b quy t nh x ph t; n u chưa ra quy t nh x ph t thì không x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi ó. 3. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t v hành vi ó và ngư i có thNm quy n x ph t căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m, tình ti t tăng n ng, gi m nh mà ra quy t nh x ph t i v i t ng ngư i cùng th c hi n vi ph m hành chính. 4. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m theo quy nh t i kho n 2 i u 56 c a Pháp l nh. i u 4. Nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính Nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính theo kho n 6 i u 3 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Tình th c p thi t là tình th c a ngư i vì mu n tránh m t nguy cơ ang th c t e d a l i ích c a Nhà nư c, c a cơ quan, t ch c, quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà không còn cách nào khác là ph i gây m t thi t h i nh hơn thi t h i c n ngăn ng a. 2. Phòng v chính áng là hành vi c a m t ngư i vì b o v l i ích c a Nhà nư c, c a cơ quan, t ch c, b o v quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà ch ng tr l i m t cách c n thi t ngư i ang có hành vi xâm ph m các l i ích nói trên. 3. Ngư i th c hi n hành vi do s ki n b t ng , t c là trong trư ng h p không th th y trư c ho c không bu c ph i th y trư c h u qu c a hành vi ó. 4. Ngư i th c hi n vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c m t b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i v i trư ng h p l i d ng ngư i m c b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi th c hi n hành vi vi ph m hành chính thì tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính ph i b t ch thu, m i h u qu do l i d ng các i tư ng này vi ph m u ph i ư c kh c ph c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính c a ngư i chưa thành niên gây ra
 3. Ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính mà gây thi t h i thì trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 40 c a Lu t Hôn nhân và Gia ình ngày 09 tháng 6 năm 2000 và các kho n 2, 3 i u 606 c a B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005. i u 6. Tình ti t tăng n ng Nh ng tình ti t tăng n ng t i các kho n 1 và 2 i u 9 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Vi ph m có t ch c là trư ng h p có hai ngư i tr lên câu k t v i nhau, c ý cùng th c hi n hành vi vi ph m hành chính. 2. Vi ph m nhi u l n trong cùng lĩnh v c là trư ng h p th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c mà trư c ó ã vi ph m nhưng chưa b phát hi n ho c chưa b x ph t và chưa h t th i hi u x ph t. 3. Tái ph m trong cùng lĩnh v c là trư ng h p ã b x ph t nhưng chưa h t th i h n m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành c a quy t nh x ph t mà l i th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c ã b x ph t. “Lĩnh v c” quy nh t i kho n này ư c hi u là các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c quy nh t i t ng ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính. i u 7. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính theo kho n 1 i u 11 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t (t c là t ngày th c hi n xong các nghĩa v , yêu c u ghi trong quy t nh x ph t ho c t ngày quy t nh x ph t ư c cư ng ch thi hành) ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t quy nh t i i u 69 c a Pháp l nh mà không th c hi n hành vi vi ph m trong cùng lĩnh v c trư c ây ã b x ph t thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính v hành vi ó. i u 8. Th i h n ư c coi là chưa b áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác Th i h n ư c coi là chưa b áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác theo kho n 2 i u 11 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Cá nhân ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh, n u qua hai năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x lý (t c là t ngày h t h n giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c h t h n ch p hành t i trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh) ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x lý quy nh t i các i u 73, 82, 91 và i u 100 c a Pháp l nh mà không th c hi n hành vi vi ph m thu c i tư ng b áp d ng m t trong các bi n pháp x lý hành chính khác theo quy nh t i kho n này thì ư c coi như chưa b áp d ng bi n pháp ó. i u 9. Cách tính th i h n, th i hi u trong x lý vi ph m hành chính 1. Th i h n, th i hi u trong Pháp l nh ư c quy nh theo tháng ho c theo năm thì kho ng th i gian ó ư c tính theo tháng, năm dương l ch, bao g m c ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. 2. Th i h n trong Pháp l nh ư c quy nh theo ngày thì kho ng th i gian ó ư c tính theo ngày làm vi c, không bao g m ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. i u 10. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n trong vi c x lý vi ph m hành chính
 4. 1. Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i ti n hành x ph t vi ph m hành chính theo úng trình t th t c quy nh t i Chương VI Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2. Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính l m d ng ch c v , quy n h n, sách nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không nghiêm minh vi ph m hành chính; thi u trách nhi m quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính; không tuân th nghiêm ng t các quy nh trong vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m x lý vi ph m hành chính; ra quy t nh x lý vi ph m hành chính trái pháp lu t, có l i trong vi c không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n quy nh t i i u 56 c a Pháp l nh, n u chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s thì b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Chương 2. HÌNH TH C, TH M QUY N X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 11. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh Vi c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh theo i u 16 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . Gi y phép, ch ng ch hành ngh là các lo i gi y t do cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n c p cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t cho phép t ch c, cá nhân ó kinh doanh, ho t ng, hành ngh trong m t lĩnh v c nh t nh ho c s d ng m t lo i công c , phương ti n nh t nh. Gi y phép, ch ng ch hành ngh quy nh t i i u này không bao g m gi y ăng ký kinh doanh, các lo i ch ng ch g n v i nhân thân ngư i ư c c p không có m c ích cho phép hành ngh . 2. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c áp d ng có th i h n ho c không th i h n và ư c quy nh i v i hành vi vi ph m hành chính c th , tùy thu c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m ó. Th i h n áp d ng i v i hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n t i a không quá 12 tháng; i v i hình th c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh không th i h n thì th i h n áp d ng t 12 tháng tr lên. Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c tính t th i i m t m gi gi y phép, ch ng ch hành ngh . Trư ng h p m t ngư i cùng m t lúc th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính mà các hành vi này b tư c quy n s d ng cùng m t lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thì ch áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n dài nh t quy nh i v i các hành vi vi ph m; n u không cùng m t lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thì áp d ng riêng i v i t ng hành vi. Th i h n b tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh và các trư ng h p c th b áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c quy nh t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i u 12. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính Vi c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính theo i u 17 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. Th t c và các trư ng h p c th b áp d ng t ch thu
 5. tang v t, phương ti n ư c quy nh t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. 2. Không áp d ng hình th c x ph t t ch thu tang v t phương ti n trong trư ng h p tang v t, phương ti n b t ch c, cá nhân vi ph m chi m o t, s d ng trái phép mà ph i tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp. Trong trư ng h p tang v t là văn hóa phNm c h i, hàng gi không có giá tr s d ng, v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng thì b x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 61 c a Pháp l nh. i u 13. Bi n pháp kh c ph c h u qu khác quy nh t i i m kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh Ngoài các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, c, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh, Chính ph có th quy nh thêm các bi n pháp kh c ph c h u qu khác và thNm quy n quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ó t i các ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i u 14. Chi phí th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i u 21a c a Pháp l nh trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không th th c hi n ư c bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không th th c hi n ư c bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy nh t i i u 21a c a Pháp l nh thì cơ quan qu n lý có thNm quy n ch ư c s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu khi có các i u ki n sau: a) C n ph i có ngu n kinh phí kh c ph c h u qu mà cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không có kh năng chi tr ngay ho c quy trình th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu òi h i ph i áp d ng các bi n pháp k thu t, s d ng trang thi t b k thu t chuyên d ng, l c lư ng tham gia kh c ph c h u qu ph i có trình chuyên môn, nghi p v phù h p có th kh c ph c ư c h u qu do vi ph m hành chính gây ra; b) C n ph i ti n hành ngay bi n pháp kh c ph c h u qu k p th i ngăn ch n tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh, m b o tr t t , an toàn xã h i, b o m giao thông, b o v l i ích Nhà nư c, l i ích chung c a c ng ng. 2. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ph i có trách nhi m hoàn tr kinh phí cho cơ quan qu n lý có thNm quy n ã th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu . Trư ng h p cá nhân, t ch c không t hoàn tr thì s b áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành. i u 15. Xác nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo i u 42 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c a phương. 2. Các ch c danh có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c có thNm quy n x ph t i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính ư c quy nh c th t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. 3. ThNm quy n x ph t c a các ch c danh theo quy nh c a Pháp l nh trong t ng trư ng h p c th ư c xác nh như sau: a) ThNm quy n ph t ti n ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh cho m i hành vi vi ph m hành chính;
 6. b) ThNm quy n áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ư c xác nh căn c vào văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c quy nh cho ch c danh có thNm quy n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính i v i m t hành vi vi ph m c th . Trư ng h p Pháp l nh quy nh thNm quy n t ch thu theo tr giá c a tang v t, phương ti n vi ph m thì ph i căn c vào giá tr th c t c a tang v t, phương ti n vi ph m xác nh thNm quy n; c) ThNm quy n áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c xác nh căn c vào văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i v i hành vi vi ph m có quy nh áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thì ch c danh nào có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi ó cũng có quy n x ph t tư c quy n s d ng gi y phép ho c ch ng ch hành ngh i v i ngư i vi ph m; trư ng h p lu t có quy nh khác thì theo quy nh c a lu t. Trong th i h n ba ngày, k t ngày ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ngư i ã ra quy t nh x ph t ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép, ch ng ch hành ngh v vi c ã áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; d) ThNm quy n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c xác nh căn c vào Pháp l nh quy nh ch c danh có thNm quy n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ; ng th i căn c vào hành vi vi ph m c th có quy nh vi c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh trong các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c; ) Trong trư ng h p m c ti n ph t, tr giá tang v t phương ti n b t ch thu ho c m t trong các hình th c x ph t ho c bi n pháp kh c ph c h u qu không thu c thNm quy n ho c vư t quá thNm quy n thì ngư i ang th lý v vi c vi ph m ph i k p th i chuy n v vi c vi ph m ó n ngư i có thNm quy n x ph t. i u 16. y quy n x lý vi ph m hành chính Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính theo i u 41 và kho n 2 i u 45 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính do các ch c danh quy nh t i i u 41 và i u 45 c a Pháp l nh ch ư c th c hi n i v i c p phó. Vi c y quy n ph i ư c th c hi n b ng văn b n. Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ư c xác nh rõ ph m vi, n i dung, th i h n y quy n. Trư ng h p quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính thì vi c y quy n ch ư c th c hi n khi c p trư ng v ng m t. 2. C p phó ư c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý vi ph m hành chính c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t. Ngư i ư c y quy n không ư c y quy n ti p cho b t kỳ cá nhân nào khác. Chương 3. M TS BI N PHÁP NGĂN CH N VÀ B O MX LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 17. Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo i u 49 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch do nh ng ngư i có thNm quy n ti n hành theo úng quy nh t i i u 49 c a Pháp l nh.
 7. 2. Nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là a i m mà t i ó, ngư i vi ph m c t gi u hi n v t, ti n, hàng hóa, phương ti n vi ph m hành chính. N u ngư i vi ph m c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong ngư i thì áp d ng bi n pháp khám ngư i theo quy nh t i i u 47 c a Pháp l nh. 3. Trong trư ng h p nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là nơi thì ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 45 c a Pháp l nh ch ư c ti n hành khám sau khi ã có s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi có tang v t, phương ti n ư c c t gi u. Nơi quy nh t i i u này là a i m dùng cư trú thư ng xuyên cho cá nhân ho c h gia ình có h khNu thư ng trú ho c ăng ký t m trú; có ăng ký phương ti n, n u phương ti n là nơi cư trú thư ng xuyên c a cá nhân, h gia ình. 4. Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính vào ban êm ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Trư ng h p khNn c p, là các trư ng h p có căn c cho r ng n u không t ch c khám ngay thì tang v t, phương ti n vi ph m hành chính s b tNu tán, tiêu h y ho c vi c thu th p ch ng c không th th c hi n ư c; b) Trư ng h p khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ang ư c th c hi n mà chưa k t thúc, là trư ng h p mà vi c khám ư c b t u t trư c 22 gi cùng ngày mà chưa k t thúc n 5 gi sáng ngày hôm sau. 5. M i trư ng h p khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n u ph i l p biên b n theo úng m u quy nh. i u 18. Th t c b o lãnh hành chính Th t c b o lãnh hành chính theo i u 50 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. B o lãnh hành chính do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong th i gian xem xét vi c áp d ng m t trong các bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh. B o lãnh hành chính ư c giao cho gia ình ho c t ch c xã h i nơi i tư ng cư trú th c hi n. Trong trư ng h p ngư i ư c b o lãnh là ngư i chưa thành niên thì b o lãnh hành chính ư c giao cho cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó th c hi n. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh v vi c giao vi c b o lãnh hành chính cho gia ình, t ch c xã h i nơi i tư ng cư trú; trong quy t nh ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c giao b o lãnh ho c tên, a ch c a t ch c xã h i ư c giao b o lãnh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c b o lãnh; lý do c a vi c giao b o lãnh; th i h n b o lãnh; trách nhi m c a ngư i ư c b o lãnh, trách nhi m c a ngư i ho c t ch c nh n b o lãnh và trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã nơi i tư ng cư trú; ch ký c a ngư i quy t nh giao b o lãnh. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày ra quy t nh, quy t nh giao b o lãnh ư c g i cho ngư i ho c t ch c nh n b o lãnh, ngư i ư c b o lãnh và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c b o lãnh cư trú t ch c th c hi n. 3. Th i h n b o lãnh hành chính do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh, t i a không quá 35 ngày i v i trư ng h p ngư i ư c b o lãnh thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s ch a b nh và t i a không quá 50 ngày i v i trư ng h p ngư i ư c b o lãnh thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c. Vi c b o lãnh hành chính ch m d t khi h t th i h n ghi trong quy t nh giao b o lãnh. Trong trư ng h p chưa h t th i h n b o lãnh mà ã có quy t nh áp d ng bi n pháp x lý hành chính thì th i h n b o lãnh ch m d t vào th i i m i tư ng ư c ưa i ch p hành bi n pháp x lý hành chính t i trư ng giáo dư ng ho c ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh. i u 19. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong th i gian b o lãnh hành chính
 8. 1. Trong th i gian b o lãnh hành chính, gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh hành chính có trách nhi m: a) Giám sát, qu n lý không ngư i ư c b o lãnh ti p t c vi ph m pháp lu t; b) B o m s có m t c a ngư i ư c b o lãnh t i nơi cư trú khi có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh; c) Báo cáo k p th i v i Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c giao b o lãnh Ch t ch y ban nhân dân c p xã báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trong trư ng h p ngư i ư c b o lãnh b tr n ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t trong th i gian b o lãnh. 2. Trong th i gian b o lãnh hành chính, ngư i ư c b o lãnh hành chính có trách nhi m: a) Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v t m trú, t m v ng. Khi i ra kh i a bàn xã, phư ng, th tr n ph i thông báo cho gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh bi t v a ch nơi n, th i gian t m trú t i ó; b) Có m t k p th i t i tr s y ban nhân dân c p xã khi ư c Ch t ch y ban nhân dân c p xã yêu c u. 3. Trong th i gian b o lãnh hành chính, Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c b o lãnh hành chính cư trú có trách nhi m: a) Thông báo cho gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh v quy n và nghĩa v c a h trong th i gian b o lãnh; b) Th c hi n các bi n pháp h tr gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh trong vi c qu n lý, giám sát ngư i ư c b o lãnh t i nơi cư trú; c) Khi ư c thông báo v vi c ngư i ư c b o lãnh b tr n kh i nơi cư trú ho c có hành vi vi ph m pháp lu t, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i báo cáo ngay cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh b o lãnh có bi n pháp x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 20. ình ch hành vi vi ph m ình ch hành vi vi ph m theo i u 53 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i ra quy t nh nh ch ngay hành vi vi ph m. Quy t nh ình ch có th là quy t nh b ng văn b n ho c quy t nh th hi n b ng l i nói, còi, tín hi u ho c các hình th c khác tùy t ng trư ng h p vi ph m c th . i u 21. Th t c x ph t ơn gi n Vi c áp d ng th t c x ph t ơn gi n theo i u 54 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. X ph t theo th t c ơn gi n quy nh t i i u 54 c a Pháp l nh là trư ng h p x ph t, theo ó ngư i có thNm quy n x ph t không l p biên b n v vi ph m hành chính mà ra quy t nh x ph t t i ch , tr trư ng h p vi ph m hành chính ư c phát hi n nh s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v . Nh ng trư ng h p ư c ti n hành x ph t theo th t c ơn gi n bao g m:
 9. a) Hành vi vi ph m hành chính mà hình th c x ph t quy nh là c nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 200.000 ng; b) Nhi u hành vi vi ph m hành chính do m t ngư i th c hi n mà hình th c x ph t i v i m i hành vi này u là ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 200.000 ng. 2. Quy t nh x ph t ph i th hi n b ng văn b n theo m u quy nh. Cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành. Trong trư ng h p không n p ti n ph t t i ch , cá nhân, t ch c vi ph m n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 i u 58 c a Pháp l nh. i u 22. L p biên b n vi ph m hành chính Vi c l p biên b n vi ph m hành chính theo kho n 1 i u 55 và kho n 2 i u 55a c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có thNm quy n ang thi hành công v có trách nhi m l p biên b n theo úng m u quy nh i v i vi ph m hành chính mà mình phát hi n và chuy n ngay t i ngư i có thNm quy n x ph t. Biên b n ph i có y ch ký theo quy nh t i kho n 3 i u 55 c a Pháp l nh. 2. i v i trư ng h p s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v phát hi n hành vi vi ph m hành chính trong b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không dân d ng ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 2 i u 55 c a Pháp l nh thì biên b n vi ph m hành chính có thêm các n i dung sau: phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ư c s d ng phát hi n hành vi vi ph m; hình nh, b n ghi, d u v t ghi thu ư c b ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ; các tình ti t và ch ng c khác (n u có). Vi c l p biên b n vi ph m hành chính thu c trư ng h p ngư i vi ph m hành chính c tình tr n tránh ư c hi u là trư ng h p t i th i i m cơ quan, ngư i có thNm quy n l p biên b n vi ph m hành chính ngư i vi ph m không có m t mà không có lý do chính áng. i u 23. Th i h n ra quy t nh x ph t Th i h n ra quy t nh x ph t theo i u 56 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. i v i v vi c ơn gi n, hành vi vi ph m rõ ràng, không c n xác minh thêm thì ph i ra quy t nh x ph t trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày l p biên b n v hành vi vi ph m hành chính. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i theo úng m u quy nh. 2. i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p như tang v t, phương ti n c n giám nh, c n xác nh rõ i tư ng vi ph m hành chính ho c nh ng tình ti t ph c t p khác thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày, k t ngày l p biên b n. 3. Trong trư ng h p xét th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ch m nh t là 10 ngày, trư c khi h t th i h n ư c quy nh t i kho n 2 i u này, ngư i có thNm quy n x ph t ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n; vi c gia h n ph i b ng văn b n; th i gian gia h n không quá 30 ngày. 4. Tr quy t nh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t, ngư i có thNm quy n không ư c ra quy t nh x ph t trong các trư ng h p sau ây: a) ã h t th i h n quy nh t i kho n 1 i u này: b) ã h t th i h n ra quy t nh x ph t quy nh t i kho n 2 i u này mà không xin gia h n ho c ã xin gia h n nhưng không ư c c p có thNm quy n cho phép gia h n; c) ã h t th i h n ư c c p có thNm quy n gia h n.
 10. 5. Trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t thì ngư i có thNm quy n v n có th ra quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh và t ch thu tang v t vi ph m hành chính thu c lo i c m lưu hành, lưu thông. i u 24. Ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Vi c ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo i u 64 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Cá nhân, t ch c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Sau khi ra quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n x ph t ph i giao quy t nh cho ngư i b x ph t ho c thông báo cho h n nh n; th i i m ngư i b x ph t nh n ư c quy t nh x ph t ư c coi là th i i m ư c giao quy t nh quy nh t i i u 64 c a Pháp l nh. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t không t nguy n ch p hành trong th i h n quy nh t i kho n 1 i u này thì b cư ng ch thi hành. 3. Trư ng h p ã qua m t năm, mà ngư i có thNm quy n không th giao quy t nh x ph t n ngư i b x ph t do ngư i ó không n nh n và không xác nh ư c a ch c a h ho c lý do khách quan khác thì ngư i ã ra quy t nh x ph t ra quy t nh ình ch thi hành các hình th c x ph t ghi trong quy t nh i v i ngư i ó, tr hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; i v i tang v t, phương ti n vi ph m ang b t m gi thì áp d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 61 c a Pháp l nh; n u c n áp d ng bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh ho c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng, thì ngư i có thNm quy n ph i t ch c th c hi n các bi n pháp này. Ngân sách nhà nư c chi tr cho vi c th c hi n các bi n pháp này ho c ư c tr vào ti n bán tang v t, phương ti n b t ch thu (n u có). i u 25. Quy t nh bu c kh c ph c h u qu trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính Quy t nh bu c kh c ph c h u qu trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh ho c quá th i h n ra quy t nh x ph t quy nh t i i u 23 Ngh nh này, ngư i có thNm quy n không ư c ra quy t nh x ph t, nhưng v n có th quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. Quy t nh bu c kh c ph c h u qu ph i b ng văn b n theo úng m u quy nh. Trong quy t nh ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i quy t nh; h , tên, a ch , ngh nghi p c a ngư i vi ph m ho c tên, a ch c a t ch c vi ph m; hành vi vi ph m hành chính; nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m; i u, kho n c a văn b n pháp lu t ư c áp d ng; lý do không áp d ng hình th c x ph t; các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c áp d ng; th i h n thi hành quy t nh kh c ph c h u qu ; ch ký c a ngư i ra quy t nh. i u 26. Xác nh m c trung bình c a khung ti n ph t Vi c xác nh m c trung bình c a khung ti n ph t theo kho n 2 i u 57 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Khi ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính không có tình ti t tăng n ng ho c gi m nh là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó. M c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u c ng v i m c t i a. i u 27. Trư ng h p n p ti n ph t nhi u l n
 11. 1. Vi c n p ti n ph t nhi u l n ư c áp d ng khi có các i u ki n sau ây: a) B ph t ti n t 10.000.000 ng tr lên i v i cá nhân và t 100.000.000 ng tr lên iv it ch c; b) ang g p khó khăn c bi t v kinh t và có ơn ngh n p ti n ph t nhi u l n. ơn ngh c a cá nhân ph i ư c y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c t ch c nơi ngư i ó làm vi c xác nh n hoàn c nh khó khăn c bi t v kinh t ; i v i ơn ngh c a t ch c ph i ư c xác nh n c a cơ quan thu (ho c cơ quan ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c). 2. Th i h n n p ti n ph t nhi u l n không quá mư i hai tháng, k t ngày quy t nh x ph t có hi u l c; s l n n p ti n ph t t i a không quá 03 l n và m i l n n p ti n ph t t i thi u không dư i m t ph n ba (1/3) t ng s ti n ph i n p ph t. S ti n chưa n p ph t ph i ch u lãi su t không kỳ h n ư c tính t th i i m quy t nh x ph t có hi u l c. 3. Ngư i ã ra quy t nh ph t ti n có quy n quy t nh vi c n p ti n ph t nhi u l n. Quy t nh v vi c n p ti n ph t nhi u l n ph i b ng văn b n. i u 28. Nơi n p ti n ph t Nơi n p ti n ph t theo i u 58 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Cá nhân, t ch c b x ph t ph i n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh t i i u 57 c a Pháp l nh, tr trư ng h p ã n p ti n ph t t i ch và nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. T i nh ng vùng xa xôi, h o lánh, trên sông, trên bi n, nh ng vùng mà vi c i l i g p khó khăn ho c ngoài gi hành chính thì cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t cho ngư i có thNm quy n x ph t. “Vùng xa xôi, h o lánh” là nh ng vùng thu c mi n núi, h i o và nh ng nơi khác không có ho c cách quá xa Kho b c Nhà nư c. 3. B Tài chính quy nh c th vi c thu và n p ti n ph t trong nh ng trư ng h p ư c quy nh t i kho n 2 i u này. i u 29. Tr l i gi y t ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n trong trư ng h p ư c hoãn ch p hành quy t nh, ư c n p ti n ph t nhi u l n Vi c tr l i gi y t ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n trong trư ng h p ư c hoãn ch p hành quy t nh theo kho n 4 i u 65 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p cá nhân ư c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n theo quy nh t i i u 65 ho c cá nhân, t ch c ư c n p ti n ph t nhi u l n theo quy nh t i kho n 5 i u 57 c a Pháp l nh thì ngư i ó ư c nh n l i gi y phép lưu hành phương ti n, gi y phép lái xe, gi y t c n thi t khác có liên quan ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n theo quy nh t i kho n 3 i u 57 c a Pháp l nh. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t có trách nhi m tr l i cho ngư i ư c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n ho c ngư i ư c n p ti n ph t nhi u l n các gi y t ho c tang v t, phương ti n b t m gi quy nh t i kho n 1 i u này khi quy t nh hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n, quy t nh v vi c n p ti n ph t nhi u l n có hi u l c thi hành. i u 30. Chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành Vi c chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành theo i u 68 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau:
 12. 1. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c th c hi n vi ph m hành chính ơn v hành chính thu c t nh này nhưng cư trú, óng tr s t nh khác và không có i u ki n ch p hành quy t nh x ph t t i nơi b x ph t thì quy t nh ư c chuy n n cơ quan cùng c p nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s t ch c thi hành; n u nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s không có cơ quan cùng c p thì quy t nh x ph t ư c chuy n n y ban nhân dân c p huy n t ch c thi hành. 2. Trong trư ng h p vi ph m x y ra a bàn c p huy n thu c ph m vi m t t nh mi n núi, h i o ho c nh ng vùng xa xôi, h o lánh khác mà vi c i l i g p khó khăn và cá nhân, t ch c vi ph m không có i u ki n ch p hành quy t nh x ph t t i nơi b x ph t thì quy t nh ư c chuy n n cơ quan cùng c p nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s t ch c thi hành. i u 31. óng d u quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a ngư i có thNm quy n x ph t ư c óng d u cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t i v i hành vi ó. 2. i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i i u 41 c a Pháp l nh thì d u ư c óng lên 1/3 (m t ph n ba) ch ký v phía bên trái ch ký c a ngư i có thNm quy n quy t nh x ph t. 3. i v i quy t nh x ph t c a nh ng ngư i có thNm quy n x ph t mà không có quy n óng d u tr c ti p thì quy t nh x ph t ư c óng d u cơ quan c a ngư i ra quy t nh x ph t vào góc trái t i ph n trên cùng c a quy t nh, nơi ghi tên cơ quan x ph t và s , ký hi u c a quy t nh x ph t. i u 32. Tr l i h sơ v vi ph m x ph t hành chính Tr l i h sơ v vi ph m x ph t hành chính theo i u 63 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p h sơ v vi ph m ã ư c chuy n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a Pháp l nh, nhưng xét th y có hành vi vi ph m không d u hi u c u thành t i ph m mà có d u hi u vi ph m hành chính thì ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s ph i ra quy t nh tr l i h sơ v vi ph m cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính và trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ph i g i tr h sơ v vi ph m ó cùng v i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t i v i v vi c vi ph m t i kho n 1 i u này trong th i h n sau ây: a) N u trư c khi chuy n v vi c vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s mà ngư i có thNm quy n x ph t ã xin gia h n th i h n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này thì th i h n ra quy t nh x ph t t i a là 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh tr l i h sơ v vi ph m; b) N u trư c khi chuy n v vi c vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s mà ngư i có thNm quy n x ph t chưa xin gia h n th i h n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này, thì th i h n ra quy t nh x ph t t i a là 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh tr l i h sơ v vi c vi ph m. Trong trư ng h p xét th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ngư i ang th lý v vi c vi ph m có th xin gia h n th i h n ra quy t nh x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này. i u 33. Chuy n h sơ i tư ng thu c v án hình s không b kh i t b can x lý vi ph m hành chính Vi c chuy n h sơ c a ngư i thu c v án hình s không b kh i t b can x lý vi ph m hành chính theo i u 63 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Trong trư ng h p ngư i có hành vi vi ph m thu c v án hình s ã b kh i t nhưng không b kh i t b can mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính, thì ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n
 13. hành t t ng hình s ang th lý v án ó ph i ra quy t nh chuy n h sơ v vi ph m n ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính. H sơ v vi ph m bao g m: b n sao biên b n v v vi ph m, quy t nh ình ch i u tra i v i i tư ng, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m (n u có) và b n sao các tài li u khác liên quan tr c ti p n ngư i vi ph m ó. i u 34. Xác nh tr giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính làm căn c xác nh khung ti n ph t, th m quy n x ph t 1. Sau khi ti n hành t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ti n hành nh giá làm căn c cho vi c xác nh khung ti n ph t, thNm quy n x ph t i v i vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m v vi c nh giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Tùy theo lo i tang v t, phương ti n c th , vi c xác nh giá d a trên m t trong các căn c theo th t ưu tiên sau ây: a) Giá niêm y t ho c giá ghi trên h p ng ho c hóa ơn mua bán ho c t khai nh p khNu; b) Giá th trư ng i v i tang v t, phương ti n t i th i i m nơi phát hi n vi ph m hành chính theo thông báo giá c a cơ quan Tài chính a phương; c) Giá thành c a tang v t, phương ti n n u là hàng hóa chưa xu t bán; d) i v i tang v t, phương ti n là hàng gi thì giá c a tang v t, phương ti n ó là giá th trư ng c a hàng hóa th t ho c hàng hóa có cùng tính năng, k thu t, công d ng t i th i i m nơi phát hi n vi ph m hành chính. ) Giá tr th c t còn l i c a tang v t, phương ti n. 3. Trư ng h p không áp d ng ư c các căn c quy nh t i kho n 2 i u này nh giá tang v t, phương ti n thì cơ quan, ngư i có thNm quy n x ph t thành l p H i ng nh giá. H i ng nh giá ph i có s tham gia c a i di n Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c i di n cơ quan tài chính c p huy n. Căn c tính ch t, c i m c a t ng v vi c, ngư i ra quy t nh thành l p H i ng quy t nh các thành viên c a H i ng bao g m i di n cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia H i ng. N u tr giá tang v t, phương ti n vi ph m thu c thNm quy n t ch thu c a ngư i ã ra quy t nh t m gi thì ngư i ó quy t nh t ch thu; trong trư ng h p tr giá tang v t, phương ti n vi ph m vư t quá thNm quy n t ch thu c a ngư i ã quy t nh t m gi tang v t thì ph i chuy n v vi c vi ph m n ngư i có thNm quy n. 4. Căn c nh giá và các tài li u liên quan n vi c nh giá hàng hóa, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i th hi n trong h sơ x ph t vi ph m hành chính. i u 35. X lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính 1. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày ra quy t nh t ch thu sung qu nhà nư c i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, cơ quan ra quy t nh ph i g i quy t nh t ch thu và thông báo n cơ quan tài chính cùng c p. Riêng i v i tang v t vi ph m hành chính là hàng hóa, v t phNm d b hư h ng thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i x lý theo quy nh t i kho n 3 i u 61 c a Pháp l nh và theo hư ng d n c a B trư ng B Tài chính. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, cơ quan ã ra quy t nh t ch thu ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính và các ngành liên quan t ch c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ó như sau:
 14. a) i v i tang v t là ti n Vi t Nam, ngo i t , ch ng ch có giá, vàng, b c, á quý, kim lo i quý thì chuy n giao cho Kho b c Nhà nư c; nh ng gi y t , tài li u, ch ng t liên quan t i tài s n thì chuy n giao cho cơ quan tài chính c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b) i v i các tang v t, phương ti n khác như: vũ khí; công c h tr ; v t có giá tr l ch s , văn hóa; b o v t qu c gia; c v t; hàng lâm s n quý hi m và các tài s n khác thì chuy n giao cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành qu n lý, x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) i v i các tang v t, phương ti n ã ư c c p có thNm quy n ra quy t nh chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng thì cơ quan ã ra quy t nh t ch thu ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính t ch c chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng. Vi c bàn giao và ti p nh n các tang v t, phương ti n theo quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u này ph i ư c ti n hành theo quy nh c a pháp lu t v bàn giao và ti p nh n tài s n nhà nư c; d) i v i các tang v t, phương ti n là hàng hóa, v t phNm không ư c bán u giá thì x lý theo úng quy nh v lo i hàng hóa, v t phNm ó; ) i v i các tang v t, phương ti n b t ch thu, bán sung qu nhà nư c, thì ph i chuy n giao bán u giá theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này ph i ư c l p thành biên b n. Biên b n bàn giao tang v t, phương ti n ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; ngư i bàn giao; ngư i nh n, ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n; s lư ng, tình tr ng (ch t lư ng) tang v t, phương ti n b t ch thu; trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n b t ch thu. H sơ bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan ti p nh n, x lý tài s n và Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n g m: quy t nh t ch thu sung qu nhà nư c; các gi y t , tài li u liên quan n quy n s h u, quy n s d ng h p pháp (n u có) và các tài li u khác có liên quan; e) i v i tang v t, phương ti n b t ch thu mà không bán ư c thì th trư ng cơ quan c a ngư i có thNm quy n ra quy t nh t ch thu quy t nh thành l p H i ng thanh lý tài s n trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a Trung tâm bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c p huy n v vi c tang v t, phương ti n b t ch thu không bán ư c. Thành ph n c a H i ng thanh lý tài s n bao g m: lãnh o cơ quan ra quy t nh t ch thu làm Ch t ch H i ng; lãnh o cơ quan tài chính cùng c p làm Phó Ch t ch H i ng. Tùy theo tính ch t, c i m c a tang v t, phương ti n thanh lý và tình hình th c t t i a phương, ngư i có thNm quy n thành l p H i ng quy t nh các thành viên là i di n cơ quan Tư pháp, Qu n lý th trư ng, các cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia H i ng. i u 36. Chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính bán u giá 1. i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu sung công qu theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a Pháp l nh thì ngư i ã ra quy t nh t ch thu có trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n ó. Căn c vào giá tr tang v t, phương ti n ư c xác nh theo quy nh t i i u 34 Ngh nh này, trong th i h n 10 ngày, k t ngày quy t nh t ch thu, ngư i ã quy t nh t ch thu ph i chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan có trách nhi m bán u giá theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a Pháp l nh. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m b t ch thu cho Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n không ph thu c vào giá tr c a tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n cho cơ quan có trách nhi m bán u giá ph i ư c l p thành biên b n. Trong biên b n ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; ngư i bàn giao; ngư i nh n; ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n, s lư ng, tình tr ng tang v t, phương ti n b t ch thu; trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n b t ch thu bán u giá. H sơ bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan có trách nhi m bán u giá bao g m: quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n;
 15. các gi y t , tài li u có liên quan n quy n s h u, quy n s d ng h p pháp (n u có); văn b n nh giá tang v t, phương ti n và biên b n bàn giao tang v t, phương ti n ó. 3. Trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là hàng hóa c ng k nh ho c có s lư ng l n mà Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n không có nơi c t gi thì sau khi th c hi n xong th t c chuy n giao có th ký h p ng b o qu n tài s n v i nơi ang gi tang v t, phương ti n ó. Chi phí cho vi c th c hi n h p ng ư c thanh toán t s ti n bán u giá tang v t, phương ti n thu ư c sau khi bán u giá theo quy nh t i kho n 1 i u 37 Ngh nh này. 4. Khi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu ã ư c chuy n giao cho cơ quan có trách nhi m bán u giá thì th t c bán u giá tài s n ó ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. i u 37. Qu n lý s ti n thu ư c t bán u giá tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính 1. S ti n thu ư c t vi c bán u giá tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c ph i ư c n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính t i Kho b c Nhà nư c cùng c p sau khi tr các kho n chi phí cho v n chuy n, giao nh n, b o qu n và phí bán u giá theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m thanh toán các kho n chi phí h p lý, h p l liên quan n công tác xác minh, i u tra, mua tin, b t gi , cung c p tin phát hi n, x lý vi ph m, x lý tài s n (phân lo i, nh giá) và các chi phí khác có liên quan n qu n lý x lý tài s n. S ti n còn l i ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này. i u 38. Ban hành m u biên b n, m u quy t nh s d ng trong x lý vi ph m hành chính. Các m u biên b n và quy t nh s d ng trong x ph t vi ph m hành chính ư c ban hành kèm theo các ngh nh quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c căn c vào các i u 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87, 96 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay th Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 40. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 16. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản