Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
68
lượt xem
3
download

Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  01/2002/N§­C P  n g µ y   03 th¸ng 01 n¨ m  2002 S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  01/C P b s N s n g µ y 03  th¸ng 01 n¨ m   1996 c ñ a C h Ý n h  p h ñ   v Ò  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c th¬ n g   ¹ i p v m                                 C h Ý n h  ph ñ C¨n    Ët Tæ   cø Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Th¬ng  ¹ingµy  th¸ng5  cø    m  23    n¨m  1997; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 26    n¨m  1999; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ¬ng  ¹i, ®Ò ngh c B tr B Th m Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ®Þnh  ¹i Þ   nh  è  m s® quy  t  Ngh ®Þ s 01/CP  µy  th¸ng 01  ng 03    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  c Ch ph v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i(gäit¾tlµNghÞ   nh  è    v th m        ®Þ s 01/CP) nh    sau: 1.Bæ     sung  iÓ m     ® ® kho¶n  §iÒu  nh   : 2  1  sau   ®)    ¹m    Vi ph c¸cquy  nh  Ò     ®Þ v ghinh∙n hµng    µ    ho¸ v tem  µng  h ho¸. 2.Söa  æi, bæ   ®   sung  Òu  nh   §i 4  sau:   §iÒu    ö   ¹tvi ph¹m    4. X ph     c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k kinh doanh  i  íi ®è v   doanh nghiÖp hoÆc     chinh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp kinh  doanh  ¬ng  ¹i. th m  1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸cviph¹m       sau  y: ®© a) Kh«ng u  ÷GiÊy    l gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh,GiÊy      chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  µnh  Ëp  k th l hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹  ô ®¹      ti   tr së  kinhdoanh  ∙  ¨ng  ý.   ®® k b) Kh«ng cßn  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,GiÊy      chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  µnh  Ëp  k th l hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      hoÆc   b¶n sao  îp lÖ  µ   h   m kh«ng  khaib¸o  íi ¬    v   quan  Êp  Êy  c c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp  nh ® k th l hoÆc   ¹t®éng  ña    ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ¹m  ®å ®è v   vit ngõng  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh  µ   m kh«ng  th«ng b¸o  cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, hoÆc   Ê m     ¹t®éng      ch døt ho   kinh doanh  µ     m kh«ng  khaib¸o xo¸tªntheo quy  nh.        ®Þ
  2. 2 3. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vicho thuª,cho  în GiÊy    m  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  µnh  Ëp hoÆc   ¹t®éng  ña  k th l  ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      4. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a) Thuª,m în GiÊy     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  µnh  Ëp hoÆc   ¹t®éng  ña  ® k th l  ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      b) Kinh doanh hoÆc   ¹t®éng  ho   kh«ng  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp  nh ® k th l hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      c) Néi    dung  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh hoÆc   Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  µnh  Ëp  ® k th l hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      bÞ  öa  æi,kh¸cvíi éidung  ∙  ¨ng  ý. s®        n ®® k d)  Õp  ôc ho¹t®éng  Ti t     kinh doanh    ∙  Þ   nh    khi® b ®× chØ   ¹t®éng  ho   kinh  doanh,hoÆc   ∙  Þ    åiGiÊy    ® b thu h   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp  nh ® k th l hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi ®¹      nh¸nh. 5.Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  µ  nh    v ®× chØ  ¹tho   ®éng kinh doanh  i  íihµnh      ®è v   vikinh doanh    kh«ng  ¨ng  ý  ® k hoÆc   kh«ng  ã  c GiÊy  Ðp  ph kinh doanh      khikinh doanh  ÷ng  Æt   µng    nh m h ph¸p  Ëtquy  nh   lu   ®Þ ph¶icã  Êy  Ðp    Gi ph kinh doanh.   6.Quy  nh  ¹ c¸ckho¶n        vµ  §iÒu  µy  òng  îc¸p dông  i   ®Þ t    i 1,2,3,4  5  nc ®    ®è   víihµnh      ¹m  Ò   Êy  Ðp  u  , Quy Õt  nh  µnh  Ëp    viviph v Gi ph ®Ç t  ®Þ th l Chi  nh¸nh  hoÆc   V¨n phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp  u    níc ngoµi,GiÊy  Ðp  ®Ç t     ph thµnh  Ëp  l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ña  ¬ng  ©n   íc ngoµi ho¹t c th nh n      ®éng  kinhdoanh  ¬ng  ¹ivµ  Þch  ô    ÖtNam.   th m  d v ë Vi   7.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: ®×nh    chØ  hoÆc  thu  åi GiÊy  h  chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh hoÆc   ¹t ®éng  ña  ho   c V¨n phßng  i diÖn, Chi ®¹      nh¸nh  íithêih¹n  th¸ng ®èi víinh÷ng  µnh      ¹m  v     6       h viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3 vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ® c  4  n 3.Söa  æi, bæ     ®   sung  Òu  nh   §i 5  sau: §iÒu    ö   ¹tviph¹m    5. X ph     c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k kinh doanh  i víi é    ®è     h kinhdoanh    Ó.   c¸th 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸cviph¹m       sau  y: ®© a) Kh«ng    cßn  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ     m kh«ng  khaib¸o    víi ¬    quan  Êp  Êy  c c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   b) Kh«ng u  ÷GiÊy    l gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    hoÆc   b¶n  sao  îp h  lÖ  ¹ ®Þa  iÓ m   ¨ng  ý  t  i ® ® k kinhdoanh.   c) T¹m  õng  ¹t®éng    ng ho   kinh doanh  µ     m kh«ng th«ng b¸o cho  ¬  c quan  cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   d) Kh«ng  ép  ¹ GiÊy    n l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  ¬  c quan  Êp  c GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    khi chuyÓn  a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh  sang  Ën,huyÖn  qu   kh¸c.
  3. 3 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vicho thuª,  cho  înGiÊy  m  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   3. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    viph¹m    sau  y: ®© a) Thuª,m înGiÊy       chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   b) Kinh    doanh  kh«ng  ng  éidung    ®ó n   ghitrongGiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   c) Néi dung  Êy     Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Þ   öa  æi, kh¸c víi   bs ®      néidung  ∙  ¨ng  ý.   ®® k d) TiÕp  ôc ho¹t®éng    t    kinh doanh    ∙  ã  Õt  nh  nh    khi® c quy ®Þ ®× chØ  ¹t ho   ®éng kinh doanh  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, hoÆc   ∙  Þ   ® b thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   4. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  µ  nh    v ®× chØ  ¹t ho   ®éng kinh doanh  i  íihµnh      ®è v   vikinh doanh    kh«ng  ¨ng  ý  ® k hoÆc   kh«ng  ã  c GiÊy  Ðp  ph kinh doanh      khikinh doanh  ÷ng  Æt   µng    nh m h ph¸p  Ëtquy  nh   lu   ®Þ ph¶icã  Êy  Ðp    Gi ph kinh doanh.  5.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: ®×nh    chØ  hoÆc  thu  åi GiÊy  h  chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh trong  êih¹n  õ 03  n   th¸ng ®èi  íinh÷ng  th   t   ®Õ 06    v  hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 2  ® c  3  n 4.Bæ     sung  Òu  nh  §i 10  sau: §iÒu  10a.Xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m    ph       h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v nh∙n hµng      ho¸. 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Bu«n  hµng    ã    b¸n  ho¸ c nh∙n hµng          ho¸ r¸chn¸tkh«ng cßn nguyªn vÑn,     hoÆc   nh∙n m ê     kh«ng  c  îcnéidung. ®ä ®     b) Bu«n  b¸n  µng  h ho¸  ã  c nh∙n  µng  h ho¸  ×nh  µy  tr b kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh  Ò   Ých  íc,vÞ  Ý,c¸ch ghi, vk th   tr      ng«n  ÷. ng 2. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    vibu«n    µng    ã  b¸n h ho¸ c nh∙n tån ®äng     kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ 3. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh      ¹m  éidung  ¾t  éc  viviph n   b bu ph¶ighitrªnnh∙n hµng          ho¸ sau  y: ®© a) Bu«n    Êtgi÷hµng    ã    b¸n c     ho¸ c nh∙n kh«ng      µng      µ  a     ghitªnh ho¸,tªnv ®Þ chØ  ña  ¬ng  ©n  Þu  c th nh ch tr¸chnhiÖ m  Ò   µng    vh ho¸. b) Bu«n b¸n,cÊt gi÷ hµng      ho¸  ã  c nh∙n kh«ng    nh îng  ña  µng  ghi ®Þ lch ho¸,thµnh  Çn  Êu  ¹o,   ph c t   chØ    Êtl ng chñ  Õu  ña  µng    tiªuch  î   y ch ho¸. c) Bu«n    Êt gi÷ hµng    ã    b¸n,c     ho¸ c nh∙n hoÆc   µiliÖu kÌm    t    theo kh«ng    ghi ngµy s¶n  Êt,thêih¹n  ö  ông, thêih¹n  xu     sd    b¶o qu¶n, híng  Én  ö  ông, híng   d sd     dÉn b¶o  qu¶n  µng  h ho¸. d) Bu«n    Êt gi÷hµng    Ëp  Èu  ã    b¸n,c     ho¸ nh kh c nh∙n kh«ng      ícxuÊt   ghitªnn     xø  theo quy  nh.   ®Þ ®)  ¹ttiÒn tõ500.000  ng  n   Ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi   µnh        ®è     h c¸c vivi ph¹m  kho¶n  §iÒu  µy  Õu   µng  3  nn h ho¸  µ thuèc  ÷a  Önh  l  ch b cho  êi,®éng  ng   vËt,thùc vËt,v ¾c         xin,sinhphÈ m   tÕ.   y 
  4. 4 4.Ph¹tt Òn tõ500.000  ng  n      i     ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i ví  µnh      ®è   ih vibu«n    b¸n hµng      ®Þnh  ña  ho¸theoquy  c ph¸pluËtph¶icã    µng    µ         nh∙nh ho¸m kh«ng  ã  c nh∙n. 5. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vibu«n  b¸n  µng    ã  h ho¸ c nh∙n nhng      trªnnh∙n ghi kh«ng  ng  ÷ng  éi dung     ®ó nh n  kh«ng  b ¾t  éc  bu theo Quy  Õ       ch ghinh∙n hµng  ãa.   h 6. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Bu«n    Êtgi÷hµng        b¸n,c     ho¸ trªnnh∙n ghikh«ng  ng    µng         ®ó tªnh ho¸,tªn vµ  a  ®Þ chØ  ña  ¬ng  ©n  Þu  c th nh ch tr¸chnhiÖ m  Ò   µng    vh ho¸. b) Bu«n    Êt gi÷ hµng    ã    b¸n,c     ho¸ c nh∙n hoÆc   µiliÖu kÌm    t    theo    ghikh«ng  ®óng  µy  ng s¶n  Êt,thêih¹n  ö  ông,thêih¹n  xu     s d     b¶o  qu¶n,híng dÉn  ö  ông,     sd   híng dÉn    b¶o qu¶n  µng  h ho¸. c) Bu«n    Êt gi÷ hµng    Ëp  Èu  ã    b¸n,c     ho¸ nh kh c nh∙n ghikh«ng  ng    ­    ®ó tªnn ícxuÊtxø      theo quy  nh.   ®Þ 7.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi bu«n    Êtgi÷hµng    ã  b¸n,c     ho¸ c nh∙n m µ   éidung    n  hoÆc   ×nh  h thøc cña    nh∙n bÞ     tÈy xo¸,söa  æi,hoÆc      ®   nh∙n hµng    Þ    ho¸ b thay ® æi,®¸nh      tr¸o. 8. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸c hµnh      vi:bu«n    Êt gi÷,vËn  b¸n,c     chuyÓn    ¹  c¸c lo inh∙n hµng      ho¸ hoÆc  nh∙n  hµng  ãa  µ   éidung,h×nh  h m n    thøc kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   9. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  ph   100.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng    ã  xu   kh h ho¸ c nh∙n hµng          ho¸ r¸ch n¸tkh«ng    cßn nguyªn vÑn, hoÆc       nh∙n m ê     kh«ng  c  îcnéidung. ®ä ®     b) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã  c nh∙n  µng  h ho¸  ×nh  µy  tr b kh«ng  ®óng quy  nh  Ò   Ých  íc,vÞ  Ý,c¸ch ghi, ®Þ vk th   tr      ng«n  ÷. ng 10. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng    ã    xu   kh h ho¸ c nh∙n kh«ng      µng      µ    ghitªnh ho¸,tªnv ®Þa  chØ  ña  ¬ng  ©n  Þu  c th nh ch tr¸chnhiÖ m  Ò   µng    vh ho¸. b) S¶n  Êt, nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã  c nh∙n kh«ng    nh  îng  ña  ghi ®Þ lc hµng    µnh  Çn  Êu  ¹o, ho¸,th ph c t   chØ    Êtl ng chñ  Õu  ña  µng  tiªuch  î   y ch ho¸. c) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng    ã    xu   kh h ho¸ c nh∙n kh«ng      ghihoÆc   kh«ng  ã  µi c t  liÖu  Ìm  k theo    µy  ghi ng s¶n  Êt,thêih¹n  ö  ông, thêih¹n  xu     sd    b¶o qu¶n, híng     dÉn  ö  ông,híng dÉn  sd     b¶o  qu¶n  µng  h ho¸. 11. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vis¶n xuÊt,nhËp  Èu  µng    ã    kh h ho¸ c nh∙n nhng      trªnnh∙n ghikh«ng  ng  ÷ng  éi    ®ó nh n  dung kh«ng  ¾t  éc  b bu theo Quy  Õ       ch ghinh∙n hµng  ãa.   h 12. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã  c nh∙n    ghi kh«ng  ng  ®ó theo    quy ®Þnh    µng      µ  a   tªn h ho¸,tªnv ®Þ chØ  ¬ng  ©n  Þu  th nh ch tr¸chnhiÖm   Ò   µng    vh ho¸.
  5. 5 b) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã  c nh∙n hoÆc   µiliÖu  Ìm  t  k theo    ghi kh«ng  ng  µy  ®ó ng s¶n  Êt,thêih¹n  ö  ông,thêih¹n  xu     s d     b¶o  qu¶n,híng dÉn  ö      s dông,híng dÉn      b¶o  qu¶n  µng  h ho¸. c) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng    ã    xu   kh h ho¸ c nh∙n ghi kh«ng  ng  Êt xø  µng     ®ó xu   h ho¸. 13. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸ theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ph¶i cã  lu     nh∙n  hµng    µ   ho¸ m kh«ng  ã  c nh∙n hoÆc     kh«ng    bæ sung nh∙n phô    b»ng  Õng  Öt. ti Vi 14. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã  c nh∙n  µng  ãa  µ   éi dung  ña  h h m n  c nh∙n  Þ  b tÈy xo¸,söa  æi,hoÆc      ®   nh∙n hµng    Þ    ho¸ b thay ® æi,®¸nh      tr¸o. 15. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt,in Ên,  Ëp  Èu    ¹  xu     nh kh c¸c lo i nh∙n hµng    ho¸ hoÆc  nh∙n hµng  ãa  µ     hm néidung,h×nh      thøc cña    nh∙n kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   16. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi bu«n    Ën  b¸n,v chuyÓn, tµng  ÷®Ó   c¸clo¹ nh∙n hµng      tr   b¸n    i    ho¸,nh∙n hiÖu,bao      b×  µng    h ho¸ mang  Êu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ù g©y  Ç m   Én  íinh∙n hiÖu  d hi tr   t t  nh l v    hµng      äixuÊtxø  µng    ang  îcb¶o  é. ho¸,tªng    h ho¸ ® ®  h  17. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt, nhËp  Èu  xu   kh c¸c  ¹  lo inh∙n  µng  h ho¸, nh∙n  Öu, bao  ×   µng      hi   bh ho¸ mang  Êu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ù g©y  Ç m   Én víi d hi tr   t t  nh l   nh∙n hiÖu  µng        h ho¸,tªn gäixuÊtxø  µng    ang  îcb¶o  é.    h ho¸ ® ®  h 18.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c:   a)  éc  nh  Bu ®× chØ  u  l th«ng  µng  h ho¸  ã  c nh∙n    ¹m   vi ph quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n                  vµ  §iÒu  µy. 1,2,3,4,6,9,10,12,13  15  n b)  éc    ñy  Bu tiªuh nh∙n  µng  h ho¸  i  íihµnh      ¹m  ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n    vµ  §iÒu  µy. 8,16  17  n  c)TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh    v  ti     h ch ®è     h c¸c vi viph¹m    quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Þ t i 7  14  n d) Buéc  ¾c  ôc    ¹m  i víi µnh      ¹m    kh ph viph ®è     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   5 vµ  §iÒu  µy. 10  n ®) Ngoµi c¸c h×nh     thøc xö  ¹ttrªn, íckhi® a  µng     u    ph       h tr ho¸ ra l th«ng,tæ    chøc  µ    ©n    ¹m  v c¸ nh viph ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  nh  ®Þ quy  Õ   ch nh∙n hµng    ho¸,®ång  êicßn  ã  Ó  Þ   éc  ùc hiÖn  Ön    th   c th b bu th   bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ hoÆc   åi th ng  Öth¹icho  êi bÞ   Öth¹i®Õ n   b   ê thi     ng   thi     1.000.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph kho¶n  vµ  §iÒu  µy. 7  14  n §iÒu 10b.Xö  ¹tviph¹m  Ò   µnh        ph     vh vighinh∙n hµng      ho¸ kh«ng  ng  íi ®ó v  ®Þnh îng,thµnh  Çn  Êu  ¹o,chØ    Êt l ng  ñ  Õu  ña  µng    ∙  l  ph c t  tiªuch  î ch y ch ho¸ ® c«ng  è. b 1. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikinh  doanh  µng  h ho¸  µ     éi dung      m c¸c n   ghi trªnnh∙n  µng  h ho¸  ∙  ® c«ng  è  b kh«ng  ®óng  íi®Þnh îng thùc tÕ  ña  µng    ng  v  l   ch ho¸ nh kh«ng  ©y  ¹i®Õ n   g h  søc  Î kho   cña  êi,®éng  Ët,thùc vËt,m«i  ng   v     sinh,m«i  êng.   tr   2.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vikinh  doanh  µng  h ho¸  µ     éi dung      m c¸c n   ghi trªnnh∙n  µng  h ho¸  ∙  ® c«ng  è  b kh«ng 
  6. 6 ®óng  íinguån  èc  v  g b¶n  Êt tù nhiªn,tªn gäi,c«ng  ông, thµnh  Çn  Êu  ch          d   ph c t¹o,chØ     Êt l ng  ñ  Õu  ña  µng    tiªuch  î ch y ch ho¸  ng  nh kh«ng  ©y  ¹i®Õ n     g h  søc khoÎcña  êi,®éng  Ët,thùc vËt,m«i    ng   v     sinh,m«i  êng.   tr   3. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vis¶n xuÊt,nhËp  Èu  µng    µ     éidung  nh îng ghitrªnnh∙n hµng      kh h ho¸ m c¸c n   ®Þ l      ho¸ ®∙  c«ng  è  b kh«ng  ng  íi nh îng thùc tÕ  ña  µng  ®ó v   ®Þ l   ch ho¸. 4. Ph¹ttiÒn      2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi s¶n xuÊt,nhËp  Èu  µng    kh h ho¸  µ     éi dung      m c¸c n   ghi trªnnh∙n vÒ   ån  èc      ngu g b¶n chÊt tù nhiªn,tªngäi,c«ng  ông, thµnh  Çn  Êu  ¹o,chØ    Êt l ng chñ          d   ph c t  tiªuch  î   yÕu  ∙  ® c«ng  è  b kh«ng  ng  íithùc tÕ  µng    Ò   ét  ®ó v   h ho¸ v m trong c¸c néidung      ghitrªnnhng     kh«ng  ©y  ¹i®Õ n   g h  søc  Îcña  êi,®éng  Ët,m«i  kho   ng   v  sinh,m«i    tr ng. ê 5.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íinh÷ng  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Kinh    doanh  µng    a  h ho¸ ® thªm  ¹pchÊt,chÊt phô    t      gia kh«ng  îcphÐp  ®  sö  ông  µm  d l thay ® æi  Êt l ng;kh«ng  ã    ch  î   c hoÆc   ã  t  îc chÊt,cã  îc chÊt cÝd    d    kh¸c víi   îcchÊt ghitrªnnh∙n hoÆc      d  tªn       bao  ×; kh«ng  ã  b  c hoÆc   kh«ng  ã    c ®ñ ho¹tchÊt,chÊt h÷u  Öu    ¹onªn        hi ®Ó t   c«ng  ông; cã  ¹tchÊt,chÊt h÷u  Öu  d   ho       hi kh¸cvíi   ¹tchÊt,chÊth÷u  Öu      ho   tªn     hi c«ng  è    b trªnnh∙n hoÆc     bao  ×. b b) Kinh doanh  µng  h ho¸  ã    Þ sö  ông  c gi¸tr   d kh«ng  ng  íinguån  èc  ®ó v  g b¶n  Êt tù nhiªn,tªngäivµ  ch           c«ng  ông  ∙  d ® c«ng  è, ¶nh  ëng  n   b  h ®Õ søc  Î kho   cña  êi,®éng  Ët,thùc vËthoÆc   ng   v     m«i sinh,m«i  êng.   tr c) Kinh    doanh  µng  h ho¸ kh«ng    µnh  Çn  Êu  ¹o hoÆc   Þ   ®ñ th ph c t  b thay  thÕ b»ng  ÷ng  nh nguyªn  Öu,phô  ïng kh¸c kh«ng  ¶m   li   t    ® b¶o  Êt l ng  víi ch  î so    tiªuchuÈn  µng    ∙    h ho¸ ® c«ng  è,g©y  Ëu  b  h qu¶  i víi ®è     s¶n  Êt,søc  Îngêi, xu   kho     ®éng  Ët,thùc vËt,m«i  v     sinh,m«i  êng.   tr 6. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi   µnh    ®è     h c¸c viviph¹m     sau  y: ®© a) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng    a    xu   kh h ho¸ ® thªm  ¹pchÊt,chÊt phô    t      gia kh«ng  ® îcphÐp  ö  ông  µm    sd l thay ® æi  Êt l ng;kh«ng  ã    ch  î   c hoÆc   ã  t  îcchÊt,cã  cÝd    dîc chÊt    kh¸c  íitªn dîc chÊt      v      ghi trªn nh∙n hoÆc  bao  ×;  b kh«ng  ã c hoÆc   kh«ng  ã    ¹tchÊt,chÊt h÷u  Öu    ¹onªn  c ®ñ ho       hi ®Ó t   c«ng  ông; cã  ¹tchÊt, d   ho     chÊt h÷u  Öu    hi kh¸c víitªn ho¹tchÊt,chÊt h÷u  Öu            hi c«ng  è    b trªnnh∙n  hoÆc   bao  ×. b b) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng  xu   kh h ho¸  ã    Þ sö  ông  c gi¸tr   d kh«ng  ng  íi ®ó v  nguån  èc  g b¶n  Êttùnhiªn,   äivµ  ch       g   c«ng  ông  ∙  tªn d ® c«ng  è,¶nh  ëng  n   b  h ®Õ søc  Îcña  êi,®éng  Ët,m«i  kho   ng   v  sinh,m«i  êng.   tr c) S¶n  Êt,nhËp  Èu  µng      xu   kh h ho¸ kh«ng    µnh  Çn  Êu  ¹ohoÆc   ®ñ th ph c t  bÞ   thay thÕ    b»ng  ÷ng  nh nguyªn liÖu,phô  ïngkh¸c kh«ng  ¶m       t    ® b¶o  Êt l ng ch  î   so  íitiªuchuÈn  µng  v    h ho¸  ∙  ® c«ng  è, g©y  Ëu  b  h qu¶  i  íisøc  Î ngêi, ®è v   kho     ®éng  Ët,m«i  v  sinh,m«i  êng.   tr 7.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c:     a)  éc    ñy  Bu tiªuh nh∙n hµng      ¹m    ho¸ viph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n      vµ    1, 2, 3  4 §iÒu  µy  µ    n v bæ sung nh∙n hµng    íitheo ®óng    ho¸ m     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   b)  Þch  T thu  µng  h ho¸,ph¬ng  Ön    ¹m  i  íic¸c hµnh      ¹m    ti vi ph ®è v     vi vi ph quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Þ t  i 5  6  n 
  7. 7 c) Buéc  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶  i  íic¸c hµnh      ¹m  ®è v     vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu  µy. 5  6  n d) Buéc  nh    ®× chØ kinh doanh    trong thêih¹n  th¸ng hoÆc   n¨m; tr ng      6    1   ê hîp g©y  Ëu    h qu¶  nghiªm  äng chuyÓn  ¬  tr   c quan  ã  Èm  Òn        c th quy ®Ó truycøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù  i  íic¸c tæ    h s ®è v     chøc, c¸  ©n  ã  µnh      ¹m      nh ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  hoÆc   iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy. t i b,c  5  ® b,c  6  n §iÒu 10c. Xö   ¹tvi ph¹m  Ò     ph     v tem  µng  h s¶n  Êt trong  íc,tem  µng  xu   n  h nhËp  Èu. kh 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh    ö  ông    vis d tem  µng  h s¶n  Êt trong nícd¸n    Þ  Ý,tem      xu      saiv tr   r¸ch n¸t, tem kh«ng  trùctiÕp vµo  µng  d¸n      h ho¸. 2. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vibu«n  b¸n,cÊt gi÷,vËn      chuyÓn  µng    h ho¸ s¶n  Êt trong nícquy  nh  xu      ®Þ ph¶id¸n      tem mµ   kh«ng  ã  c tem. 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vis¶n xuÊthµng      ho¸ trong nícquy  nh     ®Þ ph¶id¸n tem  µ      m kh«ng    d¸n tem. 4. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vibu«n  b¸n,vËn    chuyÓn,  Êt gi÷ hµng  c   ho¸  Ëp  Èu  nh kh quy  nh  ®Þ ph¶i d¸n    tem  µ   m tem      Þ  Ý,tem  d¸n saiv tr   kh«ng  ng  ñng  ¹   ®ó ch lo i. 5. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vibu«n  b¸n,vËn    chuyÓn,  Êt gi÷ hµng  c   ho¸  Ëp  Èu  nh kh quy  nh  ®Þ ph¶i d¸n    tem  µ   m kh«ng  ã  c tem  hoÆc  tem r¸ch n¸tkh«ng  c  îc ch÷  µ  è, tem     ®ä ®   vs  kh«ng    d¸n trùctiÕp vµo  µng      h ho¸. 6.  ¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  Õ n   Ph   t  ®å ® 20.000.000  ng  i  íihµnh  ®å ®è v   vis¶n  Êt,mua     xu   b¸n,tµng  ÷,vËn    tr   chuyÓn  tem  µng  h s¶n  Êt trong níc, xu      tem  µng  Ëp  Èu  h nh kh kh«ng  Nh µ   ícph¸thµnh. do  n    7. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: TÞch    thu  µng  h ho¸,ph¬ng  Ön  i  íi   ti ®è v   c¸c hµnh      ¹m    viviph quy  nh  ¹ kho¶n    vµ  §iÒu  µy;buéc    ñy  i  ®Þ ti  2, 3  5  n  tiªuh ®è víi  tang vËtviph¹m       quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 6  n  §i Ò u 2. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ý. ®Þ n c hi l   15    t ng k   C¸c  iÒu  ® kho¶n  kh¸c cña    NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/CP  µy  th¸ng 01  ng 03    n¨m  1996  cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i gi÷   v th m   nguyªn hiÖu  ùcthi µnh.   l   h §i Ò u  3. Bé   ¬ng  ¹i  Þu  Th m ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản