Nghị định 01/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
4
download

Nghị định 01/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 01/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 01/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N SÌN H VÀ HUY N MƯ NG TÈ, T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nư c Công hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa XI, kỳ h p th 4 v vi c chia và i u ch nh a gi i hành chính m t s t nh; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu (cũ), NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Sìn H và huy n Mư ng Tè, t nh Lai Châu như sau: 1. Gi i th phư ng Lê L i (th xã Lai Châu) thành l p xã Lê L i. Sáp nh p xã Lê L i vào huy n Sìn H . 2. Sáp nh p hai xã Pú ao, Chăn Nưa (huy n Mư ng Lay) vào huy n Sìn H . 3. Sáp nh p b n Thành Ch c a xã Xá T ng (huy n Mư ng Lay) v i 813 ha di n tích t nhiên và 328 nhân khNu vào xã T a Sín Ch i thu c huy n Sìn H . 4. Chuy n xã N m Hàng thu c huy n Mư ng Lay v huy n Mư ng Tè. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Huy n Sìn H có 203.875,60 ha di n tích t nhiên và 75.942 nhân khNu, có 24 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Mã Quai, Phăng Sô Lin, Noong H o, T Phìn, Làng Mô, Pa T n, H ng Thu, Căn Co, N m Cu i, N m Tăm, N m Cha, Pu Sam Cáp, Hu i Luông, T a Sín Ch i, Phìn H , N m Ban, T Ng o, N m Hăn, N m M , Xà D Phìn, Lê L i, Pú ao, Chăn Nưa và th tr n Sìn H . Xã T a Sín Ch i thu c huy n Sìn H có 9.683 ha di n tích t nhiên và 3.284 nhân khNu.
  2. - Huy n Mư ng Tè có 367.883 ha di n tích t nhiên và 47.406 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Bum Nýa, Bum T , Mư ng Mô, Mư ng Tè, Mù C , Ka Lãng, Thu Lũm, N m Khao, Kan H , Hua Bun, Tà T ng, Pa , Pa V S , N m Hàng và th tr n Mư ng Tè. - T nh Lai Châu (m i) có 906.512,30 ha di n tích t nhiên và 313.511 nhân khNu, có 5 ơn v hành chính tr c thu c là các huy n : Phong Th , Tam Ðư ng, Mư ng Tè, Sìn H và Than Uyên. Ði u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ãng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . Ði u 3. Ch t ch y ban nhân dân lâm th i t nh Lai Châu, B trý ng B N i v và Th ? trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. NƠI NH N TM. CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương Ð ng - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , TH TƯ NG - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, PHAN VÃN KH I - H ND, UBND lâm th i t nh Lai Châu, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, - T ng c c Th ng kê, - C c Vãn thư và Lưu tr Nhà ný c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, KTTH, - Lưu : NC (5b), Vãn thư
Đồng bộ tài khoản