Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  02/1999/N§­C P   T t p s n g µ y  27 th¸ng 01 n¨ m  1999  Ò  s ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a Q u y   V s ch Õ   Ç u  t theo h î p  å n g  x © y  d ù n g  ­ kinh d o a n h  ­ch uy Ó n   ® ® giao h î p  ® å n g   © y  d ù n g   x ­ ch uy Ó n   giao ­  kinh  o a n h, h î p ® å n g   © y  d ù n g­ c h u y Ó n  giao d x  ¸p d ô n g  c h o  ® Ç u  t n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m t  Vi C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµitai ÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      Vi   ng 12    n¨m  1996; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  Söa  æi,bæ   1:  ®   sung  ét  è  iÒu  m s® sau  y  ña  ®© c quy  Õ   u   ch ®Ç ttheo  îp ®ång  ©y  ùng      h  xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn giao,hîp ®ång  ©y  ùng       xd ­ chuyÓn  giao    ­ kinh doanh, hîp  ng  ©y  ùng      ®å x d ­ chuyÓn giao  dông    ¸p  cho ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   tn    i     ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 62/1998/N§­ CP   µy  th¸ng8  ng 15    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph (sau  y  äilµQuy  Õ): ®© g     ch 1.Bæ     sung  Òu  Quy  Õ   ét  §i 3  ch m kho¶n  íi(kho¶n      m  3) nh sau: "3. Quy Òn   µ    v nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp  BOT,  èi  m quan  Ö   ÷a h gi   doanh  nghiÖp  BOT   µ  µ   u    íc ngoµi trong viÖc  ùc hiÖn  ù  cho  v Nh ®Ç t n       th   d ¸n  c¸c bªn    tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång     BOT,  BTO,  BT.      Ën    Ên    ®Ó x¸c nh c¸c v ®Ò nµy, c¸c bªn  ã  Ó     c th tho¶  Ën  thu trong Hîp  ng  ùc hiÖn  ét    ®å th   m trong c¸c ph­    ¬ng  thøc sau  íi®iÒu  Ön  ©n  ñ  µn  é    v  ki tu th to b c¸c quy  nh   ña  îp  ng   ®Þ c h ®å BOT,  BTO, BT: a) doanh nghiÖp BOT   ý  µo  îp  ng  k v h ®å BOT, BTO, BT,  ïng  íiNhµ   c v  ®Ç u    ícngoµihîp thµnh  ét  tn      m Bªn  ña  îp  ng  ; c H ®å ®ã b) Doanh    nghiÖp BOT   Õp nhËn    Òn  µ  Üa  ô  ña  µ   u   ti   c¸c quy v ngh v c Nh ®Ç t níc ngoµi li        ªnqua  n   Öc  ùc  Ön  ù    Öc  Õp  Ën  ®Õ vi th hi d ¸n;vi ti nh ph¶i® îc hîp     thøc    ho¸ b»ng    v¨n b¶n  ý  Õt  ÷a doanh  k k gi   nghiÖp BOT,  µ   u    ícngoµi Nh ®Ç t n     vµ  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn; sau    îcBé  Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp  Nh n   th quy   khi®   K Ho v§ tch thuËn,v¨n b¶n  µy  îccoilµm ét  é  Ën     n ®      b ph kh«ng    êicña  îp  ng  t¸chr   H ®å BOT,  BTO,  BT; c)Ph¬ng    thøc kh¸c® îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Ën"       K ho   § tch thu 2.Bæ     sung  µo  èikho¶n  §iÒu  cña  v cu   1  24  Quy  Õ   ét  o¹n    ch m ® nh sau: " C¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu trong hîp  ng    ®å BOT, BTO,    ÷ng  éi BT nh n  dung  ñ  Õu  ch y kh¸c,bao  å m   viÖc    g c¶  bªn cho vay  îcquyÒn  Õp  Ën  ét  ®  ti nh m phÇn  hoÆc   µn  é  to b c¸c  quyÒn  µ  v nghÜa  ô  ña  v c Doanh  nghiÖp BOT     ®Ó thùc  Ön  ù   (sau  y   äi lµ quyÒn  Õp  Ën  ù    hi d ¸n  ®© g     ti nh d ¸n) trong  êng  îp tr h 
  2. 2 Doanh  nghiÖp  BOT  hoÆc   µ   u    níc ngoµi kh«ng  ùc  Ön  îc c¸c Nh ®Ç t     th hi ®     nghÜa  ô  ña  ×nh  vc m theo  îp  ng    H ®å ®ã hoÆc   îp  ng  h ®å vay, víi®iÒu  Ön     ki bªn  cho vay ph¶i thùc  Ön  y       hi ®Ç ®ñ c¸c  nghÜa   ô  ¬ng  vt øng  ña  c Doanh  nghiÖp  BOT  hoÆc   µ   u    íc ngoµi quy  nh  ¹  îp  ng  Nh ®Ç t n     ®Þ tiH ®å BOT, BTO,  BT   µ  Êy  Ðp   u   . §iÒu  Ön, kiÖn  ñ  ôc  µ  éi dung  ùc  Ön  v Gi ph ®Ç t   ki   th t v n   th hi quyÒn  Õp nhËn  ù    ña  ti   d ¸n c bªn  cho vay ph¶i® îcquy  nh  ¹  îp ®ång     ®Þ ti   h vay,  v¨n b¶n    b¶o  ¶m   ® vay hoÆc  tho¶  Ën  thu kh¸c ký  Õt  ÷a Doanh    k gi   nghiÖp BOT   vµ/hoÆc  µ   u    íc ngoµivíibªn  Nh ®Ç t n      cho vay  µ  v ph¶i® îc C¬       quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  Êp  Ën". th quy ch thu 3.Söa  æi    ® kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  24  Quy  Õ     ch nh sau: "2.§ Ó   ùc hiÖn  ù  BOT,    th   d ¸n  BTO, BT, Doanh nghiÖp  BOT   îc ký  Õt  ® k c¸c hîp ®ång  Ò      v thuª®Êt,x©y  ông, l¾p  Æt      d   ® m¸y  ãc,  ÕtbÞ, dÞch  ô   m thi     vt vÊn, gi¸m  nh,    ®Þ mua  nguyªn  Öu,b¸n  li   s¶n  È m,  Þch  ô  ñ  Õu,  ph d v ch y cung  cÊp  Þch  ô  ü  Ët, d v k thu   vay  èn  Ç m   è  Õ  Êp  µis¶n  µ    îp ®ång  vc c th ch t   v c¸ch   kh¸c  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      3. C¸c    Bªn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å BOT,  BTO,    µ    BT v c¸c bªn  ý  Õt    îp k k c¸c h   ®ång  îcc¬  ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   nh n   th quy c Vi   b¶o    Üa  ô  l∙nhngh v thùc hiÖn  îp ®ång    h  theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti  2  10  Quy  Õ   µy  îc ch n ®   tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Öc    ông     vi ¸p d ph¸p  Ëtnícngoµi,n Õu  lu       tho¶  Ën  thu vÒ   än  ch ph¸p  Ëtnícngoµikh«ng    íiquy  nh  ña  lu       tr¸ v   i ®Þ c Ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     vµ  îcBé    d   T ph¸p chÊp  Ën".   thu 4.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  cña  3  25  Quy  Õ     ch nh sau: "1.C¸c    tranh chÊp    ph¸tsinh gi÷a  ¬       C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  íi Nh n   th quy v  Nhµ   u    ícngoµihoÆc   ®Ç tn     Doanh  nghiÖp BOT  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp         H ®ång  BOT,  BTO,  vµ    îp ®ång  BT  c¸c h   b¶o    l∙nhquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    2  10 cña Quy  Õ   µy  ích Õt  ch n tr   ph¶i® îcgi¶iquyÕt      th«ng qua  ¬ng îng,hoµ  th l  gi¶i  ; n Õu  ô  v tranh chÊp    kh«ng    Õt  îcbõng  ¬ng îng,hoµ      gi¶iquy ®   th l  gi¶ic¸c Bªn  ã  c thÓ  ua  ô  ® v tranh chÊp        Õt  ¹ m ét  éi ® ßng  äng tµido        ®ã ra gi¶iquy t i  H  tr     c¸cBªn tho¶ thuËn  µnh  Ëp".   th l "3.C¸c    tranh chÊp      ph¸tsinh gi÷a Doanh      nghiÖp  BOT   íi   chøc,c¸ v   tæ  c¸c    nh©n  ícngoµitrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù      n           d ¸n,c¸c tranh chÊp      ph¸tsinh gi÷a     doanh  nghiÖp  BOT   íic¸c tæ  v     chøc  kinh tÕ  Öt Nam     Vi   tham    ùc hiÖn  ù  gia th   d ¸n  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  Öt Nam   Nh n   th quy c Vi   b¶o   l∙nh nghÜa  ô  v thùc hiÖn  îp ®ång    h  theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®Þ ti  2 §i 10  Quy  Õ   µy  íc ch n tr   h Õt ph¶i ® îc gi¶iquyÕt      th«ng qua  ¬ng îng,hoµ  th l  gi¶i  Õu   ô  ;n v tranh  Êp  ch kh«ng    Õt  gi¶iquy kh«ng    Õt  îc b»ng  ¬ng îng,hoµ      gi¶iquy ®   th l  gi¶ic¸c bªn  ã  c thÓ  a  ô  ® v tranh  Êp  gi¶iquyÕt  ¹    ch ra    tiTæ chøc  äng  µiViÖt Nam   Tr t    hoÆc   m ét  éi  ngträng  µido    H ®å t   c¸c Bªn  tho¶  Ën  µnh  Ëp  thu th l hoÆc   äng tµi® îc tr       thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    ícthø  l   ho   ë n   ba. C¸c tranh chÊp    kh¸c ph¸tsinh gi÷a        Doanh nghiÖp BOT   íic¸c tæ  v     chøc  kinh  Õ  Öt Nam   t Vi   trong qua  ×nh  ùc  Ön  ù  ® îc gi¶iquyÕt  tr th hi d ¸n      theo    quy ®Þnh    taikho¶n  §iÒu  2  102  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 02    ng 18    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt ®Þ chiti     Lu   tn    i     Nam". §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k
  3. 3 §i Ò u 3: C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  nh tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản