Nghị định 02/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
5
download

Nghị định 02/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 02/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N MƯ NG LAY VÀ THN XÃ LAI CHÂU, T NH I N BIÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 4 v vi c chia và i u ch nh a gi i hành chính m t s t nh; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu (cũ), NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành huy n Mư ng Lay và th xã Lai Châu, t nh i n Biên như sau: Sau khi i u ch nh a gi i hành chính chuy n phư ng Lê L i thu c th xã Lai Châu, chuy n hai xã Pú ao, Chăn Nưa thu c huy n Mư ng Lay, chuy n b n Thành Ch v i 813 ha di n tích t nhiên và 328 nhân khNu c a xã Xá T ng thu c huy n Mư ng Lay v t nh Lai Châu: Huy n Mư ng Lay còn l i 182.552 ha di n tích t nhiên và 42.864 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Xá T ng, Lay Nưa, Mư ng Tùng, Pa Ham, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Chà T , H a Ngài, Hu i Lèng, Mư ng Mươn và th tr n Mư ng Lay. Xã Xá T ng thu c huy n Mư ng Lay còn l i 11.119 ha di n tích t nhiên và 3.552 nhân khNu. Th xã Lai Châu còn l i 5.236 ha di n tích t nhiên và 9.279 nhân khNu, có 2 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Na Lay, Sông à. T nh i n Biên có 955.409,70 ha di n tích t nhiên và 440.300 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c là các huy n Mư ng Nhé, Mư ng Lay, i n Biên, i n Biên ông, Tu n Giáo, T a Chùa, th xã Lai Châu và thành ph i n Biên Ph .
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân lâm th i t nh i n Biên, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản