Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
51
lượt xem
1
download

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 03/2000/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 03/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 03/2000/N -CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T DOANH NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các lo i hình doanh nghi p sau ây: 1. Công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh và doanh nghi p tư nhân ư c thành l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; 2. Công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân ã thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Công ty, Lu t Doanh nghi p tư nhân ngày 21 tháng 12 năm 1990 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Công ty, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Doanh nghi p tư nhân ngày 22 tháng 6 năm 1994; 3. Công ty c ph n ư c thành l p t vi c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c; 4. Công ty c ph n ư c thành l p t vi c c ph n hoá doanh nghi p c a ng, doanh nghi p c a t ch c chính tr - xã h i; 5. Công ty trách nhi m h u h n ư c thành l p t vi c chuy n i doanh nghi p nhà nư c; 6. Công ty trách nhi m h u h n ư c thành l p t vi c chuy n i doanh nghi p c a ng, doanh nghi p c a t ch c chính tr - xã h i. i u 2. Áp d ng các lu t chuyên ngành Trư ng h p có s khác nhau gi a quy nh c a Lu t Doanh nghi p và quy nh c a các lu t chuyên ngành sau ây v vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng c a
 2. công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh và doanh nghi p tư nhân, thì áp d ng theo quy nh c a lu t chuyên ngành: 1. Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; 2. Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996; 3. Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; 4. Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; 5. Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; 6. Lu t Xu t b n ngày 07 tháng 7 năm 1993; 7. Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 8. Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; 9. B lu t Hàng h i ngày 30 tháng 6 năm 1990; 10. Lu t chuyên ngành khác ho c lu t s a i, b sung lu t chuyên ngành ư c thông qua sau khi Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 3. Ngành, ngh c m kinh doanh 1. Danh m c ngành, ngh c m kinh doanh bao g m: a) Kinh doanh vũ khí, n dư c, quân trang, quân d ng và phương ti n k thu t quân s chuyên dùng c a các l c lư ng vũ trang; b) Kinh doanh ch t n , ch t c, ch t phóng x ; c) Kinh doanh ch t ma tuý; d) Kinh doanh m i dâm, d ch v t ch c m i dâm, buôn bán ph n , tr em; ) Kinh doanh d ch v t ch c ánh b c, gá b c; e) Kinh doanh các hoá ch t có tính c h i m nh; g) Kinh doanh các hi n v t thu c di tích l ch s , văn hoá, b o tàng; h) Kinh doanh các s n phNm văn hoá ph n ng, i tr y, mê tín, d oan ho c có h i n giáo d c nhân cách; i) Kinh doanh các lo i pháo;
 3. k) Kinh doanh th c v t, ng v t hoang dã thu c danh m c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia quy nh và các lo i ng v t, th c v t quý hi m khác c n ư cb ov ; l) Kinh doanh chơi có h i cho giáo d c nhân cách, s c kho c a tr em ho c nh hư ng t i an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 2. B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình Chính ph ban hành danh m c c th v ch t n , ch t c, ch t phóng x và các hoá ch t có tính c h i m nh quy nh t i i m b và i m e kho n 1 i u này. B Công an trình Chính ph ban hành danh m c c th v ch t ma tuý quy nh t i i m c kho n 1 i u này. B Văn hoá và Thông tin trình Chính ph ban hành danh m c c th v các hi n v t thu c di tích l ch s , văn hoá, b o tàng quy nh t i i m g và danh m c c th v các s n phNm văn hoá ph n ng, i tr y, mê tín, d oan ho c có h i n giáo d c nhân cách quy nh t i i m h kho n 1 i u này. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chính ph ban hành danh m c c th v th c v t, ng v t hoang dã thu c danh m c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia quy nh và các lo i ng v t, th c v t quý hi m c n b o v quy nh t i i m k kho n 1 i u này. B Giáo d c và ào t o trình Chính ph ban hành danh m c c th v chơi có h i cho giáo d c nhân cách, s c kho c a tr em ho c nh hư ng t i an ninh, tr t t , an toàn xã h i quy nh t i i m l kho n 1 i u này. Các B có trách nhi m trình Chính ph danh m c c th như quy nh t i kho n này trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 4. Ngành, ngh kinh doanh có i u ki n 1. Ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và i u ki n kinh doanh các ngành, ngh ó ư c áp d ng theo quy nh c a các lu t, pháp l nh ho c ngh nh có liên quan. i u ki n kinh doanh ư c th hi n dư i hai hình th c sau ây: a) Gi y phép kinh doanh do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p; b) Các quy nh v tiêu chuNn v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm; quy nh v phòng cháy, ch a cháy, tr t t xã h i, an toàn giao thông và quy nh v các yêu c u khác i v i ho t ng kinh doanh (sau ây g i t t là i u ki n kinh doanh không c n gi y phép). Các văn b n quy ph m pháp lu t do các B , ngành ho c các c p chính quy n a phương ban hành mà không căn c vào lu t, pháp l nh, ngh nh quy nh v ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và i u ki n kinh doanh các ngành, ngh ó u không có hi u l c thi hành.
 4. 2. Trư ng h p thành l p doanh nghi p kinh doanh các ngành, ngh kinh doanh có i u ki n, thì khi ăng ký kinh doanh, cơ quan ăng ký kinh doanh ph i thông báo và hư ng d n ngư i thành l p doanh nghi p v i u ki n kinh doanh các ngành, ngh ó. Trư ng h p doanh nghi p ăng ký b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh có i u ki n, thì khi ăng ký b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh, cơ quan ăng ký kinh doanh ph i thông báo và hư ng d n doanh nghi p bi t v i u ki n kinh doanh ngành, ngh ó. 3. i v i ngành, ngh kinh doanh ph i có gi y phép kinh doanh, thì doanh nghi p ư c quy n kinh doanh ngành, ngh ó, k t khi ư c c p gi y phép kinh doanh. i v i ngành, ngh kinh doanh ph i có i u ki n kinh doanh không c n gi y phép, thì doanh nghi p ư c quy n kinh doanh ngành, ngh ó, k t khi có các i u ki n kinh doanh theo quy nh và cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng kinh doanh. Ngư i thành l p doanh nghi p và ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n úng i u ki n kinh doanh theo quy nh. N u doanh nghi p ti n hành kinh doanh mà không có i u ki n, thì ngư i thành l p doanh nghi p và ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ph i cùng liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c kinh doanh ó. i u 5. Ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh 1. Ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh, m c v n pháp nh c th , cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà nư c v v n pháp nh, cơ quan có thNm quy n xác nh n và cách th c xác nh n v n pháp nh ư c xác nh theo quy nh c a lu t, pháp l nh và ngh nh quy nh v v n pháp nh. 2. Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a s v n ư c xác nh n khi thành l p doanh nghi p và trong quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 3. Th trư ng cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà nư c v v n pháp nh, th trư ng cơ quan xác nh n v n pháp nh cùng liên i ch u trách nhi m v tính chính xác c a s v n ư c xác nh n khi thành l p doanh nghi p. i u 6. Ngành, ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh quy nh t i kho n 4 i u 6 Lu t Doanh nghi p là văn b n mà cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c h i ngh nghi p ch c p cho cá nhân có trình chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p v m t ngành, ngh nh t nh. Các ch ng ch hành ngh ã c p cho t ch c u h t hi u l c. 2. Ngành, ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh bao g m: a) Kinh doanh d ch v pháp lý;
 5. b) Kinh doanh d ch v khám, ch a b nh và kinh doanh dư c phNm; c) Kinh doanh d ch v thú y và kinh doanh thu c thu ý; d) Kinh doanh d ch v thi t k công trình; ) Kinh doanh d ch v ki m toán; e) Kinh doanh d ch v môi gi i ch ng khoán. 3. i v i doanh nghi p kinh doanh các ngành, ngh quy nh t i kho n 2 i u này, thì vi c ăng ký kinh doanh, ph i có thêm i u ki n v ch ng ch hành ngh theo quy nh dư i ây: a) i v i công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, m t trong s nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p theo quy nh t i kho n 12 i u 3 Lu t Doanh nghi p ph i có ch ng ch hành ngh ; b) i v i công ty h p danh, t t c thành viên h p danh ph i có ch ng ch hành ngh ; c) i v i doanh nghi p tư nhân, ch doanh nghi p ho c giám c qu n lý doanh nghi p ph i có ch ng ch hành ngh . i u 7. Quy n ăng ký ngành, ngh kinh doanh Doanh nghi p có quy n ch ng ăng ký và ho t ng kinh doanh, không c n ph i xin phép b t c cơ quan nhà nư c nào, n u ngành, ngh kinh doanh: 1. Không thu c ngành, ngh c m kinh doanh; 2. Không thu c ngành, ngh kinh doanh ph i có gi y phép kinh doanh; 3. Không thu c ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh; 4. Không thu c ngành, ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh . i u 8. Quy n thành l p doanh nghi p 1. M i t ch c không phân bi t nơi ăng ký a ch tr s chính, m i cá nhân không phân bi t nơi cư trú, n u không thu c i tư ng b c m thành l p doanh nghi p quy nh t i i u 9 Lu t Doanh nghi p, u có quy n thành l p doanh nghi p t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam có quy n thành l p doanh nghi p t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. i u 9. Ngư i không ư c quy n thành l p doanh nghi p và góp v n vào doanh nghi p
 6. 1. T ch c, cá nhân quy nh t i các kho n t kho n 1 n kho n 8 i u 9 Lu t Doanh nghi p không ư c quy n thành l p doanh nghi p t i Vi t Nam. 2. Nghiêm c m cơ quan nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân s d ng tài s n c a Nhà nư c và công qu thành l p doanh nghi p ho c góp v n vào doanh nghi p thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình. 3. Tài s n c a Nhà nư c và công qu quy nh t i kho n 2 i u này g m: a) Tài s n ư c mua s m b ng v n ngân sách nhà nư c; b) Kinh phí ư c c p t ngân sách nhà nư c; c) t ư c giao s d ng th c hi n ch c năng và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t; d) Tài s n và thu nh p khác ư c t o ra t vi c s d ng tài s n và kinh phí nói trên. 4. Thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình là vi c s d ng l i nhu n thu ư c t kinh doanh c a doanh nghi p ho c t v n góp vào m t trong các m c ích sau ây: a) Chia dư i m i hình th c cho m t s ho c t t c cán b c a cơ quan, ơn v ; b) B sung vào ngân sách ho t ng c a cơ quan, ơn v trái v i quy nh c a pháp lu t v ngân sách; c) L p qu ho c b sung vào qu ph c v l i ích riêng c a cán b cơ quan, ơn v . 5. Cán b lãnh o, qu n lý nghi p v trong doanh nghi p nhà nư c quy nh t i kho n 4 i u 9 Lu t Doanh nghi p bao g m thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng, thành viên Ban ki m soát, Trư ng, Phó các phòng, ban nghi p v , Trư ng chi nhánh và văn phòng i di n c a doanh nghi p. 6. Cán b lãnh o, cán b nghi p v trong doanh nghi p nhà nư c ư c quy n làm ngư i qu n lý doanh nghi p khác v i tư cách i di n theo u quy n cho doanh nghi p nhà nư c ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c nhân danh cá nhân góp v n vào doanh nghi p khác, nhưng không làm ngư i qu n lý doanh nghi p ó. i u 10. i u l công ty 1. i u l công ty là b n cam k t c a t t c thành viên v thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng c a công ty. i ul u tiên c a công ty trách nhi m h u h n ph i ư c t t c thành viên sáng l p ch p thu n. i ul u tiên c a công ty c ph n ph i ư c t t c c ông sáng l p ch p thu n. i u l c a công ty h p danh ph i ư c t t c thành viên h p danh ch p thu n.
 7. N i dung i u l công ty không ư c trái v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. i u l công ty trách nhi m h u h n ph i có các n i dung sau ây: a) Tên, a ch tr s chính c a công ty; a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b) M c tiêu và ngành, ngh kinh doanh; c) V n i u l ; d) Tên, a ch c a thành viên, ph n v n góp c a m i thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên; tên, a ch c a ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; ) Quy n và nghĩa v c a thành viên ho c ch s h u công ty; e) Cơ c u t ch c qu n lý và ki m soát (n u có); g) Quy n, nghĩa v và th th c thông qua quy t nh c a t ng cơ quan trong cơ c u t ch c qu n lý công ty; h) Quy n, nghĩa v và ch làm vi c c a Ban ki m soát và Trư ng ban ki m soát i v i công ty trách nhi m h u h n có trên mư i m t thành viên; i) Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty; k) Nguyên t c gi i quy t tranh ch p gi a các thành viên; l) Nh ng trư ng h p thành viên có quy n yêu c u công ty mua l i ph n v n góp; m) Nguyên t c phân chia l i nhu n i v i công ty có t hai thành viên tr lên, nguyên t c s d ng l i nhu n i v i công ty có m t thành viên; n) Các trư ng h p gi i th và th t c thanh lý tài s n c a công ty; o) Th th c s a i, b sung i u l công ty; p) Ch ký c a t t c thành viên c a công ty ho c c a ch s h u công ty. Các thành viên có th tho thu n ho c ch s h u công ty có th quy t nh ghi vào i u l công ty các n i dung khác. 3. i u l công ty c ph n ph i có các n i dung sau ây: a) Tên, a ch tr s chính c a công ty; a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b) M c tiêu và ngành, ngh kinh doanh;
 8. c) V n i u l , lo i c ph n, t ng s c ph n ư c quy n chào bán c a t ng lo i, m nh giá c ph n; d) Quy n và nghĩa v c a t ng lo i c ông; ) Các trư ng h p c ông có quy n yêu c u công ty mua l i c ph n; e) Cơ c u t ch c qu n lý và ki m soát công ty (n u có); g) Quy n, nghĩa v và ch làm vi c c a t ng cơ quan trong cơ c u t ch c qu n lý công ty và c a Ban ki m soát, Trư ng ban ki m soát; h) Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty; i) Các lo i qu , m c gi i h n t ng lo i qu ư c l p t i công ty; k) Nguyên t c tr c t c; l) Nguyên t c gi i quy t tranh ch p n i b ; m) Th th c s a i, b sung i u l công ty; n) Các trư ng h p gi i th , trình t và th t c thanh lý tài s n công ty; o) Ch ký c a t t c c ông sáng l p ho c c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty. Các c ông có th tho thu n ghi vào i u l công ty các n i dung khác. 4. i u l công ty h p danh ph i có các n i dung sau ây: a) Tên, a ch tr s chính c a công ty; a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b) M c tiêu và ngành, ngh kinh doanh; c) H tên, a ch c a t t c thành viên h p danh; d) Tên, a ch c a t t c thành viên góp v n (n u có); ) Quy n và nghĩa v c a t ng lo i thành viên; e) V n i u l và ph n v n góp c a m i thành viên; g) Cơ c u t ch c qu n lý công ty; h) Nguyên t c ph i h p công vi c, phân chia quy n h n và trách nhi m trong cơ c u t ch c qu n lý công ty; i) Th th c thông qua quy t nh c a công ty;
 9. k) Nh ng i u c m ho c h n ch i v i thành viên h p danh; l) Nh ng trư ng h p thành viên có quy n rút kh i công ty ho c b khai tr kh i công ty; m) Nguyên t c phân chia l i nhu n ho c ch u l trong ho t ng kinh doanh; n) Cách th c gi i quy t b t ng gi a các thành viên; o) Th th c thay i, b sung i u l công ty; p) Th i h n ho t ng và nh ng trư ng h p gi i th công ty; q) Ch ký c a t t c thành viên h p danh. Các thành viên h p danh có th tho thu n ghi vào i u l công ty các n i dung khác. i u 11. N i dung danh sách thành viên và danh sách c ông sáng l p 1. Công ty trách nhi m h u h n có m t thành viên không ph i l p danh sách thành viên. 2. Danh sách thành viên công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên ph i có các n i dung sau ây: a) Tên, a ch c a t ng thành viên; b) Ph n v n góp và giá tr v n góp c a t ng thành viên; c) Lo i tài s n, s lư ng tài s n góp v n; giá tr còn l i c a m i tài s n i v i tài s n góp v n không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng; d) Th i i m góp v n; ) Ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c c a t t c thành viên. 3. Danh sách c ông sáng l p công ty c ph n ph i có các n i dung sau ây: a) Tên, a ch c a t t c c ông sáng l p; b) T ng s c ph n, s c ph n và giá tr c ph n t ng lo i c a t ng c ông sáng l p; c) Lo i tài s n và s lư ng tài s n góp v n c ph n; giá tr còn l i c a m i tài s n i v i tài s n góp v n không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng; d) Th i i m góp v n c ph n; ) T ng s c ph n và giá tr t ng s c ph n c a t t c c ông sáng l p;
 10. e) Ch ký c a t t c c ông sáng l p ho c c a ngư i i di n theo pháp lu t cu công ty. 4. Danh sách thành viên h p danh c a công ty h p danh ph i có các n i dung sau ây: a) H , tên và nơi cư trú c a t ng thành viên; b) Ngh nghi p và trình chuyên môn c a t ng thành viên; c) Ph n v n góp và giá tr ph n v n góp; d) Lo i tài s n và s lư ng tài s n góp v n; giá tr còn l i c a t ng tài s n i v i tài s n góp v n không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng; ) Th i i m góp v n; e) Ch ký c a t t c thành viên h p danh. i u 12. i u ki n ti n hành h p H i ng thành viên c a công ty trách nhi m h uh n 1. i u ki n ti n hành h p H i ng thành viên là ph i có s thành viên tham d i di n cho ít nh t 65% v n i u l ; n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 65%. Trong trư ng h p i u l công ty quy nh t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 2. Trư ng h p cu c h p c a H i ng thành viên ph i tri u t p l n th hai, thì i u ki n ti n hành h p là ph i có s thành viên tham d i di n cho ít nh t 50% s v n i u l , n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 50%. Trong trư ng h p i u l công ty quy nh t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 3. Trư ng h p cu c h p c a H i ng thành viên ư c tri u t p l n th ba, thì cu c h p ó c a H i ng thành viên luôn ư c ti n hành, không ph thu c vào s thành viên tham d . i u 13. Thông qua quy t nh c a H i ng thành viên 1. H i ng thành viên thông qua quy t nh b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n các thành viên b ng văn b n. 2. Trư ng h p thông qua quy t nh b ng bi u quy t t i cu c h p, thì th c hi n theo quy nh sau ây: a) Các quy t nh sau ây ư c thông qua khi ư c s phi u i di n cho ít nh t 75% s v n c a các thành viên d h p ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 75%; trư ng h p i u l công ty quy nh t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty:
 11. - Quy t nh bán tài s n có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n c a công ty ư c ghi trong s k toán c a công ty, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác nh hơn 50%; trư ng h p i u l công ty quy nh t l nh hơn, thì áp d ng t l do i u l công ty quy nh; - Quy t nh s a i, b sung i u l công ty; - Quy t nh t ch c l i công ty bao g m chia, tách, h p nh t, sáp nh p và chuy n i công ty; - Quy t nh gi i th công ty. b) Các quy t nh khác thu c thNm quy n c a H i ng thành viên ư c thông qua khi ư c s phi u i di n cho ít nh t 51% s v n c a các thành viên d h p ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 51%; trư ng h p i u l công ty quy nh t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 3. Trư ng h p thông qua quy t nh b ng hình th c l y ý ki n thành viên b ng văn b n, thì quy t nh c a H i ng thành viên v t t c các v n thu c thNm quy n ư c thông qua khi ư c s thành viên i di n cho ít nh t 65% v n i u l công ty ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 65%; trư ng h p i u l công ty quy nh t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 4. Th t c l y ý ki n thành viên ư c th c hi n như sau: a) Ch t ch H i ng thành viên g i n t ng thành viên phi u l y ý ki n, kèm các tài li u c n thi t. Phi u l y ý ki n ph i nêu rõ nh ng v n c n l y ý ki n thông qua quy t nh và th i h n cu i cùng thành viên g i ý ki n tr l i v công ty; b) Th c hi n ki m phi u và l p biên b n k t qu ki m phi u, thông báo k t qu l y ý ki n và các quy t nh ư c thông qua n thành viên trong th i h n b y ngày, k t th i h n cu i cùng thành viên ph i g i ý ki n v công ty. i u 14. Ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên T ch c là ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên quy nh t i i u 46 Lu t Doanh nghi p ph i là pháp nhân và có th bao g m: 1. Cơ quan nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang; 2. Cơ quan ng c p Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 3. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 4. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và Liên oàn Lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
 12. 5. Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam và H i Liên hi p Ph n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 6. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 7. Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam và H i C u chi n binh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 8. H i Nông dân Vi t Nam và H i Nông dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 9. Liên hi p các t ch c hoà bình, oàn k t, h u ngh Vi t Nam; 10. Doanh nghi p nhà nư c; 11. Doanh nghi p c a ng, c a các t ch c chính tr - xã h i; 12. H p tác xã; 13. Công ty trách nhi m h u h n; 14. Công ty c ph n; 15. Các t ch c xã h i, các t ch c xã h i - ngh nghi p; 16. Qu xã h i, Qu t thi n; 17. Các t ch c khác. i u 15. Quy n c a ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 1. Căn c vào i m (i) kho n 1 i u 47 Lu t Doanh nghi p, i u l công ty b sung các quy n khác c a ch s h u công ty. Các quy n khác c a ch s h u công ty ư c b sung vào i u l công ty ph thu c vào mô hình t ch c qu n lý ư c l a ch n và áp d ng theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Trư ng h p áp d ng mô hình t ch c qu n lý g m Ch t ch công ty và Giám c (T ng giám c), thì ch s h u công ty, ngoài các quy n quy nh t i kho n 1 i u 47 Lu t Doanh nghi p, còn ph i có thêm các quy n và nghĩa v sau ây: a) Quy t nh phương hư ng phát tri n công ty; b) Quy t nh các gi i pháp phát tri n th trư ng, ti p th , công ngh ; c) Thông qua h p ng vay, cho vay và h p ng khác ư c xác nh trong i u l công ty có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty ho c m t t l nh hơn do i u l công ty quy nh; d) Quy t nh cơ c u t ch c, quy ch qu n lý công ty;
 13. ) Quy t nh thành l p công ty con, góp v n vào công ty khác, thành l p chi nhánh, văn phòng i di n; e) Quy t nh m c lương, thư ng i v i Ch t ch công ty, Giám c (T ng giám c) và các cán b qu n lý khác do ch s h u công ty b nhi m. i u 16. Cơ c u t ch c qu n lý công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 1. Theo quy nh t i kho n 1 i u 49 Lu t Doanh nghi p, cơ c u t ch c qu n lý c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ư c t ch c theo m t trong hai mô hình. Mô hình th nh t g m H i ng qu n tr và Giám c (T ng giám c) g i là mô hình H i ng qu n tr quy nh t i i u 17 Ngh nh này. Mô hình th hai g m Ch t ch công ty và Giám c (T ng giám c) g i là mô hình Ch t ch công ty quy nh t i i u 18 Ngh nh này. Trong trư ng h p quy mô kinh doanh l n, ngành, ngh kinh doanh a d ng, thì l a ch n mô hình H i ng qu n tr . 2. Quy n và nghĩa v c a H i ng qu n tr và Giám c (T ng giám c) ho c c a Ch t ch công ty và Giám c (T ng giám c) do ch s h u công ty quy t nh và quy nh trong i u l công ty. Ch s h u công ty không ư c u quy n cho H i ng qu n tr và Giám c (T ng giám c) ho c Ch t ch công ty và Giám c th c hi n các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 47 Lu t Doanh nghi p. i u 17. T ch c qu n lý công ty theo mô hình H i ng qu n tr 1. Trong trư ng h p áp d ng mô hình H i ng qu n tr , thì a v pháp lý, quy n và nghĩa v c a H i ng qu n tr và Giám c (T ng giám c) ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2, 3 và các kho n 4, 5 i u này. 2. H i ng qu n tr là cơ quan qu n lý công ty, có toàn quy n nhân danh công ty quy t nh m i v n liên quan n qu n lý và ho t ng cu công ty, tr nh ng v n thu c thNm quy n c a ch s h u công ty. 3. H i ng qu n tr có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Quy t nh chi n lư c phát tri n c a công ty; b) Quy t nh d án u tư có giá tr nh hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty; c) Quy t nh gi i pháp phát tri n th trư ng, ti p th và công ngh ; thông qua h p ng mua, bán, vay, cho vay và h p ng khác có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty ho c t l khác nh hơn ư c quy nh t i i u l công ty; d) B nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c (T ng giám c) và cán b qu n lý quan tr ng khác c a công ty; quy t nh m c lương và l i ích khác c a các cán b qu n lý ó;
 14. ) Quy t nh cơ c u t ch c, quy ch qu n lý công ty, quy t nh l p chi nhánh, văn phòng i di n; e) Trình báo cáo quy t toán tài chính hàng năm lên ch s h u công ty; g) Ki n ngh phương án s d ng l i nhu n c a công ty; h) Ki n ngh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a ch s h u công ty; i) Ki n ngh i u ch nh v n i u l công ty; k) Ki n ngh bán tài s n có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty; l) Ki n ngh b sung, s a i i u l công ty; m) Ki n ngh vi c t ch c l i ho c gi i th công ty. Các v n khác liên quan n H i ng qu n tr ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 81, 82, 83, 84, 86 và 87 Lu t Doanh nghi p. 4. Giám c (T ng giám c) là ngư i i u hành ho t ng hàng ngày c a công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. 5. Giám c (T ng giám c) có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Quy t nh các v n liên quan n ho t ng hàng ngày c a công ty; b) T ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr ; c) T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh và phương án u tư c a công ty; d) Ki n ngh phương án t ch c, quy ch qu n lý công ty; ) B nhi m, mi n nhi m, cách ch c các ch c danh qu n lý công ty, tr các ch c danh do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, cách ch c; e) Quy t nh lương và ph c p (n u có) i v i ngư i lao ng trong công ty, k c cán b qu n lý thu c thNm quy n b nhi m c a Giám c (T ng giám c); g) Các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l công ty và quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 18. T ch c qu n lý công ty theo mô hình Ch t ch công ty 1. Trư ng h p áp d ng mô hình Ch t ch công ty, thì a v pháp lý, quy n và nghĩa v c a Ch t ch công ty và Giám c (T ng giám c) áp d ng theo quy nh t i các kho n 2, 3 và các kho n 4, 5 i u này.
 15. 2. Ch t ch công ty là ngư i tr c ti p giúp ch s h u công ty trong vi c th c hi n các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 47 Lu t Doanh nghi p và kho n 2 i u 15 Ngh nh này. 3. Ch t ch công ty có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Ki n ngh v i ch s h u công ty quy t nh các v n thu c thNm quy n c a ch s h u; b) Ki n ngh v i ch s h u công ty v vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c (T ng giám c) và các ch c danh qu n lý khác quy nh t i i u l công ty; v m c lương và các l i ích khác c a các cán b qu n lý ó; c) T ch c giám sát vi c th c hi n các quy t nh c a ch s h u công ty; báo cáo ch s h u công ty k t qu và tình hình ho t ng kinh doanh c a công ty; 4. Giám c (T ng giám c) công ty là ngư i i u hành ho t ng kinh doanh hàng ngày c a công ty, ch u trách nhi m trư c ch s h u công ty v vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a mình. Giám c (T ng giám c) là ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty. 5. Giám c (T ng giám c) có các quy n và nghĩa v sau ây: a) T ch c th c hi n các quy t nh c a ch s h u công ty; b) Quy t nh các v n liên quan n ho t ng hàng ngày c a công ty; c) T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh và k ho ch u tư c a công ty; d) Ban hành quy ch qu n lý công ty; ) B nhi m, mi n nhi m, cách ch c các ch c danh qu n lý công ty, tr các ch c danh thu c thNm quy n c a ch s h u công ty; e) Ki n ngh phương án t ch c công ty; g) Ph i h p v i Ch t ch công ty trình báo cáo quy t toán tài chính hàng năm lên ch s h u công ty và phương án s d ng l i nhu n, x lý các kho n l trong kinh doanh; h) Tuy n d ng lao ng; i) Th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao m t cách trung th c, m n cán vì l i ích h p pháp c a công ty; k) Không ư c l m d ng a v và quy n h n, s d ng tài s n c a công ty thu l i riêng cho b n thân, cho ngư i khác; không ư c ti t l bí m t c a công ty, tr trư ng h p ư c ch s h u công ty ch p thu n; l) Khi công ty không thanh toán các kho n n và các nghĩa v tài s n khác n h n ph i tr thì ph i thông báo tình hình tài chính c a công ty cho ch s h u công ty và
 16. ch n bi t; không ư c tăng ti n lương, không ư c tr ti n thư ng cho công nhân viên c a công ty, k c cho ngư i qu n lý; ph i ch u trách nhi m cá nhân v thi t h i x y ra i v i ch n do không th c hi n nghĩa v quy nh t i i m này; ki n ngh bi n pháp kh c ph c khó khăn v tài chính c a công ty; m) Các quy n và nghĩa v khác do pháp lu t và i u l công ty quy nh. i u 19. C ph n ưu ãi bi u quy t 1. M t c ph n ưu ãi bi u quy t có nhi u hơn m t phi u bi u quy t; không h n ch m c t i a s phi u bi u quy t c a c ph n ưu ã bi u quy t. S phi u bi u quy t c th c a m t c ph n ưu ãi bi u quy t do i u l công ty quy nh. 2. Trư ng h p công ty c ph n m i thành l p, các c ông sáng l p ph i th c hi n nguyên t c nh t trí khi quy t nh các v n sau ây: a) T ng s c ph n ưu ãi bi u quy t; b) S phi u bi u quy t c a m t c ph n ưu ãi bi u quy t; c) C ông ư c quy n n m gi c ph n ưu ãi bi u quy t và s c ph n ưu ãi bi u quy t c a m i c ông. 3. Trư ng h p công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p nhà nư c, thì c ph n ưu ãi bi u quy t ch ư c s d ng i v i doanh nghi p ho t ng trong các ngành: a) Ti n t , tín d ng và các d ch v tài chính khác; b) Bưu chính vi n thông; c) V n t i hàng không; d) Các ngành khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . T ng s c ph n ưu ãi bi u quy t, s phi u bi u quy t c a m i c ph n ưu ãi bi u quy t, t ch c ư c u quy n n m gi c ph n ưu ãi bi u quy t trong doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan. i u 20. M c c t c c a c ph n ưu ãi c t c 1. M c c t c c nh hàng năm c a c ph n ưu ãi c t c ư c xác nh b ng t l ph n trăm c a t ng s v n c ph n th c góp vào công ty. Căn c vào t l và t ng s v n c ph n th c góp vào công ty xác nh s c t c c nh hàng năm c a c ông ưu ãi c t c. 2. C t c thư ng c a c ph n ưu ãi c t c ư c xác nh theo nguyên t c sau ây:
 17. a) Không có c t c thư ng trong trư ng h p không tr c t c cho c ph n ph thông ho c m c c t c c a c ph n ph thông th p hơn m c c t c c nh c a c ph n ưu ãi c t c; b) Trư ng h p m c c t c c a c ph n ph thông cao hơn ho c b ng m c c t c c nh c a c ph n ưu ãi c t c, thì ph i có thêm c t c thư ng. C t c thư ng ư c xác nh m c b o m t ng s c t c c nh và c t c thư ng c a c ph n ưu ãi c t c ph i cao hơn m c c t c c a c ph n ph thông ư c tr trong năm ó; c) M c c t c c nh hàng năm và cách th c xác nh m c c t c thư ng do công ty và ngư i u tư có liên quan tho thu n ho c công ty n nh theo quy t nh c a i h i ng c ông. 3. T l c t c, t ng s v n góp c ph n, t ng s c t c c nh ư c nh n hàng năm và cách th c xác nh c t c thư ng ph i ư c ghi trên c phi u c a c ph n ưu ãi c t c. i u 21. C ph n ưu ãi hoàn l i Công ty c ph n ư c quy n s d ng hai lo i c ph n ưu ãi hoàn l i là c ph n ư c hoàn l i b t c khi nào theo yêu c u c a c ông và c ph n ư c hoàn l i theo các i u ki n do công ty và ngư i u tư có liên quan tho thu n và ư c ghi vào c phi u c a c ph n ưu ãi hoàn l i. i u 22. Trình t và th t c chào bán ch ng khoán Công ty chào bán c ph n, trái phi u theo hình th c phát hành ch ng khoán ra công chúng theo quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán. Vi c chào bán c ph n, trái phi u theo hình th c khác do công ty quy t nh và ư c th c hi n theo tho thu n gi a công ty và ngư i mua. i u 23. i u ki n, th th c ti n hành h p ih i ng c ông 1. C ông có quy n tr c ti p ho c u quy n cho ngư i khác d h p i h i ng c ông. Trư ng h p u quy n, thì ngư i ư c u quy n ph i xu t trình gi y u quy n và c phi u cho ch to bi t trư c khi khai m c. C ông g i phi u bi u quy t có niêm phong n công ty trư c khi khai m c h p i h i ng c ông ư c coi là d h p i h i ng c ông. 2. Cu c h p c a i h i ng c ông ư c ti n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 51%; trư ng h p i u l công ty quy nh m t t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 3. Trư ng h p cu c h p c a i h i ng c ông ư c tri u t p l n th hai, thì cu c h p ó ư c ti n hành khi có s c ông tham d i di n cho ít nh t 30 % s c ph n có quy n bi u quy t, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 30%; trư ng h p i u l công ty quy nh m t t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty.
 18. 4. Trư ng h p cu c h p c a i h i ng c ông ph i tri u t p l n th ba, thì cu c h p ó luôn ư c ti n hành, không ph thu c vào s c ông d h p và t l s c ph n có quy n bi u quy t mà h i di n. i u 24. Thông qua quy t nh c a ih i ng c ông 1. i h i ng c ông có quy n thông qua quy t nh b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n c ông b ng văn b n. 2. Trư ng h p i h i ng c ông thông qua quy t nh b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p, thì th c hi n theo quy nh sau ây: a) Các quy t nh sau ây ư c thông qua khi ư c s c ông i di n cho ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l khác cao hơn 65%; trư ng h p i u l công ty quy nh m t t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty: - Quy t nh v lo i c ph n và s lư ng c ph n ư c quy n chào bán c a m i lo i; - Quy t nh s a i, b sung i u l công ty; - Quy t nh t ch c l i công ty; - Quy t nh gi i th công ty; - Quy t nh bán tài s n có giá tr l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty. b) Các quy t nh khác thu c thNm quy n c a i h i ng c ông ư c thông qua khi ư c s c ông i di n cho ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l cao hơn 51%; trư ng h p i u l công ty quy nh m t t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 3. Trư ng h p i h i ng c ông thông qua quy t nh b ng hình th c l y ý ki n c ông b ng văn b n, thì quy t nh c a i h i ng c ông ư c thông qua khi ư c s c ông i di n cho ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông ch p thu n, n u i u l công ty không quy nh m t t l cao hơn 51%; trư ng h p i u l công ty quy nh m t t l khác cao hơn, thì áp d ng t l t i thi u ph i có theo quy nh c a i u l công ty. 4. Trư ng h p thông qua quy t nh b ng hình th c l y ý ki n c ông b ng văn b n, thì H i ng qu n tr ph i làm các công vi c sau ây: a) Quy t nh các v n c n l y ý ki n, hình th c và n i dung phi u l y ý ki n; b) N i dung phi u l y ý ki n ít nh t ph i có tên, a ch tr s chính cu công ty; m c ích l y ý ki n; v n c n l y ý ki n và u các tài li u tương ng ư c g i kèm;
 19. th i h n cu i cùng ph i g i phi u l y ý ki n v công ty; phương án bi u quy t "nh t trí", "không nh t trí", "không có ý ki n"; c) G i phi u l y ý ki n kèm theo tài li u liên quan n t t c các c ông có quy n d h p i h i ng c ông; d) Ki m phi u và l p biên b n k t qu ki m phi u; thông báo k t qu ki m phi u và các quy t nh ư c thông qua n t t c c ông có quy n d h p i h i ng c ông trong th i h n mư i lăm ngày, k t th i h n cu i cùng mà c ông ph i g i ý ki n c a h v công ty, tr trư ng h p i u l công ty quy nh th i h n khác. i u 25. Biên b n h p H i ng qu n tr T t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ph i ư c ghi y vào s biên b n. Biên b n h p H i ng qu n tr ph i có các n i dung sau ây: 1. Th i gian và a i m h p; 2. H tên thành viên tham d ; 3. Chương trình h p; 4. Các v n th o lu n và bi u quy t, k t qu bi u quy t; 5. Tóm t t phát bi u ý ki n t i phiên h p; 6. Các quy t nh ã ư c H i ng qu n tr thông qua; 7. Ch ký có ghi rõ h tên c a t t c thành viên d h p. Ch t a và thư ký ph i liên i ch u trách nhi m v tính chính xác và trung th c c a biên b n h p H i ng qu n tr . i u 26. Công ty h p danh 1. Có hai lo i công ty h p danh là công ty h p danh có t t c thành viên u là thành viên h p danh và công ty h p danh có c thành viên h p danh và thành viên góp v n. 2. i u ki n chuyên môn và uy tín ngh nghi p c a thành viên h p danh ư c quy nh như sau: a) i v i công ty h p danh kinh doanh các ngành, ngh quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này, thì t t c thành viên h p danh u ph i có ch ng ch hành ngh . b) i v i công ty h p danh kinh doanh các ngành, ngh khác, thì thành viên h p danh là ngư i ã ư c ào t o v ngành, ngh ó. i u 27. Quy n và nghĩa v c a thành viên h p danh 1. Thành viên h p danh có quy n:
 20. a) Tham gia th o lu n và bi u quy t v t t c các công vi c c a công ty; b) ư c chia l i nhu n theo tho thu n quy nh trong i u l công ty; c) Tr c ti p tham gia qu n lý ho t ng kinh doanh c a công ty; d) S d ng tài s n c a công ty ph c v cho l i ích c a công ty; ư c hoàn tr l i m i kho n chi ã th c hi n ph c v l i ích c a công ty; ) ư c nh n thông tin v ho t ng kinh doanh và qu n lý công ty, xem s k toán và các h sơ khác c a công ty; e) Các quy n khác quy nh trong i u l công ty. 2. Thành viên h p danh có nghĩa v : a) Góp s v n ã cam k t góp vào công ty; b) Ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v các nghĩa v c a công ty; c) Trư ng h p kinh doanh b thua l , thì ph i ch u l theo nguyên t c quy nh trong i u l công ty; d) Khi qu n lý ho c th c hi n ho t ng kinh doanh nhân danh công ty ho c i di n cho công ty, ph i hành ng m t cách trung th c, m n cán ph c v l i ích h p pháp c a công ty; ) Ch p hành n i quy và quy t nh c a công ty; e) Thành viên h p danh không ư c ng th i là thành viên h p danh c a công ty h p danh khác ho c ch doanh nghi p tư nhân; g) Thành viên h p danh không ư c t mình ho c nhân danh ngư i th ba th c hi n ho t ng kinh doanh trong cùng ngành, ngh kinh doanh c a công ty; h) Thành viên h p danh không ư c nhân danh công ty ký k t h p ng, xác l p và th c hi n các giao d ch khác nh m thu l i riêng cho cá nhân và cho ngư i khác; i) Các nghĩa v khác do i u l công ty quy nh. i u 28. Quy n và nghĩa v c a thành viên góp v n 1. Thành viên góp v n có quy n: a) Tham gia th o lu n và bi u quy t v vi c b sung, s a i các quy n và nghĩa v c a thành viên góp v n ư c quy nh trong i u l công ty; v vi c t ch c l i và gi i th công ty; b) ư c chia l i nhu n; ư c chia giá tr tài s n còn l i khi công ty gi i th theo quy nh trong i u l công ty;
Đồng bộ tài khoản