intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

119
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  03/2001/N§­C P  n g µ y  11 th¸ng  c  01  m  2001 n¨ S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  28/C P b s N s n g µ y 28  th¸ng 3 n¨ m  1997 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C v Ò   æ i  m íi  u ¶ n  lý  Ò n l¬ n g, thu n h Ë p  trong ® q ti c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc C h Ý n h  P h ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng ngµy  th¸ng6  cø  Lu   ®é   23    n¨m  1994; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h ngh Þ   Þ nh   ® : §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  ngµy  th¸ng 3  28    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn l ng, thu c Ch ph v ® m  l   ¬     nhËp trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: 1.Söa  æi    ® kho¶n    Òu  nh  2,§i 1  sau : ' .   dông  Ö   è  iÒu  '2  ¸p  Khi h s® chØnh    t¨ng thªm møc  ¬ng  èithiÓu,doanh  l t    nghiÖp  ph¶ib¶o  ¶m       iÒu  Ön   ùc hiÖn  Üa  ô  ép  ©n    ® ®ñ c¸c ® ki :th   ngh v n ng s¸ch  nhµ  íctheo ®óng  n    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt; înhuËn  ùchiÖn       li th   kh«ng  Êp  ¬n  th h so  íi înhuËn  ùc hiÖn  ña  v  li th   c n¨m  ícl Òn kÒ   õtr ng  îp ® Æc   ÖtNhµ   íc tr   i   (tr   ê h   bi   n  cho  Ðp)  µ  ph v ph¶ib¶o  ¶m   èc ®é     Òn ¬ng  Êp  ¬n  èc ®é       ® t   t¨ng ti l th h t   t¨ng n¨ng  suÊtlao®éng.    §èi víic¸c doanh       nghiÖp  ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ãi trªn,do  ®Þ n    yªu  Çu  c c«ng  Öc  êng  vi th xuyªn ph¶isö  ông  è    ng  ã  ×nh ®é      d s lao ®é c tr   chuyªn   m«n,  ü  Ët cao    k thu   trªn 50%  tæng  è  s lao  ng  ®é trong doanh  nghiÖp  µ  Õ   vk ho¹ch lînhuËn  ©y  ùng    i xd cao  ¬n  õ 5%   ëlªnso  íi înhuËn  ùc hiÖn    h t   tr     v     li th   n¨m tr cliÒn kÒ   ×  îc¸p dông  Ö   è  iÒu  í    th ®     h s® chØnh    t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu  ti l t  kh«ng    lÇn  víi qu¸ 2  so    møc ¬ng  èi Óu  Nhµ   ícquy  nh    µm  ¬  ë  l t thi do  n  ®Þ ®Ó l c s tÝnh  n    Òn l ng'' ®¬ gi¸ti  ¬ . 2.Bæ     sung  µo  èi§iÒu  m ét  o¹n    v cu   1  ® nh sau  : '   é  'C¸cB qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc, ñy  l    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng,  éi  ng  ¬ H ®å Qu¶n   Þ  tr Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m  1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô   vt h th   nhi v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     n¨m  íc,®Ò   tr   nghÞ  ña  c doanh  nghiÖp    Èm  nh  ®Ó th ®Þ chØ    Õ   ¹ch lînhuËn, lµm  ¬  tiªuk ho     i   c së    nh   n     Òn ¬ng  µ  x¸c ®Þ ®¬ gi¸ti l v quyÕt  to¸n quü  Òn ¬ng  ùc  Ön  ña    ti l th hi c doanh  nghiÖp theo quy  nh  ¹     ®Þ t  kho¶n  §iÒu  µy'' i 1  n . 3.Söa  æi    ® kho¶n    Òu  nh  2,§i 5  sau :
  2. 2 ''B¶o ®¶m     quan  Ö   Òn ¬ng  ×nh  ©n  îp lýgi÷a c¸c doanh  h ti l b qu h       nghiÖp  nhµ  íc' . n' 4.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  4  §i 5  sau : '. '4 C¸c doanh nghiÖp  µ  íc cã  iÒu  Ön  nh n   ® ki s¶n  Êt,kinh doanh ¬ng  xu     t ®èi æn   nh  ×  îcxem   Ðt vµ    ®Þ th ®   x   giao ®¬n    Òn l ng    nh    gi¸ti  ¬ æn ®Þ trong thêi    h¹n  õ 2  n   n¨m    ¬  ë  t   ®Õ 3  trªnc s b¶o  ¶m   y      iÒu  Ön  ® ®Ç ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy' . 1  n' 5.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  5  §i 5  sau : '. '5 C¸c doanh nghiÖp    Õt    ü  Òn ¬ng  ùc hiÖn,n Õu    khiquy to¸nqu ti l th     b¶o ®¶m   y       ®Ç ®ñ c¸c nguyªn  ¾c  t quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ   î nhuËn  1  n m l  i thùc  Ön  îtkÕ   ¹ch  î nhuËn  îc giao  ×  hi v   ho l  i ®  th doanh  nghiÖp  îc trÝch  ét  ®  m phÇn  înhuËn    l i t¨ng thªm      ®Ó bæ sung  µo  ü  Òn l ng, nhng  èi®a  v qu ti  ¬   t   kh«ng  qu¸ 3    th¸ng l ng  ùc hiÖn  ×nh  ©n  ña   ¬ th   b qu c doanh nghiÖp    ©n  èitrùc ®Ó ph ph     tiÕp cho  êilao®éng  µ  ù    ng     v d phßng  ü  Òn l ng  qu ti  ¬ cho  n¨m sau' . ' 6.Söa  æi    ® kho¶n    Òu  nh  1,§i 6  sau : ' . Ên  '1 Ch   chØnh  c«ng    t¸cqu¶n  ýlao®éng  l    : Hµng  n¨m,  c¨n  vµo  ÕtbÞ   ü  Ët c«ng  cø  thi   k thu   nghÖ   µ  v quy  ×nh    tr s¶n xuÊt,khèi l ng  µ  Êt îng     î v ch l c«ng  Öc  vi theo  yªu  Çu  c s¶n  Êt,kinh  xu   doanh,   doanh  nghiÖp  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông    ng, trong ®ã   Æc   Öt coiträng l k ho sd lao ®é    ® bi       tinh gi¶n    lao  ng  ®é gi¸n tiÕp. K Õ   ¹ch  µy      ho n ph¶i ® îc Héi  ng     ®å Qu¶n   Þ tr   doanh  nghiÖp th«ng  qua hoÆc   ¬  c quan  Êp    ùctiÕp thÈm  nh  íckhi c trªntr     ®Þ tr     doanh  nghiÖp  Ón  ông    ng. tuy d lao®é Héi ®ång    Qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm       gi¶i quyÕt  äi  Õ     i víi êilao ®éng  m ch ®é ®è     ng     kh«ng  ã  Öc  µm  tuyÓn  ông  ît c vi l do  d v  qu¸yªu cÇu  xuÊt,kinhdoanh  õc¸cnguån    Ý  ña     s¶n     t    kinhph c doanh  nghiÖp' . ' 7.Bá  éi    n  dung  ña  ¹ch ®Çu  cg  dßng      thø 4,kho¶n    Òu  1,§i 7. 8.Söa  æi  Òu  nh    ® §i 8  sau: '   é  'C¸cB qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc;c¸c Së   l    v     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi;c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc,cã  nh n   tr¸chnhiÖ m   ñng  è  é  Ën    c c b ph chuyªn tr¸ch    lµm c«ng      ng, tiÒn l ng  µ    êng  i ngò    é,c«ng  t¸clao®é    ¬ v t¨ngc ®é   c¸n b   chøc,viªn    chøc  µm  l c«ng    µy  t¸cn theo  quy  nh  ña  é  Ët Lao  ng  µ  Ët Doanh  ®Þ c B Lu   ®é v Lu   nghiÖp  µ   íc,trong      äng  Öc  Ên  nh n   ®ã coi tr vi ch chØnh  c«ng    ©y  ùng  t¸c x d ®Þnh  møc     ng,  Ón  ông    ng,  ©y  ùng  n    Òn ¬ng  µ  lao ®é tuy d lao ®é x d ®¬ gi¸ti l v tr¶l ng  ¾n   íinhiÖ m   ô   ¬ g v  v s¶n  Êt,kinh doanh, n¨ng  Êt,chÊt l ng,hiÖu  xu       su    î   qu¶ kinhdoanh;thùc hiÖn        qu¶n  ýchÆt  Ïlao®éng  l  ch     trong c¸cdoanh     nghiÖp  nhµ  íc,kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng tuyÓn  ông    ng  Òu  ¬n  n  ph t tr   d lao ®é nhi h yªu  Çu  ö  c s dông''. §i Ò u    2.  1.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héichñ  ×, èihîp víi é  ©y  ùng    X∙    tr  ph       XB d vµ    é,  µnh  ã  ªnquan  íng  Én  Öc  dông  c¸c B ng c li   h d vi ¸p  NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  ngµy  th¸ng 3  28    n¨m  1997  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n, doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch, ® îc quyÒn  ùa  än  Ö   è  iÒu  Ý   l ch h s ® chØnh    t¨ng thªm møc  ¬ng  èithiÓu  l t  theo quy  nh,  ng  ®Þ nh ph¶ib¶o  ¶m     ® t¨ng n¨ng  Êt   su   lao ®éng, thùc hiÖn  ng    nh        ®ó c¸c ®Þ møc  kinh tÕ    ü  Ëtdo  ¬    ­ k thu   c quan  µ  nh
  3. 3 níc cã  Èm   Òn    th quy ban  µnh, kh«ng  µm  h   l t¨ng nguån  èn  µ  íc cÊp, thùc   v nh n       hiÖn  y    Üa  ô  ép  ©n  ®Ç ®ñ ngh v n ng s¸ch vµ  înhuËn    l  i theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi chñ  ×,phèi hîp  íiBé   v X∙    tr     v   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,Bé  ñy    Th s¶n,Bé  ¬ng  ¹ivµ    é, ngµnh    Th m   c¸cB   cã  ªnquan  íng  Én  dông  i  íidoanh  li   h d ¸p  ®è v   nghiÖp  éc    µnh  thu c¸c ng n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, ng nghiÖp  µ  ¬ng  ¹i thùc  Ön  ¬  Õ     v th m  hi c ch kho¸n    chi phÝ; kho¸nnép  ©n      ng s¸ch,kho¸ndoanh      thu. §i Ò u    é  3. B Lao  ng    ¬ng    µ  héisau      æi    Õn  ®é ­ Th binh v X∙    khitrao® ý ki víiBé   µi chÝnh  µ    T  v Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  Öt Nam   íng dÉn    µnh  ®é Vi   h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng01  4. Ngh ®Þ n c hi l     k t  01    n¨m  2001. §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  ¬ v c¸c doanh nghiÖp  µ  íc chÞu  nh n   tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2