Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
133
lượt xem
26
download

Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ sè 05/2005/N§­CP ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2005  vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Bé luËt D©n sù ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ngµy 14 th¸ng 01   n¨m 2004; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I: Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c, thñ tôc b¸n ®Êu   gi¸ tµi s¶n, ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  qu¶n lý  nhµ  n íc  ®èi víi ho¹t ®éng b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. B¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n lµ  h×nh thøc b¸n tµi s¶n c«ng  khai, cã tõ hai ngêi trë lªn tham gia ®Êu gi¸ theo nguyªn  t¾c vµ thñ tôc ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ lµ   ®éng s¶n, bÊt  ®éng s¶n vµ  c¸c quyÒn  tµi  s¶n   ®îc phÐp giao dÞch  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3. Ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ lµ  chñ  së  h÷u tµi s¶n   hoÆc   ngêi   ®îc   chñ   së   h÷u   uû   quyÒn   b¸n   tµi   s¶n   hoÆc   c¸  nh©n, tæ chøc cã quyÒn b¸n tµi s¶n cña ngêi kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.
 2. 2 4. Ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n lµ  c¸ nh©n, tæ chøc  ®îc phÐp tham gia ®Êu gi¸ ®Ó mua tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ theo   quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p  luËt cã liªn quan. Ngêi tham  gia  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n cã   thÓ  uû  quyÒn  b»ng  v¨n b¶n cho ngêi kh¸c thay mÆt m×nh tham gia  ®Êu gi¸ tµi  s¶n. 5. Ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ lµ  ngêi tr¶ gi¸  cao nhÊt vµ   Ýt nhÊt b»ng gi¸ khëi  ®iÓm vµ   ®îc coi lµ   ®∙  chÊp nhËn giao kÕt hîp ®ång mua b¸n tµi s¶n. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ViÖc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   ®îc   thùc   hiÖn   theo   nguyªn  t¾c   c«ng   khai,   liªn   tôc,   trung   thùc,   b×nh   ®¼ng,   b¶o   vÖ   quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn tham gia. §i Ò u   4.   B¶o   vÖ   quyÒn,   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   ngêi  mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. QuyÒn, lîi  Ých hîp ph¸p cña ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ. C¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch   nhiÖm b¶o  ®¶m viÖc thùc hiÖn quyÒn, lîi  Ých hîp ph¸p cña  ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. Trong trêng hîp cã ngêi thø ba tranh chÊp vÒ quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi s¶n  ®∙ b¸n  ®Êu gi¸ th×  tµi s¶n  ®ã   vÉn thuéc  quyÒn  së  h÷u, quyÒn  sö  dông  cña  ngêi mua  ®îc  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸, trõ  trêng hîp Toµ  ¸n cã  quyÕt  ®Þnh  kh¸c. Ch¬ng II  Tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸, thñ tôc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n §i Ò u  5.  C¸c lo¹i tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ 1. Tµi s¶n ®Ó thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ thi hµnh ¸n. 2. Tµi s¶n lµ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  bÞ  tÞch thu sung quü  nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.   Tµi   s¶n   b¶o   ®¶m   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ  giao dÞch b¶o ®¶m. 4. Tµi s¶n thuéc së  h÷u cña c¸ nh©n, tæ chøc cã  yªu  cÇu b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n.
 3. 3 5. Hµng ho¸ lu gi÷ do ngêi vËn chuyÓn ®êng biÓn, ®êng  hµng kh«ng, ®êng bé lu gi÷ t¹i ViÖt Nam. 6. Tµi s¶n nhµ níc ph¶i b¸n ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ qu¶n lý tµi s¶n nhµ níc. §i Ò u  6.  Lùa chän ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n Ngêi cã  tµi  s¶n b¸n   ®Êu gi¸  cã  quyÒn  lùa  chän ngêi  b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy   ®Ó   ñy   quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy  ®Þnh kh¸c. §i Ò u  7.  Hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1.  ViÖc b¸n   ®Êu gi¸  tµi s¶n   ®îc thùc  hiÖn  theo hîp  ®ång   uû   quyÒn   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n,   trõ   trêng   hîp   ph¸p  luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. Hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc lËp  thµnh v¨n b¶n vµ cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a. Hä, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸;  tªn, ®Þa chØ cña ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; b. Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; c. LiÖt kª, m« t¶ tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; d. Gi¸ khëi ®iÓm cña tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; ®. Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm, ph¬ng thøc giao tµi s¶n ®Ó b¸n  ®Êu gi¸; e. ViÖc thanh to¸n tiÒn b¸n tµi s¶n trong trêng hîp  b¸n ®Êu gi¸ thµnh; g. C¸c chi phÝ  thùc tÕ, hîp lý  cho viÖc b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n; h. QuyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn; i. Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång; k. C¸c tho¶ thuËn kh¸c. §i Ò u   8.   Ký  kÕt hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n 1. Hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ký  kÕt  gi÷a ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu  gi¸ hoÆc ngêi ®¹i diÖn cña ngêi ®ã. 2. Trong trêng hîp b¸n ®Êu gi¸ mét sè lo¹i tµi s¶n d­ íi  ®©y th×  c¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
 4. 4 a. Tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt th× hîp ®ång uû quyÒn  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ®îc ký kÕt gi÷a ngêi cã quyÒn sö dông  ®Êt hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cña ngêi  ®ã  víi ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n; b. Tµi s¶n thuéc së  h÷u chung hîp nhÊt th×  hîp  ®ång  uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ký  kÕt gi÷a c¸c chñ  së  h÷u chung hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cña hä  víi ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; c. Tµi s¶n thuéc së  h÷u chung theo phÇn th×  hîp  ®ång  uû  quyÒn b¸n dÊu gi¸ tµi s¶n  ®îc ký  kÕt gi÷a chñ  së  h÷u  phÇn tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cña ngêi  ®ã  víi ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; d. Tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l∙nh th× hîp ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ký  kÕt gi÷a ngêi cã  quyÒn  xö  lý  tµi s¶n  ®ã  theo tho¶ thuËn trong hîp  ®ång cÇm cè,  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh hoÆc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt víi  ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; ®. Tµi s¶n nhµ  níc th×  hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸  tµi   s¶n   ®¬c   ký   kÕt   gi÷a   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt víi ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; e. Tµi s¶n  ®Ó  thi hµnh ¸n th×  hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ký  kÕt gi÷a c¬  quan thi hµnh ¸n víi  ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 3. Khi ký  kÕt hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n,  ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho  ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n giÊy  chøng  nhËn hîp ph¸p  hoÆc  b»ng   chøng   kh¸c   chøng  minh   quyÒn   sö   h÷u   hoÆc   quyÒn   ® îc  b¸n   tµi   s¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vµ   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ c¸c b»ng chøng ®ã. Ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c  th«ng tin do ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ cung cÊp  ®Ó  b¶o   ®¶m viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n lµ hîp ph¸p. §i Ò u   9.  X¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm cña tµi s¶n b¸n ®Êu  gi¸ 1. Gi¸ khëi ®iÓm cña tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ ®îc x¸c ®Þnh  tríc   khi   ký   kÕt   hîp   ®ång   uû   quyÒn   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n  hoÆc chuyÓn  giao tµi s¶n  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸, trõ  trêng  hîp  c¸c   bªn   cã   tho¶   thuËn   kh¸c   hoÆc   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh  kh¸c. 2.  ViÖc x¸c   ®Þnh  gi¸ khëi   ®iÓm  cña tµi  s¶n b¸n  ®Êu  gi¸ ®îc thùc hiÖn nh sau:
 5. 5 a. §èi víi tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ lµ tµi s¶n nhµ n íc th×  gi¸ khëi ®iÓm do c¬ quan tµi chÝnh hoÆc Héi ®ång ®Þnh gi¸  cña Nhµ níc x¸c ®Þnh theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh; b. §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n nhµ  níc th×  gi¸ khëi  ®iÓm do ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ tù  x¸c  ®Þnh hoÆc uû  quyÒn cho ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n hoÆc ngêi thø ba x¸c ®Þnh. Trong trêng hîp ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ uû  quyÒn  cho ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n x¸c  ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm th×  ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ph¶i th«ng b¸o cho ngêi uû quyÒn  vÒ  gi¸ khëi  ®iÓm tríc khi th«ng b¸o c«ng  khai  viÖc b¸n  ®Êu gi¸. §i Ò u  10.  Gi¸m ®Þnh tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ 1. Tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  ®îc gi¸m  ®Þnh khi cã  yªu cÇu  hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Trong   trêng   hîp   gi¸m   ®Þnh   theo   yªu   cÇu   th×   ng êi  yªu cÇu gi¸m  ®Þnh ph¶i thanh to¸n chi phÝ  gi¸m  ®Þnh, nÕu  c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c. Trong   trêng   hîp   gi¸m   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt, th× ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ ph¶i thanh to¸n chi  phÝ gi¸m ®Þnh, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   11.  §¬n ph¬ng  ®×nh chØ thùc hiÖn hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n Ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ hoÆc ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi  s¶n  ®îc  ®¬n ph¬ng  ®×nh chØ thùc  hiÖn  hîp  ®ång uû  quyÒn  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù tr íc  khi ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n th«ng b¸o c«ng khai viÖc b¸n  ®Êu   gi¸   tµi   s¶n,   trõ   trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh  kh¸c. §i Ò u   12.   Niªm   yÕt,   th«ng   b¸o   c«ng   khai   viÖc   b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n 1.  Ngêi  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n ph¶i  niªm  yÕt viÖc  b¸n  ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   t¹i   n¬i   b¸n   ®Êu   gi¸,   n¬i   trng   bµy   tµi  s¶n, n¬i  ®Æt trô  së  cña ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, n¬i cã  bÊt  ®éng s¶n b¸n  ®Êu gi¸ chËm nhÊt lµ  b¶y ngµy  ®èi víi  ®éng s¶n, ba m¬i ngµy  ®èi víi bÊt  ®éng s¶n tríc ngµy më  cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. Trong  trêng hîp  ngêi  cã  tµi s¶n  b¸n  ®Êu  gi¸ cã   yªu  cÇu th× thêi h¹n niªm yÕt viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n cã thÓ   rót ng¾n theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn.
 6. 6 2.   §èi   víi   tµi   s¶n   b¸n   ®Êu   gi¸   lµ   ®éng   s¶n   cã   gi¸  khëi  ®iÓm tõ  mêi triÖu  ®ång trë  lªn vµ  bÊt  ®éng s¶n th×  ®ång   thêi   víi   viÖc   niªm   yÕt,   ngêi   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n  ph¶i th«ng  b¸o c«ng khai  Ýt nhÊt hai lÇn,  mçi  lÇn  c¸ch  nhau   ba   ngµy   trªn   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i   chóng   cña  Trung  ¬ng   hoÆc   ®Þa   ph¬ng   vÒ   viÖc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n.  Thêi h¹n th«ng b¸o c«ng khai  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. ViÖc   th«ng   b¸o   c«ng   khai   trªn   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin  ®¹i chóng còng  ®îc thùc hiÖn  ®èi víi tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  lµ ®éng s¶n cã gi¸ khëi ®iÓm díi mêi triÖu ®ång, nÕu ngêi  cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ yªu cÇu. 3. Niªm yÕt, th«ng b¸o c«ng khai vÒ  viÖc b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thi hµnh ¸n ® îc thùc hiÖn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi hµnh ¸n d©n sù. 4. Niªm yÕt, th«ng b¸o c«ng khai vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a. Tªn, ®Þa chØ cña ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; b. Thêi gian, ®Þa ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; c. Danh môc tµi s¶n, sè  lîng, chÊt lîng cña tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸; d. Gi¸ khëi ®iÓm cña tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; ®. §Þa ®iÓm, thêi h¹n trng bµy tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; e. §Þa ®iÓm, thêi h¹n tham kh¶o hå s¬ tµi s¶n b¸n ®Êu  gi¸; g.   §Þa   ®iÓm,   thêi   h¹n   ®¨ng   ký   mua   tµi   s¶n   b¸n   ®Êu  gi¸; h. Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c liªn quan  ®Õn tµi   s¶n b¸n  ®Êu gi¸, gåm c¶ nh÷ng th«ng tin mµ  ngêi cã  tµi  s¶n b¸n ®Êu gi¸ yªu cÇu th«ng b¸o c«ng khai. §i Ò u  13.  Ngêi kh«ng ®îc tham gia ®Êu gi¸ tµi s¶n 1.  Ngêi  kh«ng  cã  n¨ng  lùc hµnh  vi d©n  sù, ngêi  mÊt  hoÆc bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña   Bé luËt D©n sù hoÆc ngêi t¹i thêi ®iÓm ®Êu gi¸ kh«ng nhËn  thøc, lµm chñ ®îc hµnh vi cña m×nh. 2. Ngêi lµm viÖc trong Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸   tµi s¶n, doanh nghiÖp b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc Héi  ®ång  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, n¬i thùc hiÖn viÖc b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n  ®ã; ngêi trùc tiÕp gi¸m  ®Þnh,  ®Þnh gi¸ tµi s¶n; cha,  mÑ, vî, chång hoÆc con cña nh÷ng ngêi ®ã. 3. Ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸.
 7. 7 4. Ngêi kh«ng cã  quyÒn mua tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  14.  §¨ng ký mua tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. 1. Ngêi muèn tham gia  ®Êu gi¸ bÊt  ®éng s¶n hoÆc  ®éng   s¶n cã  gi¸ khëi  ®iÓm tõ  mêi triÖu  ®ång trë  lªn ph¶i  ®¨ng  ký   mua   trong   thêi   h¹n   mµ   ngêi   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   ®∙  th«ng b¸o. 2. Ngêi  ®∙  ®¨ng ký  mua tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ ph¶i nép  mét kho¶n tiÒn  ®Æt tríc do ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ tho¶ thuËn quy ®Þnh, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 5% cña gi¸ khëi ®iÓm. 3. Trong trêng hîp ngêi  ®∙ nép tiÒn  ®Æt tríc mua  ®îc  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ th×  kho¶n tiÒn  ®Æt tríc  ®îc trõ  vµo  gi¸ mua; nÕu kh«ng mua  ®îc, th×  kho¶n tiÒn  ®Æt tríc  ®îc  tr¶ l¹i cho ngêi nép ngay sau khi cuéc b¸n  ®Êu gi¸ kÕt  thóc, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 4. Trong trêng hîp ngêi  ®¨ng ký  mua tµi s¶n b¸n  ®Êu  gi¸  ®∙ nép mét kho¶n tiÒn   ®Æt  tríc nhng kh«ng tham  gia  cuéc b¸n  ®Êu gi¸ mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng th×  kho¶n  tiÒn  ®Æt tríc  ®ã  thuéc vÒ  ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, trõ  trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. §i Ò u  15.  Trng bµy, xem tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ 1. §èi víi tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ lµ  bÊt  ®éng s¶n th×  ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc trùc tiÕp xem tµi s¶n  tõ  khi niªm yÕt vµ  th«ng b¸o c«ng khai cho  ®Õn tríc ngµy  më cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n hai ngµy. 2.   §èi   víi   tµi   s¶n   b¸n   ®Êu   gi¸   lµ   ®éng   s¶n   th×   Ýt  nhÊt hai ngµy tríc ngµy më cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n, ngêi  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n ph¶i t¹o  ®iÒu kiÖn cho ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n ®îc xem tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. Trªn tµi s¶n  hoÆc mÉu tµi s¶n ph¶i ghi râ  tªn cña ng êi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ vµ th«ng tin vÒ tµi s¶n ®ã. §i Ò u  16.  §Þa ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n Cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  thÓ   ®îc tæ chøc t¹i trô  së  cña ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, t¹i n¬i cã  tµi s¶n hoÆc   t¹i mét  ®Þa  ®iÓm kh¸c  theo  tháa thuËn  cña  ngêi b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n vµ ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸.
 8. 8 § i Ò u  17.  TiÕn hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. Ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n cã thÓ lùa chän mét trong  c¸c h×nh thøc  ®Êu gi¸ sau  ®©y  ®Ó  tiÕn hµnh cuéc b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n: a. §Êu gi¸ trùc tiÕp b»ng lêi nãi; b. §Êu gi¸ b»ng bá phiÕu; c. §Êu gi¸ th«ng qua m¹ng Internet; d. C¸c h×nh thøc kh¸c do ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  vµ ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n tháa thuËn. 2.  Tr×nh  tù  tiÕn  hµnh cuéc  b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n  ®îc  thùc hiÖn nh sau: a.  Më   ®Çu cuéc  b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n,  ngêi  ®iÒu hµnh  cuéc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   giíi   thiÖu   b¶n     th©n   vµ   ngêi  gióp viÖc; th«ng b¸o nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  cuéc b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n; c«ng bè  danh s¸ch ngêi  ®¨ng ký  mua tµi s¶n b¸n  ®Êu   gi¸   vµ   ®iÓm   danh;   giíi   thiÖu   tõng   tµi   s¶n   b¸n   ®Êu  gi¸; nh¾c l¹i gi¸ khëi  ®iÓm; quy  ®Þnh møc chªnh lÖch cña  mçi lÇn tr¶ gi¸; tr¶ lêi c¸c c©u hái cña ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n; b.  Ngêi  ®iÒu hµnh  cuéc  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n yªu  cÇu  ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n tr¶ gi¸. Sau mçi lÇn ngêi  tham gia ®Êu gi¸ tµi s¶n tr¶ gi¸, ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n  ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   th«ng   b¸o   c«ng   khai   vÒ   gi¸   ®∙   tr¶   cho  nh÷ng ngêi tham gia ®Êu gi¸ tµi s¶n; c.  Ngêi  ®iÒu hµnh  cuéc  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n c«ng  bè  ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸. Trêng hîp gi¸ tr¶ cao  nhÊt  ®îc c«ng bè  thÊp h¬n so víi gi¸ khëi  ®iÓm th×  cuéc  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n coi nh kh«ng thµnh. 3.  DiÔn biÕn  cña  cuéc b¸n   ®Êu gi¸  tµi s¶n  ph¶i  ®îc  ghi vµo biªn b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. Biªn b¶n b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi  ®iÒu hµnh cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, ngêi ghi biªn b¶n vµ   ®¹i diÖn ngêi tham  gia ®Êu gi¸ tµi s¶n. 4. KÕt qu¶ cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ghi vµo Sæ  ®¨ng ký  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. Trong trêng hîp b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n thµnh th× ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n  lËp v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 5. C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ   ®Æc  thï  cña tõng h×nh thøc  ®Êu gi¸ tµi s¶n, Bé  t  ph¸p phèi  hîp víi c¸c bé  cã  liªn quan híng dÉn thñ  tôc chi tiÕt ¸p  dông cho tõng h×nh thøc ®Êu gi¸ tµi s¶n.
 9. 9 § i Ò u  18.  V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. V¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  gi¸ trÞ  x¸c nhËn  viÖc mua b¸n tµi s¶n, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó chuyÓn quyÒn së   h÷u hoÆc quyÒn sö dông tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. 2. V¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  c¸c néi dung chñ  yÕu sau ®©y: a. Tªn, ®Þa chØ cña ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; b.  Hä, tªn  cña ngêi  ®iÒu  hµnh  cuéc b¸n   ®Êu gi¸  tµi  s¶n; c. Hä, tªn, ®Þa chØ cña ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; d. Hä, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu  gi¸; ®. Thêi gian, ®Þa ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; e. Tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; g. Gi¸ khëi ®iÓm cña tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; h. Gi¸ b¸n tµi s¶n; i. Thêi h¹n, ph¬ng thøc, ®Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua  tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸; k. Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸ cho  ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; l. Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m nghÜa vô cña c¸c bªn. 3. V¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ph¶i cã ch÷ ký cña ®Êu   gi¸ viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  cña ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. §èi víi v¨n b¶n b¸n   ®Êu gi¸ bÊt  ®éng s¶n th×  ph¶i  ®îc c¬  quan c«ng chøng n¬i  cã bÊt ®éng s¶n chøng nhËn. 4. V¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n gi÷  mét b¶n vµ  göi cho ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸, ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ vµ  c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn ®¨ng ký quyÒn së h÷u tµi s¶n, quyÒn sö dông  tµi s¶n, mçi n¬i mét b¶n. Trong trêng hîp tµi s¶n b¸n ®Êu  gi¸ lµ  bÊt  ®éng s¶n th×  v¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cßn  ®îc göi cho c¬ quan thuÕ. §i Ò u   19.   B¸n tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ trong trêng hîp  ®Æc biÖt 1. Trong trêng hîp  ®∙ hÕt thêi h¹n  ®¨ng ký  tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n mµ  chØ cã  mét ngêi  ®¨ng ký  mua tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸ vµ tr¶ gi¸ Ýt nhÊt b»ng gi¸ khëi ®iÓm th× tµi   s¶n  ®îc b¸n cho ngêi  ®ã, nÕu ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  ®ång ý.
 10. 10 2.   Khi   b¸n   tµi   s¶n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   ®iÒu  nµy,  ®Êu gi¸ viªn  chÞu  tr¸ch nhiÖm  vÒ  viÖc  b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n còng ph¶i lËp biªn b¶n vÒ  viÖc b¸n tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸, ghi kÕt qu¶ vµo Sæ  ®¨ng ký  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  vµ lËp v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u  20.  Rót l¹i gi¸ ®∙ tr¶ 1. T¹i cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, ngêi  ®∙ tr¶ gi¸ cao  nhÊt mµ  rót l¹i gi¸  ®∙ tr¶ tríc khi ngêi  ®iÒu hµnh cuéc  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n c«ng bè ngêi mua ®îc tµi s¶n th× cuéc  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vÉn tiÕp tôc vµ  b¾t  ®Çu tõ  gi¸ cña  ngêi tr¶ gi¸ liÒn kÒ tríc ®ã. 2.  Ngêi  rót l¹i  gi¸  ®∙ tr¶  bÞ  truÊt  quyÒn  tham  gia  tr¶ gi¸ tiÕp vµ  kh«ng  ®îc hoµn tr¶ kho¶n tiÒn  ®Æt tríc.  Kho¶n tiÒn  ®Æt tríc cña ngêi rót l¹i gi¸  ®∙ tr¶ thuéc vÒ  ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. §i Ò u  21.  Tõ chèi mua tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. 1.   Trong   trêng   hîp   ngêi   ®iÒu   hµnh   cuéc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi s¶n  ®∙ c«ng bè  ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ mµ  ngêi nµy tõ chèi mua th× tµi s¶n ®îc b¸n cho ngêi tr¶ gi¸  liÒn kÒ nÕu gi¸ liÒn kÒ Ýt nhÊt b»ng gi¸ khëi ®iÓm. Kho¶n  tiÒn  ®Æt tríc cña ngêi tõ  chèi mua thuéc vÒ  ngêi cã  tµi  s¶n b¸n ®Êu gi¸. 2. Trong trêng hîp ngêi tr¶ gi¸ liÒn kÒ  kh«ng  ®ång  ý   mua hoÆc gi¸ tr¶ liÒn kÒ thÊp h¬n  gi¸ khëi ®iÓm th× cuéc   b¸n  ®Êu gi¸ coi nh  kh«ng thµnh. Kho¶n tiÒn  ®Æt tríc cña  ngêi tõ  chèi mua quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  ®iÒu nµy thuéc vÒ  ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. §i Ò u   22.   Tr¶ l¹i tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ trong trêng  hîp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n kh«ng thµnh Trong trêng hîp b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n kh«ng thµnh, th×  ngêi   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   tr¶   l¹i   tµi   s¶n   ®îc   giao   b¶o  qu¶n hoÆc qu¶n lý  cho ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ trong  thêi h¹n chËm nhÊt lµ ba ngµy, kÓ tõ ngµy b¸n ®Êu gi¸ tµi   s¶n kh«ng thµnh, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c  hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   23.   Thanh to¸n tiÒn b¸n tµi s¶n trong trêng  hîp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thµnh ViÖc thanh to¸n tiÒn b¸n tµi s¶n trong trêng hîp b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n thµnh do ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ ngêi 
 11. 11 cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång ñy quyÒn  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, trõ  trêng hîp ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh  kh¸c. §i Ò u   24.  Thêi h¹n, ph¬ng thøc, ®Þa ®iÓm thanh to¸n  tiÒn mua tµi s¶n, giao tµi sau ®∙ b¸n ®Êu gi¸ 1. Thêi h¹n, ph¬ng thøc, ®Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua  tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸ do ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ ng­ êi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ tho¶ thuËn trong v¨n b¶n  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 2. Thêi h¹n,  ®Þa  ®iÓm giao tµi s¶n  ®∙ b¸n  ®Êu gi¸ do  ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu  gi¸ tho¶ thuËn trong v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. ViÖc giao tµi s¶n  ®∙ b¸n  ®Êu gi¸ lµ  tµi s¶n thi hµnh  ¸n   cho   ngêi   mua   ®îc   tµi   s¶n   b¸n   dÊu   gi¸   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi hµnh ¸n d©n sù. §i Ò u  25.  Mua l¹i tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸ 1. Ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ chØ  ®îc mua l¹i tµi  s¶n  ®∙ b¸n  ®Êu gi¸, nÕu ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  ®ång ý. 2. ViÖc mua l¹i tµi s¶n d∙ b¸n  ®Êu gi¸  ®îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt D©n sù  vÒ  hîp  ®ång mua b¸n tµi   s¶n. §i Ò u  26.  Chi phÝ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. Trong trêng hîp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thµnh th× ng êi  cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ thanh to¸n cho ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n c¸c chi phÝ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n sau ®©y: a. PhÝ   ®Êu gi¸  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ; b. C¸c chi phÝ  thùc tÕ, hîp lý  cho viÖc b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n do ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ vµ  ngêi b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n tho¶ thuËn. 2.   Trong   trêng   hîp   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   kh«ng   thµnh   th×  ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ thanh to¸n cho ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n c¸c chi phÝ  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1  §iÒu nµy, trõ  trêng hîp c¸c bªn cã  tho¶ thuËn kh¸c hoÆc  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c.
 12. 12 § i Ò u   27.   PhÝ  dÞch vô  lµm thñ  tôc chuyÓn quyÒn së  h÷u, quyÒn  sö  dông,  x¸c  ®Þnh gi¸ khëi   ®iÓm  cña tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸ (sau ®©y gäi chung lµ phÝ dÞch vô) 1. Tæ  chøc, c¸ nh©n cã  yªu cÇu vµ   ®îc ngêi b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n cung cÊp dÞch vô  lµm thñ  tôc chuyÓn quyÒn së  h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm cña tµi  s¶n b¸n ®Êu gi¸ th× ph¶i tr¶ phÝ dÞch vô cho ng êi b¸n ®Êu  gi¸ tµi s¶n. 2. Møc phÝ  dÞch vô  do c¸c bªn tho¶ thuËn trªn c¬  së  chi phÝ cÇn thiÕt hîp lý vµ gi¸ thÞ trêng t¹i ®Þa ph¬ng. §i Ò u   28.  Qu¶n lý, sö  dông chi phÝ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n, phÝ dÞch vô vµ c¸c kho¶n thu kh¸c 1. ViÖc qu¶n lý, sö dông chi phÝ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n,  phÝ  dÞch vô  vµ  c¸c kho¶n thu kh¸c cña Trung t©m dÞch vô  b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  phÝ, lÖ  phÝ  vµ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu  hoÆc cho doanh nghiÖp. 2. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu chi tµi chÝnh cña  Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u   29.   Hå  s¬  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u,  quyÒn sö dông tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ Hå  s¬ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông   tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ bao gåm v¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  vµ c¸c lo¹i giÊy tê sau ®©y, tïy theo tõng lo¹i tµi s¶n: 1. §èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña c¸ nh©n, tæ chøc:  giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi s¶n hoÆc  giÊy tê hîp lÖ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §èi víi tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ thuéc së  h÷u nhµ  níc:  ngoµi giÊy tê  chøng nhËn quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi  s¶n, nÕu viÖc b¸n tµi s¶n  ®ã  ph¶i cã  sù   ®ång  ý  hoÆc cho  phÐp cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn th×  ph¶i cã  v¨n  b¶n ®ång ý, cho phÐp cña c¬ quan ®ã. 3. §èi víi tµi s¶n  ®Ó  thi hµnh ¸n: b¶n sao b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n, quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n, quyÕt ®Þnh   kª biªn tµi s¶n cña c¬  quan thi hµnh ¸n vµ  c¸c lo¹i giÊy   tê  chøng nhËn  quyÒn  së  h÷u, quyÒn  sö  dông  tµi  s¶n,  nÕu  cã. 4.   §èi   víi   tµi   s¶n   bÞ   tÞch   thu   sung   quü   nhµ   níc:  quyÕt  ®Þnh tÞch thu tµi s¶n cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn.
 13. 13 5. §èi víi tµi s¶n x¸c lËp quyÒn së  h÷u cña nhµ  níc:  quyÕt  ®Þnh hoÆc v¨n b¶n cña Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm  quyÒn hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 6. §èi víi tµi s¶n b¶o  ®¶m th×  ngoµi giÊy chøng nhËn  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi s¶n hoÆc giÊy tê  hîp lÖ  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, cßn kÌm theo hîp  ®ång  b¶o  ®¶m, hîp  ®ång tÝn dông, biªn b¶n xö  lý  tµi s¶n hoÆc  biªn b¶n thu gi÷ tµi s¶n, nÕu cã. §i Ò u   30.   CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u, quyÒn  sö dông tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ 1. §èi víi tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸, c¬ quan nhµ n íc cã  thÈm   quyÒn   cã  tr¸ch   nhiÖm  cÊp  giÊy   chøng   nhËn  quyÒn   së   h÷u, quyÒn sö  dông tµi s¶n cho ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸. 2. Thêi h¹n cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u, quyÒn   sö dông ®èi víi tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸ lµ ba m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 29 cña NghÞ   ®Þnh nµy, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   31.  Tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ trÞ, chÊt lîng cña tµi  s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸ Ngêi   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   kh«ng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  gi¸ trÞ, chÊt lîng cña tµi s¶n  ®∙ b¸n  ®Êu gi¸, trõ  trêng  hîp kh«ng th«ng b¸o  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c cho ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n nh÷ng  th«ng  tin cÇn thiÕt  cã  liªn  quan  ®Õn gi¸ trÞ, chÊt lîng cña tµi s¶n ®∙ b¸n ®Êu gi¸.  §i Ò u  32.  Huû kÕt qu¶ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1.  KÕt qu¶ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n bÞ huû trong c¸c trêng  hîp sau ®©y:  a)  Do tho¶  thuËn  gi÷a ngêi  cã  tµi s¶n  b¸n  ®Êu  gi¸,  ngêi mua  ®îc tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ vµ  ng êi b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; b. Hîp ®ång uû quyÒn b¸n dÊu gi¸ tµi s¶n, v¨n b¶n b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n bÞ  Toµ  ¸n tuyªn bè  v« hiÖu hoÆc bÞ  huû  theo quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù ; c. Cã  quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ  viÖc   söa   ®æi   mét   phÇn   hoÆc   huû   toµn   bé   c¸c   quyÕt   ®Þnh  liªn   quan   ®Õn   tµi   s¶n   b¸n   ®Êu   gi¸   do   cã   vi   ph¹m   ph¸p   luËt. 2. Trong trêng hîp kÕt qu¶ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n bÞ huû  th×  c¸c bªn kh«i phôc  l¹i  t×nh  tr¹ng ban  ®Çu,  hoµn  tr¶ 
 14. 14 cho   nhau   tµi   s¶n   ®∙   nhËn;   nÕu   kh«ng   hoµn   tr¶   ®îc   b»ng  hiÖn vËt,  th×  ph¶i  tr¶ b»ng tiÒn.  Bªn  cã  lçi g©y thiÖt  h¹i ph¶i båi thêng. 3. Bé  T ph¸p híng dÉn cô  thÓ  vÒ  viÖc huû  kÕt qu¶ b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u  33.  Tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ l¹i Trong trêng hîp b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n kh«ng thµnh th×  viÖc tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ l¹i  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt hoÆc theo tho¶ thuËn gi÷a ngêi cã  tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸ vµ ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. ViÖc tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ l¹i  ®îc tiÕn hµnh theo thñ  tôc nh ®èi vµo viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n lÇn ®Çu. Ch¬ng III NG¦êI B¸N §ÊU GI¸ §i Ò u  34.  Ngêi b¸n ®Êu gi¸ 1. Doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 2. Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 3. Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u  35.  Doanh nghiÖp b¸n dÊu gi¸ tµi s¶n Doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh kinh doanh dÞch vô b¸n ®Êu  gi¸ tµi s¶n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; 2. Cã Ýt nhÊt 1 ®Êu gi¸ viªn; 3.  Cã  c¬  së  vËt chÊt b¶o  ®¶m cho viÖc thùc hiÖn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u  36.  Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu g ¸ tµi s¶n 1. ViÖc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n chñ  yÕu th«ng qua c¸c tæ  chøc   doanh   nghiÖp.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt  th×  ë  mçi  tØnh, thµnh phæ trùc thuéc Trung ¬ng thµnh lËp mét Trung  t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n (sau ®©y gäi t¾t lµ Trung   t©m).  Trung t©m do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ  giao cho  Së 
 15. 15 chuyªn m«n cã  chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  c«ng t¸c b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n t¹i ®Þa ph¬ng trùc tiÕp qu¶n lý. 2. Trung t©m lµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu, cã  trô  së,  cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng. Trung  t©m cã  Gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n, thñ  quü, thñ  kho vµ   Ýt nhÊt lµ   mét ®Êu gi¸ viª. Gi¸m ®èc Trung t©m ph¶i lµ ®Êu gi¸ viªn. 3. Trung t©m cã  nhiÖm vô  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®Ó  thi  hµnh   ¸n,   tµi   s¶n   lµ   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh bÞ tÞch thu sung quü nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. Ngoµi nhiÖm vô  b¸n  ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i  kho¶n nµy, Trung t©m cã  thÓ  ký  hîp  ®ång víi tæ chøc, c¸  nh©n cã yªu cÇu ®Ó b¸n ®Êu gi¸ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c. §i Ò u  37.  Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 1. Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n do Thñ  trëng c¬  quan  qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®Ó  tæ  chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cña Nhµ  níc cã  gi¸ trÞ  díi mêi  triÖu ®ång. 2. Trong trêng hîp tµi s¶n lµ  cæ vËt, tµi s¶n cã  gi¸  trÞ  v¨n ho¸ ­ lÞch sö, tµi s¶n cã  gi¸ trÞ   ®Æc biÖt lín  ph¶i  ®îc b¸n  ®Êu gi¸ th«ng qua Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n hoÆc tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ níc ngoµi th× viÖc thµnh lËp  Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc thuª tæ chøc b¸n  ®Êu  gi¸ níc ngoµi  ®îc thùc hiÖn theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  t íng  ChÝnh phñ. §i Ò u  38.  NghÜa vô cña ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1.  Tæ  chøc viÖc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n theo nguyªn t¾c  vµ thñ tôc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2. Niªm yÕt, th«ng b¸o c«ng khai,  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c   c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cã  liªn quan  ®Õn tµi s¶n b¸n  ®Êu  gi¸. 3. B¶o qu¶n tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ khi  ®îc ngêi cã  tµi  s¶n giao b¶o qu¶n hoÆc qu¶n lý. 4. Trng bµy, cho xem vµ  cho tham kh¶o hå  s¬  tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸. 5.  Giao tµi  s¶n b¸n   ®Êu gi¸   ®îc giao  b¶o qu¶n  hoÆc  qu¶n lý cho ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸; yªu cÇu ng ­ êi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ giao tµi s¶n cho ngêi mua  ®îc  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ trong trêng hîp ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ ®ang trùc tiÕp qu¶n lý tµi s¶n ®ã.
 16. 16 6. Cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c giÊy tê  liªn quan  ®Õn tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸ cho ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. 7. Thanh to¸n cho ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ sè tiÒn  b¸n tµi s¶n sau khi trõ  c¸c chi phÝ  b¸n  ®Êu gi¸ theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh nµy 8. Thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n, tµi chÝnh theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 9. Båi thêng thiÖt h¹i trong trêng hîp cã  lçi do vi  ph¹m nghÜa vô.  10. §Þnh kú  hµng n¨m, Trung t©m vµ  doanh nghiÖp b¸n   ®Êu gi¸ tµi s¶n b¸o c¸o Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i Trung t©m, doanh nghiÖp  ®Æt trô   së chÝnh vµ Bé T ph¸p vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña m×nh. §i Ò u  39.  QuyÒn cña ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. Yªu cÇu ngêi cã  tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ cung cÊp  ®Çy  ®ñ, chÝnh  x¸c  th«ng  tin, giÊy  tê  liªn  quan   ®Õn tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸. 2. Yªu cÇu ngêi mua ®îc tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ thùc hiÖn  viÖc thanh to¸n tiÒn mua tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸. 3. Yªu cÇu ngêi cã tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ thùc hiÖn viÖc  thanh to¸n chi phÝ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  40.  Ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. Ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n lµ ®Êu gi¸  viªn. 2. Trong trêng hîp b¸n  ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n  ®Æc thï,  ngêi b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  thÓ  cö  hoÆc thuª ngêi kh«ng  ph¶i lµ ®Êu gi¸ viªn nhng cã hiÓu biÕt vÒ tµi s¶n ®ã ®iÒu   hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §i Ò u  41.  §Êu gi¸ viªn 1. §Êu gi¸ viªn lµ  ngêi cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy,  ®îc cÊp ThÎ   ®Êu gi¸ viªn  ®Ó  thùc  hiÖn viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  nµy. 2. C«ng d©n ViÖt Nam thêng tró t¹i ViÖt Nam cã ®ñ c¸c  ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc cÊp ThΠ®Êu gi¸ viªn: a. Cã  b»ng tèt nghiÖp  ®¹i häc vµ   ®∙ qua thùc tÕ  c«ng  t¸c theo ngµnh häc tõ hai n¨m trë lªn; b. Cã phÈm chÊt d¹o ®øc tèt;
 17. 17 c. Kh«ng ph¶i lµ ngêi bÞ mÊt hoÆc bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc  hµnh vi d©n sù, ngêi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  hoÆc  ®∙ bÞ  kÕt ¸n mµ  cha  ®îc xo¸ ¸n tÝch, ngêi  ®ang bÞ  qu¶n chÕ hµnh chÝnh. §i Ò u  42.  Thñ tôc cÊp ThΠ®Êu gi¸ viªn 1. Ngêi muèn  ®îc cÊp ThÎ   ®Êu gi¸ viªn ph¶i cã  hå  s¬  xin cÊp ThΠ®Êu gi¸ viªn. Hå s¬ gåm c¸c giÊy tê sau ®©y: a. §¬n xin cÊp ThΠ®Êu gi¸ viªn; b. S¬ yÕu lý lÞch; c. PhiÕu lý lÞch t ph¸p; d. B¶n sao b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; .. ®. GiÊy x¸c nhËn thêi gian c«ng t¸c theo quy ®Þnh t¹i   ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 41 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.  Hå  s¬  xin cÊp ThÎ   ®Êu gi¸ viªn do Trung t©m hoÆc  doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n göi ®Õn Bé  T ph¸p. Trong  thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  hîp lÖ,  Bé  T  ph¸p cã  tr¸ch nhiÖm cÊp ThÎ   ®Êu gi¸ viªn cho ngêi  lµm ®¬n; trong trêng hîp tõ chèi th× ph¶i th«ng b¸o lý do  b»ng v¨n b¶n cho Trung  t©m hoÆc doanh  nghiÖp   ®∙ nép hå  s¬. §i Ò u  43.  QuyÒn, nghÜa vô cña ®Êu gi¸ viªn  1. Trùc tiÕp thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tæ   chøc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 2. §iÒu hµnh cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc gi¸m s¸t  ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ ®Êu  gi¸ viªn  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 cña NghÞ   ®Þnh  nµy. 3. Ký tªn vµ ®ãng dÊu v¨n b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n Ch¬ng IV QU¶N Lý NHµ N¦íC VÒ B¸N §ÊU GI¸ TµI S¶N §i Ò u  44.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé T ph¸p Bé  T ph¸p lµ c¬ quan gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý  nhµ  níc thèng nhÊt vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n trong ph¹m vi c¶ níc, cã  nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau  ®©y:
 18. 18 1. So¹n th¶o, tr×nh c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban  hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt vÒ  tæ chøc vµ  ho¸  ®éng b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n; h ­ íng dÉn thi hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ã. 2. Ban hµnh, qu¶n lý vµ híng dÉn theo thÈm quyÒn viÖc  sö  dông c¸c mÉu v¨n b¶n, giÊy tê  trong lÜnh vµo b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n. Sæ ®¨ng ký b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 3.  KiÓm tra,  thanh  tra  vÒ  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n theo thÈm quyÒn. 4. Tæng hîp vµ hµng n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  tæ chøc vµ ho¹t ®éng b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 5.  Hîp   t¸c   quèc   tÕ   trong   lÜnh   vùc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi  s¶n. 6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c  ®îc ChÝnh  phñ giao. §i Ò u  45.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé Tµi chÝnh 1. Híng dÉn vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh trong ho¹t  ®éng b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. 2. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc chuyÓn giao tµi s¶n nhµ n ­ íc ®Ó b¸n ®Êu gi¸  3. Híng dÉn viÖc x¸c  ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm cña tµi s¶n  b¸n ®Êu gi¸ lµ tµi s¶n nhµ níc. 4. Híng d©n chung vÒ  møc thu, viÖc qu¶n lý, sö  dông  phÝ   ®Êu gi¸ thuéc  nguån  thu cña ng©n s¸ch  nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ lÖ phÝ. §i Ò u   46.   NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  qu¶n lý  ho¹t  ®éng b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n t¹i  ®Þa ph¬ng, cã  nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y:  1.   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   Trung   t©m;   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm Gi¸m ®èc Trung t©m. 2. B¶o ®¶m biªn chÕ, c¬ së vËt chÊt vµ ph¬ng tiÖn lµm  viÖc cho Trung t©m. 3. Quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  møc phÝ   ®Êu gi¸ t¹i  ®Þa ph¬ng  c¨n cø vµo quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng. 4.  KiÓm tra,  thanh  tra  vÒ  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng theo thÈm quyÒn.
 19. 19 Ch¬ng V KHEN TH¦ëNG, Xö Lý VI PH¹M, KHIÕU N¹I, Tæ C¸O  Vµ Gi¶i QUYÕT TRANH CHÊP §i Ò u  47.  Khen thëng C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   thµnh   tÝch   xuÊt   s¾c   trong   lÜnh  vùc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n th×   ®îc khen thëng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u   48.   Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi tham gia  ®Êu  gi¸ tµi s¶n  1. Ngêi tham gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  hµnh vi ph¸ rèi,  c¶n   trë   cuéc   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   hoÆc   liªn   kÕt   th«ng  ®ång, d×m gi¸ tµi s¶n b¸n ®Êu gi¸ th× bÞ truÊt quyÒn tham  gia  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ  th«ng  ®îc hoµn tr¶ kho¶n tiÒn  ®Æt  tríc. 2. Ngêi  ®iÒu hµnh cuéc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cã  quyÒn  truÊt quyÒn tham gia  ®Êu gi¸  ®èi víi ngêi cã  hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Kho¶n tiÒn  ®Æt tríc cña ngêi  bÞ truÊt quyÒn tham gia ®Êu gi¸ thuéc vÒ ngêi b¸n ®Êu gi¸  tµi s¶n. ViÖc   truÊt   quyÒn   tham   gia   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   ph¶i   ®îc  ghi vµo biªn b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n §i Ò u   49.   Xö  lý  vi ph¹m   ®èi víi ngêi b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n, ngêi ®iÒu hµnh cuéc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n 1. Ngêi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n vi ph¹m quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã  liªn quan  th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ   xö   lý   b»ng   c¸c   h×nh   thøc   kh¸c  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i  båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.  Ngêi  ®iÒu hµnh  cuéc  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n vi  ph¹m  quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  tuú  theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, bÞ  thu håi  ThÎ   ®Êu gi¸ viªn;  nÕu  g©y  thiÖt  h¹i th×  ph¶i båi thêng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  50.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1. C¸ nh©n, tæ chøc cã  quyÒn khiÕu n¹i  ®èi víi quyÕt  ®Þnh   hµnh   chÝnh,   hµnh   vi   hµnh   chÝnh   cña   c¬   quan   hµnh  
 20. 20 chÝnh   nhµ   níc,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   trong   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ  níc khi cã  c¨n cø cho r»ng quyÕt  ®Þnh, hµnh vi  ®ã   ®∙   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   vµ   x©m   ph¹m   quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 2.   C¸   nh©n   cã   quyÒn   tè   c¸o   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn vÒ  c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh  nµy. ViÖc   gi¶i   quyÕt   tè   c¸o   tu©n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. §i Ò u  51.  Gi¶i quyÕt tranh chÊp ViÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ viÖc thùc   hiÖn hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ v¨n b¶n b¸n   ®Êu gi¸ tµi s¶n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ tè tông d©n sù; Ch¬ng VI §IÒU KHO¶N THI HµNH §i Ò u  52.  Quy ®Þnh chuyÓn tiÕp 1. C¸c trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n vµ doanh  nghiÖp  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®îc thµnh  lËp theo quy  ®Þnh  cña Quy chÕ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh sè 86/CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ ®îc  tiÕp tôc ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy; 2. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy NghÞ   ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh. mçi Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n vµ doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ®ang ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n ban  hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   86/CP   ngµy   19   th¸ng   12   n¨m  1996 cña ChÝnh phñ  ph¶i cã   Ýt nhÊt mét  ®Êu gi¸ viªn theo  quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  53.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 19  th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n.
Đồng bộ tài khoản