Nghị định 06/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
55
lượt xem
2
download

Nghị định 06/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 06/2001/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 06/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 06/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2001 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 63/CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T V S H U CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995 và Ngh quy t v vi c thi hành B lu t Dân s c a Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 8; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo s 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998; Nh m góp ph n tăng cư ng s b o h y và có hi u qu quy n s h u công nghi p i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p (sau ây g i là Ngh nh 63/CP) như sau: 1. i u 1 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 1. M c ích, ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t v s h u công nghi p nh m hư ng d n thi hành các quy nh v quy n s h u công nghi p t i Chương II và các quy nh v chuy n giao quy n s h u công nghi p t i Chương III Ph n th sáu c a B lu t Dân s ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Các quy nh c a Ngh nh này ch áp d ng i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá và không áp d ng i v i các i tư ng s h u công nghi p khác." 2. i u 2 Ngh nh 63/CP ư c b sung kho n 8A và kho n 8B như sau: "8A. "Nhãn hi u liên k t" là các nhãn hi u hàng hoá tương t v i nhau do cùng m t ch th ăng ký dùng cho các s n phNm, d ch v cùng lo i, tương t v i nhau ho c
 2. có liên quan t i nhau, và các nhãn hi u hàng hoá trùng nhau do cùng m t ch th ăng ký dùng cho các s n phNm, d ch v tương t v i nhau ho c có liên quan t i nhau. 8B."Nhãn hi u n i ti ng" là nhãn hi u hàng hoá ư c s d ng liên t c cho s n phNm, d ch v có uy tín khi n cho nhãn hi u ó ư c bi t n m t cách r ng rãi." 3. Kho n 4 i u 4 Ngh nh 63/CP ư c s a i o n cu i cùng và b sung m t o n vào cu i kho n như sau: "- Phương pháp phòng b nh, chNn oán b nh và ch a b nh cho ngư i, cho ng v t; - Quy trình mang b n ch t sinh h c (tr quy trình vi sinh) s n xu t th c v t, ng v t." 4. i m f kho n 1 i u 6 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "f) Không trùng ho c không tương t t i m c gây nh m l n v i tên thương m i c a ngư i khác ang ư c b o h , ho c v i ch d n a lý (k c tên g i xu t x hàng hoá) ang ư c b o h ;" 5. i u 8 Ngh nh 63/CP ư c b sung kho n 3 như sau: "3. Quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u n i ti ng phát sinh trên cơ s quy t nh công nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i nhãn hi u n i ti ng." 6. i u 9 Ngh nh 63/CP ư c s a i và b sung kho n 3 như sau: " i u 9. Văn b ng b o h , ăng ký tên g i xu t x hàng hoá, ch p nh n b o h nhãn hi u hàng hoá ăng ký qu c t và công nh n nhãn hi u n i ti ng". 1. Văn b ng b o h do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p là ch ng ch duy nh t c a Nhà nư c xác nh n quy n s h u công nghi p c a ch th ư c c p Văn b ng, quy n tác gi c a tác gi sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p và xác nh n kh i lư ng b o h i v i quy n s h u công nghi p. Văn b ng b o h có hi u l c trên toàn lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. C c S h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan nhà nư c có thNm quy n nói trên. 2. Các lo i Văn b ng b o h và th i h n hi u l c a) Văn b ng b o h sáng ch là B ng c quy n sáng ch , có hi u l c t ngày c p n h t 20 năm tính t ngày n p ơn h p l ; b) Văn b ng b o h gi i pháp h u ích là B ng c quy n gi i pháp h u ích, có hi u l c t ngày c p n h t 10 năm tính t ngày n p ơn h p l ;
 3. c) Văn b ng b o h ki u dáng công nghi p là B ng c quy n ki u dáng công nghi p, có hi u l c t ngày c p n h t 5 năm tính t ngày n p ơn h p l , có th ư c gia h n liên ti p 2 l n, m i l n 5 năm; d) Văn b ng b o h nhãn hi u hàng hoá là Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, có hi u l c t ngày c p n h t 10 năm tính t ngày n p ơn h p l và có th ư c gia h n liên ti p nhi u l n, m i l n 10 năm; e) Văn b ng b o h tên g i xu t x hàng hoá là Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá, có hi u l c vô th i h n k t ngày c p. 3. Quy t nh ch p nh n b o h tên g i xu t x hàng hoá, nhãn hi u hàng hoá ăng ký qu c t và nhãn hi u n i ti ng Quy t nh ăng b tên g i xu t x hàng hoá, Quy t nh ch p nh n b o h nhãn hi u ăng ký qu c t , Quy t nh công nh n nhãn hi u n i ti ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành là cơ s xác nh n tên g i xu t x , nhãn hi u hàng hoá tương ng ư c Nhà nư c b o h và xác nh ph m vi b o h các i tư ng ó. C c S h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan nhà nư c có thNm quy n nói trên." 7. i u 10 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 10. Th i h n b o h ; quy n t m th i c a ch s h u sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p 1. Quy n s h u công nghi p và quy n c a tác gi sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p phát sinh trên cơ s Văn b ng b o h ư c Nhà nư c b o h k t ngày c p Văn b ng b o h n h t ngày k t thúc th i h n hi u l c ho c n ngày ch m d t hi u l c c a Văn b ng b o h . Quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u hàng hoá phát sinh trên cơ s ăng ký qu c t ư c Nhà nư c b o h t ngày ăng ký qu c t ư c công b trên Công báo nhãn hi u hàng hoá qu c t c a T ch c s h u trí tu th gi i n h t th i h n hi u l c ăng ký qu c t theo Tho ư c Madrid. Quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u n i ti ng ư c b o h vô th i h n tính t ngày nhãn hi u ư c công nh n là n i ti ng ghi trong Quy t nh công nh n nhãn hi u n i ti ng. Tên g i xu t x hàng hoá ư c b o h vô th i h n tính t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra Quy t nh ăng b tên g i xu t x hàng hoá, tr trư ng h p xu t hi n các y u t làm m t tính c thù quy nh t i kho n 2.e) i u 28 Ngh nh này. 2. K t ngày công b ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p trên Công báo s h u công nghi p n ngày c p Văn b ng b o h , n u có ngư i b t u ti n hành s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p ng nh t v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p nêu trong ơn thì ngư i n p ơn có quy n thông báo v vi c n p ơn cho ngư i s d ng
 4. ó bi t. N u ngư i s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p v n ti p t c vi c s d ng m c dù ã ư c thông báo như trên thì sau khi Văn b ng b o h ư c c p, ch Văn b ng b o h có quy n yêu c u ngư i ã s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p tr m t kho n ti n n bù tương ương v i kho n thanh toán cho vi c chuy n giao quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p tương ng (li-xăng) cho ngư i khác trong kho ng th i gian tương ng." 8. Kho n 1 i u 11 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "1. ơn yêu c u c p Văn b ng b o h là t p h p các tài li u th hi n yêu c u c a ngư i n p ơn v vi c c p Văn b ng b o h sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá v i n i dung, ph m vi b o h tương ng ho c yêu c u ăng ký tên g i xu t x hàng hoá, công nh n nhãn hi u n i ti ng." 9. i u 13 Ngh nh 63/CP ư c s a i tiêu và b sung kho n 1 như sau: " i u 13. Chuy n i ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch thành ơn yêu c u c p Văn b ng b o h gi i pháp h u ích và ngư c l i 1. Trong th i gian trư c khi k t thúc vi c xét nghi m n i dung, theo yêu c u c a ngư i n p ơn, ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch có th i thành ơn yêu c u c p Văn b ng b o h gi i pháp h u ích và ngư c l i. M i d li u v ngày n p, ngày ưu tiên c a ơn u xác nh theo ơn trư c khi chuy n i. Ngư i n p ơn ph i n p l phí chuy n i ơn. 2. Trong th i h n 3 tháng tính t ngày thông báo t ch i c p B ng c quy n sáng ch , theo yêu c u c a ngư i n p ơn, ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch có th i thành ơn yêu c u c p Văn b ng b o h gi i pháp h u ích. M i d li u liên quan n ngày n p, ngày ưu tiên c a ơn s không b thay i. N u ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch ư c chuy n i thì l phí n p ơn, l phí xét nghi m ã ư c n p s không ư c hoàn l i và ngư i n p ơn ph i n p l phí chuy n i ơn." 10. Kho n 3 i u 14 Ngh nh 63/CP ư c b sung kho n d như sau: "d) M i t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i lãnh th có a danh tương ng v i tên g i xu t x hàng hoá, cơ quan hành chính qu n lý lãnh th có a danh tương ng v i tên g i xu t x hàng hoá u có quy n n p ơn ăng ký tên g i xu t x hàng hoá." 11. Kho n 2 và kho n 4 i u 18 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "2. M i ơn yêu c u c p Văn b ng b o h ã ư c công nh n h p l u ư cC c S h u công nghi p công b trên Công báo s h u công nghi p." "4. Th t c, th i h n xét nghi m hình th c, công b và xét nghi m n i dung ơn yêu c u c p Văn b ng b o h do B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh." 12. Kho n 3 i u 23 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau:
 5. "3. N u ngư i n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h tên g i xu t x hàng hoá áp ng các tiêu chuNn ư c s d ng tên g i xu t x hàng hoá ã ư c ăng b , C c S h u công nghi p ra Quy t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá, trong ó ghi rõ tên, a ch c a ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá; s ơn yêu c u c p Văn b ng b o h tên g i xu t x hàng hoá, ngày n p ơn; tên t ch c d ch v i di n s h u công nghi p; s n phNm mang tên g i xu t x hàng hoá do ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n s n xu t ra; tên g i xu t x hàng hoá, s ăng b , s Gi y ch ng nh n." 13. i u 27 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 27. Khi u n i các quy t nh liên quan n vi c xác l p quy n s h u công nghi p 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n khi u n i các Quy t nh, Thông báo liên quan n vi c xác l p quy n s h u công nghi p c a C c S h u công nghi p. a) Khi u n i l n u: Ngư i n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h có quy n khi u n i v i C c trư ng C c S h u công nghi p v vi c t ch i ch p nh n ơn, vi c t ch i c p Văn b ng b o h . Ngư i n p ơn ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá theo Tho ư c Madrid có quy n khi u n i v i C c trư ng C c S h u công nghi p v vi c t ch i b o h t i Vi t nam. Ngư i n p ơn yêu c u công nh n nhãn hi u n i ti ng có quy n khi u n i v i C c trư ng C c S h u công nghi p v vi c t ch i công nh n nhãn hi u n i ti ng. B t kỳ ngư i th ba nào có quy n và l i ích liên quan tr c ti p n vi c c p Văn b ng b o h , vi c ch p nh n b o h nhãn hi u hàng hoá ăng ký qu c t theo Tho ư c Madrid ho c vi c công nh n nhãn hi u n i ti ng u có quy n khi u n i v vi c ó v i C c trư ng C c S h u công nghi p. b) Khi u n i l n th hai, kh i ki n: N u không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c S h u công nghi p, ngư i khi u n i l n u có quy n khi u n i v i B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (khi u n i l n th hai) ho c kh i ki n theo th t c t t ng hành chính. 2. N i dung khi u n i ph i ư c th hi n thành văn b n, trong ó ph i nêu rõ tên (h tên) và a ch c a ngư i khi u n i; s , ngày ký, n i dung Quy t nh ho c Thông báo b khi u n i; s ơn yêu c u c p Văn b ng b o h liên quan; tên i tư ng c n b o h nêu trong ơn; n i dung, lý l , d n ch ng minh ho cho lý l khi u n i; ngh c th v vi c s a ch a ho c hu b quy t nh ho c k t lu n liên quan. 3. Th i hi u khi u n i l n u là:
 6. - 90 ngày tính t ngày ngư i có quy n khi u n i nh n ư c ho c bi t ư c Thông báo t ch i nêu t i i m a) kho n 1 i u này, ho c - 5 năm tính t ngày Văn b ng b o h , ăng ký qu c t b t u có hi u l c và trong su t th i gian quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u n i ti ng ư c b o h ; riêng i v i các trư ng h p quy n s h u công nghi p ư c xác l p do ng cơ không lành m nh c a ngư i yêu c u xác l p thì th i hi u khi u n i là su t th i gian Văn b ng b o h , ăng ký qu c t có hi u l c. Th i hi u khi u n i l n th hai là 30 ngày tính t ngày h t th i h n gi i quy t khi u n i quy nh t i kho n 4 i u này mà khi u n i l n u không ư c gi i quy t ho c tính t ngày ngư i có quy n khi u n i l n th hai nh n ư c ho c bi t ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u. Trư ng h p do tr ng i khách quan, b t kh kháng mà ngư i khi u n i không th c hi n ư c quy n khi u n i theo úng th i hi u thì th i gian có tr ng i ó không tính vào th i hi u khi u n i. 4. Th i h n gi i quy t khi u n i l n u là 30 ngày, l n th hai là 45 ngày tính t ngày th lý ơn khi u n i. i v i các v vi c ph c t p, th i h n gi i quy t khi u n i l n u có th kéo dài t i 45 ngày, l n th hai t i 60 ngày tính t ngày th lý ơn khi u n i. Th i gian s a i, b sung h sơ khi u n i không ư c tính vào th i h n nói trên. ơn khi u n i ư c x lý theo trình t , th t c quy nh trong Lu t Khi u n i, t cáo. Ngư i khi u n i ph i n p l phí khi u n i theo quy nh." 14. i m e kho n 2 i u 28 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "e) các y u t a lý quy t nh tính ch t c thù b thay i làm cho các tính ch t ó m t tính c thù; trong trư ng h p này, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá và Quy t nh ăng b tên g i xu t x hàng hoá b ình ch hi u l c trong cùng m t ngày theo quy t nh c a C c S h u công nghi p;" 15. o n th nh t kho n 2 i u 29 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "2. Hi u l c Văn b ng b o h b hu b hoàn toàn khi có cơ s kh ng nh r ng Văn b ng b o h ư c c p không phù h p v i các quy nh c a pháp lu t có hi u l c t i th i i m c p Văn b ng b o h v i các lý do sau ây:" 16. i u 30 Ngh nh 63/CP ư c s a i và b sung kho n 2 như sau: " i u 30. Gia h n hi u l c Văn b ng b o h ki u dáng công nghi p và nhãn hi u hàng hoá 1. Hi u l c c a B ng c quy n ki u dáng công nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá có th ư c gia h n theo yêu c u c a ch Văn b ng. 2. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh th t c gia h n hi u l c Văn b ng b o h "
 7. 17. i m a kho n 2 i u 31 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "a) Các ơn yêu c u c p Văn b ng b o h ã ư c ch p nh n là ơn h p l ;" 18. Kho n 2 i u 33 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "2. Ch s h u ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá theo Tho ư c Madrid ã ư c ch p nh n b o h Vi t Nam; Ch th có nhãn hi u hàng hoá ư c công nh n là nhãn hi u n i ti ng;" 19. i u 38 Ngh nh 63/CP ư c hu b kho n 5 và s a i kho n 4 như sau: "4. Vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u hàng hoá không ư c gây nên s nh m l n v c tính ho c ngu n g c c a hàng hoá, d ch v mang nhãn hi u hàng hoá. Vi c chuy n giao quy n s h u nhãn hi u liên k t ch ư c th c hi n ng th i v i t t c các nhãn hi u liên k t. Vi c chuy n giao quy n s h u nhãn hi u n i ti ng ph i b o m duy trì uy tín c a hàng hoá, d ch v mang nhãn hi u n i ti ng ó." 20. i u 41 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 41. Giá c , phương th c thanh toán cho vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p Giá c , phương th c thanh toán cho vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p do hai bên tho thu n theo quy nh c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . 21. i u 50 Ngh nh 63/CP ư c s a i kho n 1, kho n 2 và b sung kho n 3 như sau: " i u 50 Quy n c a ngư i s d ng trư c sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p 1. N u trư c ngày n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p mà có cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác ã ti n hành vi c s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p m t cách c l p v i ch s h u i tư ng s h u công nghi p thì cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác ó có quy n ti p t c s d ng trong ph m vi và kh i lư ng ã s d ng trư c ngày n p ơn ("quy n s d ng trư c"). Ch Văn b ng b o h , ch s h u i tư ng s h u công nghi p không ư c th c hi n quy n yêu c u x lý, kh i ki n và quy n t m th i i v i cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác s d ng trư c nói trên n u cá nhân, pháp nhân ho c ch th ó không m r ng thêm ph m vi, kh i lư ng s d ng so v i trư c ngày n p ơn. 2. N u sau ngày n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h nêu kho n 1 i u này mà cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác m r ng ph m vi, kh i lư ng s d ng i tư ng
 8. s h u công nghi p so v i ph m vi, kh i lư ng s d ng trư c ngày ó thì ph n m r ng không ư c coi là thu c quy n s d ng trư c. 3. Ngư i có quy n s d ng trư c không ư c chuy n giao quy n ó cho ngư i khác, tr trư ng h p chuy n giao toàn b quy n s d ng trư c cùng v i cơ s kinh doanh nơi ti n hành vi c s d ng trư c." 22. Các kho n 2, 3, 6 và 8 i u 51 Ngh nh 63/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. Ngư i chi m gi quy n s h u công nghi p ch b b t bu c c p li-xăng không t nguy n trong các trư ng h p quy nh t i i u 802 B lu t Dân s . Quy nh t i kho n 1 i u 802 B lu t Dân s không áp d ng cho kho ng th i gian trư c khi k t thúc 4 năm k t ngày n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h và trư c khi k t thúc 3 năm k t ngày c p Văn b ng b o h . Ngư i b b t bu c c p li-xăng không t nguy n có quy n yêu c u ình ch hi u l c c a li-xăng không t nguy n khi tình hu ng d n n vi c c p li-xăng ó ch m d t và không có kh năng tái xu t hi n, v i i u ki n vi c ình ch hi u l c ó không gây thi t h i cho ngư i ư c c p li-xăng không t nguy n." "3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan có thNm quy n xem xét yêu c u c p li-xăng không t nguy n, ra Quy t nh b t bu c c p li-xăng không t nguy n và ra Quy t nh ình ch hi u l c li-xăng không t nguy n." "6. Trong quy t nh b t bu c c p li-xăng không t nguy n, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i n nh các i u ki n li-xăng phù h p v i các quy nh sau ây: a) Li-xăng không t nguy n là li-xăng không c quy n; b) Li-xăng không t nguy n ch ư c gi i h n trong ph m vi và th i h n áp ng m c tiêu c p li-xăng ó; c) Ngư i ư c c p li-xăng không t nguy n không ư c chuy n giao quy n s d ng theo li-xăng ó cho ngư i khác, tr trư ng h p chuy n giao cùng v i cơ s kinh doanh s d ng li-xăng ó và không ư c c p li-xăng th c p cho ngư i khác; d) Ngư i ư c c p li-xăng không t nguy n ph i tr cho ngư i c p li-xăng m t kho n ti n tương ng v i giá tr kinh t c a quy n s d ng theo li-xăng ó ho c tương ương v i giá chuy n giao li-xăng t nguy n theo h p ng có ph m vi và th i h n li-xăng tương t . Quy t nh b t bu c c p li-xăng không t nguy n ư c công b trong Công báo S h u công nghi p trong vòng 1 tháng tính t ngày ký." "8. Ngư i b b t bu c c p li-xăng không t nguy n có quy n khi u n i Quy t nh c p li-xăng không t nguy n v i B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng.
 9. Ngư i yêu c u c p li-xăng không t nguy n có quy n khi u n i Quy t nh t ch i ch p nh n yêu c u c p li-xăng không t nguy n v i B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Các quy nh v th t c khi u n i và gi i quy t khi u n i quy nh t i i u 27 Ngh nh này cũng ư c áp d ng cho vi c khi u n i v i B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo quy nh t i kho n này, trong ó B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là ngư i gi i quy t khi u n i l n u. N u không ng ý v i Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, ngư i khi u n i có quy n ho c khi u n i v i Th tư ng Chính ph theo Lu t Khi u n i, t cáo, ho c kh i ki n theo th t c t t ng hành chính." 23. i u 52 Ngh nh 63/CP ư c s a i và b sung kho n 2 như sau: " i u 52. Các hành vi không thu c c quy n c a ch s h u công nghi p 1. Theo i u 803 B lu t Dân s , các hành vi s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p không thu c ph m vi c quy n c a ch s h u công nghi p và ch s h u công nghi p không ư c th c hi n quy n yêu c u x lý, kh i ki n quy nh t i i u 36 Ngh nh này i v i ngư i th ba ã th c hi n các hành vi s d ng trong các trư ng h p sau ây: a) Vi c s d ng không nh m m c ích kinh doanh; b) S d ng s n phNm do ch s h u i tư ng s h u công nghi p, ngư i ư c chuy n giao quy n s d ng, ngư i ư c c p li-xăng không t nguy n, ngư i có quy n s d ng trư c ưa ra th trư ng, k c th trư ng nư c ngoài; c) Vi c s d ng ch nh m m c ích duy trì ho t ng c a các phương ti n v n t i c a ngư i nư c ngoài ang quá c nh ho c t m th i trong lãnh th Vi t Nam. 2. Quy nh t i i m a) và nh ng n i dung thích h p i v i nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá quy nh t i i m b) kho n 1 i u này cũng ư c áp d ng cho nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá." 24. i u 53 Ngh nh 63/CP ư c hu b kho n 3 và s a i kho n 1 như sau: "1. Vi c m t ngư i không ph i là ch s h u i tư ng s h u công nghi p th c hi n m t trong các hành vi s d ng i tư ng s h u công nghi p ang trong th i h n b o h quy nh t i i u 805 B lu t Dân s và ã ư c c th hoá t i i u 34 Ngh nh này mà không ư c phép c a ch s h u i tư ng s h u công nghi p, ng th i ngư i th c hi n hành vi ó không ph i là ngư i có quy n s d ng trư c quy nh t i i u 50 Ngh nh này và các hành vi s d ng nói trên không thu c trư ng h p quy nh t i các i u 51 và i u 52 Ngh nh này thì b coi là hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p. Các hành vi sau ây cũng b coi là xâm ph m quy n c a ch s h u công nghi p:
 10. a) S d ng ki u dáng công nghi p không khác bi t cơ b n v i ki u dáng công nghi p ư cb oh ; b) S d ng d u hi u trùng v i nhãn hi u hàng hoá ư c b o h theo Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá ho c theo ăng ký qu c t cho hàng hoá, d ch v tương t v i ho c liên quan t i hàng hoá, d ch v thu c danh m c ăng ký kèm theo nhãn hi u ó ho c/và s d ng d u hi u tương t v i nhãn hi u ó cho hàng hoá, d ch v cùng lo i, tương t v i ho c liên quan t i hàng hoá, d ch v thu c danh m c ăng ký kèm theo nhãn hi u ó, n u vi c s d ng như v y có kh năng gây nh m l n v ngu n g c hàng hoá; c) S d ng d u hi u trùng ho c tương t v i nhãn hi u n i ti ng, ho c d u hi u dư i d ng d ch nghĩa, phiên âm t nhãn hi u ó cho hàng hoá, d ch v b t kỳ, k c hàng hoá, d ch v không cùng lo i, không tương t v i và không liên quan t i hàng hoá, d ch v thu c danh m c hàng hoá, d ch v có uy tín mang nhãn hi u n i ti ng, n u vi c s d ng như v y có kh năng gây nh m l n v ngu n g c hàng hoá ho c gây n tư ng sai l ch v m i quan h gi a ngư i s d ng d u hi u v i ch th có nhãn hi u hàng hoá ư c công nh n là nhãn hi u n i ti ng." 25. i u 55 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 55. Khái ni m Các khái ni m s d ng trong Chương này ư c hi u như sau: "T ch c d ch v i di n s h u công nghi p" là doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p theo pháp lu t. "Ngư i i di n s h u công nghi p" là thành viên chuyên nghi p c a T ch c d ch v i di n s h u công nghi p, ư c C c S h u công nghi p c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p. " i di n v s h u công nghi p" dùng ch chung T ch c d ch v i di n s h u công nghi p ho c/và Ngư i i di n s h u công nghi p." 26. i u 58 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 58. i u ki n kinh doanh, hành ngh i di n s h u công nghi p 1. i u ki n c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p Ch các cá nhân áp ng y các tiêu chuNn sau ây m i có th ư c c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p: - Là công dân Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s y ; - Thư ng trú t i Vi t Nam; - Có B ng t t nghi p i h c, chuyên ngành pháp lý ho c k thu t;
 11. - Có ch ng ch t t nghi p khoá ào t o chính quy v s h u công nghi p; ho c ã tr c ti p làm công tác chuyên môn v pháp lý s h u công nghi p liên t c t 5 năm tr lên; ho c ã tr c ti p làm công tác xét nghi m các lo i ơn s h u công nghi p t i các cơ quan qu c gia ho c qu c t v s h u công nghi p liên t c t 5 năm tr lên; - Có ch ng ch t yêu c u t i kỳ ki m tra v lu t s h u công nghi p hi n hành c a Vi t Nam do C c S h u công nghi p c p và ang trong th i h n có giá tr ; - Không ph i là ngư i ang làm vi c cho các cơ quan, t ch c Nhà nư c không ph i là doanh nghi p. 2. i u ki n kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p T ch c d ch v i di n s h u công nghi p ph i áp ng các i u ki n sau ây: - Là doanh nghi p ư c thành l p theo pháp lu t v doanh nghi p; - Không có v n u tư nư c ngoài; - Có ch c năng ho t ng d ch v i di n s h u công nghi p ( ư c ghi nh n trong i u l ho t ng và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh); - Có ít nh t 02 thành viên chính th c chuyên nghi p là Ngư i i di n s h u công nghi p trong ó 01 ngư i là Th trư ng c a t ch c ho c ư c Th trư ng c a T ch c u quy n i di n cho T ch c ó." 27. i u 59 Ngh nh 63/CP ư c s a i và b sung kho n 2 như sau: " i u 59. Th t c c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p 1. Th t c n p ơn yêu c u c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p, xem xét ơn và c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p do B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. C c S h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là Cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ăng ký kinh doanh theo pháp lu t v doanh nghi p là cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p cho T ch c khi có i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 58 Ngh nh này. Cơ quan nói trên có quy n trưng c u ý ki n c a C c S h u công nghi p v kh năng áp ng các i u ki n kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p c a các doanh nghi p ăng ký. Sau khi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p, Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký ph i thông báo cho C c S h u công nghi p C c S h u công nghi p ghi nh n T ch c d ch v i di n s h u công nghi p vào S ăng ký qu c gia.
 12. Danh sách cá nhân ư c c p Th ngư i i di n s h u công nghi p và T ch c d ch v i di n S h u công nghi p ư c ghi nh n vào S ăng ký qu c gia v s h u công nghi p." 28. i u 61 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: " i u 61. Thu h i Th Ngư i i di n s h u công nghi p, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p 1. i u ki n thu h i Th Ngư i i di n s h u công nghi p, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p a) C c S h u công nghi p thu h i Th Ngư i i di n s h u công nghi p và xoá tên kh i danh sách Ngư i i di n s h u công nghi p trong nh ng trư ng h p sau: - Ngư i ư c c p Th t b ho t ng i di n s h u công nghi p; - Ngư i ư c c p Th không còn áp ng y các tiêu chuNn nêu kho n 1 i u 58 Ngh nh này; - Ngư i ư c c p Th có sai sót nghiêm tr ng trong khi hành ngh i di n s h u công nghi p, làm thi t h i n quy n l i chính áng c a bên ư c i di n ho c c a ngư i khác, ho c làm thi t h i n uy tín c a cơ quan nhà nư c ho c/và c a Nhà nư c. b) Trong nh ng trư ng h p sau C c S h u công nghi p thông báo cho cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p ho c xoá b lĩnh v c kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p (n u T ch c còn kinh doanh trong các lĩnh v c khác): - T ch c không còn áp ng y các tiêu chuNn nêu kho n 2 i u 58 Ngh nh này; - T ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t, c bi t là các quy nh trong Chương này. Cơ quan có thNm quy n ph i thông báo v vi c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p cho C c s h u công nghi p C c S h u công nghi p xoá tên T ch c b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong S ăng ký qu c gia. 2. Quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p và Th Ngư i i di n s h u công nghi p ư c công b trên Công báo s h u công nghi p. 3. Trong trư ng h p T ch c d ch v i di n s h u công nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p, m i th t c chưa hoàn t t do T ch c ó th c hi n u ư c phép gián o n và Bên ư c i di n
 13. có quy n khôi ph c th t c ó trong th i h n 3 tháng tính t ngày công b Quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n trên Công báo s h u công nghi p." 29. Tên g i c a Chương 7 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "Chương 7: Qu n lý nhà nư c v ho t ng s h u công nghi p". 30. i u 62 Ngh nh 63/CP ư c thay th b ng i u 62 m i như sau: " i u 62. Qu n lý nhà nư c v ho t ng s h u công nghi p 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng s h u công nghi p. 2. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng s h u công nghi p bao g m: a) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ho t ng s h u công nghi p; b) T ch c ti n hành các th t c xác l p quy n s h u công nghi p; c) B o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, c a t ch c và cá nhân trong lĩnh v c s h u công nghi p; d) T ch c thi hành các quy ph m pháp lu t và các chính sách v s h u công nghi p; ) T ch c ho t ng thông tin s h u công nghi p; e) Qu n lý ho t ng d ch v tư v n và i di n v s h u công nghi p; g) ào t o và xây d ng i ngũ cán b ho t ng s h u công nghi p; h) H p tác qu c t v s h u công nghi p; i) Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, ch p hành pháp lu t v s h u công nghi p; k) Gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p." 31. i u 62 và i u 66 Ngh nh 63/CP ư c g p thành i u 65 m i như sau: " i u 65. B o v l i ích qu c gia và l i ích xã h i trong ho t ng s h u công nghi p 1. Vi c xác l p và th c hi n quy n s h u công nghi p không ư c xâm ph m l i ích c a Nhà nư c. 2. Các i tư ng s h u công nghi p ư c b o h là tài s n c a Nhà nư c khi ch s h u công nghi p tương ng là t ch c, doanh nghi p nhà nư c ho c t ch c, doanh nghi p có ph n v n góp liên doanh c a Nhà nư c. Các t ch c, doanh nghi p nói trên có nghĩa v b o v , gi gìn uy tín, phát tri n giá tr c a tài s n ó.
 14. 3. Sáng ch , gi i pháp h u ích m t a) Sáng ch , gi i pháp h u ích c a Vi t Nam liên quan n qu c phòng, an ninh qu c gia ho c có giá tr kinh t c bi t ư c coi là sáng ch , gi i pháp h u ích m t. b) Tác gi , ch s h u i tư ng s h u công nghi p và nh ng ngư i có liên quan n vi c làm, n p ơn, xét nghi m ơn yêu c u b o h , s d ng sáng ch , gi i pháp h u ích m t có trách nhi m gi bí m t sáng ch , gi i pháp h u ích ó theo quy nh v b o v bí m t qu c gia. 4. Tên g i xu t x hàng hoá Vi t Nam là tài s n qu c gia. Quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá thu c v ch Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá và không ư c chuy n giao cho ngư i khác b ng b t kỳ hình th c nào. 5. Ch có ch s h u i tư ng s h u công nghi p và ch trong th i h n b o h m i ư c nêu các ch d n r ng s n phNm ư c b o h ho c thu c c quy n c a mình, k c các ch d n dư i d ng ký hi u, trên s n phNm, khi qu ng cáo ho c khi giao d ch nh m m c ích kinh doanh. N u s n phNm ư c s n xu t theo li-xăng thì b t bu c ph i nêu ch d n v i u ó trên s n phNm, khi qu ng cáo ho c khi giao d ch nh m m c ích kinh doanh. N u s n phNm ư c s n xu t t i Vi t Nam theo li-xăng c a nư c ngoài, ho c mang nhãn hi u hàng hoá có th gây c m giác ó là nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài ho c có ngu n g c nư c ngoài thì b t bu c ph i ghi m t cách y (không vi t t t) ch d n "s n xu t t i Vi t Nam" trên s n phNm. 32. i u 63 Ngh nh 63/CP ư c s a i kho n 1, o n u kho n 2, i m e kho n 2 và i m a kho n 3 như sau: "1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giúp Chính ph th c hi n ch c năng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p trong ph m vi c nư c, có trách nhi m t ch c, ch o vi c th c hi n các ch , chính sách, các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c v s h u công nghi p." "2. C c S h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan qu n lý Nhà nư c có trách nhi m giúp B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n ch c năng nêu t i kho n 1 i u này." "e) Ki m tra trình nghi p v và c p Th Ngư i i di n s h u công nghi p và qu n lý v m t chuyên môn, nghi p v i v i các t ch c làm d ch v i di n v s h u công nghi p;" "3. a) Ki n ngh v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph các bi n pháp c th hoá vi c thi hành các chính sách c a Nhà nư c v s h u công nghi p và t ch c th c thi các bi n pháp ó; l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch phát tri n ho t ng s h u công nghi p c a ngành, a phương;" ư33. Kho n 2 và kho n 3 i u 64 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau:
 15. "2. B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh v n i dung các kho n và m c phí và l phí s h u công nghi p, v ch qu n lý và s d ng phí và l phí ó." "3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Thu s n có trách nhi m rà soát các lo i c s n; xác nh khu v c canh tác ho c s n xu t và c trưng phNm ch t c a các nông s n và th y s n ó và ngh y ban nhân dân a phương tương ng v i khu v c nói trên hư ng d n các cá nhân, t ch c liên quan ăng ký tên g i xu t x hàng hoá dùng cho các c s n ó; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i B Thu s n và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u trình Chính ph ban hành quy nh v vi c b o h quy n c a các cá nhân, t ch c t o ra gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi m i." 34. i u 65 Ngh nh 63/CP ư c chuy n thành i u 66, t trong Chương 7 và ư c s a i như sau: " i u 66. X lý vi ph m hành chính v s h u công nghi p Các vi ph m hành chính v s h u công nghi p b x lý theo quy nh t i Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p"và các quy nh pháp lu t khác có liên quan." 35. Tên g i c a Chương 8 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: "Chương 8: Các i u kho n cu i cùng". 36. i u 69 Ngh nh 63/CP ư c s a i như sau: i u 69. i u kho n chuy n ti p 1. Các ơn yêu c u b o h trên cơ s Pháp l nh B o h quy n s h u công nghi p ngày 28 tháng 01 năm 1989 ã ư c n p cho C c S h u công nghi p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1996, k c các ơn n p qua Bưu i n có d u bưu i n trư c ngày ó, ti p t c ư c x lý theo Pháp l nh nói trên. 2. Các Văn b ng b o h ư c c p trên cơ s i u l v sáng ki n, sáng ch năm 1981, i u l v gi i pháp h u ích năm 1988, i u l v nhãn hi u hàng hoá năm 1982, i u l v ki u dáng công nghi p năm 1988 ho c trên cơ s Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p ngày 28 tháng 01 năm 1989 ti p t c có hi u l c n h t kỳ h n. Sau kỳ h n hi u l c tương ng nói trên, n u ch Văn b ng b o h yêu c u thì áp d ng th t c gia h n quy nh t i kho n 2 i u 30 Ngh nh này, các Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá và Gi y ch ng nh n ki u dáng công nghi p ti p t c ư c gia h n. T t c các B ng c quy n sáng ch có th i h n hi u l c ng n hơn 20 năm u ư c gia h n n h t 20 năm k t ngày n p ơn h p l . 3. M i quy n và nghĩa v theo Văn b ng b o h (k c các Văn b ng b o h ư c c p theo Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p ngày 28 tháng 01 năm 1989) và các th t c duy trì, gia h n, s a i, chuy n như ng, tranh ch p liên quan n Văn b ng b o h ó ư c áp d ng theo Ngh nh này.
 16. 4. Các ơn yêu c u c p Văn b ng b o h n p t ngày 01 tháng 7 năm 1996 mà chưa ư c gi i quy t thì ư c áp d ng theo Ngh nh này." i u 2. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản