Nghị định 09/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
103
lượt xem
7
download

Nghị định 09/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 09/2004/NĐ-CP về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 09/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 09/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C M R NG THN XÃ VÀ THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ HÀ TĨNH, GI I TH THN TR N NÔNG TRƯ NG VÀ THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N TH CH HÀ, HƯƠNG KHÊ, HƯƠNG SƠN VÀ KỲ ANH T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Th ch Hà m r ng th xã Hà Tĩnh, thành l p phư ng thu c th xã Hà Tĩnh và gi i th th tr n nông trư ng, thành l p xã thu c các huy n Th ch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh như sau: 1. Chuy n 2.553,24 ha di n tích t nhiên và 16.976 nhân khNu (g m toàn b các xã Th ch H , Th ch Môn, Th ch ng, Th ch Hưng, Th ch Bình) thu c huy n Th ch Hà v th xã Hà Tĩnh qu n lý 2. Thành l p phư ng Hà Huy T p thu c th xã Hà Tĩnh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Th ch Phú. Phư ng Hà Huy T p có 200,67 ha di n tích t nhiên và 4.020 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hà Huy T p: ông giáp phư ng Nam Hà; Tây giáp xã Th ch Linh và huy n Th ch Hà; Nam giáp phư ng i Nài và huy n Th ch Hà; B c giáp các phư ng Tr n Phú, B c Hà. 3. Thành l p phư ng i Nài thu c th xã Hà Tĩnh trên cơ s toàn b nhiên tích t nhiên và dân s c a xã i Nài. Phư ng i Nài có 425,71 ha di n tích t nhiên và 5.748 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng i Nài: ông giáp xã Th ch Bình; Tây giáp huy n Th ch Hà; Nam giáp xã Th ch Bình và huy n CNm Xuyên; B c giáp các phư ng Nam Hà, Hà Huy T p và xã Th ch Yên.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th xã và thành l p phư ng thu c th xã Hà Tĩnh: Th xã Hà Tĩnh có 5.618,62 ha di n tích t nhiên và 77.306 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng B c Hà, Nam Hà, Tr n Phú, Tân Giang, Hà Huy T p, i Nài và các xã Th ch Linh, Th ch Trung, Th ch Quý, Th ch Yên, Th ch H , Th ch Môn, Th ch ng, Th ch Hưng, Th ch Bình. a gi i hành chính th xã Hà Tĩnh: ông, Tây và B c giáp huy n Th ch Hà; Nam giáp huy n CNm Xuyên. Huy n Th ch Hà còn l i 39.946,50 ha di n tích t nhiên và 179.775 nhân khNu, có 37 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Th ch Liên, Th ch Kênh, Vi t Xuyên, Th ch Sơn, Th ch B ng, Th ch M , Th ch Châu, Th ch Kim, Th ch Bàn, Phù Vi t, Th ch Long, Th ch nh, Th ch H i, Th ch Ti n, Th ch Thanh, Mai Ph , H , Th ch Khê, Th ch Tr , Tư ng Sơn, Th ch L c, Th ch Ng c, Th ch Vĩnh, Th ch Lưu, B c Sơn, Th ch ài, Th ch H i, Th ch Th ng, Th ch Văn, Th ch Xuân, Th ch Tân, Th ch Hương, Th ch i n, Nam Hương, Th ch Lâm, Ng c Sơn và th tr n Th ch Hà. 4. Gi i th th tr n nông trư ng Th ch Ng c thu c huy n Th ch Hà thành l p xã Ng c Sơn trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n nông trư ng Th ch Ng c. Xã Ng c Sơn có 2.076,12 ha di n tích t nhiên và 2.438 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ng c Sơn: ông giáp các xã Th ch Vĩnh, B c Sơn; Tây và Nam giáp huy n Hương Khê; B c giáp xã Th ch Ng c và huy n Can L c. 5. Gi i th th tr n nông trư ng 20/4 thu c huy n Hương Khê thành l p xã Hương Trà trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n nông trư ng 20/4. Xã Hương Trà có 1.513 ha di n tích t nhiên và 2.437 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hương Trà: ông giáp xã Hương ô; Tây giáp các xã Hương Lâm, Hương Xuân; Nam giáp xã Hương Lâm; B c giáp các xã Hương Xuân, Yên L c và Hương ô. 6. Chia xã Sơn Kim thu c huy n Hương Sơn thành xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Kim 2. Xã Sơn Kim 1 có 19.700 ha di n tích t nhiên và 4.378 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sơn Kim 1: ông giáp xã Sơn Tây và th tr n Tây Sơn; Tây giáp nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào; Nam giáp xã Sơn Kim 2 và nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào; B c giáp các xã Sơn H ng, Sơn Tây. Xã Sơn Kim 2 có 23.400 ha di n tích t nhiên và 3.852 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sơn Kim 2: ông giáp xã Sơn Tây và huy n Vũ Quang; Tây giáp xã Sơn Kim l; Nam giáp huy n Vũ Quang và nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào; B c giáp xã Sơn Kim 1 và th tr n Tây Sơn.
  3. 7. Thành l p xã Kỳ Trung thu c huy n Kỳ Anh trên cơ s 1.186,20 ha di n tích t nhiên và 2.095 nhân khNu c a xã Kỳ Văn, 969,70 ha di n tích t nhiên và 312 nhân khNu c a xã Kỳ Giang, 334,10 ha di n tích t nhiên c a xã Kỳ Tây, 137 ha di n tích t nhiên c a xã Kỳ Ti n và 757,70 ha di n tích t nhiên c a xã Kỳ Phong. Xã Kỳ Trung có 3.384,70 ha di n tích t nhiên và 2.371 nhân khNu. a gi i hành chính xã Kỳ Trung: ông giáp các xã Kỳ Khang, Kỳ Th ; Tây giáp các xã Kỳ Tây, Kỳ Phong; Nam giáp các xã Kỳ Văn, Kỳ Tây; B c giáp các xã Kỳ Ti n, Kỳ Giang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Kỳ Trung: Xã Kỳ Văn còn l i 2.441,88 ha di n tích t nhiên và 5.138 nhân khNu. Xã Kỳ Giang còn l i 1.715, 88 ha di n tích t nhiên và 5.134 nhân khNu. Xã Kỳ Tây còn l i 7.711,93 ha di n tích t nhiên và 5.311 nhân khNu . Xã Kỳ Ti n còn l i 1.784,88 ha di n tích t nhiên và 6.103 nhân khNu. Xã Kỳ Phong còn l i 2.933 ha di n tích t nhiên và 6.657 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản