intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

323
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 09/2005/N§­CP ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2005  Quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   LuËt   Giao   th«ng   ®êng   thñy   néi   ®Þa   ngµy   15   th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé   trëng Bé C«ng an, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng  ®êng  thñy   néi   ®Þa   lµ   nh÷ng   hµnh   vi   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi  ph¹m quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa mét c¸ch cè   ý  hoÆc v«  ý  mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ   theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh, bao gåm: a) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vµ  b¶o vÖ  c«ng tr×nh  thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa; b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ph¬ng tiÖn thñy néi ®Þa; c)   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   thuyÒn   viªn,   ng êi   l¸i   ph¬ng  tiÖn; d) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ quy t¾c giao th«ng vµ tÝn hiÖu  cña ph¬ng tiÖn; ®) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng cña c¶ng, bÕn thñy  néi ®Þa vµ vËn t¶i ®êng thñy néi ®Þa.
 2. 2 § i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa  ®Òu bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m   hµnh chÝnh. Tæ  chøc,  c¸ nh©n  níc  ngoµi  cã  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong   lÜnh   vùc   giao  th«ng   ®êng  thñy   néi   ®Þa   trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam còng bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy; trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hßa x∙ héi  chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c  th× thùc hiÖn theo ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. 2. Tµu biÓn, tµu c¸ khi ho¹t  ®éng trªn  ®êng thñy néi  ®Þa   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20,   §iÒu   21,  §iÒu 22 hoÆc tµu c¸ cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu   23 cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu  ®ã; c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  kh¸c  th×  ¸p dông  h×nh thøc,  møc  xö  ph¹t  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vÒ  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc hµng h¶i, thñy s¶n. 3.   ViÖc   xö   ph¹t   ngêi   cha   thµnh   niªn   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao   th«ng   ®êng thñy néi  ®Þa ph¶i   ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi  vµ  ph¶i bÞ ®×nh chØ ngay. 2.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh   cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, NghÞ   ®Þnh nµy vµ  ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi  hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3. Tæ chøc, c¸ nh©n chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa khi cã  hµnh  vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa ph¶i do ngêi cã  thÈm quyÒn  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn.
 3. 3 5. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao   th«ng ®êng thñy néi ®Þa chØ bÞ xö ph¹t mét lÇn.  Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th×  bÞ  xö  ph¹t vÒ  tõng hµnh vi vi ph¹m; nÕu h×nh thøc xö   ph¹t lµ  ph¹t tiÒn th×   ®îc céng l¹i thµnh møc ph¹t chung  vµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t chØ ra mét quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 6. Khi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n   cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n cña ngêi vi  ph¹m,  t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,  t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8   vµ  §iÒu   9  cña   Ph¸p  lÖnh   Xö  lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh. 7. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c trêng  hîp thuéc t×nh thÕ  cÊp thiÕt, phßng vÖ  chÝnh  ®¸ng, sù  cè  bÊt ngê, bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang   m¾c   bÖnh   t©m   thÇn   hoÆc   c¸c   bÖnh   kh¸c   lµm   mÊt   kh¶  n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.  §i Ò u   4.   Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh thÈm quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh 1.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  thÈm quyÒn ¸p dông  ®èi víi mét  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong trêng hîp ¸p dông h×nh  thøc ph¹t  tiÒn,  thÈm quyÒn  xö  ph¹t   ®îc x¸c  ®Þnh  c¨n  cø  vµo møc tèi  ®a cña khung tiÒn ph¹t quy  ®Þnh  ®èi víi tõng  hµnh vi vi ph¹m cô thÓ. 2. Trong trêng hîp hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  cña nhiÒu ngêi,  th×  viÖc  xö  ph¹t  do  ngêi thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 3. Trong trêng hîp xö  ph¹t mét ngêi cã  nhiÒu hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh  th×  thÈm quyÒn  xö  ph¹t   ®îc x¸c  ®Þnh  theo nguyªn t¾c sau ®©y: a)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö   ph¹t  ®îc  quy  ®Þnh   ®èi víi  tõng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña  ngêi xö ph¹t, th× thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ngêi ®ã; b)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö   ph¹t  ®îc  quy  ®Þnh   ®èi víi  mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   cña   ngêi   xö  ph¹t, th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn vô  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Õn  cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t; c)   NÕu   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thuéc   thÈm   quyÒn xö  ph¹t cña nhiÒu ngêi thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau, 
 4. 4 th×  quyÒn xö  ph¹t thuéc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn xö ph¹t n¬i x¶y ra hµnh vi vi ph¹m. §i Ò u   5.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ  biÖn   ph¸p  qu¶n   lý  hµnh   chÝnh   ®èi   víi   thuyÒn   viªn,  ng êi  l¸i ph¬ng tiÖn 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc giao th«ng   ®êng thñy néi  ®Þa  ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy,  tæ chøc,  c¸ nh©n  vi ph¹m  ph¶i chÞu mét trong  c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn. Khi   ¸p   dông   h×nh   thøc   ph¹t   tiÒn,   møc   tiÒn   ph¹t   ®èi  víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cô  thÓ  kh«ng cã  t×nh  tiÕt t¨ng nÆng hoÆc t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  lµ  møc trung b×nh  cña   khung   tiÒn   ph¹t   quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµnh   vi   ®ã.   Møc  trung   b×nh   cña   khung   tiÒn   ph¹t   ®îc   x¸c   ®Þnh   b»ng   c¸ch  chia   ®«i   tæng   sè   cña   møc   tèi   thiÓu   vµ   møc   tèi   ®a   cña   khung  tiÒn  ph¹t. NÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt  gi¶m  nhÑ  th×  møc   tiÒn   ph¹t  gi¶m   xuèng   thÊp  h¬n  møc  trung   b×nh,  nh ng  kh«ng ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; nÕu   vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc tiÒn ph¹t t¨ng lªn  cao h¬n møc trung b×nh nhng kh«ng  ®îc vît qu¸ møc tèi  ®a  cña khung tiÒn ph¹t. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  tæ chøc,  c¸  nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y: a) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn,   chøng   chØ   hµnh   nghÒ  hoÆc giÊy phÐp kh¸c; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh, h×nh thøc xö  ph¹t   bæ sung quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc,  c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng ® êng  thñy néi  ®Þa cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o  dì c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh do hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y ra; 
 5. 5 c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng hãa, vËt phÈm, ph¬ng tiÖn; d)  Buéc tiªu  hñy  vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  kháe  con  ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i. 4.   ThuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa   cã   thÓ   bÞ   ®¸nh   dÊu   vi   ph¹m   trªn   b»ng,   chøng   chØ   chuyªn m«n. ViÖc ®¸nh dÊu vi ph¹m trªn b»ng, chøng chØ chuyªn m«n   lµ  biÖn ph¸p qu¶n lý  hµnh chÝnh, gi¸o dôc, phßng ngõa vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi thuyÒn viªn, ngêi l¸i ph¬ng tiÖn  trong viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng   ®êng thñy néi ®Þa.  Bé C«ng an chñ tr× phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i  vµ c¸c c¬ quan liªn quan quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®¸nh dÊu vi   ph¹m trªn b»ng, chøng chØ chuyªn m«n. §i Ò u   6.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa lµ  mét n¨m kÓ  tõ  ngµy  hµnh vi vi ph¹m  ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ thêi h¹n nªu trªn  th×   kh«ng   xö   ph¹t   nhng   vÉn   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ   ®Þnh  nµy. 2. Trong thêi h¹n mét n¨m, tæ chøc, c¸ nh©n l¹i thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc giao th«ng   ®êng thñy néi  ®Þa hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc  xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy; thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc tÝnh  l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m míi hoÆc  thêi  ®iÓm  chÊm  døt hµnh vi trèn tr¸nh,  c¶n trë  viÖc xö  ph¹t. 3. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ  vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh  th×   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh;   trong   thêi   h¹n   ba  ngµy,  kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt   ®Þnh   ®×nh chØ  ®iÒu tra,   ®×nh  chØ vô  ¸n, ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ph¶i göi quyÕt  ®Þnh cho  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong tr ­ êng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba  th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc  quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n vµ hå s¬   vô vi ph¹m.
 6. 6 Ch¬ng II  h µ n h   v i   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h ,     h × n h   t h ø c   v µ   m ø c   x ö  ph¹t  Môc 1 v i   p h ¹ m   q u y   ® Þ n h   v Ò   q u ¶ n   l ý   v µ   b ¶ o   v Ö   c « n g   t r × n h   t h u é c   k Õ t  cÊu h¹ tÇng Giao th«ng  ®êng thñy néi ®Þa §i Ò u   7.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   vÖ   c«ng   tr×nh  thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000   ®ång  ®èi víi mét trong  c¸c hµnh vi vi ph¹m  sau  ®©y: a) §æ r¸c hoÆc r¬m r¹  xuèng  ®êng thñy néi  ®Þa, vïng  níc c¶ng, bÕn thñy néi ®Þa; b) Buéc sóc vËt vµo b¸o hiÖu  ®êng thñy néi  ®Þa, mèc  thñy chÝ, mèc  ®o  ®¹c hoÆc mèc giíi h¹n ph¹m vi hµnh lang  b¶o vÖ luång. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Trång c©y,  ®Ó   ®å  vËt, dùng lÒu qu¸n hoÆc cã  hµnh  vi   kh¸c   trong   ph¹m   vi   hµnh   lang   b¶o   vÖ   luång   lµm   che  khuÊt   b¸o   hiÖu   ®êng   thñy   néi   ®Þa   hoÆc   lµm   h¹n   chÕ   tÇm  nh×n cña ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn; b)   Buéc   ph¬ng   tiÖn   vµo   b¸o   hiÖu   ®êng   thñy   néi   ®Þa,  mèc thñy chÝ, mèc  ®o  ®¹c hoÆc mèc giíi h¹n ph¹m vi hµnh  lang b¶o vÖ luång; 3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi  ®Ó   ®å  vËt hoÆc dùng lÒu qu¸n tr¸i  phÐp trong ph¹m vi luång. 4. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi  ®Ó  bïn,  ®Êt, c¸t, sái hoÆc c¸c chÊt phÕ  th¶i  kh¸c r¬i, tr«i xuèng luång hoÆc trong ph¹m vi hµnh lang  b¶o vÖ luång. 5. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Lµm s¹t lë kÌ, ®Ëp giao th«ng; b)  Th¸o dì   tr¸i phÐp  cÊu  kiÖn hoÆc  lÊy  ®Êt,  ®¸  cña  c«ng tr×nh thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ® êng thñy néi  ®Þa; c) DÞch chuyÓn b¸o hiÖu hoÆc cã  hµnh vi kh¸c lµm mÊt  t¸c dông cña b¸o hiÖu; 
 7. 7 d) Kh«ng th«ng b¸o cho c¬  quan cã  thÈm quyÒn vÒ  giao  th«ng ®êng thñy néi ®Þa khi tæ chøc diÔn tËp, thi ®Êu thÓ  thao, vui ch¬i gi¶i trÝ trªn ®êng thñy néi ®Þa; ®) §æ bïn,  ®Êt,  ®¸, c¸t, sái hoÆc c¸c chÊt phÕ  th¶i  kh¸c tr¸i phÐp xuèng luång hoÆc trong ph¹m vi hµnh lang  b¶o vÖ luång. 6. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Khai th¸c c¸t, sái hoÆc kho¸ng s¶n kh¸c trªn  ®êng  thñy   néi   ®Þa   kh«ng   ®óng   giÊy   phÐp   do   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn cÊp; b) Tæ chøc häp chî tr¸i phÐp trªn ®êng thñy néi ®Þa. 7.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) §Ó ph¬ng tiÖn ®©m, va vµo c«ng tr×nh thuéc kÕt cÊu   h¹  tÇng giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa lµm ¶nh hëng  ®Õn an  toµn cña c«ng tr×nh; b) Dùng nhµ (kÓ c¶ nhµ næi), x©y dùng c«ng tr×nh tr¸i   phÐp trong  ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ  luång  hoÆc  ph¹m vi  b¶o vÖ  c«ng tr×nh kh¸c thuéc kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng thñy néi ®Þa; c) Khai th¸c c¸t, sái hoÆc kho¸ng s¶n kh¸c tr¸i phÐp  trong ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ  luång hoÆc ph¹m vi b¶o vÖ  c«ng   tr×nh   kh¸c   thuéc   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng   ®êng  thñy néi ®Þa. 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Dùng nhµ (kÓ c¶ nhµ næi), x©y dùng c«ng tr×nh tr¸i   phÐp trªn luång; b) Khai th¸c c¸t, sái hoÆc kho¸ng s¶n kh¸c tr¸i phÐp  trong ph¹m vi  luång. 9. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   T¹o   vËt   chíng   ng¹i   trªn   luång   g©y   c¶n   trë   giao  th«ng; b) Sö  dông chÊt næ lµm ¶nh hëng  ®Õn an toµn cña c«ng  tr×nh thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa. 10. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n  tõ   ba   th¸ng   ®Õn   s¸u   th¸ng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 6 §iÒu nµy;
 8. 8 b) Buéc th¸o dì nhµ, lÒu qu¸n, c«ng tr×nh, thanh th¶i   vËt   chíng  ng¹i,   di   chuyÓn  c©y,   ®å  vËt,   ph¬ng   tiÖn,  sóc  vËt  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1,   kho¶n 2, kho¶n 3,  ®iÓm b kho¶n 7 vµ   ®iÓm a kho¶n 8 §iÒu  nµy; c) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1,   c¸c  ®iÓm a, b, c,  ®  kho¶n 5,  ®iÓm a,  ®iÓm c kho¶n 7 vµ  ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu nµy. §i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o  ®¶m an toµn giao  th«ng khi thi c«ng c«ng tr×nh  1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ  thi c«ng trªn  ®­ êng thñy néi  ®Þa mµ  kh«ng  cã  chøng  chØ chuyªn  m«n  theo  quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng  ®Çy  ®ñ  ph¬ng  ¸n b¶o ®¶m an toµn giao th«ng ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  cã  thÈm quyÒn vÒ  giao th«ng  ®êng thñy néi  ®Þa chÊp thuËn  khi thi c«ng c«ng tr×nh;  b) §Ó  ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ  thi c«ng g©y c¶n trë  giao  th«ng; c) Kh«ng bµn giao hå s¬ c«ng tr×nh liªn quan ®Õn ph¹m   vi b¶o vÖ  luång cho  ®¬n vÞ  qu¶n lý   ® êng thñy néi  ®Þa khi  thi c«ng xong c«ng tr×nh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng cã  ph¬ng ¸n b¶o  ®¶m an toµn giao  th«ng  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ  giao  th«ng   ®êng   thñy   néi   ®Þa   chÊp   thuËn   khi   thi   c«ng   c«ng  tr×nh.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi khi thi c«ng n¹o vÐt ®êng thñy néi ®Þa mµ  ®æ bïn,  ®Êt,  ®¸, c¸t, sái trong ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ  luång kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi khi thi c«ng n¹o vÐt ®êng thñy néi ®Þa mµ  ®æ bïn,  ®Êt,  ®¸, c¸t, sái trong ph¹m vi luång kh«ng  ®óng  n¬i quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc dän s¹ch n¬i  ®æ bïn,  ®Êt,  ®¸, c¸t, sái  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 5 §iÒu nµy.
 9. 9 § i Ò u   9.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý   ®êng thñy néi  ®Þa 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng th«ng b¸o hoÆc th«ng b¸o kh«ng kÞp thêi khi  luång, ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ luång thay ®æi; b) Kh«ng lËp hå  s¬  theo dâi vËt ch íng ng¹i trªn  ®êng  thñy néi ®Þa cã ¶nh hëng ®Õn an toµn giao th«ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Ph¸t   hiÖn   kh«ng   kÞp   thêi   vËt   chíng   ng¹i   trªn  luång; b) Ph¸t hiÖn kh«ng kÞp thêi c«ng tr×nh giao th«ng  ®­ êng thñy néi ®Þa bÞ h h¹i; c) Kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý hoÆc xö lý kh«ng kÞp thêi  khi ph¸t hiÖn c«ng tr×nh giao th«ng  ® êng thñy néi  ®Þa bÞ  h h¹i. §i Ò u   10.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thanh th¶i vËt chíng  ng¹i 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m thêi h¹n trôc vít ph¬ng tiÖn bÞ ch×m,  ®¾m hoÆc thanh th¶i vËt chíng ng¹i kh¸c theo quy ®Þnh cña  ®¬n vÞ qu¶n lý ®êng thñy néi ®Þa. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi trôc vít kh«ng  hÕt ph¬ng tiÖn bÞ  ch×m,   ®¾m  hoÆc thanh th¶i kh«ng hÕt vËt chíng ng¹i kh¸c. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng  trôc  vít ph¬ng tiÖn bÞ  ch×m,   ®¾m  hoÆc kh«ng thanh th¶i vËt chíng ng¹i kh¸c. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc trôc vít ph¬ng tiÖn, thanh th¶i vËt chíng ng¹i  ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,   kho¶n   3  §iÒu nµy.  §i Ò u   11.   Vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ  b¶o  ®¶m trËt  tù  an  toµn   giao   th«ng   ®êng   thñy   néi   ®Þa   khi   khai   th¸c,   nu«i  trång thñy s¶n  1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   §¸nh   b¾t   thñy   s¶n   lu   ®éng   mµ   g©y   c¶n   trë   giao  th«ng;
 10. 10 b)   §Æt   ng  cô,   ®Ó   ph¬ng   tiÖn   khai   th¸c,   nu«i   trång  thñy   s¶n   trong   ph¹m   vi   hµnh   lang   b¶o   vÖ   luång   lµm   che  khuÊt tÇm nh×n cña ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn hoÆc kh«ng  ®óng theo híng dÉn cña ®¬n vÞ qu¶n lý ®êng thñy néi ®Þa. 2. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   kh«ng   dì   bá   ng  cô,   kh«ng   di   chuyÓn   ph¬ng   tiÖn  khai th¸c, nu«i trång thñy s¶n sau khi chÊm døt viÖc khai   th¸c, nu«i trång thñy s¶n trong ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ  luång. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kh«ng  di chuyÓn,  thu hÑp ng  cô, ph¬ng  tiÖn  khai th¸c, nu«i trång thñy s¶n theo th«ng b¸o cña  ®¬n vÞ  qu¶n lý ®êng thñy néi ®Þa. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi ®Æt cè ®Þnh ng cô, ph¬ng tiÖn khai th¸c, nu«i  trång thñy s¶n trªn luång.  5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc dì bá, thu hÑp, di chuyÓn ng cô, ph¬ng tiÖn khai  th¸c,   nu«i   trång   thñy   s¶n   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu   nµy. §i Ò u   12.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   b¸o   hiÖu   ®êng   thñy  néi ®Þa 1. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kh«ng  ®Æt hoÆc  ®Æt kh«ng  ®óng b¸o hiÖu giíi h¹n  vïng níc bÕn thñy néi  ®Þa, b¸o hiÖu  ®¨ng  ®¸y c¸ theo quy  ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kh«ng   ®Æt  hoÆc   ®Æt kh«ng  ®óng  b¸o  hiÖu  bÕn  phµ, bÕn kh¸ch ngang s«ng. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng duy tr×  b¸o hiÖu trªn tuyÕn  ®êng thñy  néi ®Þa theo quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng   ®Æt  b¸o  hiÖu  hoÆc  ®Æt kh«ng   ®óng  quy  ®Þnh b¸o hiÖu  giíi  h¹n vïng níc c¶ng thñy néi  ®Þa,  b¸o  hiÖu vÞ trÝ vËt chíng ng¹i, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®êng  thñy néi ®Þa, c«ng tr×nh qua luång trªn kh«ng, c«ng tr×nh   qua luång díi mÆt ®Êt.  Môc 2 vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ph¬ng tiÖn thñy néi ®Þa
 11. 11 § i Ò u   13.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng  cña ph¬ng tiÖn, ®¨ng ký, ®¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   20.000   ®ång   ®Õn  50.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   sau  ®©y: a) Sè ®¨ng ký cña ph¬ng tiÖn bÞ mê hoÆc bÞ che khuÊt; b) KÎ, g¾n sè   ®¨ng ký  cña ph¬ng tiÖn kh«ng  ®óng quy  ®Þnh; c) §a ph¬ng tiÖn th« s¬ träng t¶i toµn phÇn díi 1 tÊn  hoÆc søc chë díi 5 ngêi vµo ho¹t ®éng mµ kh«ng b¶o ®¶m an  toµn theo quy ®Þnh.  2. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh   vi   ®a   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   ®éng   c¬   träng   t¶i   toµn  phÇn tõ 1 tÊn ®Õn díi 5 tÊn hoÆc cã søc chë tõ 5 ngêi ®Õn  12 ngêi, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  c«ng suÊt m¸y chÝnh díi 5  m∙ lùc hoÆc cã søc chë díi 5 ngêi vµo ho¹t ®éng mµ cã mét  trong c¸c vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¬ng tiÖn;  b) Kh«ng ®¨ng ký l¹i ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; c)   Kh«ng   khai   b¸o   ®Ó   xãa   tªn   ph ¬ng   tiÖn   hoÆc   kh«ng  nép l¹i giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; d) Kh«ng kÎ, g¾n sè   ®¨ng ký  cña ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh;  ®) KÎ, g¾n sè ®¨ng ký gi¶; e)   Kh«ng   s¬n   hoÆc   s¬n   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   v¹ch   dÊu  mín níc an toµn cña ph¬ng tiÖn; g) Kh«ng kÎ  hoÆc kÎ  kh«ng  ®óng sè  l îng ngêi  ®îc phÐp  chë trªn ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; h) Kh«ng cã  b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù  hoÆc giÊy tê  kh¸c theo quy ®Þnh cho tõng lo¹i ph¬ng tiÖn; i) Kh«ng b¶o ®¶m an toµn theo quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   ®a   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   ®éng   c¬   träng   t¶i   toµn  phÇn tõ 5 tÊn ®Õn 15 tÊn, ph¬ng tiÖn cã ®éng c¬ tæng c«ng  suÊt m¸y chÝnh tõ  5 m∙ lùc  ®Õn 15 m∙ lùc hoÆc cã  søc chë   tõ  5 ngêi  ®Õn 12 ngêi vµo ho¹t  ®éng mµ  cã  mét trong c¸c  vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¬ng tiÖn;  b) Kh«ng ®¨ng ký l¹i ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; c)   Kh«ng   khai   b¸o   ®Ó   xãa   tªn   ph ¬ng   tiÖn   hoÆc   kh«ng  nép l¹i giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh;
 12. 12 d) Kh«ng kÎ, g¾n sè   ®¨ng ký  cña ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh;  ®) KÎ, g¾n sè ®¨ng ký gi¶; e)   Kh«ng   s¬n   hoÆc   s¬n   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   v¹ch   dÊu  mín níc an toµn cña ph¬ng tiÖn; g) Kh«ng kÎ  hoÆc kÎ  kh«ng  ®óng sè  l îng ngêi  ®îc phÐp  chë trªn ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; h) Kh«ng cã  b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù  hoÆc giÊy tê  kh¸c theo quy ®Þnh cho tõng lo¹i ph¬ng tiÖn; i) Sö dông giÊy chøng nhËn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ  m«i trêng cña ph¬ng tiÖn ®∙ hÕt hiÖu lùc. 4. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   ®a   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   ®éng   c¬   träng   t¶i   toµn  phÇn trªn  15 tÊn,  ph¬ng  tiÖn  cã   ®éng  c¬  tæng  c«ng suÊt  m¸y chÝnh trªn 15 m∙ lùc, ph¬ng tiÖn cã  søc chë  trªn 12  ngêi vµo ho¹t  ®éng mµ  cã  mét trong c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  3 §iÒu nµy hoÆc  kh«ng  cã  danh b¹  thuyÒn  viªn  theo quy ®Þnh. 5. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi ®a ph¬ng tiÖn kh«ng cã ®éng c¬ träng t¶i toµn  phÇn tõ 5 tÊn ®Õn 15 tÊn, ph¬ng tiÖn cã ®éng c¬ tæng c«ng  suÊt m¸y chÝnh tõ  5 m∙ lùc  ®Õn 15 m∙ lùc hoÆc cã  søc chë   tõ  5 ngêi  ®Õn 12 ngêi vµo ho¹t  ®éng mµ  cã  mét trong c¸c  vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng cã  giÊy chøng nhËn an toµn kü  thuËt vµ  b¶o  vÖ m«i trêng cña ph¬ng tiÖn;  b)   Sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph ¬ng   tiÖn   hoÆc  giÊy chøng nhËn an toµn kü  thuËt vµ  b¶o vÖ  m«i trêng cña  ph¬ng tiÖn gi¶; c)  T×nh tr¹ng  an  toµn kü   thuËt  vµ  b¶o vÖ   m«i trêng  cña ph¬ng tiÖn kh«ng ®óng tiªu chuÈn theo quy ®Þnh; d)   Gi¶   m¹o   hå   s¬   ®Ó   ®îc   ®¨ng   ký,   ®¨ng   kiÓm   ph¬ng  tiÖn; ®)   Mîn,   thuª,   cho   mîn,   cho   thuª   trang   thiÕt   bÞ   cña   ph¬ng tiÖn ®Ó ®¨ng kiÓm. 6. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi ®a ph¬ng tiÖn kh«ng cã ®éng c¬ träng t¶i toµn  phÇn trªn  15 tÊn,  ph¬ng  tiÖn  cã   ®éng  c¬  tæng  c«ng suÊt  m¸y chÝnh trªn 15 m∙ lùc, ph¬ng tiÖn cã  søc chë  trªn 12  ngêi vµo ho¹t  ®éng mµ  cã  mét trong c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:
 13. 13 TÞch thu tang vËt ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 2,  ®iÓm  ®  kho¶n 3,  ®iÓm b   vµ ®iÓm d kho¶n 5 §iÒu nµy. §i Ò u   14.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  trang thiÕt bÞ, dông  cô an toµn cña ph¬ng tiÖn 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   20.000   ®ång   ®Õn  50.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi  ®a ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng  c¬  träng t¶i toµn phÇn díi 5 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  c«ng suÊt m¸y chÝnh díi 5 m∙ lùc vµo ho¹t  ®éng mµ  kh«ng  trang bÞ  hoÆc trang bÞ  kh«ng  ®Çy  ®ñ  dông cô  an toµn theo  quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi ®a ph¬ng tiÖn cã ®éng c¬ tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh  tõ  5 m∙ lùc  ®Õn 15 m∙ lùc, ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng t¶i toµn phÇn tõ  5 tÊn  ®Õn 15 tÊn, ph¬ng tiÖn cã  søc chë   ®Õn 12 ngêi vµo ho¹t  ®éng mµ  cã  mét trong c¸c vi   ph¹m sau ®©y: a)   Kh«ng   trang   bÞ   hoÆc   trang   bÞ   kh«ng   ®ñ   sè   lîng,  kh«ng  ®óng chñng lo¹i mét trong c¸c trang thiÕt bÞ, dông  cô   cøu   sinh,   cøu   ®¾m,   phßng   ch¸y,   ch÷a   ch¸y,   neo   ®Ëu,  liªn kÕt ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; b) Kh«ng b¶o  ®¶m chÊt lîng hoÆc kh«ng bè  trÝ   ®óng vÞ  trÝ  mét trong c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô  cøu sinh, cøu  ®¾m, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, neo  ®Ëu, liªn kÕt ph¬ng tiÖn  theo quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   ®a   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   ®éng   c¬   träng   t¶i   toµn  phÇn trªn 15 tÊn  ®Õn 150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng  c«ng suÊt m¸y chÝnh trªn 15 m∙ lùc  ®Õn 150 m∙ lùc,  ®oµn  lai träng t¶i toµn phÇn  ®Õn 400 tÊn, ph¬ng tiÖn søc chë  tõ trªn 12 ngêi ®Õn 50 ngêi vµo ho¹t ®éng mµ cã mét trong  c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi ®a ph¬ng tiÖn kh«ng cã ®éng c¬ träng t¶i toµn  phÇn trªn 150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng c«ng suÊt  m¸y chÝnh trªn 150 m∙ lùc,  ®oµn lai träng t¶i toµn phÇn  trªn 400 tÊn, ph¬ng tiÖn cã søc chë trªn 50 ngêi vµo ho¹t  ®éng   mµ   cã   mét   trong   c¸c   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu nµy. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc quyÒn sö  dông b»ng hoÆc chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn trëng lo¹i ph¬ng tiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n   3,   kho¶n   4   §iÒu   nµy   tõ   mét   th¸ng   ®Õn   ba   th¸ng   ®èi   víi  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
 14. 14 § i Ò u   15.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c«ng dông, vïng ho¹t  ®éng cña ph¬ng tiÖn 1. Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi  ®a ph­ ¬ng   tiÖn   vµo   khai  th¸c   kh«ng   ®óng  c«ng   dông   hoÆc   kh«ng   ®óng vïng ho¹t  ®éng cña ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh, cô  thÓ  nh sau: a)   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   20.000   ®ång   ®Õn  50.000 ®ång ®èi víi ph¬ng tiÖn kh«ng cã ®éng c¬ träng t¶i  toµn phÇn díi 5 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  c«ng suÊt m¸y  chÝnh díi 5 m∙ lùc; b) Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ  5 m∙  lùc  ®Õn 15 m∙ lùc, ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng t¶i  toµn phÇn tõ  5 tÊn  ®Õn 15 tÊn, ph¬ng tiÖn cã  søc chë   ®Õn  12 ngêi; c) Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng t¶i toµn phÇn trªn 15  tÊn ®Õn 150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã ®éng c¬ tæng c«ng suÊt m¸y  chÝnh trªn 15 m∙ lùc  ®Õn 150 m∙ lùc,  ®oµn lai träng t¶i  toµn phÇn  ®Õn 400 tÊn, ph¬ng tiÖn cã  søc chë  tõ  trªn 12  ngêi ®Õn 50 ngêi; d) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng t¶i toµn phÇn trªn  150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh  trªn 150 m∙ lùc,  ®oµn  lai  träng  t¶i toµn phÇn  trªn  400  tÊn, ph¬ng tiÖn cã søc chë trªn 50 ngêi. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc quyÒn sö  dông b»ng hoÆc chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn trëng lo¹i ph¬ng tiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, ®iÓm c,  ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy tõ mét th¸ng ®Õn ba th¸ng ®èi víi   hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   16.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thiÕt kÕ,  ®ãng míi,  ho¸n c¶i, söa ch÷a phôc håi ph¬ng tiÖn 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Hµnh nghÒ  thiÕt kÕ,  ®ãng míi, ho¸n c¶i, söa ch÷a   phôc håi ph¬ng tiÖn khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh; b) §ãng míi, ho¸n c¶i, söa ch÷a phôc håi ph¬ng tiÖn  kh«ng   ®óng   tiªu   chuÈn  chÊt   lîng,   an   toµn   kü   thuËt  hoÆc  kh«ng  ®óng víi hå  s¬  thiÕt kÕ   ®∙  ®îc c¬  quan  ®¨ng kiÓm  phª duyÖt.
 15. 15 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) §ãng míi, ho¸n c¶i, söa ch÷a phôc håi ph¬ng tiÖn  thuéc diÖn  ®¨ng kiÓm mµ  kh«ng cã  hå  s¬  thiÕt kÕ   ®îc c¬  quan ®¨ng kiÓm phª duyÖt; b)  Tù   ý  thay  ®æi tÝnh  n¨ng,  kÕt cÊu,  c«ng  dông  cña  ph¬ng tiÖn.  Môc 3 vi  ph¹m quy ®Þnh vÒ thuyÒn viªn, ngêi l¸i ph¬ng tiÖn §i Ò u   17.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   b»ng,   chøng   chØ  chuyªn m«n cña thuyÒn viªn, ngêi l¸i ph¬ng tiÖn 1.   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   hµnh   vi   lµm  viÖc trªn ph¬ng tiÖn mµ  kh«ng cã  b»ng, chøng chØ chuyªn  m«n   hoÆc   cã   b»ng,  chøng   chØ   chuyªn   m«n   nhng   kh«ng   ®óng  quy ®Þnh, cô thÓ nh sau:  a) Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi   ngêi   l¸i   ph¬ng  tiÖn,   thuyÒn   viªn   theo   quy   ®Þnh  ph¶i   cã  chøng chØ l¸i ph¬ng tiÖn, chøng chØ chuyªn m«n nghiÖp vô;  b) Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   thuyÒn   viªn   theo   quy   ®Þnh  ph¶i   cã  chøng   chØ   chuyªn   m«n   ®Æc biÖt; c) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi thuyÒn viªn theo quy  ®Þnh ph¶i cã  b»ng thuyÒn trëng  h¹ng ba, b»ng m¸y trëng h¹ng ba; d) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi thuyÒn viªn theo quy  ®Þnh ph¶i cã  b»ng thuyÒn trëng  h¹ng nh×, b»ng m¸y trëng h¹ng nh×; ®) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi thuyÒn viªn theo quy  ®Þnh ph¶i cã  b»ng thuyÒn trëng  h¹ng nhÊt, b»ng m¸y trëng h¹ng nhÊt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Giao viÖc  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn cho ngêi kh«ng cã  b»ng, chøng chØ chuyªn m«n hoÆc cã nhng kh«ng phï hîp víi  lo¹i ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh; b) Cho thuª, cho mîn hoÆc thuª, mîn b»ng, chøng chØ  chuyªn m«n; c) TÈy xãa, söa ch÷a b»ng, chøng chØ chuyªn m«n;
 16. 16 d) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn trong thêi gian bÞ tíc quyÒn  sö dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n. 3.  Xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh   ®èi  víi hµnh  vi khai  b¸o gian dèi ®Ó ®îc cÊp, ®æi hoÆc cÊp l¹i b»ng, chøng chØ  chuyªn m«n nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi chøng chØ chuyªn m«n; b) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi b»ng thuyÒn trëng, m¸y trëng. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi sö dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n gi¶. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   tõ   ba   th¸ng   ®Õn   s¸u  th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm  b, ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu nµy; b)   TÞch   thu   b»ng,   chøng   chØ   chuyªn   m«n   cña   thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u  18.   Vi ph¹m quy ®Þnh ®èi víi thuyÒn viªn, ng­ êi l¸i ph¬ng tiÖn 1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi khi  ®ang lµm viÖc trªn ph¬ng tiÖn mµ  cã  nång  ®é  cån   vît   qu¸   80   miligam/100   mililÝt   m¸u   hoÆc   40  miligam/100   mililÝt   khÝ   thë   hoÆc   sö   dông   c¸c   chÊt   kÝch  thÝch kh¸c mµ ph¸p luËt cÊm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng bè  trÝ   ®ñ  thuyÒn viªn theo quy  ®Þnh hoÆc sö  dông   ngêi   lµm   viÖc   trªn   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   tªn   trong  danh b¹ thuyÒn viªn; b)   Bè   trÝ   thuyÒn   viªn   lµm   viÖc   trong   t×nh   tr¹ng   thuyÒn viªn cã nång ®é cån vît qu¸ 80 miligam/100 mililÝt  m¸u hoÆc 40 miligam/100 mililÝt khÝ  thë  hoÆc sö  dông c¸c  chÊt kÝch thÝch kh¸c mµ ph¸p luËt cÊm; c) Kh«ng bè  trÝ  thuyÒn viªn tr«ng coi ph¬ng tiÖn khi  ph¬ng   tiÖn   neo   ®Ëu,   hoÆc   kh«ng   bè   trÝ   ng êi   c¶nh   giíi  trong trêng hîp ph¬ng tiÖn hµnh tr×nh mµ  tÇm nh×n bÞ  h¹n  chÕ; d) Sö dông ngêi kh«ng ®ñ søc kháe, kh«ng ®ñ tuæi hoÆc   qu¸ tuæi lµm thuyÒn viªn theo quy ®Þnh.
 17. 17 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) ThuyÒn trëng hoÆc thuyÒn phã kh«ng cã mÆt trªn ph­ ¬ng   tiÖn   trong   ca   lµm   viÖc   khi   ph¬ng   tiÖn   ®ang   hµnh  tr×nh; b) ThuyÒn trëng kh«ng trùc tiÕp ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn  khi qua cÇu,  ©u tµu, ra, vµo c¶ng, bÕn thñy néi  ®Þa vµ  trong c¸c trêng hîp theo quy  ®Þnh thuyÒn trëng ph¶i trùc  tiÕp ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc quyÒn sö  dông b»ng thuyÒn trëng tõ  mét th¸ng  ®Õn  ba   th¸ng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3  §iÒu nµy. §i Ò u   19.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c¬  së   ®µo t¹o thuyÒn  viªn, ngêi l¸i ph¬ng tiÖn  1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   C¬   së   ®µo   t¹o   thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh; b) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng,  ®Çy  ®ñ  quy chÕ  tuyÓn sinh;   néi   dung,   ch¬ng   tr×nh   ®µo   t¹o;   quy   chÕ   thi,   cÊp,   ®æi  b»ng, chøng chØ chuyªn m«n theo quy ®Þnh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi  ®µo t¹o thuyÒn viªn, ng êi l¸i ph¬ng tiÖn  khi cha ®îc phÐp cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   do   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn cÊp tõ  ba th¸ng  ®Õn s¸u th¸ng  ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   20.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  tr¸ch nhiÖm khi x¶y  ra tai n¹n giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   20.000   ®ång   ®Õn  50.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   kh«ng   b¸o   kÞp   thêi   cho   c¬  quan c«ng an hoÆc Uû  ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng n¬i gÇn nhÊt  khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng ®êng thñy néi ®Þa. 2. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi kh«ng cã mÆt ®óng thêi gian triÖu tËp cña c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn.  3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
 18. 18 a) Kh«ng b¶o vÖ  hoÆc lµm thay  ®æi dÊu vÕt, vËt chøng  liªn quan ®Õn tai n¹n; b)   Kh«ng   cung   cÊp   hoÆc   cung   cÊp   kh«ng   ®Çy   ®ñ   tµi   liÖu, vËt chøng liªn quan ®Õn tai n¹n;  c) Trèn tr¸nh nghÜa vô  cøu n¹n khi cã   ®iÒu kiÖn cøu  n¹n; d) G©y mÊt trËt tù, c¶n trë viÖc xö lý tai n¹n; ®) Lîi dông tai n¹n x¶y ra ®Ó x©m ph¹m tµi s¶n, ph¬ng  tiÖn bÞ n¹n.  4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi g©y tai n¹n mµ bá trèn. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   trëng,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   tõ   mét   th¸ng   ®Õn   ba  th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm  b, ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy. b) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   tõ   ba   th¸ng   ®Õn   s¸u  th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  nµy. §i Ò u  21.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, kiÓm so¸t 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi c¶n trë viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng dõng ph¬ng tiÖn khi nhËn  ®îc tÝn hiÖu kiÓm  tra, kiÓm so¸t; b) Kh«ng xuÊt tr×nh hoÆc xuÊt tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ giÊy   tê   cña   ph¬ng   tiÖn,  cña  thuyÒn   viªn  hoÆc   ngêi   l¸i   ph¬ng  tiÖn khi cã yªu cÇu kiÓm tra cña ngêi cã thÈm quyÒn; c) Kh«ng chÊp hµnh yªu cÇu cña ng êi cã  thÈm quyÒn vÒ  kiÓm tra, kiÓm so¸t trang thiÕt bÞ, dông cô  an toµn cña  ph¬ng tiÖn; d) Cã  hµnh vi hèi lé  ngêi thi hµnh c«ng vô   ®Ó  trèn  tr¸nh viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   tõ   mét   th¸ng   ®Õn   ba  th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy; 
 19. 19 b) TÞch thu sung c«ng quü  tiÒn, tµi s¶n hoÆc lîi  Ých  vËt chÊt kh¸c ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm d   kho¶n 2 §iÒu nµy.   Môc 4 vi ph¹m quy t¾c giao th«ng vµ tÝn hiÖu cña ph¬ng tiÖn  §i Ò u  22.  Vi ph¹m quy t¾c giao th«ng 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   20.000   ®ång   ®Õn  50.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn kh«ng  cã   ®éng c¬  träng t¶i toµn phÇn díi 5 tÊn, ph¬ng tiÖn cã  ®éng   c¬   c«ng   suÊt   m¸y   chÝnh   díi   5   m∙   lùc,   ph¬ng   tiÖn  kh«ng   cã   ®éng   c¬   søc   chë   ®Õn   12   ngêi   cã   mét   trong   c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) B¸m buéc vµo ph¬ng tiÖn chë  ngêi, ph¬ng tiÖn chë  hµng hãa nguy hiÓm khi ®ang hµnh tr×nh; b)   §Ó   ph¬ng   tiÖn   chë   ngêi,   ph¬ng   tiÖn   chë   hµng   hãa  nguy hiÓm b¸m buéc vµo ph¬ng tiÖn cña m×nh khi  ®ang hµnh  tr×nh;  c) Kh«ng tu©n theo chØ dÉn cña b¸o hiÖu ® êng thñy néi  ®Þa; d) Kh«ng gi¶m tèc ®é cña ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh;  ®) Kh«ng chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh khi ®i qua cÇu, cèng,   ©u tµu hoÆc chØ dÉn cña ngêi ®iÒu tiÕt giao th«ng;  e) Kh«ng ph¸t tÝn hiÖu cña ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh  khi hµnh tr×nh trong  ®iÒu kiÖn tÇm nh×n bÞ  h¹n chÕ  hoÆc  n¬i luång giao nhau, luång cong gÊp; g)  Neo  ®Ëu  ph¬ng  tiÖn  ë   nh÷ng  n¬i cÊm  neo  ®Ëu  hoÆc  kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ neo ®Ëu ph¬ng tiÖn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng c«ng suÊt  m¸y chÝnh tõ  5 m∙ lùc  ®Õn 15 m∙ lùc, ph ¬ng tiÖn kh«ng cã  ®éng c¬  träng t¶i toµn phÇn tõ  5 tÊn  ®Õn 15 tÊn, ph¬ng  tiÖn   cã   ®éng   c¬   søc   chë   ®Õn   12   ngêi,   bÌ   lo¹i   F  cã   mét  trong c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng t¶i   toµn phÇn trªn 15 tÊn  ®Õn 150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh trªn 15 m∙ lùc  ®Õn 150 m∙ lùc,  ®oµn lai cã  träng t¶i toµn phÇn  ®Õn 400 tÊn, ph¬ng tiÖn  søc chë  trªn 12 ngêi  ®Õn 50 ngêi, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬ 
 20. 20 tèc  ®é  trªn 30 km/giê  cã  søc chë   ®Õn 12 ngêi, bÌ  lo¹i E  cã mét trong c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn kh«ng cã   ®éng c¬  träng   t¶i toµn phÇn  trªn  150 tÊn, ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tæng  c«ng suÊt m¸y chÝnh trªn 150 m∙ lùc,  ®oµn lai träng t¶i  toµn phÇn trªn 400 tÊn, ph¬ng tiÖn søc chë  trªn 50 ngêi,  ph¬ng tiÖn cã   ®éng c¬  tèc  ®é  trªn 30 km/giê  cã  søc chë  trªn 12 ngêi cã  mét trong c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu nµy. 5. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng ph¸t tÝn hiÖu cña ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh  khi tr¸nh nhau hoÆc vît nhau; b) Vît ph¬ng tiÖn kh¸c khi cha ®îc ph¬ng tiÖn ®ã ph¸t  tÝn hiÖu cho vît; c)   L¹m   dông   quyÒn   ®îc   nhêng   ®êng,   quyÒn  u   tiªn   g©y  nguy hiÓm hoÆc trë ng¹i cho c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c; d) Kh«ng tr¸nh vµ nhêng ®êng cho ph¬ng tiÖn kh¸c theo  quy ®Þnh. 6. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn l¹ng l¸ch, ngo»n ngoÌo; b)   §iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   ch¹y   t¹o   sãng   lín   g©y   tæn  h¹i ®Õn c«ng tr×nh giao th«ng; c) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn ch¹y víi tèc  ®é  lín g©y mÊt  an toµn cho ph¬ng tiÖn kh¸c. 7.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi ®ua ph¬ng tiÖn tr¸i phÐp. 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi tæ chøc ®ua ph¬ng tiÖn tr¸i phÐp. 9. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö  dông b»ng, chøng chØ chuyªn m«n cña  thuyÒn   viªn,   ngêi   l¸i   ph¬ng   tiÖn   tõ   mét   th¸ng   ®Õn   ba  th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu  nµy;   tíc   quyÒn   sö   dông   b»ng,   chøng   chØ   chuyªn   m«n   cña  thuyÒn viªn, ngêi l¸i ph¬ng tiÖn kh«ng thêi h¹n  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu nµy; b)  TÞch thu  ph¬ng  tiÖn  ®èi víi  hµnh vi  vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 7, kho¶n 8 §iÒu nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2