Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 10/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 1998 VÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996; Nh»m khuyÕn khÝch, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho viÖc thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. 1. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m thùc hiÖn æn ®Þnh, l©u dµi chÝnh s¸ch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; ®ång thêi söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi theo nguyªn t¾c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho nhµ ®Çu t. 2. ChÝnh phñ ViÖt Nam khuyÕn khÝch vµ dµnh u ®·i ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, sö dông c«ng nghÖ cao, dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ Danh môc c¸c ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 3. Trong trêng hîp c¸c quy ®Þnh míi cña ph¸p luËt lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn hîp doanh (sau ®©y gäi lµ Doanh nghiÖp) ®· ®îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t th× c¸c quy ®Þnh ®ã sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. C¸c quy ®Þnh míi u ®·i h¬n ®îc ban hµnh sau khi Doanh nghiÖp ®· ® îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t sÏ ®îc C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®iÒu chØnh cho Doanh nghiÖp ®îc hëng theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. 1. C¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh) cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc vµ ®Þa bµn
 2. 2 qu¶n lý; c¶i tiÕn viÖc ®iÒu hµnh, rµ so¸t thñ tôc ®Çu t nh»m b¶o ®¶m thñ tôc ®Çu t ®¬n gi¶n, nhanh chãng theo nguyªn t¾c "mét cöa", "mét ®Çu mèi". Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, c¸n bé thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh vµ xö lý kÞp thêi mäi hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tr íc khi ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan tíi ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cÇn thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; trêng hîp cã ý kiÕn kh¸c nhau ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Ch¬ng II h×nh thµnh dù ¸n ®Çu t §iÒu 3. Ngoµi nh÷ng lÜnh vùc thuéc Danh môc kh«ng cÊp phÐp ®Çu t vµ nh÷ng lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy, nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc lùa chän dù ¸n ®Çu t, h×nh thøc ®Çu t, ®Þa bµn, tû lÖ gãp vèn ph¸p ®Þnh, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc lùa chän ®èi t¸c thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®Ó hîp t¸c ®Çu t. §iÒu 4. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm tõ 80% trë lªn vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t c«ng bè, nhµ ®Çu t ®¨ng ký hå s¬ theo mÉu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t quyÕt ®Þnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. §iÒu 5. §èi víi nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh doanh mµ theo quy ®Þnh ph¶i cã GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp hµnh nghÒ, Doanh nghiÖp chØ cÇn ®¨ng ký víi C¬ quan Nhµ n íc cã thÈm quyÒn ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh theo môc tiªu, ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t, kh«ng ph¶i xin GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp hµnh nghÒ. Ch¬ng IIi khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ®Çu t §iÒu 6. 1. §èi víi c¸c dù ¸n ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t tríc ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1996, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i vµ thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo c¸c tiªu chuÈn khuyÕn khÝch ®Çu t quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh 12/CP) hoÆc quy ®Þnh t¹i Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ
 3. 3 xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. 2. ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i ¸p dông cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi hîp doanh ®Çu t vµo c¸c dù ¸n thuéc Danh môc c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ Danh môc ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc ¸p dông trong suèt thêi h¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n. §iÒu 7. Ngoµi nh÷ng trêng hîp ®îc miÔn thuÕ lîi tøc 8 n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 56 NghÞ ®Þnh 12/CP, c¸c dù ¸n ®Çu t vµo c¸c ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ lîi tøc trong 4 n¨m kÓ tõ khi kinh doanh cã l·i vµ gi¶m 50% trong 4 n¨m tiÕp theo. §iÒu 8. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®îc t¹m cha nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu. §èi víi mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu do yªu cÇu s¶n xuÊt hoÆc chu kú s¶n xuÊt, th× thêi gian t¹m cha nép thuÕ nãi trªn do Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. §iÒu 9. Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh trªn gi¸ ghi trong ho¸ ®¬n hµng ho¸ nhËp khÈu. Trêng hîp kh«ng cã ho¸ ®¬n th× gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ® - îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Nghiªm cÊm viÖc lîi dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®Ó gian lËn thuÕ; mäi hµnh vi gian lËn thuÕ nhËp khÈu sÏ bÞ xö lý nghiªm minh theo ph¸p luËt. §iÒu 10. 1. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 NghÞ ®Þnh 12/CP ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc II.A kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. Ngoµi viÖc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi trªn, Doanh nghiÖp cßn ® îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi: - VËt t x©y dùng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc; - Nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ, m¸y mãc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®Ó chÕ t¹o linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, g¸ l¾p, khu«n mÉu, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc. ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i vËt t, nguyªn liÖu nãi trªn ®îc ¸p dông cho c¶ trêng hîp më réng quy m« dù ¸n, thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ. 2. Ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu
 4. 4 theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 NghÞ ®Þnh 12/CP, Doanh nghiÖp trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n, v¨n phßng - c¨n hé cho thuª, nhµ ë, trung t©m th ¬ng m¹i, dÞch vô kü thuËt, siªu thÞ, s©n golf, khu du lÞch, khu thÓ thao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, ®µo t¹o, v¨n ho¸, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, kiÓm to¸n, dÞch vô t vÊn cßn ®îc nhËp khÈu miÔn thuÕ mét lÇn trang thiÕt bÞ quy ®Þnh t¹i Phô lôc II.B kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong 5 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. §iÒu 11. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc chuyÓn kho¶n lç cña bÊt kú n¨m tÝnh thuÕ nµo sang n¨m tÝnh thuÕ tiÕp theo vµ ®îc bï kho¶n lç ®ã b»ng lîi nhuËn cña nh÷ng n¨m tiÕp theo, nhng kh«ng ®uîc qu¸ 5 n¨m. §iÒu 12. 1. L·i tiÒn vay cña Doanh nghiÖp ®îc tÝnh vµo chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp vµ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông nhng kh«ng cao h¬n l·i suÊt trÇn tÝn dông do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè ®èi víi c¸c kho¶n vay trong níc vµ kh«ng cao h¬n l·i suÊt vµ phÝ ®èi víi c¸c kho¶n vay n íc ngoµi ®· ®îc ®¨ng ký t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi hîp doanh ®îc khÊu trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ c¸c kho¶n tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng v× môc ®Ých tõ thiÖn, nh©n ®¹o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam. §iÒu 13. 1. §èi víi dù ¸n ®Çu t ph¶i cã s¶n phÈm xuÊt khÈu th× tû lÖ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn tû lÖ xuÊt khÈu ®îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nÕu cha thùc hiÖn ®îc c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tû lÖ xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t , Doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o Bé Th¬ng m¹i xem xÐt ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng n¨m. Trong trêng hîp Doanh nghiÖp 3 n¨m liªn tôc kh«ng thùc hiÖn ®îc tû lÖ xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t, C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t sÏ xem xÐt ®iÒu chØnh tû lÖ xuÊt khÈu vµ c¸c u ®·i quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc thu håi GiÊy phÐp ®Çu t. 2. Doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm do Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm xuÊt khÈu ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu vµ thuÕ doanh thu t¬ng øng ®èi víi sè s¶n phÈm nãi trªn. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc ñy th¸c vµ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 5. 5 3. Doanh nghiÖp ®îc mua hµng ho¸, s¶n phÈm t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ®Ó chÕ biÕn xuÊt khÈu hoÆc ®Ó xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu 14. 1. Sè s¶n phÈm ®îc phÐp tiªu thô t¹i thÞ trêng ViÖt Nam do Doanh nghiÖp trùc tiÕp thùc hiÖn hoÆc th«ng qua ®¹i lý vµ kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ ®Þa bµn tiªu thô s¶n phÈm. 2. Gi¸ b¸n s¶n phÈm do Doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. §èi víi nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý gi¸ th× gi¸ b¸n theo khung gi¸ do C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng bè. §iÒu 15. 1. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam b¶o ®¶m c©n ®èi ngo¹i tÖ cho Doanh nghiÖp trong lÜnh vùc kÕt cÊu h¹ tÇng, s¶n xuÊt hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu thiÕt yÕu vµ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t quan träng do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t c«ng bè. ViÖc ®¶m b¶o b¸n ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp nãi trªn ® îc ¸p dông æn ®Þnh suèt thêi gian ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. 2. Doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt cã nghÜa vô xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ c¸c Doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thuéc ®èi tîng nãi t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam hç trî mét phÇn nhu cÇu ngo¹i tÖ trong trêng hîp thËt sù cÇn thiÕt vµ hîp lý trong 3 n¨m ®Çu kÓ tõ khi Doanh nghiÖp b¾t ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh theo thø tù u tiªn sau: - NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trong n¨m; - NhËp khÈu phô tïng thay thÕ; - Tr¶ l·i tiÒn vay. 3. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô (du lÞch, kh¸ch s¹n, v¨n phßng cho thuª, vËn t¶i c«ng céng, tr êng häc, y tÕ, v¨n ho¸, cho thuª thiÕt bÞ,...) ®îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam xem xÐt cho mua ngo¹i tÖ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh. 4. ViÖc b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng cho c¸c ®èi t îng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy thùc hiÖn theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ n- íc ViÖt Nam. §iÒu 16. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam, Doanh nghiÖp cã quyÒn dïng tµi s¶n cña m×nh ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 17. 1. Trêng hîp Doanh nghiÖp thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t hoÆc Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt hoÆc tiÒn nhËn nî víi Nhµ níc trong trêng hîp Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng
 6. 6 gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®îc tÝnh tõ khi Doanh nghiÖp ®îc giao quyÒn sö dông ®Êt theo Hîp ®ång thuª ®Êt. 2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i cã dù ¸n ®Çu t x¸c ®Þnh chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng. §iÒu 18. 1. ChÝnh phñ b¶o ®¶m hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®Õn hµng rµo c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc Khu c«ng nghiÖp. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã thÓ tho¶ thuËn víi doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp hoÆc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vÒ viÖc øng tríc vèn hoÆc ph¬ng thøc kh¸c ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 2. Ngoµi viÖc cho c¸c doanh nghiÖp thuª l¹i ®Êt ®Ó x©y dùng doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp ® îc phÐp cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc thuª l¹i ®Êt cha cho thuª ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª l¹i. Ch¬ng IV qu¶n lý nhµ níc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp §iÒu 19. 1. C¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÊn chØnh vµ t¨ng cêng chÕ ®é phèi hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý Doanh nghiÖp. 2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ híng dÉn c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t cho c¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã liªn quan vµ ®Þnh kú lµm viÖc víi c¸c Bé Tµi chÝnh, Th ¬ng m¹i, Ng©n hµng Nhµ níc, Tæng côc ®Þa chÝnh, Tæng côc H¶i quan vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã liªn quan ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña Doanh nghiÖp, ®Ò xuÊt nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t. §iÒu 20. 1. ViÖc kiÓm tra ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nh»m hç trî Doanh nghiÖp th¸o gì khã kh¨n, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh, thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc kiÓm tra ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh sau:
 7. 7 - ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh (®èi víi Doanh nghiÖp trong Khu c«ng nghiÖp) x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chñ tr× tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp; - C¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chñ tr× tæ chøc kiÓm tra chuyªn ngµnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan tíi lÜnh vùc qu¶n lý theo thÈm quyÒn; - C¸c C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn tæ chøc kiÓm tra bÊt thêng khi Doanh nghiÖp cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc khi cã sù cè. 2. C¬ quan kiÓm tra cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o tr íc víi ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh n¬i cã Doanh nghiÖp vÒ kÕ ho¹ch vµ néi dung kiÓm tra. ViÖc kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra chuyªn ngµnh ® îc thùc hiÖn kh«ng qu¸ mét lÇn trong mét n¨m ®èi víi mét Doanh nghiÖp. 3. C¬ quan kiÓm tra ®Þnh kú vµ kiÓm tra chuyªn ngµnh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕ ho¹ch, néi dung kiÓm tra cho Doanh nghiÖp Ýt nhÊt lµ 7 ngµy lµm viÖc tríc khi tiÕn hµnh kiÓm tra. Thêi gian kiÓm tra t¹i mét Doanh nghiÖp tèi ®a kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc; trêng hîp thêi gian kiÓm tra ®ßi hái dµi h¬n th× C¬ quan kiÓm tra ph¶i th«ng b¸o cho ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh. Mäi ho¹t ®éng kiÓm tra tuú tiÖn, kh«ng ®óng ph¸p luËt, lîi dông kiÓm tra g©y phiÒn hµ cho Doanh nghiÖp ®Òu bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Doanh nghiÖp cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ viÖc kiÓm tra nÕu thÊy viÖc kiÓm tra kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Trong thêi h¹n 30 ngµy sau khi kÕt thóc kiÓm tra, c¬ quan kiÓm tra göi b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 21. 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. 2. Trêng hîp cã c¸c quy ®Þnh kh¸c nhau gi÷a NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi ®îc ban hµnh tríc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc th× ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c quy ®Þnh cña c¸c Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tr¸i víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá.
 8. 8 § iÒu 22. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. Phô lôc I I. Danh môc c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t 1.C¸c dù ¸n xuÊt khÈu 100% s¶n phÈm; 2.C¸c dù ¸n s¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng míi, gièng lai cã chÊt l îng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao; 3.C¸c dù ¸n chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n xuÊt khÈu tõ nguån nguyªn liÖu trong níc cã trÞ gi¸ gia t¨ng cao, sö dông nhiÒu lao ®éng; 4.C¸c dù ¸n thuéc Danh môc c¸c lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t t¹i c¸c ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t; 5.C¸c dù ¸n s¶n xuÊt vËt liÖu míi, vËt liÖu quý hiÕm; c¸c dù ¸n øng dông c«ng nghÖ míi vÒ sinh häc; c«ng nghÖ ®iÖn tö; c«ng nghÖ míi ®Ó s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, viÔn th«ng; c«ng nghÖ tin häc; 6.C¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt, doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kü thuËt cao trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao; 7.C¸c dù ¸n xö lý « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i tr êng, xö lý chÕ biÕn c¸c chÊt th¶i; 8.C¸c dù ¸n ®Çu t theo hîp ®ång BOT, BTO, BT. II. danh môc c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t 1. LÜnh vùc n«ng, l©m, ng nghiÖp: - ChÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n ®Ó xuÊt khÈu; - C«ng nghÖ b¶o qu¶n thùc phÈm; b¶o qu¶n n«ng s¶n sau thu ho¹ch; øng dông c«ng nghÖ, biÖn ph¸p sinh häc trong n«ng, l©m, ng nghiÖp; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn liÖu thuèc trõ s©u bÖnh hiÖu qña cao, an toµn ®èi víi ngêi, vËt nu«i, m«i trêng; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ, phô tïng, m¸y n«ng nghiÖp; - C¸c dù ¸n sö dông nhiÒu lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn s½n cã ë ViÖt Nam. 2. LÜnh vùc c«ng nghiÖp: - Th¨m dß, khai th¸c vµ chÕ biÕn s©u kho¸ng s¶n; - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ dÇu; - S¶n xuÊt thÐp cao cÊp, hîp kim, kim lo¹i mÇu, kim lo¹i ®Æc biÖt, ph«i thÐp, s¾t xèp dïng trong c«ng nghiÖp.
 9. 9 - S¶n xuÊt c¸c m¸y c«ng cô gia c«ng kim lo¹i; - S¶n xuÊt phô tïng « t«, xe m¸y; s¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ, xe m¸y thi c«ng x©y dùng; - S¶n xuÊt ®éng c¬ diezen cã c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn c¸c lo¹i; s¶n xuÊt m¸y,phô tïng ngµnh ®éng lùc, thuû lùc, m¸y ¸p lùc; - §ãng tµu thuû; s¶n xuÊt thiÕt bÞ phô tïng cho c¸c tµu vËn t¶i, tµu ®¸nh c¸; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ, côm chi tiÕt trong khai th¸c dÇu khÝ, má n¨ng lîng; s¶n xuÊt thiÕt bÞ n©ng h¹ cì lín; - ChÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ chÝnh x¸c, s¶n xuÊt khu«n mÉu; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ xö lý níc th¶i. - S¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn trung, cao thÕ; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt c¬ b¶n, ho¸ chÊt tinh khiÕt, thuèc nhuém, c¸c lo¹i ho¸ chÊt chuyªn dïng; - S¶n xuÊt xi m¨ng ®Æc chñng, vËt liÖu composit, vËt liÖu c¸ch ©m, c¸ch ®iÖn, c¸ch nhiÖt cao, vËt liÖu tæng hîp thay gç. - S¶n xuÊt t¬, sîi c¸c lo¹i, hµng dÖt ®Ó xuÊt khÈu, v¶i ®Æc biÖt dïng trong ngµnh c«ng nghiÖp; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu cao cÊp ®Ó s¶n xuÊt giÇy, dÐp, quÇn ¸o xuÊt khÈu; - S¶n xuÊt bao b× cao cÊp phôc vô hµng xuÊt khÈu; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu thuèc; - S¶n xuÊt thuèc ®¹t tiªu chuÈn GMP quèc tÕ; s¶n xuÊt d îc phÈm míi b»ng c«ng nghÖ sinh häc; III. Danh môc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn 1. §Çu t theo h×nh thøc doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: - X©y dùng, kinh doanh m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ, viÔn th«ng néi h¹t (chØ thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh) - Khai th¸c, chÕ biÕn dÇu khÝ, kho¸ng s¶n quý hiÕm; - X©y dùng, kinh doanh h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao; - Kinh doanh x©y dùng; - VËn t¶i hµng kh«ng, ®êng s¾t, ®êng biÓn; vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng; x©y dùng c¶ng, ga hµng kh«ng (c¸c dù ¸n BOT, BTO, BT cã quy ®Þnh riªng); - S¶n xuÊt xi m¨ng, s¾t thÐp; - S¶n xuÊt thuèc næ c«ng nghiÖp; - Trång rõng, trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m;
 10. 10 - Du lÞch l÷ hµnh; - V¨n ho¸, thÓ thao, gi¶i trÝ. 2. C¸c s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o xuÊt khÈu Ýt nhÊt 80%: C¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp mµ s¶n xuÊt trong níc ®· ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t c«ng bè trong tõng thêi kú. 3. LÜnh vùc ®Çu t ph¶i g¾n víi ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu: - S¶n xuÊt, chÕ biÕn s÷a; - S¶n xuÊt dÇu thùc vËt, ®êng mÝa; - ChÕ biÕn gç. iv. danh môc c¸c lÜnh vùc kh«ng cÊp GiÊy phÐp ®Çu t 1.C¸c dù ¸n g©y nguy h¹i ®Õn an ninh quèc gia, quèc phßng vµ lîi Ých c«ng céng; 2.C¸c dù ¸n g©y ph¬ng h¹i ®Õn di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, thuÇn phong mü tôc cña ViÖt Nam; 3.C¸c dù ¸n g©y tæn h¹i ®Õn m«i trêng sinh th¸i; c¸c dù ¸n xö lý phÕ th¶i ®éc h¹i ®a tõ bªn ngoµi vµo ViÖt Nam; 4.Nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc hoÆc sö dông t¸c nh©n ®éc h¹i bÞ cÊm theo ®iÒu íc quèc tÕ. V. Danh môc ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t A. §Þa bµn vïng nói, vïng s©u vµ vïng xa I. MiÒn nói vµ trung du B¾c bé: 1. Hµ Giang; 2.Tuyªn Quang; 3. Cao B»ng; 4. L¹ng S¬n; 5. Lai Ch©u; 6. Lµo Cai; 7. S¬n La; 8. Yªn B¸i; 9. B¾c C¹n; 10. Th¸i Nguyªn; 11. Hoµ B×nh; 12. Qu¶ng Ninh: huyÖn Ba ChÏ, B×nh Liªu, Quang Hµ, Hoµnh Bå, CÈm Ph¶, Tiªn Yªn, §«ng TriÒu, H¶i Ninh;
 11. 11 13. Phó Thä; 14. B¾c Giang. II. §ång B»ng S«ng Hång: 1. H¶i D¬ng: huyÖn ChÝ Linh; 2. Ninh B×nh: huyÖn Nho Quan, Yªn M«, Gia ViÔn. III. Khu Bèn cò: 1. Thanh Hãa: huyÖn Lang Ch¸nh, Thêng Xu©n, Quan Hãa, B¸ Thíc, Ngäc L¹c, Nh Xu©n, CÈm Thñy, Th¹ch Thµnh; 2. NghÖ An: huyÖn Kú S¬n, T¬ng D¬ng, Con Cu«ng, Quú Ch©u, QuÕ Phong, Quú Hîp, NghÜa §µn, Anh S¬n, T©n Kú, Thanh Ch¬ng; 3. Hµ TÜnh; 4. Qu¶ng B×nh: trõ thÞ x· §ång Híi; 5. Qu¶ng TrÞ: trõ thÞ x· §«ng Hµ; 6. Thõa Thiªn-HuÕ: trõ TP. HuÕ. iV. Duyªn H¶i MiÒn Trung: 1. Qu¶ng Nam: trõ thÞ x· Tam Kú; 2. Qu¶ng Ng·i: trõ thÞ x· Qu¶ng Ng·i; 3. B×nh §Þnh: trõ thÞ x· Quy Nh¬n; 5. Phó Yªn: trõ thÞ x· Tuy Hoµ; 6. Kh¸nh Hoµ: huyÖn Kh¸nh S¬n, Kh¸nh VÜnh; 7. B×nh ThuËn: trõ thÞ x· Phan ThiÕt; 8. Ninh ThuËn: trõ thÞ x· Phan Rang. V. T©y Nguyªn: 1. Gia Lai; 2. Kon Tum; 3. §¾c L¾c; 4. L©m §ång. VI. §«ng Nam Bé: 1. B×nh Phíc; 2. §ång Nai: huyÖn T©n Phó, Xu©n Léc, §inh Qu¸n.
 12. 12 ViI. §ång B»ng S«ng Cöu Long: 1. Long An: trõ thÞ x· Long An; 2. §ång Th¸p; 3. TiÒn Giang: trõ thµnh phè Mü Tho; 4. An Giang; 5. VÜnh Long; 6. BÕn Tre; 7. Trµ Vinh; 8. Kiªn Giang; 9. CÇn Th¬: trõ TP. CÇn Th¬; 10. Sãc Tr¨ng; 11. B¹c Liªu; 12. Cµ Mau. B. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - X· héi khã kh¨n (Trõ c¸c huyÖn ®· nªu ë môc A) I. MiÒn nói vµ trung du B¾c bé: 1. Qu¶ng Ninh: trõ thµnh phè H¹ Long, ThÞ x· CÈm Ph¶, U«ng BÝ, Mãng C¸i vµ c¸c huyÖn Môc A; 2. VÜnh Phóc: trõ thÞ x· VÜnh Phóc vµ c¸c huyÖn Môc A; 3. B¾c Ninh: huyÖn QuÕ Vâ, Yªn Phong; II. §ång B»ng S«ng Hång: 1. TP.Hµ Néi: huyÖn Sãc S¬n; 2. H¶i Phßng: huyÖn VÜnh B¶o, Tiªn L·ng; 3. Hµ T©y: huyÖn Ba V×, Mü §øc, Phóc Thä Quèc Oai, Th¹ch ThÊt, øng Hoµ; 4. Hng Yªn; 5. H¶i D¬ng: Trõ thÞ x· H¶i D¬ng; 5. Th¸i B×nh; 6. Hµ Nam; 7. Nam §Þnh; 8. Ninh B×nh: trõ thÞ x· Ninh B×nh vµ c¸c huyÖn Môc A. III. Khu Bèn cò: 1. Thanh Hãa: trõ TP. Thanh Hãa, ThÞ x· SÇm S¬n, BØm S¬n vµ c¸c huyÖn Môc A; 2. NghÖ An: trõ TP. Vinh vµ c¸c huyÖn Môc A;
 13. 13 3. Hµ TÜnh: trõ thÞ x· Hµ TÜnh vµ c¸c huyÖn Môc A; 4. Qu¶ng B×nh: trõ thÞ x· §ång Híi; 5. Qu¶ng TrÞ: trõ thÞ x· §«ng Hµ; 6. Thõa Thiªn-HuÕ: trõ thµnh phè HuÕ; IV. Duyªn H¶i MiÒn Trung: 1. TP. §µ N½ng: trõ quËn H¶i Ch©u, S¬n Trµ; 2. Qu¶ng Nam: trõ thÞ x· Tam Kú; 3. Qu¶ng Ng·i: trõ thÞ x· Qu¶ng Ng·i; 4. B×nh §Þnh: trõ TP. Quy Nh¬n; 5. Phó Yªn: trõ thÞ x· Tuy Hoµ; 6. Kh¸nh Hoµ: trõ thµnh phè Nhµ Trang vµ c¸c huyÖn Môc A; 7. Ninh ThuËn: trõ thÞ x· Phan Rang; 8. B×nh ThuËn: trõ thÞ x· Phan ThiÕt. V. T©y Nguyªn: Trõ c¸c tØnh thuéc môc A. VI. §«ng Nam Bé: 1. TP. Hå ChÝ Minh: huyÖn CÇn Giê, Cñ Chi; 2. B×nh D¬ng: huyÖn BÕn C¸t, T©n Uyªn; 3. T©y Ninh: trõ thÞ x· T©y Ninh; 4. Bµ RÞa-Vòng Tµu: huyÖn Long §Êt, Xuyªn Méc. VII. §ång B»ng S«ng Cöu Long: 1. Long An: trõ thÞ x· T©n An; 2. TiÒn Giang: trõ thÞ x· Mü Tho; 3. CÇn Th¬: trõ thµnh phè CÇn Th¬. Phô lôc II A. danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n- íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 1. M¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh thuéc d©y chuyÒn c«ng nghÖ bao gåm: M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt; vËt t, linh kiÖn, bé phËn rêi ®i kÌm ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ; khu«n mÉu ®i kÌm víi thiÕt bÞ m¸y mãc, dông cô s¶n
 14. 14 xuÊt... ®Ó hoµn chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. 2. M¸y mãc thiÕt bÞ phô trî thuéc d©y chuyÒn c«ng nghÖ bao gåm: 1. HÖ thèng ®iÖn: toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc vËt t ®Ó l¾p ®Æt hoµn chØnh hÖ thèng cÊp ®iÖn. 2. HÖ thèng cÊp tho¸t níc: toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc vËt t ®êng èng... l¾p ®Æt ®Ó hoµn chØnh hÖ thèng cÊp tho¸t níc, xö lý níc th¶i. 3. HÖ thèng chiÕu s¸ng: toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc vËt t ®Ó l¾p ®Æt hoµn chØnh hÖ thèng chiÕu s¸ng. 4. HÖ thèng ®iÒu hoµ, th«ng giã cña khu vùc s¶n xuÊt. 5. Trang thiÕt bÞ Phßng thÝ nghiÖm. 6. Trang thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, trang thiÕt bÞ chèng sÐt, trang thiÕt bÞ an toµn lao ®éng... 7. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. 8. M¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ s¶n phÈm hoÆc qu¶n lý s¶n xuÊt. 3. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ bao gåm: 1. C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. 2. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ. B. Danh môc c¸c nhãm trang thiÕt bÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu mét lÇn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n, v¨n phßng - c¨n hé cho thuª, nhµ ë, trung t©m th¬ng m¹i, dÞch vô kü thuËt, siªu thÞ, s©n golf, khu du lÞch, khu thÓ thao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, ®µo t¹o, v¨n hãa, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, kiÓm to¸n, dÞch vô t vÊn 1. Trang thiÕt bÞ v¨n phßng (m¸y tÝnh, m¸y in, fax, telex, fotocopy, bµn ghÕ, tñ ®ùng tµi liÖu...). 2. Trang thiÕt bÞ phßng kh¸ch (bµn, ghÕ, th¶m, vËt trang trÝ...). 3. Trang thiÕt bÞ bÕp, phßng ¨n, nhµ hµng, quÇy bar (c¸c lo¹i bÕp, lß vi sãng, m¸y hót khãi, khö mïi, dông cô lµm bÕp, ly, ®Üa, t¸ch, chÐn...). 4. Trang thiÕt bÞ phßng kh¸ch s¹n vµ trang trÝ néi thÊt (giêng tñ, bµn ghÕ, tivi, tñ l¹nh, ®iÖn tho¹i, tranh, tîng, th¶m ...). 5. ThiÕt bÞ nghe nh×n (m¸y cassette, ©m ly, loa, video, micro...). 6. ThiÕt bÞ vÖ sinh (bån t¾m, bÖ xÝ, lavabo, c¸c vËt t l¾p ®Æt hÖ thèng vÖ sinh, g¬ng...).
 15. 15 7. HÖ thèng cung cÊp níc c¸c lo¹i (m¸y b¬m, m¸y läc, ®ång hå níc, nåi h¬i ...). 8. HÖ thèng m¸y l¹nh vµ th«ng giã (®iÒu hoµ trung t©m hoÆc côc bé vµ vËt t phô tïng ®ång bé...). 9. HÖ thèng phßng ch¸y vµ chèng ch¸y. 10. HÖ thèng ®iÖn vµ chiÕu s¸ng (®Ìn c¸c lo¹i, ®Ìn chiÕu...). 11. HÖ thèng xö lý r¸c vµ níc th¶i. 12. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. 13. HÖ thèng vËn chuyÓn (thang m¸y, xe ®iÖn, c¸c lo¹i xe ®Èy). 14. HÖ thèng giÆt lµ. 15. HÖ thèng b¶o vÖ. 16. Trang thiÕt bÞ phßng thÓ dôc thÓ thao, bÓ b¬i, s©n tennis, c¾t tãc, vò trêng, karaoke, vui ch¬i gi¶i trÝ, vËt lý trÞ liÖu. 17. M¸y mãc thiÕt bÞ liªn quan ®Õn viÖc ch¨m sãc cá (c¾t cá, phung thuèc trõ s©u...). 18. HÖ thèng phun níc, tíi tiªu vµ tho¸t níc. 19. Dông cô ®¸nh golf (g¨ng tay, gËy ®¸nh golf, qu¶ golf...). 20. M¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c¸c khu thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ 21. M¸y mãc, trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ, dông cô thÝ nghiÖm. 22. Trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y vµ häc tËp (bao gåm c¶ bµn ghÕ, b¶ng, ®å dïng d¹y häc, thÝ nghiÖm vv...). 23. C¸c lo¹i phô tïng kÌm theo c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ nªu trªn. 24. M¸y mãc, trang bÞ c¸c lo¹i chuyªn ¸p dông cho doanh nghiÖp ng©n hµng, tµi chÝnh (kÐt b¶o vÖ, m¸y vi tÝnh c¸c lo¹i, m¸y ®Õm tiÒn, m¸y kiÓm tra tiÒn gi¶, hÖ thèng th«ng tin, m¸y mãc b¶o vÖ, xe chë tiÒn).
Đồng bộ tài khoản