Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  100/1998/N§­C P  n g µ y   10 th¸ng 12 n¨ m  1998 V Ò  c h Õ  ® é  t µi ch Ý n h  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m N C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ  ícvµ  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n   B tr B T   Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  Þ   nh  µy  Ngh ®Þ n quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íiNg ©n   ®Þ ch ®é t   ®è v   hµng  µ   ícViÖtNam   Nh n     (sau ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng  µ   íc).   g      h Nh n NghÞ   nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  ¸p  cho    n  Þ   ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ëng  h kinh  phÝ   ©n  ng s¸ch  µ   íc,c¸c doanh  Nh n     nghiÖp  ¹ch  h to¸n kinh  Õ  c  Ëp  ùc   t ®é l tr   thuéc Ng ©n  µng  µ   íc.   h Nh n §i Ò u 2. Thu, chitµ  Ýnh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ       ich c Ng h Nh n   nguyªn t¾c  ùc   th   hiÖn    ®Þnh  ña  ËtNg©n    µ  ícvµ  ËtNg©n  µng  µ  ícViÖt theo quy  c Lu   s¸chNh n   Lu   h Nh n     Nam.  §i Ò u    ©n  µng  µ   íc® îcsö  ông    ån      3. Ng h Nh n     d c¸cngu thu ®Ó trang tr¶i    chiphÝ  ¹t®éng  ña  × nh.    ho   cm Chªnh  Öch      l thu,chisau    Ých lËp  ü  khitr   qu theo  quy  nh  ña  Ët Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  ®Þ c Lu   h Nh n     v quy  nh  ô  Ó  ña  ®Þ c th c NghÞ   nh  µy,sè  ®Þ n   cßn  ¹nép  ©n  l  i ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u    ©n  µng  µ   íckh«ng    ép    ¹i Õ  i víi ¹t 4. Ng h Nh n   ph¶in c¸clo   thu ®è       ho ®éng  nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n  µng. vvd v ng h §i Ò u  5. Thèng ®èc  Ng ©n  hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖ m  tr c í  ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ëp  Õ   ¹ch      µichÝnh  µ  chøc  ùc  Ön  ph v vi l k ho thu,chi t   v tæ  th hi chÕ     µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®é t   c Ng h Nh n  
  2. 2 §i Ò u 6.  é  µichÝnh  ùchiÖn  BT  th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ  ícvÒ   µ  Ýnh, l  n   ti ch   cã  r chnhiÖm thanh t , Óm    ¹t®éng      µ  Ýnh  ña  ©n  µng  µ   t¸       ra  ki traho   thu,chit ich c Ng h Nh níc  . C h ¬ n g  II V è n  v µ  q u ü §i Ò u    ©n  µng  µ   ícqu¶n  ývµ  ö  ông    ¹i èn  ®©y   7. Ng h Nh n   l  s d c¸clo   v sau  : 1.Vèn    ph¸p ®Þnh;   2.Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh; s t  c ®Þ 3.TiÒn    µnh  µo u    ph¸th v l th«ng    ùc hiÖn  Ýnh  ®Ó th   ch s¸ch tiÒn tÖ;     4.  Òn  öicña       Ti g   c¸cTæ chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc; td   b  n 5.Vèn  i    ® vay; 6.Vèn    kh¸c. §i Ò u  8. Ng ©n  hµng Nhµ  níc ® îc lËp vµ sö dông qòy thùc hiÖn  chÝnh s¸ch tiÒn  Ö  èc      t qu gia;kho¶n  ù  d phßng  ñiro trong ho¹t®éng  r      nghiÖp  vô  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n §i Ò u 9. Møc   èn  v ph¸p  nh   ña  ©n   µng  µ   íc lµ 5.000  û ®Þ c Ng h Nh n     t  ®ång  (N¨m  µn  û ®ång).ViÖc  ng t     thay ® æi    møc  èn  v ph¸p ®Þnh  µy  Thñ ­   n do  t íng ChÝnh  ñ  Õt  nh    ph quy ®Þ theo    Þ  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh nícvµ  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT    §i Ò u    èn  u    ©y  ùng  ¬  vµ  10. V ®Ç tx d c b¶n  mua  ¾ m   µis¶n  è  nh s t  c ®Þ 1. Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ña  ©n   s t  c ®Þ c Ng hµng  µ   íc® îch×nh  µnh  õ c¸c nguån:do  ©n  Nh n     th t      ng s¸ch Nhµ   íccÊp; khÊu    n    hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh;  îng  t  c ®Þ nh b¸n, thanh  ý tµis¶n  è  nh   µ      l    c ®Þ v c¸c nguån  îp ph¸p kh¸c. h    Tû   Ö  Ých khÊu  l tr   hao  µis¶n  è  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc ¸p t  c ®Þ c Ng h Nh n       dông  theo tûlÖ      quy  nh  ña  µ   íc®èiví    ®Þ c Nh n     i doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc Nh n . 2. ViÖc    qu¶n  ý  ö  ông  èn  u    ©y  ùng  ¬  l, d s v ®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è    s t  c ®Þnh,chuyÓn  îng,thanh lý  Óm    µ  ¸nh    µi   nh    ,ki kªv ® gi¸   cña  ©n  µng  µ  íc t s¶n  Ng h Nh n   thùchiÖn    ®Þnh  ña  µ  íc.   theoquy  c Nh n §i Ò u 11. Ng ©n   µng  µ   íc ® îc trÝch    h Nh n     10%   õ chªnh  Öch      t  l thu,chi hµng  n¨m      ®Ó bæ sung  ü  ùc hiÖn  Ýnh  qu th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia.
  3. 3 §i Ò u    ©n  µng  µ   íc® îclËp  12. Ng Nh n     kho¶n  ù  h d phßng  ñiro vµ  ¹ch  r   h to¸nvµo    Ý    chiph b»ng  10%  tæng    õ®i    thu tr   c¸ckho¶n    a  chich bao  å m   g kho¶n  chi dù     phßng  ñiro. Kho¶n  ù   r    d phßng  ñiro  µy    ö  ông  ï  p     r   n ®Ó s d b ®¾ c¸c kho¶n  tæn  ÊtvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông, dÞch  ô  th   ho   td   v thanh    µ  ©n  ü    to¸nv ng qu do nguyªn nh©n    kh¸ch quan  µ  Çn    v ph chªnh  Öch  l tæn  Êtsau    Ëp  Ó  th   khit th hoÆc   c¸ nh©n  åi th ng    b   ê theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp  ån  ù  lu   h ngu d phßng  kh«ng    ï ®¾ p     ®ñ b   c¸c kho¶n tæn  Êt,Ng ©n   µng  µ   ícvµ  é   µi th   h Nh n   B T   chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Ön  tr   t  ph bi ph¸p xö  ýphÇn    l  cßn  Õu. thi §i Ò u  13. ©n   µng  µ   íc cã  Öm   ô   Ng h Nh n   nhi v qu¶n  ý chÆt  Ï,sö  l  ch   dông  îp lý, ng  ôc  ch  µ  toµn    ¹ vèn,quü  µ  µis¶n;kh«ng  ­ h   ®ó m ®Ý v an  c¸clo i     v t    ® îc gãp  èn, mua     Çn  ña    chøc  Ýn  ông    v  cæ ph c c¸c tæ  td hoÆc   ña    c c¸c doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  III thu, hi t µi h Ý n h  c  c §i Ò u    ©n  µng  µ  íccã    14. Ng h Nh n   c¸ckho¶n  thu 1­ Thu  Ò   v nghiÖp  ô  Ýn  ông: thu l∙ t¸  Êp  èn,thu l∙ cho  vt d     i i c v      i vay,thu l∙      i tiÒn göi,   Ý      ph b¶o  thu l∙nh; 2­ Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Þ  êng  ë; v th tr m 3­ Thu  Ò   v nghiÖp  ô  v mua, b¸n  µ  v giao  Þch  ¹ihèi (ngo¹itÖ  µ  d ngo      v vµng); 4­ Thu  Ò   Þch  ô    vd v thanh  to¸n,  th«ng    µ  ©n  ü; tinv ng qu 5­ Thu  Ý  µ  Ö  Ý;   ph v l ph 6­    C¸c  kho¶n    thu kh¸c. §i Ò u   Ng ©n  µng  µ  íccã    15.   h Nh n   c¸ckho¶n  chi 1.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n  µng  vvd v ng h : a) Chi tr¶l∙tiÒn göi,tr¶l∙tiÒn vay;chivÒ          i        i      nghiÖp  ô  v mua,  vµ  b¸n  giao  dÞch  ¹ihèi;   Ò   ngo     v nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. chi v th tr m b) Chi  Ý     c,  ph in,®ó b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn, giao  Ën, ph¸thµnh, thu   nh        håi,  thay thÕ vµ    ñy  Òn;chivÒ   Þch  ô      tiªuh ti     d v thanh    µ  to¸nv th«ng tin. C¸c kho¶n    Ý   ¹t®éng  chi ph ho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n   µng  îc vvd v Ng h ®  thùc hiÖn    theo thùc tÕ  ïhîp víi ¬  Õ       ph       ch quy  Õ   c ch nghiÖp  ô. v 2. Chi cho  bé, c«ng     c¸n    chøc  ©n   µng  µ   íc,nh©n    îp ®ång  Ng h Nh n   viªnh   vµ    chikhen  ëng,phóc  î  å m   th   l ig , : ­ Chi ¬ng, phô  Êp ¬ng  l   c l theo  Õ   ,    tr     ch ®é chi ¨n  a, chi trang  ôc  ph giao  dÞch,chiph¬ng  Ön b¶o  é    ng.    ti   h lao®é
  4. 4 ­ Chi khen  ëng, phóc  î ®Þnh  ú  µ  t  Êt cho  bé, c«ng     th   l i k v ®é xu   c¸n    chøc  vµ  ©n    ña  ©n   µng  µ   íc;møc    kho¶n  µy  µng  nh viªnc Ng h Nh n   chi2  nh n¨m b»ng  tæng  òy  Òn l ng  ùc hiÖn  q ti  ¬ th   trong n¨m.   ­ Chi khen  ëng     th cho  Ëp  Ó,c¸ nh©n  ña    µnh  ã  ng  ãp  Êt t th     c c¸cng c ®ã g xu   s ¾c  cho  ©n  µng  îcthùc hiÖn  Ng h ®    theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 3. C¸c    kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo ¬ng  l (kinh phÝ     c«ng  oµn,  ® b¶o  Ó m     hi x∙ héi,b¶o  Ó m   tÕ, c¸c kho¶n  ng  ãp    hi y      ®ã g kh¸c theo  Õ       ch ®é quy  nh), chi ®Þ    cho    ¹t®éng  oµn  Ó. c¸cho   ® th 4.TrîcÊp  ã     kh kh¨n,trî Êp    Öc     c th«ivi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5. Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô v bao  å m      Ët tv¨n phßng; g :chiv        chivÒ   íc phÝ   u  iÖn  µ    c  b® v truyÒn      iÖn, níc,y  Õ, vÖ   tin; ® chi     t   sinh c¬   quan,   x¨ng  Çu; chic«ng    Ý; chilÔ  ©n,kh¸nh  Õt, éinghÞ; chiphÝ  d    t¸cph     t   ti     h    cho  Öc  vi thanh    Óm     ¹t®éng  ©n  µng  µ  íc;chi®µo  ¹o,huÊn  Ön  tra,ki to¸nho   ng h nh n     t  luy nghiÖp  ô, nghiªncøu  v    khoa  äc,c«ng  Ö,  h  ngh s¸ng  Õn,c¶itiÕn,chivÒ   tµi ki           l Öu,s¸ch b¸o,t¹pchÝ,th viÖn,tuyªntruyÒn,qu¶ng    kho¶n      ùc i                c¸o.C¸c  chitrªnth   hiÖn theo ®Þnh    møc  èng  Êt gi÷a Ng ©n  µng  µ   ícvµ  é  µichÝnh  ï th nh     h Nh n   B T   ph   hîpvíi Æc   ïho¹t®éng  ©n  µng.    ® th    Ng h     t  6. Chi vÒ   µis¶n   Ých khÊu  :tr   hao  µis¶n  è  nh; chib¶o  ìng vµ  öa  t  c ®Þ    d  s ch÷a  µis¶n;chix©y  ùng  á; chimua   ¾ m   t     d nh     s c«ng  ô    ng, chithuªtµi c lao ®é       s¶n.Ng ©n  µng  µ   íctho¶ thuËn  íi é  µichÝnh  û lÖ    ©ng  Êp      h Nh n     v  T   B t   chin c b¶o dìng vµ  öa  ÷a  µis¶n  víi   Þtµis¶n  Ön  ã    ùc hiÖn.   s ch t   so    tr     gi¸ hi c ®Ó th   7. Chi ®Ç u       t ph¸ttr Ón kü  ËtnghiÖp  ô  µ    i   thu   v v c«ng  Ö   ©n  µng   ngh ng h : Ng ©n  µng  µ   íc® îcchivµ  ¹ch to¸nvµo    Ý  h Nh n       h     chiph b»ng  12%     Þtµis¶n  gi¸tr     cè  nh  ×nh  ©n  ®Þ b qu trong n¨m        ®Ó bæ sung  ån  èn  ngu v mua   ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh, trang bÞ  ¬ng  Ön kü  Ët,   äc  µ  toµn      ph ti   thu   h v an  tin kho  ü;kho¶n    µy  qu   chin ® îcqu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d theo quy  nh  ña  µ  ícvÒ   u   ©y  ùng  ¬    ®Þ c Nh n   ®Ç tx d c b¶n.   8.Chi lËp dù        phßng  ñiro theo §iÒu  cña  r     12  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 9.C¸c    kho¶n    chikh¸cngoµic¸ckho¶n    ∙  trªn.      chi® nªu  §i Ò u  16. Ng ©n   µng  µ   íc cã    h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n ®Çy   ,    ®ñ chÝnh    Þp  êic¸c kho¶n      x¸c,k th     thu,chitheo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   kÕ       èng    to¸n­ th kª.C¸c kho¶n      thu,chib»ng  ¹itÖ,b»ng  µng  ngo     v ph¶iquy  æi    ® ra  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  û gi¸mua   Ýnh  t    ch thøc  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  do  h Nh n   bè  ¹ thêi®iÓ m     t    i ph¸tsinh. §i Ò u 17. Chªnh  Öch      ña  ©n   µng  µ   íc sau    Ých   l thu,chic Ng h Nh n   khitr   10%     Ëp  ü  ùc hiÖn  Ýnh  ®Ó l qu th   ch s¸ch tiÒn  Ö, sè    t   cßn  ¹ ph¶inép  µo  ©n   l i   v ng s¸chNhµ  íc.   n  ViÖc  Ých nép  ©n  tr   ng s¸ch Nhµ   íc® îcthùc hiÖn  µng  ý    n      h qu theo  ×nh  h thøc  ¹m  ép, møc   ¹m  ép  tn  t n b»ng  60%   chªnh  Öch      ùc  Õ  ña  ý; l thu,chith t c qu   phÇn 40%  cßn  ¹sÏnép  µo  ©n  l    i v ng s¸ch Nhµ   ícsau        Õt to¸ntµi   n  khib¸o c¸o quy       chÝnh  n¨m  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. ®®   ®è Ng h Nh n      
  5. 5 C h ¬ n g  IV  K Õ  h o ¹ ch v µ  b¸o c¸o thu, hi t µi h Ý n h  c  c     §i Ò u 18. N¨m   µichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc b ¾t  u   õ ngµy    t  c Ng h Nh n   ®Ç t   01  th¸ng01  µ  Õt  óc vµo  èingµy  th¸ng12 n¨m  ¬ng  Þch.   v k th   cu   31    d l §i Ò u 19. K Õ   ¹ch      µichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc   ho thu,chit   c Ng h Nh n     lËp  µng  h n¨m,  öi Bé   µi chÝnh  Èm   nh  µ  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ. g  T  th ®Þ v tr Th t Ch ph   Khi ph¶i®iÒu      chØnh  Õ   ¹ch  k ho n¨m  ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íiBé   µi Ng h Nh n     v  T   chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   t  ph quy     Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  ¹ch  h Nh n   hi h to¸n kÕ     to¸n vµ  Õ       ch ®é chøng  õ t  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n thèng  vµ    kª  theo  Ët Ng ©n   µng  Lu   h Nhµ   ícViÖtNam. n    §i Ò u 20. B¸o  quyÕt        µichÝnh  µng    c¸o  to¸n thu, chi t   h n¨m  îc lËp ®   theo  íng  Én  ña  é   µi chÝnh, do  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª h d c BT    Th ®è Ng h Nh n     duyÖt vµ  öiBé  µichÝnh  Ë m   Êt lµngµy  th¸ng2  µng    g  T  ch nh     15   h n¨m.  ViÖc  Óm    µ    Ën  c¸o quyÕt    µichÝnh  µng  ki to¸nv x¸c nh b¸o    to¸nt   h n¨m  ña  c Ng ©n  µng  µ   ícdo  ¬  h Nh n   c quan  Ó m     µ   ícthùc hiÖn.K Õt  Ki to¸nNh n       qu¶  Óm   ki to¸n® îcb¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  µ       t  ph v th«ng    b¸o cho  é  µichÝnh. BT  C h ¬ n g  V T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 21.  Bé   µi chÝnh  èi hîp  íiNg ©n   µng  µ   íc híng  Én    T  ph   v  h Nh n   d thùc hiÖn    NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 22. Ngh ®Þ n c hi l     k t  01    01    n¨m     1999. C¸c    quy  nh  íc ®©y   Ò   Ünh  ùc  µy  i  íiNg ©n   µng  ®Þ tr   vl v n ®è v   h Nhµ   íctr¸víi n    i NghÞ   nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ   íc,Bé  ëng  é  µichÝnh,Bé  23. Th ®è Ng h Nh n   tr BT    tr ng, Thñ  ëng  ¬  ë  tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung  ng    µnh  Þ   nh  µy.   ph tr     ¬ thih Ngh ®Þ n              
Đồng bộ tài khoản