Nghị định 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
199
lượt xem
28
download

Nghị định 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 100/2004/N§­CP ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2004 Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø c¸c LuËt ThuÕ, Ph¸p lÖnh ThuÕ; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh : Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc thuÕ  ®èi  víi  c¸ nh©n,  c¬ quan,  tæ  chøc (sau ®©y gäi chung lµ c¸ nh©n, tæ chøc) cã hµnh vi  cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ  mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   trõ   trêng   hîp  §iÒu  íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy  ®Þnh   kh¸c.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thuÕ   bao  gåm: 1.  Vi ph¹m  quy ®Þnh  vÒ ®¨ng  ký thuÕ;  kª khai  thuÕ;  lËp, nép  quyÕt to¸n thuÕ; 2. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thu, nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t; 3. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, thanh tra vÒ thuÕ; 4. C¸c hµnh vi trèn thuÕ.
 2. 2 §iÒu   2.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ 1. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Møc tiÒn ph¹t cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh  ®èi víi hµnh vi ®ã. Trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th×  møc tiÒn ph¹t ®îc gi¶m xuèng, nhng kh«ng thÊp h¬n møc tèi  thiÓu  cña  khung   tiÒn   ph¹t.   Trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   t¨ng  nÆng th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng vît møc  tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t. §iÒu  3.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc thuÕ lµ hai n¨m kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc   thùc   hiÖn.   §èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ ®îc x¸c ®Þnh lµ hµnh vi trèn thuÕ th×  thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ ThuÕ.  2. C¸ nh©n ®∙ bÞ khëi tè, truy tè hoÆc ®∙ cã quyÕt  ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nhng sau  ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m ®ã cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ  th×  bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh.  Trong  thêi h¹n ba ngµy kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu  tra, ®×nh chØ vô ¸n, ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu  tra, ®×nh chØ vô ¸n ph¶i göi quyÕt ®Þnh vµ hå s¬ vô viÖc  cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; trong trêng hîp nµy thêi  hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy  ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ  vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi hiÖu ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n  2 §iÒu nµy mµ c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh  míi  trong   lÜnh   vùc   thuÕ  hoÆc   cè  t×nh   trèn   tr¸nh,  c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   §iÒu   nµy;   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ®îc tÝnh  l¹i  kÓ tõ thêi ®iÓm  thùc  hiÖn  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  míi hoÆc thêi ®iÓm  chÊm  døt  hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. 4. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nÕu ®Ó qu¸ thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 3. 3 §iÒu   4.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ, nÕu qua mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong  quyÕt  ®Þnh  xö ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu  thi  hµnh  quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi nh  cha  bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  §iÒu   5.   C¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, c¸ nh©n,  tæ chøc vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t  chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.  Tuú theo  tÝnh  chÊt,  møc ®é vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m cßn cã thÓ bÞ ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ  sung tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3.  Ngoµi  h×nh thøc  xö ph¹t  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m cã thÓ bÞ ¸p  dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a) Buéc tiªu huû ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ kÕ to¸n in, ph¸t  hµnh sai quy ®Þnh; b) BÞ t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n do kh«ng thùc hiÖn  ®óng quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ. Thêi  gian   t¹m   ®×nh   chØ   sö   dông   hãa   ®¬n   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   03  th¸ng  kÓ tõ ngµy tæ chøc,  c¸ nh©n  kh«ng  thùc hiÖn  ®óng  quyÕt ®Þnh xö ph¹t; trêng hîp vi ph¹m ®îc kh¾c phôc trong  thêi gian sím h¬n 03 th¸ng th× viÖc t¹m ®×nh chØ sö dông  ho¸ ®¬n sÏ hÕt hiÖu lùc ngay sau ngµy c¸c vi ph¹m ®∙ ®îc  kh¾c phôc xong. §iÒu   6.   T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng khi xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ 1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 9 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 4. 4 §iÒu  7.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong NghÞ ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh  sau: 1. Hµnh vi trèn thuÕ lµ hµnh vi cña c¸ nh©n, tæ chøc  vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   ®îc  miÔn, gi¶m. 2. Sè tiÒn thuÕ trèn lµ sè tiÒn thuÕ ®îc ph¸t hiÖn thªm  ngoµi sè liÖu kª khai trªn tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ  hoÆc ngoµi sæ kÕ to¸n. Sè thuÕ trèn ®Ó xem xÐt xö ph¹t hµnh  chÝnh kh«ng xÐt ®Õn chÝnh s¸ch u ®∙i vÒ thuÕ, kh«ng bï trõ  vµo sè thuÕ ®îc khÊu trõ, ®îc hoµn hoÆc sè tiÒn lç cña ®èi  tîng nép thuÕ. 3.   Thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   c¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi  trèn thuÕ ®Ó xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ thêi ®iÓm c¸  nh©n, tæ chøc ®∙ hoµn thµnh viÖc kª khai sè thuÕ ph¶i nép  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   thuÕ   hoÆc   thêi   ®iÓm   c¬  quan   cã   thÈm   quyÒn   ra  quyÕt   ®Þnh   hoµn  thuÕ,   miÔn   thuÕ,  gi¶m thuÕ theo hå s¬ ®Ò nghÞ cña c¸ nh©n, tæ chøc ®ã.  4.   Hµng   ho¸,   nguyªn,   nhiªn,   vËt   liÖu   quy   ®Þnh   t¹i  NghÞ   ®Þnh  nµy  lµ   c¸c   lo¹i  hµng   ho¸,   nguyªn,   nhiªn,   vËt  liÖu kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm kinh doanh. Hµng ho¸ lu th«ng bao gåm: Hµng ho¸, nguyªn, nhiªn,  vËt liÖu ®ang vËn chuyÓn trªn ®êng, bÇy b¸n t¹i ®Þa ®iÓm  b¸n hµng, ë trong kho hoÆc ë n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh.  Ch¬ng II HµNH VI VI PH¹M,  H×NH THøC vµ møc Xö PH¹T §iÒu  8.   H×nh  thøc   vµ  møc  xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ,  lËp, nép quyÕt to¸n thuÕ 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a)  §¨ng ký  thuÕ víi  c¬ quan  thuÕ  qu¸ thêi  gian  quy  ®Þnh tõ 1 ®Õn 5 ngµy lµm viÖc, kÓ c¶ trêng hîp ph¶i ®¨ng  ký bæ sung mçi khi cã sù thay ®æi; b)   Kª   khai   kh«ng   chÝnh   x¸c   vÒ   sè   häc   trªn   tê   khai  thuÕ, b¶ng kª kÌm theo quyÕt to¸n thuÕ hoÆc kª khai kh«ng  ®Çy ®ñ nh÷ng chØ tiªu trªn tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ  nhng kh«ng lµm sai lÖch sè thuÕ ph¶i nép sau thêi gian ®­ îc   ®iÒu   chØnh,   kª   khai   bæ   sung   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ thuÕ;
 5. 5 c) Nép tê khai thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ 1 ®Õn 5  ngµy lµm viÖc;  d)  Nép quyÕt  to¸n  thuÕ  qu¸ thêi  gian  quy ®Þnh  tõ 1  ®Õn 10 ngµy lµm viÖc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) §¨ng ký thuÕ, nép tê khai thuÕ qu¸ thêi gian quy  ®Þnh tõ trªn 5 ngµy ®Õn 10 ngµy lµm viÖc;  b) Nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi gian quy ®Þnh tõ trªn  10 ngµy ®Õn 20 ngµy lµm viÖc. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi:  a)  §¨ng ký  thuÕ,  nép tê khai  thuÕ  qu¸ thêi  h¹n  quy  ®Þnh tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc hoÆc ®∙ qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc mµ cha ®¨ng ký thuÕ, nép tê  khai thuÕ;  b) Nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi gian quy ®Þnh tõ trªn  20 ngµy ®Õn 30 ngµy lµm viÖc. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi nép   quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi gian quy ®Þnh  tõ trªn 30 ngµy ®Õn 40 ngµy lµm viÖc. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   4.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   nép   quyÕt   to¸n   thuÕ   qu¸   thêi   gian   quy  ®Þnh trªn 40 ngµy ®Õn 90 ngµy lµm viÖc. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ 15.000.000  ®ång  ®Õn  25.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh  tõ trªn 90 ngµy lµm viÖc hoÆc ®∙ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ  trªn 90 ngµy lµm viÖc mµ cha nép quyÕt to¸n thuÕ.  §iÒu   9.   H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thu, nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t 1.  Xö ph¹t  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ thuÕ  ®èi  víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t so víi ngµy  quy   ®Þnh   ph¶i   nép   ghi   trong   th«ng   b¸o   nép   thuÕ,   quyÕt  ®Þnh xö ph¹t. Trêng hîp kh«ng cã th«ng b¸o thuÕ th× thêi  gian tÝnh ph¹t nép chËm c¨n cø vµo thêi h¹n ph¶i nép thuÕ  theo quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt ThuÕ, Ph¸p lÖnh ThuÕ. Trêng   hîp   ®∙   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   mµ   vÉn  kh«ng   nép   tiÒn   thuÕ,   tiÒn   ph¹t   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬  quan cã thÈm quyÒn th× bÞ ¸p dông biÖn ph¸p t¹m ®×nh chØ  sö dông ho¸ ®¬n quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ  ®Þnh nµy. 
 6. 6 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ l¬ng, chi tr¶ thu nhËp kh«ng  thùc hiÖn viÖc khÊu trõ sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cña ®èi t­ îng bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ; ng©n hµng,  tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông kh¸c n¬i ®èi tîng bÞ xö ph¹t më  tµi kho¶n kh«ng trÝch nép ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn thuÕ,  tiÒn ph¹t theo lÖnh thu, quyÕt ®Þnh trÝch nép ng©n s¸ch nhµ  níc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn sau 10 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®îc  giao lÖnh thu, quyÕt ®Þnh trÝch nép ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu   10.  H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, thanh tra vÒ thuÕ 1. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   kh«ng  chÊp   hµnh   quyÕt  ®Þnh   thanh   tra,  kiÓm  tra cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu nµy. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   kh«ng   cung   cÊp   ®îc   chøng   tõ   kÌm   theo   hµng  ho¸, nguyªn, nhiªn, vËt liÖu ®ang vËn chuyÓn trªn ®êng ®Ó  chøng minh l« hµng ®∙ nép thuÕ hoÆc ®∙ ®îc qu¶n lý ®Ó thu  thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi h¹n tèi ®a 24  giê, kÓ tõ thêi ®iÓm bÞ kiÓm tra, ph¸t hiÖn.  Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ c¸ch x¸c ®Þnh thêi h¹n  vµ thñ tôc x¸c ®Þnh l« hµng ®∙ nép thuÕ hoÆc ®∙ ®îc qu¶n  lý ®Ó thu thuÕ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Tõ chèi; tr×  ho∙n hoÆc lÈn tr¸nh kh«ng cung cÊp tµi  liÖu, chøng tõ, sæ kÕ to¸n liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sè  thuÕ ph¶i nép tõ trªn 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan, ngêi cã thÈm quyÒn; b)   Kh«ng   thùc   hiÖn   lÖnh   niªm   phong   cña   c¬   quan   cña  ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc niªm phong kh«ng ®óng quy ®Þnh hå  s¬, tµi liÖu,  chøng  tõ, sæ kÕ to¸n,  kÐt quü, kho hµng,  kho nguyªn liÖu, m¸y mãc, nhµ xëng. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   4.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi tù ý th¸o bá, di chuyÓn hoÆc cã hµnh vi  kh¸c lµm thay ®æi t×nh tr¹ng niªm phong tµi liÖu, chøng  tõ, sæ kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu kh¸c, kÐt quü, kho hµng,  kho nguyªn liÖu, m¸y mãc, nhµ xëng. 
 7. 7 §iÒu   11.  H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  trèn thuÕ C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi trèn thuÕ ngoµi viÖc ph¶i  nép ®ñ sè thuÕ theo quy ®Þnh cßn bÞ ph¹t tiÒn theo sè lÇn  tÝnh trªn sè thuÕ trèn. Møc ph¹t theo sè lÇn thuÕ trèn d­ íi   ®©y   ®èi   víi   mçi   hµnh   vi   vi   ph¹m   tèi   ®a   kh«ng   qu¸  100.000.000 ®ång, trõ trêng hîp c¸c LuËt vÒ thuÕ cã quy  ®Þnh kh¸c. 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1   lÇn   ®Õn   2   lÇn   tÝnh   trªn   sè   thuÕ  trèn ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) §Ó ngoµi sæ kÕ to¸n sè liÖu kÕ to¸n hoÆc h¹ch to¸n  kÕ to¸n kh«ng ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n lµm gi¶m  sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc  miÔn, gi¶m; b)   Söa   ch÷a,   tÈy   xo¸   chøng   tõ   kÕ   to¸n,   sæ   kÕ   to¸n  nh»m lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc  hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; c) LËp thñ tôc huû vËt t, hµng ho¸ hoÆc gi¶m sè lîng,  gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ kh«ng ®óng thùc tÕ lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   ®îc  miÔn, gi¶m; d)  B¸n hµng  ho¸,  cung øng  dÞch  vô lËp ho¸  ®¬n trªn  liªn giao cho kh¸ch hµng lín h¬n liªn lu vÒ sè lîng, gi¸  trÞ; ®) B¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô lËp ho¸ ®¬n ghi gi¸  trÞ thÊp h¬n tõ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) trë lªn so víi  gi¸ b¸n trung b×nh cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i trªn  thÞ   trêng   ®Þa   ph¬ng   n¬i   b¸n   hµng,   trõ   nh÷ng   trêng   hîp  sau:  ­ B¸n hµng t¬i sèng kÐm chÊt lîng; ­ B¸n hµng ho¸ tån kho do chÊt lîng gi¶m, l¹c hËu vÒ  h×nh thøc, kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng; ­ B¸n hµng ho¸ n«ng s¶n, thùc phÈm theo mïa vô;  ­ B¸n hµng ho¸ ®Ó khuyÕn m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt; ­ B¸n hµng ho¸, tµi s¶n trong trêng hîp ph¸ s¶n, gi¶i  thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, chuyÓn híng  s¶n xuÊt, kinh doanh.    e) Sö dông ho¸ ®¬n gi¶, ho¸ ®¬n ®∙ hÕt gi¸ trÞ sö  dông, ho¸ ®¬n cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c ®Ó b¸n hµng ho¸,  cung øng dÞch vô nhng kh«ng kª khai ®Çy ®ñ sè thuÕ ph¶i  nép;
 8. 8 g) Kª khai, x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ  theo quy ®Þnh lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè  thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; h) Lu th«ng hµng ho¸, nguyªn, nhiªn, vËt liÖu kh«ng  cã chøng tõ kÌm theo ®Ó chøng minh l« hµng ®∙ nép thuÕ  hoÆc ®∙ ®îc c¬ quan thuÕ qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt,   trõ   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   10   NghÞ  ®Þnh nµy; i) Kh«ng thùc hiÖn viÖc kª khai vÒ thuÕ hoÆc kª khai  vÒ khÊu trõ thuÕ theo quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ  thÇu, nhµ thÇu phô; k) C¸c hµnh vi kh¸c, ngoµi nh÷ng hµnh vi quy ®Þnh t¹i  §iÒu nµy lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®­ îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2 lÇn ®Õn 3 lÇn sè thuÕ trèn ®èi víi  mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) B¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô kh«ng lËp ho¸ ®¬n  vµ kh«ng kª khai thuÕ ®Çy ®ñ; b) B¸o huû ho¸ ®¬n ®∙ sö dông cung øng hµng ho¸, dÞch  vô cho kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép  hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3 lÇn ®Õn 5 lÇn sè thuÕ trèn ®èi víi  mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)  Sö dông  ho¸ ®¬n  khèng  hoÆc c¸c  chøng  tõ kÕ to¸n  khèng kh¸c nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc  lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; b) Huû bá chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n nh»m môc ®Ých  lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn  hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; c) LËp hai hÖ thèng sæ kÕ to¸n cã néi dung ghi kh¸c  nhau   nh»m   môc   ®Ých   lµm   gi¶m   sè   thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm  t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; d) Kinh doanh kh«ng kª khai ®¨ng ký thuÕ. 4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi sö dông ho¸ ®¬n khèng  th× ngoµi viÖc bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n  3 §iÒu nµy cßn cã thÓ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu  qu¶ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 5. Nh÷ng chøng tõ, ho¸ ®¬n, sæ kÕ to¸n lµ tang vËt vi  ph¹m hµnh chÝnh cã thÓ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 6. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy (trõ trêng hîp tÈy xo¸,  söa   ch÷a,   thay   ®æi   ho¸   ®¬n)   vµ   ®iÓm   b,   ®iÓm   c   kho¶n   3  §iÒu nµy (trõ trêng hîp huû bá ho¸ ®¬n) bÞ ph¸t hiÖn tríc 
 9. 9 thêi ®iÓm quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy th×  kh«ng bÞ xö ph¹t vÒ hµnh vi trèn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu nµy mµ bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kÕ to¸n. 7. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  ®iÓm b (trõ trêng hîp tÈy xo¸, söa ch÷a, thay ®æi chøng  tõ kÕ to¸n kh¸c hoÆc sæ kÕ to¸n), ®iÓm d, ®iÓm ®, ®iÓm e  kho¶n 1 §iÒu nµy; ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy (trõ  trêng hîp huû bá chøng tõ kÕ to¸n kh¸c hoÆc sæ kÕ to¸n)  vµ kho¶n 3 §iÒu nµy bÞ ph¸t hiÖn tríc thêi ®iÓm quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   3   §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   nµy   th×   kh«ng   xö   ph¹t   vÒ  hµnh vi trèn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ xö ph¹t theo  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§­CP ngµy 07 th¸ng 11  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö  dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. Ch¬ng III THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH §iÒu   12.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  c¬ quan thuÕ Trõ trêng hîp LuËt ThuÕ cã quy ®Þnh kh¸c vÒ møc ph¹t,  nh÷ng  ngêi sau ®©y cã quyÒn  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ:  1. Nh©n viªn ThuÕ ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång. 2.   Tr¹m   trëng   Tr¹m   ThuÕ,   §éi   trëng   §éi   ThuÕ   trong  ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 2.000.000 ®ång. 3. Chi côc trëng Chi côc ThuÕ, trong ph¹m vi ®Þa bµn  qu¶n lý cña m×nh, cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång;  c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Côc trëng Côc ThuÕ, trong ph¹m vi ®Þa bµn qu¶n lý cña  m×nh, cã quyÒn:
 10. 10 a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång;  c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu   13.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  H¶i quan Trõ trêng hîp LuËt ThuÕ cã quy ®Þnh kh¸c vÒ møc ph¹t,  nh÷ng ngêi sau ®©y theo chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý thu  thuÕ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ nh sau: 1. §éi trëng §éi nghiÖp vô thuéc Chi côc H¶i quan cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 2.   Chi   côc   trëng   H¶i   quan,   §éi   trëng   §éi   kiÓm   so¸t  thuéc   Côc  H¶i   quan   tØnh,   thµnh   phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  (sau ®©y gäi chung lµ Côc H¶i quan),  §éi trëng §éi kiÓm  so¸t chèng bu«n lËu vµ H¶i ®éi trëng H¶i ®éi kiÓm so¸t trªn  biÓn thuéc Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu Tæng côc H¶i quan cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 20.000.000 ®ång. 3. Côc trëng Côc H¶i quan trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ  cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;  c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Côc trëng Côc ®iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc  H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; 
 11. 11 c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu   14.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp  thùc hiÖn theo c¸c §iÒu 28, §iÒu 29, §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu   15.  ñy quyÒn, ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ.   ViÖc   ñy   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   ph©n  ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ thùc  hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  41,  §iÒu  42 Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng IV thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t §iÒu  16.   Thñ tôc ®¬n gi¶n Trêng hîp xö ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000  ®ång th× thñ tôc xö ph¹t thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  54 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu  17.  LËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh §èi víi nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ  kh«ng thuéc trêng hîp xö ph¹t ®¬n gi¶n ®Òu ph¶i lËp biªn  b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh, trõ trêng hîp ph¹t nép chËm tiÒn  thuÕ, tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt ThuÕ. H×nh thøc, néi dung vµ tr×nh tù lËp biªn b¶n vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 55 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Tr­ êng   hîp   c¸   nh©n,   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   vi   ph¹m,   ngêi   chøng  kiÕn,  ngêi bÞ thiÖt  h¹i hoÆc ®¹i diÖn  tæ chøc  bÞ thiÖt  h¹i tõ chèi ký th× ngêi lËp biªn b¶n ph¶i ghi râ lý do  vµo   biªn   b¶n   vµ   c¸   nh©n,   c¬   quan   ®ang   tiÕn   hµnh   thanh  tra, kiÓm tra vÉn thùc hiÖn nh÷ng kiÕn nghÞ, quyÕt ®Þnh  t¹i biªn b¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng  kÕt luËn, kiÕn nghÞ ®ã. 
 12. 12 §iÒu   18.   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi     ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ  H×nh thøc, néi dung, tr×nh tù, thñ tôc ban hµnh QuyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ph¶i  tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 56 Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu   19.   C¸c néi dung kh¸c vÒ thñ tôc xö ph¹t vµ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc   thuÕ   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   57,  §iÒu 58, §iÒu 60, §iÒu 61, §iÒu 62, §iÒu 64, §iÒu 65 vµ  §iÒu 68 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu   20.   ViÖc  ¸p dông  vµ thÈm  quyÒn  ¸p dông  c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ®îc thùc hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 43, §iÒu 44, §iÒu 45, §iÒu 46,  §iÒu 47, §iÒu 48 vµ §iÒu 49 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh  chÝnh. §iÒu   21.  BiÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh HÕt thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 64 Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ kh«ng tù nguyÖn chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh   nép   thuÕ,   nép   ph¹t   th×   bÞ   ¸p   dông   c¸c  biÖn ph¸p cìng chÕ sau ®©y: 1.   KhÊu   trõ   mét   phÇn   l¬ng   hoÆc   mét   phÇn   thu   nhËp,  trÝch tµi kho¶n cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i ng©n hµng, tæ  chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t.  Tæ   chøc,   c¸   nh©n   chi   tr¶   l¬ng,   thu   nhËp   hoÆc   ng©n  hµng, tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh n¬i tæ chøc, c¸  nh©n   bÞ   xö   ph¹t   më   tµi   kho¶n   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn  quyÕt ®Þnh cìng chÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.  Trêng hîp tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t  kh«ng cã sè d  hoÆc sè d  kh«ng ®ñ nép thuÕ, nép ph¹t th×  ngay sau khi tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cã  sè d, ng©n  hµng, tæ chøc tµi chÝnh,  tÝn dông kh¸c  ph¶i  trÝch nép ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn  thiÕu tríc khi thùc hiÖn nh÷ng lÖnh chuyÓn tiÒn kh¸c cña  ®èi tîng bÞ xö ph¹t.   2. T¹m gi÷ hµng ho¸, tang vËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ tiÒn  thuÕ, tiÒn ph¹t.
 13. 13 3. Kª biªn phÇn tµi s¶n, hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng øng  víi sè tiÒn thuÕ,  tiÒn  ph¹t theo quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ®Ó b¸n ®Êu gi¸. 4. Kh«ng ®îc c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu,  nhËp khÈu cho chuyÕn hµng tiÕp theo cho ®Õn khi nép ®ñ sè  tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t.  §iÒu  22.  ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ 1. Nh÷ng ngêi sau ®©y cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c­ ìng   chÕ   vµ   cã   nhiÖm   vô   tæ   chøc   viÖc   cìng   chÕ   thi   hµnh  quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña m×nh vµ cña cÊp díi:  a) Chi côc trëng Chi côc ThuÕ; b) Côc trëng Côc ThuÕ; c) Côc trëng Côc H¶i quan trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ; d) Côc trëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng  côc H¶i quan; ®)  Chñ tÞch  ñy ban  nh©n  d©n cÊp  x∙, cÊp  huyÖn,  cÊp  tØnh. 2. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ngoµi nh÷ng néi dung quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu   66   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   c¸c   quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  §iÒu   23.   ChuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi  ph¹m ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù 1. Khi xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh xö ph¹t nh÷ng trêng hîp  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 4 §iÒu 10, kho¶n 1, kho¶n  2, kho¶n 3 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy, nÕu xÐt thÊy hµnh vi vi  ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i Bé luËt H×nh  sù, th× ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬  quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.    Nghiªm   cÊm viÖc  gi÷ l¹i  c¸c vô  vi ph¹m  cã dÊu hiÖu  téi ph¹m ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh.             2.   Trêng   hîp   ®∙   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   nÕu   sau   ®ã  ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m mµ cha hÕt  thêi   hiÖu   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh   sù   th×   ngêi   ®∙   ra  quyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i huû quyÕt ®Þnh ®ã vµ trong thêi  h¹n   ba   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   huû   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   ph¶i  chuyÓn   hå   s¬   vô   vi   ph¹m   cho   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông  h×nh sù cã thÈm quyÒn.
 14. 14 3. C¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù ®∙ nhËn hå s¬ vô  viÖc cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ xö lý cho c¬ quan  ®∙ chuyÓn  giao  hå s¬ ®Ò nghÞ truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù.  §iÒu   24.  Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh  Thêi   hiÖu   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ lµ mét n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt  ®Þnh xö ph¹t; qu¸ thêi h¹n nµy mµ quyÕt ®Þnh ®ã cha ®îc  thi hµnh th× kh«ng thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t n÷a nhng  vÉn ¸p dông biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 5  NghÞ ®Þnh nµy, nÕu biÖn ph¸p ®ã ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh.  Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cè t×nh trèn tr¸nh,  tr× ho∙n th× thêi hiÖu nãi trªn ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, tr× ho∙n. Ch¬ng V KhiÕu n¹i, tè c¸o, khen thëng vµ Xö lý vi ph¹m §iÒu  25.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ   hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¸  nh©n, tæ chøc ®ã cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n  chÆn vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C«ng d©n cã quyÒn tè c¸o vÒ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt  trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu  n¹i, tè c¸o ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè c¸o.  §iÒu  26.   Khëi kiÖn hµnh chÝnh  ViÖc   khëi   kiÖn   ®èi   víi   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n  hµnh chÝnh. 
 15. 15 §iÒu  27.  Khen thëng C¸ nh©n, tæ chøc cã thµnh tÝch trong ®Êu tranh phßng  vµ chèng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ®îc khen  thëng theo chÕ ®é chung cña Nhµ níc. §iÒu  28.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã hµnh vi  chèng  ngêi   thi   hµnh   c«ng   vô,   tr×   ho∙n,   trèn   tr¸nh  viÖc  chÊp hµnh hoÆc cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kh¸c th× tuú theo  tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i  th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   mµ  s¸ch nhiÔu,  dung tóng,  bao che, kh«ng  xö lý hoÆc xö lý  kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®óng møc, xö lý vît thÈm quyÒn quy  ®Þnh, cã lçi trong viÖc ®Ó qu¸ thêi hiÖu, thêi h¹n xö lý  vi ph¹m hµnh chÝnh th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m  mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;  nÕu g©y thiÖt  h¹i  th×  ph¶i  båi thêng theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt. Ch¬ng VI §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu  29.  HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  2. B∙i bá NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996  cña ChÝnh  phñ  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc thuÕ.  3.   Nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn tríc ngµy NghÞ  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, trõ trêng hîp c¸c h×nh thøc, møc  xö ph¹t quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy nhÑ h¬n c¸c h×nh thøc,  møc xö ph¹t ®èi víi cïng mét hµnh vi vi ph¹m ®∙ ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996 cña  ChÝnh  phñ  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  thuÕ. 
 16. 16 §iÒu  30.  Híng dÉn, tæ chøc thi hµnh Bé Tµi chÝnh híng dÉn, tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy  vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ,  tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙  héi ­ nghÒ nghiÖp tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vµ vËn ®éng nh©n  d©n thùc hiÖn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  31.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản