intTypePromotion=1

Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
9
download

Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® c ña ch Ý n h  p h ñ  S è  102/1998/N§­C P  n g µy  21 th¸ng 12 n¨ m  1998 S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m ét sè ®i Ò u  cña  g h Þ  ® Þ n h   b s N sè 28/1998/N§­C P n g µ y 11  th¸ng 5 n¨ m  1998 cña  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  chi tiÕt C ®   thi µ n h   u Ët thu Õ  gi¸  h L  trÞ gia t¨ng ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng  02/1997/QH9  sè  ngµy  th¸ng  10  5  n¨m  1997; C¨n  ®iÓm     cø  2,môc  NghÞ  IV  quyÕt sè    18/1998/QH10  ngµy  th¸ng11  25    n¨m  1998  cña  Quèc    dù    héivÒ  to¸nng©n s¸ch Nhµ      nícn¨m  1999; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh: ® §iÒu  1. Söa  ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  28/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng 5  11    n¨m 1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh  LuËt thuÕ          sau:   gi¸trÞgiat¨ngnh  1. Bæ     sung ®èi îng  t kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµo    ®o¹n  ®Çu  kho¶n    4,§iÒu  nh  4  sau: '   'M¸ybay,dµn    khoan,tµu    thñy thuªcña        nícngoµi,lo¹    i trong níccha      s¶n  xuÊt® îc,dïng cho        s¶n xuÊt,kinhdoanh''     . 2.Söa    ®æi  kho¶n    7,§iÒu  nh  4  sau: ''DÞch  tÝn  vô  dông  bao gåm  c¸c h×nh thøc cho vay (kÓ  cho  c¶  vay  trong tr   êng    hîp b¶o  l∙nh)  ,cho      thuªtµichÝnh cña  chøc  tæ  tÝn dông,quü    ®Çu   tvµ        c¸cho¹t®éng  chuyÓn  nhîng vèn''   . 3.Söa    ®æi,bæ     sung  ®iÓm   kho¶n  §iÒu  nh  d  1  9  sau: '   'd)C¸c  êng    îckhÊu    tr hîp ®   trõthuÕ  ®Çu   vµo  theo tûlÖ      sau: C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn  mua   n«ng s¶n, l©m     s¶n, thñy    s¶n cha  qua chÕ  biÕn  cña ngêis¶n    xuÊt mµ     kh«ng  hãa  cã  ®¬n            ­ gi¸trÞgia t¨ngth× ® îckhÊu      trõthuÕ ®Çu  vµo theo  mét    (%)  tû lÖ  tÝnh        trªngi¸trÞ hµng hãa mua   vµo  sau: nh  ­ Tû  5%     lÖ  ®èi    víis¶n phÈm  trång trätthuéc    i     c¸c lo¹ c©y    lÊy nhùa, lÊy     mñ,    lÊy dÇu, mÝa     c©y, chÌbóp ¬i,lóa,ng«,khoais¾n;      t         s¶n phÈm  ch¨n nu«i     lµgiasóc,giacÇm,            c¸,t«m  c¸clo¹ thñy s¶n  vµ    i     kh¸c; ­ Tû  3%     lÖ  ®èi      i víic¸c lo¹ s¶n phÈm     lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n kh«ng quy  ®Þnh trongnhãm   îckhÊu      trªn.   ®   trõ5% nªu 
  2. 2 C¸c  êng    tr hîp kh¸c ® îc khÊu        trõthuÕ ®Çu  vµo theo mét    (%)  tû lÖ  tÝnh  trªngi¸trÞhµng        mua  vµo  sau: nh  ­ Tû  5%     lÖ  ®èi    víis¾t thÐp phÕ  liÖu do  së    c¬  s¶n  xuÊt mua     gom  lµm  nguyªn liÖu s¶n      xuÊt s¾t    thÐp;h¶is¶n  c¬  s¶n      do  së  xuÊt chÕ    biÕn mua  cña  ng  d©n; tiÒn båith       êng  cña    ho¹t®éng kinh doanh    b¶o  hiÓm; ­  lÖ    Tû  3% ®èi   víihµng  chÞu thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt cña  chøc,   tæ    doanh  nghiÖp  ¬ng    th m¹i mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt hµng    chÞu  thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖt®Ó     b¸n. Bé    Tµi chÝnh    vµo  c¨n cø  t×nh h×nh    vµ    gi¸c¶  ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh     doanh tõng  Æt   m hµng, tr×nh ChÝnh      phñ ®iÒu chØnh danh môc s¶n phÈm   vµ  møc  khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. ViÖc tÝnh  khÊu    trõthuÕ hoÆc   hoµn thuÕ ®Çu  vµo quy ®Þnh    trªn®©y   kh«ng  dông  ¸p  ®èi    êng  víitr hîp    c¸c s¶n phÈm  nµy  îc lµm  ®   nguyªn liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn hµng  xuÊtkhÈu    hoÆc  mua    ®Ó xuÊtkhÈu''   . 4.Söa    ®æi  kho¶n    1,§iÒu  nh  15  sau: ' . së  '1  C¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  theo  ph¬ng ph¸p khÊu      trõ thuÕ  îcxÐt hoµn  ®     thuÕ  nÕu  thuÕ  sè  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõcña  th¸ngli   ba    ªn tôc lính¬n  thuÕ      sè  ®Çu     ra.Nh÷ng  së  c¬  kinh doanh    xuÊt khÈu  Æt     m hµng  theo    hoÆc   thêivô  theo tõng  víisè îng    kú    l lín,nÕu  ph¸tsinh sè      thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng®Çu       vµo cña hµng  hãa xuÊt khÈu    víi   línso    thuÕ ®Çu       îcxÐt ra th× ®     hoµn  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtõng kú' .   ' 5.Söa    ®æi,bæ     sung  kho¶n    §iÒu  nh  1,2  20  sau: ' .     '1  víinh÷ng  së  §èi c¬  s¶n  xuÊt,x©y    dùng, vËn  , ¬ng    lÞch,   t¶i th m¹i,du    dÞch    uèng  vô, ¨n  nh÷ng  n¨m  ®Çu   dông  ¸p  thuÕ            lçdo  gi¸trÞ gia t¨ng mµ bÞ    sè thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh  theo møc  thuÕ  doanh  thu  íc ®©y   tr   th×  îc xÐt  ®   gi¶m  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ph¶i nép. Møc   îc xÐt       ®     gi¶m thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víitõng  së  c¬  kinh doanh  ¬ng    t øng    lçdo  víisè    nguyªn  nh©n  nªu trªn,nhng    kh«ng      tèi®a  vîtqóa  thuÕ            sè  gi¸trÞ gia t¨ng mµ c¬  kinhdoanh  së    ph¶inép    cña n¨m  îcxÐt gi¶m  ®     thuÕ. 2. §èi víimét  s¶n        sè  phÈm, hµng hãa, dÞch  s¶n    vô  xuÊt,kinh    doanh  ®ang gÆp   khã kh¨n  îc gi¶m  ®   50%  møc  thuÕ tÝnh      trªn gi¸b¸n hµng  hãa,  dÞch  vô: ­Than    ®¸; ­M¸y    cµy,m¸y    kÐo, m¸y    b¬m     níc,m¸y  c«ng    vô,m¸y  ®éng  lùc; ­Xót(NaOH),Natr       ihypocloxÝt(Na    OC1),CanxihypocloxÝt(Ca      (OCl)), 2  Nh«m   hy®r«xi t(A1 (OH)3),AxÝt    Clohy®ric(HC1),Clo      láng  khÝ  vµ  (Clo (C12))     ; Natr  i Sil ca(Na2SiO3); i t  ­ Hµng    chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt ë    kh©u kinh doanh  ¬ng      th m¹i nép  thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ; ­Kh¸ch    lÞch,¨n uèng''   s¹n,du      . 6.Bæ     sung  vµo  cuèi§iÒu  nh    21  sau: '     '§èivíidoanh nghiÖp  Nhµ     níc ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng  hãa, dÞch          vô: xæ sè, ®iÖn, xi m¨ng, bu        chÝnh  viÔn th«ng  mét  hµng  vµ  sè  hãa dÞch  kh¸ccã    vô    thu nhËp  cao  nép  do  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngthÊp  h¬n  thuÕ 
  3. 3 doanh  thu  íc ®©y   tr   th× ph¶i nép    thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp  thuÕ    vµ  thu nhËp  doanh nghiÖp    bæ sung  theo LuËt thuÕ        thu nhËp doanh nghiÖp.Sè      thu nhËp  thuÕ        do  gi¸trÞ gia t¨ng nép    thÊp  h¬n thuÕ  doanh  vÉn  thu  cßn      línth× ph¶inép    tiÕp vµo  ng©n  s¸ch Nhµ      níc thÊp nhÊt lµ 70%       phÇn  nhËp  thu  cßn  l¹  TµichÝnh  iBé    . quy ®Þnh  thÓ  cô  møc  ®iÒu    tiÕtthªm          phïhîp ®èi víitõng lo¹   i  doanh  nghiÖp. Giao  Tµi chÝnh  Bé    xem  xÐt    gi¶iquyÕt    vÒ thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víi m Æt  hµng  tr÷ theo  dù    yªu cÇu  cña  ChÝnh  phñ    nh: ph©n  bãn,  thuèc    trõ s©u  . .. cßn tån kho ®Õn  ngµy  th¸ng 12  31    n¨m  1998  doanh  ë  nghiÖp, nÕu    møc  tr÷cã  dù    ¶nh  hëng    tíkÕt  i qu¶  kinh doanh    cña  doanh  nghiÖp' . ' §iÒu 2. NghÞ  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1999. Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ,  Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng chÞu  tr¸ch   nhiÖm    thihµnh  NghÞ  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2