intTypePromotion=1

Nghị định 102/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
106
lượt xem
7
download

Nghị định 102/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 102/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 102/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ña ch Ý n h  p h ñ  sè 102/2001/N§­C P  n g µy  31 th¸ng 12 n¨ m  2001 Q u y   Þ n h  chi tiÕt Ò  kiÓ m  tra sau  ®  v th«ng q u a n   ® èi víi µ n g  h o¸  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u  h x n C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  LuËt H¶iquan  cø  32      ngµy  th¸ng6  29    n¨m 2001;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan, Ngh Þ   Þ nh:  ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu    1. KiÓm     th«ng  trasau  quan KiÓm    trasau th«ng quan   lµ ho¹t®éng    kiÓm     tracña  quan    c¬  h¶i quan  nh»m   thÈm  ®Þnh tÝnh  chÝnh    x¸c,trung thùc cña        néidung    c¸c chøng      tõ mµ chñ  hµng  ho¸ hoÆc   ngêi ® îc ñy      quyÒn,  chøc, c¸  tæ    nh©n   trùc tiÕp    xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu (sau ®©y   viÕtlµ ®¬n  ® îc kiÓm     khai,nép, xuÊt     vÞ    tra)®∙        tr×nh víi quan        c¬  h¶iquan,®Ó     ng¨n chÆn,  lýhµnh        xö    viviph¹m  ph¸p luËtvÒ      h¶iquan, gian lËn        thuÕ, viph¹m      chÝnh s¸ch qu¶n      lýxuÊt nhËp    khÈu      ®èi víi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan. §iÒu     îng vµ  2. §èit   ph¹m    vikiÓm  tra 1.§èit      îng kiÓm    trasau  th«ng quan      lµc¸cchøng      tõ,sæ s¸ch kÕ    to¸n,    c¸c chøng    tõ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn     l«hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan;hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan.  2. ViÖc    kiÓm     tra sau th«ng quan chØ   îc tiÕn  ®   hµnh    khi ph¸thiÖn    cã  dÊu hiÖu    vi ph¹m  ph¸p  luËtvÒ       h¶i quan  ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan. 3.ViÖc    kiÓm      trac¸cchøng      tõ,sæ s¸ch,hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®∙  îcth«ng  ®   quan quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 1  nµy  îcthùc hiÖn  sau: ®     nh  a) ChØ     kiÓm      trac¸c chøng    tõ thuéc diÖn    ph¶i® îcl gi÷theo     u    quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtcho          títhêi®iÓm   i quyÕt ®Þnh    kiÓm    îcban  tra®   hµnh; b) ChØ  kiÓm     trathùc tÕ    hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îc th«ng  ®∙    quan nÕu hµng    cßn  ho¸ ®ã  ®ang  îcl gi÷t¹ ®¬n  ® îckiÓm    ®  u    i   vÞ    trahoÆc   c¬  quan    h¶iquan  c¨n cø    cã    ®Ó chøng  minh hµng    hiÖn  ho¸ ®ã  ®ang  îcc¸c tæ  ®     chøc,c¸nh©n      kh¸cl gi÷,qu¶n     u    lý;
  2. 2 c) ViÖc    kiÓm       tralµ cÇn  thiÕt®Ó   quan      c¬  h¶iquan  c¨n cø  cã    kÕt luËn  chÝnh      x¸cnéidung  kiÓm  tra. 4. Trong      thêih¹n  (n¨m) n¨m      05    kÓ tõ ngµy hµng ho¸  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îcth«ng  ®   quan, c¬    quan    h¶iquan  îc¸p dông  ®     biÖn  ph¸p kiÓm     trasau  th«ng quan  nÕu  ph¸thiÖn  dÊu    cã  hiÖu    vi ph¹m ph¸p luËt h¶i quan      ®èi    víi hµng    ho¸ ®ã. §iÒu    3. Nguyªn  kiÓm    t¾c  tra,thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh  ký    kiÓm  tra 1. Ho¹t ®éng      kiÓm     tra sau th«ng quan ph¶i ® îc tiÕn      hµnh theo ®óng  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt;  b¶o ®¶m  kh¸ch quan,chÝnh        x¸c,kh«ng  g©y c¶n    trë ®Õn     ho¹t®éng  cña  ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra. 2. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  quyÕt  ký  ®Þnh kiÓm     trasau th«ng quan ®èi      víic¸c ®¬n  trong ph¹m  vÞ    vi,  ®Þa  bµn  qu¶n    lýcña m×nh. 3. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan  quyÕt  ký  ®Þnh  kiÓm     tra sau  th«ng quan        êng    néidung  ®èi víi tr c¸c hîp cã    kiÓm    traphøc    t¹p,ph¹m    vikiÓm  trali     ªnquan ®Õn   nhiÒu  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. 4.C¬    quan    h¶iquan  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho ®¬n  vÞ  ® îckiÓm    quyÕt ®Þnh    travÒ    kiÓm    trasau  th«ng  quan chËm   nhÊt lµ05      (n¨m)  ngµy  lµm  viÖc  ícngµy  tr   tiÕn hµnh    kiÓm    tra. C h ¬ n g  II N éi d u n g, tr×nh tù,  thñ tôc ki Ó m  tra §iÒu      4. Néi dung  kiÓm    trasau  th«ng  quan  1. KiÓm       tra tÝnh chÝnh    x¸c,trung thùc    nh÷ng    néi dung  ® îc kª  ®∙    khai   trªntê khai h¶i quan, c¸c chøng    ® îc xuÊt tr×nh,nép              tõ ®∙        cho  quan    c¬  h¶i quan, c¸c chøng          tõ,sæ s¸ch kÕ    to¸n cã  ªnquan    li   ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËth¶iquan.       2. KiÓm       trathùc tÕ    hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan  theo quy    ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 3  2  ®Þnh  nµy. 3.KiÓm       traviÖc chÊp  hµnh    c¸cquy  ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ      thuÕ      ®èi víi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,chÝnh    s¸ch qu¶n      lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu.   §iÒu    5. Tr×nh    tùkiÓm  tra ViÖc  kiÓm     îctiÕn  tra®   hµnh  theo  tr×nh  sau: tù  1. Ban    hµnh quyÕt ®Þnh  kiÓm     th«ng  travµ  b¸o quyÕt ®Þnh  kiÓm     tra cho  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tratheo quy    ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 3  ®Þnh  nµy. 2. C«ng  quyÕt    bè  ®Þnh  kiÓm     tæ  travµ  chøc thùc hiÖn    kiÓm     tratheo  néidung    quyÕt ®Þnh    kiÓm tra. 3. Trong      qu¸ tr×nh kiÓm      tra,nÕu    ph¸thiÖn  viph¹m  cã    ph¸p    lËp luËtth×    biªnb¶n      viph¹m theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.  
  3. 3 4.§¸nh      gi¸kÕt  qu¶  kiÓm  tra. 5.LËp      biªnb¶n  kÕt  luËn  kiÓm  tra. 6.Tæ     chøc  thùc hiÖn    kÕt  luËn  kiÓm  tra. §iÒu      6. Néi dung  quyÕt ®Þnh    kiÓm  tra Néi dung    quyÕt ®Þnh    kiÓm    tragåm: 1.C¨n  ph¸p lývµ    kiÓm    cø      lýdo  tra. 2.Néi dung,ph¹m          vikiÓm  tra. 3.Thêih¹n      kiÓm  tra. 4. Trëng    ®oµn  c¸c thµnh    vµ    viªn®oµn kiÓm     tra(sau ®©y  viÕt lµ ngêi       kiÓm  . tra) 5.Tr¸chnhiÖm      cña  ngêikiÓm    ®¬n  ® îckiÓm    travµ  vÞ    tra. §iÒu    7. Thêih¹n    kiÓm  tra 1. Thêi h¹n      kiÓm       tra trùc tiÕp  i t¹ ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra cña mçi quyÕt  ®Þnh kiÓm      lµ05  tratèi ®a    (n¨m)ngµy    lµm viÖc.   2. Trong  êng    tr hîp cÇn  thiÕtph¶i cã      thªm    thêigian kiÓm       tra®Ó hoµn  tÊtc¸c néidung        kiÓm      trath× ngêiký    quyÕt  ®Þnh kiÓm    traquyÕt  ®Þnh  viÖc  giah¹n thêigian kiÓm            tra.Thêigian giah¹n tèi lµ05            ®a    (n¨m)ngµy    lµm  viÖc. 3. Thêi gian        gia h¹n  îc th«ng      gia h¹n,lýdo    ®   b¸o b»ng    v¨n b¶n cho ®¬n  vÞ  îckiÓm  ®   tra.   §iÒu      kÕt  8. Biªnb¶n  luËn  kiÓm  tra 1. KÕt    thóc kiÓm       tra,Trëng ®oµn kiÓm     biªnb¶n  tralËp    kÕt luËn kiÓm  tratheo c¸cyªu cÇu          sau: a) Ph¶n      ¸nh kh¸ch quan,trung thùc,®Çy  c¸cnéidung  kiÓm          ®ñ      ®∙  tra; b) KÕt luËn  rµng  râ  møc     ®é ®óng,    sai,tr¸ch nhiÖm     cña  chøc, c¸ tæ      nh©n  ªnquan  nh÷ng  li   vµ  vÊn    ®Ò cÇn    gi¶iquyÕt; c)KiÕn    nghÞ    c¸cbiÖn  ph¸p kh¾c    phôc  hËu  qu¶  (nÕu  cã). 2. Biªn b¶n      kÕt luËn kiÓm     ch÷  cña  tra cã  ký  Trëng ®oµn kiÓm     tra vµ  ngêi®øng    ®Çu  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    trahoÆc   ngêi® îcngêi®øng        ®Çu  ®¬n  vÞ  ® îckiÓm    quyÒn.   trañy    3. Trêng    hîp ngêi ®øng    ®Çu  hoÆc  ngêi ® îc ñy      quyÒn  cña  ngêi ®øng    ®Çu  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    trakh«ng  nhÊt trÝvíi         dung    néi biªnb¶n kÕt luËn kiÓm   tra th×  quyÒn      cã  gi¶itr×nh    vÒ nh÷ng    néi dung  kh«ng  nhÊt    kiÕn    trÝ.ý  gi¶i tr×nh cña    ®¬n  ® îcghi®Çy  trongbiªnb¶n  vÞ      ®ñ      kÕt luËn kiÓm tra. §iÒu    lýkÕt  kiÓm  9. Xö    qu¶  tra 1. Biªn b¶n      kÕt luËn  kiÓm      tra,gi¶itr×nh cña    ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tra(nÕu  cã),biªn b¶n        vi ph¹m ph¸p luËt cña    ®¬n   ® îc kiÓm       vÞ    tra lµ c¨n  ®Ó   cø  c¬ 
  4. 4 quan    h¶iquan  c¸cc¬  vµ    quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn kh¸c quyÕt    ®Þnh viÖc  truy thu    thuÕ, truy hoµn      thuÕ, ph¹ttiÒn,xö          lý vi ph¹m hµnh  chÝnh      vÒ h¶i quan  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   2. Thêi h¹n      thùc hiÖn    viÖc      truythu thuÕ, truyhoµn      thuÕ, ph¹ttiÒn  îc     ®   thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  cña ph¸p      luËtvÒ thuÕ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   C h ¬ n g  III n g h Ü a  v ô  v µ q u y Ò n  trong ki Ó m  tra s a u th«ng q u a n §iÒu    10. NghÜa  vµ  vô  quyÒn  cña  ngêikiÓm    tra 1.NghÜa  cña    vô  ngêikiÓm    tra: a) XuÊt    tr×nh quyÕt ®Þnh      kiÓm    chøng  travµ  minh      thh¶iquan; b) Thùc    hiÖn  ®óng  tr×nh tùkiÓm            tra, tôckiÓm    thñ tra; c)Tu©n      thñ ph¸p luËt;    b¶o  ®¶m   tÝnh  kh¸ch quan,chÝnh      x¸c; d) Kh«ng  a  c¸c yªu  ® ra    cÇu    tr¸ ph¸p  i luËt,g©y    khã kh¨n,phiÒn  cho    hµ  ®¬n  ® îckiÓm      chøc,c¸nh©n  li   vÞ    tra, tæ  c¸c     cã  ªnquan; ®)  Kh«ng  ý  cè  kÕt  luËn    thËt; saisù  e) B¸o      c¸o ngêiký    quyÕt ®Þnh    kiÓm    kiÕn  travµ  nghÞ    c¸cbiÖn  ph¸p gi¶i     quyÕt kÕt    qu¶  kiÓm    tra;  g) ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ      tr       biªnb¶n  kÕt  luËn  kiÓm  tra; h) ChÊp  hµnh quy chÕ  b¶o mËt; qu¶n    sö    lývµ  dông ®óng môc ®Ých  c¸cchøng        îccung    tõ,tµiliÖu ®   cÊp. 2.QuyÒn    cña  ngêikiÓm    tra: a) Yªu cÇu ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra xuÊt tr×nh      c¸c chøng      tõ,sæ s¸ch kÕ  to¸n,c¸cchøng        tõ kh¸c li     ªnquan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îc ®∙    th«ng quan;  b) KiÓm       trathùc tÕ    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  i 3  §iÒu  NghÞ  2  ®Þnh nµy; c) LËp      biªnb¶n  kÕt luËn kiÓm      tra,biªnb¶n    viph¹m      êng    ®èi víitr hîp cã  viph¹m    ph¸p luËtvµ      kiÕn  nghÞ  biÖn  ph¸p gi¶i     quyÕt; d) p  ¸ dông    c¸c biÖn ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu    11. QuyÒn  nghÜa  cña  vµ  vô  ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra 1.QuyÒn    cña  ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra: a) Yªu    cÇu  ngêikiÓm      traxuÊt tr×nh quyÕt      ®Þnh  kiÓm     tra,chøng minh  thh¶iquan;     b) Tõ    chèiviÖc    kiÓm    tranÕu  quyÕt  ®Þnh  kiÓm    trakh«ng  ®óng    víiquy  ®Þnh cña ph¸p luËt;    
  5. 5 c)KhiÕu        hµnh        n¹i, c¸o vÒ  tè viviph¹m  ph¸p luËtcña      ngêikiÓm      tratrong  qu¸ tr×nh kiÓm      tra; d) §îcgi¶i       tr×nh vÒ      biªnb¶n  kÕt  luËn  kiÓm    tra,kiÕn  nghÞ  biÖn  vÒ  ph¸p  gi¶i  quyÕt cña    ngêikiÓm      tra; ®)  NhËn    biªnb¶n  kÕt  luËn  kiÓm  tra; e) Yªu cÇu  quan    c¬  h¶iquan    êng  båi th thiÖth¹ido      viÖc  lýkÕt  xö    qu¶  kiÓm    trakh«ng ®óng  ph¸p luËtg©y      ra. 2.NghÜa  cña    vô  ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra: a) Cö    ngêicã    thÈm  quyÒn  lµm  viÖc    víingêikiÓm      tra; b) T¹o    ®iÒu  kiÖn    ®Ó ngêi   kiÓm      trathihµnh  nhiÖm  vô; c)Cung    cÊp ®Çy  c¸cchøng      ®ñ    tõ,sæ s¸ch kÕ    c¸cchøng      to¸nvµ    tõkh¸c  cã  ªnquan  li   ®Õn  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo yªu cÇu cña ngêi  kiÓm  tra; d) §¬n  ® îckiÓm     vÞ    traph¶ichÊp    hµnh    c¸c quy ®Þnh  kiÓm     vÒ  trasau  th«ng quan,quyÕt ®Þnh      kiÓm      tra,biªnb¶n kÕt luËn kiÓm  tra; ®)  Kh«ng  c¶n      trëho¹t®éng  kiÓm      tradíimäi  h×nh  thøc. §iÒu    12. Phèihîp kiÓm      tra C¸c  quan, tæ  c¬    chøc, c¸    nh©n  i   l ªnquan    t¹o ®iÒu kiÖn, cung    cÊp    c¸c chøng      tõ,sæ s¸ch kÕ    to¸n,th«ng  ,   iÖu cÇn    tin  l   tµi thiÕt  ,phôc  trùctiÕp  vô    cho  viÖc  kiÓm    th«ng quan  trasau    theo yªu cÇu      b»ng    v¨nb¶n  c¬  cña  quan    h¶iquan. C h ¬ n g  IV Gi¶i q u y Õt k hi Õ u n¹i,  tè c¸o, ö  lý  x vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g §iÒu      13. Gi¶iquyÕt  khiÕu  ,   n¹i  c¸o tè QuyÒn  nghÜa  cña  vµ  vô  ®¬n  ® îckiÓm     khiÕu  ,       vÞ    travÒ  n¹i  c¸o;thñ tè tôc,thÈm     quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu      n¹i,tè c¸o thùc hiÖn theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt vÒ     khiÕu    c¸o  c¸c quy  n¹i,tè  vµ    ®Þnh   kh¸c cña    ph¸p luËt cã  ªn   li   quan. §iÒu    lýviph¹m, khen  ëng 14. Xö        th 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh nµy,tïytheo      møc  viph¹m, bÞ  lýtheo quy  ®é      xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2. Ngêi ® îc giao        nhiÖm   kiÓm     c¸c c¸ nh©n  vô  tra vµ      kh¸c cã  ªnquan    li   nÕu   i lî dông    chøc   vô, quyÒn  h¹n, nhiÖm   ® îc giao      vô    ®Ó lµm  i tr¸ c¸c    quy  ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy    xö    th× bÞ  lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.     3. Trêng  ngêi ký    hîp    quyÕt ®Þnh kiÓm     trasau th«ng quan, ngêi kiÓm      trasau    th«ng quan  quyÕt  cã  ®Þnh, hµnh      viviph¹m ph¸p luËt,g©y    thiÖth¹i    
  6. 6 cho ®¬n  ® îckiÓm      vÞ    trath× ph¶ibåith     êng  thiÖth¹icho      ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tra theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   4.    C¬ quan    h¶i quan, c«ng    chøc    h¶i quan  thµnh  cã  tÝch trong viÖc  kiÓm     tra sau th«ng quan; c¬    quan, tæ    chøc, c¸    nh©n  kh¸c  thµnh  cã  tÝch  trong viÖc    phèihîp,thùc hiÖn        viÖc  kiÓm     trasau th«ng quan  îckhen  ëng  ®   th theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V T æ  c h ø c thùc hi Ö n §iÒu      15. Tæ chøc    thùc hiÖn 1.Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan x©y  dùng  së  liÖu,thu thËp  c¬  d÷      vµ trao ® æi    th«ng    tintrong níc vµ      ngoµi níc ®Ó       phôc  cho  vô  viÖc kiÓm     tra sau th«ng  quan theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn    chøc      c¸c tæ  trùcthuéc ë    trong nícvµ      ngoµiníc     cung cÊp    c¸c chøng    tõ,th«ng    tincÇn  thiÕtcã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc kiÓm     tra sau  th«ng  quan theo yªu cÇu      b»ng    v¨n b¶n cña  quan    c¬  h¶iquan. §iÒu    16. §iÒu  kho¶n    thihµnh 1.NghÞ    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2002. 2. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2