Nghị định 102/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
9
download

Nghị định 102/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 102/2002/NĐ-CP về việc quy định chế độ trợ cấp với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 102/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2002/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 102/2002/N -CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY NNH CH TR C P I V I B NH BINH HO C CÔNG NHÂN, VIÊN CH C NGH VI C HƯ NG CH M T S C LAO NG NG TH I LÀ THƯƠNG BINH, NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng ngày 29 tháng 8 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. i tư ng hư ng ch tr c p dư i ây là các i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh c a Chính ph s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995. i u 2. Ch tr c p 1. B nh binh có th i gian ph c v trong quân i ho c công an nhân dân t 15 năm tr lên ho c công nhân, viên ch c ngh vi c hư ng ch m t s c lao ng (g i t t là công nhân, viên ch c m t s c lao ng) có th i gian công tác th c t t 20 năm tr lên ng th i là thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh (g i chung là thương binh) thì ư c hư ng 2 kho n tr c p sau: a) Tr c p thương t t hàng tháng i v i thương binh (tr c p thương binh). b) Tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng. 2. B nh binh có th i gian ph c v trong quân i ho c công an nhân dân dư i 15 năm ho c công nhân, viên ch c m t s c lao ng có th i gian công tác th c t dư i 20 năm ng th i là thương binh ư c hư ng tr c p theo quy nh sau: a) Sau khi ã tr i t l m t s c lao ng do thương t t, có t l m t s c lao ng còn l i do m au, b nh t t thì ngoài tr c p thương binh s ư c hư ng tr c p b nh binh ho c m t s c lao ng theo quy nh hi n hành.
  2. b) Trư ng h p không i u ki n hư ng ho c sau khi tính hư ng c hai lo i tr c p trên mà th p hơn so v i tr c p ang hư ng thì ư c ti p t c hư ng tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng hi n hư ng. 3. Căn c th c hi n ch quy nh t i i u này là h sơ g c do cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý ( i v i quân nhân, công an nhân dân hư ng tr c p b nh binh) ho c do cơ quan b o hi m xã h i qu n lý ( i v i công nhân, viên ch c hư ng tr c p m t s c lao ng). i u 3. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o, t ch c và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. 2. B o hi m Xã h i Vi t Nam căn c hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o, hư ng d n vi c rà soát h sơ, xác nh i tư ng là công nhân viên ch c m t s c lao ng hư ng tr c p theo quy nh c a Ngh nh này. 3. B Tài chính b trí kinh phí th c hi n tr c p iv i i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. i u 4. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản