Nghị định 102/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
4
download

Nghị định 102/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 102/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2003/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 102/2003/N -CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 V S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; y m nh vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , áp ng nhu c u s d ng năng lư ng ngày m t cao hơn c a n n kinh t qu c dân, ng th i b o v t t môi trư ng, khai thác h p lý các ngu n tài nguyên năng lư ng, th c hi n phát tri n kinh t - xã h i b n v ng; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong s n xu t công nghi p, trong các toà nhà, i v i các thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng và trong sinh ho t c a nhân dân. i u 2. i tư ng áp d ng Nghi nh này áp d ng cho m i t ch c, cá nhân sinh s ng, ho t ng và làm vi c trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Năng lư ng là d ng v t ch t có kh năng sinh công, bao g m ngu n năng lư ng sơ c p: than, d u, khí t và ngu n năng lư ng th c p là nhi t năng, i n năng ư c sinh ra thông qua quá trình chuy n hoá năng lư ng sơ c p.
 2. 2. S d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu là s d ng năng lư ng m t cách h p lý, nh m gi m m c tiêu th năng lư ng, gi m chi phí năng lư ng cho ho t ng c a các phương ti n, thi t b s d ng năng lư ng mà v n m b o nhu c u năng lư ng c n thi t cho các quá trình s n xu t, d ch v và sinh ho t. 3. Cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m là cơ s có m c tiêu th nhiên li u và nhi t năng t ng c ng hàng năm quy i ra t n d u tương ương t m t nghìn t n (1.000 TOE) tr lên ho c công su t s d ng i n trung bình t năm trăm (500)KW tr lên, ho c tiêu th i n năng hàng năm t ba tri u (3.000.000) KWh tr lên. 4. Toà nhà là các công trình cao t ng dùng làm siêu th , khách s n, văn phòng, tr s cơ quan và nhà . 5. Toà nhà ư c l a ch n là m t ho c nhi u toà nhà t i cùng m t a ch áp ng m t trong các i u ki n sau ây: - ư c cung c p i n năng t tr m bi n áp có t ng công su t l p t t 750 KVA tr lên. - S d ng năng lư ng thương m i bao g m i n năng và nhi t năng trong m t năm t ng c ng t 10 tri u MJ (Megajul) ho c 2.800.000 KWh i n năng tương ương tr lên. 6. S n phNm ti t ki m năng lư ng là các thi t b , phương ti n t hi u su t cao v i m c tiêu th năng lư ng th p và các lo i v t li u cách nhi t có h s cách nhi t t t, ư c thi t k , ch t o, s n xu t và th nghi m phù h p tiêu chuNn Vi t Nam v h n m c s d ng năng lư ng và h n m c t n th t năng lư ng. Chương 2: S D NG NĂNG LƯ NG TRONG CÁC CƠ S S N XU T i u 4. Bi n pháp v công ngh Các cơ s s n xu t th c hi n s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu b ng các bi n pháp ch y u sau ây: 1. C i ti n, h p lý hoá quá trình t nhiên li u. 2. C i ti n, h p lý hoá quá trình gia nhi t, làm l nh và chuy n hoá nhi t năng thành cơ năng. 3. Gi m t n th t nhi t do truy n nhi t. 4. S d ng l i nhi t th i. 5. C i ti n, h p lý hoá quá trình chuy n hoá nhi t năng thành i n năng. 6. Gi m t n th t i n năng trong truy n t i, phân ph i, s d ng i n năng.
 3. 7. C i ti n, h p lý hoá quá trình chuy n hoá t i n năng thành cơ năng, nhi t năng. ư8. L a ch n, thay th h p lý ngu n năng lư ng s d ng nh m t hi u qu năng lư ng cao hơn. 9. Phát tri n s d ng các ngu n năng lư ng tái t o ti t ki m các ngu n năng lư ng không tái t o ư c như than á, s n phNm d u, khí t. i u 5. Trách nhi m c a các cơ s s n xu t 1. Cơ s s n xu t ho t ng trong các lĩnh v c dư i ây có trách nhi m th c hi n các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu : a) Các cơ s ch bi n, gia công, s n xu t s n phNm hàng hoá; cơ s s a ch a máy móc, thi t b ; b) Khai thác m ; c) S n xu t, cung c p i n năng; d) S n xu t, cung c p nhi t năng. 2. Hàng năm, cơ s s n xu t quy nh t i kho n 1 i u này ph i ăng ký ch tiêu ti t ki m năng lư ng, l p b n th ng kê tình hình s d ng năng lư ng, ch tiêu tiêu hao năng lư ng trên m t ơn v s n phNm, báo cáo S Công nghi p; i v i cơ s tr ng i m báo cáo S Công nghi p và B Công nghi p. i u 6. Trách nhi m c a các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m 1. Hàng năm, cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m ph i báo cáo S Công nghi p và B Công nghi p tình hình, i u ki n và hi u su t s d ng nhiên li u, s d ng nhi t, s d ng i n; tình hình d b , c i ti n, thay th , l p t m i các máy móc, thi t b s d ng nhiên li u, s d ng nhi t, s d ng i n; các máy móc, thi t b ư c l p t cho m c ích s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 2. Xây d ng ch trách nhi m i v i t ng t p th , t ng cá nhân liên quan trong vi c th c hi n s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , có ch khen thư ng i v i nh ng t p th , cá nhân có thành tích và k lu t i v i các t p th , cá nhân có vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 3. Ph i có cán b chuyên trách, giúp Giám c qu n lý năng lư ng. Cán b chuyên trách v qu n lý năng lư ng ph i có trình i h c, ư c ào t o v các chuyên ngành năng lư ng. 4. Cán b chuyên trách v qu n lý năng lư ng ch u trách nhi m giúp Giám c qu n lý, giám sát phương ti n s d ng năng lư ng và vi c th c hi n các gi i pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; theo úng các quy nh c a B Công nghi p. 5. Trong trư ng h p cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m không th c hi n y các quy nh, tiêu chuNn v h n m c s d ng năng lư ng ư c ban hành theo quy
 4. nh t i i m b kho n 3 i u 20 Ngh nh này, B Công nghi p thông báo v nh ng vi c c n ph i th c hi n và yêu c u cơ s l p, trình duy t k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . Chương 3:
 5. S D NG NĂNG LƯ NG TRONG CÁC TOÀ NHÀ i u 7. Trách nhi m trong u tư xây d ng các toà nhà T ch c, cá nhân tham gia tư v n thi t k , u tư, xây d ng, s h u các toà nhà có trách nhi m th c hi n các gi i pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu sau ây: 1. T n d ng các i u ki n t nhiên ho c các gi i pháp c u t o ki n trúc thích h p nh m gi m tiêu hao năng lư ng cho chi u sáng, thông gió, làm mát và sư i m. 2. S d ng các v t li u cách nhi t ư c s n xu t theo tiêu chuNn ti t ki m năng lư ng h n ch vi c truy n nhi t qua tư ng, c a ra vào và c a s . 3. S d ng các thi t b ư c ch t o theo tiêu chuNn ti t ki m năng lư ng l p t trong toà nhà. 4. B trí h p lý các trang thi t b nh m t ư c hi u qu cao theo hư ng ti t ki m năng lư ng. i u 8. Toà nhà ư c l a ch n 1. Vi c thi t k và xây d ng các toà nhà, các h ng m c công trình toà nhà ư c l a ch n ph i tuân th các tiêu chuNn, quy chuNn và các quy ph m thi t k v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ư c ban hành theo quy nh t i i m c kho n 3 i u 20 Ngh nh này. ư2. Trong h sơ xin c p phép xây d ng toà nhà ư c l a ch n ph i có tài li u thuy t minh v các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 3. B Xây d ng có trách nhi m hư ng d n và yêu c u th c hi n các bi n pháp c n thi t nh m s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong trư ng h p các t ch c, cá nhân tham gia tư v n thi t k , u tư, xây d ng, s h u các toà nhà chưa th c hi n các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . i u 9. Tr s cơ quan 1. Tr s cơ quan xây d ng m i t ngu n v n ngân sách ph i tuân th các tiêu chuNn và quy ph m thi t k v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ư c ban hành theo quy nh t i i m c kho n 3 i u 20 Ngh nh này. 2. Hàng năm, k t h p v i vi c s a ch a, b o dư ng các trang, thi t b công s , các cơ quan nhà nư c xây d ng k ho ch c th trong ngu n kinh phí hàng năm th c hi n vi c thay th d n các trang, thi t b cũ, l c h u, tiêu hao nhi u năng lư ng b ng các trang, thi t b ã ư c xác nh là s n phNm ti t ki m năng lư ng có ch tiêu tiêu hao năng lư ng tiên ti n trong chi u sáng, thông gió, i u hoà nhi t , bơm nư c và các trang, thi t b sinh ho t khác, nh m gi m m c tiêu dùng năng lư ng t i tr s làm vi c.
 6. Chương 4: TRANG THI T BN, PHƯƠNG TI N S D NG NĂNG LƯ NG i u 10. Trách nhi m c a nhà ch t o, xu t nh p khNu T ch c, cá nhân là nhà ch t o, kinh doanh, xu t nh p khNu trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng có trách nhi m áp d ng các gi i pháp khoa h c và công ngh nh m ch t o các trang thi t b , phương ti n s d ng ti t ki m năng lư ng và cung c p y cho khách hàng các thông tin c n thi t liên quan n hi u su t, m c tiêu th năng lư ng c a trang thi t b , phương ti n. i u 11. Thi t b ư c l a ch n 1. Trang thi t b , phương ti n ư c qu n lý ch t ch v s d ng năng lư ng bao g m: các lo i trang thi t b , phương ti n ư c s d ng r ng rãi trong nư c và tiêu th kh i lư ng l n năng lư ng theo danh m c quy nh c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 2. B Công nghi p khuy n ngh ho c có gi i pháp h tr các nhà ch t o c i thi n c tính tiêu th năng lư ng c a thi t b ư c l a ch n, nh m nâng cao tính tiên ti n v ch tiêu tiêu th năng lư ng c a thi t b ư c l a ch n. i u 12. Tem ch t lư ng ti t ki m năng lư ng 1. T ch c, cá nhân ch t o, nh p khNu, buôn bán các s n phNm là các trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng ph i ghi rõ ch tiêu tiêu hao năng lư ng trong b n hư ng d n s d ng ho c trên nhãn s n phNm hàng hoá. 2. Căn c các tiêu chuNn qu c gia v h n m c tiêu hao năng lư ng ư c ban hành theo quy nh t i i m b kho n 3 i u 20 Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm theo ch tiêu hi u qu năng lư ng, các t ch c, cá nhân ho t ng ch t o, nh p khNu các s n phNm là các trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng t công b và t ch u trách nhi m m b o ch t lư ng v ch tiêu hi u qu năng lư ng c a s n phNm. Trên cơ s các s n phNm m b o tiêu chuNn theo quy nh, t ch c, cá nhân có th ăng ký xin c p ch ng ch và ư c dán tem ch ng nh n ch t lư ng s n phNm t tiêu chuNn ti t ki m năng lư ng. Chương 5: S D NG NĂNG LƯ NG TRONG SINH HO T i u 13. Trách nhi m ti t ki m năng lư ng trong sinh ho t T ch c, cá nhân có trách nhi m s d ng các trang thi t b chi u sáng, thông gió, i u hoà nhi t , bơm nư c và các trang thi t b ph c v sinh ho t khác có ch tiêu tiêu hao năng lư ng tiên ti n, thay th cho các trang thi t b có ch tiêu tiêu hao năng
 7. lư ng l c h u, nh m gi m chi phí năng lư ng và góp ph n th c hi n chính sách ti t ki m năng lư ng c a nhà nư c. i u 14. Gi i pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong sinh ho t 1. Áp d ng chính sách giá năng lư ng h p lý trong sinh ho t nh m thúc Ny vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 2. Áp d ng các ch d n c a B Xây d ng ư c ban hành theo quy nh t i i m c kho n 3 i u 20 Ngh nh này khi s d ng các lo i v t li u xây d ng và các trang thi t b s d ng nhi u năng lư ng như: máy i u hoà không khí, các thi t b cơ khí dùng cho m c ích thông gió, thi t b chi u sáng, thi t b cung c p nư c nóng, thang máy l p t trong nhà t m c ích s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 3. H n ch t i a s d ng các thi t b i n công su t l n vào các gi cao i m c a bi u ph t i h th ng i n. Chương 6: CÁC BI N PHÁP KHUY N KHÍCH, THÚC YS D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU i u 15. Các chính sách h tr , khuy n khích s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 1. Các trang thi t b , v t tư, dây chuy n công ngh nh p khNu cho m c ích ti t ki m năng lư ng, các s n phNm thu c danh m c các s n phNm ti t ki m năng lư ng ư c khuy n khích s n xu t hay nh p khNu ư c hư ng các ưu ãi v thu theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n các bi n pháp ti t ki m năng lư ng ư c thư ng ti t ki m theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c. 3. Doanh nghi p có d án u tư s n xu t s n phNm ti t ki m năng lư ng, nh p khNu dây chuy n công ngh m i ho c u tư chi u sâu nh m ti t ki m năng lư ng ư c xem xét vay v n trung h n ho c dài h n t Qu H tr phát tri n, Qu H tr phát tri n khoa h c và công ngh . i u 16. Các bi n pháp thúc Ny khoa h c công ngh ph c v m c tiêu s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 1. Hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng các chương trình, d án thúc Ny s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , b trí ph n kinh phí nghiên c u phát tri n khoa h c, công ngh và môi trư ng v i t l thích áng cho nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ph c v m c tiêu s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu .
 8. 2. N i dung các chương trình, d án thúc Ny s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu bao g m: a) Phát tri n công ngh s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu thích h p v i các ngành công nghi p, có vai trò quan tr ng trong n n kinh t qu c dân; b) H tr nghiên c u phát tri n và ng d ng k thu t thông d ng v ti t ki m năng lư ng ã ư c kh ng nh có hi u qu rõ r t trong th c t ; c) Gi i thi u và ng d ng các công ngh , cung c p thông tin r ng rãi liên quan n công ngh s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . i u 17. Nâng cao nh n th c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ph bi n, tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng và các ho t ng khác nâng cao nh n th c c a nhân dân, ng viên s tham gia c a nhân dân trong lĩnh v c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 2. Các bi n pháp nâng cao nh n th c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu bao g m: a) ào t o, xây d ng và phát tri n i ngũ cán b qu n lý chuyên trách v ti t ki m năng lư ng, s d ng năng lư ng hi u qu cho các cơ s , các ngành, các a phương; b) Ph c p n i dung ti t ki m năng lư ng thông qua chương trình truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng; c) ưa n i dung thúc Ny ti t ki m năng lư ng vào ho t ng c a các H i khoa h c k thu t, t ch c oàn th qu n chúng. T ch c các h i thi sáng t o v ti t ki m năng lư ng, ti n hành các chương trình v n ng ti t ki m năng lư ng. i u 18. Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu Căn c m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng trình Th tư ng Chính ph chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu v i các n i dung: 1. Nghiên c u, phát tri n các d án s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , thúc Ny b o v môi trư ng và kh c ph c các v n môi trư ng phát sinh t s n xu t và s d ng năng lư ng. 2. Xây d ng k ho ch v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 3. Giáo d c, ào t o, ph bi n thông tin, tuyên truy n c ng ng trong lĩnh v c phát tri n, thúc Ny s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , b o v môi trư ng. Chương 7:
 9. QU N LÝ NHÀ NƯ C V S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU i u 19. N i dung qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n. 2. Ban hành các quy ch , quy nh v công tác tư v n ti t ki m năng lư ng, ki m toán năng lư ng, ki m nh c p ch ng ch t tiêu chuNn ch t lư ng và dán tem ch t lư ng s n phNm ti t ki m năng lư ng. 3. Xây d ng chính sách nh p khNu trang thi t b , máy móc, chính sách chuy n giao công ngh , t ch c nghiên c u, áp d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c s d ng ti t ki m năng lư ng. 4. Tuyên truy n, ph bi n thông tin, giáo d c ph c p ki n th c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 5. T ch c và qu n lý các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c s d ng ti t ki m năng lư ng. 6. ào t o ngu n nhân l c trong lĩnh v c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 7. Ki m tra, thanh tra i v i ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . i u 20. Cơ quan qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . B Công nghi p ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu có các nhi m v sau: a) Ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu và qu n lý th c hi n chương trình; b) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph chính sách và bi n pháp th c hi n chính sách v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . c) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph k ho ch ti t ki m năng lư ng theo k ho ch năm năm và tri n khai k ho ch hàng năm; d) L p danh m c các trang thi t b ư c l a ch n, s n phNm ti t ki m năng lư ng, các s n phNm không ư c chuy n như ng ho c thu c di n ph i th i lo i trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b hàng năm; ) Ph i h p các ho t ng qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu gi a các B , ngành, a phương;
 10. e) Hư ng d n vi c th c hi n s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu i v i các cơ s s n xu t bao g m: l p và trình duy t k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , báo cáo tình hình s d ng năng lư ng, ki m toán năng lư ng; g) Ban hành các quy nh v trách nhi m nhà ch t o m b o yêu c u v c tính v n hành, tiêu th năng lư ng cho m i lo i thi t b ư c l a ch n và cung c p các thông tin liên quan n hi u su t s d ng năng lư ng c a thi t b ư c l a ch n vào n i dung nhãn hàng hoá; h) Quy nh th th c dán tem ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng; i) Quy nh t ch c tư v n có năng l c ho t ng trong lĩnh v c tư v n ti t ki n năng lư ng, ki m toán năng lư ng, ki m nh trư c khi c p ch ng ch ch t lư ng ti t ki m năng lư ng ho c cho phép dán tem ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng. 3. Nhi m v và quy n h n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong qu n lý ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu : a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng, nhi m v và quy n h n có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu t ng ngành, t ng a phương; b) B Khoa h c và Công ngh : Ban hành các tiêu chuNn qu c gia v h n m c s d ng năng lư ng cho các lo i trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng ang ư c s d ng ph bi n; Ban hành Quy ch v công tác ki m nh các thi t b , s n phNm t tiêu chuNn ho c phù h p tiêu chuNn qu c gia v h n m c s d ng năng lư ng. c) B Xây d ng: Ban hành Quy chuNn và tiêu chuNn v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong vi c xây d ng các toà nhà cao t ng; Quy nh ch t lư ng và c tính cách nhi t c a các lo i v t li u xây d ng. Hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, cung c p, s d ng các lo i v t li u xây d ng thích h p, nh m gi m m c truy n nhi t; Hư ng d n các ch u tư, ch s h u toà nhà, ch h gia ình th c hi n các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu i v i máy i u hoà không khí và các thi t b cơ khí khác dùng cho m c ích thông gió, thi t b chi u sáng, thi t b cung c p nư c nóng, thang máy. d) B Giao thông v n t i: Ph i h p v i B Công nghi p hư ng d n nhà ch t o th c hi n các quy nh v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu i v i các phương ti n s d ng năng lư ng trong lĩnh v c liên quan n giao thông v n t i.
 11. ) B Tài chính: Hư ng d n th c hi n các bi n pháp chính sách tài chính khuy n khích h tr s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 4. Nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh trong qu n lý ho t ng s d ng ti t ki m năng lư ng và hi u qu : a) U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu t i a phương theo hư ng d n c a B Công nghi p và các B , ngành liên quan; b) U ban nhân dân c p t nh quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c ho t ng trong lĩnh v c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu c a S Công nghi p, S Xây d ng a phương. Chương 8: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 21. Báo cáo, ki m tra 1. Các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m có trách nhi m nh kỳ báo cáo S Công nghi p, B Công nghi p các n i dung liên quan n i u ki n, tình hình s d ng năng lư ng, v n hành thi t b t i cơ s s n xu t theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này. Trong trư ng h p c n thi t, B Công nghi p có th ti n hành ki m tra t i ch các thi t b s d ng năng lư ng cùng v i các h sơ, tài li u có liên quan. 2. Trư ng h p cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m không th c hi n y các yêu c u t ra trong k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , B Công nghi p có văn b n nh c nh cơ s th c hi n nghiêm k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ã ư c duy t. 3. th c hi n nhi m v quy nh t i kho n 3 i u 8 Ngh nh này; trong trư ng h p c n thi t, B Xây d ng có quy n yêu c u các t ch c, cá nhân tham gia tư v n thi t k , u tư, xây d ng, s h u các toà nhà báo cáo các v n v thi t k , xây d ng ho c ti n hành ki m tra th c t t i toà nhà và h sơ, tài li u liên quan. 4. th c hi n nhi m v quy nh t i kho n 2 i u 11 Ngh nh này; trong trư ng h p c n thi t, B Công nghi p có quy n yêu c u nhà ch t o thi t b ư c l a ch n báo cáo các v n liên quan n c tính v n hành c a thi t b ho c ti n hành ki m tra th c t t i nhà máy, nhà kho và h sơ, tài li u có liên quan. 5. Vi c ki m tra t i ch quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u này ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v thanh tra và ki m tra. i u 22. Các hành vi vi ph m, m c x ph t
 12. 1. Ph t ti n t 1 tri u ng n 3 tri u ng i v i hành vi c a t ch c cá nhân không ghi rõ ch tiêu tiêu hao năng lư ng trong b n thuy t minh ho c trên nhãn hàng hoá. 2. Ph t ti n t 1 tri u ng n 5 tri u ng i v i m t trong các hành vi sau: a) S n xu t các trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng có c tính k thu t l c h u ã có quy nh ph i ình ch s n xu t; b) Nh p khNu các trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng có c tính k thu t l c h u ã có quy nh c m nh p khNu; c) Chuy n như ng các trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng thu c di n ph i th i lo i; d) S d ng tem ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng gi ho c s d ng kh ng (không ăng ki m) tem ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng; ) S d ng ch ng ch ch t lư ng ti t ki m năng lư ng cho s n phNm gi . 3. Ph t ti n t 5 tri u ng n 10 tri u ng i v i hành vi sau: a) Cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m không th c hi n k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu mà không có lý do chính áng; b) T ch c, cá nhân tái ph m hành vi chuy n như ng trang, thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng ã có quy nh ph i th i lo i. 4. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng tem ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng, ch ng ch ch t lư ng ti t ki m năng lư ng; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. ư5. Ngoài các hình th c x ph t chính và x ph t b sung ư c quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u các bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c ph i tái xu t trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng có c tính k thu t l c h u ã có quy nh c m nh p khNu; b) Bu c th i lo i trang thi t b , phương ti n s d ng năng lư ng thu c di n ph i th i lo i. i u 23. ThNm quy n x ph t vi ph m
 13. 1. U ban nhân dân c p t nh, thanh tra chuyên ngành có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Trư ng h p hành vi vi ph m thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan thì vi c x ph t do cơ quan th lý u tiên th c hi n. i u 24. Khen thư ng, k lu t 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu s ư c xét thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p có hành vi l m d ng ch c quy n, tư l i cá nhân, thi u trách nhi m thì tuỳ theo m c s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 26. T ch c th c hi n B trư ng B Công nghi p, B trư ng các B và Th trư ng các cơ quan có liên quan quy nh t i Chương VII căn c ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 27. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản