intTypePromotion=1

Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
196
lượt xem
10
download

Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  103/1999/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng  n¨ m  1999 C 9  VÒ   giao, b¸n, kh o¸n kinh d o a n h, ch o   thuª d o a n h  n g hi Ö p   n h µ  n íc C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   M ôc    ña  Öc  1.   tiªuc vi giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho    µn           thuªto bé  ét  m doanh  nghiÖp  µ  íc nh n Giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho    µn  é  ét           thuªto b m doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n íclµnh÷ng  Ön     bi ph¸p tiÕp tôcs ¾p  Õp  µ  æi  íinh÷ng       x v® m  doanh  nghiÖp  µ  nh níc quy    á    m« nh thua  ç kÐo  µi hoÆc   l  d  kh«ng  Çn  c duy  × së  ÷u  µ  íc tr   h nh n   nh»m  : 1. T¹o  iÒu  Ön  ¬  Êu  ¹ doanh    ® ki c c l   i nghiÖp  µ  íc,n©ng  nh n   cao  Öu    hi qu¶ kinhtÕ  µ    v søc  ¹nh tranh cña  c    khu  ùc  v kinh tÕ  µ   íc;   Nh n 2. B¶o  ¶m   Öc  µm    ® vi l cho  êi lao ®éng; thay ® æi  ¬ng  ng         ph thøc qu¶n  ý l  doanh nghiÖp,t¹o®éng  ùc ®Ó        l  ph¸thuy  Òn  µm  ñ  ña  êilao ®éng; quy l ch c ng       sö  ông  ã  Öu  d c hi qu¶  h¬n  è  µis¶n  ∙  u  ,khaith¸cm äi  Òm    s t  ® ®Ç t     ti n¨ng  trong  c¸cthµnh  Çn    ph kinh tÕ    u      iÓns¶n  Êt­kinhdoanh;   ®Ó ®Ç tph¸ttr   xu      3. Gi¶m  ítchiphÝ  µ    b    v tr¸chnhiÖ m   iÒu  µnh    ® h kinh doanh  ña  µ   íc;   c Nh n   ®¶m   b¶o  îÝch  l i chung  ña  Nhµ   ícvµ  êilao®éng. c c¶  n   ng     §i Ò u    ¹m      ông  2. Ph vi¸p d 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v giao,b¸n,kho¸n kinh doanh, cho           thuª   toµn  é  ét  b m doanh  nghiÖp, ¸p  ông  i  íic¸c doanh   d ®è v     nghiÖp  µ  íc sau  nh n   ®©y : a) C¸c doanh  nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  µ    nh n   l v c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªn cña Tæng   c«ng    ã  èn  µ   íc trªnsæ   ty c v Nh n     s¸ch  Õ   k to¸n díi1  û ®ång,      t  kinh  doanh  thua  çkÐo  µi hoÆc   µ   íc kh«ng  Çn  ¾ m   ÷ cæ   Çn,  õc¸c l  d  Nh n   c n gi   ph tr     doanh  nghiÖp  µ n«ng  êng, l©m  êng  èc  l  tr   tr qu doanh, c¸c doanh     nghiÖp  µ  nh nícho¹t®éng     trong lÜnh  ùc   Ên,thiÕtkÕ,    v tv     gi¸m  nh; ®Þ
 2. 2 b) C¸c doanh nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  µ  nh n   l v doanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  c«ng    tykh«ng  quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  Òu  µy,cã  èn  µ   íctrªn ®Þ ti   a  §i n   v Nh n     sæ   s¸ch kÕ     õ1  û®ång  n   íi tû®ång, bÞ    to¸nt   t   ®Õ d     5    thua lçkÐo  µinhng  a     d  ch l©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n,sau    ∙  ùc hiÖn    Ön  vt tr       khi® th   c¸c bi ph¸p  Çn  Õtnh­ c thi   ng  Én  v kh«ng  ¾c  ôc  îc,tïytheo  õng  êng  îp do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  kh ph ®     t tr h   Th t   ph quyÕt ®Þnh.   2. ViÖc    kho¸n kinh doanh      trong néibé      doanh  nghiÖp  µ  íc,cho  nh n   thuª,   b¸n,giao  õng  é  Ën  ña    t b ph c doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   cho  thuª,b¸n,giao  µi    t  s¶n riªnglÎ ña     c doanh  nghiÖp  µ  íckh«ng  nh n   n»m   trong ph¹m    iÒu    vi® chØnh  cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    tõng÷  3. C¸c    trongNghÞ   nh  µy  îchiÓu    :   ®Þ n ®  nh sau  1. '   'Giaom ét    doanh nghiÖp  µ  íccho  Ëp  Ó  êilao ®éng  äit¾t nh n   t th ng     (g     lµgiao doanh      nghiÖp)'lµviÖc     ' chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícvµ  µis¶n  µ  nh n   t   nh níc t¹   i doanh  nghiÖp  µnh  ë  ÷u  ña  Ëp  Ó  êi lao ®éng  ã  iÒu  Ön  th s h c t th ng     c® ki rµng  éc. bu 2.  'B¸n m ét  '  doanh nghiÖp  µ  íc (gäit¾t lµ b¸n  nh n        doanh nghiÖp)' lµ   '  viÖc chuyÓn  æi  ë  ÷u  ã    Òn toµn  é  µis¶n  ña  ® s h c thu ti   b t  c doanh  nghiÖp  µ  nh nícsang  ë  ÷u  Ëp  Ó,c¸nh©n    s h t th     hoÆc   ph¸p nh©n    kh¸c. 3.'   'Kho¸nkinh doanh  i víi ét      ®è     m doanh  nghiÖp  µ  íc(gäit¾tlµkho¸n nh n           kinh doanh)'  µ ph¬ng  'l   thøc qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  µ   íc m µ   nh n   bªn  Ën  nh kho¸n ® îcgiao quyÒn       qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,cã  Üa  ô  ùc hiÖn  ét  è    ngh v th   ms chØ  tiªu,b¶o  ¶m     iÒu  Ön  µ  îc hëng    Òn  î theo  îp  ng    ® c¸c ® ki v ®   c¸c quy l i h ®å kho¸n. 4.  'Cho  ' thuª m ét    doanh nghiÖp  µ   íc (gäi t¾t  µ  nh n     l cho thuª doanh    nghiÖp)' lµ h×nh     ' thøc chuyÓn  giao cho  êi nhËn  ng   thuª quyÒn  ö  ông  µi   sd t  s¶n  µ    ng  v lao ®é trong doanh    nghiÖp  theo    iÒu  Ön    c¸c ® ki ghitrong hîp ®ång      thuª. 5. ' êi nhËn  giao, êi mua, ngêi nhËn  kho¸n, êi thuª doanh  'Ng  ng  ng nghiÖp'  µ®¹idiÖn  ña  '    l c ph¸p  ©n, tËp  Ó,nhã m   êihoÆc     ©n  Ën  nh   th   ng   c¸ nh nh giao,mua,  Ën    nh kho¸n kinhdoanh      hoÆc     thuªdoanh nghiÖp. 6. ' êi giao,ngêi b¸n,ngêi kho¸n,ngêi cho    'Ng              thuªdoanh    nghiÖp'' µ ®¹i      l diÖn  ¬  c quan,doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho             thuª doanh nghiÖp. 7. '   'B¸n,  kho¸n kinh doanh,cho          thuªdoanh  nghiÖp  theo  ¬ng  ph thøc  ùc tr   tiÕp' lµ h×nh     ' thøc  m   ®µ ph¸n,tháa  Ën  µ  ý  îp ®ång  ùctiÕp gi÷a ngêi   thu v k h   tr         b¸n,ngêi kho¸n,ngêi cho          thuªdoanh    nghiÖp  íingêi mua,  êi nhËn  v    ng   kho¸n,   ngêithuªdoanh     nghiÖp trongtr ng  îp chØ  ã  ét  êi®¨ng  ý.  ê h   c m ng   k 8. '   'B¸n,  kho¸n kinh doanh,cho          thuªdoanh nghiÖp theo  ¬ng  ph thøc ®Êu     thÇu''lµ h×nh     thøc  ùa  än  êi mua,  êi nhËn  l ch ng   ng   kho¸n, ngêi thuª doanh        nghiÖp  th«ng  qua  u  Çu    ã  õhaingêi®¨ng  ý  ëlªn. ®Ê th khic t       k tr   9. '   èithiÓu' lµ møc     Êp  Êt  µ   êi b¸n,cho    'Gi¸   t   '  gi¸th nh m ng     thuª,kho¸n  ã    c thÓ  Êp  Ën  µ  Æt       Õt  nh  ch nh v® gi¸khiquy ®Þ b¸n,kho¸n    kinh doanh, cho      thuª   doanh nghiÖp.
 3. 3 10. '     'Gi¸thuª,gi¸b¸n     doanh nghiÖp''lµ gi¸cña  êi cho       ng   thuª vµ  êi   ng   thuª,ngêi b¸n  µ  êi mua   áa  Ën      v ng   th thu theo  ¬ng  ph thøc  ùc tiÕp  tr   hoÆc   îc ®  x¸c®Þnh    qua  ¬ng  ph thøc ®Êu  Çu.   th 11. ' ¸ Þ doanh    'Gi    tr nghiÖp  theo    sæ s¸ch kÕ     to¸n'lµtæng    Þ tµis¶n     ' gi¸tr     thÓ  Ön  hi trongb¶ng  ©n  i kÕ     ña    c ®è   to¸nc doanh  nghiÖp theo chÕ     Õ       ®é k to¸n hiÖn  µnh. h 12. ' ¸ Þ thùc tÕ  ña    'Gi    tr   c doanh  nghiÖp'' µ tæng    Þ tµis¶n  ùc  ã     l gi¸tr     th c cña doanh  nghiÖp theo    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m     nh     Þ doanh  gi¸th tr t ith   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp. 13.' Ëp thÓ  êilao ®éng'' µtoµn  é  è    ng  Ön  ã  ña    'T   ng        l b s lao ®é hi c c doanh  nghiÖp hoÆc   Ëp  Ó  ÷ng  êilao ®éng  ùnguyÖn  ùc hiÖn  Þ  Õt t th nh ng     t  th   ngh quy   ®¹ihéic«ng  ©n       nh viªnchøc doanh nghiÖp  Ò   Ën  v nh giao,mua,    kho¸n hoÆc     thuªdoanh    nghiÖp  Ban  Êp  µnh  do  ch h C«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp  µ®¹idiÖn  l    hoÆc   êi® îc§¹ihéitoµn  Ó  ng         th c«ng  ©n    nh viªnchøc doanh nghiÖp  Çu  µm  b l ®¹idiÖn    ùc hiÖn  Öc  Ën    ®Ó th   vi nh giao,mua,  Ën    nh kho¸n kinh doanh    hoÆc   thuªdoanh    nghiÖp. 14.' é'gå m     é, c¬    'B   ' c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ. thu   ph 15.  'Uû ban  ©n   ©n   'lµ Uû   '  nh d '    ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng.   ¬ 16.'   'Tæng  c«ng      ty90,Tæng  c«ng      µc¸cTæng  ty91''     l c«ng    µ  íc® ­ tynh n   îcthµnh  Ëp theo m«   ×nh  t¹ Quy Õt  nh  è    l   h nªu    i ®Þ s 90/TTg,sè    91/TTg  µy    ng 07 th¸ng3    n¨m  1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 17. '   'Ban §æi  íi t¹    m   idoanh nghiÖp''lµ Ban     §æi  íi qu¶n  ý t¹  m  l   idoanh  nghiÖp  c¸cBé, tØnh,thµnh  è,Tæng  do        ph   c«ng    quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp. ty91    th l 18. '   'Ban §æi  íiqu¶n  ýdoanh    m  l  nghiÖp'  µ Ban  '  l §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  éc Bé, tØnh,thµnh  è,Tæng  thu       ph   c«ng    ty91. §i Ò u 4.  èit ng  îc giao,mua,  Ën  §  î ®     nh kho¸n kinh doanh, thuªdoanh        nghiÖp  µ  íc nh n 1. §èi t ng  îc giao     î ®   doanh nghiÖp  µ tËp  Ó  êi lao ®éng  ang  µm  l  th ng     ® l viÖc  ¹  ti doanh  nghiÖp  Ban  Êp  µnh  do  ch h C«ng  oµn  ® hoÆc   êi ® îc §¹ihéi ng         toµn  Ó  th c«ng  ©n    nh viªnchøc trong doanh    nghiÖp  Çu  µm  idiÖn. b l ®¹   2.§èit ng cã  Òn     î   quy mua  doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n   a) TËp  Ó    th hoÆc     ©n  êilao®éng  c¸nh ng     trongdoanh    nghiÖp; b) C¸c  doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinh  Õ, trõ c¸c  t   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   c) C«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   ã  c n¨ng  ùc hµnh    ©n   ù, trõ nh÷ng  êi l  vi d s   ng   kh«ng  îcthµnh  Ëp  µ  ®  l v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n          2, 3, 4, 5, 6,7  µ  §iÒu  cña  Ët Doanh    v 8  9  Lu   nghiÖp. 3.§èit ng cã  Òn  Ën     î   quy nh kho¸n kinh doanh,thuªdoanh         nghiÖp  µ  íc nh n   : a) TËp  Ó    th hoÆc     ©n  êilao®éng  c¸nh ng     trongdoanh    nghiÖp;
 4. 4 b) C¸c  doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinh  Õ, trõ c¸c  t   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   c)C¸  ©n  ã  ¨ng  ý    nh c® k kinh doanh.   §i Ò u  5. Nguyªn t¾c trong giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª       doanh  nghiÖp 1. Giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho               thuªdoanh nghiÖp    Õp tôc s¶n  ®Ó ti     xuÊt kinh doanh; ngêi nhËn          giao,ngêi mua       kh«ng  îc b¸n  ¹ doanh  ®  li  nghiÖp  trongthêigian quy  nh  ña  îp ®ång.      ®Þ c h  2. TÊt  c¸c tµis¶n  ña    c¶      c doanh  nghiÖp    ùc hiÖn  khith   giao,b¸n,kho¸n       kinh doanh, cho      thuª ®Ò u   Ýnh    t b»ng    Þ.Gi¸ trÞ cña  gi¸tr       doanh nghiÖp  îc ®  tÝnh theo gi¸thùc tÕ    Þ  êng.      trªnth tr 3.¦utiªntrong giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho                    thuªdoanh  nghiÖp  : a) Giao doanh nghiÖp chØ   dông  ¸p  cho  Ëp  Ó  êi lao  ng  t th ng   ®é trong  doanh  nghiÖp; b)  u tiªnb¸n,kho¸n  ¦      kinh doanh, cho      thuª®èi  íingêi cam   Õt  ö  ông    v    k sd nhiÒu  Êt sè    ng  nh   lao®é trong doanh    nghiÖp    Õp tôckinh doanh. ®Ó ti       4.C«ng    khaitronggiao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho                 thuªdoanh  nghiÖp  : a)  Öc  Vi giao,b¸n,kho¸n      kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp ph¶i ® îc    th«ng b¸o c«ng khait¹   i doanh nghiÖp  µ    ¬ng  Ön  v trªnph ti th«ng    ichóng  tin®¹   cho    i t ng cã  ªnquan  Õttr ckhithùc hiÖn  ngµy; c¸c®è  î   li   bi   í       30  b)  êng  îp chØ  ã  ét  êi®¨ng  ý  Tr h  c m ng   k mua,  thuª,kho¸n kinh doanh  ×        th c«ng  è  b c«ng khait¹ doanh     i nghiÖp  Ò   Õt  v k qu¶  áa  Ën  ùctiÕp gi÷a ng­ th thu tr       êi mua   µ  êi b¸n, ngêi thuª vµ  êi cho    v ng         ng   thuª,ngêi kho¸n  µ  êi nhËn      v ng   kho¸n; c) Trêng  îp cã  õ haingêitrëlªn®¨ng  ý  Ën    h   t        k nh mua,  Ën  nh kho¸n,nhËn    thuªdoanh    nghiÖp  × ph¶itæ  th     chøc  u  Çu. ®Ê th 5. Thêi h¹n      kho¸n kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  hai bªn  áa do    th   thuËn  ng  nh kh«ng  íi n¨m. d  5  6. Thùc  Ön  ý  Õt  îp  ng    hi k k h ®å trong giao,b¸n,kho¸n      kinh doanh, cho    thuªdoanh    nghiÖp: ViÖc giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho           thuªdoanh    nghiÖp ph¶i® îcthùc      hiÖn theo  ×nh  h thøc  îp ®ång  h  b»ng  b¶n. Hîp  ng  µ c¬  ë        v¨n    ®å l   s ®Ó c¸c bªn thùc  Ön    hi c¸c cam   Õt, b¶o  ¶m   Ýnh  k  ® t ph¸p  ý cho  Öc  l  vi thanh  to¸n vµ      gi¶i quyÕt c¸cvÊn         ®Ò ph¸tsinh. §i Ò u    ö  ông  è  Òn b¸n,cho    6. S d s ti     thuªdoanh  nghiÖp 1. Sè   Òn thu ® îctõ b¸n    ti         doanh  nghiÖp sau    õchiphÝ  ôc  ô    khitr     ph v cho viÖc  doanh  b¸n  nghiÖp,thanh        to¸nc¸ckho¶n  îcã  n   b¶o  ¶m   µ  n   ¹n  ® v ®Õ h ph¶i   tr¶ ® îc sö  ông    d theo   quy  nh   ¹  nh ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 177/1999/Q§­TTg  ngµy  th¸ng8  30    n¨m  1999  'vÒ tæ  '   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  î ¾p  Õp   v ho   c Qu h tr  s x vµ    Çn  ãa  cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc' . nh n ' 2.Sè  Òn thu ® îctõcho      ti         thuªdoanh  nghiÖp  :
 5. 5 a) Trêng  îp h Õt  êih¹n    h  th   thuªm µ   êinhËn    ng   thuªmua   ¹ doanh    l  i nghiÖp  hoÆc  doanh nghiÖp  Ê m   ch døt  ¹t®éng  ×  ho   th sau    õ chi phÝ   khi tr     cho  thuª   doanh nghiÖp, sè  Òn    ti thu  îc tõ  ®   cho  thuª doanh    nghiÖp  ö  ông   quy  sd nh ®Þnh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy; t i 1  §i n b)  êng  îp  Tr h cho  thuªcã  êih¹n,doanh    th     nghiÖp  Õp  ôc ho¹t®éng  µ  ti t     v ®¨ng  ý  µ doanh  k l  nghiÖp  µ  ícth×  Òn    îctõ cho  nh n   ti thu ®     thuªdoanh    nghiÖp  ® îch¹ch to¸nvµo       doanh    ña  thu c doanh  nghiÖp  cho thuª. §i Ò u      Ý  7. Chi ph cho  Öc  chøc  vi tæ  giao,b¸n,kho¸n kinh doanh, cho           thuªdoanh    nghiÖp   C¸c kho¶n    Ý   ùc tÕ, hîp  ývµ  Çn  Õtcho  Öc  chøc  chiph th     l   c thi   vi tæ  giao,   b¸n,kho¸n kinh doanh,cho            thuªdoanh nghiÖp  îc¸p dông  ®    møc      i víi chinh ®è     tr ng  îp cæ   Çn  ãa  ê h   ph h doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  ¹ch to¸nnh  nh n   h     sau  : 1. Trêng  îp giao doanh    h    nghiÖp   îctrõvµo    Þ cña  :®     gi¸tr   doanh nghiÖp  giao. 2. Trêng  îp    h b¸n,cho    thuª doanh    nghiÖp    îc trõvµo  Òn  :®     ti thu  îc do  ®  b¸n,cho      thuªdoanh nghiÖp  µ  íc. nh n N Õu   kho¸n kinh doanh  × tÝnh  µo    Ý  ¹t®éng  êng      th   v chiph ho   th xuyªn cña    doanh nghiÖp. §i Ò u    8. ChuyÓn  æi  ÷a c¸ch×nh  ® gi     thøc giao,kho¸n kinh doanh,cho            thuª,     doanh  b¸n nghiÖp  µ  íc nh n Trêng  îp ®ang  ùc hiÖn  îp ®ång  h  th   h  kho¸n kinh doanh      hoÆc     thuªdoanh  nghiÖp  µ   èn  m mu chuyÓn  sang  ×nh  h thøc kh¸c th×    ph¶i thanh  ý hîp  ng    l  ®å hiÖn  ¹   m   t i ®µ ph¸n  ùc tiÕp    ý  îp  ng  íi theo  , tr   ®Ó k h ®å m  c¸c quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    9. B¶o  é  ña  µ  íc h c Nh n 1. Nhµ   ícb¶o  é  Òn  ë  ÷u  µ  Òn  îhîp ph¸p  ña  êi® îcgiao,   n  h quy s h v quy l     i c ng       mua, kho¸nkinhdoanh,thuªdoanh          nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸pluËt  ; 2. Nhµ   ícb¶o  ¶m   Òn  îcña  êilao ®éng    n  ® quy l  i ng     trong c¸c doanh     nghiÖp  thùc hiÖn    giao,b¸n,      kho¸n kinh doanh, cho          thuªdoanh nghiÖp theo quy  nh   ®Þ cña ph¸pluËtvÒ     ng.     lao®é C h ¬ n g  II Gia o d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c c h o  t Ë p th Ó  n g ê i lao ® é n g §i Ò u    Òu  Ön    10. §i ki giao doanh  nghiÖp  cho  Ëp  Ó  êilao®éng t th ng     TËp  Ó  êi lao ®éng  th ng     trong doanh    nghiÖp  îc giao  ®  doanh nghiÖp  íi v  c¸c®iÒu  Ön    ki sau :
 6. 6 1. TËp  Ó  êilao ®éng    th ng     trong doanh    nghiÖp  Ban  Êp  µnh  do  ch h C«ng  ®oµn  i diÖn  ®¹   hoÆc   êi ® îc §¹ihéi toµn  Ó  ng         th c«ng  ©n    nh viªn chøc trong  doanh nghiÖp bÇu  lµm  ®¹i Ön tù nguyÖn  ®¨ng ký nhËn  giao doanh   di nghiÖp; 2. Cam   Õt  u       k ®Ç t thªm    ®Ó ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh   i   xu   doanh, b¶o  ¶m     ® viÖc  µm  èithiÓu  õ  n¨m  ë lªn,®ãng  y     l t  t 3  tr     ®Ç ®ñ b¶o  Ó m   hi cho  êi lao ng     ®éng trong doanh    nghiÖp  õnh÷ng  êitù nguyÖn  Ê m     îp ®ång    (tr   ng     ch døt h   lao ®éng); 3.  Õ   õa  Çn   K th ph c«ng  î  ©n  n lu chuyÓn   õ î  ã  ßi) cña  (tr  n kh ®   doanh  nghiÖp  theo tháa thuËn  ÷a bªn      gi   giao vµ  nhËn    bªn  doanh nghiÖp; 4. Cam   Õt    k kh«ng  cho thuª,chuyÓn  îng,tù gi¶ithÓ    nh      doanh nghiÖp  trongthêih¹n  èi Óu lµ3      t  thi     n¨m sau    khigiao; 5. Khi ®ñ   iÒu  Ön    ® ki chuyÓn  îng ph¶ithanh    ¹ cho  µ   íc30%   nh     to¸nl   i Nh n   gi¸trÞcæ   Çn  ¹ thêi®iÓ m   îcgiao doanh      ph t     i ®    nghiÖp. §i Ò u 11. Nguyªn  ¾c  ö  ý tµis¶n, tµichÝnh  µ  t x l       v c«ng  î    n khi giao  doanh  nghiÖp  Ban  §æi  íi t¹  m  i doanh nghiÖp  Õn  µnh  Óm       nh  è îng  µ  ti h ki kª,x¸c ®Þ sl v thùc tr¹ngtoµn  é  µis¶n;c¸ckho¶n  u    µih¹n,ng ¾n  ¹n;tµis¶n      b t     ®Ç td     h    thuª, ­  m în,gi÷ hé,b¸n  é,ký  öi,chiÕm  ông,cho       h g  d   thuª,cho  în;®èi chiÕu  µ  ©n    m   v ph lo¹    ¹  i c¸c lo ic«ng  î;lËp  n  danh s¸ch  ñ  î vµ  è  î ph¶i tr¶,danh  ch n   s n      s¸ch  êi ng   m ¾ c   îvµ  è  îph¶ithu,trong ®ã   ©n  nh  â nîcã  n  s n       ph ®Þ r     kh¶  n¨ng    åivµ  î thu h   n   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi; Õn hµnh  ©n  ¹ tµis¶n  µ  ö  ý: thu h  ti   ph lo i     vxl 1. Tµi s¶n     thuª,m în,nhËn  ÷ hé, ký  öi:doanh      gi     g    nghiÖp    tr¶cho  ñ  ë  ch s h÷u,thanh  ýhîp ®ång    l    hoÆc   Õp tôcthuª, în,nhËn  ÷hé,ký  öitheo tháa ti      m  gi     g       thuËn  ÷a doanh  gi   nghiÖp  µ  êicã  µis¶n  v ng   t   cho  thuª, în,ký  öi.  m  g 2. Tµi s¶n  Õm   ông   êigiao     chi d :ng   doanh nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ ngay    khi giao doanh    nghiÖp. 3.C¸c    kho¶n  î® îcxö  ýtheo nguyªn t¾c  n     l      : a)  î  ã  ßi  îc khoanh  î,x¸c ®Þnh  â  N kh ® ®   n    r tr¸ch nhiÖm       Õt    ®Ó gi¶iquy theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h b) C¸c kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶do  êi nhËn  n         ng   giao  Õ   õa  µ  ö  ý. k th v x l   Trêng  îp c¸c kho¶n  h   ph¶itr¶lính¬n    Þ tµis¶n  ña      gi¸tr     c doanh  nghiÖp  × xãa  th   nî ng©n    s¸ch;®èi  íinî ng©n  µng  ×  ö  ông  ü   ç  îs ¾p  Õp  µ      v    h th s d Qu h tr  x v cæ phÇn  ãa  h doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   ç  î ö  ý; nh n   h tr  l x c) C¸c    kho¶n  î b¶o  Ó m     éi®èi víi ¬  n  hi x∙h       quan  c b¶o  Ó m     éitr ckhi hi x∙h   í     giao doanh    nghiÖp  îctrõvµo    Þdoanh  ®   gi¸tr   nghiÖp    ®Ó thanh    to¸nhoÆc   îc ®  trÝch tõQuü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn  ãa     h tr s x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 4. C¸c  µis¶n    t  cßn  ¹   l isau    , khithanh        Ý  Çn  Õtcho  Öc  to¸nc¸c chiph c thi   vi chuyÓn  giao doanh nghiÖp, ® îc chuyÓn     giao cho  Ëp  Ó   êi lao  ng  t th ng   ®é trongdoanh    nghiÖp  ë  ÷u. sh
 7. 7 §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôcgiao doanh  12. Tr t        nghiÖp  1.Ban  Êp  µnh    ch h c«ng  oµn  ïng Gi¸m  c  ® c  ®è doanh  nghiÖp  chøc  éi tæ  H  nghÞ  µn  Ó  to th c«ng  ©n, viªnchøc    Óu  Õt theo thÓ  nh    ®Ó bi quy     thøc ®a  è      s qu¸ b¸n  Öc  ù nguyÖn  Ën  vi t   nh giao doanh    nghiÖp;x©y  ùng  µ    d v th«ng qua  ¬ng  ph ¸n nhËn giao doanh nghiÖp; ùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn nhËn giao doanh   th nghiÖp,trong ®ã       cam   Õt  ö  ông  Õt    ng  k sd h lao ®é trong doanh    nghiÖp  õsè  (tr   lao  ng  ù  ®é t nguyÖn  Ê m   ch døt  îp  ng  h ®å lao  ng); cö  êi ®¹i diÖn  Õn ®é   ng     ti   hµnh    ñ tôcnhËn  c¸cth     giao doanh    nghiÖp. 2. TiÕn  µnh  ©n  ¹  µis¶n;x¸c ®Þnh  µ  ©n  ¹    h ph lo i   t    v ph lo ic«ng  î;lËp    n  b¸o c¸o  µichÝnh; xö  ý c¸c vÊn    Ò   µis¶n, tµichÝnh  µ  t    l    ®Ò v t      v c«ng  î theo    n  c¸c nguyªn t¾c  ö  ýtµis¶n,tµichÝnh  µ    x l       v c«ng  înªu  ¹ §iÒu  cña  n  t  i 11  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3.Ban  Êp  µnh    ch h c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp hoÆc   êi® îc§¹ihéic«ng  ng         nh©n    viªnchøc  Çu  µm  idiÖn  Ëp  b l ®¹   l danh  s¸ch,ph©n  ¹    ng  µ  Ëp   lo i ®é lao vl  hå  ¬  ã  ªnquan  ña  êi lao  ng;  ©y  ùng  ¬ng  s¶n  Êt    s c li   c ng   ®é x d ph ¸n  xu ­ kinh  doanh  µ  v cam   Õt  Ën  k nh doanh  nghiÖp. 4.§¹idiÖn  Ëp  Ó  êilao®éng  öihå  ¬    Ën     t th ng     g   s xinnh giao doanh    nghiÖp  ®Õ n   Ban §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp.Hå   ¬  å m:   sg a) §¬n    Ën    xinnh giao doanh    nghiÖp; b) Ph¬ng      ¸n s¶n  Êtkinhdoanh; xu     c)Dù   Õn  ¹ h×nh  chøc    ki lo   i tæ  doanh  nghiÖp  íi; m d) Nh÷ng    cam  Õt  ña  Ëp  Ó  êilao®éng  k c t th ng     trong doanh    nghiÖp. 5. C Êp   ã  Èm   Òn    c th quy phª  Öt  å  ¬    Ën  duy h s xin nh doanh nghiÖp  µ    v ra quyÕt  nh  ®Þ giao doanh    nghiÖp cho  Ëp  Ó  êilao ®éng; quyÕt  nh  µy  t th ng       ®Þ n ® îcgöi®Õ n     ¬     c¸c c quan   µichÝnh  :T   doanh  nghiÖp,thu thuÕ     doanh  nghiÖp,  K Õ   ¹ch  µ  Çu ;Côc  èng    ¬idoanh  ho v§ t  Th kª n   nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh;Ban  ®ã tr   ch   §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp Trung  ng. ¬ 6. Tæ     chøc  ý  îp ®ång  kh  giao nhËn    doanh  nghiÖp  ÷a ®¹idiÖn  Ëp  Ó  gi     t th ngêi lao  ng  µ  êi ® îc Bé   ëng, Chñ   Þch  y    ®é v ng     tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  y  ñ quyÒn  hoÆc  Tæng Gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng      îp  ng  ty 91. H ®å giao nhËn    doanh  nghiÖp  µ  ícgå m     éidung  Ýnh  nh n   c¸cn   ch sau  : a) Tªn,®Þa      chØ  doanh  nghiÖp  îcgiao cho  Ëp  Ó  êilao®éng; ®    t th ng     b) Hä   µ    a    v tªn, ®Þ chØ  êi®¹idiÖn  ng     cho  Ëp  Ó  êilao®éng; t th ng     c)Gi¸trÞdoanh      nghiÖp  îcgiao,ph¬ng  ®    thøc giao nhËn;     d) C¸c    cam   Õt  ña  Ëp  Ó  êilao®éng  ¹ doanh  k c t th ng     t  i nghiÖp; ®)  Òn  µ  Üa  ô  ña  Ëp thÓ  êilao®éng  Ën    Quy v ngh v c t   ng     nh giaodoanh  nghiÖp. KÌm theo  îp ®ång  µ b¶ng    h  l  kª khaitµis¶n     giao quy  µnh    Þ,danh  th gi¸tr   s¸ch tËp  Ó    ng  îcgiao doanh    th lao®é ®     nghiÖp. 7. Ban    §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  ïng  c Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp    tæ chøc  µn  b giao doanh    nghiÖp  theo ph¬ng    ∙  îcphª duyÖt cho  Ëp  Ó  ­   ¸n ® ®       t th ng êilao ®éng  Chñ   Þch     do  t C«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp  µm  idiÖn  l ®¹   hoÆc   êi ng   do  éi nghÞ  H  c«ng  ©n, viªnchøc  Çu  µm  idiÖn    Õp  Ën  µ  nh    b l ®¹   ®Ó ti nh v qu¶n 
 8. 8 lý, ã  ù    s chøng  Õn  ña  idiÖn  Êp  Õt  nh  c ki c ®¹   c quy ®Þ giao doanh    nghiÖp  µ  ¬  vc quan  µi Ýnh  t  ch doanh  nghiÖp. 8. Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp th«ng b¸o c«ng khai viÖc    giao  doanh  nghiÖp  µ  Ê m     ¹t®éng  ña  v ch døt ho   c doanh  nghiÖp  µ  íctrªnph¬ng  nh n     tiÖn th«ng    i chóng  tin ®¹   trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 15  µy  th   ch nh l   ng sau    ã  khi c quyÕt ®Þnh    giao. 9.§¹idiÖn  Ëp  Ó  êilao®éng  chøc  Öc  ¨ng  ý     t th ng     tæ  vi ® k kinh doanh    theo  lo¹ h×nh  îp        i H t¸cx∙hoÆc   C«ng      Çn. tycæ ph §i Ò u    Òn  ë  ÷u  i víi 13. Quy s h ®è     doanh  nghiÖp  sau    khigiao 1.Toµn  é  µis¶n  ña    b t  c doanh  nghiÖp  îctÝnh  ®  b»ng    Þ,sau    gi¸tr   khigiao  thuéc së  ÷u  ña  Ëp  Ó  êilao ®éng  µ    h c t th ng     v chiah Õt  µnh      Çn      th c¸c cæ ph ®Ó giao cho  ÷ng  êilao®éng    nh ng     trong danh    s¸ch l ng,cã  ng   ¬   ®ã b¶o  Ó m     éi hi x∙h   t¹ doanh    i nghiÖp  n   êi®iÓ m   ®Õ th   giao doanh    nghiÖp. 2. M çi  êi lao ®éng    ng     trong doanh    nghiÖp  îc giao  Òn  ë  ÷u  ét  ®  quy sh m phÇn    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp b»ng    Çn ¬ng  cæ ph t øng  íisè  v   n¨m  ∙  µm  Öc  ® l vi cho  µ   íc.Sè     Çn   îc giao, ngêi lao  ng  îc hëng    Nh n   cæ ph ®      ®é ®  cæ tøc, cã    quyÒn    õa kÕ   ng  ®Ó th   nh kh«ng  îcchuyÓn  îng trongthêih¹n  èi Óu lµ3  ®  nh       t  thi     n¨m sau    khigiao doanh    nghiÖp;khichuyÓn  îng cæ   Çn     nh   ph ph¶itr¶l¹ doanh       i nghiÖp  b»ng  30%     Þcæ   Çn  ¹ thêi®iÓ m   gi¸tr   ph t    i giao doanh    nghiÖp. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  nhËn    14. Quy v ngh v c bªn  giao doanh  nghiÖp  1. Doanh    nghiÖp  chuyÓn giao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng  ¨ng  ý    t th ng     ® k kinh  doanh  theo lo¹ h×nh  îp       i   H t¸cx∙hoÆc   C«ng      Çn. tycæ ph Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k kinhdoanh  å m     g : a) Quy Õt  nh    ®Þ giao doanh    nghiÖp  ña  Êp  ã  Èm  Òn; c c c th quy b) Hîp  ng    ®å giao nhËn  µ      v biªnb¶n  µn  b giao doanh    nghiÖp  cho  Ëp  Ó  t th ngêilao®éng     trongdoanh    nghiÖp; c)§iÒu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña    l tæ  ho   c doanh  nghiÖp; d) Biªnb¶n  Çu     b Ban    o  l∙nh®¹ doanh  nghiÖp; ®)  Êy  ¨ng  ý  Gi ® k kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp  µ  íc tr c khi giao nh n   í       (nÕu  ã). c 2.§îcchñ  ng  ö  ông  µn  é  µis¶n  îcgiao,tæ     ®é s d to b t   ®    chøc  s¶n  Êtkinh xu     doanh, ph©n  èi thu  Ëp    ph   nh theo  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l tæ  v ho   c doanh  nghiÖp. 3.  îc kÕ   õa  §   th quyÒn  î cña  li   doanh nghiÖp  µ  íc theo  áa  Ën  nh n   th thu trong  îp  ng  h ®å giao  Ën  nh doanh nghiÖp; kÕ   õa    th c¸c  îp  ng  h ®å thuª ®Êt,     cung  Êp  iÖn,  íc cña  c ® n  doanh nghiÖp  ò  c theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   Quy Òn  ö  ông  t  ña  sd ®Ê c doanh  nghiÖp sau    khigiao thùc hiÖn      theo ph¸p luËt    vÒ   t  ai. ®Ê ® 4. §îc t¹o ®iÒu  Ön  chøc  Öc  o  ¹o l¹ ®Ó     Õt  Öc  µm      ki tæ  vi ®µ t   i   gi¶iquy vi l cho  êilao®éng  ng     b»ng  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn  ãa  Qu h tr s x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  nh níc.
 9. 9 5. Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ö  ông  Õt  è    ng  Ön  ã,b¶o    sd h s lao ®é hi c   ®¶m   Öc  µm  èi Óu lµ3  vi l t   thi     n¨m  cho  êilao®éng, trõnh÷ng  êitùnguyÖn  ng        ng     chÊ m     îp ®ång    ng. Sau  êih¹n  døt h   lao ®é   th   trªn, Õu  nhu  Çu  chøc  ¹  n do  c tæ  l  i ho¹t ®éng    kinh doanh, thay  æi    ® c«ng nghÖ   Én  n   êi lao  ng  Êt  d ®Õ ng   ®é m viÖc  µm  × chÝnh  l th   s¸ch ®èi víi ÷ng  êilao ®éng  µy  îcgi¶iquyÕt       nh ng     n ®    theo  nh÷ng  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ hi h c Ch ph 6. Thùc  Ön  ÷ng    hi nh cam   Õt  k trong hîp  ng  Ën    ®å nh giao doanh nghiÖp  vµ    Üa  ô  íi µ   íctheo quy  nh  ña  c¸cngh v v   Nh n     ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  III B¸n d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c  §i Ò u  15. Th«ng b¸o quyÕt  nh   ®Þ phª duyÖt b¸n  µ  ¨ng  ý  v® k mua   doanh  nghiÖp  C¨n  vµo  Õt  nh  cø  quy ®Þ phª  Öt  doanh  duy b¸n  nghiÖp  ña  Êp  ã  Èm   c c c th quyÒn, Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  th«ng  cho  µn  Ó  êilao ®éng  b¸o  to th ng     trong  doanh  nghiÖp  µ    ¬ng  Ön th«ng    ichóng;tæ  v trªnph ti   tin®¹     chøc  ¨ng  ý  ® k danh  s¸ch ngêimua      doanh  nghiÖp trongthêih¹n  ngµy.     30  §i Ò u      16. Tæ chøc    b¸n doanh  nghiÖp  theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu   th 1.  êng  îp  ã  õ    êi ®¨ng  ý  Tr h c t hai ng   k mua   ë lªn th×  tr     ph¶i b¸n    doanh  nghiÖp  theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu.   th 2. Ng êi quyÕt  nh      ®Þ b¸n doanh nghiÖp  µnh  Ëp  éi  ng  u   Çu. th l H ®å ®Ê th   Héi ®ång  u   Çu    ®Ê th th«ng  cho  êi®¨ng  ý  b¸o  ng   k mua   ép  n  ù  Çu,møc   n ®¬ d th   gi¸tèithiÓu,møc  Òn ® Æt  äc,thêih¹n  ép  å  ¬,th«ng  c«ng       ti   c     n hs  b¸o  khaitrªn    ph¬ng  Ön  ti th«ng    ichóng  µ  tin®¹   v niªm  Õt  ¹  ôsë  y t i   doanh  tr nghiÖp  Ò   Öc  v vi b¸n ®Êu  Çu    th doanh  nghiÖp. 3. Ng êi mua   ép  n  u   Çu      n ®¬ ®Ê th mua   doanh nghiÖp theo  É u   Héi m do    ®ång  u  Çu  ®Ê th quy  nh  µ  ép  Òn ® Æt  äc. ®Þ v n ti   c Héi ®ång  u   Çu  Ën  n,  Òn  Æt  äc,lËp    ®Ê th nh ®¬ ti ® c   danh s¸ch ngêitham      gia®Êu  Çu  µ  Êp    th v c chøng  Ën  êitham    u  Çu. nh ng   gia®Ê th 4.Ng êitham    u  Çu  ã  Òn  n       gia®Ê th c quy ®Õ doanh  nghiÖp  nghiªncøu      sæ s¸ch kÕ     to¸n,  b¶ng    µis¶n  µ  kª t   v kh¶o    ùc tr¹ngdoanh  s¸tth     nghiÖp. 5. Sau  ngµy  Ó   õ ngµy    30  k t  th«ng b¸o  ép  n,  êi ®¨ng  ý  n ®¬ ng   k mua  ph¶i   göihå  ¬    ù  Çu  n   éi ®ång  u  Çu.   s xind th ®Õ H   ®Ê th Hå   ¬  å m: sg a) §¬n    mua  doanh  nghiÖp  (theo m É u);   b) Ph¬ng    ö  ông  è    ng  ang  µm  Öc  ¹ doanh    ¸n s d s lao®é ® l vi t   i nghiÖp; c)Dù   Õn  ¹ h×nh    ki lo   i doanh  nghiÖp  íi; m d) § Ò   Þ      ngh gi¸mua  doanh  nghiÖp. Hå   ¬  ù  Çu    s d th ®Ó trongphong  ×  îcniªm    b®  phong.
 10. 10 6. Sau  ngµy  Ó   õngµy  Õt  ¹n  Ën  å  ¬,Héi ®ång  u  Çu  öi   05  k t  h h nh h s     ®Ê th g   th«ng  b¸o  êigian,®Þa   iÓ m   u   Çu  n   õng  êi tham    ù  Çu. th     ® ®Ê th ®Õ t ng   gia d th   Héi ®ång  u   Çu    ®Ê th niªm  Õt  y c«ng  khaidanh    s¸ch ngêi tham    ù  Çu  ¹     gia d th t i   ®Þa  iÓ m   u  Çu  ® ®Ê th trong02  µy  íckhim ë   Çu.   ng tr     th 7.M ë   Çu    th trong thêigian kh«ng    ngµy  µ  ùc hiÖn         qu¸ 01  v th   nh sau: a)  éi  ng  u   Çu  Óm     H ®å ®Ê th ki tra niªm phong, m ë     c«ng khai phong  ×    b cña  õng  êitham    u  Çu  µ  t ng   gia ®Ê th v c«ng  è  ¬ng    ö  ông    ng, gi¸ b ph ¸n s d lao ®é     bá  Çu  ña  õng  êi ®Ó     µo    th c t ng   ghi v biªn b¶n; c«ng  è  ¬ng  sö  ông      b ph ¸n  d lao ®éng  cao  Êt vµ    á  Çu  nh   gi¸b th cao  Êt cña  õng ngêitham    u  Çu; nh   t    gia®Ê th b) Chñ  Þch  éi ®ång  u  Çu  µ  êitham    u  Çu  ý        t H  ®Ê th v ng   gia®Ê th k biªnb¶n m ë   Çu. th 8.X Ðt  Çu:   th a) Héi ®ång  u  Çu     ®Ê th th¶o luËn  ¬ng    ö  ông    ng  Õt  îp víi   ph ¸n s d lao ®é k h     gi¸bá  Çu    Óu  Õt chän  êith¾ng  Çu;   th ®Ó bi quy   ng   th b)  éi  ng  u   Çu  Ëp  H ®å ®Ê th l biªn b¶n  Ðt  Çu  öi Ban    x th g   §æi  íi qu¶n  ý m  l  doanh  nghiÖp  µ  êiquyÕt ®Þnh    v ng     b¸n doanh  nghiÖp. §i Ò u      17. Tæ chøc    b¸n doanh  nghiÖp  theo ph¬ng    thøc trùctiÕp    1. B¸n doanh nghiÖp theo  ¬ng  ph thøc  ùc tiÕp    tr   khi chØ   ã  ét  êi cm ng   ®¨ng  ý  k mua. 2. Ng êi®¨ng  ý      k mua  doanh nghiÖp  ép  å  ¬  n h s cho  Gi¸m  c  ®è hoÆc     Ban §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp;néidung  å  ¬       h s nh quy  nh  i víi êng  îp ®Þ ®è     tr h  b¸n doanh    nghiÖp  theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu.   th 3. Ng êi ®¨ng ký mua  doanh nghiÖp cã  quyÒn  ®Õ n  doanh nghiÖp  nghiªn cøu      sæ s¸ch  Õ   k to¸n,b¶ng  tµis¶n  µ    kª    v kh¶o    ùc  ¹ng doanh  s¸tth tr   nghiÖp. 4. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  b¸o  Ban  c¸o  §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  ®Ó   ïng  c trao ® æi  ùc tiÕp  íi®¹i diÖn  êi mua   Ò   ¬ng  sö  ông      tr   v    ng   v ph ¸n  d lao ®éng, gi¸b¸n  µ      v tho¶ thuËn  Ò     éidung    v c¸cn   trong hîp ®ång     mua  b¸n. Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  öi hå  ¬  µ  g   s v biªn b¶n  n   êi   ®Õ ng   quyÕt ®Þnh      b¸n doanh nghiÖp. §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm  ña    c doanh  nghiÖp  b¸n 1. KiÓ m       nh  è îng tµis¶n  Ön  ã      kª,x¸c ®Þ sl    hi c ë doanh  nghiÖp,bao  å m     g tµis¶n  è  nh  µ  u    µih¹n,tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n,tµis¶n    c ®Þ v ®Ç td       l ®é v ®Ç tng h    ®i thuª,cho    thuª,gi÷ hé, ký  öi,chiÕm   ông; ®¸nh    ùc  ¹ng c¸c lo¹  µi    g  d   gi¸th tr     i   t s¶n    µ    åic¸ckho¶n  îph¶ithu.  ®ã v thu h     n     2.Ph ©n  ¹ tµi   lo     i s¶n  Ön  ã    hi c ë doanh  nghiÖp  µnh    ¹ : th c¸clo i   a) Tµis¶n  ã  Ó  Õp tôcsö  ông;    c th ti     d b) Tµis¶n     kh«ng  Ó  Õp tôcsö  ông; th ti     d c)Tµis¶n  îch×nh  µnh  õquü     ®  th t  khen  ëng,quü  óc  î . th   ph l i
 11. 11 3.§èichiÕu  µ  ©n  ¹ c«ng  î;lËp danh     v ph lo i   n    s¸ch chñ  îvµ  è  îph¶itr¶,   n  s n     sè  î ph¶i thu,trong    n     ®ã chia ra  î cã    n   kh¶  n¨ng thu  åi vµ  î kh«ng  ã    h   n  c kh¶ n¨ng    åi; thu h 4.LËp     tµichÝnh  n   êi®iÓ m       b¸o c¸o     ®Õ th   b¸n doanh  nghiÖp; 5. LËp    danh s¸ch vµ  ©n  ¹  è    ng  Ön  ã  ña    ph lo i lao ®é s hi c c doanh nghiÖp  t¹ thêi®iÓ m   Õt ®Þnh       i quy   b¸n : a) Sè    ng  ùc hiÖn  Ýnh    lao®é th   ch s¸ch b¶o  Ó m     éi;   hi x∙h b)  è     ng  ang  ëng  Õ     S lao ®é ® h ch ®é b¶o  Ó m     éi vÒ   m   au,    hi x∙ h   è ® thai s¶n,tai ¹n lao®éng  µ  Önh  Ò          n vb ngh nghiÖp; c)Sè    ng  ¹m    lao®é t ho∙n thùc hiÖn  îp ®ång    ng;     h  lao®é d) Sè    ng  Ê m     îp ®ång    ng;   lao®é ch døt h   lao®é ®)  è    ng  S lao®é cßn  ¹n hîp ®ång    ng. h   lao®é 6. Bµn    giao  µis¶n, sæ   t    s¸ch  µ    å  ¬  ã  ªnquan  v c¸c h s c li   cho  êi mua   ng   doanh  nghiÖp  theo tho¶ thuËn        ghitrong hîp ®ång     mua  b¸n. §i Ò u    19. Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n  µ  µichÝnh  t x l    v t  doanh  nghiÖp  íckhi tr     b¸n 1.C¸c  µi   t   kh«ng  Ýnh  µo    Þdoanh  s¶n  t v gi¸tr   nghiÖp    îcxö  ýnh  : b¸n ®   l   sau  a)  µi  T s¶n  kh«ng  Ó  Õp  ôc  ö  ông  îc do  Êp  th ti t s d ®  c quyÕt  nh     ®Þ b¸n doanh nghiÖp    gi¶iquyÕt    iÒu  ng,  îng  :® ®é nh b¸n, thanh  ý hoÆc   öi ngêi   l  g    mua  ÷hé  gi   kh«ng    ngµy; qu¸ 90  b) Tµi s¶n     thuªngoµi,m în,gi÷ hé           :doanh  nghiÖp    ¹ cho  ñ  ë  ÷u  tr¶l   i ch s h vµ thanh  ýhîp  ng, hoÆc   Õp  ôc thuª,gi÷ hé  l   ®å   ti t       theo  tho¶  Ën  ÷a  êi thu gi ng   mua   µ  ñ  ë  ÷u  µis¶n; tµis¶n  Õm   ông  cÊp  v ch s h t     chi d do  quyÕt  nh     ®Þ b¸n doanh nghiÖp  Õt ®Þnh; quy   c)  µi s¶n  ×nh  µnh  õ  ü  T  h th t qu khen  ëng, quü  óc  î : ® îc kiÓm     th   ph l i       kª riªng®Ó     chuyÓn  giao cho  Ëp  Ó  êilao®éng;   t th ng     d)    Ý   ©y  ùng  ë  Chi ph x d d dang  ña  ÷ng  c nh c«ng  ×nh ®∙  nh  tr   ®× ho∙n tr c   í  thêi®iÓ m     x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸ tr doanh nghiÖp  ×  êi mua   µ  êi b¸n  th ng   v ng   tho¶  thuËn    Õt phïhîp lîÝch  ña  çi bªn; gi¶iquy         i c m  ®)  î  N ph¶ithu khã  ßi   Êp  Õt ®Þnh  doanh     ® :c quy   b¸n  nghiÖp  cho  khoanh  nî,quy    tr¸chnhiÖ m  µ    Õt theo chÕ     Ön  µnh.   v gi¶iquy     ®é hi h 2. C¸c  kho¶n  ù  d phßng   : gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, nî    ph¶i thu  ã  ßi,   kh ®   gi¶m    gi¸chøng  kho¸n,chªnh  Öch  û gi¸vµ      l t     c¸c kho¶n    a  ©n  èiph¶i l∙ ch ph i ph     ® îcxö  ýtr ckhix¸c®Þnh        l  í       gi¸b¸n doanh  nghiÖp. 3.Sè      d b»ng  Òn cña  ü  ti   qu khen  ëng,quü  óc  î® îcchiacho  êilao th   ph l     i   ng     ®éng  ang  µm  Öc  ¹ doanh  ® l vi t   i nghiÖp  íckhib¸n doanh  tr       nghiÖp. §i Ò u  .Nguyªn  ¾c  ö  ýc¸ckho¶n  îcña  20   t x l    n  doanh  nghiÖp 1.C¸c    kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶do  n         doanh  nghiÖp    Õt.Trêng  îp gi¶iquy   h  ngêi mua     cam   Õt  Õ   õa    k k th c¸c kho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶th×    n        ghi trong hîp    ®ång  mua    b¸n doanh nghiÖp  µ  v th«ng    b¸o cho    cã  ªnquan  Õt. c¸cbªn  li   bi
 12. 12 2. Trêng  îp  è  Òn  tõ b¸n    h s ti thu    doanh nghiÖp kh«ng    ®ñ thanh      to¸n c¸c kho¶n  îcña  n  doanh nghiÖp  × gi¶i th     Õt nh  quy   sau  : a) Xo¸  îthuÕ  µ      n  v c¸ckho¶n  îng©n  n  s¸ch Nhµ   íc;   n b) C¸c kho¶n  î b¶o  Ó m     éi,nî ng©n  µng, doanh  n  hi x∙ h     h   nghiÖp  µ    v c¸ nh©n  îcxö  ýtheo híng dÉn  ô  Ó  ña  é  µichÝnh. ®   l      c th c B T   §i Ò u  .Gi¶iquyÕt    ng  µ  é  21     lao®é v b m¸y qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  b¸n 1. Ng êimua       doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  è    ng    ti nh s lao ®é theo  ph¬ng    ö  ông    ng  ∙  ¸n s d lao ®é ® cam   Õt    k khimua  doanh nghiÖp.§èivíi è          lao s ®éng  ù nguyÖn  Êm     îp ®ång    ng  ×  iquyÕt  t  ch døt h   lao ®é th gi¶  theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh. 2.Ch Õ     i víi êilao®éng      ®é ®è    ng     nh sau  : a)  èi víingêi lao ®éng  éc  Ön  ëng    Õ     §      thu di h c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   th× Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan B¶o  Ó m     éi,n¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ®ãng  b¶o  Ó m     éi gi¶iquyÕt  Òn  î cho  êi lao ®éng  hi x∙ h     quy l i ng     theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh; h b)  èivíic¸c tr ng  îp chÊ m     îp ®ång    ng  ×  êi lao ®éng  §      ê h   døt h   lao ®é th ng     ® îc tr¶   îcÊp    Öc      tr  th«ivi theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  é   ËtLao  ng,  ®Þ ti§i 42  B lu   ®é NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  i  íi c Ch ph ®è v   thêigian  µ   êi lao ®éng  ∙  µm  Öc  íc ®ã   éc    m ng     ® l vi tr   thu khu  ùc  µ   íc nhng  v Nh n   cha  îcnhËn  î Êp    Öc; ®  tr c th«ivi c) §èivíi êilao ®éng  Õp tôc lµm  Öc  ¹ doanh       ng     ti     vi t i  nghiÖp  íith× Gi¸m  m    ®èc doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   µm  ñ  ôc ®Ó   ¬    l th t   c quan  b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   cÊp    sæ b¶o  Ó m   hi theo quy  ®Þnh  µ    v chuyÓn  danh  s¸ch,hå  ¬  ña  êilao   s c ng     ®éng  µ   m doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ýcho  l  doanh nghiÖp  íi. m 3. Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n c¸c kho¶n  î vÒ      n  b¶o  Ó m     éi (kÓ  phÇn  êi lao  ng  hi x∙ h   c¶  ng   ®é ph¶i ®ãng)    cho  ¬  c quan   b¶o hiÓ m     éin¬idoanh  x∙h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  hi x∙h     ®Þ c ph¸p  luËt. Trêng  îp  Òn  h ti b¸n doanh nghiÖp kh«ng    ®ñ thanh to¸n nî b¶o  Ó m        hi x∙ héivµ  î Êp    Öc    tr c th«ivi cho  êilao ®éng  ×  è  Òn thiÕu  îctrÝch tõ Quü   ng     th s ti   ®     hç  î ¾p  Õp  µ    Çn  ãa  tr s x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   nh n   thanh  to¸n. 4. Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c  µ  Õ   ®è v K to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®  quyÕt  nh   ®Þ b¸n doanh nghiÖp  Ðt  õng  êng  îp  ô  Ó    è  Ý c«ng  xt tr h c th ®Ó b tr   viÖc  hoÆc     Õt theo chÕ       Öc. gi¶iquy     ®é th«ivi Ng êi qu¶n  ý thiÕu    l  tr¸ch nhiÖ m   Én  n     d ®Õ thua  ç,m Êt  èn  µ   íc l  v Nh n   kh«ng  îc gi÷ vÞ   Ý qu¶n  ý ë    ®     tr   l   c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc kh¸c hoÆc     ¬  nh n     ëc quan  µ   íc. Nh n 5. Sau    ã  Õt  nh    khi c quy ®Þ b¸n doanh nghiÖp, n Õu  êi lao ®éng      ng     th«i viÖc  hoÆc   Êt  Öc  ×: m vi th a) Doanh  nghiÖp  íi tr¶trîcÊp    Öc,m Êt  Öc  m     th«ivi   vi cho  êigian  µm  th   l viÖc  ¹ doanh  t  i nghiÖp  íi; m b) §èivíithêigian ®∙  µm  Öc           l vi cho  khu  ùc  µ   íctr c®ã   µ   êilao v Nh n   í   m ng     ®éng  a  îcnhËn  î Êp    Öc,m Êt  Öc  × ® îchëng  î Êp    Öc, ch ®   tr  c th«ivi   vi th     tr  c th«ivi  
 13. 13 m Êt  Öc  vi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu  Nguån     trî Êp    Öc,m Êt  ®Ó tr¶    c th«ivi   viÖc  îctrÝch tõQuü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn  ãa  ®     h tr s x v cæ ph h doanh nghiÖp  µ  íc nh n   hoÆc   õng©n  t  s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    22. Nguyªn  ¾c    nh      t x¸c®Þ gi¸b¸n doanh  nghiÖp 1.Gi¸b¸n doanh      nghiÖp  îcx¸c®Þnh    vµo  ®   c¨n cø  : a)    Þ thùc  Õ  ña  Gi¸ tr   t c doanh nghiÖp  îc ngêi mua   µ  êi b¸n  Êp  ®    v ng   ch nhËn; b) Møc  gi¶m    i  íingêi mua     êi mua   gi¸®è v     khing   cam   Õt  u    k ®Ç t duy  × tr   s¶n  Êt kinh doanh,b¶o  ¶m   Öc  µm  xu       ® vi l cho  êilao ®éng  µ    iÒu  Ön  ng     v c¸c ® ki kh¸c®∙  îcngêib¸n chÊp  Ën.  ®     nh 2.C¸c    x¸c®Þnh    cña    c¨n cø    gi¸b¸n  doanh  nghiÖp  : a)  êng  îp  Tr h mua  doanh nghiÖp  ã  Õ   õa  Òn  µ  c k th quy v nghÜa  ô  ña  vc doanh  nghiÖp  : ­Sè  Öu trongsæ     li     s¸ch kÕ     ña    to¸nc doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   t    i b¸n; ­ Gi¸   Þ thùc  Õ  Çn  èn  µ  íc t¹      tr   t ph v nh n   i doanh nghiÖp    êi®iÓ m     ë th   b¸n sau    ∙  õc¸ckho¶n  îph¶itr¶vµ  îcngêimua,  êib¸n  Êp  Ën. khi® tr     n    ®    ng   ch nh b)  êng  îp  êi mua   Tr h ng   doanh nghiÖp kh«ng  Õ   õa  Òn  µ  Üa   k th quy v ngh vô  ña  c doanh  nghiÖp  ×    th gi¸b¸n  ña  c doanh  nghiÖp  µ gi¸b¸n  ùc  Õ  ña  l    th t c toµn  é  µis¶n  Ön  ã  ña  b t  hi c c doanh  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh   ®   c¨n  vµo  Ön  cø  hi tr¹ngvÒ   È m   Êt,tÝnh    ph ch   n¨ng  ü  Ët,nhu  Çu  ö  ông  ña  êi mua   µ  k thu   c sd c ng   v gi¸thÞ  êng  ¹ thêi®iÓ m     tr t    i b¸n. 3. Khi x¸c ®Þnh    Þ thùc tÕ  ña      gi¸tr     c doanh  nghiÖp kh«ng ph¶ithuªkiÓm      to¸n.Nh÷ng    doanh nghiÖp  kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  l vÒ   Õ   k to¸n,thèng    × c¬    kª th   quan  Õt  nh    doanh  quy ®Þ gi¸b¸n  nghiÖp xem   Ðt  x thuªtæ    chøc  Óm    c  Ëp    nh. TiÒn    Óm    îctÝnh  µo  ki to¸n®é l x¸c ®Þ   thuªki to¸n®   v chiphÝ      b¸n doanh nghiÖp. §i Ò u 23. Phª duyÖt  ¬ng  b¸n, gi¸b¸n, ký  Õt  îp  ng  µ    ph ¸n       k h ®å v ra quyÕt ®Þnh      b¸n doanh  nghiÖp  µ  íc nh n C¨n  ®Ò   Þ  ña  cø  ngh c Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp,Bé   ëng,Chñ    tr   tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    thùc hiÖn  ty91    c¸cc«ng  Öc      vi nh sau: 1. Phª  Öt  ¬ng  b¸n    duy ph ¸n  doanh nghiÖp  µ  quyÕt  nh  v ra  ®Þ b¸n doanh  nghiÖp;Quy Õt  nh  å m     éidung    ®Þ g c¸cn   sau : a) Tªn,®Þa      chØ  ña  c doanh  nghiÖp  îcb¸n; ®  b) Tªn,®Þa      chØ  ña  êimua; c ng   c)G Ý a     ¬ng    b¸n,ph thøc b¸n;ph¬ng     thøc vµ  êih¹n thanh    th     to¸n; d) Thêih¹n ký  Õt  îp ®ång  µ         k h  v b¸n giao doanh    nghiÖp; ®) Tr¸ch  Öm   ña  nhi c doanh  nghiÖp, cña    Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  µ    ¬  v c¸cc quan  ªnquan  li   trong xö  ýnh÷ng  Ên    ån t¹ vµ      l  v ®Ò t     ph¸tsinh i   kh¸c.
 14. 14 2.    Tæ chøc  ý  îp  ng  íingêi mua   k h ®å v    doanh nghiÖp. Hîp  ng    ®å mua   doanh nghiÖp  bao  å m     éidung  Ýnh  g c¸cn   ch sau  : a) Tªn,®Þa      chØ  doanh  nghiÖp    è  µikho¶n; b¸n,s t   b) Tªn,®Þa      chØ  êimua  ng   doanh  nghiÖp,sè  µi   t  kho¶n  Õu  ã); (n c c)Gi¸b¸n doanh      nghiÖp; d) C¸c    cam   Õt  ña  êimua  µ  êib¸n doanh  k c ng   v ng     nghiÖp; ®)  ¬ng  Ph thøc chuyÓn    giao tµis¶n,thanh    Òn mua       to¸nti   doanh  nghiÖp,   thêih¹n bµn     giao doanh    nghiÖp; e) Xö  ýc¸cvÊn        l    ®Ò ph¸tsinh,tranhchÊp  îp ®ång.     h  KÌm  theo  îp ®ång  µb¶ng    µis¶n,®¸nh    Ò   ×nh  ¹ngtµis¶n  µ   h  l  kª t     gi¸v t tr     m ngêimua  µ  êib¸n tho¶ thuËn.   v ng       §i Ò u 24. Th«ng b¸o quyÕt  nh   ®Þ b¸n  µ  Ê m   v ch døt  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Õt  nh  th   15  k t  k quy ®Þ b¸n doanh nghiÖp,  Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸cc«ng  Öc  vi sau  y  ®© : 1.Th«ng  chÊ m     ¹t®éng  ña    b¸o  døt ho   c doanh nghiÖp  µ  íctrªnph¬ng  nh n     tiÖn th«ng    ichóng    tin®¹   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.G öi quyÕt ®Þnh         b¸n doanh  nghiÖp  n   ®Õ : a) Ban    §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng; ¬ b) C¬     quan  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp; c)C¬     quan  Õ; thu d) C¬     quan  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh;   ®)  ôc  èng    ¬idoanh  C Th kª n   nghiÖp  ¨ng  ý  ôsë  Ýnh; ® k tr   ch 3. Thanh    to¸n tiÒn  Æt   äc    ® c cho  ÷ng  êi tham    u   Çu  Õu  nh ng   gia ®Ê th (n cã). §i Ò u    µn    25. B giao doanh  nghiÖp Trong  êi h¹n  th   tho¶  Ën  ¹  îp  ng,  thu t iH ®å Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  chøc  Öc  µn  tæ  vi b giao doanh    nghiÖp  cho  êimua. ng   Khibµn    giao sè îng vµ  ùc tr¹ngtµis¶n  ña    l   th      c doanh nghiÖp kh«ng  ng  ®ó víi è îng vµ  ùc tr¹ng  µis¶n  ∙      l   th   s  t   ® ghitrong hîp ®ång     mua,    × ngêimua   b¸n,th     cã  Òn yªu cÇu  iÒu  quy     ® chØnh  îp ®ång  ∙  ý. h  ®k §i Ò u    26. Thanh    Òn mua  to¸nti   doanh  nghiÖp Ng êimua    doanh nghiÖp  thanh    to¸ntrong thêih¹n quy  nh  ¹ hîp ®ång      ®Þ t    i mua, b¸n, nhng  èi®a     t   kh«ng  qu¸  n¨m  Ó   õ  êi®iÓ m   3  k t th   quyÕt  nh     ®Þ b¸n doanh nghiÖp.
 15. 15 §i Ò u    27. §¨ng  ý    k kinhdoanh  i víi ®è     doanh  nghiÖp  sau    khib¸n Ng êi mua     doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹  ¬    t i quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh  ¬idoanh    n  nghiÖp ®ãng  ôsë  Ýnh  Õu  êimua  a  ã  Êy   tr   ch (n ng   ch c gi   phÐp  kinh doanh) theo  ét      m trong c¸clo¹ h×nh  ña  Ët Doanh    i   c Lu   nghiÖp hoÆc   ®¨ng  ý    k bæ sung  Õu  êimua  (n ng   doanh nghiÖp  ∙  ã  Êy phÐp  ® c gi   kinhdoanh).   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  êimua  28. Quy v ngh v c ng   doanh  nghiÖp 1.§îcchñ  ng  ö  ông  µis¶n     ®é s d t  mua,  ùa chän  µnh  Ò   l  ng ngh kinh doanh,     tæ chøc  ¹ s¶n  Êt,®Ç u    íi,thay  æi  é  li  xu   tm   ® b m¸y  qu¶n  ý,quyÕt  nh  ¹ l  ®Þ lo i   h×nh doanh  nghiÖp  µ ® îc  Õp tôcthuª®Êt  v    ti       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Trêng  îp  Õp  ôc duy  ×®Ç u      h ti t   tr   t ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh  ña   i   xu     c doanh  nghiÖp, ngêi mua   îc kÕ   õa    Òn  î cña      ®   th c¸c quy l i doanh nghiÖp  theo  tho¶  Ën  thu trong hîp  ng    ®å mua, b¸n doanh  nghiÖp  µ    îp  ng  v c¸c h ®å kinh tÕ    ®∙  ý  Õt. kk 3. Cã   Üa  ô    ngh v thanh    Òn mua  to¸nti   doanh nghiÖp theo  êih¹n  µ    th   v c¸c ®iÒu  Ön    ki ghi trong  îp  ng  h ®å mua  b¸n doanh nghiÖp; thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c ®iÒu  Ön  µ  ki v cam   Õt  íi êib¸n  k v  ng   doanh  nghiÖp;kÕ   õa    Üa  ô  ña    th c¸c ngh vc doanh nghiÖp  theo hîp ®ång  µ     v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  .KiÓ m     29   tra,theo dâiviÖc  ùc hiÖn     th   cam   Õt  îp ®ång k h  Ng êi quyÕt  nh    ®Þ b¸n doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  theo  âi, d  kiÓm    Öc  ùc hiÖn    travi th   c¸ccam   Õt  k trong hîp ®ång     mua,  doanh  b¸n  nghiÖp;  xö  ý hoÆc   Õn  Þ     ¬  l  ki ngh c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ö  ýtheo    Nh n   th quy x l  quy ®Þnh  ña  c ph¸pluËt®èiví  êng  îpngêimua    ¹m       i tr h     viph cam  Õtcña  îp®ång. k  h  C h ¬ n g  IV k h o¸n kinh d o a n h  v µ  c h o  thuª   d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c M ô c  I K h o¸n kinh d o a n h §i Ò u    éi dung,c¸cchØ    µ  iÒu  Ön  30. N      tiªuv ® ki kho¸n kinhdoanh     C¨n  vµo  Æc   iÓ m   ña  õng  µnh,kÕt  cø  ® ® ct ng   qu¶ kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp, ngêi ra  Õt  nh      quy ®Þ kho¸n kinh doanh    quy  nh  éi dung, chØ    ®Þ n    tiªu vµ  iÒu  Ön  ® ki kho¸n kinh doanh  ng      nh ph¶ixem   Ðt c¸cyªu cÇu    x    sau  : 1.B¶o  µn  èn  µ   íc;   to v Nh n 2.Gi¶iquyÕt viÖc  µm  µ  ng         l v ®ã ®ñ b¶o  Ó m   hi cho  êilao®éng; ng     3.T¨ng  înhuËn    l  i hoÆc   gi¶m  çdoanh  l  nghiÖp; 4.Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸cch s¸ch cña  µ   ícvµ    îp ®ång  ∙  ý.   Nh n   c¸ch   ®k
 16. 16 §i Ò u 31. Tæ  chøc trao ® æi, tháa  Ën  éi dung, c¸c chØ     µ      thu n      tiªuv ®iÒu  Ön  ki kho¸n Néi dung    kho¸n kinh doanh,c¸c®iÒu  Ön         ki kho¸n,quyÒn  µ    v tr¸chnhiÖm     cô  Ó  ña    th c c¸c bªn  trong giao  Ën    nh kho¸n;néi dung  îp  ng     h ®å ph¶i® îc trao     ® æi  µ  áa thuËn  ÷a ngêinhËn  v th   gi     kho¸n vµ  êigiao kho¸n kinhdoanh.   ng         §i Ò u    îp  ng  32. H ®å kho¸n kinhdoanh     Hîp  ng  ®å kho¸n kinhdoanh      bao  å m     éidung  Ýnh  g c¸cn   ch sau  : 1. Tªn, ®Þa       chØ   ña  c doanh nghiÖp  µ  íc giao  nh n   kho¸n kinh doanh  µ    v ngêinhËn    kho¸n; 2.Néi dung,ph¬ng       thøc,chØ    iÒu  Ön,thêih¹n kho¸n;   tiªu, ® ki       3. Quy Òn,    tr¸chnhiÖ m   ña    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    c c¸c bªn         kho¸n;thêi    h¹n kho¸n do    giao nhËn      haibªn    kho¸n tháa thuËn  ng      nh kh«ng  t  ¬n  n¨m; Ý h 5  4.Xö  ýc¸cviph¹m, th ng,ph¹ttrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    l       ë            kho¸n; 5.C¸c  éidung    n  kh¸ccã  ªnquan  n     li   ®Õ kho¸n kinh doanh.     §i Ò u    Òn  µ  33. Quy v tr¸chnhiÖ m  ña  êinhËn    c ng   kho¸n 1. Qu¶n  ývµ  ö  ông  èn, tµis¶n  µ  Õp  Ën    ng  ña    l  s d v    v ti nh lao ®é c doanh  nghiÖp  theo c¸cquy  nh  ¹ hîp ®ång     ®Þ t    i kho¸n kinh doanh      kh«ng    íi     tr¸v   quy i c¸c ®Þnh  ña  c ph¸p luËt; Õ   õa c¸cquyÒn  µ  Üa  ô  ña      th     k v ngh v c doanh  nghiÖp. 2. Quy Õt  nh  chøc    ®Þ tæ  kinh doanh, ph¬ng    thøc   ¬ng, th ng  tr¶l   ë trong  doanh  nghiÖp. 3. §îchëng  µ  ù quyÕt  nh  Öc  ©n  èic¸c thu nhËp  vît®Þnh      v t  ®Þ vi ph ph       do    møc kho¸n.§èivíiphÇn  î nhuËn  ît®Þnh       l  i v  møc  kho¸n,sau    ép  Õ      khin thu thu nhËp doanh nghiÖp  µ  Ých lËp  òy  ù  ÷, êinhËn  v tr   q d tr   ng   kho¸n kinh doanh  îc     ®  chñ  ng  ö  ông. ®é s d 4. Ch Þu    gi¶m    Ëp  Õu  thu nh n kh«ng  µn  µnh    nh  ho th c¸c ®Þ møc,  cÇu  yªu  kho¸n ®∙      ghitrong hîp ®ång  Ën     nh kho¸n. §i Ò u 34. Quy Òn   µ  v tr¸ch nhiÖm   ña  êi quyÕt  nh     c ng   ®Þ kho¸n kinh  doanh  1. KiÓ m       tra,theo  âiviÖc  ùc hiÖn    d  th   c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång     kho¸n  kinhdoanh,xö  ýc¸ctr ng  îp viph¹m      l    ê h     cam  Õt    k ghitrong hîp ®ång.    2. Kh«ng    can  Öp  µo  Öc  iÒu  µnh  ña  êinhËn  thi v vi ® h c ng   kho¸n;t¹o®iÒu     kiÖn  Ën  îcho  êinhËn  thu l   i ng   kho¸n thùc hiÖn        c¸ccam   Õt    k ghitrong hîp ®ång     kho¸n kinhdoanh.     M ô c  II thuª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c
 17. 17 §i Ò u    h×nh  35. C¸c  thøc thuªdoanh     nghiÖp Ng êithuªcã  Ó  ùachän        th l   thuªdoanh  nghiÖp  theo c¸ch×nh     thøc sau    : 1. Thuª  µis¶n  ña    t  c doanh  nghiÖp    êi thuªnhËn  : ng     thuªtoµn  é    µi   b c¸c t   s¶n  îp thµnh  ¬  ë  h  c s s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  Ìm  k theo thuªlao      ®éng  ña  c doanh  nghiÖp, nhng    kh«ng  Õ   õa    Òn  µ  Üa  ô  ña  k th c¸c quy v ngh vc doanh nghiÖp  cho thuª; 2. Thuª    doanh nghiÖp  ¹t®éng    êi thuª thùc hiÖn  ho   : ng       thuª tµis¶n  îp    h  thµnh  ¬  ë  c s s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ã  Ìm  c k theo  thuª lao    ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  ng  êikÕ   õa    ®å th   th c¸c kho¶n  vay,nî,c¸c hîp  ng        ®å kinh tÕ,c¸c quyÒn  µ  Üa  ô      v ngh v kh¸c cña    doanh  nghiÖp  theo  áa  Ën  ña  th thu c c¸cbªn  ã  ªnquan.   c li   §i Ò u  36. Tæ     chøc cho thuª doanh    nghiÖp theo  ¬ng  ph thøc  u   ®Ê thÇu  1. Trêng  îp  ã  õ hai ngêi ®¨ng  ý    h c t      k thuª trë lªnth×      ph¶i tæ    chøc  u   ®Ê thÇu. 2. Ng êi quyÕt  nh      ®Þ cho thuª doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  éi  ng  u   th l H ®å ®Ê thÇu.Héi ®ång  u  Çu     ®Ê th th«ng  cho  êi®¨ng  ý    êih¹n  ép  å  ¬  b¸o  ng   k thuªth   n h s dù  Çu,møc    èi Óu,møc  Òn ® Æt  äc;th«ng    th   gi¸t  thi   ti   c  b¸o c«ng  khaitrªnph¬ng     tiÖn th«ng    ichóng  µ  tin®¹   v niªm  Õt  Öc  u   Çu  y vi ®Ê th cho  thuªdoanh    nghiÖp  t¹ trôsë      doanh  i nghiÖp. 3. Ng êi ®¨ng  ý      k thuª nép  å  ¬  u   Çu    h s ®Ê th thuª doanh    nghiÖp  µ  Òn v ti   ® Æt  äc  c cho  éi ®ång  u  Çu. H  ®Ê th Héi ®ång  u   Çu  Ën  å  ¬, tiÒn  Æt   äc,lËp    ®Ê th nh hs  ® c  danh s¸ch ngêi dù      thÇu  µ  Êp    Ën  îctham    u  Çu. v c x¸cnh ®   gia®Ê th 4. Ng êi tham    ù  Çu  ã  Òn  n       gia d th c quy ®Õ doanh  nghiÖp nghiªncøu      sæ s¸ch kÕ     to¸n,  b¶ng    µis¶n  µ  kª t   v kh¶o    ùc tr¹ngdoanh  s¸tth     nghiÖp. 5. Sau  ngµy  Ó   õ ngµy    30  k t  th«ng b¸o  ¨ng  ý  ù  Çu, ngêi ®¨ng  ý  ® k d th     k thuªdoanh    nghiÖp  ph¶igöihå  ¬    u  Çu  n   éi ®ång  u  Çu.     s xin®Ê th ®Õ H   ®Ê th Hå   ¬  å m: sg a) §¬n      thuªtrong ®ã     â hä,tªn,®Þa    ghir       chØ,  è  s chøng minh  ©n  ©n, nh d   sè  µikho¶n  Õu  ã),chøng  Ën  ¨ng  ý  t  (n c   nh ® k kinhdoanh  ña  êithuª;   c ng   b) H×nh    thøc thuª, êih¹n        thuª; th c)Ph¬ng    ö  ông  è    ng  ang  µm  Öc  ¹ doanh    ¸n s d s lao®é ® l vi t   i nghiÖp; d) § Ò   Þ        ngh gi¸thuªdoanh  nghiÖp; ®)  B¸o    Ò   c¸o v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  êithuª. t  c ng   Hå   ¬  ù  Çu    s d th ®Ó trongphong  ×  îcniªm    b®  phong. 6. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  ¹n  Ën  å  ¬,Héi ®ång  u     th   5  k t  h h nh h s     ®Ê thÇu  öi th«ng  g  b¸o  êigian,®Þa   iÓ m   u   Çu  n   õng  êi tham    th     ® ®Ê th ®Õ t ng   gia dù  Çu  µ  th v niªm  Õt y c«ng  khai danh    s¸ch  êi tham  ®Êu   Çu  ¹  a   ng   gia  th t i ®Þ ®iÓ m   u  Çu  ®Ê th trong2  µy  íckhim ë   Çu.   ng tr     th 7.M ë   Çu    th trong thêigian kh«ng    ngµy  µ  ùc hiÖn         qu¸ 1  v th   nh sau  :
 18. 18 a)  éi  ng  u   Çu  Óm     H ®å ®Ê th ki tra niªm phong, m ë     c«ng khai phong  ×    b cña  õng  êitham    u  Çu  µ  t ng   gia ®Ê th v c«ng  è  ¬ng    ö  ông    ng, gi¸ b ph ¸n s d lao ®é     bá  Çu  ña  õng  êi ®Ó     µo    th c t ng   ghi v biªn b¶n; c«ng  è  ¬ng  sö  ông      b ph ¸n  d lao ®éng  cao  Êt vµ    á  Çu  nh   gi¸b th cao  Êt cña  õng ngêitham    u  Çu; nh   t    gia®Ê th b) Chñ  Þch  éi ®ång  u  Çu  µ  êitham    u  Çu  ý        t H  ®Ê th v ng   gia®Ê th k biªnb¶n m ë   Çu. th 8.X Ðt  Çu:   th a) Héi ®ång  u  Çu     ®Ê th th¶o luËn  ¬ng    ö  ông    ng  Õt  îp víi   ph ¸n s d lao ®é k h     gi¸bá  Çu    Óu  Õt chän  êith¾ng  Çu;   th ®Ó bi quy   ng   th b)  éi  ng  u   Çu  Ëp  H ®å ®Ê th l biªn b¶n  Ðt  Çu  öi Ban    x th g   §æi  íi qu¶n  ý m  l  doanh  nghiÖp  µ  êiquyÕt ®Þnh  v ng     cho    thuªdoanh  nghiÖp. §i Ò u      37. Tæ chøc  thuªdoanh  cho    nghiÖp  theo ph¬ng    thøc trùctiÕp    1. Cho    thuªdoanh    nghiÖp theo  ¬ng  ph thøc  ùctiÕp  tr   chØ  ùc hiÖn    th   khi chØ  ã  ét  êi®¨ng  ý  c m ng   k thuª. 2. Ng êi®¨ng  ý      k thuªcã  Òn  n     quy ®Õ doanh  nghiÖp nghiªncøu      sæ s¸ch  kÕ   to¸n, b¶ng  Óm    µis¶n  µ  ki kª t   v kh¶o    ùc tr¹ngtµi s¸tth      s¶n  doanh nghiÖp. 3. Ng êi®¨ng  ý      k thuªnép  å  ¬      h s xin thuªdoanh    nghiÖp cho Ban §æi  íi m  qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp. Néi    dung  å  ¬   quy  nh  i  íitr ng  îp  h s nh ®Þ ®è v   ê h thuª   doanh nghiÖp theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu.   th 4. Ban    §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  ïng  c Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  ã  c nhiÖ m  ô: v  a) X ©y  ùng  ¬ng      d ph ¸n cho    thuªdoanh  nghiÖp; b) §Þnh      gi¸cho    èithiÓu  µm  ¬  ë      æi  áa  Ën  íi   thuªt   l c s ®Ó trao® th thu v   bªn thuª; c) Trao  æi  ùc tiÕp  íingêi thuª vÒ   ¬ng  sö  ông    ng,      ® tr   v      ph ¸n  d lao ®é gi¸ thuª, êih¹n thuªvµ    iÒu  Ön  ña  îp ®ång          c¸c® th ki c h   cho    thuªdoanh  nghiÖp; d)  áa  Ën  íingêi thuª vÒ     Th thu v       gi¸ cho thuª vµ  îp  ng    h ®å thuª doanh    nghiÖp; ®)  ×nh  å  ¬, biªn b¶n  µ  ù  Tr hs    v d th¶o  îp  ng  n   êi quyÕt  nh   h ®å ®Õ ng   ®Þ cho  thuª. §i Ò u    38. Tr¸chnhiÖm  ña    c doanh  nghiÖp  cho  thuª 1. Thùc  Ön  Öc  Óm     ©n  ¹  µn  é  µis¶n  Ön  ã      hi vi ki kª,ph lo ito b t   hi c ë doanh  nghiÖp    µis¶n  i  :t   ® thuª,cho    thuª,m în,gi÷ hé, chiÕm   ông; ®¸nh    ùc       d   gi¸th   tr¹ngtµis¶n  µy.    n 2. LËp    danh s¸ch chñ  î vµ  è  î ph¶itr¶,danh    n  s n     s¸ch ngêim ¾ c   î vµ  è      n  s nî ph¶ithu,trong ®ã          chia ra  î cã    n   kh¶  n¨ng  håivµ  î kh«ng  ã  thu    n   c kh¶  n¨ng  thu  åi;doanh  h  nghiÖp  ã  Üa  ô    Õt  î ph¶ithu  µ  î ph¶itr¶tr c c ngh v gi¶iquy n     v n      í  khiquyÕt ®Þnh      cho    thuªdoanh  nghiÖp. 3. LËp    b¸o c¸o  µichÝnh  n   êi®iÓ m   Õt  nh  t  ®Õ th   quy ®Þ cho thuª doanh    nghiÖp.
 19. 19 4. LËp    danh  s¸ch lao ®éng  ña     c doanh  nghiÖp  µ    å  ¬  ã  ªnquan  v c¸c h s c li   cña  êilao®éng. ng     5. Bµn    giao tµis¶n,lao ®éng, hå  ¬,sæ           s   s¸ch cã  ªnquan    li   cho  êithuª ng     theo tháa thuËn        ghitronghîp ®ång       thuªdoanh  nghiÖp. 6. Qu¶n  ýsæ     l   s¸ch,tµiliÖu,hå  ¬  Ò   µis¶n  µ    ng  ña       s v t  v lao ®é c doanh  nghiÖp  trong thêigian cho       thuª. 7. Thùc  Ön    Üa  ô  íiNhµ   íc,chÝnh    hi c¸c ngh v v  n  s¸ch vµ  Õ     íingêi   ch ®é v     lao®éng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvµ  îp ®ång        h  thuªdoanh nghiÖp. 8. Cã   Òn    Þ   êi quyÕt  nh    quy ®Ò ngh ng   ®Þ cho thuª chÊ m     îp  ng    døt h ®å thuªtr cthêih¹n  Õu  thuªviph¹m  îp ®ång).   í     (n bªn      h  §i Ò u    39. Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n,tµichÝnh  ña  t x l       c doanh nghiÖp    khi cho  thuª ViÖc  ö  ýtµis¶n,tµi Ýnh    x l       ch khicho    thuªdoanh  nghiÖp    nh sau  : 1. Tµis¶n  Ön  ã       hi c ë doanh  nghiÖp  îckiÓm        nh  è îng vµ  ®  kª ®Ó x¸c®Þ sl   thùc  ¹ng bao  å m     µis¶n  è  nh  µ  u     µi h¹n;tµis¶n u  ng  µ  tr   g :t   c ®Þ v ®Ç t d      l ®é v ®Ç u    ¾n  ¹n;tµis¶n  i  tng h    ® thuª,m în,cho      thuª,gi÷ hé, b¸n  é, ký  öi,chiÕm        h g  dông; Tµis¶n  i    ® thuª, în,gi÷hé,nhËn     m     giac«ng,nhËn  ý  öi, Õm  ông  ­   kg   chi d ® îckiÓm    ©n  ¹ riªng.   kª ph lo   i 2.Tµis¶n  Ön  ã       hi c ë doanh  nghiÖp  îcph©n  ¹ vµ  ö  ýnh  ®  lo i x l   sau    ; a) Tµi s¶n     cho  thuª® îcph©n  ¹  µ  ¸nh    Þ thùc tr¹ng,phÈ m   Êt,    lo i ® v gi¸tr       ch   tÝnh  n¨ng  ü  Ëtvµ    nh    Þthùc tÕ; k thu   x¸c®Þ gi¸tr     Gi¸trÞthùc tÕ  ña    µis¶n       c c¸ct   cho    îcx¸c®Þnh    vµo    thuª®     c¨n cø  sæ s¸ch  kÕ     ña  to¸nc doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti  th cho thuª,nhu  Çu  ö  ông  ña  êi   c sd c ng   thuªvµ    Þ  êng  ¹ thêi®iÓ m     gi¸th tr t    i cho  thuª; Gi¸trÞthùc tÕ  ña    µis¶n  ¹ thêi®iÓ m        c c¸ct   ti     cho    ïng lµm    ®Ó   thuªd   c¨n cø  x¸c®Þnh    møc      gi¸thuªdoanh nghiÖp; b)  µi s¶n  T  kh«ng  éc  thu danh  ôc  m cho  thuª ph¶i ® îc xö  ý tr c khi cho        l  í     thuªtheo    ×nh    c¸c h thøc:®iÒu  ng, thanh  ý, îng b¸n    ®é   l  nh   hoÆc   ê  nh b¶o  qu¶n  khicha  ö  ý® îc;   x l  c)Tµis¶n u  ng  ngêicho    µ  êithuªtháa thuËn;    l ®é do    thuªv ng       d)  µi s¶n  îc h×nh  µnh  õ qòy  T  ®  th t  khen  ëng, qòy  óc  î ® îc chuyÓn  th   ph l     i giao cho  Ëp  Ó    ng  C«ng  oµn    t th lao ®é do  ® doanh nghiÖp qu¶n  ýhoÆc   êi l  ng   cho    µ  êithuªtháa thuËn. thuªv ng       3. Doanh    nghiÖp  i chiÕu  µ    nh    ¹  ®è   v x¸c ®Þ c¸c lo ic«ng  î,lËp  n   danh  s¸ch   chñ  î vµ  è  î ph¶itr¶,ngêim ¾ c   î vµ  è  î ph¶ithu,trong ®ã   ©n  ¹  î n  s n       n  s n       ph lo i   n cã  kh¶  n¨ng    åivµ  îkh«ng  ã  thu h   n   c kh¶  n¨ng    åi. thu h N Õu  bªn thuªkh«ng  Õ   õa  ÷ng    k th nh kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶,th×  é  n        b phËn  qu¶n  ýcßn  ¹ cña  l  l  i doanh  nghiÖp  îcngêiquyÕt  nh  ®    ®Þ cho    è  Ý thuªb tr   ®Ó  theo  âihîp ®ång  d    thuª,cã    tr¸chnhiÖm   Õp tôc thu håic¸c kho¶n  î ph¶i   ti           n    thu,thanh        to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶. n   
 20. 20 4. Trêng  îp    h thuªdoanh    nghiÖp  ¹t®éng    êi cho  ho   : ng   thuªcïng  íingêi   v    thuªbµn  íi   cã  ªnquan    áa  Ën  Ò   Öc  Õ   õa c¸cquyÒn  î   v   bªn  li   c¸c ®Ó th thu v vi k th     l i vµ  Üa  ô  ña  ngh v c ph¸p nh©n    doanh nghiÖp cho  thuª. §i Ò u      Õt    ng      40. Gi¶iquy lao®é khithuªdoanh  nghiÖp 1. Doanh    nghiÖp cho thuª lËp    danh s¸ch  è    ng  Ön  ã  ¹  êi s lao ®é hi c t ith   ®iÓ m   Õt  nh  quy ®Þ cho thuª,ph©n  ¹ lao ®éng  µ  Ëp c¸c hå  ¬  ã  ªnquan    lo i     v l     s c li   ®Õ n   êilao®éng  ng     : a) Sè    ng  ùc hiÖn  Ýnh    lao®é th   ch s¸ch b¶o  Ó m     éi;   hi x∙h b)  è     ng  ang  ëng  Õ     S lao ®é ® h ch ®é b¶o  Ó m     éi vÒ   m   au,    hi x∙ h   è ® thai s¶n,tai ¹n lao®éng  µ  Önh  Ò          n vb ngh nghiÖp; c)Sè    ng  ¹m    lao®é t ho∙n thùc hiÖn  îp ®ång    ng;     h  lao®é d) Sè    ng  Ê m     îp ®ång    ng;   lao®é ch døt h   lao®é ®)  è    ng  S lao ®é cßn  ¹n  îp ®ång    ng  ÏchuyÓn  h h  lao ®é s   sang  µm  Öc  ¹ l vi t i   doanh  nghiÖp cho  thuª; 2.  Õ u   N thuª doanh    nghiÖp  ã  Ìm  c k theo  thuª lao  ng  ×  êi thuª   ®é th ng     doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   Õp  Ën,  è  Ý viÖc  µm  µ    ti nh b tr   l v b¶o  ¶m     ® c¸c quyÒn  î cña  êi lao ®éng  l i ng     theo  îp  ng  h ®å thuª kh«ng    íic¸c quy  nh     tr¸ v     i ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ     ng.     lao®é Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   µm  ñ  ôc ®Ó   ¬    l th t   c quan    b¶o hiÓ m     éi cÊp    x∙ h   sæ b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  µ  ®Þ v chuyÓn  danh  s¸ch,hå  ¬   s cña  êilao®éng  µ   ng     m doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ýcho  l  doanh nghiÖp  íi. m 3. §èi víingêi lao ®éng  éc  Ön  ëng    Õ             thu di h c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi, hi x∙ h   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan b¶o  Ó m     éin¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     Õt  Òn  î cho  êi lao ®éng  hi gi¶iquy quy l i ng     theo quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti§i l b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 4.§èivíi   êng  îp th«iviÖc        tr c¸c h    : a) Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µm  ñ tôc ®Ó   ¬  l th     c quan b¶o  Ó m     éin¬i hi x∙h     doanh nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     Õt  Òn  î b¶o  Ó m     éi vµ  Êp  hi gi¶iquy quy l i hi x∙ h   c sæ   b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  hi x∙h     ®Þ t i l b¶o  Ó m     éi; hi x∙h b) Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp    Õt trî Êp    Öc  gi¶iquy    c th«ivi theo quy  nh  ¹    ®Þ ti §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  µ    42  B Lu     v c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ hi h c Ch ph 5. Trêng  îp    h cho  thuª nhng  êi nhËn    ng   thuª kh«ng  Êp  Ën  ö  ông    ch nh sd h Õt  è    ng  Ön  ã  × ngêiquyÕt ®Þnh  s lao®é hi c th       cho    µ  thuªv doanh  nghiÖp    cho thuªcã    tr¸chnhiÖ m   è  Ý viÖc  µm    b tr   l hoÆc     Õt  gi¶iquy theo  Ýnh  ch s¸ch ®èi víi      sè    ng  lao®é cßn  ¹ .li §i Ò u    41. Nguyªn  ¾c    nh      t x¸c®Þ gi¸thuªdoanh  nghiÖp 1. Gi¸thuªdoanh       nghiÖp  îcx¸c ®Þnh    vµo   ×nh  ®   c¨n cø  :h thøc thuª,gi¸    cho thuª tèithiÓu  ngêi quyÕt  nh      do    ®Þ cho thuª quy  nh,    Þ thùc  Õ    ®Þ gi¸tr   t doanh  nghiÖp, tháa  Ën  ùc tiÕp  Ò       thu tr   v gi¸thuª gi÷a  êi cho    ng   thuª vµ  êi   ng   thuª(tr ng  îp cho    ùctiÕp)hoÆc     ¾ng  Çu  êng  îp ®Êu  Çu),  ê h  thuªtr     gi¸th th (tr h   th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2