Nghị định 104/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
7
download

Nghị định 104/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 104/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2004/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 NGH NH C A CHÍNH PH S 104/2004/N -CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004V CÔNG BÁO NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP, ngày 20 tháng 2 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGH NH: Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh c a Ngh nh Ngh nh này quy nh v trí, ch c năng c a Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i là Công báo); nhi m v , t ch c và ho t ng c a cơ quan Công báo; th t c g i, ti p nh n và ăng văn b n pháp lu t trên Công báo; trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c i v i vi c ăng văn b n pháp lu t trên Công báo. i u 2. V trí, ch c năng c a Công báo 1. Công báo là n ph m thông tin pháp lý chính th c c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam do Chính ph th ng nh t qu n lý; có ch c năng công b các văn b n pháp lu t và th i i m có hi u l c c a các văn b n ó theo quy nh c a pháp lu t, các i u ư c qu c t ã có hi u l c i v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr các i u ư c qu c t các bên tho thu n không công b ho c không ư c phép công b theo quy t nh c a các cơ quan có th m quy n; thông tin, ph bi n văn b n pháp lu t do các cơ quan, t ch c và ngư i có th m
  2. quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành (sau ây g i t t là cơ quan có th m quy n). 2. Công báo ư c xu t b n Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh); ư c phát hành r ng rãi cho m i i tư ng s d ng. 3. Công báo bao g m: Công báo in và Công báo i n t . Công báo xu t b n Trung ương có Ph trương Công báo. Th tư ng Chính ph quy nh riêng v ho t ng c a Công báo i n t . i u 3. Cơ quan Công báo 1. Cơ quan Công báo bao g m cơ quan Công báo Trung ương và cơ quan Công báo c p t nh, là cơ quan ư c giao nhi m v ti p nh n, ăng ký, h th ng, lưu tr , ph bi n văn b n pháp lu t c a các cơ quan có th m quy n ban hành g i n; t ch c xu t b n, phát hành Công báo. 2. Cơ quan Công báo Trung ương t ch c vi c ti p nh n, ăng ký, h th ng, lưu tr , ph bi n văn b n pháp lu t c a các cơ quan có th m quy n Trung ương ban hành; t ch c xu t b n, phát hành t Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Cơ quan Công báo c p t nh t ch c vi c ti p nh n, ăng ký, h th ng, lưu tr , ph bi n văn b n pháp lu t c a các cơ quan có th m quy n c p t nh, c p huy n ban hành; t ch c xu t b n, phát hành t Công báo trong ph m vi a phương mình. i u 4. Nguyên t c ăng văn b n trên Công báo 1. Công báo ăng toàn văn, chính xác, y , k p th i các văn b n pháp lu t do cơ quan có th m quy n ban hành. 2. Công báo không ăng các văn b n bí m t nhà nư c thu c danh m c bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Các văn b n ăng trên Công báo Trung ương 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan có th m quy n Trung ương ban hành. 2. Các quy t nh c a cơ quan có th m quy n x lý văn b n trái pháp lu t; các văn b n cá bi t; văn b n có giá tr pháp lý khác do cơ quan có th m quy n quy t nh. 3. Các i u ư c qu c t ã có hi u l c i v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam như quy nh t i Kho n 1, i u 2 c a Ngh nh này. 4. Ph trương Công báo ư c phát hành kèm Công báo, ăng các d th o văn b n pháp lu t khi ư c các cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh ăng l y ý ki n óng góp c a các cơ quan, t ch c, cá nhân.
  3. i u 6. Các văn b n ăng trên Công báo xu t b n c p t nh 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh, c p huy n ban hành. 2. Các quy t nh c a cơ quan có th m quy n x lý các văn b n trái pháp lu t; các văn b n cá bi t; văn b n có giá tr pháp lý khác do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, c p huy n quy t nh. 3. ư c ăng l i các văn b n pháp lu t ã công b trên Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam do các cơ quan có th m quy n Trung ương ban hành v a phương mình. i u 7. Giá tr pháp lý và th i i m có hi u l c c a văn b n ăng trên Công báo 1. Văn b n pháp lu t ăng trên Công báo có cùng giá tr v i văn b n g c; là văn b n chính th c duy nh t cùng văn b n g c dùng i chi u và s d ng trong m i trư ng h p khi có s khác bi t gi a văn b n ăng trên Công báo và văn b n có t các ngu n khác ho c khi có s tranh ch p pháp lý. 2. Các văn b n pháp lu t do các nhà xu t b n, các cơ quan thông tin i chúng in, xu t b n không có cùng giá tr pháp lý như khi ư c ăng trên Công báo mà ch có giá tr tham kh o. 3. Th i i m có hi u l c c a các văn b n quy ph m pháp lu t là th i i m ư c quy nh t i i u 75 c a Lu t S a i , b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002. Th i i m có hi u l c c a các văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ban hành và các văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch ban hành là sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo ho c có hi u l c mu n hơn n u ư c quy nh t i văn b n ó. i v i văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B trư ng và y ban nhân dân c p t nh ban hành áp d ng các bi n pháp thi hành trong tình tr ng kh n c p thì th i i m có hi u l c ư c quy nh ngay t i văn b n ó, không ph thu c vào ngày ăng Công báo. 4. Th i i m có hi u l c c a các văn b n cá bi t và các văn b n có giá tr pháp lý khác do cơ quan có th m quy n ban hành văn b n quy t nh ngay t i văn b n ó, không ph thu c vào ngày ăng Công báo. Th i i m có hi u l c c a các i u ư c qu c t i v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c xác nh theo tho thu n c a các bên ho c theo các quy nh c a pháp lu t v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t và ư c ghi trong văn b n sao l c i u ư c qu c t . 5. Th i i m có hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t ăng trên Công báo c p t nh không ph thu c vào ngày ăng Công báo.
  4. Chương 2: TH I H N VÀ TH T C G I, TI P NH N, ĂNG KÝ VĂN B N ĂNG CÔNG BÁO i u 8. Th i h n g i văn b n ăng Công báo 1. Văn b n do các cơ quan nhà nư c có th m quy n Trung ương ban hành ph i ư c g i n cơ quan Công báo Trung ương ch m nh t là hai ngày k t ngày ban hành, ăng Công báo. 2. Văn b n do các cơ quan nhà nư c có th m quy n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành ph i g i n cơ quan Công báo c p t nh ch m nh t là hai ngày, k t ngày ban hành, ăng Công báo. 3. Cơ quan Công báo ph i ti p nh n y , úng th t c pháp lu t các văn b n do các cơ quan ban hành g i n theo th i h n quy nh trên ây ăng Công báo. i u 9. Th t c g i, ti p nh n, ăng ký văn b n ăng Công báo 1. Văn b n g i ăng Công báo ph i là văn b n g c. 2. Trư ng h p văn b n g i ăng Công báo là b n sao thì ph i úng v i b n g c ho c ư c ch p t b n g c, có d u và ch ký xác nh n c a ngư i có th m quy n ã ký văn b n ho c ngư i ư c u quy n. 3. Văn b n g i ăng Công báo là b n in ho c b n g i qua m ng i n t ph i có n i dung úng v i b n g c, ph n Nơi nh n ph i ghi dòng ch "Công báo", ho c ghi trên phi u g i văn b n dòng ch " Văn b n g i ăng Công báo", ghi rõ ngày, tháng, năm g i. 4. Các văn b n g i n cơ quan Công báo ph i ư c ăng ký vào "S ăng ký và i chi u văn b n ăng Công báo". 5. Cơ quan Công báo ph i lưu tr y các văn b n pháp lu t do các cơ quan có th m quy n g i n và phân lo i theo h th ng ti n vi c tra c u, s d ng. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N BAN HÀNH VĂN B N I V I VI C ĂNG VĂN B N TRÊN CÔNG BÁO i u 10. Trách nhi m c a các cơ quan có th m quy n ban hành văn b n trong vi c g i văn b n ăng Công báo 1. Cơ quan có th m quy n ban hành văn b n ho c cơ quan ư c cơ quan ban hành văn b n u quy n có trách nhi m g i y , úng th i h n các văn b n ã ban hành t i cơ quan Công báo theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này.
  5. 2. Ngư i ng u các cơ quan có th m quy n ban hành văn b n ho c cơ quan ư c cơ quan ban hành văn b n u quy n ph i ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c g i văn b n cho cơ quan Công báo và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a văn b n, v vi c không g i, g i không y ho c g i không úng th i h n các văn b n ăng Công báo. i u 11. Trách nhi m c a cơ quan Công báo trong vi c ăng văn b n 1. Ti p nh n, vào "S ăng ký và i chi u văn b n ăng Công báo" t t c văn b n do các cơ quan có th m quy n ban hành văn b n ho c cơ quan ư c cơ quan ban hành văn b n u quy n g i n. 2. Công báo ăng các văn b n theo trình t : văn b n n trư c ăng trư c, n sau ăng sau theo s th t ã ăng ký t i "S ăng ký và i chi u văn b n ăng Công báo". Trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t do các B , cơ quan ngang B ban hành có quy nh các n i dung i u ch nh ho c quy t nh các bi n pháp, chính sách quan tr ng ph i áp d ng k p th i, ư c ngư i ng u cơ quan ban hành văn b n yêu c u b ng văn b n thì ư c ăng Công báo ngay b o m th i i m có hi u l c c a văn b n ó. 3. Ch m nh t sau mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n, ph i ăng văn b n trên Công báo. 4. Ch u trách nhi m v vi c không ăng, ăng không úng, ăng không y ho c ăng ch m nh ng văn b n ã nh n ư c. 5. H th ng, lưu tr , ph bi n, cung c p các văn b n ã ăng Công báo. 6. Tr l i cơ quan có th m quy n ban hành văn b n khi phát hi n văn b n ó có sai sót v n i dung và th t c pháp lý trong vi c ban hành và vi c g i văn b n ăng Công báo. i u 12. ính chính văn b n trên Công báo Các văn b n sau khi ư c ăng trên Công báo, n u phát hi n có sai sót thì ph i ư c ính chính: 1. N u sai sót thu c trách nhi m c a cơ quan có th m quy n ban hành văn b n thì ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a cơ quan ó ph i ký văn b n ính chính. 2. N u sai sót thu c trách nhi m c a cơ quan Công báo Trung ương thì văn b n ính chính do ngư i ng u cơ quan Công báo Trung ương ho c ngư i ư c u quy n ký văn b n ính chính. 3. N u sai sót thu c trách nhi m c a cơ quan Công báo c p t nh thì văn b n ính chính do ngư i ph trách cơ quan Công báo c p t nh ho c ngư i ư c u quy n ký văn b n ính chính. Chương 4: T CH C, HO T NG VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG BÁO
  6. i u 13. T ch c c a Công báo 1. Cơ quan Công báo Trung ương là ơn v s nghi p tr c thu c Văn phòng Chính ph ; có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. 2. Cơ quan Công báo c p t nh thu c Văn phòng U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. T ch c cơ quan Công báo c p t nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh. i u 14. Ho t ng xu t b n, phát hành Công báo 1. Cơ quan Công báo Trung ương và cơ quan Công báo c p t nh t ch c xu t b n, phát hành r ng rãi t Công báo trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang và trong nhân dân, k c cá nhân, t ch c, cơ quan i di n nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Nhà nư c b o m kinh phí hàng năm cho ho t ng xu t b n Công báo. Kinh phí hàng năm cho ho t ng xu t b n Công báo ư c d toán và c p phát theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. T Công báo ư c c p không thu ti n cho m t s i tư ng do Th tư ng Chính ph quy t nh. Cơ quan Công báo ư c phép thu t ho t ng xu t b n, phát hành n ph m Công báo bù p m t ph n chi t ngân sách cho ho t ng này. 4. T Công báo ư c phát hành thông qua cơ quan Công báo, doanh nghi p bưu chính, các i lý và các cá nhân. 5. Công báo ư c phát hành ra nư c ngoài và ư c d ch ra ti ng nư c ngoài. B n d ch ch có giá tr tham kh o. i u 15. Qu n lý nhà nư c v Công báo 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v Công báo. 2. N i dung qu n lý nhà nư c v Công báo bao g m: a) Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n Công báo. b) Ban hành văn b n pháp lu t làm cơ s cho ho t ng c a Công báo. c) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh v ho t ng xu t b n, phát hành Công báo.
  7. d) Khen thư ng, x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng c a Công báo. 3. Văn phòng Chính ph giúp Chính ph tr c ti p qu n lý toàn di n ho t ng c a cơ quan Công báo Trung ương, qu n lý vi c xu t b n và phát hành t Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, k c qu n lý n ph m Công báo d ch ra ti ng nư c ngoài. Văn phòng Chính ph giúp Chính ph hư ng d n ho t ng c a cơ quan Công báo c p t nh. 4. U ban nhân dân c p t nh qu n lý ho t ng và quy t nh vi c in n, phát hành t Công báo t i a phương mình. Chương 5: KHEN THƯ NG, K LU T VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 16. M i t ch c, cá nhân u ph i có trách nhi m th c hi n t t các quy nh c a Ngh nh v Công báo. T ch c, cá nhân th c hi n xu t s c các quy nh c a Ngh nh này s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh pháp lu t v ho t ng Công báo theo Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v các hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan n ho t ng Công báo. i u 19. Cá nhân có quy n t cáo các hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan n ho t ng Công báo. i u 20. Th m quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng xu t b n, phát hành Công báo ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 22. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m t ch c, qu n lý ho t ng c a cơ quan Công báo Trung ương; hư ng d n, ki m tra ho t ng c a cơ quan Công báo c p t nh theo quy nh t i Ngh nh này.
  8. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c, qu n lý ho t ng c a cơ quan Công báo a phương mình. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản