Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
124
lượt xem
19
download

Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  105/2003/N§­C P  n g µ y   17 th¸ng 9 n¨ m   2003  Q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt µ  h í ng d É n    h µ n h  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a   v thi B é  lu Ët La o   é n g  v Ò  tuy Ó n   ô n g  v µ   u ¶ n  lý  ® d q lao ® é n g   n íc n g o µ i  µ m   Ö c t¹iVi Ö t N a m l vi   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Bé   ËtLao  ng  µy  th¸ng 6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m  1994;LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña Bé  ËtLao  ng  µy  th¸ng4  m s® c   lu   ®é ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. Doanh nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  ¹  Öt  t iVi Nam  theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  t  i 132  ña  é  ËtLao  ng  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  c B lu   ®é ®   l   ho   theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam        sau  y  îctuyÓn    ng  ícngoµi: ®© ®   lao®é n   1. Doanh    nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ; bao  å m     ¹  ×nh     g c¸c lo ih doanh nghiÖp  ¹t ®éng   ho   theo  Ët  Lu Doanh nghiÖp  µ   íc, Ët  Nh n  Lu Doanh  nghiÖp,LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   2. C¸c  µ  Çu  Çu  Ýnh, thÇu  ô)  µ tæ    nh th (th ch   ph l   chøc kinh  Õ  ã    t c t c¸ch  ph¸p nh©n  ña  ÖtNam     c Vi   hoÆc   ícngoµinhËn  Çu. n    th 3.C¸c  chøc    tæ  kinh doanh,dÞch  ô  éc c¬      v thu   quan  µnh  Ýnh  µ  íc, h ch nh n   lùcl ng vò   î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n, tæ    th nh d   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­x∙héi, chøc    éi.      tæ  x∙h 4. V¨n    phßng  idiÖn, chinh¸nh  ña  ®¹      c c«ng    íc ngoµi;V¨n  ty n     phßng  i ®¹   diÖn  ña    chøc: kinh tÕ, th ng  ¹i,tµichÝnh, ng©n  µng, b¶o  Ó m,  c c¸c tæ       ¬ m       h   hi khoa  äc  ü  Ët,   ãa,thÓ  h k thu   h   v¨n thao,gi¸odôc,y  Õ.     t 5.C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  ña  µ   íc. c Nh n 6.C¸c  ¬  ë  tÕ,v¨n hãa,gi¸odôc,®µo  ¹o, Ó    c s y           t  th thao. 7.V¨n    phßng  ù    ícngoµihoÆc   èc  Õ  ¹ ViÖtNam. d ¸n n     qu t t   i   8.Chi nh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.    tæ  lu   n      ho   t  i   9.Hîp      t¸cx∙. C¸c doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  ãitrªnsau  y  äichung  µngêi n    ®© g   l    sö  ông    ng. d lao®é
  2. 2 §i Ò u  2. Ng êi  ®éng  íc  µi lµm  Öc  lao  n ngo   vi cho  êi sö  ông    ng   d lao ®éng  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  µ ngêi kh«ng  ã  èc  Þch  Öt ®Þ ti§i 1  ®Þ n l    c qu t Vi   Nam   theo LuËt Quèc  Þch  ÖtNam.     t Vi   C h ¬ n g  II T u y Ó n  d ô n g  v µ  q u ¶ n  l ý lao ® é n g  n í c n g o µ i  l µ m  vi Ö c t¹i Ö t N a m  Vi §i Ò u 3.  1. Ng êisö  ông    ng     d lao ®é quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  ®Þ ti   1  1  ®Þ n ® îctuyÓn    ng  ícngoµivíi û lÖ    lao ®é n        kh«ng      víi è    ng  Ön  t qu¸ 3% so    lao ®é s hi cã  ña  c doanh  nghiÖp,nhng  Òu  Êt kh«ng    ngêi,Ýt  Êt còng  îc   nhi nh   qu¸ 50    nh   ®  tuyÓn  ngêi. 01  2.§èivíi ÷ng  êisö  ông    ng       nh ng   d lao®é quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          ®Þ t    i 2,3,4,5, 6,7,8  µ  §iÒu  NghÞ   nh  µy      v 9  1  ®Þ n kh«ng  quy  nh  ûlÖ    ng  ícngoµi ®Þ t   lao®é n     ® îc tuyÓn  ông, nhng  èn   Ón    d   mu tuy lao  ng  íc ngoµi ph¶i ® îc sù  Êp  ®é n        ch thuËn  ña  ñ  Þch  y  c Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u    êisö  ông    ng  îctuyÓn    ng  ícngoµikhing­ 4. Ng   d lao®é ®   lao®é n      êilao®éng  ícngoµicã      iÒu  Ön     n    ®ñ c¸c® ki sau: 1.§ñ  tuæitrëlªn.   18     2.Cã     søc  Îphïhîp víi   Çu  kho         c c«ng  Öc. yªu vi 3. Cã     chuyªn m«n   ü  Ëtcao    k thu   (bao  å m:  ü    g k s hoÆc   êicã  ×nh ®é   ng   tr   t ng  ¬ng  ü   trë lªn;nghÖ   ©n  ÷ng  µnh  ¬ ® ks    nh nh ng nghÒ  truyÒn  èng),cã  th   nhiÒu  kinh nghiÖm     trong nghÒ     nghiÖp, trong ®iÒu  µnh      h s¶n  Êt,qu¶n  ý xu   l  hoÆc   ÷ng  nh c«ng  Öc  vi qu¶n  ým µ     ng  ÖtNam   a  ¸p  l   lao®é Vi   ch ® øng  îc. ® 4.Kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù  Ò   éi © m   ¹m  ninh quèc      c ti       v t  x ph an    giatheo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖt Nam;       kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù  Ò   éih×nh  ù  c ti       v t  s kh¸c;  kh«ng  éc  Ön  ang  Þ     thu di ® b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, ®ang  Êp  µnh    h s  ch h h×nh  ¹t, a  îcxo¸¸n theo quy  nh  ña  ph  ch ®         ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ       v ph¸p luËt    nícngoµi.   5. Cã   Êy  Ðp    ng  i  íingêi lao ®éng  íc ngoµi lµm  Öc  ¹   gi ph lao ®é ®è v      n    vi t i   ViÖt Nam   õ ®ñ   (ba)th¸ngtrëlªn, c¬    t   03         do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  nh n   th quy c ViÖt Nam   Êp,  õ c¸c  êng  îp  c tr   tr h kh«ng  ph¶i cÊp  Êy  Ðp    gi ph lao  ng    ®é quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. t i 1  6  ®Þ n §i Ò u    å   ¬,tr×nh tùtuyÓn    ng  ícngoµi. 5. H s      lao®é n   1. Hå   ¬    µm  Öc:ngêi lao ®éng  íc ngoµi nép  (hai)bé  å  ¬    s xin l vi      n    02    hs cho  êisö  ông    ng, m ét  é  å  ¬  ngêisö  ông    ng  ng   d lao ®é   b h s do   d lao ®é qu¶n  ý l  vµ  ét  é  å  ¬    êi sö  ông    ng  µm  ñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp  m b h s ®Ó ng   d lao ®é l th t     gi ph lao®éng. M çi bé  å  ¬        h s bao  å m: g a) §¬n    µm  Öc;   xinl vi
  3. 3 b) PhiÕu  ýlÞch tph¸p  c¬    l     do  quan  ã  Èm  Òn  ña  ícm µ   êilao c th quy c n   ng     ®éng    ó cÊp. Trêng  îp,ngêi níc ngoµi ®∙    ó t¹  Öt Nam   õ 06  c tr     h       c tr   i Vi   t   (s¸u)   th¸ngtrëlªnth× ngoµiphiÕu  ýlÞch tph¸p do  ¬         l       c quan  ã  Èm  Òn  ña  ­ c th quy cn ícngoµicÊp      cßn ph¶icã  Õu  ýlÞch tph¸p do  ë      phi l        S T ph¸p cña  Öt Nam   ¬i   Vi   n  ngêinícngoµi®ang    ócÊp;      c tr   c) B¶n  ýlÞch  ù thuËtcña  êi níc ngoµitheo  É u   Bé     l  t    ng       m do  Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éiquy  nh  µ  ã  ¶nh;   X∙ h   ®Þ v c d¸n  d)  Êy  Gi chøng  Ën  nh søc  Î ® îc cÊp    íc ngoµi.Trêng  îp,ngêi níc kho     ën     h     ngoµi ®ang   tró ë  Öt Nam   ×  Êy    c   Vi   th gi chøng  Ën  nh søc  Î cÊp  kho   theo    quy ®Þnh  ña  é  tÕ  ÖtNam; c B Y  Vi   ®) B¶n sao chøng chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n,    Ò   ña  êiníc   tay ngh c ng     ngoµi,bao  å m:    g b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc   ×nh ®é  ¬ng  ¬ng  ëlªn, tr   t ® tr     hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Ò   ×nh      Ò   ña  êi lao ®éng  íc ngoµi nh v tr ®é tay ngh c ng     n    do  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c theo quy  nh  ña  íc®ã.   ®Þ c n  §èivíi êilao®éng  ícngoµilµnghÖ   ©n  ÷ng  µnh  Ò     ng     n     nh nh ng ngh truyÒn  thèng hoÆc   êi cã  ng   kinh nghiÖm     trong nghÒ     nghiÖp, trong ®iÒu  µnh        h s¶n xuÊt,qu¶n  ým µ     l   kh«ng  ã  c chøng  chØ  × ph¶icã  th     b¶n  Ën  Ðt vÒ   ×nh ®é   nh x   tr   chuyªn m«n,    Ò   µ  ×nh ®é     tay ngh v tr   qu¶n  ý® îcc¬  l     quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c nícm µ   êi®ã     ng   mang  èc  Þch    Ën; qu t x¸cnh e) Ba    ¶nh  Ç u   Ých  íc3cm   4cm,  u     Çn,chôp  Ýnh  Ön, m (k th   x  ®Ç ®Ó tr   ch di   râ m Æt,  â haitai kh«ng  eo  Ýnh),¶nh  ôp    r    ,   ® k   ch kh«ng    (mét)n¨m. qu¸ 01    C¸c  Êy  ê  gi t quy  nh   ®Þ trong  å  ¬  h s nªu    c¬  trªn do  quan, tæ    chøc  íc n  ngoµicÊp    hoÆc  c«ng chøng, chøng  ùc ph¶i® îchîp ph¸p  ãa    ù    th       h l∙nhs theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  Þch    Õng  Öt;b¶n  Þch,b¶n    lu     vd ra ti Vi   d   sao ph¶i® îcc«ng     chøng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      2.Thñ  ôc,tr×nh tùtuyÓn    ng  ícngoµi:   t     lao®é n   a) §èivíi êisö  ông    ng:      ng   d lao®é ­ Ng êisö  ông    ng     d lao ®é ph¶i®¨ng    trung ¬ng    trªnb¸o    hoÆc   a  ¬ng  ®Þ ph 03    è  Òn vÒ   (ba)s li   nhu  Çu  Ón    ng  µ  c tuy lao®é v th«ng    y        Çu   b¸o ®Ç ®ñ c¸cyªu c c«ng  Öc  µ    Òn  îcña  êilao ®éng  µ  êisö  ông    ng  vi v c¸cquy l  i ng     v ng   d lao ®é trong  qu¸ tr×nh tuyÓn,khilµm  Öc  µ      Öc.        vi v khith«ivi ­ Ng êi sö  ông    ng     d lao ®é ph¶ilµm  ñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp    ng    th t     gi ph lao ®é cho  êi lao  ng  íc ngoµi vµo  µm  Öc  ¹  Öt Nam   ng   ®é n    l vi t iVi   theo quy  nh   ¹ ®Þ ti   NghÞ   nh  µy, sau    êi lao ®éng  íc ngoµinép  å  ¬  ã  y       ®Þ n  khing     n    h s c ®Ç ®ñ c¸c giÊy têtheo quy  nh  ña       ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n b) §èivíi êilao®éng  ícngoµi:      ng     n  ­ Ng êi níc ngoµi muèn  µm  Öc  ¹  Öt Nam          l vi t i Vi   ph¶inghiªn cøu  y         ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ   êisö  ông    ng  lu     m ng   d lao ®é cung  Êp; c  ®ång  êi  th , ph¶ichuÈn  Þ     Êy  ê cÇn  Õtvµ  ùc hiÖn    b c¸c gi t   thi   th   theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n ­  êi níc ngoµi muèn   µm  Öc  ¹  Öt Nam   Ng       l vi t iVi   ph¶i nép  å  ¬    µm    h s xin l viÖc  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t i 1  n cho  êisö  ông    ng. ng   d lao®é c) Khi cã  Êy  Ðp    ng, ngêilao ®éng  µ  êisö  ông    ng      gi ph lao ®é      v ng   d lao ®é ph¶itiÕn  µnh    h giao  Õt  îp  ng    ng  k h ®å lao ®é b»ng v¨n b¶n  õ®èi  îng  êi (tr   t ng   lao ®éng  íc ngoµido  Ýa  íc ngoµicö  µo  Öt Nam     µm  Öc),ngêi   n    ph n    v Vi   ®Ó l vi    
  4. 4 sö  ông    ng  ã  d lao ®é c tr¸chnhiÖm   öib¶n    g  sao  îp ®ång    ng  ∙  h  lao ®é ® giao kÕt    vÒ   ¬  c quan  ∙  Êp  Êy phÐp    ng  ® c gi   lao ®é cho  êilao ®éng  ícngoµi®ã.  éi ng     n    N  dung  c«ng  Öc  vi trong  îp  ng  h ®å lao  ng  ®é kh«ng  îc tr¸ víinéi dung  ® i     c«ng  viÖc    ghitronggiÊy phÐp    ng  ∙  îccÊp.     lao®é ® ®   §i Ò u    Êp  Êy phÐp    ng. 6. C gi   lao®é 1. Ng êi lao ®éng  íc ngoµi lµm  Öc       n    vi cho doanh nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  ¹ ViÖtNam   t  i   ph¶icã  Êy phÐp    ng, trõc¸c®èi t ng:   gi   lao®é        î ­  êi lao  ng  íc ngoµi vµo  Öt  Ng   ®é n    Vi Nam   µm  Öc  íi03  l vi d   (ba) th¸ng     hoÆc     ö  ýtrong tr ng  îp khÈn  Êp  êng  îp khÈn  Êp  îcquy  nh   ®Ó x l    ê h   c (tr h   c ®  ®Þ lµ nh÷ng  ù  è, t×nh  èng  ü  Ët,c«ng  Ö     sc  hu k thu   ngh phøc  ¹pnÈy  t  sinh lµm      ¶nh hëng  hoÆc   ã  c nguy  ¬  c ¶nh  ëng  í s¶n  Êt,kinh doanh  µ     h t  i xu     m c¸c chuyªn gia    ViÖt Nam   µ      v c¸c chuyªn gia nícngoµihiÖn  ang    Öt Nam         ® ë Vi   kh«ng  ö  ý® ­ x l  îc). ­ Ng êi níc ngoµilµ thµnh    éi ®ång          viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c, Phã   ®è   Gi¸m  c    ®è c¸c doanh nghiÖp  îc thµnh  Ëp ®  l  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ  ã        v c tc¸ch ph¸p nh©n.     ­ Ng êi níc ngoµilµ Trëng          V¨n phßng  idiÖn, Trëng    ®¹     Chi nh¸nh  ¹  Öt ti Vi   Nam. ­ LuËt s  ícngoµi®∙  îcBé       n     ®   T ph¸p cÊp  Êy phÐp  µnh  Ò   Ët s  ¹   gi   h ngh Lu   t   i ViÖtNam     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Së    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   X∙      ph tr       ¬ng  Êp  Êy  Ðp    ng  c gi ph lao ®é cho  êi lao ®éng  íc ngoµi theo  É u   Bé  ng     n    m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ 3.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ng, gå m:   s xinc gi   lao®é   ­ V¨n    b¶n    Þ  Êp  Êy phÐp    ng  ña  êisö  ông    ng  ®Ò ngh c gi   lao ®é c ng   d lao ®é theo m É u   Bé    do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ ­ Hå   ¬    µm  Öc  ña  êilao ®éng  ícngoµi(quy  nh  ¹ kho¶n      s xin l vi c ng     n    ®Þ ti  1 §iÒu  NghÞ   nh  µy). 5  ®Þ n 4. Thêi h¹n  ña  Êy  Ðp    ng: thêih¹n  ña  Êy  Ðp    ng      c gi ph lao ®é    c gi ph lao ®é ® îc cÊp    theo  êih¹n  ña  îp  ng    ng  ®èi víi®èi îng  th   c h ®å lao ®é (    t giao  Õt  îp k h  ®ång  lao  ng)  ®é hoÆc  theo quyÕt  nh   ña  Ýa  íc ngoµi cö  êi lao ®Þ c ph n    ng     ®éng  sang  ÖtNam   µm  Öc,nhng  Vi   l vi   kh«ng    th¸ng. qu¸ 36  5. §èivíic¸c ®èi t ng kh«ng           î   ph¶icÊp  Êy  Ðp    ng    gi ph lao ®é quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  ×  êi sö  ông    ng  ã  1  n th ng   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  íiSë  v  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  ¬idoanh    X∙    ph (n   nghiÖp,c¬    quan,tæ   chøc  ng  ôsë  Ýnh) danh  ®ã tr   ch   s¸ch trÝch ngang  Ò   êinícngoµi,bao  å m:      v ng       g hä    tªn,tuæi,quèc  Þch,sè  é  Õu, ngµy  ¾t  u   µ  µy  Õt  óc  µm    t   h chi   b ®Ç v ng k th l viÖc,c«ng  Öc  ¶m   Ën  ña  êinícngoµi.B¸o    íc07    vi ® nh c ng       c¸o tr   (b¶y)ngµy      khi ngêilao®éng  ícngoµib ¾t  u   µm  Öc.    n    ®Ç l vi §èivíingêi níc ngoµivµo  Öt Nam   µm  Öc    ùc hiÖn    ¹  îp          Vi   l vi ®Ó th   c¸c lo ih ®ång  õhîp  ng    ng)  ÷a doanh  (tr   ®å lao ®é gi   nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc    Öt ë Vi   Nam   íidoanh  v  nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc    íc ngoµith×  ën     doanh  nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc    Öt Nam   òng  ùc  Ön  Öc  ë Vi   c th hi vi b¸o  c¸o    i  íingêi níc nh ®è v     
  5. 5 ngoµivµo  µm  Öc    l vi cho  doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  ¹ ViÖtNam   íi êi ti     v   th h¹n lµm  Öc  íi (ba)th¸ng.   vi d   03    §i Ò u    h¹n  Êy phÐp    ng. 7. Gia  gi   lao®é 1.Gia  ¹n  Êy phÐp    ng    h gi   lao®é trong tr ng  îp ngêisö  ông    ng  ∙   ê h    d lao®é ® cã  Õ   ¹ch  µ  ang  Õn  µnh  o  ¹o ngêi lao ®éng  Öt Nam     k ho v® ti h ®µ t      Vi   ®Ó thay  thÕ  cho  c«ng  Öc  µ   êi lao ®éng  íc ngoµi®ang  ¶m   Ën, nhng  êi vi m ng     n    ® nh   ng   lao ®éng  ÖtNam   a    Vi   ch thay thÕ  îc.Kh«ng    ¹n  Êy phÐp    ng      ®  gia h gi   lao ®é cho ngêilao®éng  ícngoµibÞ  ö  ýkû  Ët    ng     n    x l   lu  lao®é theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i b, ®iÓ m     c,kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng  ∙  îcsöa  æi,bæ   1  84  B Lu   ®é ® ®   ®   sung. 2.Hå   ¬      ¹n giÊy phÐp    ng:   s xingiah     lao®é a) Ng êisö  ông    ng  µm  n      ¹n  Êy phÐp    ng     d lao ®é l ®¬ xingia h gi   lao ®é theo  quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.Trong      X∙    ®ã ph¶inªu  â lý   r    do  a  o  ¹o® îcngêiViÖtNam     ch ®µ t         ®Ó thay thÕ, hä    ÷ng  êiViÖtNam       tªnnh ng     ®∙  µ  ang  o  ¹o,kinh phÝ  o  ¹o,thêigian ®µo  ¹o,®Þa   iÓ m   o  ¹o v® ®µ t     ®µ t       t  ® ®µ t   ®Ó  thay thÕ  êilao®éng  ícngoµi.   ng     n  b) B¶n    sao  îp ®ång    ng  h  lao ®é hoÆc     v¨n b¶n  ña  Ýa  ícngoµicö  ­ c ph n     ng êinícngoµitiÕp tôc lµm  Öc    ÖtNam   ã x¸c nhËn  ña  êisö  ông            vi ë Vi   (c     c ng   d lao ®éng). c)GiÊy  Ðp    ng  ∙  îccÊp.   ph lao®é ® ®   3.Thêih¹n    ¹n cña  Êy phÐp    ng:     giah   gi   lao®é Thêi h¹n    ¹n  ña  Êy  Ðp    ng  ô  éc  µo  êigian  µm    gia h c gi ph lao ®é ph thu v th   l viÖc  Õp  ña  êi lao ®éng  íc ngoµi cho  êi sö  ông    ng  îc x¸c ti c ng     n    ng   d lao ®é ®   ®Þnh  trong hîp ®ång    ng     lao ®é hoÆc     v¨n b¶n  ña  Ýa  ícngoµicö  êiníc c ph n     ng     ngoµitiÕp tôc lµm  Öc    ÖtNam ,thêih¹n    ¹n  èi®a  µ36  m ¬is¸u)      vi ë Vi       gia h t   l   (ba      th¸ng.§èivíi   êng  îp h Õt  êih¹n    ¹n  Çn  nhÊt,m µ   Én  a  o         trc¸c h  th   gia h l thø    v ch ®µ t¹o® îcngêilao®éng  ÖtNam         Vi   thay thÕ  × giÊy phÐp    ng  îctiÕp tôc   th     lao®é ®      gia h¹n  Õu  îcsù  Êp  Ën  ña  ñ   Þch  y    ©n  ©n   n ®   ch thu c Ch t ñ ban nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  ng  ôsë  ®ã tr   chÝnh. §i Ò u  8. GiÊy  Ðp   ®éng  îc  Êp  ¹  ph lao  ®c l itrong  êng  îp  Þ   Êt  tr hbm hoÆc   Þ  áng: bh 1. Ng êilao ®éng  ícngoµiph¶ilµm  n    Êp  ¹ giÊy phÐp    ng        n      ®¬ xinc l   i   lao ®é vµ nªu  â  ý do  Þ   Êt  r l  b m hoÆc   Þ   áng, cã    Ën  ña  êi sö  ông    bh   x¸c nh c ng   d lao ®éng  öivÒ   ë  g   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®∙  Êp  Êy phÐp    ng    X∙    c gi   lao®é vµ  Ìm  k theo giÊy phÐp    ng  Þ  áng.     lao®é b h 2. GiÊy  Ðp    ng  îc cÊp  ¹    ph lao ®é ®  li cho  êi lao ®éng  íc ngoµi ®óng  ng     n    nh  Êy phÐp    ng  ∙  îccÊp. gi   lao®é ® ®   §i Ò u    Êy  Ðp    ng  Õt  Öu  ùctrongc¸ctr ng  îp sau: 9. Gi ph lao®é h hi l      ê h   1.GiÊy  Ðp    ng  Õt  êih¹n.   ph lao®é h th   2.Hîp  ng    ng  Ê m     ícthêih¹n.   ®å lao®é ch døttr    
  6. 6 3. C«ng  Öc    vi trong hîp ®ång    ng     lao ®é kh«ng  ng  íi ®ó v   c«ng  Öc  ∙    vi ® ®Ò nghÞ    Êp  Êy phÐp    ng. xinc gi   lao®é 4. GiÊy  Ðp    ng  Þ   ¬    ph lao ®é b c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    åido  Nh n   th quy thu h   viph¹m    ph¸p luËtViÖtNam .      5.Doanh    nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  Ê m     ¹t®éng. ch døtho   6. Ng êi lao ®éng  íc ngoµi bÞ   ¹ttïgiam, chÕt       n    ph       hoÆc   Êt  Ých  m t theo  tuyªnbè  ña    c Tßa  ¸n. §i Ò u    ö  ông  Êy  Ðp    ng. 10. S d gi ph lao®é 1. Ng êilao ®éng  ícngoµigi÷ giÊy  Ðp    ng  ∙  îccÊp    Êy      n     ph lao ®é ®®  khigi   phÐp  ang  ® cßn  Öu  ùc.Trong  êih¹n  (ba) ngµy, tr c ngµy  Êy  Ðp  hi l   th   03      í  gi ph lao ®éng  Õt  Öu  ùc,ngêilao ®éng  ícngoµiph¶inép  Êy phÐp    ng    h hi l      n      gi   lao®é cho  êisö  ông    ng; ngêisö  ông    ng  ã  ng   d lao ®é    d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   Ën  Êy    nh gi phÐp    ng  µ  lao ®é v trong thêigian  (b¶y)ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc giÊy    07      t  nh ®    phÐp    ng, ngêisö  ông    ng  lao ®é    d lao ®é ph¶inép  ¹ cho  ¬    l i c quan  ∙  Êp  Êy  ® c gi phÐp    ng. lao®é 2.Ng êilao®éng  ícngoµiph¶ixuÊttr×nh giÊy phÐp    ng       n            lao®é theo    yªu cÇu  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy C h ¬ n g  III thanh tra, h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  k §i Ò u 11. C¸c  é,  ¬    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  thu Ch ph v ñy    ©n  ©n    Êp  ã  ban nh d c¸c c c tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,thanh    Öc  ùc hiÖn  travi th   c¸cquy  nh  ña  é  ËtLao  ng  µ    ®Þ c B lu   ®é v NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    12. Doanh nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  µ    ©n  ã  µnh  Ých  v c¸nh c th t trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ña  é  ËtLao  ng  µ  ®Þ c B lu   ®é v NghÞ   nh  µy  ®Þ n ® îckhen  ëng    th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam .      §i Ò u    13. Doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ   chøc  µ    ©n  ã  µnh      v c¸ nh ch vivi ph¹m    c¸c quy  nh  ¹  é   ËtLao  ng, NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ t i lu   B ®é   ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan  × tïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ       li   th     t ch   ®é viph m b xö  ý hµnh  Ýnh  l  ch hoÆc     truy cøu  tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù    h s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam .     
  7. 7 §i Ò u  14. êi lao ®éng  níc ngoµi ®ang  lµm viÖc t¹i  Ng  c¸c doanh  nghiÖp,c¬    quan, tæ    chøc    Öt Nam   µ   a  îc cÊp  Êy  Ðp    ng  ë Vi   m ch ®   gi ph lao ®é th×  ph¶ilµm  ñ tôc ®Ó     Êp  Êy  Ðp    ng    th     xinc gi ph lao ®é theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 6 NghÞ   nh  µy. Sau  (s¸u)th¸ng kÓ   õ ngµy  ®Þ n  06      t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùcthihµnh, n Õu  êilao ®éng  ícngoµikh«ng  ã  Êy  Ðp    ng  ×       ng     n    c gi ph lao ®é th Së Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ò   Þ  é  ëng  é    X∙    ngh B tr B C«ng  ra quyÕt an      ®Þnh  ôcxuÊtkháiViÖtNam   tr         theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 15. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ    é,  µnh  ã  v X∙    c¸c B ng c li   ªnquan trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ã    v  hcm c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 16. Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d møc     Õ     thu,ch ®é thu,nép, qu¶n  ý vµ  ö  ông  Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp    ng      l  s d l ph c gi ph lao ®é cho  êi níc ng     ngoµilµm  Öc  ¹ ViÖtNam .   vi t  i   §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  ña  ë    c S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi:   X∙ h 1. TiÕp  Ën  µ u  ÷hå  ¬    Êp  Êy  Ðp    ng, hå  ¬        nh v l tr   s xinc gi ph lao ®é   s xingia h¹n giÊy phÐp    ng  µ  å  ¬    Êp  ¹giÊy phÐp    ng.     lao®é v h s xinc l   i   lao®é 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö    Êp    th   15    t  nh ®ñ h s h l xin c giÊy phÐp    ng, xingia h¹n  Êy phÐp    ng  µ    Êp  ¹ giÊy phÐp     lao ®é       gi   lao ®é v xinc l   i   lao ®éng  ña  êi sö  ông    ng,  ë     c ng   d lao ®é S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶icÊp  Êy  Ðp    ng, gia h¹n    gi ph lao ®é     giÊy  Ðp  ®éng  µ  Êp  ¹  Êy  Ðp    ng.  êng  îp,kh«ng  Êp  ph lao  vc li gi ph lao ®é Tr h  c giÊy phÐp    ng, kh«ng    ¹n giÊy phÐp    ng  µ    lao®é   gia h     lao®é v kh«ng  Êp  ¹ giÊy  c l  i phÐp    ng  lao®é ph¶itr¶lêi     b»ng    v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu      3.Theo  âi,tæng  îp vµ  c¸o t×nh  ×nh    ng  ícngoµilµm  Öc    d  h   b¸o    h lao ®é n     vi ë    c¸cdoanh nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc    a  µn  trªn®Þ b qu¶n  ý. l 4.  Ó m     Ki tra,thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c quy  nh   ña  é   Ët Lao  ®Þ c B lu   ®éng  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5.Thu  åigiÊy phÐp    ng  ∙  Õt  Öu  ùc.   h    lao®é ® h hi l §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm  ña  êisö  ông    ng:   c ng   d lao®é 1. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  Öt Nam   µ  lu     Vi   v c¸cquy  nh    ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  ña  ÖtNam .      li   c Vi   2. Lµ m     ñ  ôc ®Ó     Êp  Êy  Ðp    ng, gia h¹n  Êy  Ðp    c¸c th t   xin c gi ph lao ®é    gi ph lao ®éng  µ  Êp  ¹ giÊy  Ðp    ng    v c l  i ph lao ®é cho  êilao ®éng  ícngoµivµ  ép  ng     n   n lÖ  Ý  Êp  Êy phÐp    ng  ph c gi   lao®é theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  3. Thùc  Ön  y     îp ®ång    ng  ∙    hi ®Ç ®ñ h   lao ®é ® giao  Õt  íingêilao ®éng  k v     nícngoµi.  
  8. 8 4.  Ën   Êy  Ðp  Nh gi ph lao  ng  ∙  Õt  Öu  ùc cña  êi lao  ng  íc ®é ® h hi l   ng   ®é n  ngoµivµ  ép  ¹cho  ¬    n l  i c quan  ∙  Êp  Êy phÐp    ng  . ® c gi   lao®é ®ã 5. Qu¶n  ýhå  ¬    µm  Öc  ña  êi lao ®éng  íc ngoµi,®ång  êi   l   s xin l vi c ng     n    th   ph¶ibæ     sung    Êy têli   c¸cgi     ªnquan  n   êilao®éng  ícngoµi. ®Õ ng     n  6. Qu¶n  ýngêilao ®éng  ícngoµilµm  Öc  ¹ doanh    l     n    vi t i   nghiÖp,c¬    quan,   tæ  chøc. 7.B¸o    ×nh  ×nh  ö  ông    ng  ícngoµitheo    c¸o t h sd lao ®é n     quy  nh  ña  é  ®Þ cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u 19. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  vµ  b¸o  thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/CP  µy  th¸ng10    ng 03    n¨m 1996  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 169/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 03  12  1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp    ng  ph v vi c gi ph lao ®é cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ ng       vi t  i c¸cdoanh    nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam . ë Vi   §èivíi ÷ng  êilao®éng  ícngoµi®∙  îccÊp  Êy phÐp    ng  µ     nh ng     n   ®  gi   lao®é v ®ang  cßn  Öu  ùctÝnh  n   µy  hi l   ®Õ ng NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh,th× ®Þ n c hi l        giÊy  Ðp    ng    Én  ph lao ®é ®ã v cßn  Öu  ùc vµ  hi l   kh«ng  ph¶i® æi  Êy  Ðp      gi ph lao ®éng  íi. m §i Ò u 20. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  ban nh©n  ©n  thu Ch ph   t U d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản