Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
13
download

Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  108  c /2002/N§­C P  n g µy  25 th¸ng  12 n¨ m  2002  VÒ   viÖc b∙i b á  q u y  ® Þ n h  kh Ê u  trõ thu Õ    trÞ gia t¨ng    gi¸ ® Ç u  vµ o  theo tû lÖ ( %) ® èi víi m ét sè h µ n g  h o¸, Þ c h  vô      d ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt ThuÕ           02/1997/QH9  cø    gi¸trÞ gia t¨ngsè  ngµy  th¸ng 5  10    n¨m   1997; C¨n  ®iÓm   môc    cø  2  IINghÞ quyÕt  09/2002/QH11  sè  ngµy  th¸ng 11  28    n¨m 2002 cña  Quèc    héiKho¸ XI,kú      häp  haivÒ  to¸nng©n  thø    Dù    s¸ch Nhµ    n­ ícn¨m    2003; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh: ® §iÒu      viÖc  1. B∙ibá  khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞgia t¨ng®Çu   vµo theo    tûlÖ  (%) tÝnh      trªngi¸hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo,trõhµng        ho¸ chÞu thuÕ    tiªuthô  ® Æc  biÖt c¬  kinh doanh  ¬ng      së    th m¹i nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  mua cña  së  c¬  s¶n  xuÊttrong níc®Ó   quy        b¸n  ®Þnh  i t¹ : 1.§iÓm  kho¶n  vµ    d  1  ®iÓm   kho¶n  §iÒu  NghÞ  c  2  9  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng. 2. Kho¶n  §iÒu  NghÞ    3  1  ®Þnh  76/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  13    n¨m  2002 cña  ChÝnh phñ    vÒ viÖc söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  n¨m  29  12  2000 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng. 3. §iÒu  NghÞ     1  ®Þnh  95/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  2002  cña ChÝnh  phñ  söa ®æi, bæ  sung kho¶n 3  §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè  76/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 9  13    n¨m  2002  cña ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi,   bæ  sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng. §iÒu    2. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2003. §iÒu    tr Bé    3. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy.
  2. 2 §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản