Nghị định 109/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
50
lượt xem
4
download

Nghị định 109/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 109/2004/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 109/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 109/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 V ĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v cơ quan ăng ký kinh doanh và vi c ăng ký kinh doanh i v i các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và h kinh doanh cá th . i u 2. Quy n ăng ký kinh doanh 1. Thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t là quy n c a cá nhân và t ch c ư c nhà nư c b o h . 2. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không ư c ban hành các quy nh v ăng ký kinh doanh áp d ng riêng cho ngành ho c a phương mình. 3. Nghiêm c m cơ quan ăng ký kinh doanh sách nhi u, gây phi n hà i v i t ch c, cá nhân trong khi ti p nh n h sơ và gi i quy t vi c ăng ký kinh doanh, ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh. Chương 2: NHI M V , QUY N H N, T CH C B MÁY C A CƠ QUAN ĂNG KÝ KINH DOANH
 2. i u 3. Cơ quan ăng ký kinh doanh 1. Cơ quan ăng ký kinh doanh ư c t ch c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) và huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n), bao g m: a) Phòng ăng ký kinh doanh trong S K ho ch và u tư (sau ây g i chung là Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh). b) Căn c vào yêu c u và nhi m v c th c a công tác ăng ký kinh doanh a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n; trư ng h p không thành l p Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n, thì giao Phòng tài chính - k ho ch ho c Phòng kinh t th c hi n nhi m v ăng ký kinh doanh quy nh t i i u 5 Ngh nh này (sau ây g i chung là Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n). 2. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh và Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ( i v i nh ng qu n, huy n ư c thành l p Phòng ăng ký kinh doanh) có tài kho n và con d u riêng. i u 4. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh 1. Tr c ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh; xem xét tính h p l c a h sơ ăng ký kinh doanh và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p. 2. Hư ng d n ngư i ăng ký kinh doanh v ngành, ngh kinh doanh ph i có i u ki n và i u ki n kinh doanh các ngành, ngh ó. 3. Xây d ng, qu n lý h th ng thông tin v doanh nghi p trong ph m vi a phương; cung c p thông tin v doanh nghi p trong ph m vi a phương cho U ban nhân dân c p t nh, các s có liên quan và B K ho ch và u tư theo nh kỳ, cho các t ch c, cá nhân có yêu c u. 4. Yêu c u doanh nghi p báo cáo tình hình kinh doanh c a doanh nghi p khi xét th y c n thi t theo quy nh t i kho n 3 i u 116 Lu t Doanh nghi p; ôn c vi c th c hi n ch báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p theo quy nh t i i u 118 Lu t Doanh nghi p. 5. Khi xem xét h sơ ăng ký kinh doanh, n u phát hi n n i dung ăng ký kê khai không chính xác, không y , thì yêu c u ngư i ăng ký kinh doanh hi u ính ho c làm l i h sơ ăng ký kinh doanh; n u phát hi n n i dung ăng ký kê khai là gi m o, thì t ch i c p ăng ký kinh doanh. Sau khi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u phát hi n có n i dung kê khai trong h sơ ăng ký kinh doanh là không chính xác, thì tùy theo m c vi ph m mà x lý theo quy nh t i Ngh nh s 37/2003/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v ăng ký kinh doanh. 6. Tr c ti p ki m tra ho c yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra doanh nghi p theo n i dung ăng ký kinh doanh.
 3. 7. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p trong các trư ng h p sau ây: a) Có n i dung kê khai trong h sơ ăng ký kinh doanh là gi m o ho c trái v i i u 9 Lu t Doanh nghi p; b) Không ăng ký mã s thu trong th i h n m t năm k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Không ho t ng t i tr s ăng ký trong th i h n m t năm k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ch ng nh n thay i tr s chính; d) Ng ng ho t ng kinh doanh m t năm liên t c mà không báo cáo cơ quan ăng ký kinh doanh; ) Không báo cáo v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p v i cơ quan ăng ký kinh doanh trong 2 năm liên ti p; e) Không g i báo cáo theo quy nh t i kho n 3 i u 116 Lu t Doanh nghi p n cơ quan ăng ký kinh doanh trong th i h n 6 tháng k t ngày có yêu c u b ng văn b n; g) Kinh doanh các ngành, ngh b c m. Cơ quan ăng ký kinh doanh không ư c quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p trong b t c trư ng h p nào khác ngoài các trư ng h p quy nh t i kho n này. i u 5. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n 1. Tr c ti p nh n ơn ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th , xem xét tính h p l c a ơn ăng ký kinh doanh và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh cá th . 2. Hư ng d n ngư i ăng ký kinh doanh v ngành, ngh kinh doanh ph i có i u ki n và i u ki n kinh doanh các ngành, ngh ó. 3. Xây d ng, qu n lý h th ng thông tin v h kinh doanh cá th ho t ng trên ph m vi a bàn; nh kỳ báo cáo U ban nhân dân c p huy n, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh v h kinh doanh cá th và doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p trên ph m vi a bàn. 4. Tr c ti p ho c ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra doanh nghi p, h kinh doanh cá th theo n i dung ăng ký kinh doanh trên ph m vi a bàn; xác minh n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, chi nhánh và văn phòng i di n trên ph m vi a bàn theo yêu c u c a Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh. 5. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i h kinh doanh cá th trong các trư ng h p sau ây:
 4. a) Không ti n hành ho t ng kinh doanh trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) Ng ng ho t ng kinh doanh quá sáu mươi ngày liên t c mà không thông báo v i cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n nơi ăng ký kinh doanh; c) Chuy n a i m kinh doanh sang qu n, huy n khác; d) Kinh doanh ngành, ngh b c m. Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n không có quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th trong b t kỳ trư ng h p nào khác ngoài các trư ng h p quy nh t i kho n này. i u 6. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a B K ho ch và u tư v ăng ký kinh doanh 1. Ban hành theo thNm quy n nh ng văn b n hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , bi u m u ph c v công tác ăng ký kinh doanh. 2. Hư ng d n, ào t o, b i dư ng nghi p v ăng ký kinh doanh cho cán b làm công tác ăng ký kinh doanh. 3. Quy nh ch báo cáo v công tác ăng ký kinh doanh và ki m tra vi c ch p hành ch báo cáo ó trong ph m vi toàn qu c. 4. Xây d ng, qu n lý h th ng thông tin v doanh nghi p trong ph m vi toàn qu c; cung c p thông tin v doanh nghi p cho các cơ quan có liên quan c a Chính ph theo nh kỳ, cho t ch c, cá nhân có yêu c u. 5. Giám sát, ki m tra công tác ăng ký kinh doanh; ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ăng ký kinh doanh do các B , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành; phát hi n nh ng quy nh do các cơ quan ó ban hành không úng thNm quy n ho c trái v i Lu t Doanh nghi p ho c ngh nh hư ng d n thi hành Lu t và gi i quy t theo quy nh t i các kho n 3, 4, 5 i u 13 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . 6. H p tác qu c t trong lĩnh v c ăng ký kinh doanh. Chương 3: T TÊN DOANH NGHI P i u 7. Tên doanh nghi p 1. Tên doanh nghi p ít nh t ph i có 2 thành t sau ây: a) Lo i hình doanh nghi p;
 5. b) Tên riêng. Tên riêng ph i vi t ư c b ng ti ng Vi t, có th kèm theo ch s và ký hi u, phát âm ư c. 2. Doanh nghi p có th s d ng ngành, ngh kinh doanh hay ph tr khác c u thành tên doanh nghi p. i u 8. Nh ng i u c m trong t tên doanh nghi p 1. Không ư c t tên trùng ho c tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký. 2. Không ư c s d ng tên cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, tên c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i làm toàn b ho c m t ph n tên riêng c a doanh nghi p, tr trư ng h p có s ch p thu n c a cơ quan, ơn v ho c t ch c ó. 3. Không ư c s d ng t ng , ký hi u vi ph m truy n th ng l ch s , văn hóa, o c và thu n phong m t c c a dân t c t tên riêng cho doanh nghi p. i u 9. Tên doanh nghi p vi t b ng ti ng nư c ngoài Tên doanh nghi p vi t b ng ti ng nư c ngoài là tên ư c d ch t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài tương ng. Khi d ch sang ti ng nư c ngoài, tên riêng c a doanh nghi p có th gi nguyên ho c d ch tương ng toàn b sang ti ng nư c ngoài. i u 10. Tên trùng và tên gây nh m l n 1. Tên trùng là trư ng h p tên c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ư c vi t và c b ng ti ng Vi t hoàn toàn gi ng v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký. 2. Các trư ng h p sau ây ư c coi là gây nh m l n v i tên c a các doanh nghi p khác: a) Tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ư c c gi ng như tên doanh nghi p ã ăng ký; b) Tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ch khác tên doanh nghi p ã ăng ký b i ký hi u "&"; c) Tên vi t t t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký trùng v i tên vi t t t c a doanh nghi p ã ăng ký; d) Tên b ng ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p yêu c u ăng ký trùng v i tên b ng ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p ã ăng ký; ) Tên c a doanh nghi p yêu c u ăng ký khác v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký b i s t nhiên, s th t ho c các ch cái ti ng Vi t (A, B, C,...) ngay sau tên riêng
 6. c a doanh nghi p ó, tr trư ng h p doanh nghi p yêu c u ăng ký là doanh nghi p con c a doanh nghi p ã ăng ký. e) Tên c a doanh nghi p yêu c u ăng ký khác v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký b i t "tân" ngay trư c, ho c "m i" ngay sau tên c a doanh nghi p ã ăng ký. g) Tên c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ch khác tên c a doanh nghi p ã ăng ký b i các t "B c", "mi n B c", "Nam", "mi n Nam", "Trung", "mi n Trung", "Tây", "mi n Tây", " ông", "mi n ông", tr trư ng h p doanh nghi p yêu c u ăng ký là doanh nghi p con c a doanh nghi p ã ăng ký. h) Các trư ng h p tên gây nh m l n khác theo quy t nh c a B K ho ch và u tư. i u 11. Các v n khác liên quan n t tên doanh nghi p 1. Căn c quy nh t i Chương này, trong th i h n ba tháng k t khi Ngh nh này có hi u l c Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh t p h p danh m c doanh nghi p trùng tên và doanh nghi p có tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p khác trên ph m vi a phương; Trung tâm thông tin doanh nghi p qu c gia t p h p và ưa danh m c doanh nghi p trùng tên và doanh nghi p có tên gây nh m l n v i doanh nghi p khác trong c nư c lên trang thông tin doanh nghi p trong nư c c a h th ng thông tin doanh nghi p qu c gia. 2. Các doanh nghi p ăng ký trư c khi Ngh nh này có hi u l c có tên gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác không b bu c ph i ăng ký i tên. 3. B K ho ch và u tư hư ng d n chi ti t vi c t tên doanh nghi p quy nh t i Chương này. Chương 4: TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH I V I CÁC DOANH NGHI P HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P i u 12. H sơ ăng ký kinh doanh 1. H sơ ăng ký kinh doanh i v i công ty trách nhi m h u h n và công ty c ph n bao g m: a) ơn ăng ký kinh doanh l p theo m u do B K ho ch và u tư quy nh; b) i u l công ty; c) Danh sách thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên, danh sách c ông sáng l p i v i công ty c ph n. i v i công ty kinh doanh các ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh v s v n c a công ty.
 7. i v i công ty kinh doanh các ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a m t trong s nh ng ngư i qu n lý công ty theo quy nh t i kho n 12 i u 3 Lu t Doanh nghi p. 2. H sơ ăng ký kinh doanh i v i công ty h p danh bao g m: a) ơn ăng ký kinh doanh l p theo m u do B K ho ch và u tư quy nh; b) i u l công ty; c) Danh sách thành viên h p danh. i v i công ty kinh doanh các ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh v s v n c a công ty. i v i công ty kinh doanh các ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a các thành viên h p danh. 3. H sơ ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân bao g m: ơn ăng ký kinh doanh l p theo m u do B K ho ch và u tư quy nh. i v i doanh nghi p tư nhân kinh doanh các ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh v s v n c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p tư nhân kinh doanh các ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a ch doanh nghi p tư nhân ho c giám c qu n lý doanh nghi p. i u 13. Trình t và th t c ăng ký kinh doanh Trình t và th t c ăng ký kinh doanh ư c th c hi n như sau: 1. Ngư i thành l p doanh nghi p ho c ngư i i di n theo u quy n n p h sơ theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính. Thành viên sáng l p, c ông sáng l p, ch s h u công ty, ch s h u doanh nghi p tư nhân, thành viên h p danh cùng v i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p liên i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh không ư c yêu c u ngư i thành l p doanh nghi p n p thêm b t kỳ gi y t nào khác ngoài h sơ quy nh t i i u 12 Ngh nh này i v i t ng lo i hình doanh nghi p. 2. Khi ti p nh n h sơ, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i trao gi y biên nh n v vi c nh n h sơ cho ngư i n p h sơ. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ, không ch u trách nhi m v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p x y ra sau ăng ký kinh doanh.
 8. 3. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n h sơ, n u có các i u ki n sau ây: a) Ngành, ngh kinh doanh không thu c danh m c ngành, ngh c m kinh doanh; b) Tên doanh nghi p ư c t úng theo quy nh t i Chương III Ngh nh này. c) H sơ ăng ký kinh doanh h p l theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Lu t Doanh nghi p; d) N p l phí ăng ký kinh doanh theo quy nh. Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ư c kh c d u và có quy n s d ng con d u c a mình. 4. Trư ng h p h sơ không h p l ho c tên doanh nghi p ư c t không úng theo quy nh, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i thành l p doanh nghi p bi t trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n h sơ. Thông báo ph i nêu rõ n i dung c n s a i và cách th c s a i. Quá th i h n nói trên mà không có thông báo, thì tên c a doanh nghi p coi như ư c ch p nh n, h sơ ăng ký kinh doanh ư c coi là h p l . 5. N u sau mư i lăm ngày, k t ngày n p h sơ ăng ký kinh doanh, mà không nh n ư c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, thì ngư i thành l p doanh nghi p có quy n khi u n i n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh. Sau th i h n b y ngày, k t ngày n p ơn khi u n i, mà không nh n ư c tr l i c a Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, thì ngư i thành l p doanh nghi p có quy n khi u n i lên U ban nhân dân c p t nh ho c ki n ra Toà hành chính c p t nh nơi n p h sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 6. K t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p có quy n ho t ng kinh doanh mà không c n ph i xin phép b t c cơ quan nhà nư cnào, tr trư ng h p doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh ph i có i u ki n. 7. Trong th i h n b y ngày, k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh n B K ho ch và u tư, Trung tâm thông tin doanh nghi p, cơ quan thu , cơ quan th ng kê, cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t cùng c p, cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n nơi doanh nghi p t tr s chính. 8. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p có hi u l c trong ph m vi toàn qu c. i u 14. ăng ký l p chi nhánh, văn phòng i di n 1. Khi l p chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p ph i g i thông báo t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t chi nhánh, văn phòng i di n. N i dung thông báo g m có:
 9. a) Tên và a ch tr s chính c a doanh nghi p; b) Ngành, ngh kinh doanh c a doanh nghi p; c) Tên chi nhánh, văn phòng i di n d nh thành l p; tên ph i kèm theo ch "Chi nhánh" i v i ăng ký thành l p chi nhánh và ch "Văn phòng i di n" i v i trư ng h p ăng ký thành l p văn phòng i di n; d) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p; ) Tên và a ch tr s chi nhánh, văn phòng i di n; e) N i dung, ph m vi ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n; g) H tên, nơi cư trú, s ch ng minh nhân dân c a ngư i ng u chi nhánh, văn phòng i di n. 2. Kèm theo thông báo quy nh t i kho n 1 i u này, ph i có: a) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p; b) B n sao i u l công ty i v i công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh. c) Quy t nh b ng văn b n, kèm b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a H i ng qu n tr i v i công ty c ph n, c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh v vi c thành l p chi nhánh, văn phòng i di n. i v i chi nhánh kinh doanh các ngành ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao ch ng ch hành ngh c a ít nh t m t trong s ngư i nh ng ngư i làm vi c t i chi nhánh, văn phòng i di n. 3. N u ngành, ngh kinh doanh c a chi nhánh phù h p v i ngành, ngh kinh doanh c a doanh nghi p, n i dung ho t ng c a văn phòng i di n phù h p v i n i dung ho t ng c a doanh nghi p thì trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n. Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng, chi nhánh, văn phòng i di n ư c kh c d u và có quy n s d ng con d u c a mình. 4. Trư ng h p doanh nghi p l p chi nhánh, văn phòng i di n t i t nh, thành ph khác nơi doanh nghi p t tr s chính, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính và b sung vào h sơ ăng ký kinh doanh.
 10. 5. Vi c l p chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t nư c ó. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày chính th c m chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính b sung vào h sơ ăng ký kinh doanh. i u 15. ăng ký b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh 1. Khi b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký. N i dung thông báo g m có: a) Tên doanh nghi p, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a doanh nghi p; c) Ngành, ngh kinh doanh ã ăng ký; d) Ngành, ngh ăng ký b sung ho c thay i; ) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. i v i b sung, thay i ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh s v n c a doanh nghi p. i v i b sung, thay i ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh theo quy nh. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh b ng văn b n và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh v vi c b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh. 2. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. i u 16. ăng ký thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p 1. Khi chuy n a ch tr s chính n nơi khác trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh. N i dung thông báo g m có:
 11. a) Tên doanh nghi p, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a doanh nghi p; c) a ch tr s chính d nh chuy n n; d) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh b ng văn b n và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh v vi c ăng ký thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. Sau th i h n b y ngày nói trên mà doanh nghi p v n không ư c ăng ký thay i tr s chính, thì doanh nghi p v n có quy n chuy n sang tr s m i, nhưng ph i g i thông báo v a ch tr s m i cho t t c các ch n bi t trư c khi chuy n a ch . 2. Khi chuy n a ch tr s chính c a doanh nghi p sang t nh khác, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký và Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i. N i dung thông báo g m có: a) Tên doanh nghi p, s ăng ký kinh doanh, ngày và nơi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a doanh nghi p; c) a ch tr s chính d nh chuy n n; d) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. Kèm theo thông báo g i n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i, ph i có i u l công ty và danh sách thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên, danh sách c ông sáng l p i v i công ty c ph n, danh sách thành viên h p danh i v i công ty h p danh; quy t nh b ng văn b n và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh. Trư ng h p tên c a doanh nghi p không trùng ho c không gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký trong ph m vi a phương nơi doanh nghi p chuy n n, thì
 12. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi doanh nghi p d nh t tr s m i, ăng ký vi c chuy n i a ch tr s chính và c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n ư c thông báo. Trư ng h p tên c a doanh nghi p trùng ho c gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký trong ph m vi a phương nơi doanh nghi p chuy n n, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi doanh nghi p d nh t tr s m i ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t, ng th i hư ng d n doanh nghi p ch n tên khác và thay i các n i dung có liên quan trong h sơ c a doanh nghi p. Trong trư ng h p này, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ăng ký chuy n i a ch tr s chính khi doanh nghi p th c hi n úng các yêu c u nói trên. Trong th i h n b y ngày, k t ngày ư c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ph i g i b n sao h p l n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi trư c ây doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh. 3. Vi c thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p không làm thay i quy n và nghĩa v c a doanh nghi p. i u 17. ăng ký i tên doanh nghi p 1. Khi i tên, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi doanh nghi p ã ăng ký. N i dung thông báo g m có: a) Tên hi n t i c a doanh nghi p; s ăng ký kinh doanh và ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a doanh nghi p; c) Tên d ki n thay i; d) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh b ng văn b n và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh v vi c i tên doanh nghi p. 2. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký i tên doanh nghi p trong th i h n b y ngày k t ngày nh n thông báo, n u tên d ki n thay i c a doanh nghi p không trái v i quy nh v t tên doanh nghi p. 3. Vi c thay i tên c a doanh nghi p không làm thay i quy n và nghĩa v c a doanh nghi p. i u 18. ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p
 13. 1. Trư ng h p công ty h p danh ti p nh n thành viên h p danh, khai tr thành viên h p danh, có thành viên h p danh rút kh i công ty, thì công ty h p danh g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi công ty ăng ký kinh doanh. N i dung thông báo g m có: a) Tên công ty, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a công ty; c) H tên, nơi cư trú c a thành viên h p danh m i; c a thành viên h p danh b khai tr ho c t nguy n rút kh i công ty; d) Ch ký c a t t c thành viên h p danh ho c thành viên h p danh ư c y quy n. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i thành viên h p danh trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. 2. Trư ng h p thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty trách nhi m h u h n và công ty c phNn, thì công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã ăng ký. N i dung thông báo g m có: a) Tên công ty, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a công ty; c) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch c danh, nơi cư trú c a ngư i ang là i di n theo pháp lu t c a công ty; d) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch c danh, nơi cư trú c a ngư i thay th làm i di n theo pháp lu t c a công ty; ) H tên và ch ký c a Ch t ch H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a i di n có thNm quy n c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a Ch t ch H i ng qu n tr i v i công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n m t thành viên theo mô hình H i ng qu n tr . Trư ng h p Ch t ch H i ng thành viên, Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty b tr n kh i nơi cư trú, b t m giam, b b nh tâm th n ho c các b nh khác mà không th nh n th c, làm ch ư c b n thân ho c t ch i ký tên vào thông báo c a công ty, thì ph i có h tên và ch ký c a các thành viên H i ng thành viên ho c các thành viên H i ng qu n tr ã tham d và bi u quy t nh t trí v vi c thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a H i ng qu n tr iv i công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n m t thành viên t ch c theo mô hình có H i ng qu n tr .
 14. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i thành viên h p danh trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. i u 19. ăng ký thay iv n u tư c a ch doanh nghi p tư nhân và v n i u l c a công ty 1. Khi tăng, gi m v n u tư ã ăng ký, ch doanh nghi p tư nhân ph i thông báo v vi c thay i v n v i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký. N i dung thông báo g m có: a) Tên doanh nghi p, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ch doanh nghi p; c) a ch tr s chính c a doanh nghi p; d) Ngành, ngh kinh doanh; ) M c v n u tư ã ăng ký, m c v n ăng ký thay i, phương th c và th i i m thay i v n u tư. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i v n u tư trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. 2. Khi tăng, gi m v n i u l , công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã ăng ký. N i dung thông báo g m có: a) Tên công ty, s ăng ký kinh doanh, ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) a ch tr s chính c a công ty; c) Ngành, ngh kinh doanh; d) V n i u l ã ăng ký và v n i u l ăng ký sau khi tăng ho c gi m; phương th c và th i i m th c hi n tăng ho c gi m v n; ) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c c a thành viên h p danh ư c y quy n i v i công ty h p danh. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh i v i công ty h p danh; i v i trư ng h p gi m v n i u l , kèm theo thông báo còn ph i có thêm b ng cân i tài s n c a công ty t i th i i m quy t nh gi m v n i u l .
 15. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký tăng, gi m v n cho công ty trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo. 3. Trư ng h p gi m v n i v i doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ch ăng ký gi m v n u tư ho c gi m v n i u l , n u m c v n ăng ký sau khi gi m không th p hơn m c v n pháp nh áp d ng i v i ngành, ngh ó. i u 20. ăng ký thay i thành viên công ty 1. Không th c hi n ăng ký thay i c ông sáng l p công ty c ph n; vi c thay i c ông công ty c ph n ư c ăng ký t i S ăng ký c ông c a công ty; vi c ăng ký do Ch t ch H i ng qu n tr th c hi n trên cơ s ch ng t xác nh n chuy n như ng c ph n ho c mua c ph n m i phát hành c a công ty. C ông là t ch c nư c ngoài, cá nhân ngư i nư c ngoài không thư ng trú Vi t Nam ch ư c ăng ký vào S ăng ký c ông và tr thành c ông c a công ty, n u t ng s c ph n c a các c ông nư c ngoài chưa vư t quá 30% t ng s c ph n ư c quy n phát hành c a công ty. 2. Vi c ăng ký thay i thành viên công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên ư c th c hi n như sau: a) i v i trư ng h p thay i do công ty ti p nh n thêm thành viên m i, công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi công ty ã ăng ký. Thông báo ph i có các n i dung ch y u sau ây: - Tên công ty; -S ăng ký kinh doanh; - a ch tr s chính; - Tên, tr s chính ( i v i thành viên là t ch c), h tên, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u ( i v i thành viên là cá nhân), qu c t ch, giá tr v n góp và ph n v n góp, th i i m góp v n, lo i tài s n góp v n, s lư ng và giá tr c a t ng lo i tài s n góp v n c a các thành viên m i; - Ph n v n góp ã thay i tương ng i v i thành viên hi n có sau khi ti p nh n thêm thành viên m i; - V n i u l c a công ty sau ăng ký ti p nh n thêm thành viên m i; - H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh và b n sao biên b n h p c a H i ng thành viên v vi c ti p nh n thêm thành viên m i, gi y t xác nh n vi c góp v n c a thành viên m i vào công ty; i v i thành viên là t ch c nư c ngoài, ph i có thêm b n sao
 16. h p l Gi y phép thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; i v i thành viên là cá nhân ngư i nư c ngoài ph i có thêm b n sao h chi u còn hi u l c c a ngư i ó. Khi nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh trao gi y biên nh n và ăng ký thay i thành viên, ăng ký tăng v n i u l công ty trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo. Trư ng h p thành viên m i là t ch c nư c ngoài ho c cá nhân ngư i nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam, thì vi c ăng ký thay i thành viên ch th c hi n khi ph n góp v n c a các c ông nư c ngoài chưa vư t quá 30% v n i u l c a công ty. b) i v i trư ng h p thay i thành viên do chuy n như ng ph n góp v n, công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi công ty ã ăng ký kinh doanh. Thông báo ph i có các n i dung ch y u sau ây: - Tên công ty; -S ăng ký kinh doanh; - a ch tr s chính; - Tên, a ch tr s chính ( i v i t ch c) ho c h và tên, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u ( i v i cá nhân), qu c t ch, ph n v n góp c a thành viên chuy n như ng; - Tên, a ch tr s chính ( i v i t ch c) ho c h và tên, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u ( i v i cá nhân), qu c t ch c a ngư i nh n chuy n như ng và ph n v n góp tương ng vào công ty sau chuy n như ng; - Th i i m th c hi n chuy n như ng; - H tên, ch ký, s ch ng minh nhân dân c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty, c a ngư i chuy n như ng và ngư i nh n chuy n như ng. Kèm theo thông báo ph i có h p ng chuy n như ng và các gi y t ch ng th c ã hoàn t t vi c chuy n như ng, có xác nh n c a công ty. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nh n thông báo, trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i thành viên trong th i h n b y ngày, k t khi nh n thông báo; n u ngư i nh n chuy n như ng là t ch c nư c ngoài, ngư i nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam, thì vi c ăng ký thay i thành viên ư c th c hi n, khi ph n góp v n c a các c ông nư c ngoài chưa vư t quá 30% v n i u l c a công ty. c) i v i thay i thành viên do th a k , công ty g i thông báo thay i thành viên n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh. Thông báo ph i có các n i dung ch y u sau ây: - Tên công ty; -S ăng ký kinh doanh;
 17. - a ch tr s chính; - H tên, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u, qu c t ch, ph n v n góp c a thành viên l i th a k ; - H tên, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u (n u có), qu c t ch, ch ký và ph n v n góp c a t ng ngư i nh n th a k ; - Th i i m th a k ; - H tên, ch ký, s ch ng minh nhân dân c a ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty. Kèm theo thông báo ph i có b n sao các gi y t ch ng th c vi c th a k . Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nh n thông báo, trao gi y biên nh n và th c hi n ăng ký thay i thành viên trong th i h n b y ngày, k t khi nh n thông báo. i u 21. Quy n khi u n i c a doanh nghi p Sau th i h n b y ngày, k t ngày g i thông báo b sung thay i n i dung ăng ký kinh doanh quy nh t i các i u 15, 16, 17, 18, 19, và 20 c a Ngh nh này n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, mà doanh nghi p không ư c ăng ký b sung, thay i n i dung ăng ký kinh doanh như quy nh, thì có quy n khi u n i theo quy nh t i kho n 5 i u 13 c a Ngh nh này. i u 22. Thông báo t m ng ng ho t ng Doanh nghi p t m ng ng ho t ng ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký và cơ quan thu ít nh t mư i lăm ngày trư c khi t m ng ng ho t ng. N i dung thông báo g m có: 1. Tên doanh nghi p, s ăng ký kinh doanh và ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 2. a ch tr s chính c a doanh nghi p; 3. Ngành, ngh kinh doanh; 4. Th i h n t m ng ng ho t ng, ngày b t u và ngày k t thúc th i h n t m ng ng ho t ng; 5. Lý do t m ng ng ho t ng; 6. H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. Kèm theo thông báo ph i có quy t nh và biên b n h p c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, c a i h i ng c ông i v i công ty c ph n và c a các thành viên h p danh ( i v i công ty h p danh).
 18. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nh n thông báo và ghi vào s theo dõi. i u 23. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Trư ng h p cơ quan ăng ký kinh doanh phát hi n n i dung kê khai trong ăng ký kinh doanh là gi m o, thì ra thông báo v vi ph m và quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Trư ng h p ch s h u doanh nghi p tư nhân, thành viên công ty trách nhi m h u h n, c ông sáng l p công ty c ph n và thành viên h p danh c a doanh nghi p ã ăng ký thu c i tư ng b c m thành l p doanh nghi p theo i u 9 Lu t Doanh nghi p ư c x lý theo các quy nh sau ây: a) i v i doanh nghi p tư nhân, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký ra thông báo vi ph m và quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. b) i v i công ty trách nhi m h u h n và công ty c ph n, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký thông báo b ng văn b n yêu c u công ty thay i thành viên ho c c ông thu c i tư ng không ư c quy n thành l p doanh nghi p và th c hi n ăng ký thay i thành viên, c ông trong th i h n ba tháng k t ngày thông báo. Quá th i h n nói trên mà không ăng ký thay i thành viên ho c c ông, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ra thông báo vi ph m và quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. c) i v i công ty h p danh, cơ quan ăng ký kinh doanh g i thông báo b ng văn b n yêu c u công ty thay i thành viên h p danh thu c i tư ng b c m thành l p doanh nghi p và ăng ký thay i thành viên trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày thông báo. Quá th i h n nói trên mà không ăng ký thay i thành viên h p danh, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh công b vi ph m và quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 3. i v i các trư ng h p doanh nghi p vi ph m i m b, c, d và kho n 7 i u 4 c a Ngh nh này, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh thông báo b ng văn b n v vi c vi ph m và yêu c u ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p n tr s c a Phòng gi i trình. Sau mư i lăm ngày, k t ngày h n n ư c nh trong thông báo mà ngư i ư c yêu c u không n, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh công b hành vi vi ph m c a doanh nghi p và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 4. Trư ng h p doanh nghi p không g i báo cáo theo quy nh t i kho n 3 i u 116 Lu t Doanh nghi p n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh trong th i h n sáu tháng, k t ngày có yêu c u b ng văn b n theo quy nh t i i m d kho n 3 i u 121 Lu t Doanh nghi p, thì trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày k t thúc th i h n c a yêu c u báo cáo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh g i thông báo b ng văn b n yêu c u ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p n tr s c a Phòng gi i trình. Sau mư i lăm ngày, k t ngày h n n ư c nh trong thông báo mà ngư i ư c yêu c u không n, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh công b công khai hành vi vi ph m và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 19. 5. Trư ng h p Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh phát hi n doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh b c m, thì thông báo b ng văn b n yêu c u doanh nghi p ch m d t ngay vi c kinh doanh ngành, ngh ó. N u doanh nghi p v n ti p t c kinh doanh ngành, ngh b c m, thì Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ng th i thông báo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6. Sau khi ra thông báo v các hành vi vi ph m c a doanh nghi p theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh yêu c u doanh nghi p làm th t c gi i th theo quy nh t i kho n 5 i u 112 Lu t Doanh nghi p. Sau sáu tháng, k t ngày quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, mà không nh n ư c h sơ gi i th doanh nghi p, thì doanh nghi p coi như ã ư c gi i th và Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh xoá tên doanh nghi p trong S ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p này, ngư i i di n theo pháp lu t, t t c thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n, ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, t t c thành viên H i ng qu n tr i v i công ty c ph n và t t c thành viên h p danh liên i ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán (n u có), g m c n thu và nghĩa v tài chính chưa th c hi n c a doanh nghi p ã ư c gi i th . Chương 5: ĂNG KÝ KINH DOANH IV IH KINH DOANH CÁ TH i u 24. H kinh doanh cá th 1. H kinh doanh cá th do m t cá nhân ho c h gia ình làm ch , ch ư c ăng ký kinh doanh t i m t a i m, s d ng không quá mư i lao ng, không có con d u và ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình i v i ho t ng kinh doanh. 2. H gia ình s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, làm mu i và nh ng ngư i bán hàng rong, quà v t, làm d ch v có thu nh p th p không ph i ăng ký kinh doanh. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c thu nh p áp d ng trên ph m vi a phương theo ó h gia ình kinh doanh ho c làm d ch v có thu nh p th p hơn m c quy nh không ph i ăng ký kinh doanh. M c thu nh p th p ư c quy nh không ư c vư t quá m c kh i i m ch u thu thu nh p cá nhân i v i ngư i có thu nh p cao. 3. H kinh doanh cá th có s d ng hơn mư i lao ng ho c có hơn m t a i m kinh doanh ph i chuy n i thành doanh nghi p. i u 25. Quy n ăng ký kinh doanh 1. T t c công dân Vi t Nam 18 tu i, có năng l c hành vi dân s y ; các h gia ình u có quy n ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Chương này, tr nh ng ngư i chưa thành niên, ngư i b h n ch ho c b m t năng l c hành vi dân s , ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang ph i ch p hành hình ph t tù ho c b Toà án tư c quy n hành ngh .
 20. 2. M t cá nhân, h gia ình quy nh t i kho n 1 i u này ch ư c ăng ký kinh doanh m t h kinh doanh cá th . i u 26. Trình t và th t c ăng ký kinh doanh i v i h kinh doanh cá th 1. Cá nhân ho c ngư i i di n h gia ình g i ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th n Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n nơi t a i m kinh doanh. 2. N i dung ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th g m có: a) H tên, s ch ng minh nhân dân, ch ký và nơi cư trú c a cá nhân ho c i di n h gia ình; b) a ch a i m kinh doanh; c) Ngành, ngh kinh doanh; d) S v n kinh doanh; i v i nh ng ngành, ngh mà lu t, pháp l nh, ngh nh quy nh ph i có ch ng ch hành ngh , thì kèm theo ơn ph i có b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a cá nhân ho c i di n h gia ình. Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n không ư c yêu c u ngư i ăng ký kinh doanh n p thêm b t c gi y t nào khác ngoài h sơ quy nh t i kho n này. 3. Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n nh n ơn, trao gi y biên nh n, và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh cá th trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ơn, n u có các i u ki n sau ây: a) Ngành, ngh kinh doanh không thu c danh m c ngành, ngh c m kinh doanh; b) Trư ng h p h kinh doanh cá th có tên riêng, thì tên ó không ư c trùng v i tên c a h kinh doanh cá th ã ăng ký trong ph m vi huy n; c) N p l phí ăng ký kinh doanh theo quy nh. Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n không có quy n trì hoãn ho c t ch i vi c ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh cá th v i b t c lý do nào. 4. Trong th i h n b y ngày, k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th cho cơ quan thu cùng c p và S chuyên ngành. 5. N u sau mư i lăm ngày, k t ngày n p h sơ ăng ký kinh doanh, mà không nh n ư c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, thì ngư i ăng ký h kinh doanh cá th có quy n khi u n i n Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n, nơi ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh. Sau th i h n b y ngày, k t ngày n p ơn khi u n i, mà không nh n ư c tr l i c a Cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n, thì ngư i ăng ký h kinh doanh cá th có quy n khi u n i lên U ban nhân dân c p huy n ho c ki n ra
Đồng bộ tài khoản