Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
248
lượt xem
23
download

Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh cña ChÝnh phñ sè 113/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004  quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi  vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   LuËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ViÖt   Nam   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p  luËt lao  ®éng mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, x¶y ra  trong ph¹m vi l∙nh thæ, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ, thÒm lôc  ®Þa cña ViÖt Nam.  2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¸p  luËt lao ®éng trong ph¹m vi l∙nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh   tÕ vµ thÒm lôc ®Þa cña níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam   còng   bÞ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ  ®Þnh nµy, trõ  trêng hîp §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hßa x∙  héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham gia cã  quy  ®Þnh  kh¸c. 3. Ph¸p luËt lao  ®éng  ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  bao gåm nh÷ng quy  ®Þnh trong Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn chi tiÕt thi hµnh Bé  LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung.
 2. 2 § i Ò u   2.   Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt lao  ®éng 1. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m  ph¸p luËt lao ®éng do ngêi cã thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i  §iÒu 26, 27 vµ §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh   vi vi ph¹m ph¸p luËt lao  ®éng khi cã  hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  hµnh vi vi ph¹m   ph¸p   luËt  lao   ®éng   ph¶i   ®îc   tiÕn  hµnh   nhanh   chãng,  c«ng  minh, triÖt  ®Ó. Khi ph¸t hiÖn vi ph¹m ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ ngay viÖc vi ph¹m; mäi hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ  xö  ph¹t mét  lÇn. Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m th×  bÞ  xö  ph¹t vÒ  tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn  mét hµnh vi vi ph¹m th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 4. ViÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø vµo tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ   nh÷ng  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  ® îc quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 3 vµ §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ   biÖn ph¸p xö lý phï hîp. 5. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong trêng hîp  thuéc  t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,  phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn   bÊt ngê  hoÆc ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c  bÖnh t©m thÇn  hoÆc  c¸c bÖnh kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng  nhËn  thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. §i Ò u  3.  C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ 1.  Ngêi  vi ph¹m  ®∙ ng¨n  chÆn,  lµm gi¶m  bít t¸c  h¹i  cña vi ph¹m hoÆc tù  nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶, båi thêng  thiÖt h¹i. 2.   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®∙   tù   nguyÖn   khai   b¸o,  thµnh thËt hèi lçi. 3.   Ngêi   vi   ph¹m   lµ   phô   n÷   cã   thai,   ngêi   cha   thµnh  niªn, ngêi cao tuæi, ngêi  ®ang cã  bÖnh hoÆc tµn tËt lµm  h¹n chÕ kh¶ n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn  hµnh  vi cña m×nh. 4. Vi ph¹m do hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n mµ kh«ng tù  m×nh g©y ra hoµn c¶nh khã kh¨n ®ã.
 3. 3 5. Vi ph¹m do tr×nh ®é l¹c hËu. §i Ò u  4.  C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng 1. Vi ph¹m cã tæ chøc.  2.   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   hoÆc   t¸i   ph¹m   trong   cïng   mét  lÜnh vùc. 3. Xói giôc, l«i kÐo ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m,  Ðp  buéc ngêi bÞ phô thuéc vµo m×nh vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vi  ph¹m. 4. Vi ph¹m trong t×nh tr¹ng say do dïng r îu, bia hoÆc  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c. 5. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m. 6.   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn   tai hoÆc nh÷ng khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi  ®Ó  vi  ph¹m. 7. Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t   cña b¶n ¸n h×nh sù  hoÆc  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. 8. TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã. 9. Sau khi vi ph¹m ®∙ cã hµnh vi trèn tr¸nh, che giÊu  hµnh vi vi ph¹m. §i Ò u  5.  C¸c h×nh thøc xö ph¹t 1.   §èi   víi   mçi   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   ph¸p  luËt   lao   ®éng,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mét  trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y:  a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Khi ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc tiÒn ph¹t cô thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m lµ  møc trung b×nh cña khung  tiÒn ph¹t t¬ng øng víi hµnh vi  ®ã   ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy; nÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc tiÒn  ph¹t cã  thÓ    thÊp h¬n nhng kh«ng  ®îc díi møc thÊp nhÊt  cña khung ph¹t tiÒn  ®∙  ®îc quy  ®Þnh; nÕu vi ph¹m cã  t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng   th×   møc   tiÒn   ph¹t   cã   thÓ   cao   h¬n   nhng  kh«ng vît qu¸ møc cao nhÊt cña khung ph¹t tiÒn ®∙ ®îc quy  ®Þnh. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  tæ chøc,  c¸  nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  ph¸p luËt lao  ®éng cßn cã  thÓ  bÞ ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung lµ t íc quyÒn sö dông  c¸c lo¹i giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ.
 4. 4 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, xö ph¹t bæ sung   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   §iÒu   nµy,   tæ   chøc,   c¸  nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  ph¸p luËt lao  ®éng cßn cã  thÓ  bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau  ®©y: a) Buéc båi hoµn thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y  ra, kÓ  c¶ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ  m¸y, thiÕt bÞ  vµ  tµi s¶n cña  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Buéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ:   lËp quü dù phßng mÊt viÖc lµm; thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n sö  dông lao ®éng; giao kÕt hîp ®ång lao ®éng; ®¨ng ký tháa ­ íc lao  ®éng; c¸c nguyªn t¾c vÒ  x©y dùng thang l ¬ng, b¶ng  l¬ng,   ®Þnh møc lao  ®éng,  quy  chÕ  thëng;  vÒ  néi  quy  lao  ®éng; vÒ c¸c chÕ ®é ®èi víi lao ®éng ®Æc thï, vÒ lao ®éng   lµ  ngêi níc ngoµi, b¶o  ®¶m  ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng cña c«ng  ®oµn, nh÷ng biÖn ph¸p vÒ  qu¶n lý  lao  ®éng; b¶o  ®¶m vÒ  an  toµn lao  ®éng cña c«ng  ®oµn, nh÷ng biÖn ph¸p vÒ  qu¶n lý  lao   ®éng;   b¶o   ®¶m   vÒ   an   toµn   lao   ®éng   vµ   vÖ   sinh   lao   ®éng; c) Tr¶ l¹i sè  tiÒn  ®Æt cäc vµ  l∙i suÊt tiÕt kiÖm cho  ngêi lao ®éng; d) Tæ chøc ®a ngêi lao ®éng ë níc ngoµi vÒ níc; ®) Buéc truy nép sè tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi; e) KiÕn nghÞ  víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn phong to¶ tµi  kho¶n, trÝch nép b¶o hiÓm x∙ héi hoÆc rót giÊy phÐp ho¹t  ®éng; g) Buéc kh¾c phôc, söa ch÷a ®èi víi c¸c m¸y, thiÕt bÞ   kh«ng b¶o  ®¶m c¸c tiªu chuÈn vÒ  an toµn lao  ®éng vµ  vÖ  sinh lao ®éng; h) Buéc kiÓm  ®Þnh vµ   ®¨ng ký  c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ,  vËt   t,   c¸c   chÊt   cã   yªu   cÇu   nghiªm   ngÆt   vÒ   an   toµn   lao  ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng; i) Nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  6.  Thêi hiÖu xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng quy ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy cã  hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh; nÕu qu¸ c¸c thêi h¹n nªu trªn th×  kh«ng  xö  ph¹t nhng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu  qu¶ ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ c¸  nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   míi   trong  cïng lÜnh vùc lao  ®éng tríc  ®©y  ®∙ vi ph¹m hoÆc cè  t×nh 
 5. 5 trèn tr¸nh, tr×  ho∙n viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông thêi  hiÖu nªu trªn; thêi hiÖu xö   ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc  tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi  hoÆc thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, tr× ho∙n viÖc   xö ph¹t. 3. §èi víi c¸ nh©n bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù  mµ  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh nÕu hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi   ph¹m hµnh chÝnh, thêi hiÖu xö  ph¹t lµ  (03) ba th¸ng, kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n. §i Ò u   7.   Thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vÒ  ph¸p luËt lao  ®éng lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh  xong quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t hoÆc tõ  ngµy hÕt thêi  hiÖu  thi  hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m. Ch¬ng II h µ n h   v i   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   v Ò   p h ¸ p   l u Ë t   l a o   ® é n g ,  h×nh thøc vµ møc xö ph¹t Môc 1. vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ quan hÖ lao ®éng §i Ò u  8.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ viÖc lµm 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y:  a) Kh«ng c«ng bè danh s¸ch ngêi lao ®éng bÞ th«i viÖc  theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng; b) Kh«ng trao  ®æi víi Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn c¬  së  hoÆc l©m thêi khi cho ngêi lao ®éng th«i viÖc; c) Kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh tr íc  khi cho ngêi lao ®éng th«i viÖc; d) Vi ph¹m mét trong nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  thñ  tôc tuyÓn  ngêi lao ®éng ViÖt Nam vµo lµm t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan,   tæ chøc. 2. Ph¹t tiÒn tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong nh÷ng hµnh   vi vi ph¹m sau: quy  ®Þnh vÒ  møc trî  cÊp mÊt viÖc lµm  ®èi   víi ngêi lao ®éng; thu phÝ giíi viÖc lµm ®èi víi ngêi lao 
 6. 6 ®éng cao h¬n møc quy  ®Þnh;  thu phÝ  giíi thiÖu  viÖc  lµm  kh«ng cã biªn lai, theo c¸c møc sau ®©y:  a) Tõ  1.000.000®ång   ®Õn  2.000.000   ®ång,  khi  vi ph¹m   víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c)   Tõ   5.000.000®ång   ®Õn   10.000.000®ång,   khi   vi   ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®èi víi  mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Doanh nghiÖp kh«ng lËp quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt   viÖc lµm theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 17 cña Bé  LuËt  Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm, doanh nghiÖp giíi  thiÖu viÖc lµm kh«ng cã  giÊy phÐp ho¹t  ®éng cña c¬  quan  cã   thÈm   quyÒn  cÊp;   ho¹t   ®éng   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   trong   giÊy phÐp. 4. Ph¹t tiÒn 15.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y:  a) Dô  dç, høa hÑn vµ  qu¶ng c¸o gian dèi  ®Ó  lõa g¹t  ngêi lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Lîi dông dÞch vô  viÖc lµm  ®Ó  thùc hiÖn nh÷ng hµnh  vi tr¸i ph¸p luËt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña Bé  LuËt Lao  ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n  vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy nh sau: a) BÞ  tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp ho¹t  ®éng cã  thêi   h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn  ®Çu, bÞ  tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp  ho¹t  ®éng  kh«ng cã  thêi h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn thø hai  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp chuyªn ho¹t  ®éng vÒ  giíi thiÖu viÖc  lµm; b) BÞ  c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®×nh chØ ho¹t  ®éng cã thêi h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu, ®×nh chØ ho¹t ®éng  kh«ng cã  thêi h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn thø hai  ®èi víi nh÷ng  Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a) BÞ buéc båi hoµn nh÷ng thiÖt h¹i cho ng êi lao ®éng  khi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy.
 7. 7 b) LËp quü  dù  phßng vÒ  trî  cÊp mÊt viÖc lµm  ®èi víi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u  9.  Vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ häc nghÒ 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m mét trong nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  viÖc thµnh lËp;  ®¨ng ký  ho¹t   ®éng;   chia;   t¸ch;   s¸p   nhËp;   ®×nh  chØ  ho¹t   ®éng   vµ   gi¶i thÓ c¬ së d¹y nghÒ. 2. Ph¹t tiÒn tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong nh÷ng hµnh   vi vi ph¹m vÒ: tr¶ c«ng cho ngêi häc nghÒ, tËp nghÒ kh«ng  ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 23 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙   ®îc söa  ®æi, bæ sung; thu häc phÝ  häc nghÒ   ®èi víi ngêi  thuéc  ®èi tîng kh«ng ph¶i thu; thu häc phÝ  häc nghÒ  cao  h¬n møc quy ®Þnh cña ph¸p luËt, theo c¸c møc sau ®©y: a) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong nh÷ng hµnh vi  lîi   dông   danh  nghÜa   d¹y   nghÒ,  truyÒn   nghÒ   ®Ó   trôc  lîi;   bãc lét søc lao  ®éng hoÆc dô  dç,  Ðp buéc ngêi häc nghÒ,  tËp nghÒ  vµo nh÷ng ho¹t  ®éng tr¸i ph¸p luËt quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 25 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung. 4.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  tæ  chøc vi  ph¹m hµnh  chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy cã  thÓ  bÞ  tíc quyÒn  sö  dông GiÊy phÐp d¹y nghÒ  cã  thêi h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn  ®Çu,   bÞ   tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   phÐp   d¹y   nghÒ   kh«ng   cã  thêi h¹n, nÕu vi ph¹m lÇn thø hai. 5.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶:   bÞ   båi   hoµn   nh÷ng   thiÖt h¹i cho ngêi lao  ®éng khi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy.
 8. 8 § i Ò u   10.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   hîp   ®ång   lao  ®éng. 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong  nh÷ng hµnh vi sau:  a) Kh«ng giao mét b¶n hîp  ®ång lao  ®éng cho ngêi lao  ®éng sau khi ký; b) Vi ph¹m nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  thuª m ín ngêi gióp viÖc  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   139   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa  ®æi, bæ sung. 2. Ph¹t tiÒn ngêi sö dông lao ®éng cã mét trong nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   sau:   giao   kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng   kh«ng  ®óng lo¹i theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung; hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng cã  ch÷  ký cña mét trong hai bªn, theo c¸c møc sau ®©y: a)   Tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång,   khi   vi   ph¹m   víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi  ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d) Tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®) Tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi trªn 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 3. Ph¹t tiÒn ngêi sö dông lao ®éng cã mét trong nh÷ng   hµnh vi vi ph¹m sau: ¸p dông thêi gian thö  viÖc víi ngêi  lao  ®éng dµi h¬n so víi thêi gian quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32  cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung vµ  c¸c quy  ®Þnh híng  dÉn  thi  hµnh;  vi ph¹m nh÷ng  quy   ®Þnh  vÒ  thêi  gian t¹m thêi chuyÓn lao ®éng sang lµm viÖc kh¸c; vÒ viÖc   tr¶   l¬ng   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   thêi   gian   t¹m   thêi  chuyÓn ngêi lao ®éng lµm c«ng viÖc kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu   34 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung; vi ph¹m  nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  trî  cÊp th«i viÖc quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu 42  cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung, theo c¸c møc sau ®©y: a) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng;
 9. 9 d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   15.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y:  a) Ngîc ®∙i, cìng bøc lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt lao ®éng; b)   B¾t   ngêi   lao   ®éng   ®Æt   cäc   tiÒn   kh«ng   tu©n   theo  nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Ngêi sö  dông lao  ®éng kÕ  tiÕp kh«ng sö  dông ngêi  lao ®éng theo ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu  31 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; 5. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy,   ngêi vi ph¹m bÞ ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ sau: a)  Giao l¹i  mét b¶n  hîp  ®ång  lao  ®éng cho  ngêi  lao  ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) TiÕn hµnh giao kÕt hîp ®ång cho ®óng lo¹i theo quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt;   trêng   hîp   kh«ng   cã   ch÷   ký   cña   mét  trong hai bªn th× ph¶i bæ sung ch÷ ký cho phï hîp ®èi víi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; c) Tr¶ l¹i sè  tiÒn  ®Æt cäc cho ngêi lao  ®éng vµ  l∙i  suÊt göi tiÒn tiÕt kiÖm do Ng©n hµng Nhµ  níc c«ng bè  t¹i  thêi ®iÓm tr¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 4   §iÒu nµy; d) Thùc hiÖn viÖc sö  dông lao  ®éng theo ph¬ng ¸n sö  dông lao  ®éng  ®∙  ®îc phª duyÖt  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm c kho¶n 4 §iÒu nµy; ®) Båi hoµn nh÷ng thiÖt h¹i cho ngêi lao  ®éng khi vi  ph¹m nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u   11.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   tháa  íc   lao  ®éng tËp thÓ 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö dông lao ®éng cã hµnh vi kh«ng ®¨ng ký tháa  ­ íc lao  ®éng tËp thÓ  víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng cÊp tØnh theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1§iÒu 47 cña  Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung;
 10. 10 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y: a) Tõ chèi th¬ng lîng ®Ó ký kÕt hoÆc söa ®æi, bæ sung  tháa  íc lao  ®éng tËp thÓ  khi nhËn  ®îc yªu cÇu cña phÝa  yªu cÇu th¬ng lîng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 46 cña  Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Thùc hiÖn néi dung tháa íc lao  ®éng tËp thÓ   ®∙ bÞ  tuyªn bè v« hiÖu. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a) TiÕn hµnh  ®¨ng ký  tháa íc lao  ®éng tËp thÓ  víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng cÊp tØnh theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy; b) Ph¶i tiÕn hµnh th¬ng lîng ®Ó ký kÕt hoÆc söa ®æi, bæ  sung tháa íc lao  ®éng tËp thÓ  theo yªu cÇu th ¬ng lîng  ®èi  víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   12.  Vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn  thëng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi nh÷ng ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét  trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c x©y dùng thang l­ ¬ng, b¶ng l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng  theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt; b) KhÊu trõ tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng mµ kh«ng th¶o  luËn   víi   Ban   ChÊp   hµnh   C«ng   ®oµn   c¬   së,   Ban   ChÊp   hµnh  C«ng ®oµn l©m thêi (nÕu cã). 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y:  a) Kh«ng tr¶ l¬ng trùc tiÕp,  ®Çy  ®ñ,  ®óng thêi h¹n,  t¹i   n¬i   lµm   viÖc;   tr¶   chËm   nhng   kh«ng   ®Òn   bï   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 59 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ® îc söa  ®æi, bæ  sung; b)   Kh«ng   ®¨ng   ký   thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng   víi   c¬   quan  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng cÊp tØnh; kh«ng c«ng bè  c«ng  khai   thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng,   ®Þnh  møc  lao   ®éng,   quy   chÕ  thëng trong doanh nghiÖp. 3. Ph¹t tiÒn ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m:    khÊu  trõ  tiÒn  l¬ng  cña ngêi  lao  ®éng  nhng kh«ng cho ngêi lao ®éng biÕt lý do; khÊu trõ tiÒn l­ ¬ng hµng th¸ng cña ngêi lao ®éng cao h¬n møc quy ®Þnh t¹i 
 11. 11 kho¶n 1 §iÒu 60 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung;   kh«ng   tr¶   ®ñ   tiÒn   l¬ng   cho   ngêi   lao   ®éng   trong  nh÷ng trêng hîp ph¶i ngõng viÖc do lçi cña ngêi sö  dông  lao  ®éng;  tr¶  l¬ng cho ngêi lao  ®éng  thÊp  h¬n møc l¬ng  tèi thiÓu trong trêng hîp ngõng viÖc kh«ng do lçi cña ng ­ êi lao  ®éng vµ  ngõng viÖc do sù  cè   ®iÖn, níc hoÆc nguyªn  nh©n bÊt kh¶ kh¸ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 62 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung; kh«ng tr¶ tiÒn l¬ng vµ  phô  cÊp   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   thêi   gian   bÞ   t¹m   ®Þnh   chØ  c«ng viÖc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 92 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung, theo c¸c møc nh sau: a)   Tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång,   khi   vi   ph¹m   víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d) Tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®) Tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 4. Ph¹t tiÒn ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m:  tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng thÊp h¬n møc  l¬ng tèi thiÓu; tr¶ b»ng møc l¬ng tèi thiÓu  ®èi víi lao  ®éng chuyªn m«n kü thuËt ®∙ qua ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i §iÒu  55   vµ  §iÒu   56  cña  Bé   LuËt  Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ  sung; kh«ng tr¶ l¬ng hoÆc tr¶ l¬ng kh«ng  ®óng, kh«ng  ®Çy  ®ñ  cho ngêi lao  ®éng lµm viÖc thªm giê, lµm viÖc vµo ban  ®ªm theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt lao  ®éng;  xö  ph¹t  b»ng  h×nh   thøc   cóp   l¬ng   cña   ngêi   lao   ®éng,   theo   c¸c   møc   nh  sau: a) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng kh«ng x©y dùng thang l¬ng, 
 12. 12 b¶ng l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, quy chÕ tr¶ l¬ng vµ quy chÕ  thëng trong doanh nghiÖp. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a)   Buéc   båi   hoµn   nh÷ng   thiÖt   h¹i   cho   ng êi   lao   ®éng  khi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3  vµ     kho¶n   4  §iÒu  nµy; b) TiÕn hµnh ®¨ng ký thang l¬ng, b¶ng l¬ng víi c¬ quan  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng; ph¶i c«ng bè  c«ng khai thang  l¬ng,   b¶ng  l¬ng,   ®Þnh  møc  lao   ®éng,  quy  chÕ  thëng  trong  doanh nghiÖp ®èi víi vi ph¹m ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy;  c) TiÕn hµnh x©y dùng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, ®Þnh møc  lao  ®éng, quy chÕ  thëng trong doanh nghiÖp theo c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi vi ph¹m kho¶n 5 §iÒu nµy. §i Ò u   13.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   thêi   giê   lµm  viÖc, thêi giê nghØ ng¬i 1. Ph¹t tiÒn ngêi sö dông lao ®éng cã mét trong nh÷ng   hµnh vi vi ph¹m: quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm viÖc theo tiªu  chuÈn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 68, §iÒu 115, §iÒu 122, §iÒu 123  vµ §iÒu 125 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ® îc söa ®æi, bæ sung;  quy   ®Þnh   vÒ   thêi   gian   nghØ   gi÷a   ca   vµ   gi÷a   hai   ca   lµm  viÖc hoÆc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc nghØ hµng tuÇn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 71 vµ  §iÒu 72 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc  söa  ®æi, bæ sung; quy  ®Þnh vÒ  viÖc nghØ lÔ  t¹i §iÒu 73  cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; quy ®Þnh vÒ  viÖc nghØ hµng n¨m quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 74, §iÒu 75 vµ  §iÒu 76 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; quy  ®Þnh vÒ  nghØ vÒ  viÖc riªng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 78 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung, theo c¸c møc nh  sau: a) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 2. Ph¹t tiÒn ngêi sö dông lao ®éng cã hµnh vi sö dông  ngêi   lao   ®éng   lµm   thªm   giê   qu¸   thêi   gian   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu   69   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung,  theo c¸c møc nh sau: 
 13. 13 a) Tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; b) Tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 50 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; c)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 100 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a)  Ph¶i bè   trÝ  thêi  gian  nghØ bï   cho ngêi  lao  ®éng  ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Ph¶i tr¶ l¬ng lµm thªm giê  theo  ®óng quy  ®Þnh cña   ph¸p luËt cho thêi gian vît qu¸ hoÆc lµm viÖc trong thêi  gian  ®îc nghØ (mµ  kh«ng  ®îc nghØ bï)  ®èi víi vi ph¹m t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy; c) Båi hoµn nh÷ng thiÖt h¹i cho ngêi lao  ®éng khi vi  ph¹m nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   14.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   kû   luËt   lao  ®éng vµ tr¸ch nhiÖm  vËt chÊt 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  hµnh vi kh«ng tham kh¶o  ý  kiÕn Ban ChÊp  hµnh  C«ng  ®oµn c¬  së, Ban ChÊp hµnh  C«ng  ®oµn l©m thêi (nÕu cã) khi x©y dùng néi quy lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 82 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ® îc söa  ®æi, bæ sung. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y: a) Kh«ng ®¨ng ký néi quy lao ®éng víi c¬ quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng cÊp tØnh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 82 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Néi dung cña néi quy lao ®éng vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu 83 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung; kh«ng th«ng b¸o c«ng khai, kh«ng niªm yÕt néi quy  lao   ®éng   ë   nh÷ng   n¬i   cÇn   thiÕt   trong   doanh   nghiÖp  theo   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 83 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ® îc  söa ®æi, bæ sung; c) Vi ph¹m thêi h¹n  ®×nh chØ c«ng viÖc  ®èi víi ngêi  lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 92 cña Bé  LuËt  Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung.
 14. 14 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi  sau ®©y:  a) Kh«ng x©y dùng néi quy lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu 82 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung; b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thñ tôc xö lý kû luËt quy ®Þnh   t¹i §iÒu 87 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ® îc söa ®æi, bæ sung;  xö   lý   båi   thêng   thiÖt   h¹i   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   91   cña   Bé  LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; c)   Buéc   ngêi   lao   ®éng   ph¶i   båi   thêng   vËt   chÊt   tr¸i  víi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 89 vµ  §iÒu 90 cña Bé  LuËt Lao  ®éng   ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; d) Kh«ng gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho ngßi lao  ®éng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn  lµ kû luËt sai. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a)   Buéc   båi   hoµn   nh÷ng   thiÖt   h¹i   cho   ng êi   lao   ®éng  khi   vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   c   kho¶n   2,   ®iÓm   d  kho¶n 3 vµ hoµn tr¶ kho¶n tiÒn båi thêng vît qu¸ quy ®Þnh  t¹i ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy; b) TiÕn hµnh ®¨ng ký néi quy t¹i c¬ quan lao ®éng cÊp  tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy; c)  TiÕn hµnh  c«ng  bè  c«ng  khai  vµ  niªm  yÕt néi  quy  lao  ®éng trong doanh nghiÖp  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy; d) X©y dùng néi quy lao  ®éng theo  ®óng quy  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   taÞ   ®iÓm   a   kho¶n   3  §iÒu nµy. §i Ò u   15.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   lao   ®éng   ®Æc  thï 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã  chç  thay quÇn ¸o, buång t¾m vµ  buång vÖ  sinh   n÷   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   116   cña   Bé   LuËt   Lao  ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Kh«ng tham kh¶o ý kiÕn ®¹i diÖn cña nh÷ng ng êi lao  ®éng   n÷   khi   quyÕt   ®Þnh   nh÷ng   vÊn   ®Ò   cã   liªn   quan   ®Õn  quyÒn vµ  lîi  Ých cña phô  n÷  vµ  trÎ  em quy  ®Þnh t¹i kho¶n   1 §iÒu 118 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung;
 15. 15 c) Sö  dông lao  ®éng n÷  cã  thai tõ  th¸ng thø 7 hoÆc  ®ang   nu«i   con   nhá   díi   12   th¸ng   tuæi   lµm   thªm   giê;   lµm  viÖc ban  ®ªm;  ®i c«ng t¸c xa quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  115 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung vµ kh«ng  chuyÓn  lµm c«ng viÖc nhÑ  h¬n hoÆc  gi¶m  bít mét giê   ®èi  víi   lao   ®éng   n÷   lµm   c«ng   viÖc   nÆng   nhäc   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 115 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ® îc söa  ®æi, bæ  sung; d) Kh«ng cho lao  ®éng n÷  nghØ 30 phót mçi ngµy trong  thêi gian hµnh kinh hoÆc nghØ 60 phót mçi ngµy trong thêi   gian nu«i con díi 12 th¸ng tuæi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  115 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; ®) Cã  hµnh vi ph©n biÖt  ®èi xö  víi phô  n÷, xóc ph¹m  danh dù  vµ  nh©n phÈm lao  ®éng n÷  quy  ®Þnh t¹i   kho¶n 1  §iÒu 111 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; e)  Sö  dông  lao  ®éng  n÷, lao   ®éng  lµ  ngêi  cao tuæi,  ngêi   tµn   tËt   vµo   nh÷ng   c«ng   viÖc   nÆng   nhäc,   nguy   hiÓm  hoÆc tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc h¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 113,  kho¶n 3 §iÒu 124 vµ kho¶n 3 §iÒu 127 cña Bé LuËt Lao ®éng   ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; g) Kh«ng lËp sæ theo dâi; kiÓm tra søc kháe  ®Þnh kú;  l¹m dông søc lao  ®éng  cña  ngêi lao  ®éng  cha thµnh  niªn  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   119   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa  ®æi, bæ sung; h)  Sö  dông  lao  ®éng  cha thµnh  niªn  vµ  ngêi tµn  tËt  lµm viÖc qu¸ b¶y giê  mét ngµy hoÆc 42 giê  mét tuÇn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 122 vµ kho¶n 4 §iÒu 125 cña Bé LuËt   Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; i) Sö  dông lao  ®éng tµn tËt  ®∙ bÞ  suy gi¶m kh¶ n¨ng  lao  ®éng tõ  51% trë  lªn lµm thªm giê, lµm viÖc ban  ®ªm  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 127 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ® îc  söa ®æi, bæ sung. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi  sau ®©y:  a) Sa th¶i hoÆc  ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  ®èi víi lao  ®éng n÷  v×  lý  do kÕt h«n; cã  thai; nghØ thai   s¶n; nu«i con díi 12 th¸ng tuæi quy ®Þnh kho¶n 3 §iÒu 111  cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b)   Sö   dông   lao   ®éng   cha   thµnh   niªn   lµm   nh÷ng   c«ng  viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm hoÆc tiÕp xóc víi c¸c chÊt  ®éc  h¹i hoÆc chç  lµm viÖc;  c«ng viÖc ¶nh hëng  xÊu  tíi  nh©n  c¸ch cña ngêi lao ®éng cha thµnh niªn theo danh môc do Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  Bé  Y tÕ  ban hµnh  ®îc  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   121   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa  ®æi, bæ sung;
 16. 16 c) Kh«ng nhËn ngêi lao ®éng tµn tËt vµo lµm viÖc hoÆc   kh«ng  nép  tiÒn  vµo quü  viÖc lµm  ®Ó  gi¶i quyÕt  viÖc  lµm  cho ngêi tµn tËt ®èi víi mét sè nghÒ vµ c«ng viÖc mµ doanh  nghiÖp ph¶i nhËn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 125 cña Bé LuËt  Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung vµ  c¸c v¨n b¶n h íng dÉn  thi hµnh. §i Ò u   16.  Vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ lao ®éng lµ ng­ êi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:  a) Ngêi níc ngoµi cã  hµnh vi  ®¸nh  ®Ëp, xóc ph¹m danh   dù, nh©n phÈm  ®èi víi ngêi lao  ®éng mµ  cha  ®Õn møc truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Ngêi sö  dông lao  ®éng sö  dông lao  ®éng níc ngoµi  kh«ng cã giÊy phÐp lao ®éng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö dông lao ®éng cã hµnh vi tuyÓn ng êi lao ®éng n­ íc ngoµi qu¸ tû lÖ quy ®Þnh; kh«ng cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o lao  ®éng ViÖt Nam   thay thÕ  lao  ®éng níc ngoµi theo quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu 132 cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi,  bæ sung; 3. Xö  ph¹t b»ng h×nh thøc trôc xuÊt  ®èi víi ngêi lao  ®éng níc ngoµi khi vi ph¹m mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam tõ ®ñ 3 th¸ng  trë   lªn   kh«ng   cã   giÊy   phÐp   lao   ®éng   hoÆc   sö   dông   giÊy  phÐp lao  ®éng  ®∙ hÕt thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  133 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Vi ph¹m tíi lÇn thø hai  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy; ViÖc trôc xuÊt ph¶i tiÕn hµnh  ®óng thÈm quyÒn vµ  thñ  tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Ngêi sö  dông lao  ®éng ph¶i sö  dông lao  ®éng lµ  ngêi  níc ngoµi theo ®óng tû lÖ; x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o ngêi  ViÖt Nam thay thÕ  lao  ®éng níc ngoµi  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; §i Ò u   17.  Vi ph¹m nh÷ng quy  ®Þnh vÒ   ®a lao  ®éng  ®i  lµm viÖc ë níc ngoµi 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi doanh nghiÖp cã mét trong nh÷ng hµnh   vi sau:
 17. 17 a) Kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng  ®Çy  ®ñ  néi dung  vÒ  c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  ®îc giao nhiÖm vô  xuÊt khÈu lao  ®éng; b) Kh«ng ®¨ng ký hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng; ®¨ng ký   kh«ng ®Çy ®ñ  sè lîng lao ®éng theo hîp ®ång hoÆc ®¨ng ký  hîp  ®ång xuÊt khÈu lao  ®éng sau khi  ®a lao  ®éng  ®i lµm  viÖc ë níc ngoµi; c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ cö c¸n bé lµm ®¹i  diÖn qu¶n lý lao ®éng ë níc ngoµi; d) Kh«ng thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  vµ   ®óng h¹n chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú hoÆc b¸o c¸o ®ét xuÊt theo quy ®Þnh; ®)   Kh«ng   thùc   hiÖn   thanh   lý   hîp   ®ång   víi   ngêi   lao  ®éng. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi doanh nghiÖp cã  mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  mét   trong  c¸c  quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   ®iÓm   c,   e  vµ   h  kho¶n   2  §iÒu 135 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi doanh nghiÖp cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, d, ®, g   vµ   i  kho¶n   2  §iÒu  135  cña  Bé   LuËt  Lao   ®éng   ®∙   ®îc   söa  ®æi, bæ sung; b) Qu¶n lý  tiÒn  ®Æt cäc thu cña ngêi lao  ®éng kh«ng  ®óng quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tæ chøc, c¸ nh©n tõ  15.000.000  ®ång  ®Õn  20.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y:  a) Kh«ng  ®îc phÐp cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn mµ  tiÕn  hµnh tuyÓn chän, tæ chøc  ®a ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi; b) Lîi dông danh nghÜa xuÊt khÈu lao  ®éng  ®Ó  tæ chøc  tuyÓn chän,  ®µo t¹o, gi¸o dôc  ®Þnh híng nh»m thu lêi bÊt  chÝnh; c) §a lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi c¸c nghÒ, c«ng  viÖc vµ khu vùc thuéc danh môc cÊm. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: ¸p dông theo quy  ®Þnh  t¹i c¸c  ®iÓm a, b  kho¶n 1 §iÒu 11 vµ  kho¶n 2 §iÒu 35 cña  NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP ngµy 17  th¸ng   7  n¨m   2003  cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh Bé  LuËt  Lao ®éng vÒ ngêi  lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a) Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m  ®iÓm a vµ   ®iÓm c kho¶n 4   §iÒu nµy ph¶i tæ chøc  ®a ngêi lao  ®éng vÒ  níc theo yªu 
 18. 18 cÇu cña níc së  t¹i hoÆc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña ViÖt  Nam; b) Doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n båi hoµn nh÷ng thiÖt  h¹i vµ chÞu mäi chi phÝ ph¸t sinh g©y ra cho ng êi lao ®éng  do vi ph¹m kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy. §i Ò u  18.  Vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x∙ héi 1.  Ph¹t tiÒn  ngêi sö  dông  lao  ®éng cã   hµnh vi  ®ãng  b¶o hiÓm x∙ héi nhng kh«ng ®Çy ®ñ cho ngêi lao ®éng, theo  c¸c møc nh  sau: a)   Tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång,   khi   vi   ph¹m   víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)     Tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn. 2. Ph¹t tiÒn ®èi víi ngêi sö dông lao ®éng cã hµnh vi  kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi, kh«ng tr¶ b¶o hiÓm x∙ héi vµo  l¬ng cho ngêi lao  ®éng kh«ng thuéc  ®èi tîng b¶o hiÓm b¾t  buéc, theo c¸c møc nh sau: a) Tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 01 ngêi ®Õn 10 ngêi lao ®éng; b) Tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 11 ngêi ®Õn 50 ngêi lao ®éng; c) Tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång, khi vi ph¹m  víi tõ 51 ngêi ®Õn 100 ngêi lao ®éng; d)   Tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 101 ngêi ®Õn 500 ngêi lao ®éng; ®)   Tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång,   khi   vi  ph¹m víi tõ 500 ngêi lao ®éng trë lªn; 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi ngêi cã  hµnh vi cÊp giÊy chøng nhËn sai cho ngêi lao  ®éng èm ®au, ®iÒu trÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y:  a) Ngêi lao  ®éng gian lËn, gi¶ m¹o hå  s¬   ®Ó  hëng c¸c  chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi;
 19. 19 b)   Ngêi   sö   dông   lao   ®éng,   c¬   quan   b¶o   hiÓm   x∙   héi  hoÆc c¸ nh©n cè  t×nh g©y khã  kh¨n hoÆc c¶n trë  viÖc hëng  chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi ®èi víi ngêi ®îc hëng quyÒn lîi. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y:  a) CÊp giÊy chøng nhËn gi¸m  ®Þnh hoÆc xÕp h¹ng th¬ng  tËt   sai   cho   nh÷ng   ngêi   bÞ   tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh   nghÒ  nghiÖp; b) Ngêi sö dông lao ®éng ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi chËm tõ  30 ngµy trë  lªn kÓ  tõ  thêi h¹n ph¶i  ®ãng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: kiÕn nghÞ  víi c¬  quan  cã thÈm quyÒn rót giÊy phÐp ho¹t ®éng ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy tíi lÇn thø ba. 7. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Truy nép sè  tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi theo quy  ®Þnh vµ  båi hoµn nh÷ng thiÖt h¹i g©y ra cho ngêi lao ®éng ®èi víi  vi ph¹m kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Båi hoµn l¹i c¸c chÕ   ®é   ®∙ hëng cho c¬  quan b¶o  hiÓm x∙ héi ®èi víi vi ph¹m ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy; c)   KiÕn   nghÞ   víi   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 26 NghÞ ®Þnh nµy phong to¶ tµi kho¶n cho ®Õn  khi ngêi sö  dông lao  ®éng nép  ®ñ  b¶o hiÓm x∙ héi trong  thêi   h¹n   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   30   ngµy   ®èi   víi   vi   ph¹m   t¹i  kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy. HÕt thêi h¹n trªn, ngêi sö  dông lao  ®éng kh«ng nép  ®ñ  b¶o hiÓm x∙ héi th×  ngêi cã  thÈm quyÒn nªu trªn yªu cÇu ng©n hµng, n¬i ngêi sö  dông  lao ®éng më tµi kho¶n, trÝch kho¶n nî b¶o hiÓm x∙ héi vµo  tµi kho¶n cña c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi. §i Ò u   19.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   gi¶i   quyÕt  tranh chÊp lao ®éng vµ ®×nh c«ng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000   ®ång   ®èi   víi   mçi   ngêi   lao   ®éng   cã   hµnh   vi   sau  ®©y: a) Tham gia  ®×nh c«ng sau khi cã  QuyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  t¹m ho∙n hoÆc ngõng cuéc  ®×nh c«ng quy   ®Þnh t¹i §iÒu 175 hoÆc tham gia cuéc  ®×nh c«ng quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a   vµ   ®iÓm   b  kho¶n   1  §iÒu  176  cña  Bé   LuËt  Lao  ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b)   Cã   hµnh   vi   lµm   tæn   h¹i   m¸y,   thiÕt   bÞ,   tµi   s¶n  doanh  nghiÖp  hoÆc  cã  hµnh  vi x©m ph¹m  trËt  tù, an toµn  c«ng céng trong khi ®×nh c«ng.
 20. 20 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi ngêi cã hµnh vi c¶n trë viÖc thùc hiÖn quyÒn ®×nh  c«ng hoÆc  Ðp buéc hoÆc kÝch  ®éng ngêi kh¸c  ®×nh c«ng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 178 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ® îc söa  ®æi, bæ sung. 3. Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi cã  hµnh vi trï  dËp, tr¶ thï  ngêi tham gia  ®×nh  c«ng, ngêi l∙nh ®¹o ®×nh c«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 178   cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc båi thêng nh÷ng  thiÖt h¹i vÒ  vËt chÊt khi g©y tæn h¹i m¸y, thiÕt bÞ, tµi  s¶n  ®èi víi ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b  kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   20.   Vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   tæ   chøc   ho¹t  ®éng c«ng ®oµn 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi sö  dông lao  ®éng cã  mét trong nh÷ng hµnh vi sau  ®©y: a)   Kh«ng   b¶o   ®¶m   c¸c   ph¬ng   tiÖn   lµm   viÖc   cÇn   thiÕt  cho c«ng  ®oµn; kh«ng bè  trÝ  thêi gian cho ngêi lµm c«ng  t¸c c«ng  ®oµn  ho¹t   ®éng theo quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  2 §iÒu  154 vµ  c¸c kho¶n 1, 2 vµ  3 §iÒu 133 cña Bé  LuËt Lao  ®éng   ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; b) Ph©n biÖt ®èi xö v× lý do ngêi lao ®éng thµnh lËp,  gia   nhËp,   ho¹t   ®éng   c«ng   ®oµn;   dïng   biÖn   ph¸p   kinh   tÕ  hoÆc c¸c thñ   ®o¹n kh¸c  ®Ó  can thiÖp vµo tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng  ®oµn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 154 cña Bé  LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung; c) Sa th¶i,  ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  ®èi  víi  ñy viªn Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn c¬  së  mµ  kh«ng cã  sù   tháa thuËn cña Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së hoÆc víi Chñ  tÞch Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn c¬  së  mµ  kh«ng cã  sù  tháa  thuËn cña tæ chøc c«ng ®oµn cÊp trªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 4  §iÒu 155 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   cã   hµnh   vi   c¶n   trë   viÖc  thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp hoÆc c¶n trë   ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Ph¶i b¶o  ®¶m c¸c  ®iÒu kiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt cho  tæ chøc c«ng ®oµn, bè trÝ thêi gian cho ngêi lµm c«ng t¸c  c«ng   ®oµn   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1  §iÒu nµy;
Đồng bộ tài khoản