Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
316
lượt xem
16
download

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh  § C ñ a  C h Ý n h   h ñ  S è   P 114/2003/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng 10 n¨ m  2003  V Ò  c¸n b é, c«n g  c h ø c x∙, h ê n g,  Þ   Ê n  p th tr C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µy  th¸ng 02  ng 26    n¨m  1998  µ  v Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc  µy  th¸ng4  ng 29    n¨m  2003;   Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô, ®Ò ngh c B tr BN  Ngh Þ   Þ nh: § C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông  1. Ph vi¸p d NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v chøc  danh,tiªuchuÈn,nghÜa  ô,quyÒn       v  lî  ÷ng  Öc  inh , vi kh«ng  îc lµm, chÕ     Ýnh  ®    ®é ch s¸ch  µ  v qu¶n  ýc¸n  é, c«ng  l  b  chøc    êng,thÞ  Ên (sau ®©y  äichung  µc¸n bé,c«ng  x∙,ph   tr     g  l      chøc  Êp  c x∙). §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh    §èi t ng  iÒu   î ® chØnh  ña  c NghÞ   nh   µy  µ c¸n  é,  ®Þ n l  b c«ng  chøc    quy ®Þnh   ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  t i® g  ® h  1  1  Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc, lµm  Öc  ¹  éi  ng  ©n  ©n,  û     vi t i H ®å nh d U ban  ©n  ©n,  chøc  Ýnh  nh d tæ  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ­x∙héicña  Êp    ch tr        c x∙,bao  å m: g 1. Nh÷ng  êido  Çu  ö    ¶m   Öm     ng   b c ®Ó ® nhi chøc  ô  v theo  Ö m   ú  nhi k (sau  ®©y  äichung  µc¸n bé  g  l     chuyªn tr¸chcÊp    å m   ã        x∙),g c c¸cchøc  ô  v sau  y: ®© a) BÝ   ,Phã  Ý     ¶ng  y,Thêng  ùc®¶ng  y  ¬ikh«ng  ã  ã  Ý     th  B th® ñ  tr   ñ (n   c Ph B th chuyªn    tr¸chc«ng    ¶ng),B Ý   , Phã   Ý       é  ¬icha  µnh  Ëp   t¸c®   th   B th chi b (n   th l  ®¶ng  y  Êp  ñ c x∙); b) Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n;   t   Ch t H  nh d c)Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  û     t   Ch t U ban  ©n  ©n; nh d d)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  Æt   Ën    èc, B Ý     µn  M tr Tæ qu   th §o Thanh    éng  niªn C s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Chñ   Þch  éi Liªn hiÖp  ô  ÷, Chñ   Þch  éi N«ng  ©n     t H    Ph n   t H  d vµ  ñ  Þch  éi Cùu  Õn  Ch t H  chi binh.
 2. 2 2.  ÷ng  êi ® îc tuyÓn  ông, giao  ÷ m ét  Nh ng     d   gi   chøc danh chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  éc  û   v thu U ban  ©n  ©n  Êp    äichung  µ c«ng  nh d c x∙ (g   l  chøc  Êp    c x∙), gå m   ã    c c¸cchøc danh sau  y: ®© a) Trëng    c«ng  (n¬icha  è  Ýlùcl ng c«ng  chÝnh  an    b tr    î   an  quy); b) ChØ     huy  ëng  ©n  ù; tr qu s c)V¨n    phßng   èng  ­Th kª; d) §Þa  Ýnh   ©y  ùng;   ch ­X d ®)  µichÝnh   Õ   T  ­K to¸n; e) T    ph¸p ­Hé   Þch;    t g) V¨n     héi.   ho¸ ­X∙  §i Ò u   Yªu  Çu  i víi   é,c«ng  3.   c ®è     b   c¸n chøc  Êp    c x∙ C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    µ c«ng  éc  ña  ©n  ©n,  Þu  ù  c x∙l   b c nh d ch s gi¸m    s¸t cña  ©n  ©n,  nh d ph¶i kh«ng  õng  Ìn luyÖn  È m   Êt  o  øc,  äc  Ëp    ng r  ph ch ®¹ ® ht n©ng  cao  ×nh ®é   µ  tr   v n¨ng  ùcc«ng      ùc hiÖn  ètnhiÖm   ô,c«ng  ô  l  t¸c®Ó th   t  v  v ® îcgiao.   §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp    c x∙  C«ng    bé, c«ng  t¸cc¸n    chøc  Êp    Æt   íisù    o  èng  Êt cña  c x∙ ® d   l∙nh®¹ th nh   cÊp  y  ¶ng, b¶o  ¶m   ñ®   ® nguyªn t¾c  Ëp  Ó,d©n  ñ  i  «i víi   t th   ch ® ®       ph¸thuy  tr¸ch   nhiÖ m  ña  êi® øng  u   ¬  c ng   ®Ç c quan,tæ    chøc,®¬n  Þ.   v §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña    é,c«ng    c c¸n b   chøc  Êp    c x∙  C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    ã  c x∙ c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy; c¸c quy  nh  ô  Ó  Ò   Õ   ,  Ýnh  ®Þ n   ®Þ c th v ch ®é ch s¸ch,tiªuchuÈn     c¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp      c x∙;c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  èng  l Ch tham  òng, nh   Ph¸p  Önh  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý   µ  l Th h ti   ch l∙ng ph v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  n     é,c«ng       li   ®Õ c¸n b   chøc  Êp  c x∙. C h ¬ n g  II  Tiªu c h u È n  c¸n b é , c « n g  c h ø c c Ê p  x∙ §i Ò u      Èn  6. Tiªuchu chung  C¸n  é,c«ng  b  chøc  Êp    c x∙ph¶i®¸p    øng  ÷ng    Èn  nh tiªuchu sau  y: ®© 1.Cã     Çn    ícs©u  ¾c, kiªn®Þnh  ôc    c  Ëp d©n  écvµ    tinhth yªu n   s    m tiªu®é l   t  chñ  Üa    éi;cã  ngh x∙h   n¨ng  ùcvµ  chøc  Ën  ng  ©n  ©n  ùc hiÖn  ã  l   tæ  v ®é nh d th   c kÕt  qu¶  êng  èi ña  ® l c §¶ng,chÝnh    s¸ch vµ    ph¸p luËtcña  µ   íc;    Nh n 2. C Ç n   Öm  ªm chÝnh,chÝ    ki li     c«ng  t  v« ,c«ng  ©m,  ¹oviÖc,tËn  þ víi t th     tu     d©n. Kh«ng  tham  òng  µ    Õt  u   nh v kiªn quy ®Ê tranh chèng    tham  òng. Cã     nh  ý thøc  chøc  û  Ëttrong c«ng    tæ  k lu     t¸c.Trung  ùc,kh«ng  ¬  éi,g ¾n   ã  Ët  th   ch  bm thiÕtvíi ©n  ©n, ® îcnh©n  ©n  Ýn  Ö m;    nh d    d t nhi
 3. 3 3. Cã   ×nh    Óu  Õt vÒ   ý luËn  Ýnh  Þ,quan  iÓ m,  êng  èi   tr ®é hi bi   l   ch tr   ® ® l  cña §¶ng,chÝnh    s¸ch vµ    ph¸p  Ëtcña  µ   íc;cã  ×nh ®é       lu   Nh n   tr   v¨n ho¸,chuyªn   m«n,    ®ñ n¨ng  ùc vµ  l   søc  Î ®Ó   µm  Öc  ã  Öu  kho   l vi c hi qu¶  ¸p ® øng  yªu  Çu  c nhiÖ m  ô  îcgiao. v®  §i Ò u      Èn  ô  Ó  7. Tiªuchu c th C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    c x∙ph¶ib¶o  ¶m     Èn  ô  Ó  c¬    ® tiªuchu c th do  quan,  tæ  chøc  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh: ®Þ 1. Tiªu chuÈn  ô  Ó  ña    é      c th c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp    µm  Öc      x∙l vi trong c¸c    tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héido    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr         c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héië  Êp  ch tr        c Trung  ng  ¬ quy  nh. ®Þ 2. Tiªu chuÈn  ô  Ó  ña    é      c th c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp    µm  Öc      x∙l vi trong Héi    ®ång  ©n  ©n,  û   nh d U ban  ©n  ©n  µ    Èn  ña  nh d v tiªuchu c c«ng  chøc  Êp      c x∙ do Bé  ëng  é  éi vô  tr B N   quy  nh. ®Þ   C h ¬ n g  III N g h Ü a  V ô , Q u y Ò n  L îi µ  n h ÷ n g  vi Ö c k h « n g  ® î c l µ m  C ñ a  c¸n b é ,  v   c « n g  c h ø c c Ê p  X∙ §i Ò u    Üa  ô  ña    é,c«ng  8. Ngh v c c¸n b   chøc  Êp  c x∙ C¸n  é,c«ng  b  chøc  Êp    ã  ÷ng  Üa  ô  c x∙c nh ngh v sau  y: ®© 1. Trung  µnh  íi   èc  Öt Nam     éichñ  Üa, phÊn  u  ùc   th v  Tæ qu Vi   x∙h   ngh   ®Ê th   hiÖn  c«ng  éc  æi  íix©y  ùng  a  ¬ng    iÓnvÒ   äi  Æt; cu ® m  d ®Þ ph ph¸ttr   m m 2.  Êp   µnh  Ch h nghiªm  chØnh  êng  èi  ñ  ¬ng  ña  ® l, ch tr c §¶ng  µ  Ýnh  v ch s¸ch,ph¸p luËtcña  µ   íc;thihµnh  Öm   ô       Nh n     nhi v c«ng  ô  v theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   3. Cã   Õp  èng  µnh  ¹nh, t«n  äng nh©n  ©n,   n s l m   tr   d kh«ng  îc quan  ªu  ®  li , h¸ch dÞch,cöa  Òn;     quy   4. Thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh  éiquy,quy  Õ,  iÒu  Ö  ña  ¬  n    ch ® l c c quan,tæ    chøc; gi÷ g×n  µ     v b¶o  Ö   ña  v c c«ng; b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc theo    vbm nh n   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   5. Thêng    xuyªn häc  Ëp  ©ng    tn cao  ×nh ®é;  ñ  ng  tr   ch ®é s¸ng  ¹o, èihîp t  ph     trong c«ng      µn  µnh  ètnhiÖ m   ô,c«ng  ô  îcgiao;®¹ttiªuchuÈn    t¸c®Ó ho th t  v  v®      theo  êih¹n  th   quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan, tæ    chøc  ã  Èm   Òn  c th quy qu¶n  ý,sö  l  dông    é,c«ng  c¸n b   chøc; 6. G ¬ng  É u   ùc hiÖn    m th   Quy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë    êng, thÞ  Ên; ch d ch ë c s x∙,ph   tr   li   Ö   ªnh chÆt  Ïvíinh©n  ©n,  ch     d tham    gia sinh ho¹tvíicéng  ng  ©n    ¬ic       ®å d cn   tró, ¾ng   l nghe    Õn  ña  ©n  ©n  µ  Þu  ù  ý ki c nh d v ch s gi¸m    ña  ©n  ©n; s¸tc nh d 7. Ch Êp  µnh  ù  iÒu  ng, quyÕt  nh  ©n    h s® ®é   ®Þ ph c«ng  c«ng    ña  ¬  t¸cc c quan, tæ    chøc  ã  Èm  Òn; khicã    ®Ó   c th quy     c¨n cø  cho  µ quyÕt  nh      l  ®Þ ®ã tr¸i ph¸p  Ëtth×  lu   ph¶ib¸o  ngay  íingêi ra  Õt  nh;    c¸o  v    quy ®Þ trong tr ng  îp  Én   ê h v ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ×    h quy ®Þ th ph¶ib¸o  lªncÊp    ùctiÕp  ña  êi   c¸o    trªntr   c ng  
 4. 4 ra  Õt  nh  µ  quy ®Þ v kh«ng ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ëu    vh qu¶  Öc    µnh  vi thih quyÕt ®Þnh  ;   ®ã 8. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp    Þu  c x∙ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc      tr   lu   vi thi hµnh  Öm  ô,c«ng  ô  ña  × nh; c¸n bé,c«ng  nhi v  vc m     chøc  Êp    ÷chøc  ô    c x∙gi   v l∙nh ®¹o cßn  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Öc    µnh  Ö m   ô,c«ng  ô  ña      v vi thih nhi v  v c c¸n bé,c«ng    chøc  éc quyÒn  thu   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ùc  Ön  9. Th hi Quy  Õ   µm  Öc  ch l vi   C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    ã  c x∙ c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µm  Öc  ch l vi gi÷a §¶ng  y, Héi ®ång  ©n  ©n,  û     ñ    nh d U ban  ©n  ©n  µ  û   nh d v U ban  Æt   Ën M tr   Tæ   èc  qu trong  Öc    Õt  ÷ng  Ên    vi gi¶iquy nh v ®Ò quan  äng  µ  tr v bøc  óc  ña  xc ®Þa  ¬ng. ph §i Ò u    Òn  îcña    é,c«ng  10. Quy l  i c¸n b   chøc  Êp    c x∙ C¸n  é,c«ng  b  chøc  Êp    ã    Òn  îsau  y: c x∙c c¸cquy l   i ®© 1. §îcnghØ   Ô,nghØ   µng     l  h n¨m  µ  v nghØ  Öc  vi riªngtheo    quy  nh  ña  ®Þ c Bé   ËtLao  ng. Trong  êng  îp  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  îc nghØ   lu   ®é   tr h c l   ch ® ®  kh«ng  ­ h ëng ¬ng,sau    ã  ù  ng    ña  êi® øng  u   ¬  l   khic s ®å ý c ng   ®Ç c quan,tæ    chøc  qu¶n  ý l  vµ  ö  ông    é,c«ng  sd c¸n b   chøc  Êp  c x∙; 2. §îc hëng ¬ng  µ    Õ     Ò      l v c¸c ch ®é v b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, hi x∙ h   hi y    c«ng    Ý, chÕ     o  ¹o, åidìng,th«iviÖc  µ    t¸cph   ®é ®µ t     b    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c; 3. §îcu        tiªntrong viÖc  Ðt tuyÓn,thituyÓn  µo  µm  Öc      chøc,   x     v l vi ë c¸ctæ    c¬  quan  µ  íctõcÊp  Ön  ëlªnkhicã    iÒu  Ön  µ    Èn; nh n     huy tr       ®ñ ® ki v tiªuchu 4. C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ n÷  l   cßn  îc hëng  ®  c¸c quyÒn  î quy  nh   ¹ li  ®Þ t i kho¶n  §iÒu  2  109,c¸c®iÒu     111,113,114,115,116,vµ            117  ña  é  ËtLao  c B lu   ®éng; 5. Cã   Òn    quy tham    ¹t®éng  Ýnh  Þ,x∙ héi theo  gia ho   ch tr       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;® îc t¹o ®iÒu  Ön    äc  Ëp  ©ng  lu       ki ®Ó h t n cao  ×nh  ,  îc quyÒn  tr ®é ®   nghiªn cøu    khoa  äc, s¸ng    îc khen  ëng    µn  µnh  Êt  ¾c  h  t¸c;®   th khi ho th xu s nhiÖ m  ô,c«ng  ô  îcgiao; v  v®  6. Cã   Òn  Õu  ¹i, è c¸o,khëikiÖn  Ò   Öc  µm  ña  ¬    quy khi n       t   v vi l c c quan, tæ    chøc,c¸ nh©n  µ   × nh     mm cho  µtr¸ph¸p  Ët®Õ n   ¬  l    i lu   c quan,tæ    chøc  ã  Èm   c th quyÒn  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   ÷ng  Õu  ¹i  èc¸o vµ  ëikiÖn  ; nh khi n ,     kh   t ®ã 7.Khithi µnh  Ö m  ô,c«ng  ô  îcph¸p luËtvµ  ©n  ©n       h nhi v  v®      nh d b¶o  Ö; v 8. C¸n  é, c«ng    b  chøc  sinh trong khithihµnh  Ö m   ô,c«ng  ô  îc hy        nhi v  v®  xem   Ðt    x ®Ó c«ng  Ën  µ liÖtsÜ   nh l     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;bÞ   ¬ng  lu   th trong khi thihµnh  Öm   ô, c«ng  ô  îc xem   Ðt    dông  Ýnh      nhi v  v®  x ®Ó ¸p  ch s¸ch  chÕ    ¬ng  ùnh  i víi ¬ng  ®é t t   ®è     th binh. §i Ò u   Nh÷ng  Öc    é,c«ng  11.   vi c¸n b   chøc  Êp    c x∙kh«ng  îclµm ®  C¸n  é,c«ng  b  chøc  Êp    c x∙kh«ng  îclµm  ÷ng  Öc  ®  nh vi sau  y: ®© 1. Ch ©y êitrong c«ng    èntr¸nhtr¸chnhiÖ m     l    t¸c,tr       hoÆc  tho¸i   Ö m    th¸cnhi vô,c«ng  ô;g©y  Ìph¸i  Êt  oµn  Õt,côc  é    v  b  ,m® k  b hoÆc   ùý  á  Öc; t   b vi
 5. 5 2. Cöa  Òn,    quy h¸ch  Þch, s¸ch  Ôu, g©y  ã  d   nhi   kh kh¨n,phiÒn  µ  i  íi   h ®è v   c¬  quan,tæ    chøc,c¸nh©n     trong khigi¶i       Õt c«ng  Öc; quy   vi 3. Thµnh  Ëp,tham    µnh  Ëp hoÆc     l  gia th l  tham    gia qu¶n  ý®iÒu  µnh    l  h c¸c doanh nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng      hh  tycæ ph   ty hîp danh,b Önh  Ön ,tr ng  äc ;     vi t  ê h t 4. BÝ     ¶ng  y, Chñ   Þch,Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ñ     th ® ñ  t   Ch t H ®å nh d Ch tÞch,Phã  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d kh«ng  îcbè  Ý vîhoÆc   ång,bè, ®   tr     ch    m Ñ, con, anh, chÞ, em   étcña  ×nh  µo  µm        ru   m v l c«ng  Öc:Tµi chÝnh    Õ   vi     ­K to¸n, Þa  Ýnh   ©y  ùng.  § ch ­X d C h ¬ n g  IV B Ç u  c ö , tuy Ó n  d ô n g, s ö  d ô n g  c¸n b é , c « n g  c h ø c c Ê p  x∙ §i Ò u    Çu  ö    é  12. B c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp      x∙ 1. ViÖc  Çu  ö c¸n bé    b c     chuyªn tr¸chcÊp    ña  éi ®ång  ©n  ©n, Uû       x∙c H   nh d   ban  ©n  ©n  ùc  Ön  nh d th hi theo  Ët  Çu   ö  i biÓu  éi  ng  ©n  ©n, Lu B c ®¹   H ®å nh d   LuËt Tæ     chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û   H  nh d v U ban  ©n  ©n. nh d 2. ViÖc  Çu  ö    é    b c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp        x∙trong tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi thùc hiÖn  ch tr           theo  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  ® l c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi. ch tr        §i Ò u    Ón  ông  13. Tuy d c«ng  chøc  Êp    c x∙ 1. ViÖc  Ón  ông    tuy d c«ng chøc  Êp    c x∙ ph¶i c¨n  vµo    cø  nhu  Çu  c c«ng  viÖc,vÞ  Ýc«ng      Èn  µ  è îng cña    tr   t¸c, chu v s l   tiªu chøc danh  Çn  Ón  ông. c tuy d 2. Ng êi® îctuyÓn  ông  µm       d l c«ng  chøc ph¶icã  È m   Êt ®¹o  øc, ®ñ     ph ch   ®   tiªuchuÈn  µ    v th«ng  qua    Ón. ViÖc  Ón  ông  thituy   tuy d c«ng  chøc    ïng  ëv cao,  vïng s©u, vïng xa,biªngií     ¶o            ih¶i® , hoÆc     ¸p  ®Ó ® øng    Çu  ©y  ùng  i  yªu c x d ®é ngò    é,c«ng  c¸n b   chøc  ïng d©n  écthiÓu  è  × cã  Ó  ùc hiÖn  v  t  s th   th th   th«ng    qua xÐt tuyÓn.   3.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn  chØ   o, tæ  ®¹   chøc  Öc  vi tuyÓn  ông  d c«ng chøc  Êp    c x∙ theo Quy  Õ   Ón  ông  ch tuy d c«ng chøc  ña  û   cU ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 4. Ng êi ® îc tuyÓn  ông       d ph¶ithùc hiÖn  Õ     Ëp  ù    êigian        ch ®é t s ®ñ th   06 th¸ng.Khih Õt  êigian tËp  ù,Chñ  Þch  û      th     s  t U ban  ©n  ©n  Êp      vµo  nh d c x∙c¨n cø  tiªuchuÈn  µ  Õt    v k qu¶  c«ng  Öc  ña  êitËp  ù,n Õu      Èn  × ®Ò   vi c ng   s  ®ñ tiªuchu th   nghÞ   ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy xem   Ðt,quyÕt  nh  Ón  x  ®Þ tuy dông;n Õu    kh«ng      Èn  Ón  ông  × cho    Öc. ®ñ tiªuchu tuy d th   th«ivi §i Ò u    µo  ¹o, åidìng c¸n bé,c«ng  14. § t     b     chøc  Êp    c x∙  1.C¬     quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ý, ö  ông    é,c«ng  l  ds c¸n b   chøc  cÊp    ã  x∙ c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    o  ¹o,båi dìng, ho   ho ®Ó ®µ t       t¹onguån  µ  ©ng    vn cao  ×nh ®é,  tr   n¨ng  ùccho    é,c«ng  l  c¸n b   chøc  Êp  c x∙.
 6. 6 2.  Öc  o   ¹o c¸n  é, c«ng  Vi ®µ t   b  chøc  Êp    c x∙ c¨n  vµo  cø  quy  ¹ch, kÕ   ho   ho¹ch,tiªuchuÈn  i víi õng     ®è     t chøc  ô  µ    Èn  v v tiªuchu nghiÖp  ô  ña  õng chøc  vc t   danh . 3. Kinh  Ý   o  ¹o,båi dìng    ph ®µ t     c¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    ng©n  c x∙ do  s¸ch  nhµ  íc cÊp. Ch Õ     o  ¹o,båi dìng  n    ®é ®µ t     c¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    c¸c c¬  c x∙ do    quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ §i Ò u    15. Th«iviÖc,bá  Öc      vi   1. C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    îc th«iviÖc  µ  ëng  Õ       Öc  c x∙ ®     vh ch ®é th«ivi trong c¸c tr ng  îp:do  ùc hiÖn  Öc    Èn    bé, c«ng      ê h   th   vi tiªuchu ho¸ c¸n    chøc; do    nghØ  c«ng    a    iÒu  Ön  ëng  Õ     u  Ý;cã  t¸cch ®ñ ® ki h ch ®é h tr   nguyÖn  äng    v xin th«iviÖc  µ  îcc¬    v ®   quan,tæ    chøc  Êp  Ön  ng  . c huy ®å ý 2. C¸n  é,c«ng    b  chøc  Êp    ùý  á  Öc  × bÞ  ö  ýkû  Ët, c x∙t   b vi th   x l   lu   kh«ng  îc ®  hëng  Õ       Öc  µ  Òn  îkh¸c,ph¶ibåith ng    Ý  o  ¹otheo  ch ®é th«ivi v quy l i       ê chiph ®µ t   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. Trong  êigian  ang  Þ   th   ® b xem   Ðt  û  Ët hoÆc   Þ   x k lu   b truy cøu    tr¸ch  nhiÖ m   ×nh  ù, c¸n  é, c«ng  h s  b  chøc  Êp    c x∙ kh«ng  îc th«iviÖc  íc khi cã  ®    tr     quyÕt ®Þnh  ö  ý.   xl C h ¬ n g  V K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m   §i Ò u    16. Khen  ëng   th   1. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp    ã  µnh  Ých  c x∙c th t trong viÖc  ùc hiÖn  Ö m     th   nhi vô,c«ng  ô  × ® îcxÐt khen  ëng    v th       th theo c¸ch×nh     thøc sau  y:   ®© a) GiÊy    khen; b) B»ng    khen;   c)Danh  Öu    hi vinh dù  µ  íc;   nh n d) Huy  ¬ng;   ch ®)  ©n  ¬ng. Hu ch 2. ViÖc    khen  ëng  th c¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    îc thùc  Ön  c x∙ ®   hi theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtvµ  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  lu   ® l c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héi.   §i Ò u    û  Ëtvµ  ö  ýviph¹m 17. K lu   x l     1. ViÖc  û  Ët,b∙inhiÖm   i  íic¸n  é    k lu     ®è v   b chuyªn tr¸chcÊp    ùc hiÖn    x∙ th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  lu   ® l c tæ  ch tr   chøc  chÝnh  Þ­x∙héi. tr      2. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp      ¹m    c x∙ viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,n Õu   lu   cha  n   ®Õ møc  ph¶itruycøu     tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  × tuú theo  Ýnh  Êt,møc     h s th     t ch   ®é     ¹m    viph ®Ó xem   Ðt kû  Ëttheo m ét  x   lu     trong nh÷ng  ×nh    h thøc sau  y:   ®©
 7. 7 a) KhiÓn    tr¸ch; b) C¶nh    c¸o; c)H¹  Ëc ¬ng;  b l d) C¸ch    chøc; ®)  éc    Öc. Bu th«ivi   3. C«ng    chøc  Êp    Þ   û  Ëtb»ng  ×nh  c x∙ b k lu   h thøc  Ón  khi tr¸ch,c¶nh      c¸o, c¸ch chøc  × bÞ  Ðo  µithêigian n©ng  Ëc ¬ng    th   k d       bl thªm  ét  m n¨m.     4. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp    Þ   û  Ëttõ khiÓn  c x∙ b k lu     tr¸chtrëlªnth×        kh«ng  ® îcbæ   Ö m  µo    nhi v chøc  ô  v cao  ¬n  h trong thêih¹n Ýt  Êt m ét        nh   n¨m, kÓ   õkhi   t    cã  Õt ®Þnh  û  Ët. quy   k lu 5. C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    µm  Êt  c x∙ l m m¸t,h háng    trang  Þ,  ÕtbÞ  b thi   hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸c g©y  Öth¹itµis¶n  µ  íc th×    thi       nh n   ph¶i båi th ng      ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   6. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp    ã  µnh      ¹m  c x∙ c h viviph ph¸p  Ëttrong khithi lu       hµnh  Öm   ô,c«ng  ô  ©y  Öth¹icho  êikh¸c th× ph¶ihoµn    nhi v  vg thi     ng        tr¶cho  ¬  c quan, tæ    chøc  kho¶n  Òn  µ   ¬  ti m c quan, tæ    chøc  ∙  åi th ng  ® b   ê cho  êi bÞ  ng   thiÖth¹itheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.   7. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp      ¹m  c x∙ viph ph¸p  Ëtm µ   ã  Êu  Öu  ña  éi lu   c d hi c t   ph¹m  × bÞ    th   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   8. C¸n  é, c«ng    b  chøc  Êp    ¹m  éibÞ   µ  nh©n  ©n  ¹ttïm µ   c x∙ ph t   to ¸n  d ph     kh«ng  îc hëng  treo th×  ®  ¸n    ph¶i buéc    Öc  Ó   õ  µy    th«ivi k t ng b¶n    ¸n,quyÕt  ®Þnh  ã  Öu  ùcph¸p luËt. c hi l     §i Ò u    ¹m  nh  18. T ®× chØ  c«ng  t¸c Trong  êigian  ang  Þ   th   ® b xem   Ðt  û  Ët,c¸n bé, c«ng  x k lu       chøc  Êp    ã  c x∙ c thÓ  Þ   ¬  b c quan, tæ   chøc  ã  Èm   Òn  c th quy qu¶n  ýra  Õt  nh  ¹m  nh   l   quy ®Þ t ®× chØ  c«ng    Õu  Ðt  Êy  t¸cn x th c¸n  é, c«ng  b  chøc    Õp  ôc lµm  Öc  ã  Ó  ®ã ti t   vi c th g©y  ã  kh kh¨n  cho  Öc    vi x¸c minh  hoÆc   Õp  ôc cã  µnh      ¹m. Thêi h¹n ti t   h viviph      t¹m  nh  ®× chØ  kh«ng    ngµy,tr ng  îp  Æc   Öt cã  Ó  Ðo  µi nhng  qu¸ 15   ê h ® bi   th k d  kh«ng    th¸ng;h Õt  êih¹n  ¹m  nh  qu¸ 03    th   t ®× chØ c«ng    Õu  t¸c,n kh«ng  Þ   ö  ý b x l  th× c¸n bé,c«ng      chøc  Êp    îctiÕp tôclµm  Öc.C¸n  é,c«ng  c x∙®      vi   b  chøc  Êp    c x∙ trong  êigian  Þ   nh  th   b ®× chØ  c«ng    îc hëng ¬ng  t¸c ®   l theo quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    c x∙ kh«ng  ã  çith×  c l   sau    ¹m  nh  khit ®× chØ  c«ng  t¸c, îcbè  Ýtrël¹ vÞ  Ýc«ng    ò;tr ng  îp c¸n bé,c«ng      tr       tr   ® i t¸cc   ê h       chøc  Êp    Þ   c x∙b xö  ýkû  Ëtb»ng    ×nh  l   lu   c¸c h thøc:khiÓn    tr¸ch,c¶nh    ¹  Ëc ¬ng  ×  ú   c¸o,h b l th tu   theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  îcbè  ÝvÒ   Þ  Ýc«ng    ò.   ch   ®é viph c th ®   tr   v tr   t¸cc   §i Ò u    È m   Òn  ö  ýkû  Ët 19. Th quy x l   lu 1.ViÖc  ö  ýkû  Ëtc¸n bé,c«ng    x l   lu       chøc  Êp    c¬  c x∙do  quan,tæ    chøc  qu¶n  lý c¸n  é, c«ng    b  chøc  Õt  nh  quy ®Þ theo quy  ×nh:Héi  ng  û  Ëtcña  ¬  tr   ®å k lu   c quan,tæ    chøc  Êp    c x∙xem   Ðt vµ    Þ  ¬  x   ®Ò ngh c quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  c th quy cÊp  Ön  Õt ®Þnh. huy quy  
 8. 8 2. Thµnh  Çn  µ    ph v quy  Õ   ¹t®éng  ô  Ó  ña  éi ®ång  û  Ëtdo  ch ho   c th c H   k lu   c¬  quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c tØnh  quy  nh. ®Þ §i Ò u    Õu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹i 20. Khi n   gi¶iquy khi n C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp      Þ   û  Ëtcã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt c x∙ khib k lu   quy khi n   quy   ®Þnh  û  Ët®èi víim × nh  n   ¬  k lu       ®Õ c quan, tæ    chøc  ã  Èm  Òn; c¬  c th quy   quan,  tæ chøc  ã  Èm  Òn  ã  c th quy c tr¸chnhiÖm     Õt  Õu  ¹itheo    gi¶iquy khi n   quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u    ôc  åidanh  ù,quyÒn  îkhibÞ  21. Ph h   d  l     oan  i sai C¸n  é, c«ng  b  chøc  Êp    Þ   ö  ýkû  ËthoÆc     c x∙ b x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù  µ   îcc¬  s m ®   quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  Õt  Ën  µoan,saith× ® ­ c th quy k lu l       îc phôc  åidanh  ù, quyÒn  î vµ  îc båith ng  Öth¹itheo    h  d  l   ®     ê thi     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    22. Qu¶n  ýhå  ¬  l   s khen  ëng  µ  û  Ët th v k lu   C¬  quan,tæ    chøc  qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp    ã  c x∙c tr¸chnhiÖ m    qu¶n  lýhå  ¬    s khen  ëng,kû  Ëtcña    é,c«ng  th   lu   c¸n b   chøc. C¸c  Õt ®Þnh  Ò   quy   v khen  ëng  µ  û  Ët® îcl vµo  å  ¬    é,c«ng  th v k lu    u  h s c¸n b   chøc  Êp  c x∙. C h ¬ n g  VI Q u ¶ n  L ý  C¸n b é , c « n g  c h ø c  c Ê p  X∙ §i Ò u   Néi dung  23.     qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp  c x∙ Néi dung    qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp    c x∙bao  å m:  g 1.Ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn        h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt, iÒu     ® lÖ,quy  Õ   Ò     é,c«ng    ch v c¸n b   chøc; 2.LËp    quy  ¹ch,kÕ   ¹ch x©y  ùng  i ngò    é,c«ng  ho   ho   d ®é   c¸n b   chøc; 3.Quy  nh    ®Þ chøc  danh  µ    Èn    é,c«ng  v tiªuchu c¸n b   chøc; 4.Quy  nh  è îng c¸n bé,c«ng    ®Þ sl       chøc  Êp    µ  íng dÉn  ùc hiÖn; c x∙v h   th     5. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öc  th   vi qu¶n  ý,sö  ông  µ  ©n  Êp  l  d v ph c qu¶n  ýc¸n l    bé,c«ng    chøc; 6.Ban  µnh    h quy  Õ   Ón  ông,chÕ     Ëp  ù  i víi ch tuy d   ®é t s ®è     c«ng  chøc; 7.§µo  ¹o, åidìng,®¸nh      é,c«ng    t   b   gi¸c¸n b   chøc; 8. ChØ   o,tæ    ®¹   chøc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh  th   ch ®é ti  ¬ v c¸cch ®é ch s¸ch ®∙ingé,khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng       th   lu       b   c¸n chøc; 9.Thùc  Ön    hi c«ng    èng      é,c«ng  t¸cth kª c¸n b   chøc; 10.Thanh    Óm    Öc    µnh    tra,ki travi thih quy  nh  Ò     é,c«ng  ®Þ v c¸n b   chøc; 11.ChØ   o,tæ    ®¹   chøc    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o víi   é,c«ng  gi¶iquy   n ,     b   t c¸n chøc.
 9. 9 §i Ò u    éi dung  24. N   qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp    ña  é  éi vô  c x∙c B N   Bé   éi  ô  ã  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  óp  Ýnh  ñ  N v c nhi v v quy h gi Ch ph qu¶n  ýc¸n  é, l  b   c«ng  chøc  Êp    c x∙theo c¸cnéidung      sau  y: ®© 1. Tr×nh  Ýnh  ñ      Ch ph c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   c¸n  é, c«ng  b  chøc; 2. Tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  h vh   th   ch ®é ti  ¬ vµ    Õ     ∙ingé,khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng  c¸cch ®é ®     th   lu       b   c¸n chøc; 3.Quy  nh    Èn    é,c«ng    ®Þ tiªuchu c¸n b   chøc  Êp  c x∙; 4.H íng dÉn  Öc      vi quy  nh  è îng c¸n bé,c«ng  ®Þ sl       chøc; 5.H íng dÉn  Öc      vi qu¶n  ývµ  ©n  Êp  l   ph c qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc; 6.H íng dÉn  Öc  ©y  ùng      vi x d quy  Õ   Ón  ông,sö  ông  ch tuy d  d c«ng  chøc; 7.Qu¶n  ývÒ   éidung,ch¬ng  ×nh,gi¸otr×nh ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé,   l  n     tr      t   b     c«ng  chøc; 8. Thanh    Óm    Öc  ùc hiÖn      tra,ki travi th   c¸cquy  nh  i víi   é,c«ng  ®Þ ®è     b   c¸n chøc; 9.Thèng      kª,tæng  îp sè îng c¸n bé,c«ng  h l      chøc. §i Ò u 25. éi   N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng  l  b  chøc  Êp    ña  û     c x∙ c U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh qu¶n  ýc¸n  é, c«ng  l  b   chøc  Êp    c x∙ theo    c¸c néidung    sau  y: ®© 1. Quy Õt  nh  ô  Ó  è îng c¸n bé, c«ng    ®Þ c th s l       chøc  Êp    c x∙ theo  íng dÉn  h  cña  é  éi vô; BN  2. X ©y  ùng    d quy  Õ   Ón  ông, ®iÒu  ng,  Ôn  Öm,  ch tuy d   ®é mi nhi cho    th«i viÖc vµ  Õ     Ëp  ù    é,c«ng    ch ®é t s c¸n b   chøc; 3. X ©y  ùng  éidung, ch¬ng  ×nh,båidìng,cËp  Ët n©ng    d n    tr      nh   cao  ×nh tr   ®é;  chøc  o  ¹o, åidìng c¸n bé  tæ  ®µ t    b     c«ng  chøc;  4. H íng dÉn  Öc  chøc  ùc hiÖn  Õ   ,  Ýnh      vi tæ  th   ch ®é ch s¸ch ®∙ingé, khen       th ng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng  ë   lu       b   c¸n chøc; 5. Thanh    Óm     ùc  Ön  tra,ki tra th hi c¸c quy  nh   i  íic¸n  é,  ®Þ ®è v   b c«ng  chøc; 6.ChØ   o  Öc    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o ®èi víi   é,c«ng    ®¹ vi gi¶iquy   n ,       b   t c¸n chøc; 7. Quy  nh  µnh  Çn  µ    ®Þ th ph v quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  û  Ët ch ho   c H  k lu   c¸n bé,c«ng     chøc; 8. Thèng    è îng,chÊt l ng c¸n bé, c«ng    kª s l    î       chøc  trong ph¹m        vic¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬
 10. 10 §i Ò u 26. éi   N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng  l  b  chøc  Êp    ña  û     c x∙ c U ban nh©n  ©n  Êp  Ön d c huy Uû   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy qu¶n  ýc¸n bé,c«ng  l      chøc  Êp    c x∙theo    c¸c néidung    sau  y: ®© 1.  Ëp  L quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ©y  ùng  i  ò  ho   ho x d ®é ng c¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  v tõng bícthùc hiÖn    Èn      é,c«ng       tiªuchu ho¸ c¸n b   chøc; 2. Tæ     chøc  Öc    Ón  vi thituy hoÆc   Ðt  Ón, quyÕt  nh  Ón  ông, x tuy   ®Þ tuy d   ®iÒu  ng,  Ôn  Ö m,  ®é mi nhi cho    Öc  th«ivi c«ng  chøc  Êp    µ  c x∙ v qu¶n  ý c«ng  l  chøc,hå  ¬    s c«ng  chøc  Êp    c x∙theo híng dÉn  ña  y      c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 3.Tæ     chøc  Öc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh  vi th   ch ®é ti  ¬ v c¸cch ®é ch s¸ch  ®∙ingé  i víi   é,c«ng    ®è     b   c¸n chøc; 4.Tæ     chøc  Öc båidìng c¸n bé,c«ng  vi         chøc; 5.Quy Õt  nh    ®Þ khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng  th   lu       b   c¸n chøc; 6. Thanh    Óm     Öc  ùc  Ön      tra,ki tra vi th hi c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v c¸n  é, c«ng  b  chøc; 7. Gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o ®èi víic¸n bé, c«ng     khi n               t chøc  theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   8. Thèng    ¸nh    è îng,chÊt l ng c¸n bé, c«ng    kª,® gi¸s l    î       chøc trong ph¹m      vi huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu   §i Ò u 27. éi   N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng  l  b  chøc  Êp    ña  û     c x∙ c U ban nh©n  ©n  Êp    d c x∙ Uû   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙qu¶n  ýc¸n bé, c«ng  l      chøc  Êp    c x∙theo    éi c¸c n   dung  sau  y: ®© 1.Trùc tiÕp qu¶n  ý®éi ngò        l    c«ng  chøc; 2.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  Ò   Õ   ,  Ýnh  ®Þ v ch ®é ch s¸ch ®« Ý   íi   é,c«ng    v  b   c¸n chøc; 3.Thùc  Þªn  Õ   ¹ch ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé,c«ng    h k ho   t   b     chøc; 4. § Ò   Þ   ¬    ngh c quan, tæ   chøc  Êp  ã  Èm   Òn  c c th quy khen  ëng  bé, th c¸n    c«ng  chøc  Êp    c x∙theo thÈm  Òn;   quy 5. Xem   Ðt  µ    Þ  ¬    x v ®Ò ngh c quan, tæ    chøc  ã  Èm  Òn  Êp  Ön   c th quy c huy vÒ   û  Ëtvµ  ö  ýviph¹m  i víi k lu   x l     ®è     c«ng  chøc; 6. Gi¶iquyÕt  Öc  Õu  ¹i  è c¸o  i  íic¸n  é, c«ng      vi khi n ,   ®è v   b   t chøc theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   7. Thèng    è îng,®¸nh    Êt l ng vµ  Öc  è  Ý,sö  ông  i  ò    kª s l   gi¸ch  î   vi b tr   d ®é ng c«ng  chøc;  8. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp    Êp  Êy  nh d c x∙c gi khen  cho c«ng chøc  ã  c thµnh  Ých.   t                                   C h ¬ n g  VII §i Ò u K h o ¶ n  T hi  H µ n h
 11. 11 §i Ò u    Öu  ùcthihµnh  28. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng  vµ    á    b¸o  b∙i c¸cquy  nh  íc®©y    íi b ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    29. Tr¸chnhiÖm    µnh    thih Bé  ëng  é  éi vô  íng dÉn    µnh  tr BN h   thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n     
Đồng bộ tài khoản