intTypePromotion=1

Nghị định 114-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
145
lượt xem
3
download

Nghị định 114-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 114-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 114-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 114-CP NGµY 5-9-1994 QUY ®ÞNH CHI TIÕT THI HµNH LUËT THUÕ CHUYÓN QUYÒN Sö DôNG ®ÊT CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ NghÞ quyÕt sè 215-NQ/UBTVQH9 ngµy 28-7-1994 cña Uû ban Th- êng vô Quèc héi quy ®Þnh khung thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp thay ®æi môc ®Ých sö dông tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NGHÞ ®ÞNH: CH¬NG I §èI TîNG NéP THUÕ, ®èI TîNG CHÞU THUÕ §iÒu 1 §èi tîng nép thuÕ. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt, khi ®îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, ®Òu ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ ®îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp chuyÓn ®æi ®Êt cho nhau mµ cã chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸ th× bªn ®îc nhËn phÇn chªnh lÖch trÞ gi¸ ®Êt ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt ®em thÕ chÊp ®Ó vay vèn, nhng ®Õn h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî, bÞ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi kh¸c ®Ó thu håi vèn cho chñ nî th× tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt ®em thÕ chÊp ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i trÝch ®ñ sè thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc khi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cho chñ nî. §iÒu 2 Nh÷ng trêng hîp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
  2. 2 1- C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, §iÒu 24 cña LuËt ®Êt ®ai giao ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ trêng hîp b¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã; 2- Nhµ níc thu håi toµn bé hoÆc mét phÇn ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 vµ §iÒu 27 cña LuËt ®Êt ®ai; 3- ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi ®îc thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thõa kÕ, trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 76 cña LuËt ®Êt ®ai nh sau: - C¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thuû s¶n, sau khi chÕt th× quyÒn sö dông ®Êt cña hä ®îc ®Ó l¹i cho nh÷ng ngêi thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thõa kÕ; - C¸ nh©n, thµnh viªn cña hé gia ®×nh ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y l©u n¨m, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång rõng, ®Êt ë, sau khi chÕt th× quyÒn sö dông ®Êt cña hä ®îc ®Ó l¹i cho nh÷ng ngêi thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thõa kÕ; 4- Ngêi trong cïng hé gia ®×nh ®îc giao ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho nhau khi t¸ch hé; vî, chång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho nhau khi ly h«n; 5- Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh bÊt ®éng s¶n khi b¸n bÊt ®éng s¶n cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi bÊt ®éng s¶n ®ã, thuéc ®èi tîng nép thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc trªn tæng sè tiÒn thu ®îc vÒ b¸n bÊt ®éng s¶n vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; 6- Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c thuª ®Êt hoÆc cho thuª nhµ cïng víi cho thuÕ ®Êt cã nhµ trªn ®ã, thuéc ®èi tîng nép thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc trªn tæng sè tiÒn thu ®îc vÒ cho thuª ®Êt hoÆc cho thuª nhµ cïng víi cho thuª ®Êt cã nhµ trªn ®ã. §iÒu 3 §èi tîng chÞu thuÕ. §èi tîng chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ ®Êt cã nhµ vµ vËt kiÕn tróc trªn ®ã. Trêng hîp b¸n nhµ cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã th× ®èi tîng chÞu thuÕ lµ phÇn trÞ gi¸ ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông, kh«ng tÝnh phÇn trÞ gi¸ nhµ chuyÓn quyÒn së h÷u. Trêng hîp chuyÓn ®æi ®Êt cho nhau cã ph¸t sinh chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸ ®Êt th× ®èi tîng chÞu thuÕ lµ phÇn chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ ®Êt. CH¬NG II C¨N Cø TÝNH THUÕ
  3. 3 §iÒu 4 C¨n cø tÝnh thuÕ. C¨n cø tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt, gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 5 DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ. DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ ®îc chuyÓn quyÒn sö dông cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c phï hîp víi b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ sæ ®Þa chÝnh cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt ®îc chuyÓn quyÒn sö dông. N¬i cha cã b¶n ®å ®Þa chÝnh th× diÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ ph¶i ®îc c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp huyÖn x¸c nhËn. §iÒu 6 Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh trong khung gi¸ cña ChÝnh phñ, phï hîp thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. B¶ng gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh, ®îc niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së c¸c c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ, ®Êt, c¬ quan ®Þa chÝnh t¹i ®Þa ph¬ng. Trêng hîp b¸n c¨n hé thuéc nhµ nhiÒu tÇng cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ ®îc ph©n bæ cho c¸c tÇng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61-CP ngµy 5-7-1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi thay ®æi môc ®Ých sö dông tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp. §iÒu 7 ThuÕ suÊt ®èi víi trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nhng kh«ng thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn trÞ gi¸ ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông, quy ®Þnh nh sau: 1- Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt, cha nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc giao ®Êt hoÆc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, khi ®îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: a) §èi víi ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi, thuÕ suÊt lµ 10% (mêi phÇn tr¨m).
  4. 4 b) §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c, thuÕ suÊt lµ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m). 2- Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt mµ ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tõ lÇn thø hai trë ®i mµ lÇn tríc ®· nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, khi ®îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ suÊt lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m). Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt trong nh÷ng tr- êng hîp sau ®©y còng ®îc coi lµ ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai: a) Khi ®îc giao ®Êt ®· nép tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 186-H§BT ngµy 31-5-1990 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt cã rõng khi chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c. b) §· nép tiÒn sö dông ®Êt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 60-TC/TCT ngµy 16-7-1993 cña Bé Tµi chÝnh khi mua nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc vµ mua nhµ kh«ng thuéc së h÷u Nhµ níc cïng víi nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã; ®îc giao ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ c«ng tr×nh; ®îc giao ®Êt thay cho thanh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. c) Mua nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc, mua nhµ cña c¸c C«ng ty kinh doanh nhµ cña Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61-CP ngµy 5-7-1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. d) Mua nhµ cïng víi nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã thuéc diÖn ®· nép thuÕ thu nhËp theo Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. 3- Trêng hîp chuyÓn ®æi ®Êt cho nhau mµ cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ do kh¸c nhau vÒ diÖn tÝch, vÞ trÝ ®Êt hoÆc h¹ng ®Êt, thuÕ suÊt lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m) trªn phÇn chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸. 4- Trêng hîp chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt mµ lÇn tríc ®· chuyÓn ®æi vµ nép thuÕ theo quy ®Þnh cña kho¶n 3 §iÒu nµy. a) NÕu kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc cha nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, thuÕ suÊt ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy. b) NÕu ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, thuÕ suÊt ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 8 ThuÕ suÊt ®èi víi trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. 1- ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp chuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp, quy ®Þnh nh sau: Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi chuyÓn môc ®Ých sö dông tõ ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa æn ®Þnh sang ®Êt phi n«ng nghiÖp, thuÕ suÊt lµ 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m); tõ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c sang ®Êt phi n«ng nghiÖp, thuÕ suÊt lµ 40% (bèn m¬i phÇn tr¨m).
  5. 5 §Êt n«ng nghiÖp trèng lóa æn ®Þnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy lµ ®Êt trång lóa ®îc tíi tiªu níc chñ ®éng hoÆc cã lîng ma b¶o ®¶m s¶n xuÊt lóa æn ®Þnh. Riªng ®èi víi trêng hîp chuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: a) Tõ ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa æn ®Þnh sang ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, thuÕ suÊt lµ 30% (ba m¬i phÇn tr¨m); b) Tõ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c sang ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, thuÕ suÊt lµ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m); c) C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ph¶i ®îc x©y dùng theo quy ho¹ch, vµ ph¶i ®¬c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993. 2- Trêng hîp chuyÓn tõ ®Êt phi n«ng nghiÖp sang ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ suÊt lµ 0% (kh«g phÇn tr¨m). CH¬NG II Kª KHAI, NéP THUÕ §iÒu 9 Kª khai. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi lµm thñ tôc xin phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®ång thêi kª khai víi c¬ quan thuÕ n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông vÒ lo¹i ®Êt, diÖn tÝch, vÞ trÝ, trÞ gi¸ ®Êt theo mÉu tê khai cña c¬ quan thuÕ vµ kÌm theo giÊy phÐp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt (nÕu cã); cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ. §iÒu 10 Thêi h¹n th«ng b¸o thu thuÕ. Khi nhËn tê khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña ®èi tîng nép thuÕ, c¬ quan thuÕ ph¶i cã biªn nhËn vµ më sæ theo dâi vÒ viÖc nµy. Trong thêi h¹n 30 ngµy (ba m¬i ngµy), kÓ tõ ngµy nhËn tê khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, c¬ quan thuÕ ph¶i ra th«ng b¸o cho ®èi t- îng nép thuÕ cã ghi râ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ ghi trong th«ng b¸o thuÕ chËm nhÊt lµ 10 ngµy (mêi ngµy) kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o thuÕ. §iÒu 11 N¬i nép thuÕ. ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc nép t¹i c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông.
  6. 6 Trêng hîp chuyÓn ®æi ®Êt cho nhau mµ cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ ®Êt th× thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nép t¹i c¬ quan thuÕ n¬i ®Êt cã trÞ gi¸ lín h¬n. §iÒu 12 Thêi h¹n nép thuÕ. ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc nép mét lÇn theo thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Khi thu thuÕ, c¬ quan thuÕ ph¶i cÊp biªn lai thuÕ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh cho ®èi tîng nép thuÕ. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn chØ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt, khi ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®· nép ®ñ thuÕ vµ xuÊt tr×nh biªn lai thuÕ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh. CH¬NG IV MIÔN THUÕ, GI¶M THUÕ §iÒu 13 MiÔn thuÕ. 1- MiÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó di chuyÓn ®Õn ®Þnh c t¹i c¸c vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o, theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn: Vïng miÒn nói quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy lµ x· miÒn nói theo danh môc cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói cña ChÝnh phñ. Vïng kinh tÕ míi quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy lµ c¸c vïng cã kÕ ho¹ch ®a d©n ®Õn thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi theo quy ho¹ch ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 2- MiÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc khi chuyÓn chç ë ®Õn ®Þnh c t¹i c¸c vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o trong trêng hîp thuyªn chuyÓn c«ng t¸c theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; 3- MiÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc khi chuyÓn chç ë trong trêng hîp hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c t¹i vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o vµ nghØ hu. §iÒu 14 Gi¶m thuÕ. Gi¶m 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1- Chñ hé gia ®×nh lµ th¬ng binh h¹ng 1/4, h¹ng 2/4 vµ bÖnh binh h¹ng 1/3, 2/3.
  7. 7 2- Chñ hé gia ®×nh lµ th©n nh©n liÖt sÜ ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp cña Nhµ níc; 3- Ngêi tµn tËt kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, ngêi cha ®Õn tuæi thµnh niªn vµ ngêi giµ c« ®¬n kh«ng cã n¬i n¬ng tùa; 4- C¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc chuyÓn chç ë ®Õn c¸c vïng kh«ng thuéc vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o trong trêng hîp thuyªn chuyÓn c«ng t¸c hoÆc nghØ hu. §iÒu 15 Thñ tôc vµ thÈm quyÒn xÐt miÔn, gi¶m thuÕ. Mçi ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 vµ §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy chØ ®îc xÐt miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®îc Nhµ níc giao lÇn ®Çu (c¨n cø theo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ sæ ®Þa chÝnh cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông) g¾n víi c¸c tiªu chuÈn ®îc xÐt miÔn thuÕ, hoÆc gi¶m thuÕ. ViÖc xÐt miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan thuÕ thùc hiÖn. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc vµ thÈm quyÒn xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. CH¬NG V §IÒU KHO¶N CUèI CïNG §iÒu 16 Xö lý vi ph¹m. C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 17, 18, 19, 20 cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 17 Khen thëng. C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, ®îc khen thëng theo chÕ ®é chung cña ChÝnh phñ. §iÒu 18 NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1994. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  8. 8 §iÒu 19 Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 20 Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2