intTypePromotion=1

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
542
lượt xem
48
download

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  116/2003/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng  C 10 n¨ m  2003  V Ò   Ö c tuy Ó n  d ô n g,  ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  lý c¸n b é ,  vi s c« n g  c h ø c trong c¸c ® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ñ a N h µ  n íc   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µy  th¸ng 02  ng 26    n¨m  1998  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  ngµy  th¸ng4  29    n¨m  2003; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô, ®Ò ngh c B tr BN  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹ m i ®iÒu  1. Ph v   chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  iÖc  Ón  ông,  ö  ông  µ  ®Þ v tuy d sd v qu¶n  ý c¸n  é,  l  b c«ng chøc rong  ®¬n  Þ  ù  iÖp  ña  µ   í , tæ  t c¸c  v s ngh c Nh n c   chøc  Ýnh rÞ tæ  ch t ,  chøc  Ýnh rÞ   ∙ hé   ch t ­x   i (sau  ©y  ä   ® g i chung  µ v ªn  l   i chøc). §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh  Viªnchøc  ãit¹ NghÞ   nh  µy  µc«ng  ©n  ÖtNam,    n  i   ®Þ n l  d Vi   trong biªnchÕ,     ® îc tuyÓn  ông, bæ   Ö m   µo  ét  ¹ch    d   nhi v m ng viªn chøc    hoÆc   giao  ÷  ét  gi m nhiÖ m   ô  êng  v th xuyªn trong ®¬n  Þ  ù      v s nghiÖp  ña  µ   íc,tæ  c Nh n   chøc  Ýnh  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi® îcquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ch tr           ®Þ ti ® d  1  1  Ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  ngµy  th¸ng 4  29    n¨m  2003,hëng ¬ng  õ ng©n    l t  s¸ch nhµ  ícvµ    ån      n   c¸c ngu thu sù nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  NghÞ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau:   1. “BiªnchÕ”  µsè  êilµm  Öc      l   ng   vi trong ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ña  µ   íc, c Nh n   do  n  Þ  Õt  nh  ®¬ v quy ®Þ hoÆc   îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy phª  Öt  duy theo  íng h  dÉn  ña  µ   íc; c Nh n 2. “Ng¹ch      viªn chøc” lµ chøc     danh  ña    c viªn chøc trong    n  Þ   ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ña  µ   íc,thÓ  Ön  Êp    Ò   c Nh n   hi c ®é v chuyªn m«n    nghiÖp  ô; v
 2. 2 3. “BËc” lµ kh¸iniÖ m          chØ thang    Þ trong m çi  ¹ch    gi¸tr     ng viªnchøc, øng    víi çi bËc  ã  ét  Ö   è  Òn l ng;    m c m h s ti  ¬ 4.  ©ng  ¹ch” lµ n©ng  õ  ¹ch  Êp    ¹ch  “N ng    t ng th lªn ng cao trong  ïng  ét  c m ngµnh chuyªn m«n    nghiÖp  ô; v 5. “ChuyÓn  ¹ch” lµ chuyÓn  õ ng¹ch    ng    t  viªn chøc  µy  n sang  ¹ch    ng viªn chøc  kh¸ccã  ïng cÊp    Ò   ×nh ®é    c  ®é v tr   chuyªn m«n    nghiÖp  ô; v 6. “TuyÓn  ông” lµ viÖc  Ón  êi theo  ×nh    d    tuy ng   h thøc  îp ®ång  µm  Öc  h  l vi trong biªn chÕ     n   Þ   ù    ë ®¬ v s nghiÖp  ña  µ   íc th«ng  c Nh n   qua    thihoÆc   Ðt x  tuyÓn; 7.  îp  ng  µm  Öc” lµ h×nh  “H ®å l vi     thøc  Ón  ông  êi vµo  µm  Öc  tuy d ng   l vi trong c¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ña  µ   íc b»ng    c Nh n   v¨n b¶n  áa  Ën  ÷a ®¬n   th thu gi   vÞ  îcgiao thÈm  Òn  Ón  ông  µ  êi® îctuyÓn  ông; ®    quy tuy d v ng     d 8. “Bæ   Ö m   ¹ch” lµ  iÖc  Õt  nh     Öm   êi cã      nhi ng  v quy ®Þ bæ nhi ng   ®ñ tiªu chuÈn  µo  ét  ¹ch viªnchøc  Êt ®Þnh; v m ng     nh   9.  ö  Öc” lµ  “Th vi   qu¸  ×nh  êi ® îc tuyÓn  ông  µm  ö  tr ng     d l th chøc tr¸ch,   nhiÖ m  ô  ña  ¹ch sÏ® îcbæ   Ö m  v c ng       nhi sau    ý  îp ®ång  µm  Öc; khik h   l vi 10. "§¬n  Þ  ö  ông      vsd viªnchøc" lµ®¬n  Þ  ã  È m   Òn     v c th quy qu¶n  ý hµnh  l  chÝnh,  chuyªn m«n  iÖp  ô  i  í  i chøc; ngh v ®è v iv ªn  11."C¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc" lµc¬  l        quan,®¬n  Þ  îc   v®  giao quyÒn  Ón  ông  µ    tuy d v qu¶n  ýviªnchøc; l    12. "C¬    quan  ã  Èm   Òn  c th quy qu¶n  ýng¹ch    l  viªnchøc" lµ c¬      quan  îc ®  giao quyÒn    qu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh.     §i Ò u    ©n  ¹i   4. Ph lo   chøc  viªn Viªnchøc  ãit¹ NghÞ   nh  µy  îcph©n  ¹ nh    n    i ®Þ n ®  lo   sau: i   1.Ph ©n  ¹ theo tr×nh ®é   o  ¹o:   lo   i     ®µ t   a) Viªn chøc  ¹    µ nh÷ng  êi ® îc bæ   Ö m   µo  ¹ch  ã    lo i l   A ng     nhi v ng c yªu  Çu  c chuÈn  µtr×nh ®é     ôc  ihäc  ëlªn; l    gi¸od ®¹   tr     b) Viªn chøc  ¹    µ nh÷ng  êi ® îc bæ   Ö m   µo  ¹ch  ã    lo i l   B ng     nhi v ng c yªu  Çu  c chuÈn  µtr×nh ®é     ôc  Ò   l    gi¸od ngh nghiÖp;   c) Viªn chøc  ¹    µ nh÷ng  êi ® îc bæ   Ö m   µo  ¹ch  ã      lo i l   C ng     nhi v ng c yªu  Çu  c chuÈn  µtr×nh ®é   íi   ôc  Ò   l    d  gi¸od ngh nghiÖp. 2.  ©n  o itheo  ¹ch  i chøc:  Ph l ¹  ng v ªn  a)  Viªn  chøc  ¹ch ¬ng  ¬ng  í  ¹ch  ng t ® v ing chuyªn  i cao  Êp rë ªn v ªn  c t l; b)  Viªn  chøc  ¹ch ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn  i chÝnh;  v ªn  c)  Viªn  chøc  ¹ch ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn  i ; v ªn   d)  Viªn  chøc  ¹ch ¬ng  ¬ng  ¹ch  sù ng t ® ng c¸n  ; ®)  Viªn  chøc  ¹ch  ©n  i . ng nh v ªn 3.  ©n  o itheo  Þ rÝ  Ph l ¹  v t c«ng ¸c   t: a)  Viªn  chøc ∙nh  o; l ®¹
 3. 3 b)  Viªn  chøc  chuyªn  m«n  iÖp  ô ngh v. ViÖc  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý  i chøc  i  l v ªn  ph¶ c¨n  vµo  iÖc  ©n  o i v ªn  cø  v ph l ¹  i chøc  quy  nh ¹  iÒu  µy.  ®Þ ti§ n C h ¬ n g  II T u y Ó n  d ô n g   M ô c  1 §i Ò u  ki Ö n  tuy Ó n  d ô n g §i Ò u    iÒu  iÖn  ña  ê   ¨ng  ý  ù  Ón i chøc  5. § k c ng i ® k d tuy v ªn  1. Ng êi ®¨ng  ý  ù  Ón  µo  µm  Öc  ¹  n  Þ   ù      k d tuy v l vi t i ®¬ v s nghiÖp  ph¶i cã    phÈ m   Êt ®¹o  øc  èt, ¸p  ch   ® t  ® øng      Èn  ®ñ tiªuchu chuyªn m«n   nghiÖp  ô  ña  vc ng¹ch viªnchøc  Ón  ông  µ  ã      iÒu  Ön     tuy d v c ®ñ c¸c® ki sau  y:  ®© a) Lµ    c«ng  ©n  ÖtNam,  ã  a  d Vi   c ®Þ chØ  êng  ót¹ ViÖtNam; th tr     i   b) Tuæi  i  ù  Ón  õ    tuæi  n   íi45  ®ê d tuy t ®ñ 18  ®Õ d   tuæi.§èi víingµnh       nghÒ   Æc   Öt,tuæi dù  Ón  ã  Ó  Êp  ¬n  tuæi nhng  ® bi     tuy c th th h 18    ph¶itõ ®ñ         15 tuæitrëlªnvµ  ã  Ó    tuæinhng        c th trªn45    kh«ng  îcqu¸ 50  ®     tuæi; §èi víic¸c tr ng  îp  ¨ng  ý  ù  Ón  µo  ét  è  µnh       ê h® k d tuy v m s ng nghÒ   Æc   ® biÖtm µ   ang       ® ë ®é tuæi tõ ®ñ   tuæi trëlªn®Õ n   íi18      15      d   tuæi th×  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña    ®Þ t i 15  §i 18  NghÞ   nh  µy; ®Þ n c) Cã   n    ù  Ón,cã  ýlÞch râ rµng,cã        ®¬ xind tuy   l        c¸c v¨n b»ng,chøng    chØ   ®µo  ¹otheo tiªuchuÈn  ña  ¹ch viªnchøc  Ón  ông; t     c ng     tuy d d) Cã       ®ñ søc  Î®Ó   ¶m   Ën  Ö m  ô; kho   ® nh nhi v ®)  Kh«ng trong thêigian  Þ        b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, chÊp  µnh    h s  h ¸n ph¹ttï    ¹okh«ng     , t  c¶i giam  ÷,qu¶n  Õ,  ang  Þ     ông  Ön  gi   ch ® b ¸p d bi ph¸p   gi¸o dôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên hoÆc   a  µo  ¬  ë  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc. t    i   tr   ® v c s ch b   s gi¸od   2. C¨n  vµo  Ýnh  Êt vµ  Æc   iÓ m     cø  t ch   ® ® chuyªn m«n    nghiÖp  ô,c¬  v   quan  cã  Èm  Òn  th quy qu¶n  ýviªnchøc  l    hoÆc   n  Þ  îcquyÒn  Ón  ông    ®¬ v ®   tuy d viªn chøc  ã  Ó    c th bæ sung  thªm  ét  è  iÒu  Ön    Ón  ông. m s® ki khituy d Bé   ëng  é   éi vô  íng dÉn  ô  Ó  Ò   tr BN h   c th v tuæi tuyÓn  ông  i víingµnh    d ®è     nghÒ   Æc   Öt. ® bi §i Ò u    ×nh  6. H thøc  Ón  ông tuy d 1. ViÖc  Ón  ông      tuy d viªnchøc quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  ®Þ n th«ng    qua thituyÓn    hoÆc   Ðt  Ón  µ  îc thùc  Ön  x tuy v ®   hi theo  ×nh  h thøc  îp  ng  µm  h ®å l viÖc.  2. ViÖc  Ón  ông  ã  Ó  chøc  Ón    tuy d c th tæ  tuy theo  õng  ¹ch    t ng viªn chøc  hoÆc   Ón  tuy theo ®¬n  Þ.   v
 4. 4 §i Ò u    u i t 7. ¦ tªn rong  Ón  ông tuy d ¦u i t tªn rong  Ón  ông  têng  îp  tuy d c¸c r h sau  ©y:  ® 1.  ê d ©n  éc  iÓu  è ngê t×nh  Ng i  t th s ,  i  nguy Ön  ôc  ô    ïng  ©u,  ïng  ph v ë v s v xa,  i g í, h¶ ® ¶o;  b ªn  ii  i  anh  ïng  ùc îng  ò  rang;  h ll vt anh  ïng  ao  ng;  ¬ng  h l ®é th b ; con iÖ   Ü,  inh   l t s con  ¬ng  inh   th b , con  Önh  inh b b; 2.  ÷ng  ê   ã  äc  Þ iÕn  Ü  ng  Nh ng i c h v t s ®ó chuyªn  µnh  o ¹o   ï  îp  í   ng ®µ t , ph h v i nhu  Çu  Ón  ông; c tuy d 3.  ÷ng  ê   ã  äc  Þ  ¹c  Ü  ng  Nh ng i c h v th s ®ó chuyªn  µnh  o ¹o   ï  îp  í   ng ®µ t , ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ÷ng  ê tè   iÖp  o i g á   µ  Êt  ¾c    bËc  c tuy d nh ng i  t ngh l ¹   i i v xu s ë c¸c  ®µo  ¹o  t chuyªn  m«n   ï  îp  í   ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ê ®∙  µn  µnh  c tuy d ng i  ho th ngh Üa  ô  ©n  ù ®éi  i thanh  i xung  v qu s ;  v ªn  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn r thøc r  ×nh  tÎt nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ,  n i t ha   t l ® ho th nh vô.  M ô c  2 T u y Ó n  d ô n g   §i Ò u    cø  Ón  ông  8. C¨n  tuy d C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  c c«ng  Öc,kÕ   ¹ch    Õ   îcduyÖt  µ  ån  vi   ho biªnch ®   v ngu tµichÝnh  ña  n  Þ, c¬    c ®¬ v   quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc  l    hoÆc   n   ®¬ vÞ   îc giao  ®  quyÒn  Ón  ông  ©y  ùng  Õ   ¹ch  Ón  ông  µ  tuy d x d k ho tuy d v quyÕt  ®Þnh  ×nh  h thøc    Ón  thituy hoÆc   Ðt  Ón, b¸o  cÊp    ùctiÕp  µ  ¬  x tuy   c¸o  trªntr   vc quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc    l    ®Ó theo dâikiÓm       tra. §i Ò u    9. Th«ng  tuyÓn  ông  b¸o  d Tríc 30  µy  chøc  Ón  ông, ®¬n  Þ   ù    ng tæ  tuy d   v s nghiÖp  ph¶i th«ng      b¸o c«ng  khaivÒ     Èn, ®iÒu  Ön,sè îng,chøc    tiªuchu   ki   l   danh  Çn  Ón,néidung  c tuy     cña  å  ¬  ù  Ón      ¬ng  Ön th«ng    ichóng    a  ¬ng    h s d tuy trªnc¸c ph ti   tin®¹   ë ®Þ ph ®Ó m äi  êibiÕtvµ  ¨ng  ý. ng    ® k  §i Ò u    éi  ng  Ón  ông 10. H ®å tuy d 1. Khi thùc  Ön  Öc  Ón  ông       hi vi tuy d viªn chøc, c¬    quan  ã  Èm   Òn   c th quy qu¶n  ýviªnchøc  l    hoÆc   n  Þ  îc giao  Òn  Ón  ông  ®¬ v ®   quy tuy d ph¶ithµnh  Ëp   l  Héi ®ång    Ón  Õu  chøc    Ón    thituy n tæ  thituy hoÆc   éi ®ång  Ðt tuyÓn  Õu    H  x  n tæ chøc  Ðt  Ón  x tuy (sau  y   äi chung  µ Héi  ng  Ón  ông).Trêng  îp ®© g   l  ®å tuy d   h  tuyÓn  ông  µ   êi ®¨ng  ý  Ón  ông  d m ng   k tuy d cao  ¬n  Òu  víisè îng  Çn  h nhi so    l c tuyÓn  ×  éi  ng  Ón  ông  ã  Ó  chøc  ¬  Ón  íc khi tæ  th H ®å tuy d c th tæ  s tuy tr     chøc  tuyÓn  ông  Ýnh  d ch thøc.   2. éi  ng  Ón  ông  ngê ® øng  Ç u   ¬   H ®å tuy d do  i  ® c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  i chøc  l v ªn  hoÆc   ngê ® øng  Ç u   n  Þ   îc giao  Òn  Ón  do  i  ® ®¬ v ®   quy tuy dông  quy Õt  nh  µnh  Ëp  ã  ho Æc  thµnh  i , bao  å m:  ra  ®Þ th l c 05  07  v ªn   g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  êi® øng  u   Ch t H ®å l ng   ®Ç hoÆc   Êp  ã  ña  êi® øng  c ph c ng   ®Ç u   ¬  c quan  î   iao  Òn  Ón  ông  i chøc; ® cg quy tuy d v ªn 
 5. 5 b)  ã  ñ  Þch  éi  ng  µ ngê   ô r c«ng ¸ tæ  Ph Ch t H ®å l   i ph t ¸ch  t c  chøc  bé  ña  c¸n  c c¬  quan  î   iao  Òn  Ón  ông  i chøc; ® cg quy tuy d v ªn  c) C¸c  y  i H éi  ng  µ ®¹   iÖn ∙nh  o  tæ  ñ v ªn  ®å l   i d l ®¹ c¸c  chøc,  n  Þ  ®¬ v chuyªn  ngµnh  ña  ¬  c c quan  î   iao  Òn  Ón  ông  i chøc; ® cg quy tuy d v ªn  d)  û   i k ªm    ý  éi  ng  µ  i chøc  ô  r U v ªn  i Th k H ®å l v ªn  ph t ¸ch c«ng  ¸c  Ón   t tuy dông  ña  ¬  c c quan,  n  Þ. ®¬ v 3.  óp  iÖc  Gi v cho  éi  ng  Ón  ông  ã  H ®å tuy d c Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi  ng  Ón  ông 11. Nhi v v quy h c H ®å tuy d H éi  ng  Ón  ông  µm  iÖc  ®å tuy d lv theo nguyªn  ¾c  Ëp  Ó,  iÓu  Õt  t t th b quy theo  a  è cã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ® s ,  nh v v quy h sau  ©y: ® 1. Th«ng  b¸o c«ng khai kÕ   ¹ch  Ón  ông; thÓ  Ö, quy  Õ;      ho tuy d   l  ch tiªu chuÈn  µ  iÒu  Ön  ù  Ón; hå  ¬  Çn  Õtcña  êi dù  Ón; m«n     v® ki d tuy   s c thi   ng   tuy   thi, h×nh  thøc thi Õu  µthi Ón),thêigian,®Þa  iÓ m;     (n l     tuy      ® 2.Tæ     chøc  Öc        µnh  Ëp Ban    , vi ra ®Ò thi th , l  coithi Ban  Ê m   ;   ch thi 3. TiÕp  Ën  µ  Ðt hå  ¬  ù  Ón;tæ    nh v x   s d tuy   chøc  ¬  Ón  Õu  ã);c«ng  s tuy (n c   bè  danh  s¸ch nh÷ng  êi®ñ   iÒu  Ön  µ    Èn  ù  Ón;   ng   ® ki v tiªuchu d tuy 4.ChØ   o  µ  chøc  ú      , Ê m       ®¹ v tæ  k thi(coithi ch   thi)theo ®óng    quy  Õ;    ch b¸o c¸o  Õt  k qu¶  Ón  ông    ¬  tuy d lªnc quan  ã  Èm   Òn  c th quy qu¶n  ý viªn chøc    l    ®Ó xem   Ðt vµ    Õt ®Þnh  Ón  ông; x   ra quy   tuy d 5.Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i, èc¸o cña  êidù  Ón.      n      t ng   tuy §i Ò u    Ýnh  iÓ m   µ  ®Þnh  êi róng  Ón rong  ituyÓn 12. T ® v x¸c  ng t tuy t th   1.  çi  Çn  i® î   Ê m   M ph th   c ch theo  thang  i Ó m   ® 100. 2.  ê  róng  Ón rong  ú  ituyÓn  µ ngê   i th     m«n  i  ã  Ng i t tuy t k th   l   i ph¶   i®ñ c¸c  th,c sè  i Ó m   ña  çi  Çn  i ®¹t  õ  ®iÓ m  rë ªn  µ  Ýnh  õ  ê cã  ® c m ph th   t 50  tlvt t ng i  tæng  è  s ®i Ó m   cao  Êt  nh cho  Õ n  Õt  ® h chØ i ® î   Ón.  tªu  c tuy 3.  ê dù  Ón  éc  i îng  tªn  Ng i  tuy thu ®è t u i quy  nh ¹  iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti§ 7  ®Þ nµy  ×  î   éng  i Ó m   tªn  µo  th ® c c ® u i v tæng  è  i Ó m   i  ô  Ó    s® th,c th nh sau:  i îng  ®è t ­ u i ® î quy  nh    tªn  c  ®Þ ë kho¶n  § Òu  ® î céng  ®i Ó m,  i îng  î quy  1  i 7  c  30  ®è t ® c  ®Þnh   ë kho¶n  § Òu  ® î céng  ®iÓ m,  i îng  î   2  i 7  c  20  ®è t ® c quy  nh    ®Þ ë kho¶n    3 § Òu  ® î céng  ®iÓ m;  Õu  ê dù  i thuéc  iÒu  iÖn  tªn  ×  i 7  c  10  n ng i  th   nh d u i th chØ   ® î   éng  ét  iÓ m   tªn  cc m® u i cao  Êt nh . 4.  êng  îp  iÒu  ê th   ã  Tr h nh ng i  ic tæng  è  i Ó m   s® b»ng nhau    ë chØ i cuè   tªu  i c ng  î tuyÓn  ×  éi  ng  i tuyÓn  Õt  nh  ×nh  ï ® c  th H ®å th   quy ®Þ h thøc  i t Õp  Ó   th  i ® chän  ê   ã  iÓ m   ng i c ® cao  Êt róng  Ón. nh t tuy §i Ò u    óng  Ón rong  ú  Ðt  Ón 13. Tr tuy t k x tuy Ng ê t óng  Ón  rong  ú  Ðt  Ón  µ  ê ®ñ  i chuÈn  µ   iÒu  i  r tuy t k x tuy l ng i  tªu  v® k Ön,  î H éi  ng  Ón  ông  i ® c  ®å tuy d xem   Ðt  µ  Êt  rÝ  Ò   Þ   ¬  x v nh t ® ngh c quan  ã  c thÈ m  Òn  Õt  nh  Ón  ông. quy quy ®Þ tuy d
 6. 6 §i Ò u    êi  ¹n  quy Õt  nh  Ón  ông  µ  Ën  iÖc  14. Th h ra  ®Þ tuy d v nh v 1. Trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 30  µy, kÓ   õ ngµy    th   ch nh l   ng   t   c«ng  è  Õt    b k qu¶ tuyÓn  ông,ngêitróng tuyÓn  d       ph¶i®Õ n   ¬    c quan  ã  Èm  Òn  Ón  ông  c th quy tuy d ®Ó   ý  îp ®ång  µm  Öc. kh  l vi 2. Trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 30  µy, kÓ   õ ngµy  ý  îp  ng  µm    th   ch nh l   ng   t   k h ®å l viÖc,ngêi® îctuyÓn  ông       d ph¶i®Õ n   Ën  Ö m  ô.   nh nhi v 3. Trêng  îp ngêi® îctuyÓn  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  µ     h     c l   ch ® m kh«ng  Ó  n   ý  th ®Õ k hîp ®ång  µm  Öc    l vi hoÆc   Ën  Öc  nh vi theo  êih¹n  th   quy  nh  ®Þ nªu    × ph¶i trªnth     lµm  n    Þ    ¹n vµ  îc®¬n  Þ  ö  ông    ®¬ ®Ò ngh giah   ®   vsd viªnchøc  ng  . ®å ý   4. Qu¸  êih¹n  ãi trªn,ngêi ® îc tuyÓn    th   n       kh«ng  n   ý  îp  ng, nhËn  ®Õ k h ®å   viÖc  ×  ¬  th c quan  ã  Èm   Òn   c th quy qu¶n  ý    l viªn chøc  û  á  Õt  hu b k qu¶  Ón  tuy dông hoÆc   û  îp ®ång  µm  Öc  ∙  ý. hu h   l vi ® k M ô c  3 H î p ® å n g  l µ m  vi Ö c §i Ò u    lo¹i îp ®ång  µm  Öc 15. C¸c      h l vi 1.ViÖc  Ón  ông      tuy d viªnchøc  trong c¸c®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  îcthùc hÞªn  ®    theo  ×nh  h thøc  îp  ng  µm  Öc,bao  å m     ¹  îp  ng  µm  Öc    h ®å l vi   g c¸c lo i ®å h l vi sau ®©y:  a)  îp  ng  µm  Öc  Çn  u   ã  êih¹n  H ®å l vi l ®Ç c th   b»ng  êigian  ö viÖc    th   th   øng víi çi  ¹     m lo i viªnchøc quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.N Õ u   tyªu  Çu  ®Þ ti  19  ®Þ n  ®¹   c trong  êigian  ö  Öc  ×  ¬  th   th vi th c quan, ®¬n   Þ   ã  Èm     v c th quyÒn  qu¶n  ý viªn l    chøc  ý  Õp  îp  ng  µm  Öc  k ti h ®å l vi theo  ×nh  h thøc quy  nh  ¹  iÓ m   hoÆc   ®Þ ti® b  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  µ  Õt ®Þnh    Ö m  µo  ¹ch viªnchøc; c  1  n v quy   bæ nhi v ng     b) Hîp  ng  µm  Öc  ã  êih¹n  õ12    ®å l vi c th   t   th¸ng®Õ n   th¸ng;   36  c)Hîp  ng  µm  Öc    ®å l vi kh«ng  ã  êih¹n; c th   d) Hîp  ng  µm  Öc  Æc   Öt.   ®å l vi ® bi 2.¸ dông    ¹ hîp ®ång   p  c¸clo i     trong ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp: a) Hîp  ng  µm  Öc  Çn  u     ông  i víi êi® îctuyÓn  ông  µo    ®å l vi l ®Ç ¸p d ®è     ng     d v c¸c®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp; b) Hîp  ng  µm  Öc  ã  êih¹n ¸p dông  i víi êi®∙  tyªu cÇu      ®å l vi c th       ®è     ng   ®¹     sau thêigian  ö  Öc    th vi trong ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  tù b¶o  ¶m     Ý   äat c thu    ® chiph h   ®éng  êng  th xuyªn,®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  tù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  c thu    ® m ph chiph ho¹t®éng  êng    th xuyªn; c) Hîp  ng  µm  Öc    ®å l vi kh«ng  ã  êih¹n  dông  i  íingêi ®∙  t yªu c th   ¸p  ®è v     ®¹     cÇu sau  êigian thö viÖc  th      trong c¸c®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ng©n  do  s¸ch nhµ  íc   n  cÊp  µn  é    Ý  ¹t®éng  êng  to b chiph ho   th xuyªn; d) Hîp  ng  µm  Öc  Æc   Öt¸p dông  i víi êi®∙  óng tuyÓn  µo    ®å l vi ® bi     ®è    ng   tr   v m ét  è  µnh  Ò   Æc   Ötm µ   ang      s ng ngh ® bi   ® ë ®é tuæi tõ ®ñ   tuæi trëlªn®Õ n       15      díi tuæi.   18 
 7. 7 3. Hîp  ng  µm  Öc  îcký  Õt    ®å l vi ®   k b»ng    v¨n b¶n.Bé  éi vô    N   quy  nh  éi ®Þ n  dung  µ  É u   îp ®ång  µm  Öc. vm h  l vi   §i Ò u 16. NghÜa   ô  µ  Òn  î cña      v v quy l i c¸c bªn  ý  Õt  îp  ng  µm  k k h ®å l viÖc Ngh Üa  ô  µ  Òn  î cña    v v quy l i c¸c bªn  ý  Õt  îp  ng  µm  Öc  îc thùc k k h ®å l vi ®     hiÖn theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ    v c¸c cam   Õt  ô  kc thÓ    ghitrong hîp ®ång  µm  Öc.    l vi §i Ò u    Õp  ôchoÆc   Ê m     îp ®ång  µm  Öc 17. Ti t   ch døt h   l vi 1.Khi®Õ n   êi®iÓ m   Õt  ¹n  ña  îp ®ång  µm  Öc  ã  êih¹n th× ng­    th   h h c h  l vi c th       êi® øng  u   ¬    ®Ç c quan, ®¬n  Þ  ã  Èm  Òn  Ón  ông      v c th quy tuy d viªnchøc      c¨n cø vµo nhu  Çu  c c«ng  Öc,chØ     vi   tiªubiªn chÕ   µ  ån  µichÝnh  ña  n  Þ    v ngu t   c ®¬ v ®Ó   ý  Õp hoÆc   k ti   kh«ng  ý  Õp hîp ®ång  µm  Öc  k ti     l vi theo quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t i b hoÆc   iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ® c  1  15  ®Þ n 2. Ng êi kh«ng  îc ký  Õp  îp ®ång  µm  Öc  ×  îc hëng  Ýnh      ®   ti h   l vi th ®   ch s¸ch  th«iviÖc    hoÆc   u  Ýtheo quy  nh  ña  h tr     ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    îp  ng  µm  Öc  Æc   Öt 18. H ®å l vi ® bi 1. Ngh Üa  ô, quyÒn  î vµ    Õ   ,  Ýnh    v  l   c¸c ch ®é ch i s¸ch  i  íingêi ® îc ký  ®è v      hîp ®ång  µm  Öc  Æc   Ötthùc hiÖn    l vi ® bi     theo híng dÉn  ña  é  éi vô.     c BN  2. Nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång  µm  Öc  Æc   Öt,n Õu  ∙  µn  µnh    ng     h   l vi ® bi   ® ho th thêigian thö viÖc       theo  quy  nh  ×  ®Þ th ph¶i®ñ   tuæi míi® îcbæ   Ö m   µo    18        nhi v ng¹ch viªnchøc.      3. Bé   éi  ô    N v quy  nh  éi dung  µ  É u   ña  îp  ng  µm  Öc  Æc   ®Þ n  vm c h ®å l vi ® biÖt. M ô c  4 T h ö  vi Ö c v µ  b æ  n hi Ö m  v µ o  n g ¹ ch viªn  h ø c   c §i Ò u    ö  Öc  19. Th vi 1. Ng êi® îctuyÓn  ông  µo  µm  Öc       d v l vi trong c¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ph¶i   thùc hiÖn  Õ     ö  Öc,trõnh÷ng  êi ®∙  µm  Öc      ¬    ch ®é th vi     ng   l vi ë c¸c c quan, ®¬n     vÞ   µ  íc cã  ïng  nh n   c chuyªn m«n   íing¹ch  îc tuyÓn  ông  µo  n   Þ   ù  v  ®  d v ®¬ v s nghiÖp.   2. Thêi gian  ö  Öc  i  íingêi tuyÓn  ông      th vi ®è v     d sau    ý  îp  ng  µm  khik h ®å l viÖc  Çn  u   îcquy  nh    l ®Ç ®   ®Þ nh sau:  a) §èivíi        viªnchøc  ¹  thêigian thö viÖc  µ12  lo i A:       l   th¸ng(ri     Ü  µ9    ªngb¸c s l   th¸ng); b) §èivíi        viªnchøc  ¹ B:  êigian thö viÖc  µ6  lo i th        l   th¸ng;   c)§èivíi        viªnchøc  ¹ C:  êigian thö viÖc  µ3  lo   th   i    l   th¸ng.
 8. 8 §i Ò u    íng dÉn  ö viÖc  20. H   th   ViÖc  íng dÉn  ö viÖc  îcthùc hiÖn    h  th   ®    nh sau:   1. §¬n  Þ  ö  ông      vsd viªnchøc  ã  c tr¸chnhiÖm   íng dÉn    h  cho  êithö viÖc  ng     n ¾ m   ÷ng  v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,néiquy,quy  Õ   ña  n  Þ;thö lµm chøc    v      ch c ®¬ v       tr¸ch, Ö m  ô  ña  ¹ch sÏ® îcbæ   Ö m;  nhi v c ng       nhi 2.§¬n  Þ  ö  ông      vsd viªnchøc  ã  c tr¸chnhiÖ m  ö  ét      c m viªnchøc  ïng ng¹ch c    hoÆc     ¹ch    ã  ë ng trªnc n¨ng  ùc vµ  l   kinh nghiÖ m   Ò     v nghiÖp  ô  íng  Én  êi vh d ng   thö viÖc.M çi viªnchøc  ïng ng¹ch chØ  íng dÉn  çi lÇn  ét  êithö viÖc.       c    h  m   m ng     §i Ò u    Õ   ,  Ýnh    i víi êithö viÖc  µ  êihíng dÉn  21. Ch ®é ch s¸ch ®è     ng     v ng     thö viÖc    1.Trong  êigian thö viÖc,ngêitètnghiÖp  ttr×nh ®é   Èn    th           ®¹     chu theo quy    ®Þnh  îchëng  ®  85%   Ëc ¬ng  ëi®iÓ m   ña  ¹ch tuyÓn  ông;n Õu  ã  äc  bl kh   c ng   d   ch vÞ  ¹c  Ü   ï  îp  í   cÇu  Ón  ông  ×  î hëng  %  ¬ng  Ëc  cña  th s ph h v i yªu  tuy d th ® c  85 l b 2  ng¹ch  Ón  ông;  Õu  ã  äc  Þ iÕn  Ü  ï  îp  í  cÇu  Ón  ông  ×  tuy d n ch vt s ph h v iyªu  tuy d th ® î   ëng  %  ¬ng  Ëc  cña  ¹ch  Ón  ông.  ch 85 l b 3  ng tuy d 2.  ÷ng  ê   Nh ng i sau  ©y, rong  ê   ian  ö  iÖc  î   ëng  ® t th i g th v ® ch 100 %  ¬ng  µ  l v phô  Êp  Õu  ã)  ña  ¹ch  Ón  ông:  c (n c c ng tuy d a)  ê   î   Ón  ông  µm  iÖc    ïng  Ng i ® c tuy d lv ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  ,  i g í, v s v xa b ªn  ii  h¶   ¶o; i® b)  ê ® î tuyÓn  ông  µm  iÖc rong  ngµnh,  Ò   c  ¹ , nguy  Ng i  c  d lv t c¸c  ngh ®é h i   h Ó m; i c)  ê ® î tuyÓn  ông  µ  ê ®∙  µn  µnh  Üa  ô  ©n  ù;  i  Ng i  c  d l ng i  ho th ngh v qu s ®é v ªn  i thanh  i xung  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn  r thøc  r   ×nh  tÎ t nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ô ,  n i t ha   t l ® ho th nh v. 3.  è v i ngê thö  iÖc rong  n  Þ  ù  iÖp  ã  tù  § i  í   i  v t ®¬ v s ngh c thu  b¶o  ¶ m   ét  ® m ph Çn  i phÝ   ¹   ng  êng  ch   ho t ®é th xuyªn  Æc  ù  ho t b¶o  ¶ m   µn  é  i phÝ   ¹   ® to b ch   ho t ®éng  êng  th xuyªn cßn  î hëng  ch Õ    iÒn  ëng  µ  óc î  ® c  c¸c  ®é t th v ph likh¸c  theo  quy  nh  ña  µ  í   µ  ña  n  Þ. ®Þ c Nh n c v c ®¬ v 4.  Viªn chøc  î c¬  ® c  quan  ©n  ph c«ng  íng  Én  ö  iÖc  î hëng  ô  h d th v ® c  ph cÊp  r nh Ö m   t ¸ch  i b»ng  %   øc ¬ng  è   iÓu  rong  ê g 30 m l t i th t th i  ian  íng  Én  ö  h d th v Öc.  i 5.Thêigian thö viÖc         kh«ng  îctÝnh  µo  êigian xÐt n©ng  Ëc ¬ng. ®  v th      bl   §i Ò u    µn  µnh  ö viÖc  µ    Öm  µo  ¹ch viªnchøc  22. Ho th th   v bæ nhi v ng     1.Khih Õt  êigian thö viÖc,ngêithö viÖc     th           ph¶ilµm    b¶n      Õt    b¸o c¸o k qu¶ thö viÖc;ngêihíng dÉn  ö viÖc          th   ph¶icã    b¶n  Ën  Ðt,®¸nh    Õt  nh x   gi¸k qu¶  i  ®è víi êithö viÖc  µ  c¸o ngêi® øng  u   n  Þ  ö  ông     ng     v b¸o      ®Ç ®¬ v s d viªnchøc.   2. Ng êi ® øng  u   n  Þ  ö  ông        ®Ç ®¬ v s d viªnchøc  ¸nh    È m   Êt ®¹o  ® gi¸ph ch   ® øc  µ  Õt  v k qu¶  c«ng  Öc  ña  êithö viÖc.N Õ u   tyªu  Çu  ×    Þ  vi c ng       ®¹   c th ®Ò ngh c¬ quan  ã  Èm   c th quyÒn qu¶n  ý viªn chøc  l    hoÆc   n   Þ   îc giao  ®¬ v ®   quyÒn  tuyÓn  ông    d viªnchøc  ý  Õp  îp ®ång  µm  Öc  µ  Õt  nh    Ö m   k ti h   l vi v quy ®Þ bæ nhi vµo  ¹ch viªnchøc. ng      
 9. 9 §i Ò u    23. Nguyªn  ¾c  æ   iÖ m   µo  ¹ch  t b nh v ng ViÖc  æ   iÖ m   µo  ¹ch  i chøc  î c¬   b nh v ng v ªn  ® c  quan,  n   Þ   ã  È m   ®¬ v c th quy Òn  quy Õt  nh  æ   iÖ m   ra  ®Þ b nh theo nguyªn  ¾c  t sau  ©y:  ® 1.  µ m   L c«ng  iÖc  ×  ×  æ   iÖ m   µo  ¹ch  i chøc  ; v g th b nh v ng v ªn  ®ã 2.  ê   î   æ   iÖ m   i ®ñ  i chuÈn  Ng i ® c b nh ph¶   tªu  quy  nh  ña  ¹ch ®Þ c ng . §i Ò u    Ê m   hîp  ng  µm iÖc  i  í  ê   ö  iÖc  24. Ch døt  ®å l v ®è v ing i th v 1.  Ê m   hîp  ng  µm  iÖc  i  í  ê   ö  iÖc rong  t êng  îp  Ch døt  ®å l v ®è v ing i th v t c¸c r h sau: a)  ê   ö  iÖc  Ng i th v kh«ng  t  cÇu  ö  iÖc; ®¹ yªu  th v b)  ê   ö  iÖc  Þ  ihµnh  û  uË   õ  ×nh  Ng i th v b th   k l tt h thøc  c¶nh  t ë ªn c¸o r l . 2.  ê ® øng  Ç u   ¬  Ng i  ® c quan  ã  Èm   c th quyÒn qu¶n  ý viªn chøc  l    hoÆc   ®¬n  Þ  îcquyÒn  Ón  ông    v®  tuy d viªnchøc  quy Õt  nh  ra  ®Þ b»ng  b¶n  Ê m   v¨n  ch døt  îp  ng  µm  iÖc  i  í r ng  îp  h ®å l v ®è v itê h quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  µy.  1  i n 3.  ê thö  iÖc  Þ   Ê m   Ng i  v b ch døt  îp  ng  µm  iÖc  ×  î ®¬n  Þ   ù  h ®å lv th ® c  vs ngh Öp  ö  ông  i chøc r  Êp  th i sd v ªn  tîc 01  ¸ng ¬ng  µ  ô  Êp  Õu  ã)  ang  ­ l v ph c (n c ® ® î  hëng  µ iÒn  µu   v Ò   ¬   êng ró   c  vt t , xe  n i th t. C h ¬ n g  III   S ö  d ô n g  viªn c h ø c M ô c  1 B è  tr Ý, h © n  c«n g  c«n g  t¸c, h u y Ó n  n g ¹ ch, n © n g  n g ¹ ch   p  c §i Ò u    è rÝ   ©n  25. B t , ph c«ng  c«ng ¸ t c  1.  ê ® øng  Ç u   n  Þ   ù  iÖp  Þu  r Ng i  ® ®¬ v s ngh ch t ¸ch  iÖ m   è   rÝ  ©n  nh b t ph c«ng  c«ng ¸c   iao  iÖ m   ô      t ,g nh v cho viªnchøc  µ  v b¶o  ¶ m   ch Õ     Ýnh  ® c¸c  ®é ch s¸ch   ®iÒu  iÖn  Çn  iÕt  Ó     , c¸c  k c th ® viªnchøc  ùc  iÖn  iÖ m   ô th h nh v .  2.  thùc  iÖn  iÖc  ©n  Khi  h v ph c«ng,  è rÝ  b t c«ng ¸c t cho  i chøc  i b¶o  v ªn  ph¶   ® ¶ m   ï  îp  i÷a  iÖ m   ô  î   iao  í  ¹ch  i chøc  ph h g nh v ® cg v ing v ªn  theo  nguyªn  ¾c:  i   t v ªn chøc    ¹ch  µo  ×  è rÝ  ë ng n th b t c«ng  iÖc  ï  îp  í  ¹ch  .  v ph h v ing ®ã 3.  iªnchøc  Þu r nh Ö m  r c  ê ® øng  Ç u  n  Þ rùc iÕp  ö  V  ch t ¸ch  i tí ng i  ® ®¬ v t t s dông  i chøc  Ò   Õt  v ªn  v k qu¶  µ  Êt îng  ùc  iÖn  iÖ m   ô  ña  × nh;  i   v ch l th h nh vc m v ªn chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  cßn  i chÞu r nh Ö m   Ò   iÖc  ihµnh  iÖ m   ph¶   t ¸ch  i vv th   nh vô  ña    c viªnchøc  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý theo  l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË . lt §i Ò u    26. Chuy Ón  ¹ch ng 1. Viªn chøc  î g ® c  iao  iÖ m   ô  í m µ   iÖ m   ô    nh v m i  nh v ®ã kh«ng  ï  îp  í   ph h v i ng¹ch  i chøc  ang  i÷  ×  i  v ªn  ® g th ph¶ chuy Ón  ¹ch  i chøc  ng v ªn  sang  ¹ch ¬ng  ng t ® ¬ng  ï  îp  í  ph h v ichuyªn  m«n  iÖp  ô  î   iao ngh v ® cg .
 10. 10 2. Viªn chøc  îc chuyÓn  ¹ch      ®  ng ph¶i ®¸p    øng  ng    Èn  ®ó tiªuchu chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô  ña  ¹ch ® îcchuyÓn. v c ng     3. §¬n  Þ  ö  ông      vsd viªnchøc    khichuyÓn  ¹ch cho    ng   viªnchøc ph¶ithµnh    lËp  éi ®ång  Óm        ¹ch vÒ   ×nh ®é,  H  ki tra®Ó s¸th   tr   n¨ng  ùccña    l  viªnchøc.N Õ u     viªn chøc  ¸p    ® øng      Èn  ®ñ tiªuchu nghiÖp  ô  ña  ¹ch  íi,th×  n   Þ   ö  v c ng m  ®¬ v s dông    viªnchøc    Õt  nh    Ö m   ra quy ®Þ bæ nhi theo  Èm  Òn  th quy hoÆc     Þ  ®Ò ngh c¬ quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc    Ö m. l    bæ nhi 4.Héi ®ång  Óm    ã  hoÆc   thµnh     ki trac 05  07  viªn,  bao  å m: g a) Chñ   Þch  éi ®ång  µngêi® øng  u     t H  l    ®Ç hoÆc   Êp  ã  ña  êi® øng  c ph c ng   ®Ç u   n  Þ; ®¬ v b) Phã  ñ  Þch  éi ®ång  µngêiphô    Ch t H  l    tr¸chc«ng    chøc    é  ña    t¸ctæ  c¸n b c ®¬n  Þ; v c) C¸c  y    éi  ng  µ viªn chøc    o  é  Ën    ñ viªn H ®å l    l∙nh ®¹ b ph chuyªn m«n   µ  v m ét  è    s viªnchøc  ã  c n¨ng  ùc,tr×nh ®é   l    nghiÖp  ô  v c«ng      ïng ng¹ch hoÆc   t¸cë c     ng¹ch  cao  ¬n  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  h (Ch t H  ph c«ng  ét  m trong sè    û       c¸c U viªnkiªm  Th  ý  éi ®ång). kH   5.Héi ®ång  Óm    ã  Ö m  ô     ki trac nhi v sau  y: ®© a) Xem   Ðt c¸cv¨n b»ng,chøng    x      chØ  o  ¹o, åidìng theo    Çu  ña  ®µ t    b   yªu c c ng¹ch míi,       b¶n  ¸nh    Ën  Ðt qu¸ tr×nh c«ng  v¨n ® gi¸nh x       t¸c; b)  áng  Ên  Ph v viªn chøc    chuyÓn  ¹ch  Ò   Óu  Õt,nhËn  ng v hi bi   thøc  Ò   v chÝnh  Þ,x∙héi; tr     c) KiÓ m     êichuyÓn  ¹ch vÒ     trang   ng   chuyªn m«n    nghiÖp  ô  v theo  cÇu  yªu  nhiÖ m  ô  ña  ¹ch; v c ng d) Héi ®ång  Óm     äp  ¸nh    Õt     ki trah ® gi¸k qu¶,n Õu  Ðt thÊy      x  viªnchøc  t ®¹   yªu  Çu  ×    Þ  ¬  c th ®Ò ngh c quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc    Öm   l    bæ nhi vµo  ¹ch. ng 6.KhixÐt chuyÓn  ¹ch kh«ng  îckÕt  îp n©ng  Ëc ¬ng,n©ng  ¹ch.     ng   ®  h  bl   ng §i Ò u    © ng  ¹ch,  ©ng  Ëc ¬ng  27. N ng n bl 1. Viªn chøc  ã   i chuÈn,  i Òu  iÖn,  Þ   rÝ  c ®ñ tªu  ® k v t c«ng  ¸ phï  îp  í  t c  h vi ng¹ch  µ  v cßn  ¹ch  r t ng t ªn  rong  ïng  µnh  c ng chuyªn m«n  ×  ã  Ó   î n ©ng  th c th ® c  ng¹ch. 2.  Öc  ©ng  ¹ch  Vi n ng cho    viªnchøc  i th«ng  ph¶   qua  ú  in ©ng  ¹ch   i  k th   ng , ®è v ingµnh  Ò   Æc  iÖt  ã  Ó  ùc  iÖn  Ðt  ©ng  ¹ch  í  ngh ® b c th th h xn ng theo quy  nh.  ®Þ 3. Viªn chøc  Ëp  µnh  Ých  Êt  ¾c  rong  iÖc  ùc  iÖn  iÖ m   ô  l th t xu s t v th h nh v th×  î   ©ng  ¹ch   ©ng  Ëc ¬ng r c thê   ¹n  ® cn ng , n bl tí   i h quy  nh.  ®Þ Bé  r ng  é  éi  ô  íng  Én  ô  Ó  iÖc  Ðt  ©ng  ¹ch  i  í   µnh  të B N v h d c th v xn ng ®è v ing ngh Ò   Æc  iÖt   iÖc  ©ng  ¹ch   ©ng  Ëc ¬ng r c thê   ¹n ® b ,v n ng , n bl tí   i h . §i Ò u    æ   28. T chøc  in ©ng  ¹ch th   ng H µng n¨m,  cø  µo  ¬  Êu  ¹ch  i chøc,  ¬  c¨n  v c c ng v ªn  c quan  î g ® c  iao  Òn  quy tæ chøc  i n ©ng  ¹ch  ©y  ùng  Õ   ¹ch chØ i th   ©ng  ¹ch  ö c¬  th   ng x d k ho ,  tªu  i n ng g i 
 11. 11 quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  i chøc  Ó   èng  Êt  í   é   éi  ô  Ò   Õ   l v ªn  ® th nh v i B N v v k ho¹ch  µ  v chØ i dù  i  tªu  th. §i Ò u    ö   i chøc  ù  in ©ng  ¹ch 29. C v ªn  d th   ng 1.  Öc  Ðt  ö  i chøc  ù  in ©ng  ¹ch  i c¨n  vµo  Vi x c v ªn  d th   ng ph¶   cø  nhu  Çu  ña  cc c¬ quan,  Þ rÝ  v t c«ng ¸ cña  i chøc  ng  ê   cø  µo  È m   Êt  o  t c  v ªn  ®å th i c¨n  v ph ch ®¹ ® øc,  r×nh    t ®é n¨ng  ùc kh¶  l ,  n¨ng  t  r Ón,  Õt  ph¸ ti k qu¶  µn  µnh  iÖ m   ô  ho th nh v cña  i chøc.  v ªn  2.  Viªn chøc tham  ia  i n ©ng  ¹ch  i ®¹t i chuÈn  iÖp  ô  ña  g th   ng ph¶   tªu  ngh vc ng¹ch  ù  i  ã    b»ng,  d th,c ®ñ v¨n  chøng  chØ  o ¹o   å   ìng   t  Ö   è ¬ng  è   ®µ t , b i d , ®¹ h s l ti th Óu  i quy  nh  i  í   õng  ¹ch  ù   i vµ  ®Þ ®è v i t ng d th   c¸c  iÒu  iÖn  Çn  iÕt  ® k c th kh¸c  theo quy  nh  ña  ¹ch  ù  ivµ  î   ê   øng  Ç u  n  Þ  ù  iÖp  ö  ®Þ c ng d th   ® c ng i ® ® ®¬ v s ngh c tham  ù  ú  i  d k th. §i Ò u    éi  ng  in ©ng  ¹ch 30. H ®å th   ng 1. Khi  chøc  i n ©ng  ¹ch c¬  tæ  th   ng ,  quan  î g ® c  iao quy Òn  chøc  i tæ  th   n ©ng  ¹ch  i  µnh  Ëp  éi  ng  i n ©ng  ¹ch  ã  ho Æc  thµnh  ng ph¶ th l H ®å th   ng c 05  07  v ªn   i , bao  å m:  g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  êi® øng  u   Ch t H ®å l ng   ®Ç hoÆc   Êp  ã  ña  êi® øng  c ph c ng   ®Ç u   ¬  c quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch ® cg quy tæ  th   ng ; b)  ã  ñ  Þch  éi  ng  µ ngê   ô r c«ng ¸ tæ  Ph Ch t H ®å l   i ph t ¸ch  t c  chøc  bé  ña  c¸n  c c¬  quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch ® cg quy tæ  th   ng ; c) C¸c  y  i H éi  ng  µ  i  iÖn ∙ ®¹o  c¬  ñ v ªn  ®å l ®¹ d l nh  c¸c  quan,  chøc,  n   tæ  ®¬ vÞ  ña  ¬  c c quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch   ® cg quy tæ  th   ng ; d)  y  i k ªm   ký  éi  ng  µ  i chøc  ô  r ñ v ªn  i Th H ®å l v ªn  ph t ¸ch c«ng  ¸ tuyÓn  t c  dông  µ  ©ng  ¹ch  ña  ¬  vn ng c c quan  î g ® c  iao  È m   Òn  chøc  i n ©ng  th quy tæ  th   ng¹ch. 2.  óp  iÖc  Gi v cho  éi  ng  Ón  ông  ã  H ®å tuy d c Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi  ng  in ©ng  ¹ch 31. Nhi v v quy h c H ®å th   ng H éi  ng  i  ©ng  ¹ch  ¹ ®éng  ®å th n ng ho t  theo nguyªn  ¾c  Ëp  Ó,  iÓu  t t th b quy Õt  theo  a  è cã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ® s ,  nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Th«ng    qua  µ  v c«ng  è  b c«ng  khaikÕ   ¹ch  chøc    ©ng  ¹ch;   ho tæ  thin ng   thÓ  Ö,quy  Õ   ;   Èn  µ  iÒu  Ön  ù  ; å  ¬  Çn  Õtcña  êi l  ch thi tiªuchu v ®   ki d thi h s c thi     ng   dù    thi m«n  , ×nh  ; thi h   thøc thi thêigian vµ  a  iÓ m   ;  ;      ®Þ ® thi 2.Tæ     chøc  Öc        µnh  Ëp Ban    , vi ra ®Ò thi th ; l  coithi Ban  Ê m   ;   ch thi 3. TiÕp  Ën  µ  Ðt  å  ¬  ù  ;c«ng  è    nh v x h s d thi  b danh s¸ch  ÷ng  êi ®ñ   nh ng   ®iÒu  Ön  µ    Èn  ù  ; ki v tiªuchu d thi 4.ChØ   o  µ  chøc  ú      , Ê m       ®¹ v tæ  k thi(coithi ch   thi)theo ®óng    quy  Õ;    ch b¸o c¸o kÕt    qu¶      Êp  ã  Èm  Òn    thilªnc c th quy ®Ó xem   Ðt  µ    Õt  nh  x v ra quy ®Þ c«ng  nhËn  Õt  k qu¶  ú    k thi c«ng  è  Õt  ; b k qu¶  ©ng  ¹ch; n ng 5.Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹icña  êidù    ©ng  ¹ch.      n  ng   thin ng
 12. 12 §iÒu    32. C¸ch  Ýnh  iÓ m   µ  ®Þ nh  róng  Ón  rong  ú  i n ©ng  t ® v x¸c  t tuy t k th   ng¹ch 1.  çi  Çn  i® î   Ê m   M ph th   c ch theo  thang  i Ó m   ® 100. 2.  ê t óng  Ón  rong  ú  i l   ê ph¶ th     m«n  i   ã  è  Ng i  r tuy t k th   µ ng i  i  i ®ñ c¸c  th, c s ®i Ó m   ña  çi  Çn  i®¹t  õ  ®iÓ m  rë ªn   c m ph th   t 55  t l. §i Ò u    33. Chøng  Ën  ¹ch  µ  æ   iÖ m   µo  ¹ch nh ng v b nh v ng 1. C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ú  i  ¬  k th,c quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ® cg quy tæ  th   ng¹ch  Ò   Þ   ¬  ® ngh c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  ¹ch  i chøc  Êp  iÊy  l ng v ªn  c g chøng  Ën  ¹ch  nh ng cho  i chøc.  v ªn  2. C¨n  vµo  iÊy  cø  g chøng  Ën  ¹ch   ê   øng  Ç u  ¬  nh ng , ng i ® ® c quan,  n  Þ  ®¬ v quy Õt  nh  Æc   Ò   Þ   Êp  ã  È m   ®Þ ho ® ngh c c th quy Òn  Õt  nh  æ   iÖ m   quy ®Þ b nh ng¹ch  µ  Õp ¬ng  vx l cho  i chøc  µo  ¹ch  ù  itheo  v ªn  v ng d th   quy  nh.  ®Þ M ô c  2 § µ o  t¹o, b åi d ì ng   §i Ò u    µo  ¹o, åidìng viªnchøc  34. § t     b    1. C¬     quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc  ã  l    c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  µ  chøc  Öc  o   ¹o,båi dìng    ¹o nguån  µ  ho   ho v tæ  vi ®µ t     ®Ó t   v n©ng cao  ×nh ®é,  tr   n¨ng  ùccña    l  viªnchøc.  2. §¬n  Þ  ö  ông      vsd viªnchøc ph¶it¹o®iÒu  Ön         ki ®Ó viªnchøc  îctham  ®  gia ®µo  ¹o,båi dìng  ©ng    t   n cao n¨ng  ùc theo    Èn  l  tiªuchu chøc  danh chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  ña  ¹ch viªnchøc  µ  v c ng     v theo kÕ   ¹ch ®µo  ¹o, åidìng.   ho   t   b   M ô c  3 §i Ò u  ® é n g, b æ  n hi Ö m  viªn ch øc  gi ÷ ch øc  v ô  l∙nh  o,  ®¹ mi Ô n  n hi Ö m, t õ ch øc, lu © n   h u y Ó n, bi Ö t p h¸i c §i Ò u    Òu  ng    35. §i ®é viªnchøc 1. ViÖc  iÒu  ng      ® ®é viªn chøc ph¶i c¨n  vµo  ×nh  ,    cø  tr ®é n¨ng  ùc cña  l  viªnchøc  µ    v nhu  Çu  c c«ng t¸c. 2. Khi  iÒu  ng  i chøc   ® ®é v ªn  sang  Þ rÝ  v t c«ng ¸c  ã  t c chuyªn m«n  iÖp  ngh vô kh¸c c¬  ,  quan  ö  ông  µ  sd v qu¶n  ý  i chøc  i  Ò   Þ   Êp  ã  È m   l v ªn  ph¶ ® ngh c c th quy Òn  Õt  nh  quy ®Þ chuy Ón  ¹ch  i chøc  ng v ªn  sang  ¹ch ¬ng  ¬ng  ï  îp   ng t ® ph h . 3. Khi  iÒu  ng  i chøc  ® ®é v ªn  sang  n  Þ   ù  iÖp  ®¬ v s ngh kh¸c ®¬n  Þ   ù  ,  vs ngh Öp iÕp  Ën  i chøc  i  ý ¹  îp  ng  µm  iÖc,  è  rÝ  µ  ©n  i t nh v ªn  ph¶ k li h ®å lv b t v ph c«ng  iÖ m   ô  nh v cho  i chøc.  Õ u  Þ rÝ  v ªn  N v t c«ng ¸c  ã  t c chuyªn m«n  iÖp  ô  ngh v kh¸c  í   ¹ch  i chøc  ang  i÷  ×  i  Ò   Þ   Êp  ã  È m   v i ng v ªn  ® g th ph¶ ® ngh c c th quy Òn  quy Õt  nh  ®Þ chuy Ón  ¹ch  i chøc  ng v ªn  sang  ¹ch  ï  îp   ng ph h . 4.  ÷ng  bé,  Nh c¸n  c«ng  chøc  éc  i ¬ng  thu ®è t quy  nh ¹  i Ó m   b,  , ®Þ ti® a,  c   ®,  vµ  kho¶n  § Òu  cña  e  g  1  i 1  Ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µy  th¸ng  n¨m  ng 29  4  2003,  î c¬  ® c  quan  ã  c
 13. 13 thÈ m  Òn  i Òu  ng  Ò   µm  iÖc ¹  ®¬n  Þ  ù  iÖp,  i b æ   iÖ m   quy ® ®é v l v tic¸c  v s ngh kh   nh vµo  ¹ch  i chøc  i  cø  µo  Þ rÝ  ng v ªn  ph¶ c¨n  v v t c«ng ¸ vµ i chuÈn  iÖp  ô  t c  tªu  ngh v cña  ¹ch Tr×nh  ù   ñ  ôc  æ   iÖ m   µo  ¹ch  ùc  iÖn    iÖc  ng .  t , th t b nh v ng th h nh v chuy Ón  ng¹ch quy  nh ¹  iÒu  NghÞ   nh  µy.  ®Þ ti§ 26  ®Þ n §i Ò u    æ   iÖ m   i chøc  i÷  36. B nh v ªn  g chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  1.  Öc  æ   iÖ m   i chøc  i÷  Vi b nh v ªn  g chøc  ô ∙nh  o  î   ùc  iÖn  v l ®¹ ® c th h theo    yªu cÇu, nhiÖ m   ô  ña  n  Þ  ù    v c ®¬ v s nghiÖp,tiªuchuÈn, ®iÒu  Ön  ña  Þ  Ý l∙nh      ki c v tr     ®¹o,thùc hiÖn      theo  Èm  Òn  µ  ×nh tù thñ tôc quy  nh  Ò     Ö m   th quy v tr         ®Þ v bæ nhi c¸n bé,c«ng     chøc    o. l∙nh®¹   2. ViÖc    Ö m       bæ nhi viªn chøc  ÷ chøc  ô    o  îc thùc  Ön  gi   v l∙nh ®¹ ®   hi theo  thêih¹n, khi h Õt  êih¹n  ÷       th   gi chøc  ô  v ph¶i ® îc xem   Ðt      Öm   ¹    x ®Ó bæ nhi l i hoÆc  kh«ng    Ö m  ¹ . bæ nhi li 3. Viªn chøc  îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô  øng  u,  Êp  ã  ña  êi     ®  nhi gi   v® ®Ç c ph c ng   ® øng  u   n  Þ  ù  ®Ç ®¬ v s nghiÖp,th×  îcngêi® øng  u   ¬    ®    ®Ç c quan  Êp    ùc c trªntr   tiÕp cña  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp    ý  îp ®ång  µm  Öc.Thêih¹n  îp ®ång  µm  ®ã k h   l vi     h  l viÖc ¬ng  t øng  íi êih¹n  îcbæ   Ö m  v     ®   nhi th chøc  ô    o.  v l∙nh®¹   4.Viªnchøc  îcbè  Ýsang      ®   tr   c«ng    t¸ckh¸choÆc   îcbæ   Ö m    ®   nhi chøc  ô  v míith× ® ¬ng     nhiªnth«igi÷chøc  ô  ang  ¶m   Ö m.       v® ® nhi §i Ò u    Ôn  Öm  37. Mi nhi chøc  ô    o  v l∙nh®¹ Viªn chøc  ÷ chøc  ô    o, ® îc cÊp  ã  Èm   Òn    gi   v l∙nh ®¹     c th quy xem   Ðt    x cho miÔn  Ö m   µ  è  Ý c«ng    nhi v b tr   t¸ckh¸c kh«ng  ê  Õt  êih¹n    Ö m     ch h th   bæ nhi trong  c¸ctr ng  îp sau  y:  ê h   ®© 1.Do    nhu  Çu  c c«ng    t¸c; 2.Do    søc  Îkh«ng  kho   b¶o  ¶m; ® 3.Do    kh«ng  µn  µnh  Ö m  ô; ho th nhi v 4.Do    ¹m  û  Ëtnhng  a  n     viph k lu   ch ®Õ møc  Þ    µnh  û  Ëtb»ng  ×nh  b thih k lu   h thøc c¸ch chøc.     §i Ò u      38. Viªnchøc  ÷chøc  ô    o    õchøc gi   v l∙nh®¹ xint   1. Viªnchøc    o    õ chøc,ph¶ilµm  n  öingêi® øng  u   n       l∙nh®¹ xint       ®¬ g     ®Ç ®¬ vÞ  ö  ông    sd viªnchøc,ngêi® øng  u   n  Þ  ö  ông        ®Ç ®¬ v s d viªnchøc ph¶ib¸o      c¸o c¬  quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªnchøc  l    xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2. Trong  êih¹n  th¸ng,kÓ   õ khinhËn  îc®¬n  õ chøc,®¬n  Þ  ù    th   01    t    ®  t    vs nghiÖp ph¶i xem   Ðt      x ®Ó quyÕt  nh   ®Þ hoÆc     ®Ò nghÞ   ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õt ®Þnh. quy   3. Khi ®¬n  õ chøc  a  îc chÊp  Ën  ×       t  ch ®   thu th viªnchøc  ÷ chøc  ô    gi   v l∙nh ®¹o  Én  v ph¶itiÕp tôcthùc hiÖn  Ö m  ô,chøc         nhi v  tr¸ch® îcgiao.      4. Viªn chøc  ÷ chøc  ô    o      gi   v l∙nh ®¹ sau    õ chøc  îc bè  Ý c«ng    khi t   ®   tr   t¸c kh¸c.
 14. 14 §i Ò u    ©n  39. Lu chuyÓn    viªnchøc 1.  Öc  ©n  Vi lu chuyÓn    viªn chøc chØ   ùc  Ön  i  íic¸c ®¬n   Þ   ù  th hi ®è v     vs nghiÖp  ng©n  do  s¸ch  µ  íc cÊp  µn  é    Ý   ¹t®éng  êng  nh n   to b chi ph ho   th xuyªn,   ®¬n   Þ   ù  v s nghiÖp  ã  c thu  ù  t b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  êng  ® m ph chi ph ho   th xuyªn vµ  îc¸p dông    ®    trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h     a)  ùc  Ön  Öc  Th hi vi t¨ng cêng, bæ       sung cho  ¬  c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, n  Þ  ù  ch tr        ®¬ v s nghiÖp  Ò   è îng,chÊtl ng v sl    î   ®éi ngò    é,c«ng    c¸n b   chøc    ®Ó b¶o  ¶m   µn  µnh  Ö m  ô  îcgiao; ® ho th nhi v®  b)  ©n  Lu chuyÓn  ÷a  gi trung  ng  µ  a   ¬ng, gi÷a    ¬  ¬ v ®Þ ph   c¸c c quan, c¸c    ngµnh,c¸clÜnh  ùc     v theo quy  ¹ch.   ho 2. Nh÷ng  bé,    c¸n  c«ng  chøc  ÷ chøc  ô  gi   v qu¶n  ý,   o  éc  i îng  l l∙nh®¹ thu ®è t quy  nh ¹  iÓ m   b,  , ®,  vµ  kho¶n  § Òu  cña  ®Þ ti® a,  c   e  g  1  i 1  Ph¸p  Önh  öa  æi, l s®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc  µy  th¸ng 4    ng 29    n¨m 2003,® î   ¬    c c quan  ã  È m  Òn  Õt  nh  u©n  c th quy quy ®Þ l chuy Ón  Ò   ÷ chøc  ô  v gi   v l∙nh®¹o ¹  n  Þ  ù  iÖp  ×  i b æ   iÖ m   µo  ¹ch  i chøc  i c¨n    ti®¬ v s ngh th kh   nh v ng v ªn  ph¶   cø  µo  Þ rÝ  v v t c«ng ¸ vµ i chuÈn  iÖp  ô  ña  ¹ch Tr×nh  ù   ñ  ôc  t c  tªu  ngh v c ng .  t , th t b æ   iÖ m   µo  ¹ch  ùc  iÖn    iÖc  nh v ng th h nh v chuy Ón  ¹ch  ng quy  nh ¹  iÒu    ®Þ ti§ 26 Ngh Þ   nh  µy.  ®Þ n 3. Viªn chøc  îc lu©n      ®  chuyÓn  Ò   µm  Öc    ïng  v l vi ë v cao, vïng  ©u,  ïng   s v  xa, biªn gií     ¶o  µi viÖc  dông    Ýnh      ih¶i ®, ngo   ¸p  c¸c ch s¸ch  ®∙icßn  îc hëng  u    ®  m ét  è  Ýnh  s ch s¸ch khuyÕn  Ých    kh kh¸ctheo quy  nh      ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n §i Ò u    Ötph¸iviªnchøc 40. Bi       1. C¨n  vµo  cÇu, nhiÖm   ô,c¬    cø  yªu    v   quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviªn l    chøc  ö  Öt ph¸iviªn chøc  n   µm  Öc  ã  êih¹n    ét  ¬  c bi       ®Õ l vi c th   ëm c quan, tæ    chøc,®¬n  Þ    v kh¸c.Thêih¹n cö  Ötph¸im çi lÇn        bi       kh«ng    n¨m. qu¸ ba    2.  Öc  ö  Öt ph¸iviªn chøc  Vi c bi       chØ   ùc  Ön  i  íic¸c  n   Þ   ù  th hi ®è v   ®¬ v s nghiÖp  nhµ  íc cÊp  µn  é    Ý   ¹t®éng  êng  do  n  to b chiph ho   th xuyªn,®¬n  Þ  ù    vs nghiÖp  ã    ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  êng  c thu t   ® m ph chiph ho   th xuyªn vµ    trong  c¸ctr ng  îp sau:  ê h     a)    ã  ÷ng  iÖ m   ô  t  Êt cÊp  Do c nh nh v ®é xu ,  b¸ch  µ   a  Ó   ùc  iÖn  m ch th th h v Öc  iÒu  ng  i chøc;  i® ®é v ªn  b)  cã  ÷ng  Do  nh c«ng  iÖc  v chØ  Çn  i¶   Õt rong  ét  ê   ian  Êt  c g i quy t m th i g nh ®Þnh. 3. §¬n  Þ  ù  iÖp iÕp  Ën  i chøc  iÖt  i ph¶ ký ¹  îp  ng    v s ngh t nh v ªn  b ph¸   i  lih ®å l m  iÖc,  è rÝ ph ©n  µv b t ,  c«ng  iÖ m   ô  nh v cho  i chøc  iÖt  i   ê h¹n  îp  v ªn  b ph¸ . Th i  h ®ång ¬ng  t øng  í  ê   ian  iÖt  i  ¬n  Þ  Ën  i chøc  iÖt  icã r   v ith i g b ph¸ .§ v nh v ªn  b ph¸   t ¸ch nh Ö m  r¶ ¬ng  µ  i tl v b¶o  ¶ m   quy Òn î  ® c¸c  likh¸c  ña  i chøc  Õ n  iÖt  i  c v ªn  ® b ph¸ . 4.  Õt  ê h¹n  iÖt  i   i chøc  rë  Ò   n  Þ   ò  H th i  b ph¸ , v ªn  t v ®¬ v c c«ng  ¸c Ng ê   t .  i ® øng  Ç u  n  Þ  ö  i chøc  iÖt  i cã r nh Ö m  iÕp  Ën,  ý ¹  îp  ® ®¬ v c v ªn  b ph¸   t ¸ch  i t nh k lih ®ång  µm  iÖc,  ©n  lv ph c«ng c«ng ¸ cho  i chøc  Õt  ê   ian  iÖt  i  t c  v ªn  h th i g b ph¸ . 5. Viªn chøc  î cö  iÖt  i ® Õ n  ïng  ® c  b ph¸   v cao,  ïng  ©u,  ïng  ,  i g í, v s v xa b ªn  ii  h¶   ¶o  î   ëng  ch Õ     ®∙   i® ® ch c¸c  ®é u  i theo  quy  nh  ®Þ chung  ña  µ  í . c Nh n c
 15. 15 §i Ò u 41. ChÊ m     îp  ng  µm  Öc    døt h ®å l vi theo nguyÖn  äng  ña    v c viªn chøc  1. Viªn chøc    ã      khic nguyÖn  äng  Ê m     îp ®ång  µm  Öc  ×  v ch døt h   l vi th ph¶i   göi ®¬n       ®Ò nghÞ   íc 30  µy  tr   ng cho  êi ® øng   u   n   Þ   ö  ông    ng   ®Ç ®¬ v s d viªn chøc.  2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ khinhËn  îc®¬n    Þ  Ê m       th   30    t    ®  ®Ò ngh ch døt hîp  ng  µm  Öc, ngêi ® øng  u   n   Þ   ö  ông    ®å l vi     ®Ç ®¬ v s d viªn chøc b¸o  c¸o  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  qu¶n  ý viªn chøc    quyÕt  nh   Ê m   l    ®Ó ra  ®Þ ch døt  îp h  ®ång  µm  Öc  µ  Õn  µnh    ñ  ôc cÇn  Õtnh  l vi v ti h c¸c th t   thi   chuyÓn  giao  å  ¬  ý h s l  lÞch,giÊy th«itr¶l ng,x¸cnhËn         ¬     b¶o  Ó m     éi®èi víi   hi x∙h       viªnchøc. M ô c  4 §¸nh gi¸  viªn ch øc §i Ò u    ôc  ch  ¸nh  i  i chøc  42. M ®Ý ® g ¸ v ªn  §¸nh  i   i chøc  Ó   µm  â  g ¸ v ªn  ® l r n¨ng  ùc  r×nh  ,  Õt  l ,t ®é k qu¶  c«ng ¸c   È m   t , ph chÊt  o  øc  µm  cø  Ó   è rÝ   ö  ông,  æ   iÖ m,  Ò   ¹ ,®µo ¹o   å   ®¹ ® l c¨n  ® b t , s d b nh ® b t  t ,b i dìng  µ  ùc  iÖn  Ýnh  v th h ch s¸ch  i  í  i chøc. ®è v iv ªn  §i Ò u    cø  µ  ×nh tù®¸nh  43. C¨n  v tr     gi¸ 1. Khi ®¸nh         gi¸viªnchøc  ph¶ic¨n cø  µo  Ö m   ô  îcph©n      v nhi v®  c«ng,kÕt    qu¶  µn  µnh  Ö m  ô  µ  È m   Êt®¹o  øc  ña    ho th nhi v v ph ch   ® c viªnchøc.   2. ViÖc  ¸nh        ® gi¸viªnchøc  îctæ  ®   chøc  µng  h n¨m  µ  ùc hiÖn  µo  èi v th   v cu   n¨m hoÆc   èikú  cu   c«ng   t¸ctheo  ×nh tù sau:viªnchøc  ù nhËn  Ðt c«ng    tr        t  x  t¸c; tËp  Ó  ¬i viªnchøc  µm  Öc  th n     l vi tham    ãp    µ    Õu  ©n  ¹   êi gia g ý v ghi phi ph lo i ng   ; ® øng  u   n  Þ  ö  ông  ùctiÕp ®¸nh      ®Ç ®¬ v s d tr     gi¸viªnchøc  µ  v tham  kh¶o    Õn  ý ki gãp    µ  ©n  ¹  ña  Ëp  Ó    ý v ph lo ic t th ®Ó tæng  îp vµ  Õp  ¹    h  x lo iviªnchøc;th«ng      b¸o ý  Õn  ¸nh    n   õng viªnchøc. ki ® gi¸®Õ t     3. Viªn chøc  ã  Òn  îc tr×nh  µy, b¶o u    Õn  ù ®¸nh    ng      c quy ®  b  l ý ki t   gi¸nh ph¶ichÊp  µnh    Õn  Õt  Ën  ña    o  n  Þ.   h ý ki k lu c l∙nh®¹ ®¬ v 4. ViÖc  ¸nh        ® gi¸viªnchøc  Öt ph¸ido  n  Þ  ö  ông    bi     ®¬ v s d viªnchøc  ùc th   hiÖn. V¨n    b¶n  ¸nh      ® gi¸viªn chøc  Öt ph¸i® îc göi vÒ   ¬  bi         c quan, ®¬n  Þ   ö    vc biÖtph¸i®Ó  u  µo  å  ¬    ©n.     l v h s c¸nh 5.TµiliÖu ®¸nh           gi¸viªnchøc  îcl gi÷tronghå  ¬    ®  u      s viªnchøc. §i Ò u    44. §¸nh      gi¸viªnchøc  ÷chøc  ô    o  gi   v l∙nh®¹ ViÖc  ¸nh  i v ªn  ® g ¸  i chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o  î thùc  iÖn  v l nh  ® c  h theo  ©n  ph cÊp  qu¶n  ý   l . Ngoµi  ÷ng  é dung  ti§ Òu  NghÞ   nh  µy,  i ®¸nh  nh n i  nªu ¹  i 43  ®Þ n kh   g ¸ v ªn  i   i chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  cßn  i c¨n  vµo  Õt  ph¶   cø  k qu¶  ¹   ng  ña  ho t ®é c ®¬n  Þ  µ r nh Ö m   ña  i chøc  i÷  v v t ¸ch  i c v ªn  g chøc  ô ∙ ®¹o. v l nh 
 16. 16 C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý viªn c h ø c  §i Ò u    éi dung  45. N   qu¶n  ýviªnchøc l    1.Ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn        h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt, iÒu     ® lÖ,quy  Õ   Ò       ch v viªnchøc. 2.LËp    quy  ¹ch,kÕ   ¹ch x©y  ùng  i ngò    ho   ho   d ®é   viªnchøc. 3.Quy  nh    Èn    ®Þ tiªuchu chøc  danh    viªnchøc. 4. H íng  Én  nh    d ®Þ møc     Õ   biªn ch trong c¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ña  µ   c Nh nícë    Trung  ng;quy  nh  nh  ¬  ®Þ ®Þ møc    Õ     biªnch viªnchøc  éc ñy  thu   ban  ©n   nh d©n;  5.Ban  µnh    h quy  Õ   Ón  ông,n©ng  ¹ch;chÕ     ö viÖc. ch tuy d   ng   ®é th   6. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öc  th   vi qu¶n  ý,sö  ông  µ  ©n  Êp  l  d v ph c qu¶n  ýviªn l    chøc. 7.§µo  ¹o, åidìng viªnchøc.   t   b    8.§¸nh        gi¸viªnchøc. 9. ChØ   o,tæ    ®¹   chøc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh  th   ch ®é ti  ¬ v c¸cch ®é ch s¸ch ®∙ingé,khen  ëng,kû  Ët®èi víi        th   lu       viªnchøc. 10.Thùc  Ön  Öc  èng        hi vi th kª viªnchøc. 11. Thanh    Óm     Öc    µnh      tra,ki tra vi thih c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   viªnchøc.   12.ChØ   o,tæ    ®¹   chøc    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o ®èi víi   gi¶iquy   n ,       t viªnchøc. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é  éi  ô  46. Nhi v v quy hc BN v Bé   éi vô  µ c¬  N   l   quan  óp  Ýnh  ñ  gi Ch ph qu¶n  ýnhµ  íc vÒ     l  n   viªnchøc  ã  c nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n  v v quy h sau  y: ®© 1.X ©y  ùng  ù    Ët,   d d ¸n lu  ph¸p lÖnh  Ò       v viªnchøc    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem   Ðt x  tr×nh Quèc  éi, û     h   ban  êng  ô  èc  éi; U Th v Qu h 2. X ©y  ùng, tr×nh Ch Ýnh  ñ    d     ph ban  µnh  Õ     Òn ¬ng  i  íiviªn h ch ®é ti l ®è v     chøc;thÈm  nh  µ  ×nh ChÝnh  ñ    ®Þ v tr   ph ban  µnh    Õ   ,  Ýnh  h c¸c ch ®é ch s¸ch ®èi    víiviªn chøc     chuyªn  µnh  c¸c Bé   îc giao  Ö m   ô  ng do    ®   nhi v qu¶n  ý c¸c ng¹ch l      viªnchøc    chuyªn ngµnh  ©y  ùng;   xd 3. X ©y  dùng, tr×nh Ch Ýnh  phñ  quy ®Þnh  ®Þnh  møc  biªn chÕ  sù  nghiÖp  i víi y  ®è     ban  ©n  ©n  Êp  ñ nh d c tØnh; 4. Tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph quy  nh  nh  ®Þ ®Þ møc     Õ   biªn ch trong c¸c    ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ña  µ   ícë  c Nh n   Trung  ng; ¬ 5. Ban  µnh  h Quy  Õ   Ón  ông, Quy  Õ   ©ng  ¹ch  ch tuy d   ch n ng viªn chøc;     thÈm  nh  µ  ®Þ v ban  µnh  h Quy  Õ   ¸nh      ch ® gi¸viªnchøc chuyªn m«n   c¸c Bé     do    ® îcgiao nhiÖ m  ô      v qu¶n  ýng¹ch theo ngµnh  l      chuyªn m«n  ©y  ùng;   xd 6. Ban  µnh    h chøc danh  µ    Èn  v tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch viªnchøc    v c¸c ng     do Bé  îcgiao nhiÖ m  ô  ®    v qu¶n  ýng¹ch theo ngµnh  l      chuyªn m«n  ©y  ùng;   xd  
 17. 17 7. Quy  nh  Ò   Ëp  å  ¬,  è  iÖu  i chøc;  iÕu  µ  Î v ªn    ®Þ vl hs sh v ªn  ph v th   i chøc;  ch Õ     eo  Î cña  i chøc; ®é ® th   v ªn  8. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,  Õp ¬ng    ¹ch viªnchøc    nhi mi nhi x l c¸c ng     chuyªn ngµnh    t ng  ¬ng  ¹ch chuyªn viªncao  Êp  ëlªn; èihîp víi   é  îcgiao qu¶n  ¬® ng      c tr     ph       B ®   c¸c   lýng¹ch      viªnchøc  chuyªn ngµnh  chøc    ©ng  ¹ch  µ  Êp  Êy    tæ  thin ng v c gi chøng  nhËn  ¹ch    ng viªn chøc chuyªn  µnh ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn    viªn cao  Êp; c  kiÓm     tra,gi¸m      ú    ©ng  ¹ch    s¸tc¸c k thin ng viªnchøc  chuyªn  µnh ¬ng  ¬ng  ng t ® ng¹ch chuyªn viªnchÝnh  c¸cBé  chøc;      do    tæ  9. Tæng  îp sè îng viªnchøc      n  Þ  ù    h  l    ë c¸c ®¬ v s nghiÖp  trong ph¹m        vic¶ níc; 10. KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ýviªnchøc. l    §i Ò u 47. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é,  ¬    v v quy h c B c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ.  thu Ch ph C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph (sau  y   äi ®© g   chung  µBé)  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y:  l  c nhi v v quy h   ®© 1. Qu¶n  ývÒ   è îng,chÊt l ng,bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ¹ch ¬ng  ­   l  s l    î   nhi mi nhi ng t ® ¬ng  ¹ch chuyªn viªnchÝnh  ëxuèng  i víi   ng      tr   ®è     viªnchøc; 2.Ph ©n  Êp  Öc  Ón  ông,qu¶n  ýviªnchøc  éc Bé;   c vi tuy d   l    thu   3. Quy Õt  nh    Õ   i víi n  Þ  ù    ®Þ biªnch ®è     ®¬ v s nghiÖp  éc Bé   nhµ  íc thu   do  n  cÊp  µn  é    Ý  ¹t®éng  êng  to b chiph ho   th xuyªn;phª  Öt    Õ   i víi®¬n     duy biªnch ®è     vÞ  ù  s nghiÖp  ã    éc Bé  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  êng  c thu thu   t   ® m ph chiph ho   th xuyªn;híng  Én  nh    d ®Þ møc     Õ   i  íi®¬n  Þ  ù  biªnch ®è v   v s nghiÖp  ã  thuéc c thu    Bé  ùb¶o  ¶m   µn  é    Ý  ¹t®éng  êng  t  ® to b chiph ho   th xuyªn; 4. Thùc  Ön  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   îc ph©n    hi nhi v v quy hc B®  c«ng qu¶n  ý l  ng¹ch    viªn chøc theo  µnh  ng chuyªn m«n  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 49  ®Þ nµy  i víi   ¹ch viªnchøc  ®è     ng     c¸c chuyªn m«n  Bé    do  qu¶n  ý; l 5. Tæ     chøc    ©ng  ¹ch  i víic¸c ng¹ch    thin ng ®è       viªnchøc ¬ng  ¬ng  ¹ch t ® ng   chuyªn viªnchÝnh  ëxuèng     tr   theo quy  nh;   ®Þ 6. Tæ     chøc  o  ¹o, åidìng c¸n bé,viªnchøc  éc ngµnh  ®µ t     b      thu   chuyªn m«n     c¨n cø  µo    Èn    v tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch    v c¸c ng viªnchøc  µ  íng dÉn  ña  é   îc vh   c B®  ph©n  c«ng qu¶n  ýng¹ch viªnchøc  l     theo ngµnh    chuyªn m«n;   7. Thèng      kª,b¸o  sè îng    c¸o  l viªnchøc trong c¶  íc thuéc  µnh    n  ng chuyªn  m«n  Bé  ùctiÕp qu¶n  ý; do  tr     l 8. H íng dÉn, thanh    Óm    Öc  Ón  ông,sö  ông,®µo  ¹o,båi       tra,ki travi tuy d  d   t   dìng viªnchøc  éc Bé;    thu           Õt khiÕu  ¹i  èc¸o ®èi víi   9.Gi¶iquy   n ,       t viªnchøc  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o;   khi n     t 10. Ký   îp  ng  µm  Öc  íiviªn chøc  îc bæ   Ö m   µ ngêi ® øng    h ®å l vi v     ®  nhi l    ®Ç u,  Êp  ã  ña  êi® øng  u     n  Þ  ù  c ph c ng   ®Ç c¸c®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc. tr   11.Huû   á    Õt  nh  ña  n  Þ  ù    b c¸c quy ®Þ c ®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc vÒ   Ón  tr     tuy dông,xÕp  ¹ch,n©ng  ¹ch,bæ   Ö m,  Õp ¬ng,khen  ëng,kû  Ëtviªn   ng   ng   nhi x l   th   lu     chøc    íi tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.    
 18. 18 §i Ò u    ©n  48. Ph c«ng  ¬  c quan  qu¶n  ýng¹ch viªnchøc  l     chuyªn ngµnh   C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é   B sau  y   îc ph©n  ®© ®   c«ng qu¶n  ýng¹ch    l  viªn chøc  chuyªn ngµnh:     1.Bé  éi vô    N   qu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh u  ÷;   l tr   2. Bé    Gi¸o dôc  µ  µo  ¹oqu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc    v § t  l       chuyªn ngµnh      gi¸o dôc   o  ¹o; ­®µ t 3.Bé  tÕ    Y  qu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh  tÕ;   y    4.  é   B Khoa  äc  µ  h v C«ng nghÖ  qu¶n  ý c¸c  ¹ch  l  ng viªn chøc    chuyªn  ngµnh khoa  äc,c«ng  Ö; h  ngh 5.Bé  µinguyªn vµ    T    M«i  êng  tr qu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh    tµinguyªn,m«i  êng;     tr 6. Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tinqu¶n  ýc¸c ng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh      v¨n hãa   ­th«ng   tin; 7. Uû     ban  Ó   ôc  Ó   Th d Th thao  qu¶n  ýc¸c ng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh    thÓ  ôc,thÓ  d  thao; 8. Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n qu¶n  ýc¸c ng¹ch    l    viªnchøc  chuyªn ngµnh    n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  µ  û lî ; v thu   i 9.Bé  ñy    Th s¶n  qu¶n  ýc¸cng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh  ñy s¶n;   th       é  10. B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi qu¶n  ý c¸c ng¹ch    v X∙    l    viªn chøc  chuyªn ngµnh    ng   ¬ng    lao®é ­th binh vµ    éi;   x∙h 11.Bé  u  Ýnh,ViÔn    B ch   th«ng  qu¶n  ýc¸c ng¹ch viªnchøc  l       chuyªn ngµnh    bu  Ýnh,viÔn  ch   th«ng. §i Ò u 49. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   îc ph©n  v v quy hc B®  c«ng qu¶n  ý l  ng¹ch viªnchøc     theo ngµnh    chuyªn m«n    1. H íng dÉn, thanh    Óm    Öc    µnh          tra,ki travi thih c¸cquy  nh  ña  µ   ­ ®Þ c Nh n ícvÒ       viªnchøc  µnh  ng chuyªn m«n  îcph©n    ®  c«ng  qu¶n  ý. l 2.  ©y   ùng    Èn  X d tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch    v c¸c ng viªn chøc chuyªn  µnh  ng ®Ó   é   éi  ô  èng  Êt  B N v th nh ban  µnh; tæ  h   chøc  o  ¹o,båi dìng  ®µ t     c¸n  é, viªn b    chøc  éc  µnh  thu ng chuyªn  m«n  c¨n  vµo    Èn  cø  tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch v c¸c ng   viªnchøc.   3. X ©y   ùng  Õ   ,  Ýnh    d ch ®é ch s¸ch  i  íiviªn chøc  ®è v     chuyªn  µnh  îc ng ®  ph©n c«ng qu¶n  ý. l 4. Quy  nh  éidung  µ  ×nh    ®Þ n  vh thøc thituyÓn,thin©ng  ¹ch viªnchøc        ng     theo ngµnh    chuyªn m«n.   5. Tæ     chøc    ©ng  ¹ch  µ  Êp  Êy  thin ng vc gi chøng  Ën  ¹ch  i  íic¸c nh ng ®è v     ng¹ch    viªnchøc  chuyªn  µnh ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn    Ýnh  îc giao viªnch ®    qu¶n  ý;phèi hîp  íiBé   éi  ô  chøc    ©ng  ¹ch  l    v   N v tæ  thin ng viªn chøc    chuyªn  ngµnh ¬ng  ¬ng  ¹ch chuyªn viªncao  Êp. t ® ng      c 6. X ©y  ùng    d quy  Õ   ¸nh      ch ® gi¸viªnchøc  µnh  ng chuyªn m«n   îc ph©n  ®  c«ng  qu¶n  ý®Ó   é  éi vô  èng  Êt ban  µnh. l   B N   th nh   h
 19. 19 §i Ò u 50. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  û     v v quy h c U ban  ©n  ©n  tØnh,  nh d c¸c  thµnh  è rùc  éc  ph t thu Trung  ng  ¬ Uû  ban  ©n  ©n  tØnh,  µnh  è rùc  éc  nh d c¸c  th ph t thu Trung  ng  ¬ (sau  ©y  ® gä   ¾t  µ U û   i t l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)  ã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  c nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Qu¶n  ývÒ   è îng,chÊt l ng  i  ò      l  s l    î ®é ng viªnchøc  éc  û   thu U ban  ©n  nh d ©n  Êp  c tØnh.Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ¹ch ®èi víi     nhi mi nhi ng      viªnchøc  õ ng¹ch t ng  t   ¬ ® ¬ng  ¹ch chuyªn viªnchÝnh  ëxuèng; ng      tr   2.Quy Õt  nh    Õ   i víi n  Þ  ù    ®Þ biªnch ®è    ®¬ v s nghiÖp  éc tØnh  nhµ  ­ thu   do  n íc cÊp  µn  é    Ý   ¹t®éng  êng    to b chi ph ho   th xuyªn;phª  Öt    duy biªn chÕ   i  íi   ®è v   ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã    éc  y  c thu thu ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ù b¶o  ¶m   ét  t  ® m phÇn    Ý   ¹t®éng  êng  chiph ho   th xuyªn;híng  Én  nh    d ®Þ møc  biªn chÕ   i  íi   ®è v   ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã    éc tØnh  ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý  ¹t®éng  c thu thu   t  ® to b chiph ho   th ng  ê xuyªn; 3.  ©n   Êp  Öc  Ón  ông, qu¶n  ý viªn chøc  Ph c vi tuy d   l    cho c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  éc U û   thu   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 4. Thùc  Ön  Õ     Òn ¬ng  µ    Ýnh    hi ch ®é ti l v c¸c ch s¸ch  ∙ingé  ®  kh¸c ®èi  íi   v  viªnchøc;   5. H íng dÉn    n  Þ  ù      c¸c®¬ v s nghiÖp  Ón  ông,sö  ông,®µo  ¹o, åid­ tuy d  d   t   b ìng viªnchøc;tæ       chøc  o  ¹o,båidìng viªnchøc  µnh  ®µ t        ng chuyªn m«n         c¨n cø vµo    Èn  tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch    v c¸c ng viªnchøc  µ  íng dÉn  ña  é   îcph©n  vh   c B®  c«ng  qu¶n  ýng¹ch viªnchøc  l     theo ngµnh    chuyªn m«n;    6.    Tæ chøc    ©ng  ¹ch  thin ng cho    viªn chøc    ¹ch  ¬ng  ¬ng  ¹ch c¸c ng t ® ng   chuyªn viªntrëxuèng;        7.Tæ     chøc  èng    µ  ùc hiÖn  Õ     c¸o vÒ     th kª v th   ch ®é b¸o    viªnchøc;   8.Thanh    Óm    Öc    Ón,xÐt tuyÓn,n©ng  ¹ch vµ  Öc      tra,ki travi thituy       ng   vi thi hµnh    c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ     ®Þ c Nh n   viªnchøc      n  Þ  ù  ë c¸c ®¬ v s nghiÖp  éc thu   ñy  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 9. Ký   îp  ng  µm  Öc  íiviªn chøc  µ ngêi ® îc bæ   Ö m     h ®å l vi v     l     nhi chøc  ô  v ® øng  u,  Êp  ã  ña  êi® øng  u     n  Þ  ù  ®Ç c ph c ng   ®Ç c¸c®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc; tr   10. Gi¶i quyÕt  Õu  ¹i,tè      khi n   c¸o  i  íiviªn chøc  ®è v     theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o;     khi n     t 11.Huû  á    Õt  nh  ña  n  Þ  ù    b c¸cquy ®Þ c ®¬ v s nghiÖp  Ò   Ón  ông,xÕp   v tuy d   ng¹ch,n©ng  ¹ch,bæ   Ö m,  Õp ¬ng,khen  ëng,kû  Ëtviªnchøc    íi   ng   nhi x l   th   lu     tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n cña  n  Þ  ù  51.Nhi v v quy h  ®¬ v s nghiÖp  §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y: c nhi v v quy h   ®© 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn    th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ         viªnchøc;   2.Thùc  Ön  Ón  ông,th«iviÖc  i víi     hi tuy d    ®è     viªnchøc  theo ph©n  Êp;   c 3. Bè   Ý,sö  ông, bæ   Ö m,  iÒu  ng,  Õp ¬ng, n©ng  Ëc ¬ng,   tr   d   nhi ® ®é x l   bl   ®¸nh      gi¸viªnchøc theo quy  nh;   ®Þ 4.Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸cch s¸ch chÕ     ña  µ  íc®èi víi     ®é c nh n       viªnchøc;
 20. 20 5. Khen  ëng,kû  Ët,     th   lu   viªnchøc theo  Èm  Òn  µ    Þ  Êp  ã  th quy v ®Ò ngh c c thÈm  Òn  quy khen  ëng,kû  Ëttheo quy  nh; th   lu     ®Þ 6. Thùc  Ön  Öc  Ëp  µ u  ÷ hå  ¬    ©n  ña      hi vi l v l gi   s c¸ nh c viªnchøc theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   7. Thèng    µ    kª v b¸o  vÒ   i  ò    c¸o  ®é ng viªnchøc  éc  Òn  thu quy qu¶n  ýcho  l  c¬  quan  qu¶n  ýviªnchøc  Êp    l    c trªntheo quy  nh;   ®Þ 8.Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i, èc¸o ®èi víi        n          t viªnchøc  éc quyÒn; thu   9.LËp  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  ña    l   s c viªnchøc. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  n  Þ  Êp    ùctiÕp cña  52. Nhi v v quy h c ®¬ v c trªntr     ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp §¬n  Þ  Êp    ùctiÕp cña  n  Þ  ù  v c trªntr     ®¬ v s nghiÖp  ã  Öm   ô  µ  Òn  c nhi v v quy h¹n sau  y:   ®© 1. Ký   îp  ng  µm  Öc  íiviªn chøc  µ ngêi ® îc bæ   Ö m     h ®å l vi v     l     nhi chøc  ô  v ® øng  u,  Êp  ã  ña  êi® øng  u     n  Þ  ù  ®Ç c ph c ng   ®Ç c¸c®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc; tr     2. H íng dÉn, kiÓm     Öc  Ón  ông, bæ   Ö m,  Õp ¬ng, khen  ­       travi tuy d   nhi x l   th ëng, kû  Ët,th«iviÖc,hu  Ý ®èi  íiviªnchøc      n  Þ  ù    lu       tr   v    ë c¸c ®¬ v s nghiÖp  ùc tr   thuéc;thùc hiÖn  ¸nh    êi® øng  u       ® gi¸ng   ®Ç hoÆc   Êp  ã  ña  êi® øng  u   c ph c ng   ®Ç c¸c®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ùcthuéc; tr   3. Quy Õt  nh  huû   á  hoÆc   ®Þ b yªu  Çu ngêi  øng   u  ®¬n   Þ  sù  c ® ®Ç v nghiÖp  û  á    Õt  nh  ña  n  Þ  ù  hu b c¸c quy ®Þ c ®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc  Ò   Ón  tr   v tuy dông,xÕp  ¹ch,n©ng  ¹ch,bæ   Ö m,  Õp ¬ng,khen  ëng,kû  Ëtviªn   ng   ng   nhi x l   th   lu     chøc    íi tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 53. Hi l     1. Ngh Þ   nh  µy  ã  iÖu  ùc  i hµnh  ®Þ n ch l th   sau  ngµy,  Ó   õ  µy  ¨ng  15  k t ng ® C«ng  b¸o  µ  v thay  Õ   th Ngh Þ   nh  è  ®Þ s 95/1998/N§­CP   µy  th ng 17  ¸ng  n¨m   11  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ón  ông,  ö  ông  µ  c Ch ph v tuy d sd v qu¶n  ý c«ng  l  chøc  µ  v NghÞ   ®Þnh  è  s 56/2000/N§­CP  µy  th ng 12  ¸ng  n¨m  10  2000  öa  æi  s® kho¶n  § Òu    2  i 6 Ngh Þ   nh  è  ®Þ s 95/1998/N§­CP   µy  th ng 17  ¸ng  n¨m  11  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph v Ò   Ón  ông,  ö  ông  µ  tuy d sd v qu¶n  ý c«ng  l  chøc.  §i Ò u    54. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn   h  1.  é   ëng  é   éi  ô  ã  B tr B N v c tr¸ch nhiÖm   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.   2. C¬     quan  ã  Èm  Òn  ña  chøc  Ýnh  Þ c¨n cø  c th quy c tæ  ch tr     quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  µy  íng  Én  dông  ¹    n  Þ  ù  ®Þ nh d ¸p  t i ®¬ v s nghiÖp  éc  chøc  c¸c thu tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi. ch tr     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2