intTypePromotion=1

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
315
lượt xem
30
download

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA N gh Þ   Þ nh  ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  117/2003/N§­C P  n g µ y 10 th¸ng  C 10 n¨ m  2003  V Ò   Ö c tuy Ó n  d ô n g,  ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  lý c¸n b é,  vi s c« n g  c h øc tron g  c¸c c ¬  q u a n  n h µ   íc  n C h Ý nh ph ñ C¨n  LuËt  æ   cø  T chøc  Ýnh  ñ  µy  th Ch ph ng 25  ¸ng  n¨m  12  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l c¸n  é,  b c«ng chøc  µy  th ng 26  ¸ng  n¨m   02  1998  µ   v Ph¸p  Önh  öa  æi b æ   l s ® ,  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,  b c«ng  chøc   ngµy  th 29  ¸ng  n¨m  4  2003; Theo  Ò   Þ  ña  é r ng  é  éi  ô, ® ngh c B të B N v N gh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹ m i ®iÒu  1. Ph v   chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  iÖc  Ón  ông,  ö  ông  µ  ®Þ v tuy d sd v qu¶n  ý c¸n  é,  l  b c«ng  chøc rong  c¬  t c¸c  quan  µ  í ,l c îng  ò rang,  chøc  Ýnh rÞ     nh n c   ù l v t tæ  ch t , tæ chøc  Ýnh rÞ   ∙ hé   ch t ­x   i (sau  ©y  ä   ® g i chung  µ c«ng  l  chøc)   . §i Ò u    èi îng  iÒu  2. § t ® chØnh  C«ng  chøc  ã ti Ngh Þ   nh  µy  µ  n i  ¹  ®Þ n l c«ng  ©n  Öt  m,  rong  i   d Vi Na t b ªn ch Õ   µ  ëng ¬ng  õ  ©n  vh l t ng s¸ch  µ  í ® î quy  nh  ¹  iÓ m   ®i Ó m   ,  nh n c  c  ®Þ ti ® b,  c ®i Ó m   kho¶n  § Òu  cña  e  1  i 1  Ph¸p  Önh  l C¸n  é,  b c«ng chøc,  µm  iÖc rong    lv t c¸c c¬ quan  µ  í , l c îng  ò rang tæ  nh n c   ù l v t ,  chøc  Ýnh rÞ   chøc  Ýnh rÞ    ∙ ch t , tæ  ch t ­x   hé   i sau  ©y: ® 1.  V¨n  phßng  èc  é ; Qu h i 2.  V¨n  phßng  ñ  Þch  í ; Ch t nc 3.  C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  µ  í     h ch nh n c ë Trung  ng,  Êp  ¬ c tØnh,  Êp  Ön; c huy
 2. 2 4.  Tßa  nh ©n  ©n,  Ön  Ó m   t nh ©n  ©n  cÊp; ¸n  d Vi Ki s¸   d c¸c  5.  ¬   C quan  i  iÖn  í C éng  ®¹ d n c  hßa  ∙  é chñ  x h i  ngh Üa  Öt  m     í   Vi Na ë n c ngoµ ; i 6.  ¬n  Þ  éc  © n  i  ©n  ©n  µ  § v thu Qu ®é Nh d v C«ng  Nh ©n  ©n; an  d 7.  é  B m¸y  ióp  iÖc  éc  chøc  Ýnh rÞ   chøc  Ýnh rÞ   ∙ hé   g v thu tæ  ch t , tæ  ch t ­x   i ë rung  ng,  Êp  t ¬ c tØnh,  Êp  Ön. c huy §i Ò u    i thÝch  õ  ÷ 3. Gi¶   t ng Trong  Ngh Þ   nh  µy,  tõ  ÷  í  ©y  î   iÓu    ®Þ n c¸c  ng d i® ® ch nh sau:  1.  ¹ch  “Ng c«ng  chøc”  µ  l chøc danh c«ng chøc  î ph ©n  ® c  theo  µnh,  ng thÓ  iÖn  Êp    Ò   h c ®é v chuyªn  m«n  iÖp  ô; ngh v 2.  Ëc”  µ  i n Ö m   “B l kh¸   i chØ  thang  i  rÞ rong  çi  ¹ch  g ¸t t m ng c«ng  chøc,    øng v im çi  Ëc  ã  ét  Ö   è iÒn ¬ng; í  b cm h st l 3.  ©ng  ¹ch”  µ n ©ng  õ  ¹ch  Êp ªn  ¹ch  “N ng l  t ng th l ng cao  ¬n rong  ïng  ét  ht c m ngµnh chuyªn  m«n  iÖp  ô;  ngh v 4.  “Chuy Ón  ¹ch”  µ  ng l chuy Ón  õ  ¹ch  µy  t ng n sang  ¹ch  ng kh¸c  ã  ïng  Êp  cc c ®é   Ò   v chuyªn  m«n  iÖp  ô  ¹ch ¬ng  ¬ng)   ngh v (ng t ® ; 5.  “Tuy Ón  ông”  µ  iÖc  Ón  ê   µo  µm  iÖc rong  i ch Õ   ña  ¬  d lv tuy ng i v l v t b ªn  cc quan  µ  í   nh n c th«ng qua  iho Æc  Ðt  Ón; th   x tuy 6. “Bæ  iÖ m   µo  ¹ch”  µ v Öc  Õt  nh  æ   iÖ m   ê   ã   i   nh v ng l   i quy ®Þ b nh ng i c ®ñ tªu chuÈn  µo  ét  ¹ch  v m ng c«ng  chøc  Êt  nh; nh ®Þ 7.  ¬  “C quan  ö  ông  sd c«ng chøc”  µ  ¬  l c quan,  chøc  ã  È m   Òn  tæ  c th quy qu¶n  ý hµnh  Ýnh,  l  ch chuyªn m«n  iÖp  ô  i  í  ngh v ®è v ic«ng chøc;  8.  ¬  “C quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  l c«ng chøc”  µ  ¬  l c quan  î g   ® c  iao thÈ m  Òn  Ón  ông  µ  quy tuy d v qu¶n  ý c«ng  l  chøc;  9.  ¬  "C quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  ¹ch  l ng c«ng chøc"  µ  ¬  l c quan  î   ®c giao  È m  Òn  th quy qu¶n  ý c¸c  ¹ch  l   ng c«ng chøc chuyªn  µnh;  ng 10.  Ëp  ù”  µ  iÖc  ê ® î tuyÓn  ông  Ëp  µm  iÖc  “T s l v ng i  c  d tlv theo chøc r , t ¸ch   nh Ö m   ô  ña  ¹ch  Ï ® î   æ   iÖ m; i v c ng s   c b nh §i Ò u    ©n  o ic«ng  4. Ph l ¹  chøc C«ng  chøc  ã  ¹  n i tiNgh Þ   nh  µy  î   ©n  o inh  ®Þ n ® c ph l ¹  sau:  1.  ©n  o itheo r×nh    o ¹o   Ph l ¹  t ®é ®µ t :
 3. 3 a) C«ng chøc  o i A  µ  ê ® î b æ   iÖ m   µo  ¹ch  cÇu r×nh    l ¹  l ng i  c  nh v ng yªu  t ®é ®µo ¹o  t chuyªn  m«n  i dôc  i häc  µ  g ¸o  ®¹   v sau  i häc ®¹   ;  b) C«ng chøc  o i B  µ  ê ® î b æ   iÖ m   µo  ¹ch  cÇu r×nh    l ¹  l ng i  c  nh v ng yªu  t ®é ®µo ¹o  t chuyªn  m«n  i dôc  Ò   iÖp;  g ¸o  ngh ngh c) C«ng chøc  o i C   µ  ê ® î b æ   iÖ m   µo  ¹ch  cÇu r×nh    l ¹  l ng i  c  nh v ng yªu  t ®é ®µo ¹o  t chuyªn  m«n  í  i dôc  Ò   iÖp. d ig ¸o  ngh ngh 2.  ©n  o itheo  ¹ch  Ph l ¹  ng c«ng  chøc:  a)  C«ng  chøc  ¹ch  ng chuyªn  i cao  Êp  µ ¬ng  ¬ng rë ªn v ªn  c vt ® t l; b)  C«ng  chøc  ¹ch  ng chuyªn  i chÝnh  µ ¬ng  ¬ng;  v ªn  vt ® c)  C«ng  chøc  ¹ch  ng chuyªn  i vµ ¬ng  ¬ng;  v ªn  t ® d)  C«ng  chøc  ¹ch  sù  µ ¬ng  ¬ng; ng c¸n  v t ® ®)  C«ng  chøc  ¹ch  ©n  i vµ ¬ng  ¬ng. ng nh v ªn  t ® 3.  ©n  o itheo  Þ rÝ  Ph l ¹  v t c«ng ¸c   t: a)  C«ng  chøc ∙ ®¹o,  l nh  chØ  ; huy b)  C«ng  chøc  chuyªn  m«n,  iÖp  ô ngh v. ViÖc  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý c«ng  l  chøc  i  cø  µo  iÖc  ©n  o i c«ng  ph¶ c¨n  v v ph l ¹  chøc  quy  nh ¹  iÒu  µy.  ®Þ ti§ n C h ¬ n g  II T u y Ó n  d ô n g  c« n g  c h ø c §i Ò u    iÒu  iÖn  ¨ng  ý  ù  Ón  5. § k ® k d tuy c«ng  chøc 1.  ê ®¨ng  ý  ù   Ón  µo  Ng i  k d tuy v c«ng chøc  i  ph¶ b¶o  ¶ m   ÷ng  i Òu   ® nh ® k Ön  i sau  ©y:  ® a)  µ  L c«ng  ©n  Öt  m,  ã  a  d Vi Na c ®Þ chØ  êng ró ¹  Öt  m; th t tiVi Na b)  æi  ña  ê dù  Ón  õ    tuæi  Õ n  tuæi   êng  îp  ê   Tu c ng i  tuy t ®ñ 18  ® 40  . Tr h ng i dù  Ón  µ  Ü  tuy l s quan,  ©n  ©n  qu nh chuyªn  iÖp,  i chøc rong  ®¬n  Þ  ngh v ªn  t c¸c  v sù  iÖp  µ  ngh v doanh  iÖp  µ  í th×  ngh nh n c  tuæi  ù  Ón  ã  Ó  d tuy c th cao  ¬n  ng  h nh kh«ng  45  qu¸  tuæi   ; c)  ã   n  ù  Ón;  ã  ý lÞch  â  µng;  ã  b»ng,  C ®¬ d tuy c l  rr c v¨n  chøng  chØ  o ¹o  ®µ t phï  îp  í  cÇu  ña  ¹ch  ù  Ón;  h v iyªu  c ng d tuy
 4. 4 d)  ñ  § søc  Π Ó   ¶ m   Ën  iÖ m   ô, c«ng  ô kho ® ® nh nh v  v; ®)  Kh«ng  rong  ê   ian  Þ  ruy  t th i g b t cøu  r nh Ö m   ×nh  ù chÊp  µnh  t ¸ch  i h s ,  h ¸n  ¹  ï  i t o  ph t t,c¶  ¹ kh«ng  iam  i÷   g g , qu¶n  Õ,  ang  Þ   dông  iÖn  ch ® b ¸p  b ph¸p  i   g ¸o dôc ¹  ∙   êng,  Þ rÊn  Æc  a  µo  ¬  ë  ÷a  Önh,  ¬  ë  i dôc tix ,ph th t ho ® v c s ch b c s g ¸o  .  2.  ÷ng  ê   ù  Ón  µo  Nh ng i d tuy v c«ng  chøc  quy  nh ¹  iÓ m   vµ  iÓ m     ®Þ ti® b  ® c kho¶n  § Òu  cña  1  i 1  Ph¸p  Önh  öa  æi   æ   l s ® , b sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,  b c«ng  chøc  µy  th ng 29  ¸ng  n¨m   4  2003  i  ph¶ qua  ùc  iÖn  Õ     th h ch ®é c«ng chøc  ù  Þ. db 3.  Ngoµi  quy  nh  ¹  c¸c  ®Þ ti kho¶n  § Òu  µy,  1  i n c¨n  vµo  Ýnh  Êt  µ  cø  t ch v ® Æc   iÓ m   ® chuyªn m«n  iÖp  ô  ña  ¹ch  Ón  ông,  ¬  ngh v c ng tuy d c quan  ã  È m   c th quy Òn  Ón  ông  ã  Ó   æ   tuy d c th b sung  ªm  ét  è  iÒu  iÖn  i  í   ê dù  th m s ® k ®è v i ng i  tuyÓn. §i Ò u    Ón  ông  6. Tuy d c«ng  chøc 1.  Öc  Ón  ông  Vi tuy d c«ng  chøc  i th«ng  ph¶   qua  ituyÓn.  th   2.  ê t×nh  Ng i  nguy Ön  µm  iÖc  õ  lv t n¨m n¨m rë ªn    ïng  t l ëv cao,  ïng  ©u,  v s v ng  b ªn  ii  i  ¶o  Æc  Ó   ¸p  ï xa,  i g í, h¶ ® ho ® ® øng  yªu  Çu  ©y  ùng  i  ò    c xd ®é ng c¸n bé, c«ng chøc    ïng  ©n  éc  t  ê th×  iÖc  Ón  ông  ã  Ó  ùc  iÖn  ëv d t Ý ng i  v tuy d c th th h th«ng qua  Ðt  Ón. x tuy §i Ò u    u i t 7. ¦ tªn rong  ituyÓn th   C¸c r ng  îp  tê h sau  ©y  î   tªn rong  ituyÓn: ® ® c u i t th   1. Anh  ïng  ùc îng  ò rang,  h L l vt Anh  ïng  h Lao  ng,  ¬ng  inh  î céng  ®é th b ® c  30  i Ó m   µo  ® v tæng  Õt  k qu¶  ituyÓn; th   2. Con iÖ sÜ,  l t  con  ¬ng  inh con  Önh  inh ngê cã  äc  Þ iÕn  Ü  th b ,  b b ,  i  h v t s ®óng  chuyªn  µnh  o  ¹o phï  îp  í   ng ®µ t ,  h v i nhu  Çu  Ón  ông  î céng    c tuy d ® c  20 ®i Ó m   µo  v tæng  Õt  k qu¶  ituyÓn; th   3.  ÷ng  ê cã  äc  Þ  ¹c  Ü  ng  Nh ng i  h v th s ®ó chuyªn  µnh  o ¹o  ï  îp  í   ng ®µ t ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ÷ng  ê tè   iÖp  o i g á   µ  Êt  ¾c    bËc  c tuy d nh ng i  t ngh l ¹   i i v xu s ë c¸c  ®µo  ¹o  t chuyªn  m«n   ï  îp  í   ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ê ®∙  µn  µnh  c tuy d ng i  ho th ngh Üa  ô  ©n  ù ®éi  i thanh  i xung  v qu s ,  v ªn  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn r thøc r  ×nh  tÎt nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ,  n i t ha   t l ® ho th nh vô  î   éng  ®i Ó m   µo  ® cc 10  v tæng  Õt k qu¶  ituyÓn.  th   §i Ò u    u i t 8. ¦ tªn rong  Ðt  Ón  x tuy Nh÷ng  ê cam   Õt  ×nh  ng i  kt nguy Ön  µm  iÖc  õ  lv t n¨m  n¨m   rë  ªn    ïng  t l ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  mi Òn  ó , b ªn  ii  i ® ¶o  î xÐt  Ón  v s v xa,  n i   i g í,h¶   ® c  tuy theo  tù  thø  u i sau  ©y:  tªn  ® 1.  ê   ©n  éc  iÓu  è ngê    ró ¹  ¬   ù  Ng i d t th s ,  i c t tin i t nguy Ön  µm  iÖc; lv 2.  Anh  ïng  ùc îng  ò rang Anh  ïng  h L l vt ,  h Lao  ng; ®é 3.  ¬ng  inh   Th b; 4.  Con iÖ   Ü;  l ts
 5. 5 5.  Con  ¬ng  inh   th b , con  Önh  inh b b; 6.  ê cã  äc  Þ iÕn  Ü   ng  Ng i  h v t s ®ó chuyªn  µnh  o  ¹o  ï  îp  í     ng ®µ t ph h v i nhu cÇu  Ón  ông;  tuy d 7.  ê cã  äc  Þ  ¹c  Ü   ng  Ng i  h v th s ®ó chuyªn  µnh  o  ¹o   ï  îp  í     ng ®µ t , ph h v i nhu cÇu  Ón  ông;  ê tè ngh Öp  o i g á vµ   Êt  ¾c    tuy d ng i  t  i l ¹   i i  xu s ë c¸c  Ëc  o  ¹o  b ®µ t chuyªn  m«n  ï  îp  í   ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ê ®∙  µn  µnh  Üa  ô  c tuy d ng i  ho th ngh v qu ©n   ù ®éi v ªn thanh  i s ,  i n ªn xung phong,  i v ªn  i t Ý  ®é i ®é r thøc tΠt×nh  r nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ,  n i t ha   t l ® ho th nh vô. §i Ò u    cø  Ón  ông 9. C¨n  tuy d ViÖc  Ón  ông  tuy d c«ng chøc  i  cø  µo  ph¶ c¨n  v nhu  Çu  c c«ng  iÖc,  Þ rÝ  v vt c«ng ¸ vµ  t c  theo  chØ i b ªn  Õ   î   iao tªu  i ch ® c g . §i Ò u    10. Th«ng  tuyÓn  ông b¸o  d Ch Ë m   Êt  µ  ngµy r c  µy  chøc  Ón  ông,  ¬  nh l 30  tí ng tæ  tuy d c quan  ã  È m   c th quy Òn  qu¶n  ý c«ng  l  chøc  i th«ng  c«ng  i v Ò  i chuÈn,  i Òu  iÖn,  ph¶   b¸o  kha   tªu  ® k sè îng  Çn  Ón  r c¸c  ¬ng iÖn  lc tuy t ªn  ph t th«ng i ®¹ chóng  Ó   äi  ê b Õt  t n  i  ® m ng i  i vµ  ¨ng  ý  ù  Ón.  ® k d tuy §i Ò u    éi  ng  Ón  ông 11. H ®å tuy d 1.  Öc  Ón  ông  Vi tuy d c«ng  chøc  H éi  ng  i tuyÓn  i  chøc  i do  ®å th   kh tæ  th   tuyÓn  µ  éi  ng  Ðt  Ón  i  chøc  Ðt  Ón  v H ®å x tuy kh tæ  x tuy (sau  ©y  ä chung  µ  ® g i  l H éi  ng  Ón  ông)  ùc  iÖn.  êng  îp  è  ê ®¨ng  ý  ù  Ón    ®å tuy d th h Tr h s ng i  k d tuy cao h¬n  iÒu  v ichØ i ® î   Ón,  éi  ng  Ón  ông  ã  Ó  chøc  ¬  nh so  í  tªu  c tuy H ®å tuy d c th tæ  s tuyÓn.  2.  éi  ng  Ón  ông  ngê ® øng  Ç u   ¬  H ®å tuy d do  i  ® c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  quy Õt  nh  µnh  Ëp   ã  ho Æc  thµnh  i . ra  ®Þ th l , c 05  07  v ªn 3.  éi  ng  Ón  ông  H ®å tuy d bao  å m: g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  Æc  Êp  ã  ña  ê ® øng  Ch t H ®å l ng i  ® ho c ph c ng i  ® Ç u  ¬  c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc; b)  ã  ñ   Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  ¬  Ph Ch t H ®å l ng i  ® c quan  chøc  bé  tæ  c¸n  cña  ¬  c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc; c) C¸c  y  i H éi  ng  µ  i  iÖn ∙ ®¹o  c¬  ñ v ªn  ®å l ®¹ d l nh  c¸c  quan,  chøc,  n   tæ  ®¬ vÞ  chuyªn  µnh  ña  ¬  ng c c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc; d)  û   i k ªm    ý  éi  ng  µ  U v ªn  i Th k H ®å l c«ng chøc  ô  r c«ng  ¸ tuyÓn  ph t ¸ch  t c  dông. 4.  óp  iÖc  Gi v cho  éi  ng  Ón  ông  ã  H ®å tuy d c Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi  ng  Ón  ông 12. Nhi v v quy h c H ®å tuy d
 6. 6 H éi  ng  Ón  ông  µm  iÖc  ®å tuy d lv theo nguyªn  ¾c  Ëp  Ó,  iÓu  Õt  t t th b quy theo  a  è cã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ® s ,  nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Th«ng  c«ng  i k Õ   ¹ch  chøc  Ón  ông;  Ó  Ö   b¸o  kha   ho tæ  tuy d th l , quy  Õ;  ch tªu  Èn  µ   iÒu  iÖn  ù   Ón;  i chu v® k d tuy m«n   i   ×nh  th, h thøc thê g ,  i  ian  µ   a   v ®Þ ®i Ó m   i  th; 2.  æ   T chøc  iÖc  ® Ò   i  µnh  Ëp  v ra  th,th l Ban  i th,Ban  Ê m   i  co   i  ch th; 3.  Õp  Ën  µ  Ðt  å  ¬  ù  Ón;  chøc  ¬  Ón  Õu  ã)   Ti nh v x h s d tuy tæ  s tuy (n c ; th«ng  b¸o  danh  s¸ch  ÷ng  ê     iÒu  iÖn  µ i chuÈn  ù  Ón;  nh ng i ®ñ ® k v tªu  d tuy 4.  æ   T chøc  i tuyÓn  Æc  Ðt  Ón  th   ho x tuy theo  ng  ®ó quy  Õ;  c¸o  Õt  ch b¸o  k qu¶  Ón  ông ªn  ¬  tuy d l c quan  ã  È m   Òn  Ó   c th quy ® xem   Ðt  µ  quy Õt  nh   x v ra  ®Þ c«ng  Ën  Õt  nh k qu¶;  c«ng  è  Õt  b k qu¶  Ón  ông;  tuy d 5.  i quy Õt  iÕu  ¹ ,tè  cña  ê   ù  Ón. Gi¶   kh n i  c¸o  ng i d tuy §i Ò u    13. C¸ch  Ýnh  iÓ m  rong  ú  ituyÓn t ® t k th   1.  çi  Çn  i® î   Ê m   M ph th   c ch theo  thang  i Ó m   ® 100. 2.  ê  róng  Ón rong  ú  ituyÓn  µ ngê   i th     m«n  i  ã  Ng i t tuy t k th   l   i ph¶   i®ñ c¸c  th,c sè  i Ó m   ña  çi  Çn  i ®¹t  õ  ®iÓ m  rë ªn  µ  Ýnh  õ  ê cã  ® c m ph th   t 50  tlvt t ng i  tæng  è  s ®i Ó m   cao  Êt  nh cho  Õ n  Õt  ® h chØ i ® î   Ón. tªu  c tuy 3.  ê ® î u i tuyÓn  ông  Ng i  c  tªn  d quy  nh ¹  iÒu  NghÞ   nh  µy,  î   ®Þ ti§ 7  ®Þ n ®c céng  ªm  i Ó m   tªn  µo  th ® u i v tæng  è  i Ó m   i   Õu  ê dù  i thuéc  iÒu  s® th, n ng i  th   nh d Ön  tªn  ×  i u i th chØ  î   éng  ét  i Ó m   tªn  ® cc m® u i cao  Êt nh . 4.  êng  îp  iÒu  ê cã  Tr h nh ng i  tæng  è  iÓ m   s® b»ng nhau    ë chØ  i cuè   tªu  i c ng  î   Ón  ×  éi  ng  ituyÓn  Õt  nh  chøc  it Õp  Ó   än  ï ® c tuy th H ®å th   quy ®Þ tæ  th  i ® ch ngê   ã  iÓ m   ic ® cao  Êt róng  Ón. nh t tuy §i Ò u    14. Nguyªn  ¾c  ®Þnh  êi róng  Ón rong  ú  Ðt  Ón t x¸c  ng t tuy t k x tuy Ng ê  róng  Ón rong  ú  Ðt  Ón  µ ngê    i chuÈn  µ  iÒu  iÖn  it tuy t k x tuy l   i ®ñ tªu  v® k dù  Ón,  î H éi  ng  Ðt  Ón  cø  µo  tuy ® c  ®å x tuy c¨n  v quy  nh ¹  iÒu  vµ  iÒu    ®Þ ti§ 5  § 8 Ngh Þ   nh  µy  Ó   ®Þ n ® xem   Ðt  µ  Êt rÝ  Ò   Þ   ¬  x v nh t ® ngh c quan  ã  È m   Òn  c th quy ra  Õt  nh  Ón  ông. quy ®Þ tuy d §i Ò u    êi  ¹n  quy Õt  nh  Ón  ông  µ  Ën  iÖc  15. Th h ra  ®Þ tuy d v nh v 1. Trong  ê h¹n  Ë m   Êt  ngµy,  Ó   õ  µy  th i  ch nh 30  k t ng c«ng  è   Õt    b k qu¶ tuyÓn  ông,  ¬   d c quan  ã   È m   c th quy Òn  qu¶n  ý  l c«ng chøc  quy Õt  nh  ra  ®Þ tuyÓn  ông. d 2.  Trong  ê h¹n  Ë m   Êt  µ  ngµy,  Ó   õ  µy  ã  Õt  nh  th i  ch nh l 30  k t ng c quy ®Þ tuyÓn  ông,  ê ® î tuyÓn  ông  i ® Õ n  ¬  d ng i  c  d ph¶   c quan  Ën  iÖc, rõ r ng  îp  nh v t tê h quy Õt  nh  Ón  ông  ã  ®Þ tuy d c quy  nh  ê   ¹n  . ®Þ th i h kh¸c   3.  êng  îp  ê ® î tuyÓn  ông  ã  ý  chÝnh  ¸ng  µ   Tr h ng i  c  d c l do  ® m kh«ng  Ó  th nhËn  iÖc  ng  ê h¹n  ×  i  µm  n  in  ia  ¹n  µ  î c¬  v ®ó th i  th ph¶ l ®¬ x g h v ® c  quan  ö  s dông  c«ng  chøc  ng  . Thê   ian  î   ia  ¹n  ®å ý   i g ® c g h kh«ng  30  µy. qu¸  ng 4.  êng  îp  ê   ã  Õt  nh  Ón  ông  Õ n  Ën  iÖc  Ë m     Tr h ng i c quy ®Þ tuy d ® nh v ch qu¸ thê   ¹n  ã t ªn  µ  i h n i r v kh«ng  ã  ý do  Ýnh  ¸ng  ×  ¬  c l   ch ® th c quan  ã  È m   Òn   c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  quy Õt  nh  û  á  Õt  nh  Ón  ông.  ra  ®Þ hu b quy ®Þ tuy d
 7. 7 §i Ò u    Ëp  ù  16. T s 1.  ê ® î tuyÓn  ông  µo  Ng i  c  d v c«ng chøc quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶   ùc  iÖn  Õ     Ëp  ù i th h ch ®é t s .  2.  ê   ian  Ëp  ù  i  í  ng¹ch  Th i g t s ®è v ic¸c  c«ng  chøc  î   ® c quy  nh    ®Þ nh sau:  a)  th 12  ¸ng  i  í  ¹ch  ®è v ing chuyªn  i vµ ¬ng  ¬ng; v ªn  t ® b)  th 06  ¸ng  i  í  ¹ch  sù  µ ¬ng  ¬ng;  ®è v ing c¸n  v t ® c)  th 03  ¸ng  i  í  ¹ch  ©n  i vµ ¬ng  ¬ng.  ®è v ing nh v ªn  t ® 3.  ê   ian  Ëp  ù  i  í  Th i g t s ®è v ic«ng chøc  ù  Þ  î   Ýnh rong  ê   ian  ùc  d b ® ct t th i g th h Ön  Õ     i ch ®é c«ng  chøc  ù  Þ.  db 4.  ÷ng  ê ® ang  Nh ng i  c«ng ¸c ¹  doanh  iÖp  µ  í ho Æc  ÷ng  t tic¸c  ngh nh n c  nh ngê quy  nh  ¹  ®i Ó m   d,  ,  vµ  i Ó m   kho¶n  § Òu  cña  i  ®Þ ti c¸c  a,  ® g  ® h  1  i 1  Ph¸p  lÖnh C¸n  é,  b c«ng  chøc  i ® î   iÒu  ng  Æc  Ón  ông  Ò   µm  iÖc ¹  kh   c ® ®é ho tuy d vl v ti c¸c  ¬  c quan  µ  í quy  nh ¹  iÒu  NghÞ   nh  µy  ùc  iÖn  Õ     nh n c  ®Þ ti§ 2  ®Þ n th h ch ®é tËp  ù  s theo  íng  Én  ña  é  éi  ô. h d c BN v §i Ò u    íng  Én  Ëp  ù  17. H dts C¬  quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ã r nh Ö m: c t ¸ch  i 1.  íng  Én  H d cho  ê tËp  ù  ¾ m   ÷ng  ng i  sn v chøc n¨ng nh Ö m   ô,  é quy   ,  i v n i  , quy  Õ   ña  ¬  ch c c quan;  èi  m quan  Ö   i÷a  tæ  hg c¸c  chøc rong  ¬  t c quan,  í  c¬  v ic¸c  quan i quan  µ   Ëp  µm   lªn  v t l c¸c  chøc  r ,  iÖ m   ô  ña  ¹ch  Ï  î b æ   t ¸ch nh v c ng s ® c  nh Ö m;  i 2.  ö   ét  C m c«ng  chøc  ïng  ¹ch  Æc  ¹ch  r ,  ã  c ng ho ng t ªn c n¨ng  ùc  µ  inh  lvk ngh Ö m   Ò   iÖp  ô  íng  Én  ê tËp  ù M çi  i v ngh vh d ng i  s .  c«ng  chøc chØ   íng  Én  h d m çi  Çn  ét  ê   Ëp  ù. l m ng i t s §i Ò u     Õ   ,  Ýnh  18. Ch ®é ch s¸ch  i  í   ê tËp  ù  µ  ê híng  Én  ®è v i ng i  s v ng i  d tËp  ù s Ng ê tËp  ù  µ  ê híng  Én  Ëp  ù  î hëng  Õ   ,  Ýnh  i  s v ng i  d t s ® c  ch ®é ch s¸ch    sau ® ©y:  1. Trong  ê g th i  ian  Ëp  ù ngê tËp  ù  î hëng  %   Ëc ¬ng  ë   t s ,  i  s ® c  85 b l kh i ®i Ó m   Ëc  cña  ¹ch  Ón  ông; r ng  îp  ê tËp  ù  ã  äc  Þ  ¹c  Ü   b 1  ng tuy d t ê h ng i  s c h v th s phï  îp  í  cÇu  Ón  ông  ×  î   ëng  %  ¬ng  Ëc  cña  ¹ch  Ón  h v iyªu  tuy d th ® c h 85 l b 2  ng tuy dông;  ê tËp  ù  ã  äc  Þ iÕn  Ü   ï  îp  í   cÇu  Ón  ông  ×  î   ng i  sch vt s ph h v i yªu  tuy d th ® c hëng  %  ¬ng  Ëc  cña  ¹ch  Ón  ông. 85 l b 3  ng tuy d 2.  ÷ng  ê sau  ©y  rong  ê g Nh ng i  ® t th i  ian  Ëp  ù  î hëng  t s ® c  100 %  ¬ng  µ  l v phô  Êp  Õu  ã)  ña  ¹ch  Ón  ông:  c (n c c ng tuy d   a)  ê   î   Ón  ông  µm  iÖc    ïng  Ng i ® c tuy d lv ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  ,  i g í, v s v xa b ªn  ii  h¶   ¶o; i® b)  ê ® î tuyÓn  ông  µm  iÖc  rong  ngµnh,  Ng i  c  d lv t c¸c  ngh Ò   c  ¹   ®é h i nguy  h Ó m; i
 8. 8 c)  ê ® î tuyÓn  ông  µ  ê ®∙  µn  µnh  Üa  ô  ©n  ù,  i  Ng i  c  d l ng i  ho th ngh v qu s ®é v ªn  i thanh  i xung  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn  r thøc  r   ×nh  tÎ t nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ô ,  n i t ha   t l ® ho th nh v .  3.  C«ng chøc  î c¬  ® c  quan  ©n  ph c«ng  íng  Én  Ëp  ù  î hëng  ô  h d t s ® c  ph cÊp  r nh Ö m   t ¸ch  i b»ng  %   øc ¬ng  è   iÓu  rong  ê g 30 m l t i th t th i  ian  íng  Én  Ëp  h d t sù.  4.  ê g Th i  ian  Ëp  ù  t s kh«ng  î tÝnh  µo  ê g ® c  v th i  ian  Ðt  ©ng ¬ng  xn l theo  th© m   i . n ªn §i Ò u    æ   iÖ m   µo  ¹ch  19. B nh v ng c«ng  chøc 1.  Öc  æ   iÖ m   µo  ¹ch  Vi b nh v ng c«ng chøc  î   ¬  ® c c quan  ã  È m  Òn    c th quy ra quy Õt  nh  æ   iÖ m   ®Þ b nh theo nguyªn  ¾c  t sau  ©y:  ® a)  µ m  L c«ng  iÖc  µo  ×  æ   iÖ m   µo  ¹ch  v n th b nh v ng c«ng  chøc  ;  ®ã b)  ê   î   æ   iÖ m   i ®ñ  i chuÈn  Ng i ® c b nh ph¶   tªu  quy  nh  ña  ¹ch   ®Þ c ng . 2.  Öc  æ   iÖ m   µo  ¹ch  i  í  ê   ùc  iÖn  Õ     Ëp  ù: Vi b nh v ng ®è v ing i th h ch ®é t s a)  h Õt  ê   ian  Ëp  ù ngê   Ëp  ù  i l m  c¸o  Õt  Khi  th i g t s ,  i t s ph¶   µ b¸o  k qu¶  Ëp  ù   t s; ngê   íng  Én  Ëp  ù  i cã  ih d t s ph¶   b¶n  Ën  Ðt   ¸nh  i   Õt  nh x , ® g ¸ k qu¶  i  í  ê tËp  ®è v ing i  sù  ö   ¬  g i c quan  ö  ông  sd c«ng chøc; b)  ê   øng  Ç u  ¬  Ng i ® ® c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ¸nh  i   È m   Êt  o  ® g ¸ ph ch ®¹ ® øc  µ  Õt  v k qu¶  c«ng  iÖc  ña  ê tËp  ù,  Õu  ê tËp  ù  t  cÇu  ña  v c ng i  sn ng i  s ®¹ yªu  c ng¹ch  Ëp  ù  ×  Ò   Þ   ¬  t s th ® ngh c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  l c«ng chøc    ra quy Õt  nh  æ   iÖ m   µo  ¹ch  ®Þ b nh v ng c«ng chøc. §i Ò u    û  á  Õt  nh  Ón  ông 20. Hu b quy ®Þ tuy d 1.  û  á  Õt  nh  Ón  ông rong  têng  îp  Hu b quy ®Þ tuy d t c¸c r h sau  ©y: ® a)  ê   Ëp  ù  Ng i t s kh«ng  µn  µnh  iÖ m   ô ho th nh v; b)  ê   Ëp  ù  Þ  ö  ý kû  uË tõ  Ng i t s b x l   l t  c¶nh  t ë ªn c¸o r l . 2.  ê ® øng  Ç u   ¬  Ng i  ® c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  Ò   Þ   ¬  ® ngh c quan  ã  c thÈ m   Òn  quy qu¶n  ý  l c«ng chøc  quy Õt  nh  ra  ®Þ b»ng  b¶n  û  á  Õt  v¨n  hu b quy ®Þnh  Ón  ông  i  í  têng  îp  tuy d ®è v ic¸c r h quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  µy.  1  i n 3.  ê tËp  ù  Þ   û  á  Õt  nh  Ón  ông  ×  î c¬  Ng i  s b hu b quy ®Þ tuy d th ® c  quan  ö s dông  c«ng  chøc r  Êp  th tîc 01  ¸ng ¬ng  µ  ô  Êp  Õu  ã)  ang  î   ëng  µ  l v ph c (n c ® ® ch v t Òn  µu  v Ò   ¬   êng ró   i t xe  n i th t. C h ¬ n g  III s ö  d ô n g  c« n g  c h ø c
 9. 9 M ô c  1 B è  tr Ý, p h © n   n g   n g   c« c« t¸c,  h uy Ó n  n g¹ ch, n © n g  n g¹ ch c §i Ò u    è rÝ   ©n  21. B t , ph c«ng  c«ng ¸ tc 1.  ê   øng  Ç u  ¬  Ng i ® ® c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  Þu r nh Ö m   è rÝ   ch t ¸ch  i b t, ph ©n c«ng,  iao  iÖ m   ô  g nh v cho c«ng chøc, b¶o  ¶ m   ®i Òu  iÖn  Çn  iÕt  ® c¸c  k c th ®Ó  c«ng chøc  i hµnh  iÖ m   ô,  ùc  iÖn  ch Õ   ,  Ýnh  th   nh v th h c¸c  ®é ch s¸ch  i  í  ®è v i c«ng chøc.   2. Khi  ùc  iÖn  iÖc  è  rÝ ph ©n  th h v b t ,  c«ng  c«ng  ¸c  t cho  c«ng  chøc  i  ph¶ b¶o  ¶ m   ï  îp  i÷a  iÖ m   ô  î   iao  í  ¹ch  ® ph h g nh v ® cg v ing c«ng chøc  î   æ   iÖ m,  ® c b nh c«ng chøc    ¹ch  µo  ×  è rÝ  ë ng n th b t c«ng  iÖc  ï  îp  í  ¹ch  . v ph h v ing ®ã 3. C«ng  chøc  Þu  r nh Ö m   r c  ch t ¸ch  i tí ph¸p  uË v Ò   iÖc  i hµnh  iÖ m   l t  v th   nh vô, c«ng  ô  ña  × nh;  vc m c«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  cßn  i  Þu  r   ph¶ ch t ¸ch nh Ö m   Ò   iÖc  i  µnh  iÖ m   ô,  i vv th h nh v c«ng  ô  ña  v c c«ng  chøc  éc  thu quy Òn  qu¶n  ý theo  l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË . lt §i Ò u    22. Chuy Ón  ¹ch ng 1. C«ng chøc  î   ©n  ® c ph c«ng  iÖ m   ô  í   nh v m i kh«ng  ï  îp  í  ¹ch  ph h v ing c«ng  chøc  ang  i÷  ×  i  ® g th ph¶ chuy Ón  ¹ch  ng cho  ï  îp  í   Þ  rÝ  µ  ph h v i v t v chuyªn  m«n   ngh Öp  ô  î   iao i v ® cg . 2. C«ng chøc  î chuy Ón  ¹ch  i  ¸p  ® c  ng ph¶ ® øng  ng i chuÈn  ®ó tªu  chuyªn  m«n  iÖp  ô  ña  ¹ch  î   ngh v c ng ® c chuy Ón  µ  ï  îp  í  ¬  Êu  ¹ch  v ph h v ic c ng c«ng chøc  cña  ¬  c quan. 3.  ¬   C quan  ö  ông  sd c«ng chøc  i  kh chuy Ón  ¹ch  ng cho c«ng  chøc  i ph¶   thµnh  Ëp  éi  ng  iÓ m   ra  Ó   t  ¹ch  Ò   r×nh  ,  l H ®å k t ® s¸ h vt ®é n¨ng  ùc  ña  l c c«ng  chøc.  Õ u  N c«ng chøc  ¸p  ® øng   i chuÈn  iÖp  ô  ña  ¹ch  í ,th×  ¬  ®ñ tªu  ngh v c ng m i  c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  quy Õt  nh  æ   iÖ m   ra  ®Þ b nh theo  È m   Òn  Æc   th quy ho ® Ò   Þ  ¬  ngh c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  æ   iÖ m. b nh 4.  éi  ng  iÓ m  ra  ã  ho Æc  thµnh  i , bao  å m: H ®å k t c 05  07  v ªn   g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  Æc  Êp  ã  ña  ê ® øng  Ch t H ®å l ng i  ® ho c ph c ng i  ® Ç u  ¬  c quan; b)  ã  ñ   Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  é  Ën  chøc  bé  Ph Ch t H ®å l ng i  ® b ph tæ  c¸n  c¬  quan; c) C¸c  y  i H éi  ng  µ ∙nh  o  é  Ën  ñ v ªn  ®å l l ®¹ b ph chuyªn m«n,  ét  è  m s c«ng  chøc  ã  c n¨ng  ùc  r×nh    iÖp  ô    ïng  ¹ch  Æc  ¹ch  l ,t ®é ngh v ëc ng ho ng cao  ¬n  ñ  h (Ch tÞch  éi  ng  ©n  H ®å ph c«ng  ét rong  è  U û   i k ªm    ý  éi  ng) mt s c¸c  v ªn  i Th k H ®å . 5.  éi  ng  iÓ m  ra  ã  iÖ m   ô H ®å k t c nh v: a)  m   Ðt  v¨n  Xe x c¸c  b»ng,  chøng chØ  o ¹o   å   ìng  ®µ t , b i d theo  cÇu  ña  yªu  c ng¹ch  í ,v¨n  m i   b¶n  ¸nh  i   Ën  Ðt  t ×nh  ® g ¸ nh x qu¸ r c«ng ¸ cña  ¬  t c  c quan  ò c; b)  áng  Ên  Ph v c«ng chøc chuy Ón  ¹ch  vÊn  Ò   Ò   Ýnh  rÞ x   ng c¸c  ® v ch t ,  ∙ hé ,chuyªn  i  m«n; c)  Ó m  ra  Ki t c«ng chøc  chuy Ón  ¹ch  ¹n  ng so th¶o  b¶n  v¨n  qu¶n  ý theo    l  yªu cÇu  iÖ m   ô  ña  ¹ch nh v c ng ;
 10. 10 d)  éi  ng  iÓ m  ra  äp  ¸nh  i   Õt  H ®å k th ® g ¸ k qu¶;  Õu  Ðt  Êy  n x th c«ng  chøc  t  ®¹ yªu  Çu  ×  Ò   Þ  ¬  c th ® ngh c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  æ   iÖ m   b nh vµo  ¹ch ng . 6.  xÐt  Khi  chuy Ón  ¹ch  ng kh«ng  î   Õt  îp  ©ng  ¹ch   ©ng  Ëc ¬ng. ® ck h n ng , n bl §i Ò u    © ng  ¹ch,  ©ng  Ëc ¬ng 23. N ng n bl 1. C«ng chøc  ã   i chuÈn,  iÒu  iÖn,  Þ  rÝ  c ®ñ tªu  ® k v t c«ng  ¸c  ï  îp  í   t ph h v i ng¹ch  µ  v cßn  ¹ch  r t ng t ªn  rong  ïng  µnh  c ng chuyªn m«n  ×  ã  Ó   î n ©ng  th c th ® c  ng¹ch ViÖc  ©ng  ¹ch  .  n ng cho c«ng  chøc  i  ph¶ th«ng qua  ú  i n ©ng  ¹ch  k th   ng theo quy  nh.  ®Þ C«ng  chøc  Ëp  µnh  Ých  Êt  ¾c rong  ùc  iÖn  iÖ m   l th t xu s t th h nh vô,  c«ng  ô  ×  î   v th ® c xem  Ðt  Ó   ©ng  ¹ch   x®n ng . 2.  C«ng  chøc  ã   i chuÈn,  ê   ¹n  µ  c ®ñ tªu  th i h v cßn  Ëc rong  ¹ch  ×  î   bt ng th ® c xem   Ðt  Ó   ©ng  Ëc ¬ng.  x®n bl C«ng chøc  Ëp  µnh  Ých  Êt  ¾c rong  ùc  l th t xu s t th h Ön  iÖ m   ô,  i nh v c«ng  ô  ×  î   v th ® c xem  Ðt  Ó   ©ng  Ëc ¬ng r c thê   ¹n  x®n bl tí   i h theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph 3. Trong qu¸  r×nh  ùc  iÖn  iÖ m   ô c«ng  ô  Õu  t th h nh v ,  vn c«ng chøc  t  ®¹ h Öu  i qu¶  c«ng ¸c  t cao  µ  ã r Ón  äng  t tiÓn  ×  î   é r ng,  ñ r ng  v c ti v ph¸  r th ® c B të Th të c¬ quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ  Þch  û   thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d c¸c tØnh,  µnh  è rùc  éc  th ph t thu Trung  ng  quy Õt  nh  ©ng  ¹ch  Æc   ¬ ra  ®Þ n ng ho n ©ng  Ëc ¬ng r c thê   ¹n  bl tí   i h theo  ©n  Êp. ph c Bé   r ng  é   éi  ô  íng  Én  iÖc  ©ng  ¹ch  µ  ©ng  Ëc ¬ng  r c të B N v h d v n ng vn b l tí   thê   ¹n  i h quy  nh ¹  iÒu  µy. ®Þ ti§ n §i Ò u    ö   24. C c«ng  chøc  ù  in ©ng  ¹ch d th   ng 1.  Öc  Ðt  ö  Vi x c c«ng  chøc  ù  i n ©ng  ¹ch  H éi  ng  ¬  Ón  ña  d th   ng do  ®å s tuy c c¬ quan  ùc  iÖn r c¬  ë  th h t ªn  s nhu  Çu  ¹ch  c ng c«ng  chøc  ña  ¬  c c quan,  Þ rÝ  vt c«ng  ¸c  ña  t c c«ng  chøc,  È m   Êt  o  øc,  r×nh    ph ch ®¹ ® t ®é n¨ng  ùc kh¶  l ,  n¨ng  ph¸ tiÓn,  Õt  t  r k qu¶  µn  µnh  iÖ m   ô  ña  ho th nh v c c«ng  chøc.  µnh  Çn  éi  Th ph H ®ång  ¬  Ón    µnh  Çn  ña  éi  ng  iÓ m  ra  i chuy Ón  ¹ch    s tuy nh th ph c H ®å k t kh   ng quy ®Þnh ¹ tikho¶n  § Òu  cña  4  i 22  NghÞ   nh  µy.  ®Þ n   2. C«ng  chøc tham   ia  i n ©ng  ¹ch  i  t i chuÈn  iÖp  ô  g th   ng ph¶ ®¹ tªu  ngh v cña  ¹ch  ù  i   ã    b»ng,  ng d th, c ®ñ v¨n  chøng  chØ  o ¹o   å dìng ®¹t  Ö   è ­ ®µ t , b i  ,  h s l ¬ng  è   iÓu  t i th quy  nh  i  í   õng  ¹ch  ù  i vµ  ®i Òu  iÖn  Çn  iÕt  ®Þ ®è v i t ng d th   c¸c  k c th kh¸c theo  quy  nh,  ng  ê ph¶ ® î c¬  ®Þ ®å th i  i  c  quan  ã  È m   c th quy Òn  qu¶n  ý l  c«ng chøc  ö  c tham  ia  ú  i  g k th. §i Ò u    æ   25. T chøc  in ©ng  ¹ch th   ng H µng n¨m,  ¬  c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  l c«ng chøc c¨n  vµo  ¬  cø  c cÊu  ¹ch  ng c«ng chøc,  ©y  ùng  Õ   ¹ch   xd k ho , chØ i th   ©ng  ¹ch  ö   é  éi  tªu  in ng g iB N vô  Ó   èng  Êt  Õ   ¹ch  µ  ® th nh k ho v chØ i dù  i tªu  th. §i Ò u    éi  ng  in ©ng  ¹ch 26. H ®å th   ng 1.  tæ  Khi  chøc  in ©ng  ¹ch   ¬  th   ng , c quan  ã  È m  Òn  chøc  iph¶   c th quy tæ  th   i thµnh  Ëp  éi  ng  in ©ng  ¹ch  ã  ho Æc  thµnh  i , bao  å m:  l H ®å th   ng c 05  07  v ªn   g
 11. 11 a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  Æc  Êp  ã  ña  ê ® øng  Ch t H ®å l ng i  ® ho c ph c ng i  ® Ç u  ¬  c quan  ã  È m  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch c th quy tæ  th   ng ; b)  ã   ñ   Þch  éi  ng  µ  ê phô   r Ph Ch t H ®å l ng i  t ¸ch c«ng  ¸ qu¶n  ý  t c  l c¸n  é,  b c«ng  chøc  ña  ¬  c c quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch  ® cg quy tæ  th   ng c«ng chøc; c) C¸c  y  i H éi  ng  µ  i  iÖn ∙ ®¹o  ®¬n  Þ  ñ v ªn  ®å l ®¹ d l nh  c¸c  v chuyªn  µnh  ng cña  ¬  c quan  î   iao  Òn  chøc  in ©ng  ¹ch  ® cg quy tæ  th   ng c«ng  chøc;  d)  û   i k ªm    ý  éi  ng  µ  ê phô r lÜnh  ùc  Ón  ông  U v ªn  i Th k H ®å l ng i  t ¸ch  v tuy d vµ  ©ng  ¹ch  ña  ¬  n ng c c quan  î g ® c  iao  Òn  chøc  i n ©ng  ¹ch  quy tæ  th   ng c«ng  chøc. 2.  óp  iÖc  éi  ng  ©ng  ¹ch  ã  Gi v H ®å n ng c Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  éi  ng  in ©ng  ¹ch 27. Nhi v v quy h H ®å th   ng H éi  ng  i  ©ng  ¹ch  ¹ ®éng  ®å th n ng ho t  theo nguyªn  ¾c  Ëp  Ó,  iÓu  t t th b quy Õt  theo  a  è  µ  ã  iÖ m   ô,  Òn  ¹n  ® s v c nh v quy h sau:  1. Th«ng b¸o  Õ   ¹ch  i n ©ng  ¹ch thÓ   Ö quy  Õ   i  i chuÈn  k ho th   ng ;  l ,  ch th; tªu  vµ  i Òu  iÖn  ù  i   å  ¬  ña  ê dù  i   ® k d th; h s c ng i  th; m«n  i   ×nh  th, h thøc  i   ê   ian   th, th i g , ®Þa  i Ó m;  ® 2.  æ   T chøc  iÖc  ® Ò   i  µnh  Ëp  v ra  th;th l Ban  i th,Ban  Ê m   i  co   i  ch th; 3.  Õp  Ën  µ  Ðt  å  ¬  ù  i   Ti nh v x h s d th; th«ng b¸o danh s¸ch  ÷ng  ê ®ñ   nh ng i  ®i Òu  iÖn  µ i chuÈn  ù  i k v tªu  d th; 4.  Ø   o  µ  chøc  i theo  ng  Ch ®¹ v tæ  th   ®ó quy  Õ;  ch b¸o  k Õt  c¸o  qu¶  i l   th  ªn c¬ quan  ã  È m   Òn  Ó   c th quy ® xem   Ðt  µ  quy Õt  nh  x v ra  ®Þ c«ng  Ën  Õt    nh k qu¶ kú  i th; 5.  i quy Õt  iÕu  ¹ ,tè  cña  ê   ù  i Gi¶   kh n i  c¸o  ng i d th. §i Ò u    28. C¸ch  Ýnh  iÓ m   µ  ®Þnh róng  Ón t ® v x¸c  t tuy 1.  çi  Çn  i® î   Ê m   M ph th   c ch theo  thang  i Ó m   ® 100. 2.  ê t óng  Ón  rong  ú  i l   ê ph¶ th     m«n  i   ã  è  Ng i  r tuy t k th   µ ng i  i  i ®ñ c¸c  th, c s ®i Ó m   ña  çi  Çn  i®¹t  õ  ®iÓ m  rë ªn   c m ph th   t 55  t l. §i Ò u    29. Chøng  Ën  ¹ch  µ  æ   iÖ m   µo  ¹ch  nh ng v b nh v ng c«ng  chøc 1. C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ú  i  Ë m   Êt  µ  ngµy,  Ó   õ  µy  ã  Õt  k th,ch nh l 30  k t ng c k qu¶  i   ¬  th, c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  ¹ch  l ng c«ng chøc  Êp  iÊy  c g chøng  nhËn  ¹ch  ng cho c«ng  chøc  t  Õt  ®¹ k qu¶  ú  i  k th. 2.  C¨n  vµo  iÊy  cø  g chøng  Ën  ¹ch c¬  nh ng ,  quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý l  c«ng chøc  quy Õt  nh  æ   iÖ m   ¹ch  µ  Õp ¬ng  ra  ®Þ b nh ng vx l cho c«ng chøc  µo  v ng¹ch  ù  itheo  d th   quy  nh.  ®Þ M ô c  2 § µ o  t¹o b åi  ìng d §i Ò u    µo ¹o  åi  ìng  30. § t b d c«ng  chøc
 12. 12 1.  ¬   C quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  ã r nh Ö m   ©y  ùng  c t ¸ch  i xd quy  ¹ch k Õ   ¹ch  µ  chøc  iÖc  o  ¹o bå dìng  Ó   ¹o  ån  µ  ho ,  ho v tæ  v ®µ t ,  i  ® t ngu v n ©ng cao r×nh  ,  t ®é n¨ng  ùc  ña  l c c«ng  chøc.  2.  ¬   C quan  ö  ông  sd c«ng chøc  i  ¹o  iÒu  iÖn  Ó   ph¶ t ® k ® c«ng  chøc  î   ®c tham   ia  o  ¹o bå dìng  ©ng  g ®µ t ,  i  n cao n¨ng  ùc  l theo i chuÈn  tªu  chøc danh  chuyªn  m«n  iÖp  ô  ña  ¹ch  ngh v c ng c«ng chøc  µ  v theo  Õ   ¹ch  o ¹o  å d­ k ho ®µ t b i  ìng   . M ô c  3 §i Ò u  ® é n g, b æ  n hi Ö m  ch øc v ô  l∙nh ®¹ o, tõ c h øc,  m i Ô n  n hi Ö m,  © n  c h uy Ó n, bi Öt  h¸i  lu p §i Ò u    iÒu  ng  31. § ®é 1.  Öc  iÒu  ng  Vi ® ®é c«ng  chøc  i c¨n  vµo  ph¶   cø  nhu  Çu  c c«ng ¸ cña  ¬  t c  c quan  µ r×nh  ,  vt ®é n¨ng  ùc  ña  l c c«ng  chøc.  2. Khi ®iÒu  ®éng  c«ng chøc sang  Þ  t Ý  v r c«ng  ¸c  ã   t c chuyªn m«n   ngh Öp  ô  , c¬  i v kh¸c   quan  ö  ông  µ  sd v qu¶n  ý c«ng  l  chøc  i ® Ò   Þ  Êp  ã  ph¶   ngh c c thÈ m   Òn  Õt  nh  quy quy ®Þ chuy Ón  ¹ch  ng c«ng  chøc sang  ¹ch  ng c«ng chøc ­ t ¬ng  ¬ng  ï  îp   ® ph h . 3.  ÷ng  bé,  Nh c¸n  c«ng  chøc  éc  i îng  thu ®è t quy  nh ¹  ®iÓ m   d,  ®Þ tic¸c  a,  ®,  kho¶n  § Òu  cña  g  1  i 1  Ph¸p  Önh  öa  æi b æ   l s ® ,  sung  ét  è  i Òu  ña  m s® c Ph¸p  lÖnh C¸n  é,  b c«ng  chøc  µy  th ng 29  ¸ng  n¨m  4  2003  Õu  î   ¬  n ® c c quan  ã  È m   c th quy Òn  i Òu  ng  Ò   µm  iÖc ¹  c¬  ® ®é vl v ti c¸c  quan  µ  í , tæ  nh n c   chøc  Ýnh rÞ   ch t, tæ chøc  Ýnh  rÞ  x hé , l c îng  ò  rang,  ×  i  æ   iÖ m   µo  ¹ch  ch t ­  ∙  i   ù l v t th kh b nh v ng c«ng chøc  i c¨n  vµo  Þ rÝ  ph¶   cø  v t c«ng ¸c  µ i chuÈn  iÖp  ô  ña  ¹ch  t v tªu  ngh v c ng c«ng  chøc.  ×nh  ù  ñ  ôc  æ   iÖ m   µo  ¹ch  ùc  iÖn    iÖc  Tr t th t b nh v ng th h nh v chuy Ón  ng¹ch  quy  nh ¹  iÒu  NghÞ   nh  µy.  ®Þ ti§ 22  ®Þ n §i Ò u    æ   iÖ m   32. B nh chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  1.  Öc  æ   iÖ m   Vi b nh c«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  î thùc  iÖn  cø  v l ®¹ ® c  h c¨n  vµo yªu  Çu,  iÖ m   ô  ña  ¬  c nh v c c quan, i chuÈn,  i Òu  iÖn  ña  Þ  rÝ ∙nh  tªu  ® k c vtl ®¹o, theo  È m   Òn  µ  r×nh  ù  ñ  ôc  th quy vt t th t quy  nh  Ò   æ   iÖ m   ®Þ v b nh c¸n  é,  b c«ng chøc ∙nh  o.  l ®¹ 2. C«ng chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  î b æ   iÖ m   ã  ê h¹n kh h Õt  v l ®¹ ® c  nh c th i  ,  i  thê h¹n  i÷  i  g chøc  ô  i  î xem   Ðt  Ó   æ   iÖ m   ¹  Æc   v ph¶ ® c  x ® b nh li ho kh«ng  æ   b nh Ö m  ¹. i li 3. C«ng chøc  î bè rÝ  ® c  t sang  c«ng ¸ kh¸c  Æc  î b æ   iÖ m   t c  ho ® c  nh chøc  vô  í   ×  ¬ng  i th«   i÷  m i th ® nh ªn  i g chøc  ô  ang  ¶ m   iÖ m.  v® ® nh §i Ò u    Ôn  iÖ m   33. Mi nh chøc  ô ∙ ®¹o  v l nh  C«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  î cÊp  ã  È m   Òn  v l ®¹ ® c  c th quy xem   Ðt    x cho mi Ôn  iÖ m   µ  è rÝ  nh v b t c«ng ¸ kh¸c  t c  kh«ng  ê  Õt  ê   ¹n  æ   iÖ m  rong  ch h th i h b nh t c¸c r ng  îp  tê h sau  ©y: ® 1.  nhu  Çu  Do  c c«ng ¸c   t; 2.  søc  Π Do  kho kh«ng  b¶o  ¶ m; ®
 13. 13 3.  kh«ng  µn  µnh  iÖ m   ô Do  ho th nh v; 4.  v   ¹ m  û  uË nhng  a  Õ n  øc  Þ  ihµnh  û  uË b»ng  ×nh  Do  i ph k l t  ch ® m b th   k l t  h thøc  c¸ch  chøc. §i Ò u    õ  34. T chøc 1.  C«ng chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  in  õ  v l ®¹ x t chøc,  i  µm  n  ö ngê   ph¶ l ®¬ g i  i ® øng  Ç u   ¬  ® c quan  ö  ông  sd c«ng chøc.  ê ® øng  Ç u   ¬  Ng i  ® c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  i  c¸o  ¬  ph¶ b¸o  c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  xem   Ðt   x, quy Õt  nh. ®Þ 2. Trong  ê   ¹n  th ,  Ó   õ  i nhËn  î ®¬n  õ  th i h 01  ¸ng k t kh   ® c  t chøc,  ¬  c quan  ã c thÈ m   Òn  quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  i  ph¶ xem   Ðt  Ó   Õt  nh  Æc  c¸o  x ® quy ®Þ ho b¸o  cÊp  ã  È m  Òn  Õt  nh. c th quy quy ®Þ 3.  ®¬n  õ  Khi  t chøc  a  î chÊp  Ën  ×  ch ® c  thu th c«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  vl ®¹o  Én  i t Õp  ôc  ùc  iÖn  iÖ m   ô, chøc r ® î   iao v ph¶  i t th h nh v  t ¸ch  c g . 4. C«ng chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  v l ®¹ sau  i  õ  kh t chøc  î bè  rÝ  ® c  t c«ng  ¸   tc kh¸c. §i Ò u    ©n  35. Lu chuy Ón  1.  Öc  u©n  Vi l chuy Ón c«ng chøc  î thùc  iÖn  rong  têng  îp    ® c  h t c¸c  r h sau ® ©y:  a)  ùc  iÖn  iÖc  ¨ng  êng,  æ   Th h v t c b sung  cho  ¬  c quan  µ   í , tæ  nh n c   chøc  chÝnh rÞ   chøc  Ýnh rÞ   ∙ hé ,®¬n  Þ  ù  iÖp  Ò   è îng   Êt îng  t , tæ  ch t ­x   i   v s ngh v s l , ch l ®éi  ò  bé,  ng c¸n  c«ng  chøc  Ó   ® b¶o  ¶ m   µn  µnh  iÖ m   ô  î   iao ® ho th nh v ® cg ; b)  ùc  iÖn  iÖc  u©n  Th h v l chuy Ón c¸n  é,  b c«ng chøc  i÷a  rung  ng  µ  g t ¬ v ®Þa  ¬ng,  i÷a  c¬  ph g c¸c  quan,  ngµnh,  lÜnh  ùc  c¸c  c¸c  v theo quy  ¹ch ho . 2. C¸n  é,  b c«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o,  v l nh  qu¶n  ý  éc  i  îng    l thu ®è t quy ®Þnh  ¹  ®i Ó m   d,  ,  kho¶n  § Òu  cña  ti c¸c  a,  ® g  1  i 1  Ph¸p  Önh  öa  æi b æ   l s ® ,  sung  ét  è  i Òu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,  b c«ng  chøc  µy  th ng 29  ¸ng  n¨m  4  2003,  î   ¬  ® c c quan  ã  È m  Òn  Õt  nh  u©n  c th quy quy ®Þ l chuy Ón  Ò   i÷  v g chøc  ô  v l nh  o ¹  c¬  ∙ ®¹ ti c¸c  quan  µ  í , tæ  nh n c   chøc  Ýnh  rÞ tæ  ch t ,  chøc  Ýnh rÞ    ∙  ch t ­x hé , l c îng  ò rang,  i b æ   iÖ m   µo  ¹ch  i ù l v t kh   nh v ng c«ng  chøc  i c¨n  vµo  Þ   ph¶   cø  v t Ý  r c«ng ¸c  µ i chuÈn  iÖp  ô  ña  ¹ch  t v tªu  ngh v c ng c«ng chøc.  ×nh  ù   ñ  ôc  Tr t , th t b æ   iÖ m   µo  ¹ch  ùc  iÖn    iÖc  nh v ng th h nh v chuy Ón  ¹ch  ng quy  nh ¹  iÒu    ®Þ ti§ 22 Ngh Þ   nh  µy. ®Þ n 3. C«ng chøc  î l ©n  ® c  u chuy Ón  Ò   µm  iÖc    ïng  vl v ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  v s v xa,  i g í, h¶ ® ¶o  µ v Öc  dông  chÝnh  b ªn  ii  i  ngo i  i ¸p  c¸c  s¸ch  ®∙ cßn  î hëng  u  i  ® c  m ét  è  Ýnh  s ch s¸ch  khuy Õn  Ých  kh kh¸c  theo  quy  nh  ®Þ chung  ña  µ  í . c Nh n c §i Ò u    Öt  i 36. Bi ph¸   1. C¨n  vµo  cø  yªu  Çu  iÖ m   ô,  c nh v c«ng  ô,  ¬  v c quan  ã  È m   c th quy Òn  qu¶n  ý c«ng  l  chøc  ö  c c«ng  chøc  iÖt  i ® Õ n  µm  iÖc  ã  ê   ¹n    ét  ¬  b ph¸   lv c th i h ë m c quan,  chøc,  n  Þ  . Thê   ¹n  ö  iÖt  im çi  Çn  tæ  ®¬ v kh¸c   i h c b ph¸   l kh«ng  ba  qu¸  n¨m. 2.  Öc  ö  iÖt  i c«ng  Vi cb ph¸   chøc  î thùc  iÖn  rong  têng  îp    ® c  h t c¸c  r h sau ® ©y: 
 14. 14 a)    ã  ÷ng  iÖ m   ô  t  Êt cÊp  Do c nh nh v ®é xu ,  b¸ch  µ   a  Ó   ùc  iÖn  m ch th th h v Öc  iÒu  ng  i® ®é c«ng  chøc;  b)  cã  ÷ng  Do  nh c«ng  iÖc  v chØ  Çn  i¶   Õt rong  ét  ê   ian  Êt  c g i quy t m th i g nh ®Þnh. 3. C«ng chøc  î   ö  iÖt  ichÞu  ù  ©n  ® cc b ph¸   s ph c«ng  c«ng ¸ cña  ¬  t c  c quan,  tæ chøc,  n  Þ   ¬ ® î cö  Õ n.  ¬   ®¬ v n i  c  ® C quan  ö  c c«ng chøc  iÖt  i cã  r   b ph¸   t ¸ch nh Ö m  r¶ ¬ng  µ  i tl v b¶o  ¶ m   quy Òn î  ® c¸c  likh¸c  ña  c c«ng  chøc  iÖt  i b ph¸ . 4.  C«ng  chøc  î   ö  iÖt  i® Õ n  ïng  ® cc b ph¸   v cao,  ïng  ©u,  ïng  b ªn  ii  v s v xa,  i g í, h¶   ¶o  î   ëng  chÝnh  i® ® ch c¸c  s¸ch  ®∙   u  i theo  quy  nh  ®Þ chung  ña  µ  í . c Nh n c M ô c  4 §¸nh gi¸ c« n g  ch øc  §i Ò u    ôc  ch  37. M ®Ý §¸nh  i c«ng  g ¸  chøc  Ó   µm   â  ® l r n¨ng  ùc t ×nh  ,  Õt  l ,  r ®é k qu¶ c«ng  ¸c   t, phÈ m   Êt  o  øc  µm  cø  Ó   è rÝ   ö  ông,  æ   iÖ m,  Ò   ¹ , ®µo  ch ®¹ ® l c¨n  ® b t , s d b nh ® b t  t o   å   ìng  µ  ùc  iÖn  Ýnh  ¹ ,b i d v th h ch s¸ch  i  í  ®è v ic«ng chøc.  §i Ò u    cø  µ r×nh  ù  ¸nh  i   38. C¨n  v t t® g ¸ c«ng  chøc 1.  ®¸nh  i   Khi  g ¸ c«ng chøc,  ¬  c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  i  cø  µo  ph¶ c¨n  v nh Ö m   ô  î ph ©n  i v ® c  c«ng,  Õt  k qu¶  µn  µnh  iÖ m   ô  µ  È m   Êt  o  ho th nh v v ph ch ®¹ ® øc  ña  c c«ng  chøc. 2.  Öc  ¸nh  i c«ng  Vi ® g ¸  chøc  î tæ  ® c  chøc  µng  h n¨m   µ  ùc  iÖn  µo  v th h v cuè   i n¨m theo r×nh  ù  t t sau: c«ng chøc  ù  Ën  Ðt  t nh x c«ng ¸c   Ëp  Ó  ¬ c«ng  t ; t th n i  chøc  µm  iÖc  lv tham   ia  ãp    µ  i  iÕu  ©n  o i  g g ý v gh ph ph l ¹; sau  i  kh tham   kh¶o    ý k Õn  Ën  Ðt ph ©n  o i cña  Ëp  Ó,  ê ® øng  Ç u  ¬  i nh x ,  l ¹  t th ng i  ® c quan  ¸nh  i vµ  ® g ¸  quy Õt  nh  Õp  o i c«ng  ®Þ x l ¹  chøc; th«ng b¸o    iÕn  ¸nh  i ® Õ n   õng  ýk ® g ¸  t c«ng  chøc. 3. C«ng chøc  ã  Òn  î t ×nh  µy,  c quy ® c  r b b¶o u    iÕn  ù  ¸nh  i nhng  l ýk t® g ¸  ph¶   Êp  µnh    iÕn  Õt  uËn  ña  ¬  i ch h ýk kl c c quan  ã  È m  Òn. c th quy 4.  Öc  ¸nh  i c«ng  Vi ® g ¸  chøc  iÖt  i  c¬  b ph¸ do  quan  ö  ông  sd c«ng chøc  thùc  iÖn.  h V¨n  b¶n  ¸nh  i   ® g ¸ c«ng chøc  iÖt  i ® î gö v Ò   ¬  b ph¸   c  i  c quan  ö  iÖt  cb ph¸   Ó  u  µo  å  ¬  i® l v h s c«ng  chøc. 5.  µi iÖu  ¸nh  i   Tl ® g ¸ c«ng  chøc  î  u  i÷ rong  å  ¬  ® cl g t h s c«ng  chøc. §i Ò u    39. §¸nh  i   g ¸ c«ng  chøc ∙ ®¹o l nh  ViÖc  ¸nh  i   ® g ¸ c«ng chøc  i÷  g chøc  ô ∙nh  o  î thùc  iÖn  v l ®¹ ® c  h theo  ©n  ph cÊp qu¶n  ý   l .Ngoµ nh÷ng  cø  ti§ Òu  Ngh Þ   nh  µy,  i ®¸nh  i   i  c¨n  nªu ¹  i 38  ®Þ n kh   g¸ c«ng chøc ∙nh  o  l ®¹ cßn  i c¨n  vµo  Õt  ph¶   cø  k qu¶  ¹   ng  ña  ¬  ho t ®é c c quan,  n ®¬ vÞ  µ r nh Ö m   ña  v t ¸ch  i c c«ng  chøc  i÷  g chøc  ô ∙ ®¹o. v l nh  C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  lý c« n g  c h ø c
 15. 15 §i Ò u    éi  40. N dung  qu¶n  ý c«ng  l  chøc 1. Ban  µnh  µ  chøc  ùc  iÖn  v¨n  h v tæ  th h c¸c  b¶n  quy  ¹ m  ph ph¸p  uËt   i Òu   l ,® lÖ   , quy  Õ,  ©n  Êp  ch ph c qu¶n  ý v Ò   l   c«ng  chøc. 2.  Ëp  L quy  ¹ch   Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ  o ¹o   å   ìng  i  ò  ho , k ho xd v ®µ t , b i d ®é ng c«ng  chøc. 3.  Quy  nh  ®Þ chøc  danh  µ i chuÈn  v tªu  c«ng  chøc.  4. Quy Õt  nh  i ch Õ   ®Þ b ªn  c«ng chøc rong  c¬  t c¸c  quan  µnh  Ýnh  µ  h ch nh ní ë  c  Trung  ng;  ¬ quy  nh  nh  øc  i ch Õ   µnh  Ýnh  éc  y    ®Þ ®Þ m b ªn  h ch thu ñ ban nh ©n  ©n.  d 5.  æ   T chøc  ùc  iÖn  iÖc  th h v qu¶n  ý   ö  ông,  o  ¹o bå dìng  l, s d ®µ t ,  i  c«ng  chøc. 6.  Ban  µnh  h Quy  Õ   Ón  ông,  ©ng  ¹ch   Õ     Ëp  ù. ch tuy d n ng ; ch ®é t s 7.  §¸nh  i   g ¸ c«ng  chøc. 8.  Ø   o,  chøc  ùc  iÖn  Õ    iÒn ¬ng  µ  ch Õ   ,  Ýnh  Ch ®¹ tæ  th h ch ®é t l v c¸c  ®é ch s¸ch  ∙   é,  ® i ng khen  ëng,  û  uË ®èi  í  th k l t  v ic«ng  chøc. 9.  ùc  iÖn  Õ     c¸o  µ  èng  c«ng  Th h ch ®é b¸o  v th kª  chøc. 10. Thanh ra   iÓ m  ra  iÖc  i hµnh  t ,k tv th   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË v Ò   l t  c«ng  chøc. 11.  Ø   o,  chøc  i¶   Õt  iÕu  ¹ ,tè  ®èi  í  Ch ®¹ tæ  g iquy kh n i  c¸o  v ic«ng  chøc. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é  éi  ô  41. Nhi v v quy hc BN v Bé   éi  ô  µ  ¬  N v l c quan  ña  Ýnh  ñ  ùc  iÖn  c Ch ph th h chøc n¨ng qu¶n  ý nhµ  l  ní   Ò   c v c«ng  chøc,  ã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  c nh v v quy h sau  ©y:  ® 1.  ©y  ùng  ù  l Ët   X d d ¸n  u , ph¸p  Önh  Ò   l v c«ng chøc  Ó   Ýnh  ñ r×nh  ® Ch ph t Quèc  é ,ñy  h i   ban  êng  ô  èc  é ; Th v Qu h i 2.  ©y  ùng  r×nh  Ýnh  ñ:  X d t Ch ph phª  duy Öt quy  ¹ch k Õ   ¹ch  ©y  ho ,  ho x dùng  i  ò  ®é ng c«ng  chøc;  Ò   ph ©n  ® ¸n  c«ng,  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý c«ng  l  chøc  µ  v tæng  i ch Õ   µnh  Ýnh  µ  í ; k Õ   ¹ch  o ¹o   å   ìng  i  ò  b ªn  h ch nh n c   ho ®µ t , b i d ®é ng c«ng  chøc;  Õ    iÒn ¬ng  µ  chÝnh  ,  Õ     ∙   é  ch ®é t l v c¸c  s¸ch ch ®é ® i ng kh¸c  i  í   ®è v ic«ng  chøc;  Õ     ch ®é c«ng  chøc  ù  Þ,  Õ     Ëp  ù  µ  v¨n  d b ch ®é t s v c¸c  b¶n  ph¸p  quy  Ò   v qu¶n  ý c«ng  l  chøc;  3.  ©y  ùng r×nh  Ýnh  ñ  Ò   v Ò   ö  ông,  ¸nh  i , ®i Òu  ng,  X d t Ch ph ® ¸n  s d ® g ¸  ®é b æ   iÖ m,  æ   iÖ m  ¹,l ©n  nh b nh li  u chuy Ón, khen  ëng,  û  uËt  th k l c«ng  chøc  µ  ¬  vc cÊu  ¹ch  ng c«ng chøc rong  c¬  t c¸c  quan  µnh  Ýnh  µ  í ; h ch nh n c 4.  ©y  ùng  r×nh  Ýnh  ñ   X d t Ch ph quy  nh  nh  øc   i ch Õ   µnh  ®Þ ®Þ m b ªn  h chÝnh  éc  y  thu ñ ban  ©n  ©n  tØnh,  µnh  è rùc  éc  nh d c¸c  th ph t thu Trung  ng;  ¬ 5. Quy Õt  nh  iÖc  iao  ®Þ v g chØ i b ªn  Õ   µnh  Ýnh  tªu  i ch h ch cho  Bé,  ¬  c¸c  c quan  ngang  é,  ¬   B c quan  éc  Ýnh  ñ   thu Ch ph theo  y  ñ quy Òn   ña  ñ   íng  c Th t Ch Ýnh  ñ;  ph 6. Ban  µnh  h c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v chøc danh, i chuÈn  iÖp  ô    tªu  ngh v c¸c ng¹ch c«ng chøc;  ban  µnh  h Quy  Õ   Ón  ông,  ch tuy d Quy  Õ   ©ng  ¹ch  ch n ng c«ng  chøc;
 16. 16 7. Qu¶n  ý  Ò   è îng chÊt îng b æ   iÖ m   ¹ch x Õp ¬ng  µ  ©ng  l v s l ,  l ,  nh ng ,  l vn bËc ¬ng  ng¹ch  l c¸c  c«ng  chøc cao  Êp;  chøc  i n ©ng  ¹ch  c tæ  th   ng chuyªn  i   v ªn cao  Êp  µ  c v chuyªn  i chÝnh  v ªn  cho c«ng  chøc;  iÓ m   ra g ¸m  t  kú  i k t ,  i s¸ c¸c  th   tuyÓn  µ  in ©ng  ¹ch  c¸c  é,  ¬  v th   ng do  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,  y  ñ ban  ©n  ©n  tØnh,  µnh  è  rùc  éc  nh d c¸c  th ph t thu Trung  ng  chøc;  ¬ tæ  cÊp  iÊy  g chøng  Ën  ¹ch  nh ng chuyªn  i cao  Êp  µ  ¹ch  v ªn  c v ng c«ng  chøc chuyªn  ngµnh ¬ng  ¬ng  í  ¹ch  t ® v ing chuyªn  i cao  Êp; v ªn  c 8. Quy  nh  Ò   Ëp  å  ¬,  ®Þ v l h s qu¶n  ý  å  ¬;  è  iÖu  lh s s h c«ng chøc;  iÕu  ph c«ng  chøc;  Î vµ  Õ     eo  Î cña  th   ch ®é ® th   c«ng  chøc; 9.  æ   T chøc  èng  ®éi  ò  th kª  ng c«ng  chøc rong  ní ; t c¶  c 10. Thanh  ra k Ó m   ra  iÖc  ùc  iÖn  quy  nh  ña  µ   í v Ò   t ,  i tv th h c¸c  ®Þ c Nh n c  c«ng  chøc rong  c¬  t c¸c  quan  µnh  Ýnh  µ  í    rung  ng  µ  a  ¬ng; h ch nh n c ë t ¬ v ®Þ ph 11.  i quy Õt  kh Õu  ¹ ,tè  ®èi  í  Gi¶   c¸c  i n i   c¸o  v ic«ng  chøc  theo  ©n  Êp  µ  ph cv theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË v Ò   iÕu  ¹ ,tè  . l t  kh n i  c¸o §i Ò u  42. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é,  ¬  v v quy h c B c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ thu Ch ph C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph (sau  ©y  ä t¾t  ® g i  l   é)  ã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  µ B c nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Qu¶n  ý v Ò   è îng   Êt îng   Ón  ông,  ö  ông,  æ   iÖ m,  iÒu  l   s l , ch l , tuy d sd b nh ® ®éng,  u©n  l chuy Ón,  ¸nh  i , x Õp ¬ng  µ  ©ng  Ëc ¬ng  i  í   ® g ¸  l vn bl ®è v i c«ng chøc  tõ  ¹ch  ng chuyªn  i chÝnh  µ ¬ng  ¬ng rë  èng; v ªn  vt ® t xu 2.  æ   T chøc  iÖc  Ón  ông  µ  o ¹o  å dìng  v tuy d v ®µ t b i  c«ng chøc  Bé  rùc  do  t t Õp  i qu¶n  ý l; 3.  æ   T chøc  Ón  ông,  tuy d qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d c«ng  chøc  ù  Þ   d b theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  uËt l; 4.  Giao chØ i b ªn  Õ   i  í  c¬  tªu  i ch ®è v ic¸c  quan  µnh  Ýnh  µ  í   Bé  h ch nh n c do  t ùc iÕp  rt qu¶n  ý l; 5.  ùc  iÖn  iÖ m   ô,  Òn  ¹n  ña  é   Th h nh v quy h c B qu¶n  ý  ¹ch  l ng c«ng chøc  chuyªn  µnh  ng quy  nh  ¹  iÒu  Ngh Þ   nh  µy  i  í   ng¹ch  ®Þ ti § 44  ®Þ n ®è v i c¸c  c«ng  chøc chuyªn  µnh  Bé  ng do  qu¶n  ýl; 6.  æ   T chøc  in ©ng  ¹ch  i  í  ng¹ch  th   ng ®è v ic¸c  c«ng  chøc ¬ng  ¬ng  ¹ch  t ® ng chuyªn  i t ë  èng  v ªn r xu theo  quy  nh; ®Þ 7.  æ   T chøc  ùc  iÖn  Õ    iÒn ¬ng  µ  ch Õ     Ýnh  th h ch ®é t l v c¸c  ®é ch s¸ch  ∙   ®i ngé  kh¸c  i  í  ®è v ic«ng  chøc  éc  é; thu B 8.  ùc  iÖn  Th h c«ng ¸c  t khen  ëng,  û  uËt  i  í   th k l ®è v i c«ng  chøc  Æc  Ò   ho ® nghÞ  Êp  ã  È m  Òn  c c th quy khen  ëng,  û  uËt theo  th kl   quy  nh; ®Þ 9.  æ   T chøc  èng  vµ  c¸o  èng  c«ng  th kª  b¸o  th kª  chøc  theo  quy  nh; c¸c  ®Þ 10.  íng  Én,  H d thanh ra   iÓ m  ra  iÖc  i hµnh  quy  nh  ña  µ  t ,k tv th   c¸c  ®Þ c Nh ní   i  í  c ®è v ic«ng chøc  éc  ¹ m  i qu¶n  ý cña  é,  µnh; thu ph v   l  B ng 11.  i  Õt  iÕu  ¹ , tè  Gi¶ quy kh n i   c¸o  i  í   ®è v i c«ng chøc theo  ©n  Êp  µ  ph c v theo  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË v Ò   iÕu  ¹ ,tè  . l t  kh n i  c¸o §i Ò u  43. Ph ©n  c«ng c¬  quan qu¶n l  ng¹ch c«ng chøc chuyªn  ý ngµnh
 17. 17 C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é   B sau  ©y  î ph ©n  ® ® c  c«ng qu¶n  ý  ng¹ch  l c¸c  c«ng  chøc chuyªn  µnh: ng 1.  é  éi  ô  B N v qu¶n  ý c¸c  ¹ch  l   ng c«ng  chøc  chuyªn  µnh  µnh  Ýnh,  ¬  ng h ch c y Õu; 2.  é   µi  Ýnh  B T ch qu¶n  ý  l c¸c  ¹ch  ng c«ng chøc chuyªn  µnh  Õ   ¸n   ng k to , thu Õ,  iÓ m  ¸n   i quan,  ù r÷ k to , h¶   d t; 3. Ng ©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Na m  qu¶n l  ng¹ch c«ng chøc chuyªn  ý ngµnh  ©n  µng; ng h 4.  Thanh ra  µ  í   t Nh n c qu¶n  ý ng¹ch  l  c«ng  chøc  chuyªn  µnh  ng thanh ra t; 5.  é    B T ph¸p  qu¶n  ý ng¹ch  l  c«ng  chøc  chuyªn  µnh   ng tph¸p; 6.  é  B N«ng  iÖp  µ  t tiÓn  ngh v Ph¸  r n«ng th«n  qu¶n  ý c¸c  ¹ch  l   ng c«ng  chøc  chuyªn  µnh  ng n«ng  iÖp,  © m  iÖp  µ  û î; ngh l ngh v thu li 7.  é   u  Ýnh,  Ôn  B B ch Vi th«ng qu¶n  ý ng¹ch  l  c«ng chøc chuyªn  µnh  u  ng b chÝnh,  iÔn  v th«ng. §i Ò u  44.  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Nhi v v quy h c B qu¶n  ý ng¹ch  l  c«ng chøc  chuyªn  µnh ng C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é   B qu¶n  ý  ng¹ch  l c¸c  c«ng chøc chuyªn  µnh  ng cã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  nh v v quy h sau  ©y: ® 1.  ©y  ùng i chuÈn  iÖp  ô  ng¹ch  X d tªu  ngh v c¸c  c«ng chøc chuyªn  µnh  ng ® Ó   é  éi  ô  èng  Êt  B N v th nh ban  µnh; h 2. Quy  nh  é dung  i tuyÓn,  i n ©ng  ¹ch  ng¹ch  ®Þ n i  th   th   ng c¸c  c«ng chøc  chuyªn  µnh;  ng 3.  ©y  ùng  Õ   ,  Ýnh  X d ch ®é ch s¸ch  i  í   ®è v i c«ng chøc chuyªn  µnh  Ó   ng ® Bé  éi  ô r×nh  Ýnh  ñ; N vt Ch ph 4.  Quy  nh  é   ®Þ n i dung,  ¬ng r×nh ph¬ng  ch t ,  thøc  µ  chøc  o ¹o   å   v tæ  ®µ t , b i dìng  c«ng chøc  ng¹ch  c¸c  c«ng chøc chuyªn  µnh; ng 5.  æ   T chøc  i n ©ng  ¹ch  µ  Êp  iÊy  th   ng vc g chøng  Ën  ¹ch  i  í     nh ng ®è v i c¸c ng¹ch c«ng chøc chuyªn  µnh ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn  i chÝnh  î g   v ªn  ® c  iao qu¶n  ý l; 6.  èi  îp  í   é   éi  ô  chøc  i n ©ng  ¹ch  i  í   ng¹ch  Ph h v i B N v tæ  th   ng ®è v i c¸c  c«ng  chøc  chuyªn  µnh ¬ng  ¬ng  ¹ch  ng t ® ng chuyªn  i cao  Êp  î   iao  v ªn  c ® cg qu¶n  ý l. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  y  45. Nhi v v quy h c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  µnh  th phè rùc  éc  t thu Trung  ng ¬ Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  µnh  è rùc  éc  th ph t thu Trung  ng  ¬ (sau  ©y  ä   ® gi t¾t  µ U û   l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)  ã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  c nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Qu¶n  ý v Ò   è îng   Êt îng   Ón  ông,  ö  ông,  æ   iÖ m,  iÒu  l   s l , ch l , tuy d sd b nh ® ®éng,  u©n  l chuy Ón,  ¸nh  i , x Õp ¬ng  µ  ©ng  Ëc ¬ng  i  í   ® g ¸  l vn bl ®è v i c«ng chøc  tõ  ¹ch  ng chuyªn  i chÝnh  µ ¬ng  ¬ng rë  èng; v ªn  vt ® t xu 2. Quy Õt  nh  ®Þ chØ i b ªn  Õ   c¬  tªu  i ch c¸c  quan  µnh  Ýnh  éc  y    h ch thu ñ ban nh ©n  ©n  Êp  d c tØnh;
 18. 18 3.  æ   T chøc  iÖc  Ón  ông,  o  ¹o bå dìng  v tuy d ®µ t ,  i  c«ng chøc theo    quy ®Þnh; 4.  æ   T chøc  i tuyÓn,  ö  ông  µ  th   sd v qu¶n  ý  l c«ng chøc  ù  Þ   d b theo    quy ®Þnh; 5.  æ   T chøc  iÖc  in ©ng ªn  ¹ch  sù chuyªn  i vµ  ng¹ch ¬ng  v th   l ng c¸n  ,  v ªn  c¸c  t ® ¬ng kh¸c  theo  quy  nh; ®Þ 6.  æ   T chøc  ùc  iÖn  Õ    iÒn ¬ng  µ  ch Õ     Ýnh  th h ch ®é t l v c¸c  ®é ch s¸ch  ∙   ®i ngé  kh¸c  i  í  ®è v ic«ng  chøc  éc  y  thu ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 7.  ùc  iÖn  Th h c«ng ¸c  t khen  ëng,  û  uË ®èi  í   th k l t  v i c«ng chøc theo  È m   th quy Òn  Æc   Ò   Þ   Êp  ã  È m   ho ® ngh c c th quy Òn  khen  ëng,  û  uË theo    th k l t  quy ®Þnh; 8.  ùc  iÖn  èng  vµ  c¸o  èng  c«ng  Th h th kª  b¸o  th kª  chøc  theo  quy  nh; c¸c  ®Þ 9. Thanh ra   iÓ m   ra  iÖc  i hµnh  quy  nh  ña  µ   í ®èi  í  t ,k tv th   c¸c  ®Þ c Nh n c  vi c«ng  chøc rong  c¬  t c¸c  quan  µnh  Ýnh  éc  y  h ch thu ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh; 10.  i  Õt  iÕu  ¹ , tè  Gi¶ quy kh n i   c¸o  i  í   ®è v i c«ng chøc theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uËt v Ò   iÕu  ¹ ,tè  . l   kh n i  c¸o §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ¬  46. Nhi v v quy h c c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc C¬  quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  c nh v v quy h sau  ©y:  ® 1.  æ   T chøc  ùc  iÖn  ch Õ   ,  Ýnh  th h c¸c  ®é ch s¸ch  ña  µ  í ®èi  í  c Nh n c  v ic«ng  chøc; 2.  è   rÝ ph ©n  B t ,  c«ng  iÖ m   ô  µ  iÓ m   ra  iÖc  ùc  iÖn  iÖ m   ô  nh vvk tv th h nh v cña  c«ng  chøc; 3.  Ò   Êt  í   ¬  § xu v i c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  yªu  Çu  c¸c  c v Ò   Ón  ông,  æ   iÖ m,  ©ng  ¹ch chuy Ón  ¹ch ®iÒu  ng,  iÖt  tuy d b nh n ng ,  ng ,  ®é b ph¸ ,®µo ¹o   å   ìng  i  í  i  t ,b i d ®è v ic«ng chøc rong  ¬  t c quan; 4.  §¸nh  i   g ¸ c«ng  chøc  éc  Òn  ö  ông  thu quy sd theo  quy  nh; ®Þ 5.  è   rÝ g B t ,  iao  iÖ m   ô,  íng  Én,  Ën  Ðt ®¸nh  i ®èi  í   nh vh d nh x ,  g ¸  v i c«ng  chøc  ù  Þ; db 6.  ùc  iÖn  Th h khen  ëng,  û  uËt  th kl c«ng chøc  theo  È m   Òn  Æc   th quy ho ® Ò   Þ  Êp  ã  È m  Òn  ngh c c th quy khen  ëng,  û  uËt theo  th kl   quy  nh; ®Þ 7.  èng  vµ  c¸o  ×nh  ×nh  i  ò  Th kª  b¸o  t h ®é ng c«ng  chøc  éc  Òn  thu quy qu¶n  l  ý cho  ¬  c quan qu¶n  ý c«ng  l  chøc  Êp r theo  c t ªn  quy  nh; ®Þ 8.  i quy Õt  iÕu  ¹ ,tè  ®èi  í  Gi¶   kh n i  c¸o  v ic«ng  chøc  éc  ¹ m  i c¬  thu ph v   quan. §i Ò u    47. Qu¶n  ý hå  ¬  l   s c«ng chøc C¬  quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ã r nh Ö m   Ëp  å  ¬  µ u  i÷  å  ¬    c t ¸ch  i l h s v l g h s c¸ nh ©n  ña  c c«ng  chøc.  äi  iÔn  iÕn rong  Md b t qu¸ r×nh  t c«ng ¸ cña  t c  c«ng chøc  tõ  i ® î   Ón  ông,  æ   iÖ m   Õ n  i th«   µm  iÖc  Ò u  i ® î  u  µo  kh   c tuy d b nh ® kh   i l v ® ph¶   c l v hå  ¬  s c«ng  chøc. ViÖc  Ëp qu¶n  ý  µ u  i÷  å  ¬  l ,  l v l g h s c«ng  chøc  ùc  iÖn  th h theo  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý l.
 19. 19 C h ¬ n g  V §i Ò u  k h o ¶ n  thi h µ n h §i Ò u    Öu  ùc  ihµnh  48. Hi l th   1. Ngh Þ   nh  µy  ã  iÖu  ùc  i hµnh  ®Þ n ch l th   sau  ngµy,  Ó   õ  µy  ¨ng  15  k t ng ® C«ng  b¸o  µ  v thay  Õ   th Ngh Þ   nh  è  ®Þ s 95/1998/N§­CP   µy  th ng 17  ¸ng  n¨m   11  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ón  ông,  ö  ông  µ  c Ch ph v tuy d sd v qu¶n  ý c«ng  l  chøc  µ  v NghÞ   ®Þnh  è  s 56/2000/N§­CP   µy  th ng 12  ¸ng  n¨m   10  2000  ña  Ýnh  ñ   öa  c Ch ph s ® æi kho¶n  § Òu  NghÞ   nh  è  2  i 6  ®Þ s 95/1998/N§­CP   µy  th ng 17  ¸ng  n¨m   11  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ón  ông,  ö  ông  µ  c Ch ph v tuy d sd v qu¶n  ý c«ng  l  chøc.   §i Ò u    49. Tr¸ch  iÖ m   íng  Én  ihµnh nh h d th   1.  é   r ng  é   éi  ô  ã  r B të B N v c t ¸ch  iÖ m   íng  Én  i hµnh  nh h d th   Ngh Þ   nh  ®Þ nµy.  2.  ¬   C quan  ã  È m  Òn  ña  chøc  Ýnh rÞ  cø  quy  nh  c th quy c tæ  ch t c¨n  c¸c  ®Þ ti Ngh Þ   nh  µy  íng  Én  dông  i  í c¸c  ¬   ¹  ®Þ n h d ¸p  ®è v i  c quan  éc  chøc  thu tæ  chÝnh rÞ   chøc  Ýnh rÞ   ∙ hé . t , tæ  ch t ­x   i §i Ò u   Tr¸ch  iÖ m   ihµnh  50.   nh th   C¸c  é   ëng,  ñ   ëng   ¬   B tr Th tr c quan   ngang   é,  ñ   ëng   ¬   B Th tr c quan  thuéc  Ý nh   ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  © n   ©n   tØnh, thµnh  è  ùc  nh d c¸c    ph tr thuéc  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Ngh Þ   nh   µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2