Nghị định 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
61
lượt xem
3
download

Nghị định 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  12/1999 N §­C P  n g µ y  06 th¸ng  n¨ m  1999 c 3  V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  l s ë  h ÷ u  c«n g  n g hi Ö p ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  ËtD © n   ù  µy  th¸ng10  cø  lu   s ng 28    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; § Ó   ©ng  n cao  Öu  ùc b¶o  é  Òn  ë  ÷u  hi l   h quy s h c«ng  nghiÖp  ña      c c¸c tæ chøc,c¸ nh©n,     b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  Ýnh  ¸ng  ña  êi tiªudïng,gãp  v quy v l i ch ® c ng       phÇn  èng  ch s¶n  Êt,bu«n    µng    µ  xu   b¸n h gi¶v gian lËn th ng  ¹i;    ¬ m Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I c¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      Ých  Ëtng÷  1. Gi¶ith thu   C¸c  Ëtng÷  thu   trong NghÞ   nh  µy  îchiÓu      ®Þ n ®  nh sau: 1. "§èit ng  ë  ÷u     î s h c«ng  nghiÖp" ® îc hiÓu  µ:s¸ng  Õ,       l  ch gi¶iph¸p  ÷u  h Ých,  Óu  ki d¸ng  c«ng  nghiÖp, nh∙n  Öu  µng    hi h ho¸ (bao  å m   nh∙n  Öu  g c¶  hi dÞch  ô),tªngäixuÊtxø  µng  v     h ho¸. 2. "Chñ  ë  ÷u    s h c«ng nghiÖp" ® îchiÓu  µ:chñ       l  v¨n b»ng b¶o  é, chñ  ë  h  s h÷u  ¨ng  ý  èc  Õ  ® k qu t nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸,hoÆc   êi ® îc chuyÓn    ng     giao  îp h  ph¸p  Òn  ë  ÷u  quy s h c«ng nghiÖp  i  íi®èi îng  ë  ÷u  ®è v   t s h c«ng  nghiÖp  ang  ® ® îcb¶o  é.   h 3."V¨n b»ng      b¶o  é" ® îchiÓu  µ:B»ng  c  Òn  h    l  ®é quy s¸ng  Õ,  ch B»ng  c ®é quyÒn    gi¶iph¸p  ÷u  ch,  h Ý B»ng  c  ®é quyÒn  Óu  ki d¸ng c«ng nghiÖp, GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k nh∙n hiÖu  µng    Êy    h ho¸,Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd tªngäixuÊtxø  µng      h ho¸. 4.“YÕu  èviph¹m”  îchiÓu  µ:   t    ®  l  ­ D Êu   Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ù g©y  Ç m   Én  íinh∙n  Öu  µng      hi tr   t t  nh l v  hi h ho¸, tªngäixuÊtxø  µng    ang  îcb¶o  é;     h ho¸ ® ®  h  ­ D Êu   Öu,chØ  Én    ¹m    hi   d viph quy  nh  Ò   ®Þ v chØ  Én  d b¶o  é  Òn  ë  h quy s h÷u  c«ng  nghiÖp,nghÜa  ô  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp;  
 2. 2 ­  é   Ën  B ph s¶n  È m,  ph s¶n  È m   ph hoÆc  quy  ×nh  tr s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph ®ång  Êt víi é  Ën  nh     ph s¶n  È m,  b ph s¶n  È m   ph hoÆc  quy  ×nh s¶n  Êt ®ang  tr   xu   ® îcb¶o  é  µs¸ng chÕ,      h l    gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý  ­ Bé   Ën    ph s¶n  È m,  ph s¶n  È m   ã  ×nh  ph ch d¸ng bªn  µi lµ kiÓu  ngo     d¸ng  c«ng nghiÖp hoÆc   ã  c chøa  ét  m hoÆc     é  Ën  µ thµnh  Çn  ¹od¸ng  c¸c b ph l  ph t  c¬  b¶n  ña  Óu  c ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  ang  îcb¶o  é. ® ®  h §i Ò u    ¹m    i t ng ¸p dông 2. Ph vi,  î     ®è 1. NghÞ   nh   µy    ®Þ n quy  nh  ô  Ó    µnh      ¹m,  ×nh  ®Þ c th c¸c h vi vi ph h thøc,   møc,  ñ tôcvµ  Èm  Òn xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  th     th quy   ph     h ch trong lÜnh  ùc      v b¶o hé  µ  v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ë  ÷u  l  n   s h c«ng  nghiÖp. 2.  äi  chøc, c¸  ©n  ã  µnh    è    M tæ    nh ch vi c ý hoÆc   ý    ¹m      v«  vi ph c¸c quy ®Þnh  Ò   v b¶o  é  µ  h v qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ë  ÷u  l  n   s h c«ng  nghiÖp  a  n   ch ®Õ møc   ph¶i truy cøu     tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  u   Þ   ö  ¹ttheo    h s ®Ò b x ph   Ph¸p  Önh  ö   ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh  µ  h ch v NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi cã  µnh      ¹m  hµnh  Ýnh     n   h vi vi ph   ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  é  µ  h v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ë  ÷u  l  n   s h c«ng  nghiÖp  trong l∙nhthæ  ­    n íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   òng  Þ   ö  ¹ttheo    ho x∙ h   ngh Vi   c b x ph   NghÞ   nh   ®Þ nµy  õ tr ng  îp    Òu  c quèc  Õ  ªnquan  µ   Öt Nam   ý  Õt  tr   ê h c¸c §i í   t li   m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c.   §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c    ông    ×nh  t ¸p d c¸ch thøc xö  ¹t,   ph   møc  ¹t ph 1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h viviph h ch trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp, tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m     viph ph¶ibÞ   dông  ét    ¸p  m trong hai h×nh     thøc  xö  ¹tchÝnh:c¶nh    ph     c¸o hoÆc   ¹ttiÒn. ph         ¹tc¶nh    îc¸p dông  i víi êng  îp v«      ¹m; viph¹m  á,  Ph   c¸o ®     ®è     tr h   ý viph     nh   lÇn  u   µ  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ. ®Ç v c t ti   nh      Trong  êng  îp  ¹ttiÒn,møc   ¹ttiÒn  tr h ph     ph   ph¶it ng   ¬ øng  íitÝnh  Êt, v  ch   møc    ña  µnh      ¹m. Trêng  îp viph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×    ®é c h viviph   h    ct ti   nh th ¸p dông møc   ¹tthÊp  ¬n  ng  ph   h nh kh«ng  íimøc   èithiÓu  ña  d  t  c khung  ¹ttiÒn. ph     Trêng  îp viph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  × ¸p dông  h    ct ti     th     møc  ¹tcao  ¬n  ng  ph   h nh kh«ng  ît   v   møc  èi a  ña  qu¸ t   c khung  ¹ttiÒn. ® ph   2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,    ©n,  chøc    ¹m       t ch   ®é viph c¸ nh tæ  viph cßn bÞ    ông  ét  ¸p d m hoÆc  c¸ch×nh     thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y:  ®© a)  íc cã  êih¹n  T   th   hoÆc  kh«ng  êih¹n  Òn  ö  ông  Êy  Ðp  th   quy sd gi ph kinh  doanh  hoÆc   Êy phÐp  ¹t®éng  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  gi   ho   d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp; b) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch 3.KÌm    theo c¸ch×nh     thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ph   ®Þ t  i 1  kho¶n  §iÒu  2  nµy,trong tõng  êng  îp cô  Ó  chøc,c¸ nh©n    ¹m      tr h   th tæ     viph cßn  ã  Ó  Þ     c th b ¸p dông  ét  m hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p sau:   a)  éc  ¹  á    Õu  è viph¹m    Bu lo i c¸c y b t    trªns¶n  È m   µng    ¬ng  Ön ph h ho¸,ph ti   kinh doanh;buéc    Ýnh      c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; buéc  ùc hiÖn  tinsail g ra viph   th   c¸c nghÜa  ô  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp; buéc      bæ sung    c¸c chØ   Én  Ò   ë  ÷u  d vsh c«ng  nghiÖp;
 3. 3 b)  éc    û  Ët phÈ m   Bu tiªuhu v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ã  ¹icho   î   c h  søc  Îcon  êi; kho   ng c)Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra. ViÖc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  b   ê thi     viph h ch trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v sh c«ng nghiÖp  îctiÕn hµnh  ®    theo nguyªn t¾c      tho¶ thuËn  ÷a bªn  ©y    Öt   gi   g ra thi   h¹ivµ    bªn  Þ   Öth¹i  èi víinh÷ng  Öth¹ivÒ   Ët chÊt do    ¹m  µnh  b thi   .§     thi     v     vi ph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp  ©y  cã    Þ ®Õ n   g ra  gi¸tr   1.000.000  ®ång  µ     kh«ng  ùtho¶ thuËn  îcth× møc  åith ng  ngêicã  Èm   m c¸cbªn  t    ®   b   ê do    th quyÒn  ö  ¹tquyÕt  nh,  ÷ng  Öth¹icã    Þ trªn1.000.000  ng  x ph   ®Þ nh thi     gi¸tr     ®å n Õu    c¸c bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îcth×    Õt  t  thu ®   gi¶iquy theo  ñ tôc tè tông  ©n   th       d sù. C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t bæ   x ph   sung  µ  v c¸c  Ön  bi ph¸p quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c kho¶n    §iÒu  µy  îc¸p dông  2, 3  n ®    trong tr ng  îp cÇn  Õtnh»m   iÖt®Ó   ö   ê h   thi   tr   x lý vi ph¹m,  ¹  õ nguyªn  ©n,  iÒu  Ön  Õp  ôc vi ph¹m  µ  ¾c  ôc     lo i   tr nh ® ki ti t     v kh ph hËu  qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ë  ÷u  do    h ch v s h c«ng  nghiÖp  ©y  g ra. §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 4. Th   x ph 1. Thêi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong  Ünh  ùc  ë  ÷u  l v s h c«ng  nghiÖp  µ m ét  l  n¨m  Ó   õ ngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m. §èivíihµnh      k t  th   h viviph       vis¶n xuÊt,kinh    doanh  µng  h ho¸    ¹m  Ò   vi ph v nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸,tªn gäi xuÊt xø        hµng  ho¸,kiÓu    d¸ng c«ng  nghiÖp  ang  îc b¶o  é  ×  êihiÖu  ö  ¹tlµ ® ®  h th th   x ph     hain¨m  Ýnh  õ ngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m. N Õ u       êih¹n  ãitrªn   t t  th   h viviph   qu¸ c¸c th   n     th× tæ    chøc,c¸nh©n  ∙  ùc hiÖn  µnh      ¹m     ® th   h viviph kh«ng  Þ  ö  ¹t, ng  ã  b x ph   nh c thÓ  Þ     ông  Ön  b ¸p d bi ph¸p  éc    û  Ët phÈ m,  µng      ¹m  ©y  ¹i bu tiªuhu v   h ho¸ viph g h  cho søc  Îcon  êi.  kho   ng   2.§èivíi   ©n  ùc hiÖn  µnh      ¹m        nh c¸ th   h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  é  Òn   h quy së  ÷u  h c«ng  nghiÖp  µ   Þ   ëi tè,truy tè vÒ   éilµm  µng    m b kh         t   h gi¶,bu«n    b¸n hµng    gi¶ hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô      Ðt xö  c quy ®Þ ® v ¸n ra x   theo  ñ tôc tè tông  ×nh  th       h sù, sau    ã  Õt  nh  nh    ®ã c quy ®Þ ®× chØ   iÒu    ® tra hoÆc   nh  ®× chØ   ô  th× v ¸n    thêihiÖu  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ ba    x ph   ch l   th¸ng kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  nh     t  c quy ®Þ ®× chØ  ãitrªn. n  3. N Õ u     trong thêih¹n      quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy  µ   chøc, ®Þ ti     1,2  n m tæ    c¸nh©n    ¹m  ùc hiÖn  µnh      ¹m  íivÒ   ë  ÷u    viph th   h viviph m   s h c«ng  nghiÖp  × bÞ   th   xö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m, trong ®ã   êihiÖu  ö  ¹t® îctÝnh  õ ngµy  ph   t h viviph     th   x ph     t  thùc hiÖn    ¹m  íi.   viph m N Õu   trong thêih¹n      quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy  µ   chøc,c¸ ®Þ ti     1, 2  n m tæ     nh©n    ¹m  è  ×nh  èntr¸nh, viph c t tr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× thêihiÖu  ö  ¹t® îc tr   x ph       x ph     tÝnh  õngµy  chøc,c¸nh©n  Ê m     µnh    èntr¸nh, t  tæ     ch døt h vitr    c¶n  ë. tr C h ¬ n g  II C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  p h ¹t
 4. 4 §i Ò u  5. Hµnh      ¹m  vi vi ph quy  nh   Ò   ñ  ôc  ®Þ v th t x¸c  Ëp, thùc  Ön  l  hi quyÒn  ë  ÷u  s h c«ng nghiÖp  µ  ñ  ôc xin cÊp  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô  i v th t     ph ho   d v ®¹   diÖn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i    ®è víi chøc,c¸nh©n  ã  ét   tæ     c m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a)  Õn  µnh  ñ  ôc  Ti h th t x¸c  Ëp  l quyÒn,  ùc  Ön  th hi quyÒn   ë  ÷u  sh c«ng  nghiÖp    Èn  ®Ó l tr¸nhhoÆc   ùc hiÖn    µnh      th   c¸c h vitrong c¸c lÜnh  ùc     v kh¸c bÞ    ph¸p luËtcÊ m      hoÆc   ¹n  Õ; h ch b)  Õn  µnh  ñ  ôc  Ti h th t x¸c  Ëp  l quyÒn,  ùc  Ön  th hi quyÒn   ë  ÷u  sh c«ng  nghiÖp nh»m   ôc  ch  ¹nh tranh kh«ng  µnh m¹nh,®éc  Òn, khèng  Õ   m ®Ý c     l    quy   ch thÞ  êng  ét  tr m c¸ch  Êt  îp  b h ph¸p,thñ    i  îng  ë  ÷u    tiªu®è t s h c«ng  nghiÖp, h¹n    chÕ   hoÆc     Ñp  ¹m    thu h ph vib¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp  ña  êikh¸c, c ng     lîdông    i hoÆc   ¹ thÊp  tÝn  ¬ng  ¹icña  ¬  ë  h  uy  th m  c s kinhdoanh    kh¸c; c) Cung  Êp      c c¸c th«ng    tin,chøng  sailÖch  cø    trong thñ tôc khiÕu  ¹ivÒ       n  quyÒn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp. 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸nh©n  ã  ét    c m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Söa  ÷a,tÈy xo¸,gi¶m¹o      ch         v¨n b»ng  b¶o  é,giÊy chøng  Ën  Ò     h    nh v b¶o hé  quyÒn  ë  ÷u  sh c«ng  nghiÖp  ng  a  n   nh ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù; s b) Gi¶  ¹o  Êy  ê,gian dèitrong thñ tôc xin cÊp, gia h¹n,söa  æi    m gi t                ® v¨n b»ng b¶o  é, ®Ò   Þ  h  ngh phª  Öt,®¨ng  ý  îp ®ång  duy   kh  chuyÓn  giao quyÒn  ë    s h÷u c«ng  nghiÖp, xin cÊp  x¨ng     li­ kh«ng  ù nguyÖn  ng  a  n   t  nh ch ®Õ møc     truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s c) Gi¶  ¹o  Êy  ê,gian  èi trong thñ  ôc xin cÊp, gia h¹n  Êy    m gi t   d    t       Gi chøng  nhËn    Tæ chøc  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp, ThÎ Ng êi ®¹idiÖn  ë        s h÷u  c«ng  nghiÖp  ng  a  n   nh ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   kinh doanh  õ1  n   th¸ng®èi víi     t   ®Õ 3       c¸c hµnh    viquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    õ 3  n   th¸ng ®èi víic¸c hµnh    1; t   ®Õ 6         viquy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  µy;   i 2  n b)  Þch    Êy  ê tµiliÖu,v¨n b»ng  T thu gi t        b¶o  é, giÊy  h  chøng  Ën  nh b¶o  é  h quyÒn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  Þ   öa  ÷a  b s ch hoÆc     ¹o  i  íic¸c hµnh    gi¶ m ®è v     vi quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 2  n  c) TÞch        thu v¨n b»ng b¶o  é, giÊy  h  chøng  Ën  ∙  Êp  nh ® c cho  chøc,c¸ tæ     nh©n  ã    µnh    c c¸ch viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t    i a,b  1  n §i Ò u 6. Hµnh      ¹m  vi vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v chØ   Én  d b¶o  é  Òn  ë  h quy s h÷u  c«ng nghiÖp    1.C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ  ph      500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i   ®è   víi chøc,c¸nh©n  ã  ét   tæ     c m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) ChØ   Én    Ó  chØ  Én  íid¹ng  ý  Öu) vÒ   ñ  ë  ÷u  d sai(k c¶  d d  k hi   ch s h c«ng  nghiÖp;
 5. 5 b) ChØ   Én    Ó  chØ   Én  íid¹ng  ý  Öu) vÒ   Öc  d sai(k c¶  d d  k hi   vi s¶n  È m,  ph dÞch  ô  ã  Õu  è® îcb¶o  é  Òn  ë  ÷u  vcy t    h quy s h c«ng  nghiÖp; c)  ö   ông  Sd nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸,tªn gäi xuÊt  hµng      xø  ho¸,kiÓu    d¸ng  c«ng nghiÖp  kh«ng  ng    É u   ∙  îc ®¨ng  ý  ng  ®ó nh m ®®  k nh chØ   Én  d r»ng nh∙n  hiÖu  µng  ãa, tªngäixuÊt xø  µng    Óu  h h      h ho¸,ki d¸ng  c«ng nghiÖp    ∙  îc ®ã ® ®   ®¨ng  ý  k b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp; d) ChØ   Én     Ò   Öc  d sai v vi s¶n  È m   îc s¶n  Êt,dÞch  ô  îc thùc ph ®  xu   v®    hiÖn  theo li ¨ng;  x ­ e) ChØ   Én    Ò         d saiv t¸cgi¶ s¸ng  Õ,    ch gi¶iph¸p  ÷u  ch, kiÓu  hÝ  d¸ng c«ng  nghiÖp. 2. C¶nh c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  ®å ®èi víi chøc,c¸nh©n  ã  ét     tæ     c m trong c¸chµnh       visau  y:  ®© a) Kh«ng    nªu chØ  Én  Ò   Öc  d v vi s¶n  Êt s¶n  È m,  ùc hiÖn  Þch  ô  xu   ph th   d v theo  x¨ng  i  íic¸c s¶n  È m,  Þch  ô  îc s¶n  Êt,thùc  Ön  li­ ®è v     ph d v®  xu   hi theo  ­ li x¨ng;   b) Kh«ng    ghi hoÆc     ghi kh«ng  â  µng,®Çy       rr   ®ñ trªns¶n  È m   ô m   õ ph c t  "s¶n  Êt t¹  Öt Nam"  i víic¸c s¶n  È m   îcs¶n  Êt t¹  Öt Nam   xu   i Vi   ®è       ph ®  xu   i Vi   theo   li ¨ng  ña  íc ngoµi;s¶n  È m   îc s¶n  Êt t¹  Öt Nam   x ­ c n    ph ®  xu   i Vi   mang  nh∙n  Öu  hi hµng    ©y  Óu    Öch  ho¸ g hi sail r»ng  µng    µ cña  ícngoµihoÆc   ã  ån  h ho¸ l   n    c ngu gèc  ícngoµi. n  3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   kinh doanh  õ1  n   th¸ng®èi víi     t   ®Õ 3       c¸c hµnh    viquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy; ®Þ t    i 1,2  n b) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh    v  ti     h ch ®è     h c¸c vi quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy. ®Þ t    i 1,2  n 4. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹    x ph   ®Þ tic¸c kho¶n    vµ  §iÒu  1, 2  3  nµy, tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p sau  y:    ®© a)  éc  ¹  á    Õu  è viph¹m    Bu lo i c¸c y b t    trªns¶n  È m   µng    ¬ng  Ön ph h ho¸,ph ti   kinhdoanh  i víi   µnh      ®è     h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 1  n  b) Buéc      bæ sung  chØ  Én  i víi   µnh    d ®è     h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 2  nµy. §i Ò u    µnh      ¹m  7. H viviph quy  nh  Ò   ¹t®éng  Þch  ô   Ên, ®¹i ®Þ v ho   d v tv     diÖn  ë  ÷u  s h c«ng nghiÖp 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i    ®è víi Tæ      chøc  Þch  ô  i diÖn  ë  ÷u  d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp, Ng êi ®¹i diÖn  ë  ÷u       sh c«ng nghiÖp  ùc hiÖn  ét  th   m trong c¸c  µnh       h visau  y: ®© a) Cè      Ên, th«ng  saivÒ       ý tv   b¸o    c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   ë  ÷u  lu   s h c«ng  nghiÖp, th«ng    ¹t®éng  ë  ÷u    tinho   s h c«ng  nghiÖp  ©y  Öth¹icho  êi cã  g thi     ng   quyÒn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  îp ph¸p; h  b) C¶n  ëtiÕn tr×nh b×nh  êng  ña  Öc    Ëp,thùc hiÖn  Òn  ë    tr       th c vi x¸c l     quy s h÷u c«ng  nghiÖp  ©y  Öth¹icho  êi cã  Òn  ë  ÷u  g thi     ng   quy s h c«ng  nghiÖp  îp h  ph¸p;
 6. 6 c) T  Ên, chØ   Én    ©y  Ç m   Én,hiÓu    Ò    v   d saig nh l  saiv chøc n¨ng,ph¹m      vi quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ña    h    c Tæ chøc  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp,  Ng êi®¹idiÖn  ë  ÷u     s h c«ng  nghiÖp; d) Thu  ña  c kh¸ch  µng    h c¸c kho¶n  µ    v c¸c møc   Ö  Ý   èc  l ph qu gia  hoÆc   phÝ   Þch  ô  ªnquan  n   ñ  ôc x¸c lËp  µ  d v li   ®Õ th t     v b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh;   ®Þ e)  õa  èi,Ðp  éc  L d   bu kh¸ch hµng    trong viÖc    giao  Õt  îp  ng  Þch  ô  k h ®å d v ®¹idiÖn  ë  ÷u    s h c«ng  nghiÖp  ng  a  n   nh ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù;  g)  ¹idiÖn  ng  êicho    §  ®å th   c¸c bªn tranh  Êp  Ò   Òn  ë  ÷u  ch v quy s h c«ng  nghiÖp  ©y  Öth¹icho  êicã  Òn  ë  ÷u  g thi     ng   quy s h c«ng  nghiÖp  îp ph¸p; h  h) Cho   în  Î,sö  ông  Î vµo  ÷ng  m th   d th   nh c«ng  Öc  vi kh«ng  ng  ®ó chøc  n¨ng,sö  ông  Êy phÐp, thÎkh«ng   d gi      cßn  Öu  ùc; hi l i)Kh«ng    cung  Êp  c th«ng    tintheo  cÇu  ña  ¬  yªu  c c quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn hoÆc  cung  Êp th«ng      Öch  Ò     Ên    ªnquan  n   ¹t c  tinsail v c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   ®éng  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp. 2. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ   ph   t   1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  ®å ®èi víi chøc,c¸nh©n  ã  µnh    ùc hiÖn  ¹t®éng  Þch  ô    Ên,dÞch     tæ     ch vith   ho   d v tv   vô  idiÖn  ë  ÷u  ®¹   s h c«ng  nghiÖp  trong viÖc    Ëp,thùc hiÖn  Òn  ë  ÷u    x¸c l     quy sh c«ng  nghiÖp  µ   m kh«ng  îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô  i diÖn  ë  ®  gi ph ho   d v ®¹   s h÷u c«ng nghiÖp  îp ph¸p. h  3. Ph¹ttiÒn tõ           2.000.000 ®ång  n     ®Õ 10.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc,  c¸ nh©n  ã  µnh    öa  ÷a, tÈy      ¹o  Êy    ch vi s ch   xo¸,gi¶ m Gi chøng  Ën    nh Tæ chøc  dÞch  ô  idiÖn  ë  ÷u  v ®¹   s h c«ng  nghiÖp,ThÎ Ng êi®¹idiÖn  ë  ÷u        s h c«ng  nghiÖp  nhng  a  n   ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. Ph¹ttiÒn tõ          5.000.000 ®ång  n     ®Õ 20.000.000   ng  i víi    ®å ®è     chøc  Tæ dÞch  ô  i diÖn  ë  ÷u  v ®¹   s h c«ng  nghiÖp, Ng êi ®¹i diÖn  ë  ÷u       s h c«ng nghiÖp  thùc hiÖn  ét    m trongc¸c  µnh       h visau  y: ®© a)  ùc  Ön  Th hi c¸c c«ng  Öc  ªn quan  n   ¹t ®éng   ë  ÷u  vi li   ®Õ ho   sh c«ng  nghiÖp  µiph¹m    ngo   vichøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n ® îcphÐp;   v  h    b) M¹o    danh  ¬  c quan qu¶n  ýNhµ   íc,ngêicña  ¬  l  n    c quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp    ùc  Ön  ¹t®éng  Þch  ô  i diÖn  ë  ÷u  ®Ó th hi ho   d v ®¹   sh c«ng nghiÖp  ng  a  n   nh ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   kinh doanh  õ1  n   th¸ng®èi víi     t   ®Õ 3       c¸c hµnh    viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 2  n  b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô  idiÖn  ë  h÷u  T  sd gi ph ho   d v ®¹   s  c«ng  nghiÖp tõ 1  n   th¸ng ®èi víi   µnh        ®Õ 3       h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n    õ 3  ®Þ ti  1; t   ®Õ n   th¸ng®èi víi µnh    6       h viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 3  n c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô  i diÖn  ë  ÷u     sd gi ph ho   d v ®¹   sh c«ng nghiÖp  õ 6  t   th¸ng ®Õ n   n¨m    1  hoÆc  kh«ng  êih¹n  i  íic¸c hµnh    th   ®è v     vi quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 4  n d)  Þch  T thu  Êy  ê gi¶ m¹o  i  íic¸c hµnh    gi t     ®è v     vi quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    3 §iÒu  µy. n
 7. 7 6. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹    x ph   ®Þ t i kho¶n          µ    c¸c 1, 2, 3, 4, v 5 §iÒu  µy, tæ  n   chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     c¸c biÖn  ph¸p sau  y:   ®© a) Buéc    Ýnh    c¶ich th«ng      Öch  i víi   µnh   quy  nh  ¹ c¸c tinsail ®è     h c¸c vi  ®Þ ti     ®iÓ m       a,c kho¶n  §iÒu  µy; 1  n b)  éc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ®èi  íic¸c Bu b   ê thi     vi ph h ch g ra  v    hµnh    viquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  µy. ®Þ t    i 1,2  3  n §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   Üa  ô  ë  ÷u  8. H viviph quy  v ngh v s h c«ng  nghiÖp 1. C¶nh c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  ®å ®èi víi chøc,c¸nh©n  ã  ét     tæ     c m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  Ëp hîp ®ång, ®¨ng  ý  îp ®ång    th   ngh v l       kh  cho  Öc  vi chuyÓn giao quyÒn  ë  ÷u    s h c«ng  nghiÖp  íi ×nh  v  h thøc,néidung,thñ tôctheo         quy  nh  ®Þ ph¸p luËtsë  ÷u      h c«ng  nghiÖp; b) Kh«ng  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô  ¨ng  ý  v® k nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸  i  íic¸c ®è v     s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v trong c¸c lÜnh  ùc  ã     v c quy  nh  ¾t  éc  ®Þ b bu ph¶i®¨ng  ý    k nh∙n hiÖu  µng    h ho¸. 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸nh©n  ö  ông  ÷ng  Êu  Öu  µm  Óu    Öch,g©y  Ç m   Én hoÆc   ã    sd nh d hi l hi sail   nh l  c tÝnh  Êt lõa dèingêitiªudïng  Ò   Êt xø, tÝnh  ch          v xu     n¨ng,c«ng  ông, chÊt l ng,   d    î   gi¸trÞcña  µng    Þch  ô  µm     h ho¸,d v l nh∙n hiÖu  µng    h ho¸. 3. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ   ph      500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i   ®è   víi chøc,c¸nh©n  ã  µnh     tæ     ch vikh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    ïlao cho  ñ  th   ngh v tr¶th    ch së  ÷u  h s¸ng chÕ,      gi¶iph¸p h÷u  ch,kiÓu    Ý  d¸ng c«ng  nghiÖp  theo quyÕt ®Þnh       cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò   Êp  x¨ng kh«ng  ùnguyÖn. Nh n   th quy v c li ­  t  4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   kinh doanh  õ1  n   th¸ng®èi víi     t   ®Õ 3       c¸c hµnh    viquy  nh  ¹ kho¶n    õ 3  ®Þ t i 1;t   th¸ng®Õ n   n¨m    1  hoÆc   kh«ng  êih¹n  i th   ®è   víi   µnh     h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 2  n b) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh    v  ti     h ch ®è     h c¸c vi quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  ®Þ t  i b  1  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n  5. Ngoµic¸c h×nh       thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ c¸c kho¶n      vµ  §iÒu    ph   ®Þ ti     1, 2, 3  4  nµy, tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p sau  y:   ®© a)  éc  ùc  Ön  Bu th hi c¸c  nghÜa  ô  Ò   ë  ÷u  vvsh c«ng nghiÖp  i  íic¸c ®è v     hµnh    viquy  nh  ¹    iÓ m     kho¶n  vµ  ®Þ ti ® c¸c a, b  1  kho¶n  §iÒu  µy; buéc  ¹  3  n  lo i bá  Õu  è viph¹m    µng  y t    trªnh ho¸,ph¬ng  Ön    ti kinh doanh  i  íic¸c hµnh      ®è v     vi quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 2  n b)  éc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ®èi  íic¸c Bu b   ê thi     vi ph h ch g ra  v    hµnh    viquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  µy. ®Þ t    i 1,2  3  n
 8. 8 §i Ò u 9.  µnh      ¹m  H viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp 1. C¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  õ     c¸o  ph   t   5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng  ®å ®èi  íitæ  v   chøc, c¸  ©n    nh kh«ng  ph¶i lµ chñ  ë  ÷u     sh c«ng nghiÖp, ngêi cã      quyÒn  ö  ông  íc (®èi víis¸ng  Õ,    sd tr      ch gi¶iph¸p  ÷u  ch,  Óu  h Ý ki d¸ng  c«ng  nghiÖp)  ùc  Ön  ét  th hi m trong  c¸c  µnh    h vi sau  y   ®© nh»m   ôc   ch  m ®Ý kinh  doanh,m µ     kh«ng  îcchñ  ë  ÷u  ®  s h c«ng  nghiÖp cho  Ðp  ph hoÆc   é   ëng  é  B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Êp  Êy  Ðp  ö  ông  i ¨ng  tr c gi ph sd (l x ­ kh«ng  ù t  nguyÖn): a) S¶n  Êt (chÕ  ¹o,     xu   t   c«ng,l¾p    Õ   Õn,®ãng  ãi)s¶n  È m,  gia   r¸p,ch bi   g  ph bé  Ën  ph s¶n  È m   ang  îc b¶o  é  µ s¸ng  Õ,    ph ® ®  h l  ch gi¶iph¸p  ÷u  ch, kiÓu  hÝ  d¸ng  c«ng  nghiÖp;  b) ¸p dông     quy  ×nh ®ang  îcb¶o  é  µs¸ng chÕ,    tr   ®  h l    gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý c) Khai th¸c s¶n  È m,  é  Ën      ph b ph s¶n  È m   ang  îc b¶o  é  µ s¸ng ph ® ®  h l    chÕ,    gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý  d)  a  µo u  § v l th«ng  (b¸n,vËn    chuyÓn),qu¶ng    Ó  Ön      ­   c¸o (th hi trªnc¸c ph ¬ng  Ön  ti th«ng    Ón  Öu, ph¬ng  Ön  tin,bi hi   ti kinh  doanh, c¸c s¶n  È m   µng     ph h ho¸ kh¸c,ph¬ng  Ön dÞch  ô,chµo  µng,khuyÕn  ¹i,giÊy têgiao dÞch      ti   v  h   m       kinh  doanh) nh»m       µo    µng  ÷®Ó   c¸c s¶n  È m,  é  Ën      ®Ó b¸n,ch b¸n,t tr   b¸n    ph b ph s¶n phÈ m   ang  îc b¶o  é  µ s¸ng  Õ,    ® ®  h l  ch gi¶iph¸p  ÷u  ch  h Ý hoÆc   îc s¶n  Êt ®  xu   theo quy  ×nh ®ang  îcb¶o  é  µs¸ng chÕ,      tr   ®  h l    gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý e)  Ëp  Èu, xuÊt khÈu    Nh kh     c¸c s¶n  È m,  é  Ën  ph b ph s¶n  È m   ang  îc ph ® ®  b¶o  é  µs¸ng chÕ,    h l    gi¶iph¸p h÷u  ch    Ý hoÆc   s¶n  È m   îcs¶n  Êttheo quy  ph ®  xu     tr×nh ®ang  îcb¶o  é  µs¸ng chÕ,      ®  h l    gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý g)  a  µo u  § v l th«ng  (b¸n,vËn    chuyÓn),qu¶ng    Ó  Ön      ­   c¸o (th hi trªnc¸c ph ¬ng  Ön  ti th«ng    Ón  Öu, ph¬ng  Ön  tin,bi hi   ti kinh doanh, c¸c s¶n  È m   µng     ph h ho¸ kh¸c,ph¬ng  Ön dÞch  ô,chµo  µng,khuyÕn  ¹i,giÊy têgiao dÞch      ti   v  h   m       kinh  doanh)nh»m       µo    µng  ÷®Ó       ¹ s¶n  È m     ®Ó b¸n,ch b¸n,t tr   b¸n c¸clo i   ph sau:   ­ S¶n  È m,  é  Ën    ph b ph s¶n  È m   ã  ×nh  ph ch d¸ng bªn  µi® îc b¶o  é  µ ngo     h l  kiÓu d¸ng c«ng  nghiÖp hoÆc   ã  c chøa  ét  m hoÆc     é  Ën  µthµnh  Çn   c¸c b ph l   ph t¹od¸ng  ¬    c b¶n  ña  Óu  c ki d¸ng  c«ng nghiÖp  ang  îcb¶o  é; ® ®  h ­ S¶n  È m,  é  Ën    ph b ph s¶n  È m   ph mang  Êu  Öu  d hi hoÆc   ã  c bao  ×  b mang   dÊu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ù g©y  Ç m   Én  íinh∙n  Öu  µng  hi tr   t t  nh l v  hi h ho¸,tªn gäi     xuÊt xø  µng   h ho¸  ang  îc b¶o  é  ® ®  h cho  µng  h ho¸  ïng  ¹  c lo ihoÆc   ¬ng  ù víi t t    s¶n  È m   ,  Ó   tr ng  îp dïng    äixuÊt xø  µng    îcdÞch  ph ®ã k c¶  ê h   tªng    h ho¸ ®   sang  ng«n  ÷  ng kh¸choÆc   Ìm    k theo c¸ctõ“lo¹ ”“kiÓu”, áng        i  ,  “ph theo”hoÆc     õt   c¸ct  ­ ¬ng  ùnh  Ëy; t  v h) NhËp  Èu,xuÊt khÈu    ¹    kh     c¸clo i s¶n  È m   ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ ti   g  nµy; i) ¾ n  (thÓ hiÖn díi äi h×nh thøc nh: in,  G  m  d¸n, ®Ýnh, ®óc, dËp    khu«n..     . lªns¶n  È m,  ) ph bao  ×  b s¶n  È m   Êu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ù g©y  ph d hi tr   t t  nhÇ m   Én  íinh∙n  Öu  µng  l v  hi h ho¸,tªn gäi xuÊt xø  µng       h ho¸  îc b¶o  é    ®  h cho hµng    ïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ùvíi ho¸ c   i   t t    s¶n  È m   ; ph ®ã k) TiÕn  µnh  Þch  ô  íitªn gäi,biÓu îng    h d v d      t hoÆc   ¾n     ¬ng  Ön g trªnph ti   dÞch  ô  Êu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ùg©y  Ç m   Én víi v d hi tr   t t  nh l   nh∙n hiÖu  Þch  ô  ­   d v® îcb¶o  é    h cho  Þch  ô  ïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ùvíi Þch  ô  .  d vc   i   t t    d v ®ã
 9. 9 2.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000   ng  i víi chøc,  ®å ®è     tæ    c¸nh©n  ã  µnh      ch viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti  1  n trong tr ng  îp t¸ ph¹m  µ   ê h     i v ph¹ttiÒn tõ50.000.000 ®ång  n          ®Õ 100.000.000 ®ång    trong tr ng  îp viph¹m   ê h    cã  chøc,quy    ínnhng  a  n   tæ    m« l   ch ®Õ møc   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸ nh©n  ã  ét    c m trong c¸c hµnh       vi:s¶n  Êt,bu«n    Ën  xu   b¸n,v chuyÓn, tµng  ÷   tr   ®Ó  bu«n  b¸n, nhËp  Èu,  Êt  Èu      kh xu kh ®Ò can, nh∙n    s¶n  È m,  É u   ph m nh∙n   hiÖu,bao  ×    b s¶n  È m   ph mang  Êu  Öu  ïnghoÆc  ¬ng  ùg©y  Ç m   Én víi d hi tr   t t  nh l   nh∙n hiÖu  µng      äi xuÊt xø  µng      h ho¸,tªng    h ho¸ hoÆc   Óu  ki d¸ng c«ng  nghiÖp  ®ang  îcb¶o  é. ®  h 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   kinh doanh  õ1  n   th¸ng®èi víi     t   ®Õ 6       c¸c hµnh    viquy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n      õ 6  c¸c 1, 3; t   th¸ng ®Õ n   n¨m    1  hoÆc  kh«ng  êi th   h¹n ®èi víi   µnh         h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 2  n b) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh    v  ti     h ch ®è     h c¸c vi quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  µy. ®Þ t    i 1,2  3  n 5. Ngoµic¸c h×nh       thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ c¸c kho¶n      vµ  §iÒu    ph   ®Þ ti     1, 2, 3  4  nµy, tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p sau  y:   ®© a) Buéc  ¹  á    Õu  è viph¹m      lo i c¸c y b t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön ph h ho¸,ph ti   kinhdoanh  i víi   µnh      ®è     h c¸c viquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy; ®Þ t    i 1,2  n b)  éc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ®èi  íic¸c Bu b   ê thi     vi ph h ch g ra  v    hµnh    viquy  nh    ®Þ c¸ckho¶n    §iÒu  µy; 1,2  n c)  éc    ñy  Ët  È m   Bu tiªuh v ph mang   Õu  è    ¹m  i  íihµnh      y t vi ph ®è v   vi quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy;buéc    û  µng      ¹m  ã  Êt l ng kÐ m   3  n  tiªuhu h ho¸ viph c ch  î   g©y  ¹icho  h  søc  Îcon  êi®èi víi   µnh    kho   ng       h c¸c viquy  nh  ¹ c¸c kho¶n      ®Þ ti     1, 2 §iÒu  µy. n C h ¬ n g  II T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö   p h ¹t vi p h ¹ m §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  y  10. Th quy x ph   ñ ban  ©n  ©n    Êp nh d c¸cc ñy  ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m   nh d c¸c c c th quy x ph     viviph hµnh  Ýnh  Ò   ë  ÷u  ch v s h c«ng  nghiÖp x¶y  trong ®Þa   ¬ng  éc  ¹m    ra    ph thu ph vi qu¶n  ýtheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      vµ  NghÞ   nh  µy.ThÈ m   Òn  l    ®Þ t    i 6,7,8  9  ®Þ n  quy xö  ¹tcña  y  ph   ñ ban  ©n  ©n    Êp  îcquy  nh  ô  Ó    nh d c¸cc ®   ®Þ c th nh sau: 1. Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  nh d huy qu th x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã       ti   d ®Ó viph h ch c gi¸ trÞ®Õ n     100.000.000 ®ång;  
 10. 10 d) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd gi ph kinh doanh  cÊp  Ön  Êp  ã  êi   do  huy c c th   h¹n hoÆc     kh«ng  êih¹n; th   e) Buéc  ¹ bá  Õu  èviph¹m      lo i y   t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön kinh ph h ho¸,ph ti     doanh;buéc    Ýnh    c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; tinsail g ra viph g) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra; h)  éc    ñy  Ët phÈ m   Bu tiªuh v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ©y  ¹icho   î   g h  søc  Îcon  êi. kho   ng 2. Chñ  Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch d)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh  cÊp  Ön  Êp, cÊp  do  huy c  tØnh  Êp  ã  êih¹n hoÆc   c c th     kh«ng  êih¹n; th   e) Buéc  ¹ bá  Õu  èviph¹m      lo i y   t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön kinh ph h ho¸,ph ti     doanh;buéc    Ýnh    c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; tinsail g ra viph g) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra; h)  éc    ñy  Ët phÈ m   Bu tiªuh v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ©y  ¹icho   î   g h  søc  Îcon  êi. kho   ng §i Ò u 11. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña    quy x ph   Thanh    trachuyªn ngµnh  ë  ÷u    sh c«ng  nghiÖp Thanh    trachuyªn ngµnh  ë  ÷u    s h c«ng  nghiÖp  éc Bé   thu   Khoa  äc,C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  Èm  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  i víic¸c hµnh      tr c th quy x ph   ch ®è       vivi ph¹m  trong  ¹m    níc.Thanh    ph vi c¶    tra chuyªn  µnh  ë  ÷u  ng sh c«ng nghiÖp  thuéc Së     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  Èm  Òn  ö  ¹t®èi víi tr c th quy x ph       c¸c hµnh      ¹m    vi vi ph x¶y  trong  a   ¬ng  éc  ¹m    ra  ®Þ ph thu ph vi qu¶n  ý.ThÈ m   l  quyÒn  ö  ¹tcña  x ph   Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp  îcquy  ®  ®Þnh  ô  Ó    c th nh sau: 1.Thanh        traviªnchuyªn ngµnh  ë  ÷u    s h c«ng nghiÖp  ang    µnh  ® thih c«ng  vô  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c)  Þch  T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  ã    Þ v  ti ®   d ®Ó vi ph c gi¸tr   ®Õ n   500.000  ng; ®å d) Buéc  ¹ bá  Õu  èviph¹m      lo i y   t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön kinh ph h ho¸,ph ti     doanh;buéc    Ýnh    c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; tinsail g ra viph e) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra; g)  éc    ñy  Ët phÈ m   Bu tiªuh v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ©y  ¹icho   î   g h  søc  Îcon  êi. kho   ng 2.Ch¸nh    Thanh    trachuyªnngµnh  ë  ÷u    s h c«ng nghiÖp  éc Së  thu   Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  tr ng  ã  Òn: ngh v M«i  ê c quy
 11. 11 a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    ©y      ¹m  ã    v  ti     d ®Ó g ra viph c gi¸ trÞ®Õ n     100.000.000 ®ång;   d) Buéc  ¹  á    Õu  è viph¹m      lo i c¸c y b t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön ph h ho¸,ph ti   kinhdoanh;buéc    Ýnh      c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; tinsail g ra viph e) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra; g)  éc    û  Ët phÈ m   Bu tiªuhu v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ã  ¹icho   î   c h  søc  Îcon  êi. kho   ng h) Yªu  Çu  ôc  ëng  ôc  ë   ÷u    c C tr C S h c«ng nghiÖp ícquyÒn  ö  ông  Êy t  sd gi   phÐp  ¹t®éng  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  ho   d v ®¹   s h c«ng nghiÖp. 3. Ch¸nh    Thanh    tra chuyªn  µnh  ë  ÷u  ng s h c«ng nghiÖp  éc  é   thu B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  ã  Òn: tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô  i diÖn  ë  ÷u     sd gi ph ho   d v ®¹   sh c«ng  nghiÖp  ã  êih¹n hoÆc   c th     kh«ng  êih¹n; th   d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    ©y      ¹m;    ti     d ®Ó g ra viph e) Buéc  ¹  á    Õu  è viph¹m      lo i c¸c y b t    trªns¶n  È m,  µng    ¬ng  Ön ph h ho¸,ph ti   kinhdoanh;buéc    Ýnh      c¶ich th«ng      Öch  ©y      ¹m; tinsail g ra viph g) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra; h)  éc    û  Ët phÈ m   Bu tiªuhu v   mang  Õu  è viph¹m,  µng  y t    h ho¸    ¹m  ã  viph c chÊtl ng kÐ m   ã  ¹icho   î   c h  søc  Îcon  êi. kho   ng §i Ò u 12. È m   Òn  ö  ¹tcña  ¬   Th quy x ph   c quan c¶nh    ¬  s¸t,c quan    h¶i quan,c¬    quan  qu¶n  ýthÞ  êng l   tr Trëng  C«ng  cÊp  Ön,  ëng  an  huy Tr phßng C¶nh   s¸tkinh  Õ, Gi¸m  c  t  ®è C«ng  cÊp  an  tØnh, Côc  ëng  ôc    tr C C¶nh    s¸tkinh tÕ, §éi tr ng  éi kiÓm          ë §   so¸t h¶i quan  öa  Èu,    c kh Gi¸m  c  ®è H¶i  quan  Êp  c tØnh, Chi  ôc  ëng    c tr Chi  ôc  c Qu¶n  ý thÞ  êng, Côc  ëng  ôc  l  tr   tr C Qu¶n  ý thÞ  êng  ã  Òn  dông    l  tr c quy ¸p  c¸c h×nh  thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ    Ön  x ph   ch v c¸c bi ph¸p  kh¸c ®èi  íic¸c hµnh        v    vi vi ph¹m    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp  trong  Ünh  ùc  l v thuéc  Èm   Òn  îc quy  nh  ¹    th quy ®  ®Þ tic¸c kho¶n        cña  Òu  NghÞ   1, 3, 4, 5  §i 9  ®Þnh  µy  µ    Òu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. n v c¸c§i 29,30,33  l X l    h ch §i Ò u 13. Tr¸ch nhiÖm   ña  ¬    c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc chuyªn  µnh  l  n  ng vÒ   ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  trong viÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh   x l    h ch Côc  ë  ÷u  S h c«ng  nghiÖp  ùc hiÖn  th   chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ë  ÷u  l  n  sh c«ng  nghiÖp theo ph¸p  Ëtvµ  ã  lu   c tr¸chnhiÖm   èihîp  íic¸c c¬    ph   v     quan  kh¸c ë    trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  Èm  Òn  ¬ v ®Þ ph c th quy trong viÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    x l    h ch vÒ   ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp      ¬  khic¸cc quan  µy    Çu. n yªu c
 12. 12 §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹t 14. Th t   ph 1.Khiph¸thiÖn  µnh      ¹m      h viviph hoÆc   ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh  c d hi viph h ch vÒ   ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira lÖnh  nh      th quy x ph      ®× chØ   ngay  µnh      ¹m  µ    Ých  â cho  chøc,c¸ nh©n    ¹m  ÕtvÒ   h viviph v gi¶ith r  tæ     viph bi   quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ë  ÷u  ®Þ x ph     h ch v s h c«ng  nghiÖp  òng      c nh quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   ë  ÷u      s h c«ng  nghiÖp  ã  ªnquan  µ    Çu  chøc, c li   v yªu c tæ    c¸nh©n  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ë  ÷u      s h c«ng  nghiÖp.  2. Trêng  îp    nh  îc râ  µng  µnh      ¹m  éc  Ön  dông    h x¸c ®Þ ® r h viviph thu di ¸p  h×nh thøc ph¹tc¶nh    × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  ö  ¹t    c¸o,th     th quy x ph   ®Þ x ph   ngay  ¹  ¬i x¶y  vi ph¹m,  ã  Ó  íih×nh  ti   n ra    c th d   thøc  v¨n b¶n hoÆc  kh«ng  Çn  c b»ng    v¨n b¶n. Trêng  îp xÐt thÊy    ¹m  ã  Ó  h    viph c th ph¶i¸p dông  ×nh     h thøc  ¹ttiÒn th×  ph     ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶ilËp      th quy x ph     biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  ©n  v viph h ch tu theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 47  l X l    h ch 3.Sau    Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m, n Õu  Ðt thÊy  Öc  ö  ýviph¹m  Çn    khil     v viph   x  vi x l     c cã    Õn  ¸nh    Õt  Ën  ña  ¬  ý ki ® gi¸,k lu c c quan  chuyªn m«n   Ò   ë  ÷u  vsh c«ng  nghiÖp,th× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶igöihå  ¬,chøng  viph¹m  µ       th quy x ph       s  cø    v v¨n b¶n  ng  Çu  tr c gi¸m  nh  ®Þ cho  ¬  c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   ë  ÷u  l  n   s h c«ng  nghiÖp    a  ¬ng  ë ®Þ ph hoÆc  trung ¬ng    theo quy  nh  ¹   Òu  NghÞ   nh     ®Þ t  §i 13  i ®Þ nµy    ®Ó cho    Õn  ¸nh    Õt  Ën  Ò     ¹m  µ    ×nh  ý ki ® gi¸,k lu v viph v c¸ch thøc,biÖn    ph¸p   xö  ýphïhîp víi µnh      ¹m. l        h viviph   Trong  êih¹n  êi ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc   th   m  k t  nh ®   v¨n  b¶n yªu  Çu  µ  å  c vh s¬,chøng  viph¹m,   ¬    cø     c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ë  ÷u  l  n   s h c«ng  nghiÖp ph¶i  cã    Õn  ý ki b»ng   v¨n b¶n  öicho  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m. g  ng   th quy x ph     4. Trong  êih¹n  êil¨m  µy  Ó   õ ngµy  Ëp      th   m   ng k t   l biªnb¶n  Ò     ¹m, ngêi v viph     cã  Èm  Òn  th quy ph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m, tr ng  îp    ®Þ x ph       h viviph   ê h   vi ph¹m    nghiªm  äng,cã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,thêih¹n    ã  Ó  Ðo  tr   nhi t ti   t    trªnc th k dµi nhng    kh«ng  qu¸  m ¬i ngµy. ViÖc  ba      quyÕt  nh   ö  ¹t vµ  éi dung  ®Þ x ph   n   quyÕt  nh  ö  ¹ttu©n  ®Þ x ph   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m   ®Þ ti  48  l X l    hµnh  Ýnh. ch Ngµy  ã  Öu  ùc cña  Õt  nh  ö  ¹tlµ ngµy  ý  c hi l   quy ®Þ x ph     k hoÆc   µy  ng kh¸c   ® îc quy  nh    ®Þ trong quyÕt  nh  ö  ¹tnhng    ®Þ x ph   kh«ng  îc qu¸  êi l¨m  µy  ®  m  ng sau  µy  ý  Õt ®Þnh  ö  ¹t. ng k quy   x ph   Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i® îcgöicho  chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ¹ttrong ®Þ x ph       tæ     b x ph     thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,®ång  êiph¶i® îcgöicho  ôc  ë   ÷u    ba  k t  k  th       C S h c«ng  nghiÖp    ôc  ë   ÷u  ®Ó C S h c«ng  nghiÖp  èihîp  ph   theo  âivµ  ùc hiÖn    ñ d   th   c¸c th   tôc vÒ     Ëp, söa  æi, ®×nh    x¸c l   ®   chØ,  ñy  á  h b v¨n  b»ng b¶o  é, giÊy  h  chøng  nhËn,giÊy phÐp  ªnquan.     li   §i Ò u    ñ  ôcph¹ttiÒn 15. Th t     ViÖc  ¹ttiÒn ph¶itu©n  ph       theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. Møc   ¹ttiÒn,thêih¹n  µ  ¬i nép    ph      vn  ph¶i® îc ghirâ        trong quyÕt  nh     ®Þ xö  ¹t; ph
 13. 13 2. Tæ     chøc,c¸nh©n  Þ  ¹ttiÒn ph¶inép  Òn ph¹t®óng  êih¹n  µ  ¹     b ph       ti     th   v t i n¬i ghi trong quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  îc nhËn           ®Þ x ph   ®   biªn laithu  Òn  ¹t;khithu ti ph       nhËn  Òn ph¹tph¶isö  ông        Òn do  é  µichÝnh    µnh; ti      d biªnlai ti   B T   thu ph¸th 3.Nghiªm  Ê m   êixö  ¹tthu tiÒn ph¹tt¹ chç;   c ng   ph          i 4. TiÒn  ¹tthu ® îcph¶inép  µo  ©n    ph         v ng s¸ch Nhµ   ícqua  µikho¶n  ë     n  t  m t¹ Kho  ¹c Nhµ   íc;   i b  n 5.Quy Õt  nh  ¹ttiÒn tõmøc    ®Þ ph      2.000.000 ®ång  ëlªnph¶i® îcgöicho    tr         ViÖn  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp. ki s¸tnh d c  §i Ò u    ñ  ôct cquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp 16. Th t  í   sd gi ph 1.  ñ   ôc t c quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  Th t   í   sd gi ph kinh doanh, giÊy  Ðp  ¹t   ph ho   ®éng  Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  d v ®¹   s h c«ng  nghiÖp  ©n  tu theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 50 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹t¸p dông  ×nh    th quy x ph     h thøc t cquyÒn  ö  ông  Êy  í   sd gi   phÐp  trong tr ng  îp tæ    ê h   chøc,c¸nh©n    ¹m  è  ×nh     viph c t kh«ng  Ê m     µnh  ch døt h vi vi ph¹m     hoÆc   ã  Òu  c nhi kh¶  n¨ng  Õp  ôc    ¹m  ti t vi ph sau    ∙  ã  khi ® c quyÕt  ®Þnh  nh  ®× chØ    ¹m. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  dông  viph     th quy x ph   ®Þ ¸p  h×nh  thøc t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp   í   sd gi   ph¶ighirâ trong quyÕt  nh  ö  ¹t        ®Þ x ph   vÒ     ¹   è  Êy phÐp  µ  êih¹n t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp, ®ång  êi tªn,lo is gi   , v th    í   sd gi     th   ph¶icã      v¨n b¶n  th«ng    b¸o ngay cho  ¬  c quan  ∙  Êp  Êy phÐp    Õt,trong ® c gi   ®ã bi     ®ã     â lýdo  µ  êih¹n giÊy phÐp  Þ ícquyÒn  ö  ông. ghir     v th       b t  sd   Trêng  îp xÐt thÊy  ¹ giÊy phÐp  h    lo i    hoÆc   êih¹n ícquyÒn  ö  ông  Çn  th   t   sd c ¸p dông  îtqu¸ thÈm  Òn  Õt  nh  ña  × nh,  êicã  Èm  Òn  ö    v    quy quy ®Þ cm ng   th quy x ph¹tph¶ira  Õt  nh  nh      quy ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ  h viviph v yªu  Çu  ¬  c c quan  ã  c thÈm  Òn  ö  ¹tcÊp    quy x ph   trªnhoÆc   ¬  c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp    quyÕt  ® c gi ph ®ã ra  ®Þnh ícquyÒn  ö  ông  t  sd hoÆc     åigiÊy phÐp. thu h       2.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  i  íitr ng  îp  Ðt  Êy  chøc,c¸ sd gi ph c th   ®è v   ê h x th tæ     nh©n    ¹m  ã  Ó  ùc hiÖn    Ön  viph c th th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc,h¹n  Õ   Ëu    kh ph   ch h qu¶ do    ¹m  ©y    Ê m       ¹m  µ  ¹  á    viph g ra,ch døt viph v lo i c¸c nguyªn nh©n,  iÒu  Ön  b   ® ki tiÕp  ôc viph¹m  t    sau  ét  êih¹n  Êt ®Þnh  nh  m th   nh   ®× chØ  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt, xu   kinhdoanh,dÞch  ô.     v  Thêih¹n ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  îc¸p  ông    t  sd gi ph ® d ph¶in»m     trong thêi    h¹n  îc quy  nh  i  íihµnh      ¹m  ªnquan  µ  ¬ng  ®  ®Þ ®è v   vi vi ph li   vt øng  íikho¶ng  v  thêigian cÇn  Õtcho  chøc,c¸ nh©n    ¹m  ã  Ó  ¾c  ôc,h¹n  Õ       thi   tæ     viph c th kh ph   ch hËu qu¶    ¹m, thùc hiÖn  y        Çu  viph     ®Ç ®ñ c¸cyªu c quy  nh  ®Þ trong quyÕt  nh     ®Þ xö  ¹tvµ  ¹  á    ph   lo i c¸c nguyªn nh©n, ®iÒu  Ön  Õp tôc viph¹m. K Õt  óc thêi b     ki ti         th     h¹n    ghitrong quyÕt  nh  ö  ¹t, êicã  Èm  Òn  ∙    Õt  nh íc   ®Þ x ph   ng   th quy ® ra quy ®Þ t  quyÒn  ö  ông  Êy phÐp  sd gi   ph¶itraotr¶l¹giÊy phÐp         i   cho  chøc,c¸nh©n  ö  tæ     s dông  Êy phÐp  .  gi   ®ã 3.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  sd gi ph kh«ng  êih¹n  th   hoÆc   Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  ∙  Êp  ®c giÊy phÐp      åigiÊy phÐp  i víi êng  îp viph¹m  ã  chøc,quy      ®ã thu h     ®è     tr h    c tæ    m« línhoÆc     ¹m  Òu  Çn.   t¸ ph nhi l   i Trêng  îp ph¸thiÖn  Êy  Êy  Ðp  îccÊp  h    th gi ph ®  kh«ng  ng  Èm  Òn, ®ó th quy   kh«ng  ©n  tu theo  ñ  ôc quy  nh  th t   ®Þ hoÆc   ã  éi dung    cn  tr¸ ph¸p  Ëtth×  êi i lu   ng  
 14. 14 cã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ithu håingay  Êy phÐp, ®ång  êith«ng    Þp  th quy x ph       gi     th   b¸o k thêicho  ¬    c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp,  ¬  ®c gi ph c quan  ã  Èm   Òn  Êp, qu¶n  ý c th quy c  l  giÊy phÐp    µ  ¬    ®ã v c quan Thanh    µ   íccã  Èm  Òn  Õt. traNh n   th quy bi §i Ò u    ñ  ôct¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh 17. Th t   gi   v  ti     h ch     È m   Òn  µ  ñ  ôc ¸p  ông  Ön  1. Th quy v th t   d bi ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  t gi   v  tiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  ©n  viph h ch tu theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ ti §i 41  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch   2. BiÖn    ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  îc ¸p t gi   v  ti vi ph h ch ®    dông trong  êng  îp  Çn  tr hc ph¶i ng¨n    chÆn  ngay  µnh      ¹m  h vi vi ph hoÆc     b¶o ®¶m  chøng    Çn  Õt®Ó     cø  c thi   x¸c minh  ×nh  Õtlµm    cho  Öc  Õt  t ti   c¨n cø  vi quy ®Þnh  ö  ýviph¹m. x l      3. K Õt  óc  êih¹n  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    th th   t gi   v  ti viph h ch theo quy  nh,  Õu  Ðt thÊy  Çn  ®Þ n x  c ph¶i¸p dông  Ön     bi ph¸p  Þch    t thu tang  Ët, v  ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh, th×  êicã  Èm  Òn  ∙    Õt  nh   ti viph h ch   ng   th quy ® ra quy ®Þ ¸p dông  Ön    bi ph¸p t¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ã  Ó      gi      ti     h ch c th ra quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   Õn  ki nghÞ   ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn   ö  ¹t ra  x ph   quyÕt   ®Þnh  Þch  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  t thu  v  ti viph h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh vµ §iÒu  NghÞ   nh  µy. 51  l X l    h ch    18  ®Þ n §i Ò u    ñ  ôctÞch    18. Th t   thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    ti     h ch 1.Thñ  ôctÞch      t  thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  v  ti     h ch trong lÜnh    vùc  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  ©n  tu theo  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ývi ®Þ ti§i 51  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch   2. H×nh    thøc  Þch  t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti viph h ch trong  lÜnh  ùc  ë  ÷u  v s h c«ng  nghiÖp  îc¸p dông  ®    trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) ViÖc  Þch      t thu,niªm  phong  µng    ¬ng  Ön ®ã   µcÇn  Õt®Ó   h ho¸,ph ti   l   thi   cã  îc chøng    ®  cø, b¶o  ¶m   ® chøng  kh«ng  Þ   cø  b ph¸  û, thñ    hu   tiªuhoÆc   Þ  b thay ® æi  Ön  ¹ng;   hi tr b)  µng  H ho¸,giÊy  ê,tµiliÖu,ph¬ng  Ön    Ï cã    t      ti ®ã s   kh¶ n¨ng  Én  n   d ®Õ hµnh      ¹m  Õp theo; viviph ti   c) Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph kh«ng  ã    c ®ñ kh¶  n¨ng,®iÒu  Ön    ¹    ki ®Ó lo i bá    Õu  è viph¹m    µng  c¸c y t    trªnh ho¸ hoÆc   è  ×nh  ct kh«ng  ùc hiÖn      th   c¸c yªu cÇu  ña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tvÒ   Öc  ¹  á    Õu  è viph¹m, söa  c ng   th quy x ph   vi lo i c¸c y b t      ch÷a hoÆc     bæ sung    Êu  Öu, chØ  Én    µng    ¬ng  Ön  c¸c d hi   d trªnh ho¸,ph ti kinh   doanh; d)  µng      Þ  êng, hµng    Êt,nhËp  Èu  ã    Õu  è vi H ho¸ trªnth tr   ho¸ xu   kh c c¸c y t    ph¹m    tuy kh«ng    nh  îcnguån  èc  µng    ñ  µng, ngêis¶n  Êt, x¸c ®Þ ®  gh ho¸,ch h     xu   ngêi ® a  thÞ  êng, nhng  ã      ra  tr   c ®ñ c¨n  ®Ó     nh   cø  x¸c ®Þ r»ng  µng  h ho¸    ®ã kh«ng  ph¶ido  ñ  ë  ÷u    ch s h c«ng  nghiÖp  ña  i t ng së  ÷u  c ®è  î   h c«ng  nghiÖp  ªn li   quan s¶n  Êt,® a    Þ  êng; xu   ra th tr e) Ph¬ng  Ön viph¹m  µph¬ng  Ön cã    ti     l  ti   chøc  n¨ng  ñ  Õu    ch y ®Ó s¶n  Êt xu   hµng      ¹m  ho¸ viph hoÆc   cung  Êp  Þch  ô    ¹m. cd v viph
 15. 15 §i Ò u    ñ  ôc xö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ  19. Th t   l   v  ti viph h ch b tÞch  thu Thñ   ôc  ö  ý tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch    t x l  v  ti vi ph h ch bt thu trong  Ünh  ùc  ë  ÷u  l v s h c«ng  nghiÖp  ©n  tu theo quy  nh   ¹  Òu  Ph¸p  ®Þ t i§i 52  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  X l    h ch v quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1.  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p    û  tiªuhu trong  êng  îp  tr h tang  Ët,ph¬ng  Ön    v  ti vi ph¹m  µnh÷ng  i t ng sau: l  ®è  î   a) Hµng      ¹m  ã  Êt l ng kÐ m   ©y  ¹icho  Ýnh  ¹ng, søc  Î   ho¸ viph c ch  î   g h  t m   kho   con  êivµ  ng   m«i  êng  èng; tr s   b) Hµng    ËtphÈ m     ¹m    ho¸,v   viph kh«ng  ã    Þsö  ông; c gi¸tr   d c) Hµng    ho¸,vËt phÈ m     ¹m  µ ®Ò      viph l  can, nh∙n    s¶n  È m,  É u   ph m nh∙n  hiÖu,bao  ×    b s¶n  È m,  µng  ph h ho¸; d) Hµng    ¬ng  Ön viph¹m    ã    Þ sö  ông  ng    ho¸,ph ti     tuy c gi¸tr   d nh kh«ng  Ó  th xö  ýb»ng    Ön  l  c¸cbi ph¸p theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.     ®Þ t i 2  n 2.  êng  îp  Tr h tang  Ët  µ hµng  v l  ho¸,ph¬ng  Ön    ti s¶n  Êt,kinh  xu   doanh,  dÞch  ô  ã    Þsö  ông  × xö  ýb»ng    Ön  v c gi¸tr   d th   l   c¸cbi ph¸p sau:   a)  ¹i bá   Õu   è    ¹m    µng  Lo   y t vi ph trªn h ho¸, ph¬ng  Ön    ti s¶n  Êt, kinh xu     doanh,dÞch  ô  µ  ®Êu    íi iÒu  Ön  êimua  ã    Ön    v v b¸n  gi¸v  ® ki ng   c c¸c bi ph¸p  khai  th¸c,tËn  ông  îp  ý vµ    d h l   b¶o  ¶m  ® kh«ng  ©y  hµnh      ¹m  Õp  g ra  vi vi ph ti theo,  kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña  ñ  ë  ÷u  i t ng h ®Õ quy v l  i h  c ch s h ®è  î   së  ÷u  h c«ng  nghiÖp  ªnquan.§èivíi   ¬ng  Ön cã  li         ph c¸c ti   chøc  n¨ng  ñ  Õu  µ ch y l  ®Ó  s¶n  Êt  µng  xu h ho¸,vËt  È m     ¹m,    ph vi ph cung  Êp  Þch  ô    ¹m  ×  c d v vi ph th kh«ng  îcphÐp  ®Êu    õtr ng  îp ngêimua  ã  Ön  ®  b¸n  gi¸tr   ê h     c bi ph¸p  ¾c  ôc, kh ph   b¶o  ¶m   ö  ông  íi ® sd v  chøc  n¨ng kh¸choÆc   Ën  ông  µm    td l nguyªn vËtliÖu;    b) B¸n  u     µng  ®Ê gi¸h ho¸  íi®iÒu  Ön  êi mua   îc chñ  ë  ÷u  v  ki ng   ®  s h c«ng  nghiÖp  Êp  x¨ng  îp  c li ­ h ph¸p;hµng    ho¸  ®¸p    øng      Èn  Êt l ng  µ  c¸c tiªuchu ch  î v ngêimua  ã    Ön    c c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m       ® bæ sung    c¸cchØ  Én  d theo quy  nh;   ®Þ c) Trêng  îp kh«ng  Ó  ¹ bá  Õu  è viph¹m    h  th lo i y   t    hoÆc   kh«ng      iÒu  ®ñ c¸c® kiÖn    îc phÐp  ®Ó ®   b¸n  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh  ¹    iÓ m     kho¶n  µy  ®Þ ti ® c¸c a, b  n th×  ã  Ó  îc ph©n  èi cho    i îng  ö  ông  c th ®   ph   c¸c ®è t s d kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh    ôc  ch  ©n  o, phóc  î x∙héi,nghiªncøu, gi¸odôc) víi   (nh m ®Ý nh ®¹   l      i         ®iÒu  Ön  Öc  ki vi khaith¸c, ö  ông     d s s¶n  È m     ph ®ã kh«ng  ¶nh  ëng  n   Òn  h ®Õ quy vµ  îÝch  îp ph¸p cña  ñ  ë  ÷u  i t ng c«ng  l i h    ch s h ®è  î   nghiÖp  ªnquan. li   §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö  ¹t 20. Thih quy ®Þ x ph 1. Trêng  îp  îtqu¸ n¨m  µy  Ó   õ ngµy  chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹t   h v    ng k t   tæ     b x ph   nhËn  îcquyÕt  nh  ö  ¹tm µ   ®  ®Þ x ph   kh«ng  ù gi¸cchÊp  µnh  ×  êicã  Èm   t    h th ng   th quyÒn  ö  ¹tra quyÕt ®Þnh  ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. x ph       c  thih quy   x ph 2.  Öc    µnh  Õt  nh  ö  ¹t, ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö   Vi thi h quy ®Þ x ph   c  thih quy ®Þ x ph¹t,thêihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  îc thùc hiÖn     thih quy ®Þ x ph     ®    theo    quy ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. t    i 54,55,56  l X l    h ch
 16. 16 C h ¬ n g  IV gi¶i u y Õ t K hi Õ u  n ¹i, è c¸o  v µ  x ö   l ý vi p h ¹ m    q  t §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o hµnh      ¹m  21. Khi n       t viviph trongxö  ¹tviph¹m   ph     1. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ë    vs h÷u c«ng  nghiÖp  Õu   ã  µnh      ¹m  n ch vi vi ph c¸c quy  nh   Ò   ö  ¹t hµnh  ®Þ v x ph   chÝnh,  s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  nhi   t   che cho  êi vi ph¹m,  ng     kh«ng  ö  ¹t x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  ng  Èm   Òn,  ×  ú  x ph   ®ó th quy th tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,truycøu  s   x l   lu     tr¸chnhiÖm   ×nh  ù. Trêng  îp g©y  Öt   h s  h  thi   h¹ivËt  Êt    ch cho  µ   íc,tæ  Nh n   chøc, c«ng  ©n  ×    d th ph¶i båi th ng     ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Thñ  ôc khiÕu  ¹i  è c¸o vµ    Õt  Õu  ¹itè c¸o  ña    ©n,    t  n ,     gi¶iquy khi n     c c¸ nh t tæ chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp  ® îc thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹  ¬ng    ®Þ t iCh VIIIPh¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh  µ  v theo  Ph¸p  Önh  ñ  ôc gi¶iquyÕt    ô  hµnh  Ýnh. Thñ  ôc l Th t     c¸c v ¸n  ch   t  xö  ýviph¹m  i víi êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êi l    ®è     ng   th quy x ph     h ch v ng   bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp  îcthùc ®    hiÖn  theo Ch ¬ng  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   IX  l X l    h ch C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 22. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Nh÷ng  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti® a  1, ® a  3  15  ®Þ sè 57/CP  µy  th¸ng 5  ng 31    n¨m  1997  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt îng  µng  ãa  îc thay  Õ   v®l v ch l h h ®  th b»ng  ÷ng  iÒu  nh ® kho¶n  Ò   ö  ¹t®èi víic¸c hµnh    v x ph         vis¶n  Êt,bu«n  hµng    xu   b¸n  ho¸ mang nh∙n  hiÖu  µng    ïnghoÆc  ¬ng  ù víinh∙n hiÖu  µng    ña  ¬  ë  h ho¸ tr   t t      h ho¸ c c s kh¸c ® îc    quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n §i Ò u    é   ëng  é   23. B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, Bé   ëng  tr   tr Bé  ¬ng  ¹i,Bé  ëng  é  Th m   tr B C«ng    é  ëng  é  µichÝnh,Tæng  ôc  ëng  an,B tr BT    c tr Tæng   ôc  c H¶i  quan trong  ¹m     ph vi chøc n¨ng qu¶n  ý cña  × nh   ã  l  m c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc    µnh  h    travi thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ñ  ëng    é, c¬  24. Th tr c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản