Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
332
lượt xem
24
download

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  121/2003/N§­C P  n g µ y  21 th¸ng  C 10 n¨ m  2003  V Ò  c h Õ  ® é , ch Ý n h  s¸ch  è i víi ®  c¸n b é,  n g   h ø c   c« c ë  x∙, p h ê n g, th Þ  tr Ê n   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µy  th¸ng 02  ng 26    n¨m  1998  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  ngµy  th¸ng4  29    n¨m  2003; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô, ®Ò ngh c B tr BN   Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   è îng c¸n bé, c«ng  ®Þ vsl       chøc    êng, thÞ  x∙,ph   trÊn (sau  y   äi chung  µ c¸n  é, c«ng  ®© g   l  b  chøc  Êp    c x∙);quy  nh  Õ   ,  ®Þ ch ®é chÝnh  s¸ch ®èi víic¸n bé          chuyªn tr¸ch,c«ng      chøc  Êp    Õ     i víic¸n c x∙,ch ®é ®è       bé kh«ng  chuyªn tr¸chcÊp    µ    é      x∙v c¸n b th«n,lµng,Êp, b¶n,bu«n,sãc      µ           ë x∙v tæ  ©n  è    êng,thÞ  Ên (sau ®©y  äichung  µth«n vµ  d©n  è). d ph ë ph   tr     g  l    tæ  ph §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh NghÞ   nh  µy    ông  i víi   i t ng sau  y: ®Þ n ¸p d ®è     ®è  î   c¸c ®© 1.C¸n  é    b chuyªn tr¸chcÊp        x∙bao  å m:  g a)  Ý   ,Phã  Ý     B th   B th §¶ng  y, Thêng  ùc§¶ng  y  Êp    ¬ikh«ng  ã  ñ  tr   ñ c x∙ (n   c Phã  Ý     B th chuyªn  tr¸chc«ng    ¶ng);B Ý   , Phã  Ý       t¸c®   th   B th Chi  é    ¬icha  b x∙ (n   thµnh  Ëp §¶ng  y  Êp  l  ñ c x∙); b) Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n;   t   Ch t H  nh d c)Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  y    t   Ch t ñ ban  ©n  ©n; nh d d) Chñ  Þch  y    t ñ ban  Æt   Ën Tæ   èc; M tr   qu ®)  Ý     µn  B th §o Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Chñ   Þch  éi      t H Liªn hiÖp  ô  ÷,Chñ  Þch  éi N«ng  ©n  µ  ñ  Þch  éi Cùu  Õn  Ph n   t H  d v Ch t H  chi binh. 2.C«ng    chøc  Êp    c x∙bao  å m: g a) Trëng    c«ng  (n¬icha  è  Ýlùcl ng c«ng  chÝnh  an    b tr    î   an  quy); b) ChØ     huy  ëng  ©n  ù; tr qu s c)V¨n    phßng   èng  ­Th kª;
  2. 2 d) §Þa  Ýnh   ©y  ùng;   ch ­X d ®)  µichÝnh   Õ   T  ­K to¸n; e) T    ph¸p ­Hé   Þch;    t g) V¨n  ãa   héi.   h ­X∙  3.C¸n  é    b kh«ng  chuyªn tr¸chcÊp        x∙bao  å m: g a) Trëng    Ban    Tæ chøc  ¶ng, Chñ  Ö m  û   ®   nhi U ban  Ó m     ¶ng, Trëng  Ki tra®   Ban  Tuyªn gi¸ovµ  c¸n bé      01    V¨n  phßng §¶ng  y; ñ b) Phã  ëng    Tr c«ng  (n¬icha  è  Ýlùcl ng c«ng  chÝnh  an    b tr    î   an  quy); c)Phã    ChØ   huy  ëng  ©n  ù; tr qu s d) C¸n  é  Õ   ¹ch ­giao th«ng   ñy lî­n«ng,l©m, ng,diªm    b k ho      ­th     i      nghiÖp; ®)  C¸n  é    ng   ¬ng  b lao®é ­th binh vµ    éi;   x∙h e) C¸n  é  ©n  è     nh  µ  Î   bd s ­gia®× v tr  em; g) Thñ  ü       u  ÷;   qu ­v¨n th­l tr h) C¸n  é  ô    b ph tr¸ch®µi truyÒn     thanh; i)  C¸n  é  b qu¶n  ýnhµ    ãa; l  v¨n h k) Phã  ñ   Þch  y    Ch t ñ ban  Æt   Ën Tæ   èc;Phã    oµn  Ó  Êp    M tr   qu   c¸c ® th c x∙: §oµn Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi    Liªn hiÖp  ô   ÷, Héi    Ph n   N«ng  d©n, Héi Cùu  Õn     chi binh; l) ñ  Þch  éi Ng êicao   Ch t H    tuæi;Chñ  Þch  éi Ch÷  Ëp    ÖtNam.   t H  th ®á Vi   4. C¸n  é    b kh«ng chuyªn tr¸chë      th«n  µ  d©n  è  å m:  Ý       é  v tæ  ph g B th Chi b th«n;tr ng    ë th«n;c«ng  viªnë    an    th«n  µ  Ý       é,tæ  ëng  ©n  è    ­ v B thChi b   tr d ph ë ph êng,thÞ  Ên.   tr §i Ò u    è îng c¸n bé  3. S l     chuyªn tr¸ch,    c«ng  chøc  Êp  c x∙ Sè îng c¸n bé  l     chuyªn tr¸ch,    c«ng chøc  Êp    c x∙quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ®Þ ti   1  2 §iÒu  cña  2  NghÞ   nh  µy  îcquy  nh    ®Þ n ®  ®Þ nh sau: 1.§èivíi   ng        ®å b»ng,phêng  µ  Þ  Ên: x∙   v th tr ­D íi    10.000  ©n  îcbè  Ýkh«ng    c¸n bé,c«ng  d ®   tr   qu¸ 19      chøc; ­ Tõ    10.000  ©n  ëlªn,cø  d tr     thªm  3.000  ©n  îc bè  Ý thªm  c¸n  é, d ®   tr   01  b   c«ng  chøc,nhng  èi a    t   kh«ng    c¸n bé,c«ng  ® qu¸ 25      chøc. 2.§èivíi   Òn  ói, ïng cao,vïng s©u, vïng xa,h¶i®¶o:       mi x∙ n  v            ­D íi    1.000  ©n  îcbè  Ýkh«ng    c¸n bé,c«ng  d ®   tr   qu¸ 17      chøc; ­ Tõ    1.000  ©n  n   íi d ®Õ d   5.000  ©n  îcbè  Ýkh«ng    c¸n bé,c«ng  d ®   tr   qu¸ 19      chøc;
  3. 3 ­ Tõ     5.000  ©n  ë lªn,cø  d tr     thªm  1.500  ©n  îc bè  Ý thªm  c¸n  é, d ®   tr   01  b  c«ng  chøc,nhng  èi a    t   kh«ng    c¸n bé,c«ng  ® qu¸ 25      chøc. 3. ViÖc  è  Ý thªm    é, c«ng    b tr   c¸n b   chøc  Êp      çi      c x∙ë m x∙t¨ng theo  è  ©n   sd do  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ theo  íng dÉn  ña  é  h  cB Néi vô.   §i Ò u    Õ     Òn l ng  i víi   é  4. Ch ®é ti  ¬ ®è     b chuyªn tr¸ch, c¸n    c«ng  chøc  Êp  c x∙ 1. C¸n  é    b chuyªn tr¸chcÊp      x∙ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  2  NghÞ   ®Þnh  µy  îchëng  Õ     Òn l ng    n ®  ch ®é ti  ¬ nh sau: a) B Ý       th §¶ng  y,BÝ       é  Êp    ¬icha  µnh  Ëp §¶ng  y      ñ   th Chi b c x∙(n   th l  ñ   x∙): h Ö   è    s 2,0 møc ¬ng  èi Óu; l t thi b) Phã  Ý       B th §¶ng  y,Phã  Ý       é  Êp    ¬icha  µnh  Ëp §¶ng  ñ  B th Chi b c x∙(n   th l  ñy  Êp    ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n,  ñ   Þch  û   c x∙), Ch t H  nh d Ch t U ban  ©n  ©n:  Ö   nh d h sè    1,9 møc ¬ng  èi Óu; l t  thi c) Phã  ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n, Phã  ñ  Þch  û     Ch t H  nh d   Ch t U ban  ©n  ©n,  nh d Thêng  ùc§¶ng  y  ¬icha  ã  ã  Ý     tr   ñ (n   c Ph B th chuyªn tr¸chc«ng    ¶ng),Chñ       t¸c®   tÞch  û   U ban  Æt   Ën Tæ   èc:h Ö   è    M tr   qu   s 1,8 møc ¬ng  èi Óu; l t  thi d)  Ý     µn  B th §o Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Chñ   Þch  éi      t H Liªn hiÖp  ô  ÷, Chñ   Þch  éi N«ng  ©n,  ñ   Þch  éi Cùu  Õn  Ph n   t H  d Ch t H  chi binh:h Ö   è   s 1,7 møc ¬ng  èi Óu;   l t thi ®) C¸c  chøc  ô    Õu  îct¸  ö,kÓ   õ nhiÖ m   ú  v trªnn ®   i   t  c k thø    õth¸ng 61  hai(t     trë®i) ® îc hëng  ô  Êp      ph c thªm    µng  5% h th¸ng theo    møc  ¬ng  l chøc  ô  ¶m   v® nhiÖ m; e) Trêng  îp c«ng    h  chøc  Êp    îcbÇu  ÷ c¸c chøc  ô  c x∙®   gi     v qua  Çu  ö    b c quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  Õu  Õp ¬ng  ti  1  2  ®Þ nn x l theo chøc  ô  Çu  ö  vb c m µ   Êp  ¬n  th h møc ¬ng  ña  l c chøc  danh chuyªn m«n  Ön  ëng  × ® îchëng ­   hi h th     l ¬ng  chøc  ô    µ  v ®ã v b¶o u  Ö   è  l h s chªnh  Öch  ÷a  l gi møc  ¬ng  l chuyªn m«n   µ  v møc ¬ng  l chøc  ô. v 2. C«ng    chøc  Êp    c x∙quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  2  NghÞ   nh  µy  ®Þ n ® îchëng  Õ     Òn l ng      ch ®é ti  ¬ nh sau: a) C«ng chøc  Êp    ètnghiÖp  o  ¹o ®¹ihäc  ëlªnphï hîp  c x∙ t   ®µ t     tr       chuyªn  m«n  ña  c chøc  danh  îchëng ¬ng  ®  l theo b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh,ng¹ch chuyªn l h ch       viªn;tètnghiÖp     trung cÊp  ï hîp chuyªn m«n   ña    ph       c chøc  danh  îchëng ¬ng  ®  l theo  ¹ch c¸n sù;tètnghiÖp  ¬  Êp  ï hîp chuyªn m«n   ña  ng         s c ph       c chøc  danh  îc ®  hëng ¬ng  l theo  ¹ch nh©n      .§îcn©ng ¬ng  ng   viªnv¨n th     l theo    ¹n    i víi niªnh nh ®è     c¸n bé,c«ng     chøc  ¹ch t ng  ng  ¬ øng    Êp  Ön  ëlªn; ë c huy tr   b)  êi ®ang  Ëp  ù  Ng   t s c«ng  chøc  Êp    îc hëng  c x∙ ®   85%  ¬ng  l theo    c¸c ng¹ch c«ng chøc  ¬ng  t øng; thêigian  ëng ¬ng  Ëp  ù  ùc  Ön     h l t s th hi theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc; hi h c Nh n c) C«ng    chøc  Êp    ang  c x∙® c«ng    a  ètnghiÖp  o  ¹ochuyªn m«n   t¸cch t   ®µ t     theo quy  nh  × ® îchëng:h Ö   è ¬ng    ®Þ th       sl b»ng  1,09 møc ¬ng  èi Óu;   l t  thi
  4. 4 d) Riªng  i  íitr ng  ®è v   ë c«ng    an, chØ huy  ëng  ©n  ù, hëng  tr qu s  theo ¬ng  l chøc danh,n Õu  Êp  ¬n    th h møc  sinh ho¹tphÝ  Ön  ëng  × ® îcb¶o u     hi h th     l kho¶n  chªnh  Öch    l ®Ó b»ng  møc  sinh ho¹tphÝ   Ön  ëng      hi h cho  n   Õt  ®Õ h n¨m  2005  sau    ëng  ®ã h theo l ng   ¬ chøc  danh. §i Ò u    Õ     hiÓm     éivµ  hiÓm   tÕ 5. Ch ®é b¶o  x∙h   b¶o  y  1. C¸n  é  b chuyªn  tr¸ch,c«ng    chøc  Êp    îc thùc  Ön  Õ       c x∙ ®   hi ch ®é b¶o hiÓ m     éitheo  Òu  Ö  x∙h   §i l B¶o  Ó m     éiban  µnh  Ìm  hi x∙h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m  1995 cña Ch Ýnh  phñ  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  01/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 09    n¨m  2003  Ò   öa  æi, bæ   vs ®   sung  ét  è  m s ®iÒu  ña  Òu  Ö  c §i l B¶o  Ó m     éiban  µnh  Ìm  hi x∙h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  ngµy  th¸ng 01  26    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo  Òu  Ö  §i l B¶o  Ó m   tÕ  hi y  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/1998/N§­   µy    CP ng 13 th¸ng 8    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ; khi®ñ   c Ch ph     tuæi nghØ   u    h theo  quy  nh  ña  ®Þ c Bé  ËtLao  ng, n Õu  ã    n¨m  ng  lu   ®é   c ®ñ 15  ®ã b¶o  Ó m     éitrëlªnth× ® îch­ hi x∙h           ëng  Õ     u  Ý. ch ®é h tr 2. C¸n  é    b chuyªn  tr¸chcÊp        ¶m   Ö m     x∙ khi th«i® nhi chøc  ô, cã      v   ®ñ 10 n¨m  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi trë lªn vµ  hi x∙ h       cßn  Õu  èi®a   n¨m  ×    thi t   5  th ®ñ tuæi   nghØ   u, cha  Ën  î Êp  ét  Çn  Ò   h  nh tr c m l v b¶o  Ó m     éivµ  ù nguyÖn  ng  hi x∙ h   t   ®ã tiÕp 15%   Òn  ti b¶o  Ó m     éi hµng  hi x∙ h   th¸ng theo    møc  ¬ng  íc khi th«i®¶m   l tr       nhiÖ m  chøc  ô  v cho  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éi n¬i c  ócho  n       êi hi x∙ h     tr   ®Õ khi®ñ th   gian ®ãng    b¶o  Ó m     éivµ    hi x∙h   ®ñ tuæinghØ  u  × ® îchëng  Õ     u  Ý.   h th     ch ®é h tr §i Ò u    Õ       ông  i  íic¸n  é  6. Ch ®é ¸p d ®è v   b chuyªn tr¸ch,c«ng      chøc  Êp  c x∙lµngêi®ang  îchëng  Õ     u  ÝhoÆc   î Êp  Êt       ®  ch ®é h tr   tr  c m søc    ng lao®é C¸n  é  b chuyªn tr¸ch,    c«ng chøc  Êp    µngêi®ang  ëng  Õ     u  Ý c x∙l     h ch ®é h tr   hoÆc   îcÊp  Êt  tr  m søc lao  ng  îc hëng  ®é ®  40%  ¬ng  l chøc danh theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  cña  1  4  NghÞ   nh  µy  õ ngµy  th¸ng 01  ®Þ n t  01    n¨m 2005  vµ  kh«ng  ph¶i®ãng    b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ. hi y  §i Ò u    Õ     ô  Êp  i  íic¸n bé  7. Ch ®é ph c ®è v     kh«ng chuyªn tr¸chë  Êp        c x∙, ë  th«n vµ  d©n  è   tæ  ph C¸n  é  b kh«ng chuyªn tr¸ch ë  Êp       c x∙,ë th«n  µ  d©n  è  îc hëng  v tæ  ph ®   chÕ     ô  Êp  µng  ®é ph c h th¸ng. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  a   ¬ng, Uû   cø  t h th   c ®Þ ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  ô  Ó  è îng  bé  quy ®Þ c th s l c¸n  kh«ng  chuyªn tr¸chcho  õng    ­   t x∙,ph êng, thÞ  Ên  µ    tr v møc   ô  Êp  ô  Ó  ph c c th cho  õng  t chøc  danh c¸n  é   b kh«ng  chuyªn tr¸ch.   §i Ò u    µo  ¹o, åidìng 8. § t    b
  5. 5 C¸n  é  b chuyªn tr¸ch,    c«ng chøc  Êp    µ    é  c x∙v c¸n b kh«ng  chuyªn tr¸chë        x∙, ë th«n  µ  d©n  è    îc cö  i  o  ¹o,båi dìng  ×  îc hëng  Õ     v tæ  ph khi®   ® ®µ t     th ®   ch ®é nh c¸n  é, c«ng  b  chøc    Êp    îc cö  i  o  ¹o,båi dìng.§èi víic¸n  é  ëc trªn®   ® ®µ t          b chuyªn  tr¸ch,c«ng    chøc  Êp    µ  c x∙ v c¸n  é  b kh«ng  chuyªn tr¸ch ë         x∙,ë th«n  thuéc c¸cx∙vïng cao,vïng s©u, vïng xa,biªngií    ¶o  × ® îccÊp  µn  é                     ih¶i®, th     to b chiphÝ  äc  Ëp,¨n ë,®i  ¹ .   h t       li §i Ò u    ån    Ý    ùchiÖn  Õ   ,  Ýnh  9. Ngu kinhph ®Ó th   ch ®é ch s¸ch Nguån  kinh phÝ    ùc hiÖn    Õ       ®Ó th   c¸cch ®é cho    i t ng quy  nh  ¹ c¸c ®è  î   ®Þ t i NghÞ   nh  µy  ùc hiÖn  ®Þ n th   theo quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ët Ng ©n     h  Lu   s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 10. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. NghÞ   nh  µy  ®Þ n thay  Õ  th NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 7  ng 26    n¨m   1995  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 09/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 23  01  1998  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 7  ng 26    n¨m   1995  Ò   Õ     v ch ®é sinh ho¹tphÝ  i víi   é    êng,thÞ  Ên.    ®è     b x∙, c¸n ph   tr   B∙ibá    Õ       c¸cch ®é quy  nh  i víi   é    êng,thÞ  Ên t¹ §iÒu    ®Þ ®è     b x∙, c¸n ph   tr     i 12 NghÞ   nh  è  ®Þ s 40/1999/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 23    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c«ng an x∙; Õt  kho¶n 1  vµ  tiÕt  kho¶n 3  §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè   ti  3  1 46/2000/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 12    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 35/CP  µy  th¸ng 6  ng 14    n¨m  1996  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthùc hiÖn  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  © n   ©n  ùvÖ. l D qu t  §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Bé  éi vô  ñ  ×,phèihîp víi é   µichÝnh,Bé   N   ch tr        T  B   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héivµ    é, ngµnh  ã  ªnquan  íng dÉn    µnh  X∙    c¸cB   c li   h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 12. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản