Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
94
lượt xem
8
download

Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh  cña ChÝnh phñ sè 124/2004/N§­CP  ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2004  quy ®Þnh vÒ mét sè c¬ chÕ tµi chÝnh ng©n s¸ch  ®Æc thï ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n   cø     §iÒu   75   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè  01/2002/QH11 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002; C¨n   cø   C«ng   v¨n   sè   212/NQ­UBTVQH11   ngµy   22   th¸ng   3  n¨m 2004 cña ñy ban thêng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I VÒ qu¶n lý ng©n s¸ch cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh §iÒu  1. 1. Nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch thµnh phè  Hå ChÝ Minh ®îc ph©n cÊp theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch  nhµ níc. ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh tr×nh Héi  ®ång   nh©n  d©n  thµnh   phè   quyÕt  ®Þnh   ph©n   cÊp   nguån  thu,  nhiÖm   vô   chi   gi÷a   ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   thuéc   Thµnh   phè  (thµnh   phè,   quËn,   huyÖn,   phêng,   x∙)   theo   quy   ®Þnh   cña  LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ  yªu   cÇu   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   vµ   b¶o   ®¶m   quèc  phßng,   an   ninh,   trËt   tù   an   to¸n   x∙   héi   cña   Thµnh   phè.  Riªng ®èi víi ng©n s¸ch x∙, thÞ trÊn thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 34 LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Nhµ níc  u tiªn ®Çu t  vÒ ng©n s¸ch vµ c¸c nguån tµi  chÝnh   kh¸c   cho   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   x∙   héi   Thµnh   phè   ®Ó  Thµnh phè thùc hiÖn vai trß trung t©m kinh tÕ ­ x∙ héi  cña khu vùc vµ c¶ níc. 2. Hµng n¨m, c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc Thñ t­ íng ChÝnh phñ giao vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh,  ñy ban  nh©n d©n thµnh  phè Hå ChÝ  Minh  tr×nh Héi ®ång  nh©n  d©n  thµnh  phè  quyÕt   ®Þnh:  Dù   to¸n  thu,   chi   ng©n   s¸ch   thµnh  phè; ph©n bæ nhiÖm vô thu, chi cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ  thuéc  ng©n  s¸ch cÊp Thµnh  phè;  sè bæ sung  tõ ng©n  s¸ch  thµnh phè cho ng©n s¸ch cÊp díi phï hîp víi yªu cÇu ph¸t 
  2. 2 triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña Thµnh phè; ®ång thêi ®¶m b¶o  thùc hiÖn ®Þnh híng chung cña ng©n s¸ch nhµ níc. 3.   §Ó   sö   dông   cã   hiÖu   qu¶   quü   ®Êt   thuéc   Thµnh   phè  qu¶n lý, Uû ban nh©n d©n thµnh phè ®îc t¹m øng tõ nguån  ng©n s¸ch  thµnh  phè hoÆc tõ nguån  huy  ®éng  theo chÕ ®é  quy ®Þnh cho c¸c dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt thuéc  nhiÖm vô ®Çu t cña ng©n s¸ch ®Ó tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông ®Êt, sau khi thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt sÏ  thu håi hoµn tr¶ ng©n  s¸ch  hoÆc hoµn tr¶ nguån  vèn huy  ®éng. §iÒu   2.   Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%)   ph©n   chia   c¸c   kho¶n  thu gi÷a ng©n  s¸ch  trung  ¬ng  vµ ng©n  s¸ch  thµnh phè do  ChÝnh phñ tr×nh ñy ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh; thêi  gian æn ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m ph©n chia nµy do ChÝnh phñ  tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh.  §iÒu  3. 1. Hµng n¨m, trong trêng hîp cã sè t¨ng thu ng©n s¸ch  trung  ¬ng so víi dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao tõ c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch  thµnh   phè   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   30   LuËt   Ng©n  s¸ch nhµ níc,  ng©n  s¸ch thµnh  phè  ®îc thëng  30%  cña  sè  t¨ng thu nµy, nhng kh«ng vît qu¸ sè t¨ng thu so víi møc  thùc hiÖn n¨m tríc. 2. Ng©n s¸ch trung ¬ng thùc hiÖn bæ sung cã môc tiªu  cho ng©n s¸ch thµnh phè t¬ng øng 70% phÇn cßn l¹i cña sè  t¨ng thu ng©n s¸ch trung  ¬ng so víi dù   to¸n ®∙ ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ giao cña c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n  s¸ch trung  ¬ng vµ ng©n s¸ch thµnh  phè (sau khi ®∙ thùc  hiÖn thëng vît thu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy) vµ  t¬ng øng 30% sè thu vît dù to¸n ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ  giao cña c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trung ¬ng hëng 100% trªn  ®Þa bµn, kh«ng  kÓ c¸c  kho¶n  thu: thuÕ  gi¸  trÞ  gia  t¨ng  hµng   nhËp  khÈu;   c¸c   kho¶n  thu  kh«ng   ph¸t   sinh  trªn   ®Þa  bµn Thµnh phè mµ chØ h¹ch to¸n nép ë Thµnh phè; c¸c kho¶n  h¹ch to¸n ghi thu, ghi chi vµ c¸c kho¶n thu ®îc ®Ó l¹i  ®¬n vÞ chi qu¶n lý qua ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.  3. C¨n cø sè ®îc thëng vµ sè bæ sung cã môc tiªu tõ  nguån t¨ng thu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy, ñy  ban nh©n d©n thµnh phè tr×nh Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè  quyÕt   ®Þnh   :   §Çu   t  x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   kÕt   cÊu   h¹  tÇng; tr¶ nî c¸c kho¶n vèn huy ®éng; thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô quan träng nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m  quèc phßng,  an ninh, trËt  tù,  an toµn  x∙ héi cña Thµnh  phè vµ thëng cho ng©n s¸ch cÊp díi.
  3. 3 Ch¬ng II VÒ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cho ®Çu t  ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ minh §iÒu  4. 1.   ChÝnh   phñ  u   tiªn   bè   trÝ   vèn   hç   trî   ph¸t   triÓn  chÝnh thøc (ODA) cho thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó ®Çu t  c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü  thuËt ®« thÞ, m«i trêng vµ phóc lîi c«ng céng. 2. ViÖc bè trÝ vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n sö dông nguån  vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®îc thùc hiÖn theo  nguyªn t¾c: a) §èi víi dù ¸n ODA do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t: ­ §èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh do Bé, c¬ quan trung ¬ng  lµm chñ dù ¸n, c«ng tr×nh, viÖc bè trÝ vèn (bao gåm c¶  vèn ®èi øng) do ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m. ­ §èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh do ñy ban nh©n d©n thµnh  phè lµm chñ dù ¸n, c«ng tr×nh, Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm  bè trÝ tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o ®¶m phÇn vèn  ®èi øng cña dù ¸n. b) §èi víi dù ¸n ODA vay vÒ cho vay l¹i,  u tiªn bè  trÝ vèn cho c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t  cã kh¶ n¨ng thu  håi vèn, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã kh¶  n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng quèc tÕ.     3. Møc hç trî cô thÓ vÒ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh  thøc   (ODA),   vèn   thùc   hiÖn   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   cho  Thµnh phè, trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Thµnh phè vµ ý kiÕn cña  Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Bé   Tµi   chÝnh,   ChÝnh   phñ   c©n   ®èi  trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m tr×nh Quèc héi  quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu  5. 1. Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc huy ®éng vèn ®Çu t trong  níc   th«ng   qua   c¸c   h×nh   thøc   ph¸t  hµnh   tr¸i   phiÕu  chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   c¸c   h×nh   thøc   huy   ®éng   kh¸c   theo   quy  ®Þnh   cña   ph¸p  luËt;   ng©n   s¸ch  thµnh   phè   cã   tr¸ch   nhiÖm  thanh to¸n gèc, l∙i vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan.  2. Thµnh phè ®îc huy ®éng vèn vay ngoµi níc cho ®Çu  t ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng thuéc nhiÖm vô chi cña ng©n  s¸ch thµnh phè theo nguyªn t¾c: Thµnh phè x©y dùng ph¬ng  ¸n, chñ ®éng t×m nguån vay, lÊy ý kiÕn Bé Tµi chÝnh, Bé  KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam tríc khi 
  4. 4 tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo c¬ chÕ  ChÝnh phñ vay vÒ cho thµnh phè vay l¹i ®Ó thùc hiÖn c¸c  dù ¸n, c«ng tr×nh theo ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n thµnh  phè. Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­ ¬ng ®Ó hoµn tr¶ gèc vµ l∙i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tæng d nî c¸c nguån vèn huy ®éng cho ®Çu t c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh  thuéc nhiÖm  vô ®Çu  t  tõ ng©n  s¸ch Thµnh  phè t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng vît qu¸ 100% tæng  møc   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   cña   ng©n   s¸ch   thµnh   phè  theo dù to¸n Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè quyÕt ®Þnh hµng  n¨m (kh«ng bao gåm nguån vèn huy ®éng ®Çu t cho c¸c dù ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, vèn ®Çu t c¸c dù ¸n tõ nguån  bæ sung cã môc tiªu kh«ng æn ®Þnh tõ ng©n s¸ch trung ¬ng  cho ng©n s¸ch thµnh phè (nÕu cã)). §iÒu   6.   ViÖc huy ®éng vèn ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu  h¹ tÇng thuéc  ph¹m  vi ng©n  s¸ch thµnh  phè  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. C¨n cø nhu cÇu huy ®éng vèn ®Çu t, ñy ban nh©n d©n  thµnh  phè  lËp  ph¬ng ¸n b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n thµnh  phè quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Vèn huy ®éng ®Çu t  cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n b¶o  ®¶m nguyªn t¾c: c«ng tr×nh, dù ¸n sö dông vèn huy ®éng ®Ó  ®Çu t ph¶i b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi; c«ng tr×nh,  dù ¸n ®Çu t thuéc danh môc ®Çu t trong kÕ ho¹ch 5 n¨m ®∙  ®îc Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè quyÕt ®Þnh; dù ¸n, c«ng  tr×nh ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn; Thµnh  phè ph¶i bè trÝ c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó tr¶ hÕt nî  khi ®Õn h¹n.  §iÒu   7.   Ngoµi   nguån   vèn   huy   ®éng   cho   c¸c   dù   ¸n,  c«ng tr×nh  thuéc ®èi tîng  ®Çu  t  tõ nguån  vèn  ng©n  s¸ch  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy; ®èi víi c¸c dù ¸n  thuéc lÜnh vùc ®Çu t cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, ñy ban nh©n  d©n thµnh phè quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh  viÖc huy ®éng ®Çu t  theo  c¸c  h×nh  thøc: BOT  (x©y   dùng   ­   vËn   hµnh   ­   chuyÓn   giao),   BTO   (x©y   dùng   ­  chuyÓn giao ­ vËn hµnh), BT (x©y dùng ­ chuyÓn giao) vµ  c¸c h×nh thøc kh¸c. Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh nh hç   trî   l∙i   suÊt   vay   vèn   ®Çu   t,   bï   mét   phÇn   chªnh   lÖch  gi÷a chi phÝ vµ gi¸ dÞch vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  5. 5 §iÒu   8.   ñy ban nh©n d©n thµnh phè ®îc quyÒn quyÕt  ®Þnh   tiÕp   nhËn   c¸c   kho¶n   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   cho  Thµnh phè kh«ng phô thuéc vµo quy m« viÖn trî; riªng ®èi  víi c¸c kho¶n  viÖn  trî cã liªn  quan ®Õn t«n gi¸o,  quèc  phßng,   an   ninh,   ph¶i   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quyÕt  ®Þnh; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn  viÖc  tiÕp nhËn,  qu¶n  lý, sö dông  cã hiÖu  qu¶  c¸c kho¶n viÖn trî nµy, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n, quyÕt  to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®Þnh kú b¸o c¸o Bé  Tµi   chÝnh,   Bé   KÕ   ho¹ch   §Çu   t  ®Ó   theo   dâi,   gi¸m   s¸t   vµ  tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.  §iÒu   9.   ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh cã  tr¸ch   nhiÖm   tiÕp   tôc   cñng   cè   vµ   ph¸t   triÓn   "Quü   §Çu   t  ph¸t   triÓn   ®«   thÞ"   vµ   c¸c   quü   tµi   chÝnh   kh¸c   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó huy ®éng sù tham gia ®ãng gãp cña  c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cho ng©n  s¸ch thµnh phè, nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng thu hót c¸c nguån  vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn Thµnh phè.  Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu  10. 1. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn tæ chøc thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n  vµ Chñ tÞch  ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  11.   1. Nh÷ng néi dung kh¸c vÒ thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ níc  kh«ng   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy,   thùc   hiÖn   theo   LuËt  Ng©n s¸ch nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06  th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng  dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o; B∙i bá c¸c §iÒu 17, 18 vµ 19 cña NghÞ ®Þnh  sè 93/2001/N§­CP  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ ph©n cÊp qu¶n lý mét sè lÜnh vùc cho thµnh phè Hå ChÝ  Minh.
Đồng bộ tài khoản