Nghị định 126/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
107
lượt xem
5
download

Nghị định 126/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 126/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2004/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 126/2004/N -CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG, QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG Ô THN VÀ QU N LÝ S D NG NHÀ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; hình th c và m c x ph t; thNm quy n và th t c x ph t; khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà là hành vi do t ch c, cá nhân th c hi n c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh v ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính. 3. Vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà bao g m: a) Vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng c a ch u tư; b) Vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng c a nhà th u thi công xây d ng công trình (dư i ây g i là nhà th u xây d ng); c) Vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng c a nhà th u tư v n xây d ng;
 2. d) Vi ph m hành chính trong qu n lý công trình h t ng ô th g m: các hành vi vi ph m trong qu n lý h th ng giao thông ô th , thông tin liên l c, cung c p năng lư ng, chi u sáng công c ng, c p nư c, thoát nư c, x lý ch t th i, công trình trong công viên, vư n hoa, cây xanh công c ng và các công trình khác; ) Vi ph m hành chính trong qu n lý s d ng nhà. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà trên lãnh th C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam u b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. 1. M i hành vi vi ph m hành chính ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i ư c ti n hành k p th i, công minh, tri t . M i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 43, 44, 45, 46 c a Ngh nh này th c hi n và ph i ư c ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n. T ch c, cá nhân có nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t t ng hành vi vi ph m. Nhi u t ch c, cá nhân cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i t ch c, cá nhân vi ph m u b x ph t. 4. Vi c x lý vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 5. Không x lý vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, s ki n b t ng , vi ph m hành chính khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 02 năm, k t ngày hành vi vi ph m ư c th c hi n; quá th i h n trên thì không b x ph t, nhưng v n b áp d ng các bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này.
 3. 2. Trong th i hi u quy nh t i kho n 1 i u này, n u t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t c a các c p có thNm quy n thì th i hi u x ph t ư c tính l i k t th i i m ương s ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 3. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính sau 01 năm, k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày quy t nh x lý h t hi u l c mà không tái ph m thì coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà 1. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ph i ch u m t trong các hình th c x ph t hành chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n: m c ph t t i a n 70 tri u ng. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d b ph n công trình, công trình xây d ng vi ph m; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; d) Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra. Chương 2: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG M C I: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M C A CH U TƯ
 4. i u 6. X ph t ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình trên t không ư c xây d ng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình có m t trong các hành vi: a) Vi ph m quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và công b ; b) Xây d ng trên t chưa chuy n i m c ích s d ng. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình có m t trong các hành vi: a) Xây d ng trên t l n chi m; b) Xây d ng vi ph m ch gi i ư ng ; c) Vi ph m ch gi i xây d ng. 3. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình trong khu v c c m xây d ng. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, ch u tư vi ph m còn b x ph t b sung và áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d b ph n công trình, công trình vi ph m; c) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra. i u 7. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v gi y phép xây d ng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình m i; c i t o, m r ng, s a ch a l n, trùng tu, tôn t o công trình không có gi y phép xây d ng theo quy nh ho c sai gi y phép xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b bu c ph i xin gi y phép xây d ng theo quy nh ho c bu c th c hi n úng gi y phép xây d ng. i u 8. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v thi t k xây d ng công trình 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình m i; c i t o, m r ng, s a ch a l n, trùng tu, tôn t o công trình không có thi t k xây d ng công trình ư c duy t theo quy nh ho c xây d ng sai thi t k ư c duy t.
 5. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b bu c xin phê duy t thi t k xây d ng theo quy nh ho c bu c th c hi n úng thi t k xây d ng ư c duy t. i u 9. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình 1. Ph t ti n: a) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ch u tư t ý thay i ho c cho phép thay i các n i dung c a d án vư t quá thNm quy n; b) Ph t t 10.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i ch u tư kh i công xây d ng công trình khi chưa i u ki n kh i công; c) Ph t t 12.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ch u tư thành l p Ban qu n lý d án không năng l c ho t ng xây d ng theo quy nh; d) Ph t t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư th c hi n sai n i dung u tư; sai quy mô u tư so v i quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. i u 10. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 6.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i ch u tư có hành vi chia nh gói th u ho c giao cho nhi u nhà th u khi gói th u ch m t nhà th u có th m nhi m ư c trái v i quy nh c a pháp lu t v l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; b) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ch u tư l a ch n nhà th u xây d ng công trình không i u ki n năng l c ho t ng xây d ng theo quy nh; c) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ch u tư th c hi n sai k ho ch u th u ư c duy t; d) Ph t t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi: dàn x p th u; mua, bán th u; ti t l thông tin khi xét th u ho c thông ng v i nhà th u; u th u gi ho c không u th u v n l p h sơ, biên b n u th u. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) Bu c hu b k t qu u th u i v i vi ph m các quy nh t i i m d kho n 1 i u này;
 6. b) Bu c th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng. i u 11. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 5.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i ch u tư không mua b o hi m công trình theo quy nh; b) Ph t t 6.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i ch u tư không báo cáo k p th i theo quy nh khi x y ra s c công trình; c) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi: vi ph m các quy nh v nghi m thu k thu t; vi ph m các quy nh v nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng; d) Ph t t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi: ép ti n gây nh hư ng ch t lư ng công trình; th c hi n ch m ti n so v i quy t nh u tư ư c phê duy t; ) Ph t t 20.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i ch u tư t ch c xây d ng b ph n công trình, công trình có m t trong các hành vi: s d ng sai quy chuNn xây d ng; sai tiêu chuNn xây d ng ho c không th c hi n giám sát thi công xây d ng theo quy nh làm nh hư ng n ch t lư ng công trình ho c gây s c công trình. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 12. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành và quy t toán v n u tư 1. Ph t ti n: a) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ch u tư th c hi n quy t toán v n u tư ch m th i h n theo quy nh; b) Ph t t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư ch m thanh toán kh i lư ng hoàn thành cho các nhà th u khi ã th t c thanh toán theo quy nh; c) Ph t t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi: nghi m thu kh ng; nghi m thu sai kh i lư ng; làm sai l ch giá tr thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng công trình 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c hu b k t qu thanh toán, quy t toán i v i vi ph m ư c quy nh t i i m c kho n 1 i u này;
 7. b) Bu c th c hi n úng các quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành, quy t toán v n u tư xây d ng công trình; c) Bu c b i thư ng thi t h i i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này. M C II: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M C A NHÀ TH U XÂY D NG i u 13. X ph t nhà th u xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng b trí cán b qu n lý, ngư i tr c ti p ch huy thi công không năng l c hành ngh xây d ng tương ng v i lo i, c p công trình; b) Ph t t 10.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng nh n th u thi công xây d ng công trình vư t quá năng l c ho t ng xây d ng theo quy nh; c) Ph t t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: cho mư n danh nghĩa nhà th u; s d ng danh nghĩa nhà th u khác ho t ng xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v năng l c ho t ng xây d ng, hành ngh xây d ng. i u 14. X ph t nhà th u xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v u th u trong ho t ng xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 6.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: tri n khai thi công xây d ng công trình không úng v i các cam k t theo h sơ d th u và h p ng giao nh n th u xây d ng công trình; có vi ph m pháp lu t khác v u th u trong ho t ng xây d ng; b) Ph t t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: dàn x p trong u th u; mua, bán th u. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b áp d ng m t trong các bi n pháp sau: a) Bu c hu b k t qu u th u i v i vi ph m các quy nh t i i m b kho n 1 i u này;
 8. b) Bu c th c hi n úng cam k t trong h sơ d th u ho c các quy nh v u th u trong ho t ng xây d ng công trình. i u 15. X ph t nhà th u xây d ng có hành vi nh n th u xây d ng vi ph m các quy nh v xây d ng b ph n công trình, công trình trên t không ư c xây d ng, gi y phép xây d ng, thi t k xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 100.000 ng n 200.000 ng i v i nhà th u xây d ng nh n th u thi công xây d ng b ph n công trình, công trình không có gi y phép xây d ng ho c sai gi y phép xây d ng; không có thi t k xây d ng ư c duy t ho c sai thi t k xây d ng ư c duy t; b) Ph t t 300.000 ng n 500.000 ng i v i nhà th u xây d ng nh n th u thi công xây d ng b ph n công trình, công trình trên t không ư c xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. i u 16. X ph t nhà th u xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v an toàn xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: th c hi n không úng quy trình, quy ph m xây d ng gây lún, r n n t các công trình lân c n; b) Ph t t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có hành vi không trang b phương ti n b o h lao ng cho ngư i lao ng trong công trư ng xây d ng; c) Ph t t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: không có bi n báo công trư ng theo quy nh; không có bi n báo an toàn; không có phương ti n che, ch n an toàn; không có hàng rào b o v an toàn; d) Ph t t 6.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng không mua các lo i b o hi m theo quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c b i thư ng thi t h i i v i vi ph m các quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n úng các quy nh v an toàn xây d ng. i u 17. X ph t nhà th u xây d ng vi ph m các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng
 9. 1. Ph t ti n: a) Ph t t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có hành vi s d ng k t qu ki m tra v t li u xây d ng ho c c u ki n xây d ng c a các phòng thí nghi m chưa ư c h p chuNn; b) Ph t t 5.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: không l p b n v hoàn công theo quy nh; vi ph m các quy nh v b o hành công trình; c) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: s d ng v t li u xây d ng; s d ng c u ki n xây d ng; s d ng thi t b công ngh nhưng không có ch ng ch xu t x , ch ng nh n tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh; d) Ph t t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: không có h th ng qu n lý ch t lư ng; không t ch c giám sát thi công xây d ng; thi công không úng thi t k ; thi công không úng quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng làm nh hư ng n ch t lư ng công trình ho c gây s c công trình. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 18. X ph t nhà th u xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành 1. Ph t ti n: a) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có các hành vi kéo dài th i gian hoàn thi n h sơ, tài li u ph c v cho công tác nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình theo quy nh; b) Ph t t 15.000.000 ng n 25.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: nghi m thu kh ng; nghi m thu sai kh i lư ng; làm sai l ch giá tr thanh toán, quy t toán. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u xây d ng vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c hu b k t qu nghi m thu, thanh toán, quy t toán i v i vi ph m các quy nh t i i m b kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n úng các quy nh v nghi m thu, thanh toán, quy t toán h ng m c công trình, công trình. M C III: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M C A NHÀ TH U TƯ V N XÂY D NG
 10. i u 19. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v i u ki n năng l c hành ngh , ho t ng tư v n xây d ng công trình 1. Ph t ti n: a) Ph t t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng ho t ng sai quy nh; cá nhân ho t ng tư v n xây d ng sai ch ng ch hành ngh ; b) Ph t t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng nh n th u tư v n xây d ng vư t quá năng l c theo quy nh; c) Ph t t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng có m t trong các hành vi: cho thuê; cho mư n danh nghĩa; d) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng: s d ng danh nghĩa c a t ch c, cá nhân khác ho t ng, hành ngh tư v n xây d ng; cá nhân ho t ng tư v n xây d ng không có ch ng ch hành ngh . 2. Ngoài hình th c x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n xây d ng vi ph m còn b áp d ng hình th c x ph t b sung và các bi n pháp sau: a) ình ch ho t ng tư v n xây d ng i v i vi ph m các quy nh t i i m b và d kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh i v i vi ph m các quy nh t i các i m a và c kho n 1 i u này; c) Bu c th c hi n úng các i u ki n v năng l c ho t ng, hành ngh tư v n xây d ng i v i vi ph m các quy nh t i các i m b và d kho n 1 i u này. i u 20. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v u th u tư v n xây d ng công trình 1. Ph t ti n: a) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng b trí cán b th c hi n không úng theo h sơ d th u và h p ng giao nh n th u tư v n xây d ng; b) Ph t t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng có m t trong các hành vi: dàn x p th u; mua, bán th u tư v n xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n vi ph m còn b áp d ng m t trong các bi n pháp sau: a) Bu c h y b k t qu u th u i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n úng các quy nh v u th u tư v n xây d ng.
 11. i u 21. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng, s d ng s li u, tài li u không h p l trong ho t ng tư v n u tư xây d ng công trình 1. Ph t ti n: a) Ph t t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng s d ng k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m chưa ư c h p chuNn; b) Ph t t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng s d ng s li u, tài li u không h p l , không chính xác ho c không phù h p v i th c t ; c) Ph t t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng có m t trong các hành vi: không s d ng quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng ho c s d ng sai quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n xây d ng vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v ho t ng tư v n xây d ng. i u 22. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng vi ph m các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng làm nh hư ng n ch t lư ng công trình ho c gây s c công trình. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n xây d ng vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau: a) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n úng quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 23. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v ch b o hi m trách nhi m ngh nghi p 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n xây d ng vi ph m còn b bu c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p. i u 24. X ph t nhà th u tư v n xây d ng có hành vi vi ph m các quy nh v nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình xây d ng 1. Ph t ti n: a) Ph t t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng có m t trong các hành vi: kéo dài th i gian hoàn thi n h sơ tài li u thanh toán, quy t toán theo quy nh;
 12. b) Ph t t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u tư v n xây d ng có m t trong các hành vi: nghi m thu kh ng; nghi m thu sai kh i lư ng; làm sai l ch giá tr thanh toán, quy t toán trong h p ng tư v n xây d ng và thi công công trình xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u tư v n xây d ng vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c hu b k t qu thanh toán, quy t toán i v i vi ph m các quy nh t i i m b kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n úng các quy nh v nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình xây d ng. Chương 3: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG Ô THNVÀ QU N LÝ S D NG NHÀ M C I: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M QUY NNH V QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG Ô THN i u 25. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v khu v c an toàn gi ng nư c ng m 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi: phóng u , phân rác; chăn nuôi súc v t; tr ng cây, rau, hoa màu và các vi ph m khác trong khu v c an toàn gi ng nư c ng m. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: ào h nư c, h rác, h phân, h vôi; chôn súc v t, ch t c h i trong khu v c an toàn gi ng nư c ng m. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c ô nhi m do hành vi vi ph m hành chính gây ra. i u 26. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v khu v c an toàn ngu n nư c m t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi: t m gi t; chăn, th gia súc trong khu v c ngu n nư c m t; neo thuy n, bè; xây d ng b n ò, b n phà trong khu v c ngu n nư c m t. 2. Ph t ti n:
 13. a) Ph t t 400.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: làm v sinh thi t b , xe máy; th i d u, m , hoá ch t c h i; x rác, xác ng v t, th c v t làm ô nhi m ngu n nư c m t; b) Ph t t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: x nư c th i công nghi p, nư c th i sinh ho t; thoát nư c nông nghi p vào khu v c b o v an toàn ngu n nư c m t; c) Ph t t 4.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng các lo i công trình trên b , trên m t nư c, dư i m t nư c trong khu v c b o v ngu n nư c m t không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i vi ph m các quy nh t i i m c kho n 2 i u này; ưb) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d b ph n công trình, công trình vi ph m; c) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m do vi ph m hành chính gây ra. i u 27. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v hành lang an toàn tuy n ng nư c thô và ư ng ng truy n t i nư c s ch 1. Ph t ti n: ưa) Ph t t 200.000 ng n 400.000 ng i v i m t trong các hành vi: x rác, nư c bNn; t á, v t li u xây d ng ho c các v t khác trong hành lang an toàn tuy n ng nư c thô ho c ư ng ng truy n t i nư c s ch; b) Ph t t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: ào b i ho c l y t á trong hành lang an toàn tuy n ng nư c thô ho c ư ng ng truy n t i nư c s ch; l n chi m hành lang an toàn tuy n ng nư c thô, ư ng ng truy n t i nư c s ch s d ng vào m c ích khác. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; d) Bu c th c hi n úng quy nh v b o v an toàn tuy n ng nư c thô, ư ng ng truy n t i nư c s ch.
 14. i u 28. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m v b o v an toàn các công trình k thu t thu c h th ng c p nư c 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: x phân, rác, phóng u ; chăn nuôi súc v t; tr ng cây, rau, hoa màu; vi ph m các quy nh v an toàn, xâm nh p vào khu v c c m theo quy nh và các vi ph m khác trong khu v c an toàn ài nư c, h ch a nư c và các công trình k thu t khác thu c h th ng c p nư c. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c th c hi n úng quy nh v b o v an toàn các công trình k thu t thu c h th ng c p nư c. i u 29. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng m ng lư i c p nư c ô th 1. Ph t ti n: a) Ph t t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: u n i ư ng ng c p nư c, thay i ư ng kính ng c p nư c không úng quy nh; s d ng nư c trư c ng h o nư c; làm sai l ch ng h o nư c; t ý thay i v trí, c , lo i ng h o nư c; g niêm phong, niêm chì c a thi t b o m không úng quy nh; b) Ph t t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: làm hư h ng ư ng ng c p nư c, thi t b k thu t trong h th ng c p nư c; d ch chuy n tuy n ng, các thi t b k thu t thu c h th ng c p nư c không úng quy nh; l p t ư ng ng c p nư c không có gi y phép; s d ng nư c t m ng lư i c p nư c, tr nư c phòng cháy, ch a cháy vào m c ích khác không úng quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 30. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng h th ng thoát nư c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi: t, á, v t li u, rác xu ng sông, h , kênh, mương, h ga, c ng rãnh
 15. thoát nư c; tr ng cây, th rau, bèo ho c có các hành vi khác làm c n tr dòng ch y c a h th ng thoát nư c. 2. Ph t ti n: a) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: t ý u n i, d ch chuy n ư ng c ng ng m, h ga thoát nư c; x ch t c h i vào h th ng thoát nư c công c ng; b) Ph t t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: san, l p kênh, mương, ao h thoát nư c công c ng trái quy nh. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c phá d b ph n công trình, công trình vi ph m; c) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. i u 31. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v công viên, cây xanh công c ng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi: làm hư h ng cây c nh, vư n hoa, th m c , óng inh vào cây xanh, v t rác không úng quy nh; chăn, th trâu, bò, ng a và súc v t khác trong công viên ho c nơi công c ng không úng quy nh. 2. Ph t ti n: a) Ph t t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: ch t phá, b cành; treo bi n qu ng cáo vào cây xanh ư ng ph và nơi công c ng không úng quy nh; b) Ph t t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: s d ng các công trình trong công viên không úng m c ích; làm hư h ng công trình văn hoá, d ch v , công trình công c ng trong công viên. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i vi ph m các quy nh t i i m b kho n 2 i u này; b) Bu c th c hi n các quy nh v b o v , s d ng công trình trong công viên, b o v cây xanh công c ng.
 16. i u 32. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng hè, lòng, l ư ng ph 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng các ch phương ti n v n t i ch v t li u r i, ch t ph th i rơi vãi làm m t v sinh ư ng ph . 2. Ph t ti n t 400.000 ng n 500.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi: ào, phá, làm hư h ng v a hè, lòng, l ư ng ph không có gi y phép ho c sai gi y phép. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i vi ph m các quy nh t i kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 33. X ph t t ch c, cá nhân có vi ph m v thu gom, v n chuy n và rác th i 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i t ch c, cá nhân rác không úng nơi quy nh. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i t ch c, cá nhân thu gom, v n chuy n rác không úng quy nh. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n úng quy nh v an toàn, b o v môi trư ng. i u 34. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng h th ng chi u sáng công c ng 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i m t trong các hành vi: làm hư h ng, d ch chuy n trái phép; s d ng các thi t b trong h th ng chi u sáng công c ng không úng quy nh. ư2. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 35. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng h th ng tuy nen, hào k thu t và các công trình h t ng ô th khác
 17. 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi: s d ng h th ng tuy nen, hào k thu t không có gi y phép ho c không úng m c ích; t ý ào b i, d ch chuy n, u n i tuy nen, hào k thu t; vi ph m các quy nh v qu n lý, b o v an toàn các công trình h t ng ô th khác. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 36. X ph t t ch c ư c giao qu n lý, v n hành, khai thác các công trình, d ch v h t ng ô th có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, v n hành, khai thác các công trình, d ch v h t ng ô th 1. Ph t ti n: a) Ph t t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không xây d ng tư ng rào; không l p t bi n báo và không ban hành các quy nh v b o v an toàn công trình h t ng ô th ; b) Ph t t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không cung c p d ch v theo quy nh; c) Ph t t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không duy tu, b o dư ng, s a ch a các công trình h t ng ô th theo quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v qu n lý, v n hành, khai thác các công trình, d ch v h t ng ô th . M C II: HÌNH TH C VÀ M C X PH T CÁC HÀNH VI VI PH M QUY NNH V QU N LÝ S D NG NHÀ i u 37. X ph t t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v ăng ký trư c b sang tên nhà 1. Ph t ti n: a) Ph t t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân ã mua, nh n th a k , t ng cho, chia nhà trư c khi ban hành Ngh nh này mà không làm th t c ăng ký trư c b , sang tên nhà sau 12 tháng k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành; b) Ph t t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân nh n th a k , t ng cho, chia nhà mà không làm th t c ăng ký trư c b , sang tên nhà theo quy nh sau 6 tháng;
 18. c) Ph t t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân mua nhà nhưng không làm th t c ăng ký trư c b , sang tên theo quy nh c a pháp lu t sau 6 tháng, k t th i i m h p ng mua bán nhà ư c ký k t. i v i trư ng h p mua nhà tr d n thì th i i m nêu trên ư c tính t khi ngư i mua tr h t ti n. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b bu c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ăng ký trư c b , sang tên nhà . i u 38. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý s d ng nhà chung cư 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi: s d ng ho c cho ngư i khác s d ng trái v i m c ích quy nh; làm nh hư ng n tr t t , tr an; gây ô nhi m nhà chung cư. 2. Ph t ti n: a) Ph t t 200.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi: t ý thay i k t c u, thi t k (xây tư ng ngăn lên m t sàn, di chuy n các trang thi t b và h th ng k thu t g n v i ph n s h u chung); b) Ph t t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi: c phá, c i t o, cơi n i dư i m i hình th c; tháo d ho c làm thay i ph n k t c u ch u l c, h th ng h t ng k thu t, trang thi t b s d ng chung, ki n trúc bên ngoài c a nhà chung cư. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i các vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; bu c tháo d b ph n công trình, công trình i v i các vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; c) Bu c th c hi n úng các quy nh v s d ng nhà chung cư. i u 39. X ph t t ch c, cơ quan có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng công s 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i t ch c, cơ quan có m t trong các hành vi: s d ng công s sai m c ích; chuy n như ng công s không úng quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cơ quan vi ph m còn b bu c các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng công s .
 19. i u 40. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v vi c cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà 1. Ph t ti n: a) Ph t t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà khi h p ng ã h t h n quá 30 ngày; b) Ph t t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi: cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà nhưng không có h p ng thuê nhà ho c h p ng thuê nhà không úng quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh v thuê nhà. i u 41. X ph t t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vi ph m các quy nh v h p ng thuê nhà, chuy n như ng h p ng thuê nhà ho c cho thuê l i nhà t i Vi t Nam 1. Ph t ti n: a) Ph t t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i bên thuê nhà có h p ng thuê nhà nhưng ã h t h n quá 30 ngày; b) Ph t t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i bên thuê nhà không có h p ng thuê nhà ho c h p ng không úng quy nh; c) Ph t t 6.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i bên thuê nhà chuy n như ng h p ng thuê nhà ho c cho thuê l i nhà không úng quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, bên thuê nhà vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau: a) Bu c hu b vi c thuê nhà i v i trư ng h p các vi ph m quy nh t i các i m b, c kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n úng các quy nh v h p ng thuê nhà i v i các trư ng h p vi ph m các quy nh t i i m a kho n 1 i u này. i u 42. X ph t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có vi ph m các quy nh mua nhà t i Vi t Nam 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i bên mua nhà không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, bên mua nhà vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v mua, bán nhà i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà t i Vi t Nam. Chương 4:
 20. TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG, QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG Ô THN VÀ QU N LÝ S D NG NHÀ M C I: TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 43. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n tuỳ theo hành vi, m c vi ph m ư c quy nh t i các i u 6; i u 7; i u 8; i u 15; i u 25; kho n 1, i m a kho n 2 i u 26; i u 27; i u 28; i m a kho n 1 i u 29; kho n 1, i m a kho n 2 i u 30; kho n 1, i m a kho n 2 i u 31; i u 32; i u 33; i u 34; i u 35 và i u 38 c a Ngh nh này, nhưng m c ph t t i a không quá 500.000 ng; 2. Áp d ng hình th c x ph t b sung. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng. 3. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra. 4. T m gi tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. i u 44. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n tuỳ theo hành vi, m c vi ph m ư c quy nh t i các i u 6; i u 7; i u 8; i u 15; i u 16; i u 25; i u 26; i u 27; i u 28; i u 29; i u 30; i u 31; i u 32; i u 33; i u 34; i u 35; i u 36; i u 38 và i u 39 c a Ngh nh này, nhưng m c ph t t i a không quá 20.000.000 ng. 2. Áp d ng hình th c x ph t b sung: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n. 3. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; bu c tháo d b ph n công trình, công trình có vi ph m; b) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra. i u 45. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh
Đồng bộ tài khoản