Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
98
lượt xem
5
download

Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ    ®Þ nh  cña ChÝnh  phñ Sè 126/2004/N§­CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2004  V Ò   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   h o ¹ t   ® é n g   x © y   d ù n g ,  qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ chÝnh  phñ C¨n cø   LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n cø  LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m  2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, Ngh Þ    ®Þ nh: Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý  sö  dông nhµ; h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t; thÈm quyÒn vµ thñ tôc xö ph¹t; khiÕu n¹i, tè c¸o vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o.  2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n  lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý  sö  dông nhµ  lµ  hµnh vi do tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn cè   ý  hoÆc v«  ý  vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   qu¶n   lý   c«ng  tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ mµ kh«ng ph¶i   lµ   téi   ph¹m   vµ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ph¶i   bÞ   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n  lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý  sö  dông nhµ  bao  gåm:  a)   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   cña  chñ ®Çu t; b)   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   cña  nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (díi ®©y gäi lµ nhµ  thÇu x©y dùng);
 2. 2 c)   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   cña  nhµ thÇu t vÊn x©y dùng; d)   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng   ®«   thÞ   gåm:   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   trong   qu¶n   lý   hÖ  thèng   giao   th«ng   ®«   thÞ,   th«ng   tin   liªn   l¹c,   cung   cÊp  n¨ng lîng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp níc, tho¸t níc, xö  lý   chÊt   th¶i,  c«ng   tr×nh   trong   c«ng   viªn,  v ên   hoa,   c©y  xanh c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ®) Vi ph¹m hµnh chÝnh trong qu¶n lý sö dông nhµ. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý  sö  dông nhµ  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy.  2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ trªn l∙nh thæ Céng hßa   x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®Òu bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ  mµ  ViÖt  Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c.  §i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®«  thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ.   1. Mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc ph¸t hiÖn  kÞp thêi vµ  ph¶i bÞ   ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh ph¶i  ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi, c«ng minh, triÖt   ®Ó.   Mäi   hËu   qu¶   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   g©y   ra   ph¶i   ®îc  kh¾c phôc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.  ViÖc xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  do ngêi  cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 43, 44, 45, 46 cña NghÞ  ®Þnh nµy thùc  hiÖn  vµ  ph¶i   ®îc tiÕn  hµnh  theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn. Tæ chøc, c¸ nh©n cã  nhiÒu hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh th×  bÞ  xö  ph¹t tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu tæ  chøc,   c¸   nh©n   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× mçi tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.  4. ViÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø vµo tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ   nh÷ng  t×nh   tiÕt  gi¶m   nhÑ,   t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc,   biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp.
 3. 3 5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr êng hîp  thuéc t×nh thÕ  cÊp thiÕt, sù  kiÖn bÊt ngê, vi ph¹m hµnh  chÝnh khi  ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn hoÆc c¸c bÖnh kh¸c lµm  mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng  ®iÒu khiÓn hµnh vi  cña m×nh. §i Ò u   4.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý sö dông nhµ 1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ 02 n¨m, kÓ  tõ  ngµy hµnh vi vi ph¹m  ®îc thùc hiÖn; qu¸ thêi h¹n trªn  th×  kh«ng bÞ  xö  ph¹t, nhng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trong thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu   tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cè  t×nh  trèn   tr¸nh,   c¶n   trë   viÖc   xö   ph¹t   cña   c¸c   cÊp   cã   thÈm  quyÒn th×  thêi hiÖu xö  ph¹t  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  ®¬ng   sù   chÊm   døt   hµnh   vi   trèn   tr¸nh,   c¶n   trë   viÖc   xö  ph¹t. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh sau  01 n¨m, kÓ  tõ  ngµy thi hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hoÆc  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh xö  lý  hÕt hiÖu lùc mµ  kh«ng t¸i ph¹m  th× coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   5.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c  phôc  hËu qu¶ trong ho¹t   ®éng  x©y  dùng,   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹   tÇng   ®«   thÞ   vµ   qu¶n   lý   sö  dông nhµ   1. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i chÞu mét  trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t hµnh chÝnh sau ®©y:  a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn: møc ph¹t tèi ®a ®Õn 70 triÖu ®ång. 2.  Tuú  theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc   vi   ph¹m   cßn   bÞ   ¸p   dông   mét   hoÆc   c¸c   h×nh   thøc   xö  ph¹t bæ sung sau ®©y:  a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o  dì bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng vi ph¹m;
 4. 4 b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra;  c)  Buéc thùc  hiÖn  c¸c quy   ®Þnh  cña Nhµ   níc vÒ  ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n  lý sö dông nhµ; d) Buéc båi thêng thiÖt h¹i do hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra. Ch¬ng II H×nh thøc vµ møc xö ph¹t C¸c hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng x©y dùng Môc I h×nh thøc vµ møc xö  ph¹t C¸c hµnh vi vi ph¹m  cña chñ ®Çu t §i Ò u   6.  Xö ph¹t chñ ®Çu t tæ chøc x©y dùng bé phËn  c«ng tr×nh, c«ng tr×nh trªn ®Êt kh«ng ®îc x©y dùng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi chñ   ®Çu t  tæ chøc x©y dùng bé  phËn  c«ng tr×nh, c«ng tr×nh cã mét trong c¸c hµnh vi:  a)   Vi   ph¹m   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®∙   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt vµ c«ng bè;  b) X©y dùng trªn ®Êt cha chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång ®èi víi   chñ ®Çu t tæ chøc x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh  cã mét trong c¸c hµnh vi:  a) X©y dùng trªn ®Êt lÊn chiÕm; b) X©y dùng vi ph¹m chØ giíi ®êng ®á;  c) Vi ph¹m chØ giíi x©y dùng. 3.     Ph¹t   tiÒn   tõ   300.000   ®ång   ®Õn   500.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  tæ chøc x©y dùng bé  phËn c«ng tr×nh, c«ng  tr×nh trong khu vùc cÊm x©y dùng.  4. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy, chñ   ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p sau:   a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   g©y   ra   hoÆc   buéc   th¸o   dì   bé  phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh vi ph¹m;
 5. 5 c) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   7.   Xö  ph¹t chñ   ®Çu t  cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ giÊy phÐp x©y dùng  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi chñ   ®Çu t  tæ chøc x©y dùng bé  phËn  c«ng   tr×nh,   c«ng   tr×nh   míi;   c¶i   t¹o,   më   réng,  söa  ch÷a   lín, trïng tu, t«n t¹o c«ng tr×nh kh«ng cã  giÊy phÐp x©y  dùng theo quy ®Þnh hoÆc sai giÊy phÐp x©y dùng. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ buéc ph¶i xin giÊy phÐp x©y   dùng theo quy ®Þnh hoÆc buéc thùc hiÖn ®óng giÊy phÐp x©y   dùng. §i Ò u   8.   Xö  ph¹t chñ   ®Çu t  cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi chñ   ®Çu t  tæ chøc x©y dùng bé  phËn  c«ng   tr×nh,   c«ng   tr×nh   míi;   c¶i   t¹o,   më   réng,  söa  ch÷a   lín, trïng tu, t«n t¹o c«ng tr×nh kh«ng cã  thiÕt kÕ  x©y  dùng c«ng tr×nh ®îc duyÖt theo quy ®Þnh hoÆc x©y dùng sai  thiÕt kÕ ®îc duyÖt. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ buéc xin phª duyÖt thiÕt kÕ   x©y dùng theo quy  ®Þnh hoÆc buéc thùc hiÖn  ®óng thiÕt kÕ  x©y dùng ®îc duyÖt. §i Ò u   9.   Xö  ph¹t chñ   ®Çu t  cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  chñ ®Çu t  tù   ý thay ®æi hoÆc cho phÐp thay ®æi c¸c néi   dung cña dù ¸n vît qu¸ thÈm quyÒn; b)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cha  ®ñ  ®iÒu kiÖn khëi c«ng; c)   Ph¹t   tõ   12.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  thµnh lËp Ban qu¶n lý  dù  ¸n kh«ng  ®ñ  n¨ng   lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh; d)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  thùc hiÖn sai néi dung  ®Çu t; sai quy m« 
 6. 6 ®Çu t  so víi quyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ buéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy   ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §i Ò u   10.  Xö  ph¹t chñ   ®Çu t cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  6.000.000  ®ång  ®Õn 8.000.000  ®ång  ®èi víi  chñ   ®Çu   t  cã   hµnh   vi   chia   nhá   gãi   thÇu   hoÆc   giao   cho  nhiÒu nhµ  thÇu khi gãi thÇu chØ mét nhµ  thÇu cã  thÓ   ®¶m  nhiÖm ®îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lùa chän nhµ  thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; b) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  chñ   ®Çu t lùa chän nhµ  thÇu x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng  ®ñ  ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh; c)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ ®Çu t thùc hiÖn sai kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt; d)   Ph¹t   tõ   20.000.000   ®ång   ®Õn   30.000.000   ®ång   ®èi  víi   chñ   ®Çu   t  cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi:   dµn   xÕp   thÇu;  mua, b¸n thÇu; tiÕt lé  th«ng tin khi xÐt thÇu hoÆc th«ng  ®ång víi nhµ  thÇu;  ®Êu thÇu gi¶ hoÆc kh«ng  ®Êu thÇu vÉn  lËp hå s¬, biªn b¶n ®Êu thÇu.  2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn   ph¸p sau:   a) Buéc huû  bá  kÕt qu¶  ®Êu thÇu  ®èi víi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy;  b) Buéc thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng. §i Ò u   11.  Xö  ph¹t chñ   ®Çu t cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 6.000.000  ®ång  ®èi víi  chñ ®Çu t kh«ng mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; b) Ph¹t tõ  6.000.000  ®ång  ®Õn 8.000.000  ®ång  ®èi víi  chñ ®Çu t kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi theo quy ®Þnh khi x¶y ra   sù cè c«ng tr×nh; c) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  chñ   ®Çu t cã  mét trong c¸c hµnh vi: vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh   vÒ  nghiÖm  thu  kü  thuËt;  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  nghiÖm  thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông;
 7. 7 d)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  cã  mét trong c¸c hµnh vi:  Ðp tiÕn  ®é  g©y  ¶nh hëng chÊt lîng c«ng tr×nh; thùc hiÖn chËm tiÕn  ®é  so   víi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®îc phª duyÖt; ®)   Ph¹t   tõ   20.000.000   ®ång   ®Õn   70.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  tæ chøc x©y dùng bé  phËn c«ng tr×nh, c«ng  tr×nh cã mét trong c¸c hµnh vi: sö dông sai quy chuÈn x©y  dùng; sai tiªu chuÈn x©y dùng hoÆc kh«ng thùc hiÖn gi¸m  s¸t thi c«ng x©y dùng theo quy ®Þnh lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt  lîng c«ng tr×nh hoÆc g©y sù cè c«ng tr×nh.  2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ buéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy   ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. §i Ò u   12.   Xö  ph¹t chñ   ®Çu t  cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ nghiÖm thu, thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh vµ  quyÕt to¸n vèn ®Çu t 1. Ph¹t tiÒn:   a)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  chËm thêi  h¹n theo quy ®Þnh; b)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ   ®Çu t  chËm thanh  to¸n  khèi lîng  hoµn  thµnh cho  c¸c nhµ thÇu khi ®∙ ®ñ thñ tôc thanh to¸n theo quy ®Þnh; c)   Ph¹t   tõ   30.000.000   ®ång   ®Õn   50.000.000   ®ång   ®èi  víi chñ ®Çu t cã mét trong c¸c hµnh vi: nghiÖm thu khèng;  nghiÖm   thu   sai   khèi   lîng;   lµm   sai   lÖch   gi¸   trÞ   thanh  to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, chñ ®Çu t vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau:  a) Buéc huû bá kÕt qu¶ thanh to¸n, quyÕt to¸n ®èi víi   vi ph¹m ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy; b)   Buéc   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiÖm   thu,  thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y  dùng c«ng tr×nh; c) Buéc båi thêng thiÖt h¹i ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. Môc II  h×nh thøc vµ møc xö ph¹t C¸c hµnh vi vi ph¹m  cña nhµ thÇu x©y dùng 
 8. 8 § i Ò u   13.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu x©y dùng cã  hµnh vi vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   x©y  dùng 1. Ph¹t tiÒn:  a) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ  thÇu x©y dùng bè  trÝ  c¸n bé  qu¶n lý, ngêi trùc tiÕp  chØ huy thi c«ng kh«ng  ®ñ  n¨ng lùc hµnh nghÒ  x©y dùng t­ ¬ng øng víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh; b)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu x©y dùng  nhËn  thÇu thi c«ng x©y dùng  c«ng  tr×nh vît qu¸ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh; c)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu x©y dùng cã  mét trong c¸c hµnh vi: cho mîn  danh nghÜa nhµ  thÇu; sö  dông danh nghÜa nhµ  thÇu kh¸c  ®Ó  ho¹t ®éng x©y dùng. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy, nhµ thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ buéc thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  n¨ng lùc ho¹t  ®éng x©y dùng, hµnh nghÒ  x©y dùng. §i Ò u   14.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu x©y dùng cã  hµnh vi vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng 1.  Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ  thÇu x©y dùng  cã  mét trong  c¸c hµnh vi: triÓn  khai  thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng  ®óng víi c¸c cam kÕt  theo hå  s¬  dù  thÇu vµ  hîp  ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng  c«ng tr×nh; cã  vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ   ®Êu thÇu trong  ho¹t ®éng x©y dùng; b)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu x©y dùng cã  mét trong c¸c hµnh vi: dµn xÕp  trong ®Êu thÇu; mua, b¸n thÇu. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông mét trong  c¸c biÖn ph¸p sau:   a) Buéc huû  bá  kÕt qu¶  ®Êu thÇu  ®èi víi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; b)  Buéc thùc  hiÖn   ®óng  cam kÕt  trong  hå  s¬  dù  thÇu  hoÆc c¸c quy  ®Þnh  vÒ   ®Êu thÇu  trong  ho¹t  ®éng  x©y  dùng  c«ng tr×nh.
 9. 9 § i Ò u   15.  Xö ph¹t nhµ thÇu x©y dùng cã hµnh vi nhËn  thÇu x©y dùng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  x©y dùng bé  phËn  c«ng tr×nh, c«ng tr×nh trªn  ®Êt kh«ng  ®îc x©y dùng, giÊy  phÐp x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  100.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi nhµ  thÇu x©y dùng  nhËn  thÇu thi c«ng x©y dùng  bé  phËn  c«ng  tr×nh,   c«ng   tr×nh  kh«ng   cã   giÊy   phÐp   x©y   dùng  hoÆc   sai   giÊy phÐp x©y dùng; kh«ng cã  thiÕt kÕ  x©y dùng  ®îc duyÖt  hoÆc sai thiÕt kÕ x©y dùng ®îc duyÖt; b) Ph¹t tõ  300.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi víi nhµ  thÇu x©y dùng  nhËn  thÇu thi c«ng x©y dùng  bé  phËn  c«ng  tr×nh, c«ng tr×nh trªn ®Êt kh«ng ®îc x©y dùng. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  tÞch thu tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   16.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu x©y dùng cã  hµnh vi vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ   thÇu   x©y   dùng   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi:   thùc   hiÖn  kh«ng  ®óng quy tr×nh, quy ph¹m x©y dùng g©y lón, r¹n nøt  c¸c c«ng tr×nh l©n cËn; b) Ph¹t tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 4.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ thÇu x©y dùng cã hµnh vi kh«ng trang bÞ ®ñ ph¬ng tiÖn  b¶o hé  lao  ®éng cho ngêi lao  ®éng  trong  c«ng trêng x©y  dùng; c) Ph¹t tõ  4.000.000  ®ång  ®Õn 6.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ thÇu x©y dùng cã mét trong c¸c hµnh vi: kh«ng cã biÓn  b¸o c«ng trêng theo quy  ®Þnh; kh«ng cã  biÓn b¸o an toµn;   kh«ng cã  ph¬ng tiÖn che, ch¾n an toµn; kh«ng cã  hµng rµo   b¶o vÖ an toµn; d) Ph¹t tõ  6.000.000  ®ång  ®Õn 8.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ  thÇu x©y dùng  kh«ng  mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm  theo  quy  ®Þnh. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p sau: a) Buéc båi thêng thiÖt h¹i  ®èi víi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy; b)  Buéc thùc  hiÖn   ®óng  c¸c quy  ®Þnh vÒ   an toµn  x©y  dùng.
 10. 10 § i Ò u   17.  Xö ph¹t nhµ thÇu x©y dùng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn: a)  Ph¹t tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ thÇu x©y dùng cã hµnh vi sö dông kÕt qu¶ kiÓm tra vËt  liÖu x©y dùng  hoÆc  cÊu kiÖn x©y dùng cña c¸c phßng  thÝ  nghiÖm cha ®îc hîp chuÈn; b) Ph¹t tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 8.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ thÇu x©y dùng cã mét trong c¸c hµnh vi: kh«ng lËp b¶n  vÏ  hoµn c«ng theo quy  ®Þnh; vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o  hµnh c«ng tr×nh; c) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ  thÇu x©y dùng cã  mét trong c¸c hµnh vi: sö  dông vËt  liÖu x©y dùng; sö  dông cÊu kiÖn x©y dùng; sö  dông thiÕt  bÞ  c«ng nghÖ  nhng kh«ng cã  chøng chØ xuÊt xø, chøng nhËn   ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh; d)  Ph¹t   tõ   40.000.000   ®ång   ®Õn   50.000.000   ®ång   ®èi   víi nhµ  thÇu x©y dùng cã  mét trong c¸c hµnh vi: kh«ng cã  hÖ  thèng qu¶n  lý  chÊt  lîng; kh«ng  tæ chøc  gi¸m s¸t thi  c«ng   x©y   dùng;   thi   c«ng   kh«ng   ®óng   thiÕt   kÕ;   thi   c«ng  kh«ng   ®óng   quy   chuÈn   x©y   dùng,   tiªu   chuÈn  x©y  dùng   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   hoÆc   g©y   sù   cè   c«ng  tr×nh. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ buéc thùc hiÖn ®óng  c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. §i Ò u   18.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu x©y dùng cã  hµnh vi vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiÖm   thu,   thanh   to¸n   khèi   lîng  hoµn thµnh 1. Ph¹t tiÒn:   a)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu x©y dùng cã  c¸c hµnh vi kÐo dµi thêi gian  hoµn thiÖn  hå  s¬,  tµi  liÖu  phôc vô  cho c«ng t¸c nghiÖm  thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; b)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   25.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu x©y dùng  cã  mét trong  c¸c hµnh vi: nghiÖm  thu khèng; nghiÖm thu sai khèi lîng; lµm sai lÖch gi¸ trÞ  thanh to¸n, quyÕt to¸n. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p sau:  
 11. 11 a) Buéc huû  bá  kÕt qu¶ nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt  to¸n ®èi víi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu   nµy; b)   Buéc   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiÖm   thu,  thanh to¸n, quyÕt to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh. Môc III h×nh thøc vµ møc xö  ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m  cña nhµ thÇu t vÊn x©y dùng §i Ò u   19.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc hµnh nghÒ,  ho¹t ®éng t vÊn x©y dùng c«ng tr×nh  1. Ph¹t tiÒn:  a) Ph¹t tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng ho¹t  ®éng sai quy  ®Þnh; c¸ nh©n  ho¹t ®éng t vÊn x©y dùng sai chøng chØ hµnh nghÒ; b) Ph¹t tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ  thÇu t vÊn x©y dùng nhËn thÇu t vÊn x©y dùng vît qu¸  n¨ng lùc theo quy ®Þnh; c) Ph¹t tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ   thÇu   t  vÊn   x©y   dùng   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi:   cho  thuª; cho mîn danh nghÜa;  d)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng: sö  dông danh nghÜa cña tæ  chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   ®Ó   ho¹t   ®éng,   hµnh   nghÒ   t  vÊn   x©y  dùng; c¸ nh©n ho¹t ®éng t vÊn x©y dùng kh«ng cã chøng chØ  hµnh nghÒ. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy, nhµ  thÇu t vÊn x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông   h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ c¸c biÖn ph¸p sau: a) §×nh chØ ho¹t  ®éng t vÊn x©y dùng  ®èi víi vi ph¹m  c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ d kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö  dông chøng chØ hµnh nghÒ   ®èi víi vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy; c) Buéc thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc ho¹t   ®éng, hµnh nghÒ  t  vÊn x©y dùng  ®èi víi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b vµ d kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   20.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®Êu thÇu t  vÊn x©y dùng c«ng  tr×nh 1. Ph¹t tiÒn:
 12. 12 a)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ thÇu t vÊn x©y dùng bè trÝ c¸n bé thùc hiÖn kh«ng   ®óng theo hå  s¬  dù  thÇu vµ  hîp  ®ång giao nhËn thÇu t  vÊn  x©y dùng; b)   Ph¹t   tõ   15.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi nhµ thÇu t vÊn x©y dùng cã mét trong c¸c hµnh vi: dµn   xÕp thÇu; mua, b¸n thÇu t vÊn x©y dùng.  2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu t vÊn vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông mét trong c¸c   biÖn ph¸p sau:   a) Buéc hñy bá  kÕt qu¶  ®Êu thÇu  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu t vÊn  x©y dùng. §i Ò u   21.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn  x©y dùng,  sö  dông  sè  liÖu,  tµi liÖu kh«ng  hîp  lÖ  trong  ho¹t ®éng t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 7.000.000  ®ång  ®èi víi  nhµ   thÇu   t  vÊn   x©y   dùng   sö   dông   kÕt   qu¶   thÝ   nghiÖm   cña   phßng thÝ nghiÖm cha ®îc hîp chuÈn; b) Ph¹t tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng sö  dông sè  liÖu, tµi liÖu kh«ng  hîp lÖ, kh«ng chÝnh x¸c hoÆc kh«ng phï hîp víi thùc tÕ; c) Ph¹t tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ thÇu t vÊn x©y dùng cã mét trong c¸c hµnh vi: kh«ng sö   dông quy chuÈn x©y dùng,  tiªu chuÈn x©y dùng hoÆc sö dông  sai quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy,   nhµ   thÇu   t  vÊn   x©y   dùng   vi   ph¹m   cßn   bÞ   buéc   thùc  hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng t vÊn x©y dùng. §i Ò u   22.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng  c«ng  tr×nh x©y dùng  lµm  ¶nh  hëng   ®Õn  chÊt lîng c«ng tr×nh hoÆc g©y sù cè c«ng tr×nh.       
 13. 13 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông mét  hoÆc c¸c biÖn ph¸p sau: a) Buéc båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y   ra; b) Buéc thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt l îng  c«ng tr×nh x©y dùng.  §i Ò u   23.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm  nghÒ nghiÖp 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi nhµ  thÇu t vÊn x©y dùng kh«ng mua b¶o hiÓm tr¸ch  nhiÖm nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh.  2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu t vÊn x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  buéc mua b¶o   hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp.  §i Ò u   24.   Xö  ph¹t nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng cã  hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt  to¸n c«ng tr×nh x©y dùng 1. Ph¹t tiÒn:   a) Ph¹t tõ 8.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  nhµ thÇu t vÊn x©y dùng cã mét trong c¸c hµnh vi: kÐo dµi   thêi gian hoµn thiÖn hå  s¬  tµi liÖu  ®Ó  thanh to¸n, quyÕt  to¸n theo quy ®Þnh; b)   Ph¹t   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi  víi   nhµ   thÇu   t  vÊn   x©y   dùng   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi:  nghiÖm thu khèng; nghiÖm thu sai khèi lîng; lµm sai lÖch  gi¸ trÞ  thanh to¸n, quyÕt to¸n trong hîp  ®ång t  vÊn x©y  dùng vµ thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, nhµ  thÇu t  vÊn x©y dùng vi ph¹m cßn bÞ  ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p sau:   a) Buéc huû bá kÕt qu¶ thanh to¸n, quyÕt to¸n ®èi víi   vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; b)   Buéc   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiÖm   thu,  thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng. 
 14. 14 Ch¬ng III H×nh thøc vµ møc xö ph¹t C¸c hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý c«ng tr×nh  h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ Môc I  h×nh thøc vµ møc xö ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  vÒ  qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ §i Ò u   25.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi  vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   vÖ   khu   vùc   an   toµn   giÕng   níc  ngÇm 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi: phãng uÕ,  ®æ  ph©n r¸c; ch¨n nu«i sóc vËt; trång c©y, rau, hoa mµu vµ c¸c   vi ph¹m kh¸c trong khu vùc an toµn giÕng níc ngÇm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi:  ®µo hè  níc, hè  r¸c, hè  ph©n, hè  v«i;   ch«n   sóc   vËt,   chÊt   ®éc   h¹i   trong   khu   vùc   an   toµn  giÕng níc ngÇm. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ buéc   thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc « nhiÔm do hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y ra.  §i Ò u   26.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi  vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ khu vùc an toµn nguån níc mÆt 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi: t¾m giÆt; ch¨n,   th¶ gia sóc trong khu vùc nguån níc mÆt; neo ®ç thuyÒn, bÌ;  x©y dùng bÕn ®ß, bÕn phµ trong khu vùc nguån níc mÆt. 2. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  400.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi víi mét  trong   c¸c   hµnh   vi:   lµm   vÖ   sinh   thiÕt   bÞ,   xe   m¸y;   th¶i  dÇu, mì, ho¸ chÊt ®éc h¹i; x¶ r¸c, x¸c ®éng vËt, thùc vËt  lµm « nhiÔm nguån níc mÆt;  b) Ph¹t tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi: x¶ níc th¶i c«ng nghiÖp, níc th¶i  sinh ho¹t;  tho¸t níc n«ng  nghiÖp  vµo khu vùc b¶o vÖ  an  toµn nguån níc mÆt; c) Ph¹t tõ  4.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh trªn bê, trªn mÆt n­ íc, díi mÆt níc trong khu vùc b¶o vÖ  nguån níc mÆt kh«ng  ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 15. 15 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p sau: a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c  kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   g©y   ra   hoÆc   buéc   th¸o   dì   bé  phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh vi ph¹m; c) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm do vi ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra.  §i Ò u   27.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  hµnh lang an toµn tuyÕn  èng  níc th« vµ ®êng èng truyÒn t¶i níc s¹ch 1. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  200.000  ®ång  ®Õn 400.000  ®ång  ®èi víi mét  trong c¸c hµnh vi: x¶ r¸c, níc bÈn;  ®æ  ®Êt  ®¸, vËt liÖu  x©y   dùng   hoÆc   ®Ó   c¸c   vËt   kh¸c   trong   hµnh   lang   an   toµn  tuyÕn èng níc th« hoÆc ®êng èng truyÒn t¶i níc s¹ch; b) Ph¹t tõ  300.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi víi mét  trong   c¸c   hµnh   vi:   ®µo   bíi   hoÆc   lÊy   ®Êt   ®¸   trong   hµnh  lang an toµn tuyÕn  èng níc th« hoÆc  ®êng  èng truyÒn t¶i  níc s¹ch; lÊn chiÕm hµnh lang an toµn tuyÕn  èng n íc th«,  ®êng   èng   truyÒn   t¶i   níc   s¹ch   ®Ó   sö   dông   vµo   môc   ®Ých  kh¸c. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu   nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ xö ph¹t bæ sung vµ bÞ   ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; c) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; d)   Buéc   thùc   hiÖn   ®óng   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   vÖ   an   toµn  tuyÕn èng níc th«, ®êng èng truyÒn t¶i níc s¹ch.  §i Ò u   28.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m vÒ  b¶o vÖ  an toµn c¸c c«ng tr×nh kü  thuËt thuéc hÖ  thèng cÊp níc 1. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi: x¶ ph©n, r¸c, phãng uÕ; ch¨n nu«i 
 16. 16 sóc vËt; trång c©y, rau, hoa mµu; vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ  an toµn, x©m nhËp vµo khu vùc cÊm theo quy ®Þnh vµ c¸c vi   ph¹m kh¸c trong khu vùc an toµn  ®µi níc, hå  chøa níc vµ  c¸c c«ng tr×nh kü thuËt kh¸c thuéc hÖ thèng cÊp níc. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b)   Buéc   thùc   hiÖn   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   «  nhiÔm m«i trêng do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; c) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ an toµn c¸c  c«ng tr×nh kü thuËt thuéc hÖ thèng cÊp níc. §i Ò u   29.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ, sö  dông m¹ng l íi cÊp níc  ®«  thÞ 1. Ph¹t tiÒn:  a) Ph¹t tõ  300.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi víi mét  trong c¸c hµnh vi:  ®Êu nèi  ®êng  èng cÊp níc, thay  ®æi  ®­ êng kÝnh èng cÊp níc kh«ng ®óng quy ®Þnh; sö dông níc tr­ íc ®ång hå ®o níc; lµm sai lÖch ®ång hå ®o níc; tù ý thay  ®æi vÞ  trÝ, cì, lo¹i  ®ång hå   ®o níc; gì  niªm phong, niªm  ch× cña thiÕt bÞ ®o ®Õm kh«ng ®óng quy ®Þnh; b)   Ph¹t   tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång  ®èi   víi  mét trong c¸c hµnh vi: lµm h háng ®êng èng cÊp níc, thiÕt  bÞ   kü   thuËt   trong   hÖ   thèng   cÊp   níc;   dÞch   chuyÓn   tuyÕn  èng, c¸c thiÕt bÞ  kü  thuËt thuéc hÖ  thèng cÊp níc kh«ng  ®óng   quy   ®Þnh;   l¾p   ®Æt   ®êng   èng   cÊp   níc   kh«ng   cã   giÊy  phÐp;   sö   dông   níc   tõ   m¹ng   líi   cÊp   níc,   trô   níc   phßng  ch¸y, ch÷a ch¸y vµo môc ®Ých kh¸c kh«ng ®óng quy ®Þnh. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ  bÞ ¸p dông biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.  §i Ò u   30.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ, sö dông hÖ thèng tho¸t níc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi:  ®æ  ®Êt,  ®¸,  vËt   liÖu,   r¸c   xuèng   s«ng,   hå,   kªnh,   m¬ng,   hè   ga,   cèng 
 17. 17 r∙nh tho¸t níc; trång c©y, th¶ rau, bÌo hoÆc cã  c¸c hµnh  vi kh¸c lµm c¶n trë dßng ch¶y cña hÖ thèng tho¸t níc. 2. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi:   tù   ý   ®Êu   nèi,   dÞch   chuyÓn   ®êng  cèng ngÇm, hè  ga tho¸t níc; x¶ chÊt  ®éc h¹i vµo hÖ  thèng  tho¸t níc c«ng céng;  b)   Ph¹t   tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi  mét trong c¸c hµnh vi: san, lÊp kªnh, m¬ng, ao hå  tho¸t  níc c«ng céng tr¸i quy ®Þnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc ph¸ dì bé phËn   c«ng tr×nh, c«ng tr×nh vi ph¹m; c) Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   31.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ c«ng viªn, c©y xanh c«ng céng 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c  hµnh vi: lµm h háng c©y c¶nh, vên hoa, th¶m cá, ®ãng ®inh  vµo   c©y   xanh,   vøt   r¸c   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh;   ch¨n,   th¶   tr©u, bß, ngùa vµ  sóc vËt kh¸c trong c«ng viªn hoÆc n¬i  c«ng céng kh«ng ®óng quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn: a) Ph¹t tõ  100.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi víi mét  trong c¸c hµnh vi: chÆt ph¸, bΠcµnh; treo biÓn qu¶ng c¸o   vµo c©y xanh  ë   ®êng phè  vµ  n¬i c«ng céng kh«ng  ®óng quy  ®Þnh; b)   Ph¹t   tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi  mét trong c¸c hµnh vi: sö  dông c¸c c«ng tr×nh trong c«ng  viªn kh«ng  ®óng môc  ®Ých; lµm h háng c«ng tr×nh v¨n ho¸,  dÞch vô, c«ng tr×nh c«ng céng trong c«ng viªn. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  ¸p  dông c¸c biÖn ph¸p sau: 
 18. 18 a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi vi ph¹m c¸c quy   ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy; b)   Buéc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   vÖ,   sö   dông  c«ng tr×nh trong c«ng viªn, b¶o vÖ c©y xanh c«ng céng. §i Ò u   32.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ, sö  dông hÌ, lßng, lÒ   ®êng  phè 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000 ®ång c¸c chñ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chë vËt liÖu rêi,  chÊt phÕ th¶i ®Ó r¬i v∙i lµm mÊt vÖ sinh ®êng phè. 2. Ph¹t tiÒn tõ 400.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong c¸c hµnh vi:  ®µo, ph¸, lµm  h háng vØa hÌ, lßng, lÒ   ®êng phè  kh«ng cã  giÊy phÐp hoÆc  sai giÊy phÐp. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ   kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t  bæ sung vµ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu nµy; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   33.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  vi ph¹m vÒ  thu gom, vËn chuyÓn vµ ®æ r¸c th¶i  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n  ®æ r¸c kh«ng  ®óng  n¬i quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   tæ chøc, c¸ nh©n thu gom, vËn chuyÓn r¸c kh«ng  ®óng quy  ®Þnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  ¸p  dông c¸c biÖn ph¸p sau:  a)   Buéc   thùc   hiÖn   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   «  nhiÔm m«i trêng do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b)  Buéc thùc  hiÖn   ®óng  quy  ®Þnh  vÒ  an toµn,  b¶o  vÖ  m«i trêng.
 19. 19 § i Ò u   34.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ, sö  dông hÖ  thèng chiÕu s¸ng  c«ng céng 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi: lµm h háng, dÞch chuyÓn tr¸i phÐp;  sö  dông c¸c thiÕt bÞ  trong hÖ  thèng chiÕu s¸ng c«ng céng  kh«ng ®óng quy ®Þnh. 2. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö   ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ xö ph¹t bæ sung   vµ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   35.   Xö  ph¹t tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi vi  ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ, sö  dông hÖ  thèng tuy nen,  hµo kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ kh¸c  1. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi: sö  dông hÖ  thèng tuy nen, hµo kü  thuËt kh«ng cã  giÊy phÐp hoÆc kh«ng  ®óng môc  ®Ých; tù   ý  ®µo bíi, dÞch chuyÓn,  ®Êu nèi tuy nen, hµo kü  thuËt; vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý,   b¶o   vÖ   an   toµn   c¸c   c«ng  tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ kh¸c. 2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ  xö  ph¹t bæ sung vµ  bÞ ¸p dông biÖn ph¸p sau:  a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   36.   Xö   ph¹t   tæ   chøc   ®îc   giao   qu¶n   lý,   vËn  hµnh, khai th¸c c¸c c«ng tr×nh, dÞch vô h¹ tÇng ®« thÞ cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý, vËn hµnh, khai  th¸c c¸c c«ng tr×nh, dÞch vô h¹ tÇng ®« thÞ 1. Ph¹t tiÒn:  a)   Ph¹t   tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi  hµnh vi kh«ng x©y dùng têng rµo; kh«ng l¾p  ®Æt biÓn b¸o  vµ   kh«ng   ban   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   vÖ   an   toµn   c«ng  tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ; b) Ph¹t tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi kh«ng cung cÊp dÞch vô theo quy ®Þnh;
 20. 20 c) Ph¹t tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi kh«ng duy tu, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh  h¹ tÇng ®« thÞ theo quy ®Þnh.  2. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy, tæ chøc vi ph¹m cßn bÞ  buéc thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh  vÒ  qu¶n lý, vËn hµnh, khai th¸c c¸c c«ng tr×nh, dÞch vô  h¹ tÇng ®« thÞ.
Đồng bộ tài khoản