Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
72
lượt xem
3
download

Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ    ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 127/2004/N§­CP ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ ngµy 09 th¸ng 6 n¨m   2000; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng   7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Ngh Þ    ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung  §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc  xö ph¹t vµ thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t   ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ  c«ng   nghÖ   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   II   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   lµ  nh÷ng hµnh vi cña c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc (sau  ®©y gäi  chung lµ c¸ nh©n, tæ chøc) cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   qu¶n   lý   nhµ   níc   trong   ho¹t   ®éng  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ  theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh. 3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc  ®o lêng, chÊt lîng s¶n phÈm, hµng hãa, chuyÓn giao c«ng  nghÖ, së h÷u trÝ tuÖ, an toµn vµ kiÓm so¸t bøc x¹ cã liªn   quan ®Õn lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ th× bÞ xö ph¹t vi   ph¹m hµnh chÝnh theo c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c NghÞ   ®Þnh cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c  lÜnh vùc ®ã.
 2. 2 § i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   th×   bÞ   xö  ph¹t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt cã liªn quan vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong ph¹m vi   l∙nh thæ, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc  Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam th×  bÞ  xö  ph¹t theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy nh c¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam.  Trong trêng hîp §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông quy ®Þnh cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  khi cã  hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy.       2.  Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh khi  ®îc ph¸t hiÖn ph¶i kÞp  thêi  ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu  qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng  khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh  t¹i   §iÒu   21   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   tiÕn   hµnh   theo   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ  xö  ph¹t mét  lÇn; mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   th× bÞ xö ph¹t tõng hµnh vi vi ph¹m; nhiÒu ngêi cïng thùc  hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi ngêi vi ph¹m  ®Òu bÞ xö ph¹t. 5.  ViÖc xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  c¨n cø  vµo  tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n vµ  nh÷ng t×nh tiÕt  gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc, møc xö  ph¹t  vµ  c¸c biÖn ph¸p xö  lý  thÝch hîp theo quy  ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh nµy.  6. Kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c tr êng  hîp   thuéc   t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,   sù   kiÖn   bÊt   ngê   hoÆc   vi  ph¹m hµnh  chÝnh   ®èi víi c¸ nh©n vi ph¹m trong  khi   ®ang  m¾c   bÖnh   t©m   thÇn   hoÆc   c¸c   bÖnh   kh¸c   lµm   mÊt   kh¶   n¨ng  nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.
 3. 3 § i Ò u  4.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng 1. Nh÷ng t×nh tiÕt sau ®©y lµ t×nh tiÕt gi¶m nhÑ: a) C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh  ®∙ ng¨n chÆn,  lµm gi¶m bít t¸c h¹i cña vi ph¹m hoÆc tù nguyÖn kh¾c phôc  hËu qu¶, båi thêng thiÖt h¹i; b) C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh  ®∙ tù  nguyÖn  khai b¸o, thµnh thËt hèi lçi; c)   C¸   nh©n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   t×nh   tr¹ng   bÞ  kÝch ®éng vÒ tinh thÇn do hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña ngêi  kh¸c g©y ra; d) Vi ph¹m do bÞ Ðp buéc hoÆc bÞ lÖ thuéc vÒ vËt chÊt   vµ tinh thÇn; ®) C¸ nh©n vi ph¹m lµ  phô  n÷  cã  thai, ngêi giµ  yÕu,  ngêi cã  bÖnh hoÆc tµn tËt lµm h¹n chÕ  kh¶ n¨ng nhËn thøc  hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh; e) Vi ph¹m v× hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n mµ kh«ng do  m×nh g©y ra; g) Vi ph¹m do t×nh tr¹ng l¹c hËu. 2. Nh÷ng t×nh tiÕt sau ®©y lµ t×nh tiÕt t¨ng nÆng: a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   trong   cïng   lÜnh   vùc   hoÆc   t¸i  ph¹m trong cïng lÜnh vùc; c) Xói giôc, l«i kÐo ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m,  Ðp  buéc ngêi bÞ  lÖ  thuéc vµo m×nh vÒ  vËt chÊt, tinh thÇn vi  ph¹m; d) Vi ph¹m trong t×nh tr¹ng say do dïng r îu, bia hoÆc  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c; ®) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m; e)   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn   tai hoÆc nh÷ng khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi  ®Ó  vi  ph¹m; g) Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t   cña b¶n ¸n h×nh sù  hoÆc  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh; h) TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; i) Sau khi vi ph¹m ®∙ cã hµnh vi trèn tr¸nh, che giÊu  vi ph¹m hµnh chÝnh.
 4. 4 § i Ò u   5.   Thêi hiÖu xö  ph¹t vµ  thêi h¹n  ®îc coi nh  cha bÞ xö ph¹t 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  lµ  mét n¨m kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m   hµnh chÝnh   ®îc thùc hiÖn.  Thêi  hiÖu lµ  hai n¨m  ®èi víi  c¸c hµnh vi vi ph¹m liªn quan   ®Õn  tµi  chÝnh  trong  ho¹t  ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. NÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn th×  kh«ng   xö   ph¹t,   nhng   vÉn   bÞ   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh  nµy.  2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n vi ph¹m ph¸p luËt ra xÐt xö  theo thñ   tôc tè  tông h×nh sù  nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu  hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh; trong  trêng hîp nµy, thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba  th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc  quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 cña  §iÒu   nµy   mµ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   l¹i   thùc   hiÖn   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh chÝnh míi trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ   hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng  ¸p   dông   thêi   hiÖu   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   cña  §iÒu nµy. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc tÝnh  l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc  thêi  ®iÓm  chÊm  døt hµnh vi trèn tr¸nh,  c¶n trë  viÖc xö  ph¹t. 4.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ nÕu qu¸ mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh  xong  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t  hoÆc  tõ  ngµy  hÕt thêi hiÖu  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t  mµ  kh«ng  t¸i  ph¹m th×   ®îc coi nh cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  khoa häc vµ c«ng nghÖ. §i Ò u   6.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ trong ho¹t  ®éng khoa häc  vµ c«ng nghÖ  1. H×nh thøc xö  ph¹t chÝnh:  ®èi víi mçi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ, c¸ nh©n, tæ  chøc ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh sau  ®©y: c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn. a) Ph¹t c¶nh c¸o: ¸p dông  ®èi víi nh÷ng vi ph¹m hµnh  chÝnh  nhá,  lÇn  ®Çu, cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ  hoÆc   ®èi víi  mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do ngêi cha thµnh niªn tõ  ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn.
 5. 5 b) Ph¹t tiÒn: c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m,  ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh møc ph¹t tiÒn trong khung   ph¹t ®∙ quy ®Þnh. Khi ph¹t tiÒn, møc tiÒn ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh  vi vi ph¹m  hµnh chÝnh  lµ  møc trung  b×nh cña khung  tiÒn  ph¹t   ®îc   quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµnh   vi   ®ã   trong   trêng   hîp  kh«ng   cã   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ.   Møc   trung  b×nh cña khung tiÒn ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch chia  ®«i  tæng sè cña møc tèi thiÓu céng møc tèi ®a. Vi  ph¹m cã   t×nh tiÕt  gi¶m  nhÑ  th×  møc tiÒn  ph¹t  cã  thÓ gi¶m xuèng, nhng kh«ng ®îc gi¶m díi møc tèi thiÓu cña  khung tiÒn ph¹t ®∙ quy ®Þnh. Vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  t¨ng lªn nhng kh«ng  ®îc vît qu¸ møc tèi  ®a cña khung  tiÒn ph¹t ®∙ quy ®Þnh. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: tïy theo tÝnh chÊt, møc   ®é   vi   ph¹m,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét   hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y: a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t  ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  «   nhiÔm   m«i   trêng,   l©y   lan   dÞch   bÖnh   do   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh g©y ra; c)  Buéc tiªu  hñy  s¶n phÈm  khoa  häc vµ  c«ng  nghÖ  lµ  s¶n phÈm  ®éc h¹i hoÆc g©y h¹i cho søc kháe con ngêi, vËt  nu«i vµ c©y trång; d) Buéc hoµn tr¶ kinh phÝ chiÕm dông hoÆc sö dông sai   môc ®Ých; ®) Buéc c¶i chÝnh c«ng khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng Trung ¬ng hoÆc ®Þa ph¬ng; e) Buéc  ®¨ng ký  vµ  giao nép kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm  vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 
 6. 6 Ch¬ng II  c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, h×nh thøc  vµ møc ph¹t  §i Ò u   7.   Hµnh   vi   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ  tr¸i  ®¹o  ®øc, thuÇn phong mü  tôc cña d©n téc; g©y thiÖt  h¹i  ®Õn tµi nguyªn, m«i trêng vµ  søc khoÎ  con ngêi, lµm  l©y lan dÞch bÖnh, g©y h¹i cho  ®éng, thùc vËt; lîi dông  ho¹t  ®éng khoa häc  ®Ó  xuyªn t¹c  ® êng lèi, chÝnh s¸ch cña  §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ ph¸ ho¹i khèi ®¹i ®oµn kÕt  toµn d©n 1. Hµnh vi ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc tr¸i víi ®¹o   ®øc, thuÇn phong mü tôc cña d©n téc. a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ tr¸i   ®¹o ®øc, thuÇn phong mü tôc; b) Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   trong trêng hîp hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n  1 cña §iÒu nµy g©y hËu qu¶ xÊu cho x∙ héi.   2. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ g©y thiÖt  h¹i  ®Õn tµi nguyªn, m«i trêng vµ  søc khoÎ  con ngêi, lµm  l©y lan dÞch bÖnh, g©y h¹i cho ®éng, thùc vËt. 3. Ph¹t tiÒn tõ  70.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi hµnh vi lîi dông ho¹t  ®éng khoa häc  ®Ó  xuyªn t¹c  ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ  níc vµ  ph¸ ho¹i khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12  th¸ng ®Õn 24 th¸ng ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. 5. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  «   nhiÔm   m«i   trêng,   l©y   lan   dÞch   bÖnh   do   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh g©y ra  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nµy; b)  Buéc tiªu  hñy  s¶n phÈm  khoa  häc vµ  c«ng  nghÖ  lµ  s¶n phÈm  ®éc h¹i hoÆc g©y h¹i cho søc kháe con ngêi, vËt  nu«i vµ  c©y trång  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu nµy.
 7. 7 § i Ò u   8.   Hµnh vi chiÕm  ®o¹t kÕt qu¶ ho¹t  ®éng khoa   häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi chiÕm  ®o¹t kÕt qu¶ ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  40.000.000   ®ång   trong trêng hîp hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña  §iÒu nµy g©y hËu qu¶ xÊu vÒ  tinh thÇn vµ  vËt chÊt cho c¸   nh©n, tæ chøc kh¸c. 3. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12  th¸ng  ®Õn 18 th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc c¶i chÝnh c«ng   khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng trung  ¬ng hoÆc  ®Þa ph¬ng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ   kho¶n 2 cña §iÒu nµy. §i Ò u   9.  Hµnh vi vi ph¹m vÒ chuyÓn giao, chuyÓn nh­ îng, cung cÊp th«ng tin vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi chuyÓn giao, chuyÓn nhîng, cung cÊp th«ng  tin   vÒ   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   do   c¸   nh©n, tæ chøc t¹o ra tr¸i quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n qu¶n  lý nhµ níc do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n  1 cña §iÒu nµy trong trêng hîp hµnh vi vi ph¹m ®∙ thu lîi  vÒ vËt chÊt.  3. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12  th¸ng  ®Õn 18 th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 vµ   ®Õn 24 th¸ng  ®èi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i   kho¶n 2 cña §iÒu nµy. 4.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶:   buéc   kh«i   phôc   l¹i  t×nh tr¹ng ban ®Çu ®∙ bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 cña §iÒu nµy g©y  ra.
 8. 8 § i Ò u   10.  Hµnh vi gian lËn, gi¶ m¹o trong ho¹t ®éng   khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi gian lËn, gi¶ m¹o ®Ó  ®îc   khen  thëng,   giao   nhiÖm  vô,  tuyÓn   chän   vµ   trong  khi   thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi gian lËn, gi¶ m¹o ®Ó ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®∙i  vÒ tµi chÝnh, tÝn dông, ®Êt ®ai vµ c¸c  u ®∙i kh¸c theo quy  ®Þnh trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 3.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶:   buéc   hoµn   tr¶   kinh  phÝ  chiÕm dông hoÆc sö  dông sai môc  ®Ých  ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 cña  §iÒu nµy. §i Ò u   11.  Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  bÝ  mËt trong  ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi thùc hiÖn kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt khi c«ng bè, phæ biÕn, lu hµnh c¸c s¸ng chÕ  vµ  gi¶i  ph¸p h÷u Ých cã néi dung thuéc bÝ mËt nhµ níc. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi tiÕt lé  t  liÖu, kÕt qu¶ ho¹t  ®éng khoa  häc vµ  c«ng nghÖ  thuéc danh môc bÝ  mËt nhµ  níc mµ  m×nh  biÕt   nh»m   môc   ®Ých   vô   lîi   hoÆc   kh«ng   vô   lîi   nhng   g©y  thiÖt h¹i vÒ  vËt chÊt vµ  tinh thÇn cho c¸ nh©n, tæ chøc  lµ  chñ  së  h÷u cña t  liÖu, kÕt qu¶ ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ ®ã. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ  c«ng bè, phæ biÕn, lu hµnh c¸c s¸ng chÕ  vµ  gi¶i ph¸p h÷u  Ých   cã   néi   dung   thuéc   bÝ   mËt   nhµ   níc,   chuyÓn   tµi   liÖu  khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ,   mÉu   vËt   nghiªn   cøu   cã   néi   dung  thuéc bÝ mËt nhµ níc ra níc ngoµi. §i Ò u   12.   Hµnh   vi   c¶n   trë   bÊt   hîp   ph¸p   ho¹t   ®éng  qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ,   ho¹t   ®éng  nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   ®èi   víi   hµnh   vi   kh«ng   xuÊt   tr×nh   hoÆc xuÊt tr×nh kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c tµi liÖu, th«ng tin, sè  liÖu cho c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ  hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn thanh tra, kiÓm tra. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu, th«ng tin, sè  liÖu 
 9. 9 gi¶ m¹o  cho c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  khoa häc vµ  c«ng  nghÖ hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn thanh tra, kiÓm tra. 3.  Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tõ  chèi tr¸i quy  ®Þnh  viÖc  thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh thanh tra, kiÓm tra; c¶n trë c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  vÒ  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  hoÆc  ngêi cã  thÈm quyÒn  thanh  tra,   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   ph¸p   luËt   vÒ   khoa   häc   vµ  c«ng nghÖ. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi c¶n trë  bÊt hîp ph¸p c¸ nh©n, tæ chøc khoa  häc   vµ   c«ng   nghÖ   ho¹t   ®éng   s¸ng   t¹o   khoa   häc   vµ   c«ng  nghÖ. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   c¶n   trë   bÊt   hîp   ph¸p   c¸   nh©n,   tæ   chøc  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tham gia tuyÓn chän thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ, thùc hiÖn c¸c quyÒn quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   15   vµ   §iÒu   17   cña   LuËt   Khoa   häc   vµ   C«ng  nghÖ. §i Ò u   13.   Hµnh vi kh«ng  ®¨ng ký, giao nép kÕt qu¶  thùc hiÖn nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cã  sö  dông ng©n  s¸ch nhµ níc 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng   ®¨ng  ký; kh«ng giao  nép  kÕt  qu¶  thùc  hiÖn nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cã  sö  dông ng©n s¸ch  nhµ níc t¹i c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc  ®¨ng ký  vµ  giao  nép kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ   ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy. §i Ò u   14.   Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh trong ho¹t  ®éng cña thµnh viªn c¸c Héi ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m nguyªn t¾c  ho¹t   ®éng   cña   thµnh   viªn   c¸c   Héi   ®ång   t  vÊn:   x¸c   ®Þnh  nhiÖm  vô  khoa  häc  vµ  c«ng  nghÖ;  tuyÓn  chän  tæ chøc,  c¸  nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ;  ®¸nh gi¸,  nghiÖm  thu kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm  vô  khoa  häc vµ  c«ng  nghÖ. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m nguyªn t¾c ho¹t  ®éng cña thµnh viªn  c¸c Héi  ®ång t  vÊn: x¸c  ®Þnh nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng  nghÖ; tuyÓn chän tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô khoa   häc vµ  c«ng nghÖ;  ®¸nh gi¸, nghiÖm thu kÕt qu¶ thùc hiÖn  nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ lµm thiÖt h¹i ®Õn quyÒn vµ 
 10. 10 lîi  Ých cña Nhµ  níc, tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t  ®éng khoa häc  vµ c«ng nghÖ. §i Ò u   15.  Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  sö  dông, phæ  biÕn kÕt qu¶ ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi sö dông tr¸i quy ®Þnh; sö dông kh«ng ®óng môc  ®Ých kÕt qu¶ ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ thuéc së h÷u  Nhµ níc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   phæ   biÕn,   tuyªn   truyÒn,   øng   dông   kÕt   qu¶   nghiªn  cøu khoa häc vµ  ph¸t triÓn  c«ng  nghÖ   ®îc t¹o ra  kh«ng b»ng ng©n s¸ch nhµ  níc khi cha  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn thÈm  ®Þnh nhng cã  ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých vµ  an ninh quèc gia, m«i trêng, søc kháe vµ   ®êi sèng  nh©n d©n. §i Ò u   16.   Hµnh  vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ   ®¨ng  ký  vµ  triÓn khai ho¹t ®éng cña tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   2.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Kh«ng  ®¨ng ký  bæ sung khi thay  ®æi, bæ sung lÜnh  vùc ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ; b) Kh«ng ®¨ng ký bæ sung khi thay ®æi trô së chÝnh; c)   Kh«ng   ®¨ng   ký   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   hoÆc   Chi   nh¸nh  nhng vÉn treo biÓn vµ ho¹t ®éng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   gi¶   m¹o   giÊy   tê,   tµi   liÖu   ®Ó   ®îc   cÊp   GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi ho¹t  ®éng kh«ng  ®óng néi dung ghi trong GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ, cho  thuª, cho mîn GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc   vµ c«ng nghÖ. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc tiÕn hµnh ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ  khi kh«ng cã  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc  vµ  c«ng nghÖ; GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc  vµ c«ng nghÖ ®∙ hÕt hiÖu lùc. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12  th¸ng  ®Õn 18 th¸ng  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ  3, tíc quyÒn sö  dông GiÊy chøng nhËn  ®¨ng 
 11. 11 ký ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ kh«ng thêi h¹n ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nµy. §i Ò u   17.  Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cña c¸c tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙   héi ­ nghÒ nghiÖp 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   kh«ng   ®óng   ®iÒu   lÖ   ®îc   phª  duyÖt  hoÆc   ®iÒu lÖ  kh«ng  ®îc c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn phª  duyÖt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp ho¹t   ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  kh«ng cã   ®iÒu lÖ  tæ chøc ho¹t  ®éng. §i Ò u   18.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   liªn  doanh,  liªn kÕt, nhËn  tµi  trî   ®Ó  ho¹t   ®éng  khoa häc vµ  c«ng nghÖ 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸ nh©n, tæ chøc trong  níc vµ  níc ngoµi hoÆc nhËn tµi trî  cña c¸ nh©n, tæ chøc  trong níc vµ níc ngoµi tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12  th¸ng  ®Õn 24 th¸ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   19.  Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®¨ng ký,  qu¶n lý, sö  dông Quü  ph¸t triÓn khoa häc vµ  c«ng nghÖ  vµ  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   dµnh   cho   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng  nghÖ 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi thµnh lËp Quü  ph¸t triÓn   khoa häc vµ c«ng nghÖ kh«ng ®¨ng ký ho¹t ®éng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi qu¶n lý vµ sö dông Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ   c«ng nghÖ kh«ng ®óng néi dung ®∙ ®¨ng ký. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi lËp Quü  ph¸t triÓn khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tr¸i víi néi dung ®∙ ®¨ng ký ®Ó thu lîi bÊt chÝnh.
 12. 12 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi chiÕm dông, kh«ng hoµn tr¶  ®óng thêi h¹n  mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng kinh phÝ  tµi trî  tõ  nguån  ng©n s¸ch  nhµ  níc hoÆc Quü  ph¸t triÓn  khoa häc vµ  c«ng  nghÖ c¸c cÊp. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng cña Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ  c«ng nghÖ  tõ  12 th¸ng  ®Õn 18 th¸ng  ®èi víi c¸c hµnh vi vi   ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3 vµ 4 cña §iÒu nµy. 6.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶:   buéc   hoµn   tr¶   kinh  phÝ chiÕm dông hoÆc sö dông sai môc ®Ých ®èi víi c¸c hµnh  vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ 4 cña §iÒu nµy. §i Ò u   20.   Hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  vÒ   ®Æt vµ  tÆng gi¶i thëng vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®ång   ®Õn   1.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i §iÒu  55 cña LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ vÒ ®Æt vµ tÆng gi¶i th ­ ëng khoa häc vµ c«ng nghÖ. Ch¬ng III ThÈm quyÒn vµ thñ tôc xö ph¹t §i Ò u   21.  ThÈm quyÒn xö ph¹t 1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh khoa häc vµ  c«ng nghÖ  thuéc Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Së  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  ®ang thi hµnh c«ng  vô  cã  quyÒn ¸p dông c¸c quyÒn h¹n  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu 38 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy gåm:  a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã gi¸ trÞ ®Õn  2.000.000 ®ång; c)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ   thuéc Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã quyÒn ¸p dông c¸c quyÒn  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 38 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
 13. 13 b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  do Së  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  cÊp; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ   Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  cã  quyÒn ¸p dông c¸c quyÒn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 38 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh   chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i  Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  do Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  hoÆc Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ cÊp; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh  phè  thuéc  tØnh cã  quyÒn  ¸p dông  c¸c  h×nh  thøc xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   29   cña   Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; c)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 5.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng cã quyÒn ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   II   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   vµ   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh  chÝnh   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m thuéc  thÈm  quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ngµnh kh¸c nhau gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  do Së  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  cÊp; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh;
 14. 14 d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3  §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   22.  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng;   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,  huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ   ë  ®Þa ph¬ng m×nh. 2.   Ch¸nh   Thanh   tra   vµ   Thanh   tra   viªn   chuyªn   ngµnh   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   cña   c¸c   c¬   quan:   Bé   Khoa   häc   vµ  C«ng nghÖ; Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã thÈm quyÒn xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Thñ trëng cïng cÊp. Trêng   hîp   hµnh   vi   vi   ph¹m   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   cña  Ch¸nh Thanh tra vµ  Thanh tra viªn chuyªn ngµnh thuéc Së  Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   th×   chuyÓn   hå   s¬   vi   ph¹m   ®Ó   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn. 3. Trêng hîp mét c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn cïng lóc   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   trong   ®ã   cã   vi   ph¹m  thuéc ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  th×  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh  theo  nguyªn  t¾c  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 3  cña §iÒu 42 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Trêng hîp khi xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   cã   dÊu   hiÖu   téi  ph¹m th× ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n  2 cña  §iÒu nµy ph¶i chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan tiÕn  hµnh tè tông h×nh sù cïng cÊp gi¶i quyÕt. Nghiªm cÊm ¸p dông xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi   hµnh vi cã  dÊu hiÖu téi ph¹m trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ. §i Ò u  23.  Thñ tôc xö ph¹t 1.   ViÖc   lËp   biªn   b¶n,   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   ph¶i   tu©n  theo thñ  tôc quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 54, 55 vµ  56 cña Ph¸p   lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. ViÖc ph¹t tiÒn vµ nép tiÒn ph¹t ph¶i tu©n theo thñ   tôc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 57 vµ  §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Thñ  tôc tíc quyÒn sö  dông GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 59 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 15. 15 4. Thñ  tôc tÞch thu vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ  thùc hiÖn theo §iÒu 60 vµ  §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi   ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  24.  ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong  thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t,   trõ   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   65   Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  mµ  kh«ng tù  nguyÖn  chÊp hµnh th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  thi hµnh ph¶i chÞu mäi chi phÝ  cho viÖc tæ chøc  thùc hiÖn  c¸c  biÖn  ph¸p cìng  chÕ.  Thñ  tôc cìng chÕ  thi  hµnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 vµ  §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u     25.   KhiÕu  n¹i, tè   c¸o vµ  gi¶i  quyÕt  khiÕu  n¹i, tè c¸o 1.  C¸ nh©n, tæ chøc hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña  hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña ngêi  cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy. Thñ  tôc khiÕu n¹i vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i  ® îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh. ThÈm quyÒn vµ thêi h¹n khiÕu n¹i, gi¶i quyÕt khiÕu  n¹i theo quy  ®Þnh t¹i LuËt KhiÕu n¹i, tè  c¸o. ViÖc khiÕu  n¹i quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng lµm  ®×nh  chØ thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2. C¸ nh©n cã quyÒn tè c¸o víi c¸c c¬ quan nhµ n íc cã  thÈm quyÒn nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng khoa  häc vµ  c«ng nghÖ  cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c; tè  c¸o c¸c  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  ho¹t   ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cña  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t. ThÈm quyÒn, thêi h¹n vµ thñ tôc gi¶i quyÕt   tè c¸o theo quy ®Þnh t¹i LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o.
 16. 16 § i Ò u   26.  Xö  lý  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ  Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   ho¹t  ®éng khoa häc vµ  c«ng nghÖ  mµ  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh bÞ xö lý theo §iÒu 121 Ph¸p lÖnh Xö   lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  §i Ò u   27.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ Ngêi   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  nÕu cã  hµnh vi vi ph¹m trong qu¸  tr×nh chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hoÆc cã  nh÷ng hµnh vi  vi ph¹m kh¸c th×  bÞ  xö  lý  theo §iÒu 122 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u     28.   NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   29.   Bé   trëng   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   cã  tr¸ch  nhiÖm  quy  ®Þnh chi tiÕt  vµ  tæ chøc thi hµnh  NghÞ  ®Þnh nµy. §i Ò u   30.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản