Nghị định 13/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
1
download

Nghị định 13/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 13/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 13/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2004/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 13/2004/N -CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ KON TUM VÀ CÁC HUY N KON R Y, NG C H I, KON PLÔNG, T NH KON TUM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng, xã thu c th xã Kon Tum và các huy n Kon R y, Ng c H i, Kon Plông, t nh Kon Tum như sau: 1. Thành l p phư ng Tr n Hưng o thu c th xã Kon Tum trên cơ s 590 ha di n tích t nhiên và 5.857 nhân khNu c a xã Hòa Bình. a gi i hành chính phư ng Tr n Hưng o: ông giáp xã Chư H Reng; Tây và Nam giáp xã Hòa Bình; B c giáp các phư ng Nguy n Trãi, Lê L i. Sau khi thành l p phư ng Tr n Hưng o, xã Hòa Bình còn l i 6.075 ha di n tích t nhiên và 4.483 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Ngô Mây thu c th xã Kon Tum trên cơ s 550 ha di n tích t nhiên và 4.035 nhân khNu c a xã Vinh Quang. a gi i hành chính phư ng Ngô Mây: ông giáp phư ng Duy Tân; Tây, Nam và B c giáp xã Vinh Quang. Sau khi thành l p phư ng Ngô Mây, xã Vinh Quang còn l i 2.176 ha di n tích t nhiên và 5.945 nhân khNu. 3. Thành l p phư ng Nguy n Trãi thu c th xã Kon Tum trên cơ s 600 ha di n tích t nhiên và 3.889 nhân khNu c a xã oàn K t. a gi i hành chính phư ng Nguy n Trãi: ông giáp phư ng Lê L i; Tây giáp xã oàn K t; Nam giáp phư ng Tr n Hưng o; B c giáp phư ng Quy t Th ng và xã Vinh Quang.
  2. Sau khi thành l p phư ng Nguy n Trãi, xã oàn K t còn l i 2.115 ha di n tích t nhiên và 3.064 nhân khNu. 4. Thành l p phư ng Trư ng Chinh thu c th xã Kon Tum trên cơ s 196,68 ha di n tích t nhiên và 2.563 nhân khNu c a xã k Blà, 244,20 ha di n tích t nhiên và 3.690 nhân khNu c a phư ng Th ng L i. Phư ng Trư ng Chinh có 440,88 ha di n tích t nhiên và 6.253 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trư ng Chinh: ông giáp các xã k Blà, k Rơ Wa; Tây giáp các phư ng Duy Tân, Quang Trung; Nam giáp phư ng Th ng L i; B c giáp xã k C m. Sau khi thành l p phư ng Trư ng Chinh: - Xã k Blà còn l i 4.116,32 ha di n tích t nhiên và 4.841 nhân khNu. - Phư ng Th ng L i còn l i 515,80 ha di n tích t nhiên và 8.689 nhân khNu. 5. Thành l p xã k Tơ Lung thu c huy n Kon R y trên cơ s 12.420 ha di n tích t nhiên và 3.250 nhân khNu c a xã k Ru ng. a gi i hành chính xã k Tơ Lung: ông giáp th tr n k Rơ Ve và xã Tân L p; Tây giáp huy n k Hà; Nam giáp các xã k Ru ng, k T Re; B c giáp xã k Kôi. Sau khi thành l p xã k Tơ Lung, xã k Ru ng còn l i 6.700 ha di n tích t nhiên và 3.155 nhân khNu. 6. Thành l p xã k Kan thu c huy n Ng c H i trên cơ s 8.790 ha di n tích t nhiên và 2.293 nhân khNu c a xã k Xú, 250 ha di n tích t nhiên và 635 nhân khNu c a xã Sa Loong. Xã k Kan có 9.040 ha di n tích t nhiên và 2.928 nhân khNu. a gi i hành chính xã k Kan: ông giáp huy n k Tô; Tây giáp các xã B Y, Sa Loong; Nam giáp huy n Sa Th y; B c giáp th tr n Plei K n và xã k Xú. Sau khi thành l p xã k Kan: - Xã k Xú còn l i 11.920 ha di n tích t nhiên và 3.369 nhân khNu. - Xã Sa Loong còn l i 17.760 ha di n tích t nhiên và 2.965 nhân khNu. 7. Thành l p xã k Long thu c huy n Kon Plông trên cơ s 13.555 ha di n tích t nhiên và 2.054 nhân khNu c a xã Măng Cành. a gi i hành chính xã k Long: ông giáp xã Hi u; Tây giáp huy n Kon R y; Nam giáp huy n Kon R y và t nh Gia Lai; B c giáp xã Măng Cành.
  3. Sau khi thành l p xã k Long, xã Măng Cành còn l i 14.335 ha di n tích t nhiên và 2.002 nhân khNu. 8. Thành l p xã k Tăng thu c huy n Kon Plông trên cơ s 12.100 ha di n tích t nhiên và 2.067 nhân khNu c a xã Măng Bút. a gi i hành chính xã k Tăng: ông giáp xã Ng k Tem; Tây giáp huy n k Hà; Nam giáp xã Măng Cành và huy n Kon R y; B c giáp các xã Măng Bút, k Ring. Sau khi thành l p xã k Tăng, xã Măng Bút còn l i 17.310 ha di n tích t nhiên và 2.281 nhân khNu. 9. Thành l p xã k Nên thu c huy n Kon Plông trên cơ s 12.973 ha di n tích t nhiên và 2.027 nhân khNu c a xã k Ring. a gi i hành chính xã k Nên: ông giáp t nh Qu ng Ngãi; Tây giáp xã Măng Bút và t nh Qu ng Nam; Nam giáp xã k Ring; B c giáp t nh Qu ng Nam. Sau khi thành l p xã k Nên, xã k Ring còn l i 9.747 ha di n tích t nhiên và 2.008 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản