Nghị định 134/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

1
218
lượt xem
41
download

Nghị định 134/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 134/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 134/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003  Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 (sau  ®©y  gäi t¾t lµ  Ph¸p lÖnh)  vÒ  mét sè  nguyªn  t¾c chung,  h×nh  thøc,   thÈm   quyÒn,   thñ   tôc   vµ   viÖc   ¸p   dông   mét   sè   biÖn  ph¸p ng¨n chÆn vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   2.   ThÈm quyÒn quy  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh ThÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   t¹i  §iÒu 2 cña Ph¸p lÖnh bao gåm thÈm quyÒn quy  ®Þnh hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh cô  thÓ, h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh, h×nh  thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ¸p dông  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh; quy  ®Þnh khung  vµ  møc tiÒn ph¹t trong trêng hîp ph¹t tiÒn; quy  ®Þnh c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh.  ViÖc x¸c  ®Þnh khung vµ  møc tiÒn ph¹t  ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  cña  hµnh vi ®ã. 
 2. 2 § i Ò u  3.  Mét sè nguyªn t¾c xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  Mét   sè   nguyªn   t¾c   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   t¹i   c¸c  kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  nh sau: 1. C¸ nh©n, tæ chøc chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  khi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do ph¸p luËt quy ®Þnh:  C¸  nh©n,  tæ chøc  chØ bÞ  xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  khi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   quy   ®Þnh   cô   thÓ  trong c¸c v¨n b¶n luËt cña Quèc héi, ph¸p lÖnh cña Uû ban  Thêng vô Quèc héi vµ nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ. C¸c v¨n b¶n  do Thñ  tíng ChÝnh  phñ,  c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan  ngang Bé, Héi  ®ång nh©n d©n, Uû  ban nh©n d©n ban hµnh  ®Ó  chØ  ®¹o, híng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh theo thÈm quyÒn kh«ng  ®îc quy  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh vµ h×nh thøc, møc xö ph¹t; 2. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn:   a) Mét hµnh vi vi ph¹m  ®∙  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   ®∙   lËp   biªn   b¶n   ®Ó   xö  ph¹t th×  kh«ng   ®îc lËp biªn b¶n, ra quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  lÇn thø hai ®èi víi chÝnh hµnh vi ®ã n÷a. Trong trêng hîp  hµnh vi vi ph¹m vÉn tiÕp tôc  ®îc thùc hiÖn mÆc dï   ®∙ bÞ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t   ra lÖnh  ®×nh chØ th×  bÞ  ¸p  dông t×nh tiÕt t¨ng nÆng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 9 cña  Ph¸p lÖnh; b) Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ ®îc ngêi cã thÈm  quyÒn xö  ph¹t ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  kh«ng  ®ång thêi  ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu  22 cña Ph¸p lÖnh ®èi víi hµnh vi ®ã;   c)  Trong  trêng  hîp hµnh  vi vi  ph¹m cã   dÊu hiÖu  téi  ph¹m bÞ chuyÓn hå s¬ ®Ò nghÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  mµ  tríc  ®ã   ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  th×  ngêi  ®∙ quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i huû  bá  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t; nÕu cha ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  kh«ng xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi ®ã;  3.     NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m  hµnh chÝnh th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t vÒ hµnh vi  ®ã  vµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t c¨n cø vµo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m,  nh©n th©n  ngêi vi ph¹m,  t×nh  tiÕt t¨ng  nÆng, gi¶m nhÑ mµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®èi víi tõng ngêi  cïng thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh;   4.   Mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   th×   bÞ   xö   ph¹t   vÒ   tõng   hµnh   vi   vi   ph¹m   theo   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 cña Ph¸p lÖnh.
 3. 3 § i Ò u   4.   Nh÷ng trêng hîp kh«ng xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh Nh÷ng trêng hîp kh«ng xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh theo  kho¶n 6 §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:  1.  T×nh thÕ  cÊp thiÕt  lµ   t×nh thÕ  cña ngêi v×  muèn  tr¸nh mét nguy c¬   ®ang thùc tÕ   ®e däa lîi  Ých cña Nhµ  n ­ íc, cña c¬  quan, tæ chøc, quyÒn, lîi  Ých chÝnh  ®¸ng cña  m×nh   hoÆc   cña   ngêi   kh¸c   mµ   kh«ng   cßn   c¸ch   nµo   kh¸c   lµ  ph¶i g©y mét thiÖt h¹i nhá h¬n thiÖt h¹i cÇn ng¨n ngõa; 2. Phßng vÖ chÝnh ®¸ng lµ hµnh vi cña mét ngêi v× b¶o  vÖ   lîi   Ých   cña   Nhµ   níc,   cña   c¬   quan,   tæ   chøc,   b¶o   vÖ  quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh hoÆc cña ng êi kh¸c, mµ  chèng tr¶ l¹i mét c¸ch cÇn thiÕt ngêi ®ang cã hµnh vi x©m  ph¹m c¸c lîi Ých nãi trªn; 3. Ngêi thùc hiÖn hµnh vi do sù  kiÖn bÊt ngê, tøc lµ  trong trêng hîp kh«ng thÓ  thÊy tríc hoÆc kh«ng buéc ph¶i  thÊy tríc hËu qu¶ cña hµnh vi ®ã; 4. Trêng hîp ngêi thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong  khi ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn hoÆc mét bÖnh kh¸c lµm mÊt kh¶  n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.  §i Ò u   5.  Tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m  hµnh chÝnh cña ngêi cha thµnh niªn g©y ra Ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  g©y thiÖt  h¹i th× tr¸ch nhiÖm båi thêng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 40 cña LuËt H«n nh©n vµ  Gia  ®×nh vµ    c¸c kho¶n  2, 3 §iÒu 611 cña Bé luËt D©n sù. §i Ò u  6.  T×nh tiÕt t¨ng nÆng Nh÷ng t×nh tiÕt t¨ng nÆng t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 9  cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Vi ph¹m cã  tæ chøc lµ  trêng hîp cã  hai ngêi trë  lªn c©u kÕt chÆt chÏ  víi nhau, cè   ý  cïng thùc hiÖn hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh; 2. Vi ph¹m nhiÒu lÇn trong cïng lÜnh vùc lµ tr êng hîp  thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc mµ tríc ®ã ®∙  vi ph¹m nhng cha bÞ xö ph¹t vµ cha hÕt thêi hiÖu xö ph¹t; 3. T¸i ph¹m trong cïng lÜnh vùc lµ trêng hîp ®∙ bÞ xö  ph¹t nhng cha hÕt thêi h¹n mét n¨m kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh  xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc kÓ tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi  hµnh cña quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc ®∙ bÞ xö ph¹t;
 4. 4 “LÜnh   vùc”   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   nµy   ®îc   hiÓu   lµ   c¸c  lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ  níc  ®îc quy  ®Þnh t¹i tõng nghÞ   ®Þnh  cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   7.   Thêi h¹n  ®Ó   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh  Thêi h¹n  ®Ó   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh theo kho¶n 1 §iÒu 11 cña Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh nh  sau: C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  qua mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t  (tøc lµ  tõ  ngµy thùc hiÖn xong c¸c nghÜa vô, yªu cÇu ghi  trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hoÆc tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®îc cìng chÕ  thi hµnh) hoÆc kÓ  tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu thi  hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   69   cña   Ph¸p  lÖnh mµ  kh«ng thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m trong cïng lÜnh  vùc tríc  ®©y  ®∙ bÞ  xö  ph¹t th×   ®îc coi nh cha bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi ®ã.  §i Ò u   8.  Thêi h¹n ®Ó ®îc coi lµ cha bÞ ¸p dông biÖn  ph¸p xö lý hµnh chÝnh kh¸c Thêi h¹n ®Ó ®îc coi lµ cha bÞ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý  hµnh chÝnh  kh¸c theo kho¶n  2 §iÒu  11 cña Ph¸p  lÖnh   ®îc  quy ®Þnh nh sau: C¸ nh©n  ®∙ bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, ph­ êng, thÞ  trÊn,  ®a vµo trêng gi¸o dìng,  ®a vµo c¬  së  gi¸o  dôc, ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, qu¶n chÕ hµnh chÝnh, nÕu qua  hai n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  lý  (tøc  lµ  tõ  ngµy hÕt h¹n gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn hoÆc  hÕt h¹n chÊp hµnh t¹i trêng gi¸o dìng, c¬ së gi¸o dôc, c¬  së   ch÷a   bÖnh   vµ   qu¶n   chÕ   hµnh   chÝnh)   hoÆc   tõ   ngµy   hÕt  thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö lý quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu  73, 82, 91, 100 vµ  §iÒu 108 cña Ph¸p lÖnh mµ  kh«ng thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m thuéc  ®èi tîng bÞ  ¸p dông mét trong  c¸c biÖn ph¸p  xö  lý  hµnh chÝnh  kh¸c quy  ®Þnh t¹i kho¶n  nµy th× ®îc coi nh cha bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®ã.  §i Ò u   9.   C¸ch tÝnh thêi h¹n, thêi hiÖu trong xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thêi h¹n, thêi hiÖu trong Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh  theo th¸ng hoÆc theo n¨m th× kho¶ng thêi gian ®ã ® îc tÝnh  theo th¸ng, n¨m d¬ng lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy   ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng.
 5. 5 2.   Thêi   h¹n   trong   Ph¸p   lÖnh   ®îc   quy   ®Þnh   theo   ngµy  th×   kho¶ng   thêi   gian   ®ã   ®îc   tÝnh   theo   ngµy   lµm   viÖc,  kh«ng   bao   gåm   ngµy   nghØ   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   luËt   Lao  ®éng. §i Ò u   10.  Tr¸ch nhiÖm cña ngêi cã  thÈm quyÒn trong  viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Khi   ph¸t   hiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   ngêi   cã   thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh ph¶i  ra lÖnh   ®×nh  chØ  ngay hµnh vi vi ph¹m vµ  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t theo thÈm  quyÒn; trong trêng hîp vô  viÖc vi ph¹m kh«ng thuéc thÈm  quyÒn   hoÆc   vît   qu¸   thÈm   quyÒn,   th×   cã   tr¸ch   nhiÖm   lËp  biªn b¶n theo   ®óng  mÉu quy  ®Þnh vµ  chuyÓn  kÞp  thêi  tíi  ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. 2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   l¹m   dông  chøc vô, quyÒn h¹n, s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng   xö  lý  hoÆc  xö  lý  kh«ng  nghiªm  minh  vi ph¹m  hµnh chÝnh;  thiÕu tr¸ch nhiÖm  ®Ó  qu¸ thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh; kh«ng tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh trong viÖc   ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m xö  lý  vi ph¹m   hµnh chÝnh; ra quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh tr¸i  ph¸p luËt, cã  lçi trong viÖc kh«ng ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh  trong thêi  h¹n  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 56  cña Ph¸p lÖnh,  nÕu cha  ®Õn møc bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm  h×nh sù  th×  bÞ  xö  lý  kû  luËt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ c¸n bé, c«ng chøc. Ch¬ng II H×nh thøc, ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u   11.   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp,   chøng   chØ  hµnh nghÒ ViÖc tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  theo §iÒu 16 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  lµ  h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung,  ®îc ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc xö  ph¹t chÝnh  trong trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc vi  ph¹m nghiªm träng quy  ®Þnh sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ  hµnh   nghÒ.   GiÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   lµ   c¸c   lo¹i  giÊy tê  do c¬  quan nhµ  níc, ngêi cã  thÈm quyÒn cÊp cho  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó  cho  phÐp tæ chøc, c¸ nh©n ®ã kinh doanh, ho¹t ®éng, hµnh nghÒ   trong mét lÜnh vùc nhÊt  ®Þnh hoÆc sö  dông mét lo¹i c«ng  cô, ph¬ng tiÖn nhÊt  ®Þnh. GiÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy   kh«ng   bao   gåm   giÊy   ®¨ng   ký   kinh 
 6. 6 doanh, c¸c lo¹i chøng chØ g¾n víi nh©n th©n ngêi  ®îc cÊp  kh«ng cã môc ®Ých cho phÐp hµnh nghÒ; 2. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  ®îc ¸p dông cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n vµ   ®îc quy  ®Þnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cô thÓ, tuú thuéc  vµo tÝnh chÊt, møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m ®ã. Thêi h¹n bÞ   tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  vµ  c¸c  trêng hîp cô  thÓ  bÞ  ¸p dông tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp,  chøng  chØ  hµnh  nghÒ   ®îc quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  nghÞ   ®Þnh cña  ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong tõng lÜnh  vùc qu¶n lý nhµ níc. §i Ò u   12.  TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông  ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh theo §iÒu 17 cña Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh  nh sau: 1.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh lµ h×nh thøc xö ph¹t bæ sung, ®îc ¸p dông  kÌm theo h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh.  Thñ  tôc  vµ  c¸c trêng  hîp cô  thÓ  bÞ  ¸p dông tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc  quy  ®Þnh t¹i c¸c nghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong tõng lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc; 2. Kh«ng ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t tÞch thu tang vËt  ph¬ng   tiÖn   trong   trêng   hîp   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ   tæ  chøc,  c¸ nh©n  vi ph¹m  chiÕm   ®o¹t,  sö  dông  tr¸i  phÐp mµ  ph¶i tr¶ l¹i cho chñ  së  h÷u hoÆc ngêi qu¶n lý, ngêi sö  dông hîp ph¸p. Trong trêng hîp tang vËt lµ  v¨n ho¸ phÈm  ®éc h¹i, hµng gi¶ kh«ng cã  gi¸ trÞ  sö  dông, vËt phÈm g©y  h¹i cho søc khoÎ  con ngêi, vËt nu«i, c©y trång th×  bÞ  xö  lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh.  §i Ò u   13.  X¸c  ®Þnh thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh theo §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  nh  sau: 1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   c¸c  lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc ë ®Þa ph¬ng; 2. C¸c chøc danh cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  cña  c¸c  c¬  quan  qu¶n  lý  nhµ  níc theo  ngµnh,  lÜnh  vùc cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  hµnh   chÝnh   ®îc   quy   ®Þnh   cô   thÓ   t¹i   c¸c   nghÞ   ®Þnh   cña  ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong tõng lÜnh  vùc qu¶n lý nhµ níc;
 7. 7 3. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña c¸c chøc danh theo quy ®Þnh   cña Ph¸p lÖnh  trong  tõng trêng hîp cô  thÓ   ®îc x¸c  ®Þnh  nh sau: a) ThÈm quyÒn ph¹t tiÒn  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo møc  tèi  ®a cña khung tiÒn ph¹t quy  ®Þnh cho mçi hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh; b)   ThÈm   quyÒn   ¸p   dông   h×nh   thøc   tÞch   thu   tang   vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong   tõng   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   nhµ   níc   quy   ®Þnh   cho   chøc  danh cã  thÈm quyÒn tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh chÝnh  ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m cô  thÓ. Trêng hîp  Ph¸p lÖnh quy  ®Þnh thÈm quyÒn tÞch thu theo trÞ  gi¸ cña  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m th×  ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ  thùc tÕ cña tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®Ó x¸c ®Þnh thÈm  quyÒn; c)   ThÈm   quyÒn   ¸p   dông   h×nh   thøc   tíc   quyÒn   sö   dông  giÊy phÐp,  chøng chØ hµnh  nghÒ   ®îc x¸c  ®Þnh  c¨n  cø vµo  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong tõng lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ  níc. §èi víi hµnh vi vi  ph¹m cã  quy  ®Þnh ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  th×  chøc danh nµo cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi  ®ã  còng cã  quyÒn  xö  ph¹t  tíc quyÒn sö  dông giÊy  phÐp  hoÆc  chøng chØ hµnh nghÒ   ®èi víi ngêi vi ph¹m; trêng hîp luËt  cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  theo quy  ®Þnh cña luËt. Trong thêi  h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh, ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i th«ng b¸o b»ng   v¨n b¶n cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ vÒ  viÖc  ®∙ ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t tíc quyÒn sö  dông giÊy  phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ;   d) ThÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶   ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo Ph¸p lÖnh quy  ®Þnh chøc danh  ®ã  cã  thÈm quyÒn  ¸p dông  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c phôc  hËu  qu¶;  ®ång thêi c¨n cø vµo hµnh vi vi ph¹m cô  thÓ  cã  quy  ®Þnh  viÖc   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®îc   quy   ®Þnh  trong c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh trong tõng lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc; ®)   Trong   trêng   hîp   møc   tiÒn   ph¹t,   trÞ   gi¸   tang   vËt   ph¬ng  tiÖn  bÞ  tÞch  thu hoÆc mét trong  c¸c  h×nh  thøc xö  ph¹t hoÆc biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶   kh«ng thuéc thÈm  quyÒn   hoÆc  vît   qu¸   thÈm   quyÒn   th×   ngêi   ®ang   thô   lý   vô  viÖc vi ph¹m ph¶i kÞp thêi chuyÓn vô  viÖc vi ph¹m  ®ã   ®Õn  ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t.
 8. 8 § i Ò u  14.  Uû quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  ViÖc ñy quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo §iÒu 41 cña  Ph¸p lÖnh ®îc  quy ®Þnh nh sau: 1. ViÖc ñy quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh do c¸c chøc  danh quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh chØ ®îc thùc hiÖn  ®èi   víi   cÊp   phã   trùc   tiÕp.   ViÖc   ñy   quyÒn   chØ   ®îc   thùc  hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ trong trêng hîp cÊp trëng v¾ng mÆt; 2. CÊp phã   ®îc cÊp trëng  ñy quyÒn cã  quyÒn xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn cña cÊp trëng mµ m×nh ®îc  uû  quyÒn vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   do   m×nh   thùc   hiÖn.   Ngêi   ®îc   uû   quyÒn  kh«ng ®îc ñy quyÒn tiÕp cho bÊt kú c¸ nh©n nµo kh¸c. Ch¬ng III Mét sè biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ b¶o ®¶m xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u   15.   Kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh chÝnh  ViÖc kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh   chÝnh   theo   §iÒu   49   cña   Ph¸p   lÖnh   ®îc   quy   ®Þnh   nh  sau: 1. ViÖc kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt ph ¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh chÝnh chØ do nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo  ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 49 cña Ph¸p lÖnh; 2.   N¬i   cÊt   giÊu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh lµ   ®Þa  ®iÓm mµ  t¹i  ®ã, ngêi vi ph¹m cÊt giÊu hiÖn  vËt, tiÒn, hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. NÕu  ngêi vi ph¹m cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ngêi th× ¸p dông biÖn ph¸p kh¸m ngêi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 47 cña Ph¸p lÖnh; 3. Trong trêng hîp n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  n¬i  ë  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña Ph¸p lÖnh chØ ®îc tiÕn hµnh kh¸m sau  khi ®∙ cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n cÊp huyÖn n¬i cã tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc cÊt giÊu.  N¬i ë quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy lµ ®Þa ®iÓm dïng ®Ó c  tró  thêng xuyªn cho c¸ nh©n hoÆc hé gia ®×nh cã hé khÈu thêng  tró  hoÆc  ®¨ng ký  t¹m tró; cã   ®¨ng ký  ph¬ng tiÖn, nÕu ph­ ¬ng   tiÖn   lµ   n¬i   c  tró   thêng   xuyªn   cña   c¸   nh©n,   hé   gia  ®×nh; 4.   Mäi   trêng   hîp   kh¸m   n¬i   cÊt   giÊu   tang   vËt,   ph ¬ng  tiÖn ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n theo ®óng mÉu quy ®Þnh.
 9. 9 § i Ò u  16.  Thñ tôc b¶o l∙nh hµnh chÝnh Thñ   tôc   b¶o   l∙nh   hµnh   chÝnh   theo   §iÒu   50   cña   Ph¸p  lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1.  B¶o l∙nh  hµnh  chÝnh  do Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh trong thêi gian xem xÐt viÖc ¸p dông   mét trong c¸c biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng, ®a vµo c¬  së   gi¸o   dôc,   c¬   së   ch÷a   bÖnh.   B¶o   l∙nh   hµnh   chÝnh   ®îc  giao cho gia  ®×nh hoÆc tæ chøc x∙ héi n¬i  ®èi t îng c tró  thùc hiÖn. Trong trêng hîp ngêi  ®îc b¶o l∙nh lµ  ngêi cha  thµnh niªn th×  b¶o l∙nh hµnh chÝnh  ®îc giao cho cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã thùc hiÖn; 2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt  ®Þnh  vÒ  viÖc giao viÖc  b¶o  l∙nh  hµnh chÝnh  cho  gia   ®×nh,  tæ  chøc x∙ héi n¬i ®èi tîng c tró; trong quyÕt ®Þnh ph¶i ghi  râ: ngµy, th¸ng, n¨m quyÕt ®Þnh; hä, tªn, chøc vô cña ng ­ êi quyÕt  ®Þnh; hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i c tró  cña ngêi  ®îc giao b¶o l∙nh hoÆc tªn,  ®Þa chØ cña tæ chøc  x∙ héi ®îc giao b¶o l∙nh; hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh,   n¬i c tró  cña ngêi  ®îc b¶o l∙nh; lý  do cña viÖc giao b¶o  l∙nh;   thêi   h¹n   b¶o   l∙nh;   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   ®îc   b¶o  l∙nh, tr¸ch nhiÖm cña ngêi  hoÆc tæ chøc nhËn b¶o l∙nh vµ  tr¸ch   nhiÖm   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   n¬i   ®èi   tîng   c  tró; ch÷ ký cña ngêi quyÕt ®Þnh giao b¶o l∙nh. Trong thêi  h¹n 05 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh, quyÕt  ®Þnh   giao  b¶o l∙nh ®îc göi cho ngêi hoÆc tæ chøc nhËn b¶o l∙nh, ng­ êi  ®îc b¶o l∙nh vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®îc  b¶o l∙nh c tró ®Ó tæ chøc thùc hiÖn; 3.  Thêi h¹n  b¶o l∙nh  hµnh  chÝnh  do Chñ   tÞch Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh, tèi  ®a kh«ng qu¸ 35 ngµy  ®èi víi trêng hîp ngêi ®îc b¶o l∙nh thuéc ®èi tîng ®a vµo  trêng gi¸o dìng,  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh vµ  tèi  ®a kh«ng  qu¸ 50 ngµy ®èi víi trêng hîp ngêi ®îc b¶o l∙nh thuéc ®èi  tîng ®a vµo c¬ së gi¸o dôc. ViÖc b¶o l∙nh hµnh chÝnh chÊm  døt khi hÕt thêi h¹n ghi trong quyÕt  ®Þnh giao b¶o l∙nh.  Trong trêng hîp cha hÕt thêi h¹n b¶o l∙nh mµ   ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p xö  lý  hµnh chÝnh th×  thêi h¹n b¶o  l∙nh chÊm døt vµo thêi  ®iÓm  ®èi tîng  ®îc  ®a  ®i chÊp hµnh  biÖn ph¸p  xö  lý  hµnh chÝnh  t¹i trêng gi¸o dìng  hoÆc   ®a  vµo c¬ së gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh. §i Ò u   17.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   thêi gian b¶o l∙nh hµnh chÝnh 1. Trong thêi gian b¶o l∙nh hµnh chÝnh, gia  ®×nh, tæ  chøc x∙ héi ®îc giao b¶o l∙nh hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm:
 10. 10 a) Gi¸m s¸t, qu¶n lý kh«ng ®Ó ngêi ®îc b¶o l∙nh tiÕp tôc  vi ph¹m ph¸p luËt;  b) B¶o  ®¶m sù  cã  mÆt cña ngêi  ®îc b¶o l∙nh t¹i n¬i c  tró khi cã quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o dìng, ®a vµo c¬ së  gi¸o dôc, ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh; c) B¸o c¸o kÞp thêi víi Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  x∙ n¬i ngêi ®îc giao b¶o l∙nh ®Ó Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   cÊp   x∙   b¸o   c¸o   víi   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn  trong   trêng   hîp   ngêi   ®îc   b¶o   l∙nh   bá   trèn   hoÆc   cã   c¸c  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong thêi gian b¶o l∙nh. 2. Trong thêi gian b¶o l∙nh hµnh chÝnh, ngêi  ®îc b¶o  l∙nh hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: a) ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  t¹m tró, t¹m v¾ng. Khi  ®i ra khái  ®Þa bµn x∙, phêng, thÞ  trÊn ph¶i th«ng b¸o cho gia  ®×nh, tæ chøc x∙ héi  ®îc giao  b¶o l∙nh biÕt vÒ ®Þa chØ n¬i ®Õn, thêi gian t¹m tró t¹i ®ã; b) Cã  mÆt kÞp thêi t¹i trô  së  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙   khi ®îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ yªu cÇu. 3. Trong thêi gian b¶o l∙nh hµnh chÝnh, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®îc b¶o l∙nh hµnh chÝnh c  tró cã tr¸ch nhiÖm: a)  Th«ng  b¸o cho  gia  ®×nh,  tæ chøc  x∙ héi   ®îc giao  b¶o l∙nh vµ ngêi ®îc b¶o l∙nh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña hä   trong thêi gian b¶o l∙nh; b) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç  trî  gia  ®×nh, tæ chøc  x∙ héi ®îc giao b¶o l∙nh trong viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t ng­ êi ®îc b¶o l∙nh t¹i n¬i c tró; c)   Khi   ®îc   th«ng   b¸o   vÒ   viÖc   ngêi   ®îc   b¶o   l∙nh   bá  trèn khái n¬i c  tró  hoÆc cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt,  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ ph¶i b¸o c¸o ngay cho Chñ   tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh b¶o  l∙nh   ®Ó   cã   biÖn   ph¸p   xö   lý   kÞp   thêi   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. Ch¬ng IV Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u  18.  §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m theo §iÒu 53 cña Ph¸p lÖnh ® îc  quy ®Þnh nh  sau: Khi ph¸t hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t   ph¶i   ra   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   ngay   hµnh   vi   vi   ph¹m.  QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ cã thÓ lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n hoÆc 
 11. 11 quyÕt  ®Þnh thÓ  hiÖn b»ng lêi nãi, cßi, tÝn hiÖu hoÆc c¸c  h×nh thøc kh¸c tuú tõng trêng hîp vi ph¹m cô thÓ. §i Ò u  19.  Thñ tôc xö ph¹t ®¬n gi¶n ViÖc  ¸p dông  thñ   tôc xö  ph¹t   ®¬n  gi¶n theo  §iÒu  54  cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Xö ph¹t theo thñ tôc ®¬n gi¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu 54  cña Ph¸p lÖnh lµ  trêng hîp xö  ph¹t, theo  ®ã  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t kh«ng lËp biªn b¶n mµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t  t¹i chç. Nh÷ng trêng hîp  ®îc tiÕn hµnh xö  ph¹t theo thñ  tôc ®¬n gi¶n bao gåm: a) Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ møc ph¹t quy ®Þnh lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång; b) NhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do mét ng êi thùc  hiÖn mµ  h×nh thøc vµ  møc ph¹t quy  ®Þnh  ®èi víi mçi hµnh  vi nµy  ®Òu lµ  ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t  tiÒn   ®Õn 100.000  ®ång; 2. Trong trêng hîp xö ph¹t theo thñ tôc ®¬n gi¶n, ng ­ êi cã thÈm quyÒn kh«ng lËp biªn b¶n mµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t  t¹i chç. QuyÕt   ®Þnh xö  ph¹t ph¶i thÓ  hiÖn  b»ng  v¨n b¶n  theo mÉu quy ®Þnh. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cã thÓ nép   tiÒn ph¹t t¹i chç  cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vµ   ®îc  nhËn biªn  lai  thu  tiÒn  ph¹t do Bé  Tµi  chÝnh  ph¸t hµnh.  Trong trêng hîp kh«ng nép tiÒn ph¹t t¹i chç, c¸ nh©n, tæ  chøc vi ph¹m nép tiÒn ph¹t t¹i Kho b¹c Nhµ níc trong thêi  h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh. §i Ò u  20.  LËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc   lËp   biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo   kho¶n   1  §iÒu 55 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi cã  thÈm quyÒn  ®ang thi hµnh c«ng vô  cã  tr¸ch   nhiÖm lËp biªn b¶n theo ®óng mÉu quy ®Þnh ®èi víi vi ph¹m  hµnh chÝnh mµ  m×nh ph¸t hiÖn vµ  chuyÓn kÞp thêi tíi ngêi  cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t.   Biªn   b¶n   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   ch÷   ký  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 55 cña Ph¸p lÖnh; 2.   Trong   trêng   hîp   ngêi   lËp   biªn   b¶n   kh«ng   cã   thÈm   quyÒn xö  ph¹t th×  thñ  trëng cña ngêi  ®ã  lµ  ngêi cã  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  còng  ph¶i ký  tªn vµo biªn b¶n; trêng  hîp  cÇn thiÕt th× tiÕn hµnh x¸c minh tríc khi ký biªn b¶n. §i Ò u  21.  Thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t Thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t theo §iÒu 56 cña Ph¸p  lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau:
 12. 12 1. §èi víi vô viÖc ®¬n gi¶n, hµnh vi vi ph¹m râ rµng,  kh«ng  cÇn  x¸c  minh  thªm th×  ph¶i ra quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n  vÒ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh ph¶i theo ®óng mÉu quy ®Þnh; 2.   §èi   víi   vô   viÖc   cã   nhiÒu   t×nh   tiÕt   phøc   t¹p   nh  tang vËt, ph¬ng tiÖn cÇn gi¸m  ®Þnh, cÇn x¸c  ®Þnh râ   ®èi  tîng   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   hoÆc   nh÷ng   t×nh   tiÕt   phøc   t¹p  kh¸c th× thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t lµ 30 ngµy, kÓ tõ   ngµy lËp biªn b¶n; 3. Trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn cã  thªm thêi gian  ®Ó   x¸c minh, thu thËp chøng cø th× chËm nhÊt lµ 10 ngµy, tr­ íc khi hÕt thêi h¹n  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy,  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  ph¶i b¸o c¸o thñ  trëng  trùc  tiÕp cña m×nh b»ng v¨n b¶n  ®Ó  xin gia h¹n; viÖc gia h¹n  ph¶i b»ng v¨n b¶n; thêi gian gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy; 4.   Trõ   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   h×nh   thøc   xö   ph¹t   trôc   xuÊt, ngêi cã  thÈm quyÒn kh«ng  ®îc ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §∙ hÕt thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) §∙ hÕt thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu nµy mµ kh«ng xin gia h¹n hoÆc ®∙ xin gia h¹n   nhng kh«ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp gia h¹n; c) §∙ hÕt thêi h¹n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn gia h¹n; 5.   Trong   trêng   hîp   kh«ng   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   th×   ngêi cã  thÈm quyÒn vÉn cã  thÓ  ra quyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  12 cña Ph¸p lÖnh vµ  tÞch thu tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh  thuéc lo¹i cÊm lu hµnh, lu th«ng. §i Ò u  22.   ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh ViÖc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo §iÒu 64 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thêi h¹n 10 ngµy,  kÓ   tõ   ngµy   ®îc   giao   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   trõ   trêng   hîp  ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh   kh¸c.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i giao quyÕt ®Þnh cho   ngêi bÞ xö ph¹t hoÆc th«ng b¸o cho hä ®Õn nhËn; thêi ®iÓm  ngêi bÞ  xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®îc coi lµ  thêi  ®iÓm   ®îc giao quyÕt   ®Þnh  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 64 cña  Ph¸p lÖnh;
 13. 13 2.  NÕu c¸ nh©n,  tæ  chøc bÞ   xö  ph¹t  kh«ng  tù  nguyÖn  chÊp hµnh  trong  thêi h¹n quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  1 §iÒu  nµy  th× bÞ cìng chÕ thi hµnh; 3.  Trêng  hîp  ®∙  qua mét  n¨m, mµ   ngêi cã  thÈm  quyÒn  kh«ng thÓ  giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®Õn ngêi bÞ  xö  ph¹t do  ngêi  ®ã  kh«ng  ®Õn nhËn vµ  kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc  ®Þa chØ cña  hä  hoÆc lý  do kh¸ch quan kh¸c th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh c¸c h×nh thøc xö  ph¹t vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ghi trong quyÕt  ®Þnh  ®èi víi ngêi  ®ã, trõ  h×nh thøc tÞch thu tang vËt, ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh;  ®èi víi tang vËt, ph ¬ng tiÖn vi  ph¹m  ®ang bÞ  t¹m gi÷  th×  ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n  4 §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh; nÕu cÇn ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c  phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh hoÆc  tiªu   huû   vËt   phÈm   g©y   h¹i   cho   søc   khoÎ   con   ngêi,   vËt  nu«i, c©y trång, th× ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i tæ chøc thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   nµy.   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   chi   tr¶   cho  viÖc thùc  hiÖn  c¸c biÖn ph¸p nµy hoÆc   ®îc trõ  vµo tiÒn  b¸n tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu (nÕu cã).    §i Ò u   23.   QuyÕt  ®Þnh buéc kh¾c phôc hËu qu¶ trong  trêng hîp kh«ng ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  QuyÕt   ®Þnh   buéc   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   trong   tr êng   hîp  kh«ng  ra quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   ®îc quy  ®Þnh nh sau: 1. Trong trêng hîp qu¸ thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   cña   Ph¸p   lÖnh   hoÆc   qu¸  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña  NghÞ ®Þnh nµy, ngêi cã thÈm quyÒn kh«ng ®îc ra quyÕt ®Þnh  xö ph¹t, nhng vÉn cã thÓ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶; 2.   QuyÕt   ®Þnh   buéc   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ph¶i   b»ng   v¨n  b¶n theo ®óng mÉu quy ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh ph¶i ghi râ:   ngµy,  th¸ng,   n¨m   quyÕt   ®Þnh;   hä,   tªn,  chøc   vô  cña  ng êi  quyÕt   ®Þnh;   hä,   tªn,   ®Þa   chØ,   nghÒ   nghiÖp   cña   ngêi   vi  ph¹m hoÆc tªn,  ®Þa chØ cña tæ chøc vi ph¹m; hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh; nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan  ®Õn viÖc gi¶i  quyÕt vô  vi ph¹m;  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt  ®îc  ¸p dông; lý  do kh«ng ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t; c¸c biÖn  ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®îc   ¸p   dông;   thêi   h¹n   thi   hµnh  quyÕt   ®Þnh  kh¾c phôc hËu qu¶;  ch÷  ký  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh.
 14. 14 § i Ò u   24.   X¸c   ®Þnh   møc   trung   b×nh   cña   khung   tiÒn  ph¹t ViÖc x¸c ®Þnh møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t theo   kho¶n 2 §iÒu 57 cña Ph¸p lªnh ®îc quy ®Þnh nh sau: Khi ph¹t tiÒn, møc tiÒn ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc  gi¶m nhÑ  lµ  møc trung  b×nh  cña khung tiÒn  ph¹t   ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh  vi  ®ã. Møc trung  b×nh cña khung  tiÒn  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch chia  ®«i tæng sè  cña møc tèi  thiÓu céng víi møc tèi ®a. §i Ò u  25.  N¬i nép tiÒn ph¹t  N¬i nép tiÒn ph¹t theo §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh  ®îc quy  ®Þnh nh sau: 1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t ph¶i nép tiÒn ph¹t t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 57 cña Ph¸p lÖnh,  trõ trêng hîp ®∙ nép tiÒn ph¹t t¹i chç vµ nh÷ng trêng hîp  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; 2. T¹i nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh, trªn s«ng, trªn   biÓn, nh÷ng vïng mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n hoÆc ngoµi  giê hµnh chÝnh th× c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cã thÓ nép   tiÒn ph¹t cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. "Vïng xa x«i, hÎo l¸nh" lµ nh÷ng vïng thuéc miÒn nói,   h¶i  ®¶o vµ  nh÷ng n¬i kh¸c kh«ng cã  hoÆc c¸ch qu¸ xa kho  b¹c nhµ níc; 3. Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh cô  thÓ  viÖc thu vµ  nép tiÒn  ph¹t trong nh÷ng trêng hîp  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu   nµy. §i Ò u   26.  Tr¶ l¹i giÊy tê hoÆc tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®∙ bÞ  t¹m gi÷   ®Ó  b¶o  ®¶m thi hµnh quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn  trong trêng hîp ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ViÖc tr¶ l¹i giÊy tê  hoÆc tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®∙ bÞ  t¹m gi÷   ®Ó  b¶o  ®¶m thi hµnh quyÕt   ®Þnh  ph¹t tiÒn trong  trêng hîp ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh theo kho¶n 4 §iÒu   65 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Trong trêng hîp c¸ nh©n  ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh ph¹t  tiÒn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  65 cña Ph¸p  lÖnh  th×  ngêi  ®ã   ®îc nhËn  l¹i  giÊy  phÐp lu hµnh ph¬ng tiÖn,  giÊy   phÐp   l¸i   xe,   giÊy   tê   cÇn   thiÕt   kh¸c   cã   liªn   quan  hoÆc tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®∙ bÞ  t¹m gi÷   ®Ó  b¶o  ®¶m thi  hµnh quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  57 cña Ph¸p lÖnh; 2. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch nhiÖm tr¶ l¹i   cho ngêi ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn c¸c giÊy  
 15. 15 tê   hoÆc   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ   t¹m   gi÷   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy khi quyÕt ®Þnh ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh   ph¹t tiÒn cã hiÖu lùc thi hµnh. §i Ò u   27.   ChuyÓn   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh ®Ó thi hµnh ViÖc chuyÓn quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó   thi hµnh theo §iÒu 68 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Trong trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn vi ph¹m   hµnh chÝnh ë ®¬n vÞ hµnh chÝnh thuéc tØnh nµy nhng c tró,  ®ãng trô  së   ë  tØnh kh¸c vµ  kh«ng cã   ®iÒu kiÖn chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t t¹i n¬i bÞ  xö  ph¹t th×  quyÕt  ®Þnh  ®îc  chuyÓn  ®Õn c¬  quan cïng cÊp n¬i c¸ nh©n c  tró, tæ chøc  ®ãng trô  së   ®Ó  tæ chøc thi hµnh; nÕu n¬i c¸ nh©n c  tró,  tæ chøc  ®ãng trô  së  kh«ng cã  c¬  quan cïng cÊp th×  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®îc chuyÓn  ®Õn Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn  ®Ó  tæ chøc thi hµnh; 2. Trong trêng hîp vi ph¹m x¶y ra ë ®Þa bµn cÊp huyÖn  thuéc   ph¹m   vi   mét   tØnh   ë   miÒn   nói,   h¶i   ®¶o   hoÆc   nh÷ng  vïng xa x«i, hÎo l¸nh kh¸c mµ viÖc ®i l¹i gÆp khã kh¨n vµ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   kh«ng   cã   ®iÒu   kiÖn   chÊp   hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t t¹i n¬i bÞ  xö  ph¹t th×  quyÕt  ®Þnh  ®îc  chuyÓn  ®Õn c¬  quan cïng cÊp n¬i c¸ nh©n c  tró, tæ chøc  ®ãng trô së ®Ó tæ chøc thi hµnh. §i Ò u   28.  ViÖc  ®ãng dÊu quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh  1. QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña ng êi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc  ®ãng dÊu c¬  quan cña ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t ®èi víi hµnh vi ®ã.  2. §èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh th×  dÊu  ®îc  ®ãng lªn 1/3 (mét phÇn ba) ch÷ ký vÒ phÝa bªn tr¸i ch÷ ký   cña ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 3. §èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña nh÷ng ngêi cã  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  mµ  kh«ng  cã  quyÒn   ®ãng dÊu trùc  tiÕp  th×  quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc ®ãng dÊu c¬ quan cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµo gãc tr¸i  t¹i  phÇn  trªn cïng cña quyÕt  ®Þnh,   n¬i   ghi   tªn   c¬   quan   xö   ph¹t   vµ   sè,   ký   hiÖu   cña   quyÕt ®Þnh xö ph¹t.
 16. 16 § i Ò u   29.  Tr¶ l¹i hå  s¬  vô  vi ph¹m ®Ó  xö  ph¹t hµnh  chÝnh Tr¶ l¹i hå  s¬  vô  vi ph¹m  ®Ó  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo  §iÒu 63 cña Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Trong trêng hîp hå s¬ vô vi ph¹m ®∙ ®îc chuyÓn cho  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   62   cña   Ph¸p   lÖnh,   nhng   xÐt   thÊy  hµnh vi vi ph¹m kh«ng  ®ñ  dÊu hiÖu cÊu thµnh téi ph¹m mµ  cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th× ngêi cã thÈm quyÒn cña  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh tr¶  l¹i hå  s¬  vô  vi ph¹m cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh vµ  trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra  quyÕt   ®Þnh   ph¶i   göi   tr¶   hå   s¬   vô   vi   ph¹m   ®ã   cïng   víi   quyÕt ®Þnh cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; 2. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®èi víi vô  viÖc vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy trong thêi h¹n sau ®©y: a) NÕu tríc khi chuyÓn vô viÖc vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn   hµnh tè  tông h×nh sù  mµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®∙ xin  gia h¹n thêi h¹n xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 21  cña NghÞ ®Þnh nµy th× thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t tèi ®a  lµ 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i hå s¬ vô  vi ph¹m; b)   NÕu   tríc   khi   chuyÓn   vô   viÖc   vi   ph¹m   cho   c¬   quan   tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  mµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  cha xin gia h¹n thêi h¹n xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 21 cña NghÞ   ®Þnh nµy, th×  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö   ph¹t tèi ®a lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh tr¶  l¹i hå s¬ vô viÖc vi ph¹m. Trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn cã  thªm   thêi   gian   ®Ó   x¸c   minh,   thu   thËp   chøng   cø   th×   ng êi  ®ang thô lý vô viÖc vi ph¹m cã thÓ xin gia h¹n thêi h¹n ra  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 21 cña   NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   30.  ChuyÓn hå s¬ ®èi tîng thuéc vô ¸n h×nh sù  kh«ng bÞ khëi tè bÞ can ®Ó xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc chuyÓn hå s¬ cña ngêi thuéc vô ¸n h×nh sù kh«ng bÞ  khëi tè bÞ can ®Ó xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo §iÒu 65 cña  Ph¸p lÖnh ®îc quy ®Þnh nh sau: Trong trêng hîp ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m thuéc vô  ¸n  h×nh   sù   ®∙   bÞ  khëi   tè  nhng   kh«ng   bÞ  khëi   tè  bÞ   can   mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh, th×  ngêi  cã  thÈm quyÒn cña c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù   ®ang  thô   lý   vô  ¸n   ®ã   ph¶i   ra   quyÕt   ®Þnh   chuyÓn  hå   s¬   vô   vi  ph¹m  ®Õn ngêi cã  thÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. Hå  s¬  vô  vi ph¹m bao gåm: b¶n sao biªn b¶n vÒ  vô  vi ph¹m, 
 17. 17 quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra  ®èi víi  ®èi tîng, tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m (nÕu cã) vµ b¶n sao c¸c   tµi liÖu kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn ngêi vi ph¹m ®ã.  §i Ò u   31.  X¸c  ®Þnh trÞ  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh chÝnh 1. Sau khi tiÕn hµnh t¹m gi÷  tang vËt, ph ¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh chÝnh, nÕu xÐt thÊy cÇn ¸p dông biÖn ph¸p tÞch  thu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   th×   ngêi   ®∙   ra   quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i mêi ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp  ®Ó  xem xÐt,  ®Þnh gi¸ tang vËt ph¬ng tiÖn vi ph¹m.  Trêng  hîp   tang   vËt,  ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   thuéc  lo¹i   khã   ®Þnh gi¸ hoÆc cha cã   ý  kiÕn thèng nhÊt gi÷a ngêi cã  thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh  tÞch  thu vµ   ®¹i  diÖn  c¬  quan  tµi  chÝnh th×  ngêi  ®∙ cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh tÞch thu tang  vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m ph¶i lËp héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tang  vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   víi   sù   tham   gia   cña   ®¹i   diÖn  Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh vµ ®¹i diÖn c¸c c¬   quan cã liªn quan ®Ó ®Þnh gi¸.  NÕu trÞ  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m thuéc thÈm  quyÒn tÞch thu cña ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ th× ngêi  ®ã quyÕt ®Þnh tÞch thu; trong trêng hîp trÞ gi¸ tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m vît qu¸ thÈm quyÒn tÞch thu cña ngêi  ®∙ quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ tang vËt th× ph¶i chuyÓn vô viÖc vi  ph¹m ®Õn  ngêi cã thÈm quyÒn.  TrÞ gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu ®îc x¸c ®Þnh  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy   còng  lµ   c¨n   cø   ®Ó   xem   xÐt,  quyÕt  ®Þnh viÖc chuyÓn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  cho Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cÊp tØnh hoÆc  giao cho c¬ quan tµi chÝnh cÊp huyÖn b¸n ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tang vËt, ph ¬ng tiÖn vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i theo híng dÉn cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh.  §i Ò u   32.  Xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch thu sung  quÜ nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh 1.  Trong  thêi h¹n  5 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ra quyÕt   ®Þnh  tÞch thu sung quü nhµ níc ®èi víi tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m   hµnh   chÝnh,   c¬   quan   ra   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   göi   quyÕt  ®Þnh   tÞch   thu   vµ   th«ng   b¸o   ®Õn   c¬   quan   tµi   chÝnh   cïng  cÊp. Riªng   ®èi víi tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh  lµ  hµng  ho¸, vËt phÈm dÔ  bÞ  h  háng th×  ngêi cã  thÈm quyÒn tÞch  thu ph¶i xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 61 cña Ph¸p   lÖnh vµ theo híng dÉn cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
 18. 18 2. Trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, c¬ quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu chñ  tr×, phèi hîp víi c¬  quan  tµi chÝnh vµ c¸c ngµnh liªn quan tæ chøc xö lý  tang vËt,   ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ®ã nh sau: a) §èi víi tang vËt lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, chøng   chØ cã  gi¸, vµng,  b¹c,   ®¸ quÝ,  kim lo¹i quÝ  th×  chuyÓn  giao cho kho b¹c nhµ  níc; nh÷ng giÊy tê, tµi liÖu, chøng  tõ  liªn quan tíi tµi s¶n th×  chuyÓn giao cho c¬  quan tµi  chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; b) §èi víi c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn kh¸c nh: vò  khÝ;  c«ng cô  hç  trî; vËt cã  gi¸ trÞ  lÞch sö, v¨n ho¸; b¶o vËt   quèc gia; cæ vËt; hµng l©m s¶n quÝ  hiÕm vµ  c¸c tµi s¶n  kh¸c th×  chuyÓn giao cho c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc chuyªn  ngµnh ®Ó qu¶n lý, xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) §èi víi c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn ®∙ ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn ra quyÕt ®Þnh chuyÓn giao cho c¬ quan nhµ níc cã chøc  n¨ng qu¶n lý, sö dông th× c¬ quan ®∙ ra quyÕt ®Þnh tÞch thu  chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh tæ chøc chuyÓn giao  cho c¬ quan nhµ níc cã chøc n¨ng qu¶n lý, sö dông. ViÖc bµn giao vµ  tiÕp nhËn c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn  theo   quy   ®Þnh  t¹i  c¸c   ®iÓm   a,  b   vµ   c  kho¶n   2  §iÒu  nµy  ph¶i   ®îc   tiÕn   hµnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   bµn  giao vµ tiÕp nhËn tµi s¶n nhµ níc; d) §èi víi c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn lµ  hµng ho¸, vËt  phÈm kh«ng  ®îc b¸n  ®Êu gi¸ th×  xö  lý  theo  ®óng quy  ®Þnh  vÒ lo¹i hµng ho¸, vËt phÈm ®ã; e) §èi víi c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  tÞch thu, b¸n  sung   quü   nhµ   níc,   th×   ph¶i   chuyÓn   giao   ®Ó   b¸n   ®Êu   gi¸  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. ViÖc   chuyÓn   giao   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   quy   ®Þnh   t¹i  c¸c kho¶n 1 vµ  2 §iÒu nµy ph¶i  ®îc lËp thµnh biªn b¶n.  Biªn b¶n bµn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn ph¶i ghi râ: ngµy,  th¸ng, n¨m bµn giao; ngêi bµn giao; ngêi nhËn; ch÷ ký cña  ngêi   giao,   ngêi   nhËn;   sè   lîng,   t×nh   tr¹ng   (chÊt   lîng)  tang   vËt,  ph¬ng  tiÖn   bÞ  tÞch   thu;   tr¸ch  nhiÖm   b¶o   qu¶n   tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu. Hå   s¬   bµn   giao   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh cho c¬  quan tiÕp nhËn, xö  lý  tµi s¶n vµ  Trung t©m  dÞch   vô   b¸n   ®Êu   gi¸   cÊp   tØnh   gåm:   quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu  sung   quü   nhµ   níc;   c¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Õn  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông hîp ph¸p (nÕu cã) vµ  c¸c tµi  liÖu kh¸c cã liªn quan.
 19. 19 § i Ò u   33.  ChuyÓn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh chÝnh ®Ó b¸n ®Êu gi¸  §èi   víi   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   bÞ  tÞch thu  ®Ó  sung c«ng quü  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  61 cña Ph¸p lÖnh th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu cã  tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®ã. C¨n cø vµo  gi¸ trÞ  tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 31 cña NghÞ ®Þnh nµy, trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh tÞch thu, ngêi  ®∙ quyÕt  ®Þnh tÞch thu  ph¶i chuyÓn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  cho c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh  sau ®©y:  1. NÕu tang vËt, ph¬ng tiÖn cña mét vô vi ph¹m cã gi¸  trÞ  díi 10.000.000  ®ång th×  ngêi  ®∙ quyÕt  ®Þnh tÞch thu  ph¶i giao cho c¬  quan tµi chÝnh cÊp huyÖn  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸; 2.  NÕu tang vËt, ph¬ng tiÖn cña vô viÖc vi ph¹m cã gi¸   trÞ tõ 10.000.000 ®ång trë lªn th× ngêi quyÕt ®Þnh tÞch thu  ph¶i giao cho Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh n¬i cã  tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. ViÖc ®Þnh gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó chuyÓn giao b¸n ®Êu gi¸ ph¶i phï hîp víi gi¸ thÞ trêng  cã  tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  tÞch thu, xö  lý. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm ®Ó b¸n ®Êu  gi¸ c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  2  §iÒu nµy; 3. ViÖc chuyÓn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn cho c¬  quan  cã  tr¸ch nhiÖm b¸n  ®Êu gi¸ ph¶i  ®îc lËp thµnh biªn b¶n.  Trong  biªn   b¶n   ph¶i   ghi   râ:   ngµy,  th¸ng,   n¨m   bµn   giao;   ngêi   bµn   giao;   ngêi   nhËn;   ch÷   ký   cña   ngêi   giao,   ngêi  nhËn;  sè   lîng,   t×nh  tr¹ng   tang   vËt,  ph¬ng   tiÖn   bÞ   tÞch  thu;   tr¸ch   nhiÖm   b¶o   qu¶n  tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn   bÞ  tÞch  thu  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸. Hå  s¬  bµn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn  vi ph¹m hµnh chÝnh cho c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm b¸n ®Êu gi¸  bao   gåm:   quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu   tang  vËt,   ph¬ng  tiÖn;   c¸c  giÊy tê, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u, quyÒn sö  dông hîp ph¸p (nÕu cã); v¨n b¶n  ®Þnh gi¸ tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vµ biªn b¶n bµn giao tang vËt, ph¬ng tiÖn ®ã; 4. Trong trêng hîp tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh lµ  hµng ho¸ cång kÒnh hoÆc cã  sè  lîng lín mµ  Trung  t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp tØnh hoÆc c¬  quan tµi chÝnh  cÊp huyÖn kh«ng cã n¬i cÊt gi÷ th× sau khi thùc hiÖn xong  thñ  tôc chuyÓn giao cã  thÓ  ký  hîp  ®ång b¶o qu¶n tµi s¶n  víi   n¬i   ®ang   gi÷   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   ®ã.   Chi   phÝ   cho  viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®îc thanh to¸n tõ sè tiÒn b¸n ®Êu  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn thu ®îc sau khi b¸n ®Êu gi¸ theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy;
 20. 20 5.   Khi   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   bÞ  tÞch thu  ®∙  ®îc chuyÓn  giao cho c¬  quan cã  tr¸ch  nhiÖm  b¸n  ®Êu gi¸ th×  thñ  tôc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®ã   ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n.  §i Ò u   34.   Qu¶n  lý  sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n   ®Êu  gi¸  tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch thu sung quü nhµ níc do vi ph¹m  hµnh chÝnh  1. Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc b¸n  ®Êu gi¸ tang vËt, ph­ ¬ng tiÖn tÞch thu sung quü  nhµ  níc ph¶i  ®îc nép vµo tµi  kho¶n t¹m gi÷  cña c¬  quan tµi chÝnh t¹i kho b¹c nhµ  níc  cïng cÊp sau khi trõ  c¸c kho¶n  chi phÝ  cho vËn chuyÓn,  giao nhËn, b¶o qu¶n vµ  phÝ  b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2.   C¬   quan   tµi   chÝnh   c¸c   cÊp   cã   tr¸ch   nhiÖm   thanh   to¸n c¸c kho¶n chi phÝ  hîp lý, hîp lÖ  liªn quan  ®Õn c«ng  t¸c x¸c minh,   ®iÒu  tra, mua tin, b¾t gi÷,  cung  cÊp tin  ph¸t hiÖn, xö  lý  vi ph¹m, xö  lý  tµi s¶n (ph©n lo¹i,  ®Þnh  gi¸) vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn qu¶n lý  xö  lý  tµi s¶n. Sè  tiÒn cßn l¹i  ®îc nép vµo ng©n s¸ch Nhµ  níc  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph©n cÊp ng©n s¸ch Nhµ níc  hiÖn hµnh. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i  c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  35.  HiÖu lùc cña NghÞ ®Þnh NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Ra kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy Phô  lôc 05  mÉu biªn b¶n vµ  09 mÉu quyÕt  ®Þnh  ®Ó  sö  dông trong qu¸  tr×nh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  §i Ò u  36.  Tæ chøc thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Héi  ®ång nh©n d©n, Chñ  tÞch   Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản