Nghị định 134/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
3
download

Nghị định 134/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 134/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2004/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 134/2004/N -CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2004 V KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P NÔNG THÔN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu c a ho t ng khuy n công Nhà nư c t ch c ho t ng khuy n khích, hư ng d n, h tr và t o i u ki n các t ch c, cá nhân tham gia phát tri n s n xu t công nghi p nông thôn (dư i ây g i t t là ho t ng khuy n công) nh m m c tiêu sau: 1. ng viên và huy ng các ngu n l c trong nư c và ngoài nư c tham gia ho c h tr các t ch c, cá nhân u tư s n xu t công nghi p nông thôn và các d ch v khuy n công theo quy ho ch phát tri n công nghi p c a c nư c và t ng a phương. 2. Góp ph n vào vi c chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá, trư c h t là công nghi p hoá nông nghi p và nông thôn, t o vi c làm, tăng thu nh p, th c hi n phân công l i lao ng xã h i. 3. H tr , t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t công nghi p nông thôn m t cách b n v ng, nâng cao năng l c c nh tranh, th c hi n có hi u qu l trình h i nh p kinh t qu c t . i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân tr c ti p u tư, s n xu t công nghi p t i huy n, th xã, th tr n và xã (sau ây g i là cơ s s n xu t công nghi p nông thôn) bao g m: a) Doanh nghi p nh và v a thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c;
  2. b) Doanh nghi p nh và v a thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; c) H p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã; d) H kinh doanh cá th theo Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 2. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ho t ng d ch v khuy n công. i u 3. N i dung ho t ng khuy n công 1. Hư ng d n, h tr t ch c, cá nhân kh i s doanh nghi p l p d án u tư phát tri n công nghi p nông thôn, tìm ki m m t b ng s n xu t, tuy n d ng, ào t o lao ng, huy ng v n, xin ưu ãi u tư và các th t c hành chính khác theo úng quy nh c a pháp lu t, phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p theo vùng, lãnh th và a phương. 2. Hư ng d n, h tr cơ s s n xu t công nghi p nông thôn nâng cao năng l c qu n lý, h p lý hoá s n xu t, h giá thành s n phNm. 3. Hư ng d n, tư v n cơ s s n xu t công nghi p nông thôn u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô s n xu t, i m i và ng d ng ti n b khoa h c - công ngh , nâng cao năng l c s n xu t, qu n lý ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. 4. T ch c ào t o ngh , truy n ngh và phát tri n ngh . 5. H tr cung c p thông tin, ti p th , tìm ki m th trư ng, i tác kinh doanh và t ch c tri n lãm, h i ch và gi i thi u s n phNm. 6. T ch c các ho t ng trao i kinh nghi m, tham quan, kh o sát; h tr và t o i u ki n các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn liên doanh, liên k t, h p tác kinh t , tham gia các hi p h i ngành ngh . 7. Xây d ng mô hình trình di n k thu t, chuy n giao công ngh và th c hi n d ch v tư v n khoa h c - công ngh h tr t ch c, cá nhân u tư s n xu t công nghi p nông thôn. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N CÔNG i u 4. H tr ho t ng khuy n công Nhà nư c có chính sách và bi n pháp thích h p nh m h tr cho t ch c, cá nhân tr c ti p ho t ng khuy n công theo các n i dung quy nh t i i u 3 Ngh nh này và t ch c, cá nhân tr c ti p u tư s n xu t vào các ngành, ngh trong các lĩnh v c thu c Danh m c quy nh t i i u 6 Ngh nh này. i u 5. Khuy n khích phát tri n d ch v khuy n công
  3. 1. D ch v khuy n công là các ho t ng d ch v trong vi c: tư v n, ào t o, chuy n giao công ngh , cung c p thông tin, xúc ti n thương m i và các ho t ng khác có liên quan n u tư s n xu t công nghi p nông thôn. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân t ch c d ch v khuy n công th c hi n các n i dung c a ho t ng khuy n công quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 2. T ch c khuy n công t nguy n là t ch c do các oàn th , t ch c kinh t - xã h i, cơ quan, cá nhân thành l p theo quy nh c a pháp lu t, không vì m c ích l i nhu n th c hi n ho t ng khuy n công. 3. Các t ch c d ch v khuy n công ư c ào t o chuyên môn nghi p v , ư c tham gia vào các chương trình, k ho ch, d án khuy n công do cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng khuy n công t ch c. i u 6. Danh m c ngành, ngh ư c hư ng chính sách khuy n công. 1. T ch c, cá nhân u tư s n xu t công nghi p nông thôn vào các ngành, ngh sau ây ư c hư ng các chính sách khuy n công quy nh t i Chương II Ngh nh này: a) Công nghi p ch bi n nông - lâm - thu s n; b) S n xu t s n phNm s d ng nguyên li u t i ch , s d ng nhi u lao ng; c) S n xu t s n phNm m i, hàng thay th hàng nh p khNu, hàng xu t khNu s d ng ch y u nguyên li u trong nư c; d) S n xu t s n phNm, ph tùng, l p ráp và s a ch a máy cơ khí nông nghi p; ) Th y i n nh , i n s d ng năng lư ng m i ho c năng lư ng tái t o có công su t l p t dư i 10.000 kW cung c p i n cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa; e) S n xu t, gia công chi ti t, bán thành phNm và d ch v cho các cơ s s n xu t s n phNm hoàn ch nh. g) u tư v n xây d ng k t c u h t ng cho c m, i m công nghi p - ti u th công nghi p và làng ngh . 2. Căn c tình hình phát tri n kinh t - xã h i và yêu c u c a công tác khuy n công trong t ng th i kỳ, B Công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c s a i, b sung ngành, ngh ư c hư ng các chính sách quy nh t i kho n 1 i u này. i u 7. Kinh phí b o m ho t ng khuy n công Kinh phí cho ho t ng khuy n công bao g m: kinh phí khuy n công qu c gia và kinh phí khuy n công a phương: 1. Kinh phí khuy n công qu c gia là kinh phí s d ng cho nh ng ho t ng khuy n công và nh ng chương trình m c tiêu qu c gia v khuy n công do B Công nghi p qu n lý và t ch c th c hi n.
  4. 2. Kinh phí khuy n công a phương do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) qu n lý s d ng cho nh ng ho t ng khuy n công do a phương th c hi n. i u 8. Kinh phí khuy n công qu c gia 1. Kinh phí khuy n công qu c gia ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngân sách nhà nư c c p hàng năm theo k ho ch; b) Tài tr và óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; c) Ngu n v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Kinh phí khuy n công qu c gia ư c s d ng cho m c ích sau: a) Chi cho ho t ng khuy n công qu c gia theo các n i dung quy nh t i i u 3 Ngh nh này; b) H tr ho t ng khuy n công c a U ban nhân dân c p t nh theo chương trình, k ho ch và án ư c phê duy t; c) Các kho n chi khác ph c v ho t ng khuy n công. i u 9. Kinh phí khuy n công a phương 1. Kinh phí khuy n công a phương ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngân sách c a U ban nhân dân c p t nh c p hàng năm; b) Tài tr và óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; c) H tr t kinh phí khuy n công qu c gia cho ho t ng khuy n công c a U ban nhân dân c p t nh theo chương trình, k ho ch và án ư c phê duy t; d) Ngu n v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Kinh phí khuy n công a phương ư c s d ng cho m c ích sau: a) Chi cho ho t ng khuy n công do a phương t ch c th c hi n theo các n i dung quy nh t i i u 3 Ngh nh này; b) Các kho n chi khác ph c v cho ho t ng khuy n công. i u 10. Qu n lý kinh phí khuy n công qu c gia và kinh phí khuy n công a phương 1. K ho ch và d toán kinh phí khuy n công qu c gia do B Công nghi p xây d ng, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a B Công nghi p trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 2. K ho ch và d toán kinh phí khuy n công a phương do U ban nhân dân c p t nh xây d ng, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a a phương mình trình duy t theo quy nh hi n hành. 3. Hàng năm, cơ quan tài chính các c p căn c vào k ho ch, d toán ngân sách ư c duy t và ti n th c hi n c p phát cho các cơ quan qu n lý nhà nư c ho t ng khuy n công Trung ương và a phương. 4. Kinh phí khuy n công qu c gia và kinh phí khuy n công a phương do ngân sách c p n u chưa s d ng h t trong năm k ho ch ư c l i s d ng trong năm ti p theo. 5. B Tài chính ph i h p v i B Công nghi p hư ng d n c th trình t l p, qu n lý và s d ng kinh phí khuy n công qu c gia và kinh phí khuy n công a phương. i u 11. t ai 1. Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn ư c hư ng chính sách ưu ãi trong vi c thuê t, chuy n như ng, th ch p quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn có nhu c u s d ng t di d i các cơ s s n xu t cũ, ch t h p, ô nhi m môi trư ng ho c xây d ng c s s n xu t m i thì ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n ưu tiên cho thuê t v i m c giá th p nh t. 3. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m quy ho ch t ai, dành qu t và s d ng ti n cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t cho các c m, i m công nghi p - ti u th công nghi p và làng ngh và t o i u ki n thu n l i cơ s s n xu t công nghi p nông thôn u tư s n xu t. i u 12. Ưu ãi u tư 1. Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn ư c hư ng chính sách ưu ãi theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và quy nh t i Ngh nh này. Các cơ quan ti p nh n và x lý h sơ ăng ký ưu ãi u tư có nhi m v xác nh rõ quy n ư c hư ng ưu ãi u tư c a các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư mà không ư c òi h i thêm b t c th t c nào khác. 2. i v i các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn có d án u tư t t ư c U ban nhân dân c p t nh, huy n ngh s ư c Qu h tr phát tri n thNm nh cho vay u tư theo quy nh. i u 13. Thông tin, th trư ng 1. Các B , ngành và U ban nhân dân các c p t o m i i u ki n cơ s s n xu t công nghi p nông thôn ti p c n k p th i v i các thông tin v th trư ng, giá c , s n phNm và công ngh c a th trư ng trong và ngoài nư c.
  6. 2. Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn ư c gi m 50% tr lên v chi phí thuê di n tích tham gia h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm trong nư c. i u 14. Chính sách khoa h c công ngh 1. Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn có ng d ng thi t b công ngh m i, v t li u m i ho c u tư vào thi t b công ngh t ng hoá, thi t b công ngh x lý ngu n, ki m soát ô nhi m, s d ng năng lư ng s ch, gi m hi u ng nhà kính, ti t ki m và nâng cao hi u qu năng lư ng, tái t o ngu n nư c công nghi p ư c hư ng chính sách h tr thu c các chương trình k thu t - kinh t như: công ngh thông tin, công ngh t ng hoá, công ngh sinh h c, công ngh v t li u và ti t ki m năng lư ng. 2. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chương trình hư ng d n th c hi n quy nh này. Chương 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KHUY N CÔNG i u 15. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng khuy n công 1. B Công nghi p giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khuy n công theo các n i dung sau: a) Xây d ng và ban hành ho c ngh cơ quan có thNm quy n ban hành chi n lư c, quy ho ch và các văn b n quy ph m pháp lu t v phát tri n công nghi p nông thôn, vùng, ngành và lãnh th ; b) Xây d ng chương trình, k ho ch khuy n công qu c gia t ng giai o n trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) T ch c th c hi n và hư ng d n các a phương tri n khai các ho t ng khuy n công theo chương trình, k ho ch ư c duy t; d) Qu n lý kinh phí khuy n công qu c gia; ) u m i ph i h p v i các B , ngành và a phương x lý nh ng n i dung liên quan v u tư, tài chính - tín d ng, khoa h c - công ngh , th trư ng, t ai, lao ng và môi trư ng trong phát tri n s n xu t công nghi p nông thôn; e) T ch c các ho t ng ph bi n kinh nghi m s n xu t, qu n lý, ti n b khoa h c công ngh , tư v n u tư, ào t o, cung c p thông tin, tri n lãm, h i ch và qu ng bá s n phNm cho các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn; g) H p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thu hút v n và các ngu n l c ph c v cho ho t ng khuy n công; h) Theo dõi, ánh giá và nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n các chương trình, k ho ch, án khuy n công;
  7. i) T ch c ho t ng thi ua khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng s n xu t kinh doanh công nghi p nông thôn. k) T ch c ki m tra, ho t ng khuy n công và vi c qu n lý, s d ng kinh phí khuy n công qu c gia, kinh phí khuy n công a phương; 2. B máy, biên ch th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khuy n công theo quy nh t i kho n 1 i u này do B trư ng B Công nghi p quy t nh theo thNm quy n. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ho t ng khuy n công theo quy nh c a Chính ph . 4. U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ho t ng khuy n công trong ph m vi a phương, có nh ng nhi m v và quy n h n sau: a) Ban hành ho c ngh cơ quan có thNm quy n ban hành chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p a phương và các văn b n quy ph m pháp lu t v khuy n khích, ưu ãi phát tri n công nghi p a phương phù h p v i quy nh c a pháp lu t; b) Phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch khuy n công t i a phương; c) Quy t nh hình th c h tr t kinh phí khuy n công a phương cho ho t ng khuy n công theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này; d) B o m ngu n v n c a kinh phí khuy n công a phương h tr cho các t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng khuy n công; ) Xây d ng, trình B Công nghi p t ng h p các chương trình, k ho ch ho t ng khuy n công có s d ng kinh phí khuy n công qu c gia; e) Ch o các cơ quan ch c năng a phương gi i quy t nh ng v n liên quan n u tư, tài chính - tín d ng, khoa h c - công ngh , th trư ng, t ai, lao ng, môi trư ng ph c v phát tri n công nghi p nông thôn a phương; g) Quan h v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thu hút các ngu n v n cho ho t ng khuy n công c a a phương; h) nh kỳ hàng tháng, quý báo cáo B Công nghi p v tình hình phát tri n công nghi p a phương và ho t ng khuy n công trên a bàn. 5. S Công nghi p là cơ quan giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khuy n công t i a phương. i u 16. Khen thư ng
  8. 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng h tr và khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn ư c khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c. 2. Hàng năm, B Công nghi p và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c t ng k t, rút kinh nghi m và khen thư ng cho các t ch c và cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng u tư phát tri n s n xu t công nghi p nông thôn. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 18. T ch c th c hi n và trách nhi m thi hành 1. B Công nghi p ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản