Nghị định 138/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
66
lượt xem
3
download

Nghị định 138/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 138/2004/NĐ-CP về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 138/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 138/2004/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 138/2004/N -CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY NNH VI C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Ngh nh này quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan i v i cá nhân, cơ quan, t ch c (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c h i quan mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Ngh nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan bao g m: 1. Vi ph m các quy nh v th t c h i quan; 2. Vi ph m các quy nh v ki m tra, giám sát, ki m soát h i quan; 3. Vi ph m các quy nh v xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hoá, hành lý, ngo i h i, vàng, ti n Vi t Nam, kim khí quý, á quý, c v t, văn hoá phNm, bưu phNm, v t d ng trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh và các tài s n khác (sau ây g i chung là hàng hoá); vi ph m các quy nh v xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i. i u 2. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan
 2. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan th c hi n theo quy nh t i i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Các tình ti t tăng n ng và gi m nh 1. Các tình ti t gi m nh g m: a) Các tình ti t gi m nh quy nh t i i u 8 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; b) Vi ph m l n u trong lĩnh v c h i quan; c) Tang v t vi ph m có tr giá nh hơn m c ti n ph t t i thi u c a khung ti n ph t i v i hành vi vi ph m. 2. Các tình ti t tăng n ng g m các tình ti t quy nh t i i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan và các bi n pháp kh c ph c h u qu 1. i v i m i vi ph m hành chính, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. M c ti n ph t t i a trong lĩnh v c h i quan là 70.000.000 ng. M c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi vi ph m ó. Trư ng h p có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t ư c gi m xu ng nhưng không th p hơn m c t i thi u c a khung ti n ph t. Trư ng h p có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th ư c tăng lên nhưng không vư t m c t i a c a khung ti n ph t. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t ư c quy nh t i các kho n 1, 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c tiêu h y tang v t vi ph m là văn hoá phNm c h i, hàng hoá gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi và cây tr ng;
 3. b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, phương ti n vi ph m; c) Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m ã b tiêu th , tNu tán, tiêu h y trái v i quy nh c a pháp lu t. 4. i v i hành vi vi ph m không b áp d ng hình th c x ph t b sung là t ch thu hàng hoá và các bi n pháp kh c ph c h u qu thì hàng hoá, phương ti n vi ph m hành chính có th ư c thông quan theo quy nh c a pháp lu t n u i tư ng vi ph m ã n p ti n ph t theo quy nh ho c ư c t ch c tín d ng ho c t ch c khác ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng b o lãnh i v i s ti n ph i n p th c hi n quy t nh x ph t. i u 5. Trách nhi m ph i h p x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan b o m vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t theo quy nh c a pháp lu t, cá nhân, t ch c liên quan có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin, tài li u liên quan n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh vi ph m hành chính khi ư c cơ quan h i quan yêu c u. i u 6. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan là 2 năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n nói trên thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án, mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan thì b x ph t hành chính theo quy nh c a Ngh nh này; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t hành chính là 3 tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1, 2 i u này, n u cá nhân, t ch c l i có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u x ph t vi ph m hành chính quy nh t i các kho n 1, 2 i u này. Trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 7. Nh ng trư ng h p không x ph t vi ph m hành chính Không x ph t vi ph m hành chính i v i các trư ng h p sau: 1. Các trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, i u 4 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002.
 4. 2. Hàng hoá, phương ti n v n t i ư c ưa vào lãnh th Vi t Nam do b ho ho n, thiên tai, ch ho , s ki n b t ng , trong tình th c p thi t ph i khai h i quan theo quy nh c a pháp lu t; hàng hoá, phương ti n v n t i ó ph i ư c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam sau khi các y u t nêu trên ư c kh c ph c. 3. Nh m l n trong quá trình g i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nhưng ã ư c ngư i g i hàng ho c i di n h p pháp c a ngư i g i hàng ho c ngư i nh n hàng thông báo b ng văn b n v i cơ quan h i quan, ư c Chi c c trư ng H i quan ch p nh n vào trư c th i i m ki m tra th c t hàng hoá. Quy nh này không áp d ng i v i trư ng h p hàng hoá xu t khNu, nh p khNu là ma túy, vũ khí, tài li u ph n ng. 4. S a ch a, b sung, thay th t khai h i quan theo úng quy nh t i kho n 2 i u 22 Lu t H i quan. 5. Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không úng v i khai h i quan nhưng s thu ã khai b ng ho c l n hơn s thu ph i n p mà không có ý nh tr n tránh vi c th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu. 6. Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không úng v i khai h i quan v s lư ng, tr ng lư ng quy nh t i kho n 3 i u 15, i m a kho n 3 i u 16, i m a kho n 1 i u 17 Ngh nh này mà hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không úng v i khai h i quan có tr giá dư i 10.000.000 ng. 7. Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không úng v i khai h i quan v s lư ng, tr ng lư ng quy nh t i kho n 1 i u 11, các kho n 1, 2 i u 12 Ngh nh này mà hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không úng v i khai h i quan có tr giá dư i 500.000 ng. 8. Vi ph m quy nh v khai h i quan i v i vàng, ngo i h i, ti n Vi t Nam c a ngư i xu t c nh, nh p c nh mà tang v t vi ph m có tr giá dư i 10.000.000 ng. Chương 2: CÁC HÌNH TH C X PH T I V I CÁ NHÂN, T CH C VI PH M HÀNH CHÍNH V H I QUAN i u 8. Vi ph m quy nh v th i h n làm th t c h i quan 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi làm th t c h i quan không úng th i h n quy nh t i Lu t H i quan. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) N p không úng th i h n ch ng t thu c h sơ h i quan thu c di n ư c ch m n p theo quy nh c a pháp lu t; b) T m nh p, tái xu t, t m xu t, tái nh p hàng hoá, phương ti n v n t i không úng th i h n ghi trong gi y phép, t khai h i quan ho c gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau:
 5. a) Không n p ch ng t ph i n p thu c h sơ h i quan ư c ch m n p theo quy nh c a pháp lu t; b) Kê khai không úng th i h n theo quy nh c a pháp lu t khi thay i m c ích s d ng hàng hoá. i u 9. Vi ph m quy nh v giám sát h i quan 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không b o qu n nguyên v n niêm phong h i quan kho hàng hoá, hàng hoá, phương ti n v n t i ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan mà không có lý do xác áng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi di chuy n phương ti n v n t i, hàng hoá ang ch u s giám sát h i quan không úng quy nh. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi t ý thay i bao bì, hình th c, ki u dáng công nghi p, xu t x , nhãn, mác hàng hoá ang ch u s giám sát h i quan. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng và t ch thu tang v t vi ph m i v i m t trong các vi ph m sau: a) T ý thay i ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, tr ng lư ng hàng hoá ang ch u s giám sát h i quan; b) T ý tiêu th hàng hoá ang ch u s giám sát h i quan. 5. Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m ã b tiêu th i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 4 i u này. i u 10. Vi ph m quy nh v mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i "Cư dân biên gi i" quy nh trong Ngh nh này là ngư i có h khNu thư ng trú ho c ư c phép t m trú dài h n t i các xã biên gi i. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Mang qua biên gi i hàng hoá vư t m c quy nh c a pháp lu t mà không khai h i quan; b) Mang qua biên gi i hàng hoá thu c di n Nhà nư c không cho phép trao i. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này mà s hàng hoá vư t nh m c quy nh có tr giá trên 5.000.000 ng; b) Mang hàng hoá qua biên gi i không úng c a khNu quy nh;
 6. c) Ch a ch p, mua bán, v n chuy n trong a bàn ho t ng h i quan hàng hoá có ngu n g c nh p khNu trái phép. 3. Ngư i không ph i là cư dân biên gi i nhưng l i d ng chính sách v mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i v n chuy n hàng hoá trái phép qua biên gi i mà không ph i là t i ph m thì b x ph t như sau: a) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i trư ng h p tang v t vi ph m có tr giá dư i 20.000.000 ng; b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i trư ng h p tang v t vi ph m có tr giá t 20.000.000 ng tr lên; 4. T ch thu tang v t vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, i m c kho n 2 và kho n 3 i u này. N u tang v t vi ph m là văn hoá phNm c h i, hàng hoá gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng thì b bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c tiêu h y. 5. Vi ph m quy nh t i i m a kho n 1, i m a, b kho n 2 i u này mà có hành vi tr n thu thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 11. Vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá theo lo i hình quà bi u 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi xu t khNu, nh p khNu quà bi u không úng v i khai h i quan. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này mà tang v t vi ph m thu c danh m c c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n nhưng không i u ki n xu t khNu, nh p khNu. 3. Cá nhân, t ch c vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này, ngoài vi c b ph t ti n còn b bu c ưa hàng hoá nh p khNu ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c không ư c xu t khNu s hàng hóa xu t khNu trái quy nh c a pháp lu t; n u tang v t vi ph m là ma túy, vũ khí, v t li u n , công c h tr , tài li u ph n ng, văn hoá phNm c h i thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá c a ngư i xu t c nh, nh p c nh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v khai h i quan khi xu t khNu, nh p khNu hành lý. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v khai h i quan khi xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ngoài nh m c quy nh v hành lý. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này mà tang v t vi ph m có tr giá t 10.000.000 ng tr lên;
 7. b) Vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này mà tang v t vi ph m thu c di n hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n nhưng không i u ki n xu t khNu, nh p khNu. 4. Vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 i u này thì không ư c xu t khNu ho c nh p khNu s hàng hoá vi ph m ho c b t ch thu n u hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu mà không khai h i quan. 5. Vi ph m các quy nh t i kho n 2, i m a kho n 3 i u này mà có hành vi tr n thu thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 13. Vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá là tài s n di chuy n Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v khai h i quan khi xu t khNu, nh p khNu hàng hoá là tài s n di chuy n. i u 14. Vi ph m quy nh v ki m soát h i quan 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Lên, xu ng phương ti n v n t i ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ang ch u s ki m tra h i quan khi chưa ư c phép c a cơ quan h i quan; b) Không d ng phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh úng a i m quy nh làm th t c h i quan. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n úng quy nh v qu n lý h i quan khi ưa tàu bi n v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu vào Vi t Nam không úng c ng quy nh. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) T ý c p m n tàu, thuy n ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ang làm th t c h i quan; b) Không ch p hành hi u l nh c a công ch c h i quan theo quy nh khi di chuy n phương ti n v n t i trong a bàn ho t ng h i quan; c) Không th c hi n yêu c u m nơi c t gi hàng hoá theo quy nh công ch c h i quan ki m tra; d) ưa vào a bàn ho t ng h i quan hàng hoá xu t khNu, nh p khNu mà hàng hoá ó chưa gi y t h p l theo quy nh; ) Ch a ch p, mua bán, v n chuy n trong a bàn ho t ng h i quan hàng hoá có ngu n g c nh p khNu trái phép mà tang v t vi ph m có tr giá dư i 20.000.000 ng.
 8. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) B c d hàng hoá không úng c ng ích ghi trong v n ơn mà không có lý do xác áng; b) i u khi n phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh không úng tuy n ư ng, c a khNu quy nh; c) T ý x p d , chuy n t i, sang m n, sang toa, c t toa hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh trên phương ti n v n t i ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Ch a ch p, mua bán, v n chuy n hàng hoá có ngu n g c nh p khNu trái phép trong a bàn ho t ng h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá t 20.000.000 ng tr lên; b) TNu tán, tiêu h y ho c v t b hàng hoá tr n tránh s ki m tra, giám sát, ki m soát h i quan. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi ánh tráo, tNu tán tang v t, phương ti n vi ph m ã b phát hi n, t m gi . 7. T ch thu tang v t vi ph m i v i các vi ph m quy nh t i i m kho n 3, kho n 5 và kho n 6 i u này. Vi ph m quy nh t i i m b kho n 5, kho n 6 i u này mà tang v t, phương ti n vi ph m không còn thì b bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m. i u 15. Vi ph m quy nh v ki m tra h i quan 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không ưa hàng hoá xu t khNu, nh p khNu n úng a i m quy nh làm th t c h i quan; b) Không cung c p thông tin, ch ng t , tài li u liên quan n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh khi cơ quan h i quan yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; c) Không ch p hành quy t nh ki m tra sau thông quan mà không có lý do xác áng; d) Không lưu tr y h sơ h i quan, s sách, ch ng t k toán liên quan n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan trong th i h n ph i lưu tr theo quy nh c a pháp lu t; ) Không xu t trình hàng hoá ang lưu gi là i tư ng ki m tra sau thông quan theo yêu c u c a cơ quan h i quan;
 9. e) Không b trí ngư i, phương ti n ph c v vi c ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i khi cơ quan h i quan yêu c u mà không có lý do xác áng. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Chuy n như ng, s d ng hàng hoá thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi thu quan không úng quy nh; b) T ý s d ng hàng hoá ư c giao qu n lý ch làm th t c h i quan; c) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá trái v i quy nh c a Nhà nư c v vi n tr nhân o. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không khai ho c không úng v i khai h i quan v s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, mã s hàng hoá, tr giá, xu t x . 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không úng n i dung gi y phép; b) Vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này mà tang v t vi ph m có tr giá t 50.000.000 ng tr lên; c) Thay i hình th c, c u t o, tính ch t hàng hoá h p th c hoá vi c xu t khNu, nh p khNu; d) ánh tráo hàng hoá ã ki m tra h i quan v i hàng hoá chưa ki m tra h i quan. 5. Vi ph m quy nh t i i m a kho n 2, kho n 3, các i m b, c kho n 4 i u này mà có hành vi tr n thu thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá trái v i quy nh v ưu ãi, mi n tr h i quan; b) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu; c) ưa hàng hoá gi m o xu t x vào lãnh th Vi t Nam; xu t khNu hàng hoá gi m o xu t x ; d) ưa hàng hoá, phương ti n v n t i vào lãnh th Vi t Nam khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh; ) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không có gi y phép theo quy nh; e) Gi m o niêm phong h i quan, gi y t thu c h sơ h i quan xu t khNu, nh p khNu hàng hoá mà không ph i là t i ph m;
 10. g) Không xu t trình ư c gi y phép khi hàng hoá v t i c a khNu i v i hàng hoá nh p khNu theo quy nh ph i có gi y phép trư c khi ký h p ng. 7. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá gây h i cho s c kho con ngư i; b) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá gây ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh. 8. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b ph t b sung ho c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) T ch thu hàng hoá n u vi ph m quy nh t i i m c kho n 2, i m d kho n 4, kho n 6 i u này, tr trư ng h p b bu c ưa tang v t vi ph m ra kh i lãnh th Vi t Nam theo quy nh; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho c văn b n thay th gi y phép trong th i h n t 30 ngày n 90 ngày i v i các trư ng h p tái ph m ho c vi ph m nhi u l n m t trong các vi ph m quy nh t i các i m a, c kho n 4, i m g kho n 6 i u này; c) Bu c ưa tang v t vi ph m ra kh i lãnh th Vi t Nam i v i các vi ph m quy nh t i kho n 3, các i m a, b kho n 4 i u này mà hàng hoá nh p khNu vi ph m quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn k thu t; d) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam trong vòng 30 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, ho c bu c tiêu h y tang v t, phương ti n vi ph m i v i vi ph m quy nh t i kho n 7 i u này. i u 16. Vi ph m quy nh v kho ngo i quan, kho b o thu 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không thông báo cho cơ quan h i quan khi h p ng thuê kho ã h t h n; b) Không ưa hàng hoá ra kh i kho ngo i quan khi h p ng thuê kho ã h t h n; c) ăng ký t l nguyên li u nh p khNu ư c b o thu , n p h sơ thanh kho n hàng hoá không úng th i h n quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Di chuy n hàng hoá t kho ngo i quan này sang kho ngo i quan khác khi chưa ư cs ng ý c a cơ quan h i quan; b) Ti n hành các d ch v gia c bao bì, phân lo i hàng hoá, l y m u hàng hoá lưu gi trong kho ngo i quan mà không có s giám sát c a công ch c h i quan; c) T ý m r ng, thu h p, di chuy n a i m kho ngo i quan;
 11. d) Không m s theo dõi vi c xu t khNu, nh p khNu, xu t kho, nh p kho hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t; ) Không th c hi n úng ch báo cáo v th c tr ng hàng hoá trong kho và tình hình ho t ng c a kho; e) Vi ph m quy nh v thanh kho n hàng hoá t i kho b o thu . 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) ưa hàng hoá vào kho ngo i quan không úng v i khai h i quan ho c h p ng thuê kho ngo i quan theo quy nh c a pháp lu t; b) ưa hàng hoá vào kho b o thu không úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) ưa t nư c ngoài vào kho ngo i quan hàng hoá thu c di n không ư c lưu gi trong kho ngo i quan theo quy nh; b) Ti p t c kinh doanh kho ngo i quan khi ã b thu h i Gi y phép thành l p kho ngo i quan; c) TNy xoá, s a ch a Gi y phép thành l p kho ngo i quan; d) Không làm th t c h i quan khi ưa hàng hoá ra, vào kho ngo i quan; ) T ý tNu tán hàng hoá lưu gi trong kho ngo i quan, kho b o thu ; e) Tiêu h y hàng hoá lưu gi trong kho ngo i quan, kho b o thu không úng quy nh pháp lu t. 5. Ngoài vi c b áp d ng hình th c x ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng hình th c x ph t b sung ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) T ch thu hàng hoá n u vi ph m quy nh t i các i m d, kho n 4 i u này; Vi ph m quy nh t i i m kho n 4 i u này mà tang v t vi ph m không còn thì b bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m. b) Bu c ưa hàng hoá ra kh i lãnh th Vi t Nam trong vòng 30 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, ho c bu c tiêu h y hàng hoá vi ph m i v i các vi ph m quy nh t i i m a kho n 3, i m a kho n 4 i u này. i v i hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c tên g i, xu t x Vi t Nam thì bu c ph i lo i b các d u hi u vi ph m trư c khi ưa hàng hoá ra kh i lãnh th Vi t Nam. i u 17. Vi ph m quy nh v qu n lý h i quan i v i hàng hoá gia công v i nư c ngoài, hàng hoá nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu
 12. 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá không khai ho c không úng v i khai h i quan v s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, mã s hàng hoá, ch ng lo i, tr giá, xu t x ; b) T ý s d ng hàng hoá không úng m c ích ã ăng ký v i cơ quan h i quan; c) Vi ph m các quy nh v thanh kho n hàng hoá gia công v i nư c ngoài, hàng hoá nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu; d) Vi ph m các quy nh v lưu m u, lưu h sơ, ch ng t ; ) Vi ph m các quy nh khác v qu n lý h i quan i v i hàng hoá gia công v i nư c ngoài và hàng hoá nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng và t ch thu tang v t vi ph m i v i hành vi xu t khNu, nh p khNu ho c hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c thu c di n ph i có gi y phép theo quy nh c a pháp lu t mà không có gi y phép. 3. Vi ph m các quy nh v qu n lý h i quan i v i hàng hoá gia công v i nư c ngoài và hàng hoá nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu mà có hành vi tr n thu thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 18. Vi ph m quy nh v qu n lý h i quan i v i khu ch xu t, doanh nghi p trong khu ch xu t, khu thương m i t do, khu kinh t c a khNu và các khu v c ưu ãi h i quan khác 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m quy nh v qu n lý h i quan i v i khu ch xu t, doanh nghi p trong khu ch xu t, khu thương m i t do, khu kinh t c a khNu và các khu v c ưu ãi h i quan khác. 2. Vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này mà có hành vi tr n thu thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 19. Vi ph m quy nh v khai h i quan i v i ngo i h i, vàng c a ngư i xu t c nh, nh p c nh 1. Khi xu t c nh: a) Ph t ti n t 500.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi mang ngo i h i, vàng vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá tương ương t 10.000.000 ng n dư i 30.000.000 ng; b) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi mang ngo i h i, vàng vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá tương ương t 30.000.000 ng n 70.000.000 ng;
 13. c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi mang ngo i h i, vàng vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá tương ương t 70.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng; d) Ph t ti n t 30.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i là t i ph m. 2. Khi nh p c nh: a) Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi mang ngo i h i, vàng vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá tương ương t 10.000.000 ng n 50.000.000 ng; b) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi mang ngo i h i, vàng vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá tương ương t 50.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng; c) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: Khai kh ng ngo i h i, vàng có tr giá tương ương t 10.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng. Vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i là t i ph m. d) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi khai kh ng ngo i h i, vàng có tr giá t 100.000.000 ng Vi t Nam tr lên. 3. Tang v t vi ph m ư c tr l i khi quy t nh x ph t ã ư c th c hi n. Vi c xu t khNu, nh p khNu ngo i h i, vàng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Vi ph m quy nh v khai h i quan i v i ti n Vi t Nam c a ngư i xu t c nh, nh p c nh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi mang ti n Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có s lư ng t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi mang ti n Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có s lư ng t 20.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v khai h i quan mà tang v t vi ph m có tr giá t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i là t i ph m. 4. Tang v t vi ph m ư c tr l i khi quy t nh x ph t ã ư c th c hi n. Vi c xu t khNu, nh p khNu ti n Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 14. i u 21. Xúc ph m, e do , c n tr công ch c h i quan ang thi hành công v 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi xúc ph m danh d ho c c n tr công ch c h i quan ang thi hành công v . 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi e do ho c dùng vũ l c ch ng l i công ch c h i quan ang thi hành công v mà không ph i là t i ph m. Chương 3: TH M QUY N X PH T i u 22. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính v h i quan 1. i trư ng i nghi p v thu c Chi c c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng. 2. Chi c c trư ng H i quan, i trư ng i Ki m soát thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c H i quan); i trư ng i ki m soát ch ng buôn l u và H i i trư ng H i i ki m soát trên bi n thu c C c i u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 10.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 20.000.000 ng. 3. C c trư ng C c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t tang v t, phương ti n vi ph m; e) Bu c tiêu h y tang v t vi ph m là văn hoá phNm c h i, hàng hoá thu c di n gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng;
 15. g) Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m ã b tiêu th , tNu tán, tiêu h y trái phép. 4. C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u thu c T ng c c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 70.000.000 ng i v i hành vi vi ph m trong lĩnh v c h i quan và ph t ti n n 100.000.000 ng trong lĩnh v c thu (tr trư ng h p các lu t v thu có quy nh khác); c) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; ) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm, phương ti n vi ph m; e) Bu c tiêu h y tang v t là văn hoá phNm c h i, hàng hoá gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi và cây tr ng; g) Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m ã b tiêu th , tNu tán, tiêu h y trái phép. 5. i v i hành vi vi ph m quy nh t i các lu t thu liên quan n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thì ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u này có thNm quy n x ph t theo quy nh c a pháp lu t v thu . 6. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này. 7. B i Biên phòng, C nh sát bi n có quy n x ph t theo quy nh t i các i u 32, 33 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m hành chính v h i quan ư c quy nh t i i u 10, i u 14 Ngh nh này. i u 23. Phân nh thNm quy n x ph t 1. ThNm quy n x ph t c a nh ng ngư i ư c quy nh t i i u 22 Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m. 2. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: N u m c x ph t, hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh i v i t ng hành vi thu c thNm quy n c a ngư i x ph t thì thNm quy n x ph t v n thu c ngư i ó. N u m c x ph t, hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh i v i m t trong các hành vi ó vư t thNm quy n c a ngư i
 16. x ph t thì ngư i ó ph i chuy n toàn b h sơ v vi ph m n ngư i có thNm quy n x ph t. 3. i v i hành vi có khung ti n ph t m c t i a trên 20.000.000 ng, C c trư ng C c H i quan chuy n h sơ n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi x y ra vi ph m hành chính ho c nơi C c H i quan óng tr s trong trư ng h p vi ph m hành chính x y ra trên vùng bi n thu c quy n ch quy n, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh x ph t. 4. M i hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan x y ra trên t li n, vùng lãnh h i, ti p giáp lãnh h i, th m l c a, vùng c quy n kinh t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thu c a bàn qu n lý c a H i quan nơi nào thì H i quan nơi ó có trách nhi m x ph t theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh này; trư ng h p do C c i u tra ch ng buôn l u phát hi n thì th c hi n vi c x ph t theo thNm quy n. 5. nh ng a i m d c biên gi i qu c gia, nơi chưa có t ch c h i quan thì B i Biên phòng, C nh sát bi n óng t i a bàn ó có quy n x ph t theo quy nh t i các i u 32, 33 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan quy nh t i các i u 10, 14 Ngh nh này. Chương 4: CÁC BI N PHÁP NGĂN CH N VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ B O M VI C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 24. T m gi ngư i theo th t c hành chính 1. Vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n ngăn ch n, ình ch ngay nh ng hành vi gây r i tr t t trong a bàn ho t ng h i quan, gây thương tích cho công ch c h i quan ang thi hành công v ho c c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c ra quy t nh x ph t hành chính. 2. Th i h n t m gi ngư i vi ph m hành chính không ư c quá 12 gi , k t th i i m b t u gi ngư i vi ph m. Trong trư ng h p c n thi t, th i h n t m gi có th kéo dài hơn nhưng không ư c quá 24 gi . nh ng vùng r ng núi h o lánh, h i o thì th i h n t m gi có th kéo dài hơn, nhưng không ư c quá 48 gi . 3. M i trư ng h p t m gi ngư i u ph i có quy t nh b ng văn b n và ph i giao cho ngư i b t m gi m t b n. 4. Nghiêm c m gi ngư i vi ph m hành chính trong các nhà t m gi , phòng t m giam hình s ho c nh ng nơi không m b o v sinh, an toàn cho ngư i b t m gi . 5. Theo yêu c u c a ngư i b t m gi , ngư i ra quy t nh t m gi ph i thông báo cho ngư i thân trong gia ình, cơ quan, nơi làm vi c ho c h c t p c a h bi t. Khi t m gi ngư i chưa thành niên vào ban êm ho c gi trên 6 gi thì nh t thi t ph i báo cho cha m ho c ngư i giám h c a h bi t. i u 25. ThNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính
 17. Nh ng ngư i sau ây có quy n ra quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính: Chi c c trư ng H i quan, i trư ng i Ki m soát thu c C c H i quan; i trư ng i Ki m soát ch ng buôn l u và H i i trư ng H i i ki m soát trên bi n thu c C c i u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan. Trong trư ng h p nh ng ngư i quy nh trên ây v ng m t thì c p Phó ư c u quy n có quy n quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính. Vi c t m gi ngư i ph i tuân th úng nguyên t c, th t c, trình t quy nh t i i u 44 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 26. T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Vi c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n ngăn ch n ngay vi ph m hành chính ho c xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x ph t. Nh ng ngư i quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này có quy n quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Trong trư ng h p c n thi t, nh ng ngư i có thNm quy n x ph t hành chính quy nh t i kho n 1 i u 22 c a Ngh nh này ư c quy n ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong th i h n 24 gi , k t khi ra quy t nh, ngư i ra quy t nh ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình ư c quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. 3. Ngư i ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có trách nhi m t ch c b o qu n tang v t, phương ti n ó; n u do l i c a ngư i này mà tang v t, phương ti n b m t, ánh tráo ho c hư h ng thì ngoài trách nhi m b i thư ng, còn b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m c n ư c niêm phong thì ph i ti n hành niêm phong v i s có m t c a ngư i vi ph m ho c i di n c a h , i di n chính quy n a phương và ngư i ch ng ki n. 4. i v i ti n Vi t Nam, ngo i h i, các ch t ma túy và nh ng v t thu c ch qu n lý c bi t khác, vi c b o qu n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 5. i v i tang v t vi ph m hành chính là lo i hàng hoá d b hư h ng thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i l p biên b n riêng và t ch c bán ngay. Ti n thu ư c ph i g i vào tài kho n t m g i m t i Kho b c Nhà nư c. N u sau ó theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n, tang v t b t ch thu thì ti n thu ư c ph i n p vào ngân sách nhà nư c; trư ng h p tang v t không b t ch thu thì ti n thu ư c ph i tr cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c ngư i s d ng h p pháp. 6. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t m gi , ngư i có thNm quy n quy t nh t m gi và x ph t ph i x lý tang v t, phương ti n b t m gi theo nh ng bi n pháp ghi trong quy t nh x ph t. N u không áp d ng hình th c ph t t ch thu thì tr l i tang
 18. v t ho c ti n thu ư c do bán hàng hoá cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c ngư i s d ng h p pháp. Th i h n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m có th ư c kéo dài nhưng không quá 60 ngày i v i các trư ng h p vi ph m có nhi u tình ti t ph c t p c n xác minh ho c có liên quan n nhi u cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài. 7. Vi c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i có quy t nh b ng văn b n kèm theo biên b n t m gi và ph i giao cho ngư i vi ph m, i di n t ch c vi ph m m t b n. i u 27. Khám ngư i theo th t c hành chính 1. Vi c khám ngư i theo th t c hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng ngư i ó c t gi u trong ngư i hàng hoá, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính. Vi c khám ngư i ph i có quy t nh b ng văn b n và ph i giao cho ngư i b khám m t b n. 2. Ch nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 25 Ngh nh này m i ư c quy t nh khám ngư i theo th t c hành chính. 3. Trư c khi ti n hành khám ngư i, ngư i khám ph i cho ngư i b khám xem ch ng minh thư h i quan và thông báo quy t nh cho ngư i b khám bi t. Khi khám ngư i, nam khám nam, n khám n và ph i có ngư i cùng gi i ch ng ki n. 4. M i trư ng h p khám ngư i u ph i l p biên b n và ph i giao cho ngư i b khám m t b n. i u 28. Khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính 1. Vi c khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng trong phương ti n v n t i, v t ó có c t gi u tang v t vi ph m hành chính. Vi c khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính ph i có quy t nh b ng văn b n. 2. Ch nh ng ngư i quy nh t i i u 25 Ngh nh này m i có quy n quy t nh khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính. 3. Khi ti n hành khám phương ti n v n t i, v t ph i có m t ch phương ti n v n t i, v t ho c ngư i ch huy, ngư i i u khi n phương ti n v n t i và m t ngư i ch ng ki n. Trư ng h p ch phương ti n, v t ho c ngư i i u ki n phương ti n v ng m t thì ph i có hai ngư i ch ng ki n. 4. M i trư ng h p khám phương ti n v n t i, v t u ph i l p biên b n và giao cho ch phương ti n v n t i, v t ho c ngư i ch huy, ngư i i u khi n phương ti n v n t i m t b n. 5. Vi c khám phương ti n v n t i, v t c a các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao ph i tuân theo các quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. Khi có căn c kh ng nh túi ngo i giao, túi lãnh s b
 19. l m d ng vào m c ích trái v i quy nh c a i u ư c qu c t v quan h ngo i giao, quan h lãnh s mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, ho c trong hành lý, phương ti n v n t i có hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c hàng hoá thu c di n không ư c hư ng ch ưu ãi, mi n tr theo quy nh c a pháp lu t thì T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t nh x lý theo quy nh c a i u ư c qu c t . i u 29. Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng nơi ó có c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Ch nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này m i có quy n ra quy t nh khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong trư ng h p nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là nơi thì quy t nh khám ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n trư c khi ti n hành. 3. Khi ti n hành khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i th c hi n úng quy nh t i các kho n 3, 4, 5 i u 49 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5: TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 30. ình ch hành vi vi ph m Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh ình ch ngay hành vi vi ph m. Quy t nh ình ch có th là quy t nh b ng văn b n ho c quy t nh th hi n b ng l i nói, còi, tín hi u ho c các hình th c khác tùy t ng trư ng h p vi ph m c th . i u 31. Th t c ơn gi n Trư ng h p áp d ng hình th c x ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng thì th t c x ph t th c hi n theo quy nh t i i u 54 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 32. L p biên b n vi ph m hành chính i v i vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan không thu c trư ng h p quy nh t i i u 31 Ngh nh này, ngư i có thNm quy n x ph t ph i k p th i l p biên b n theo quy nh. N u ngư i l p biên b n không có thNm quy n x ph t thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i ký tên vào biên b n; trư ng h p c n thi t thì ti n hành xác minh trư c khi ký biên b n. Hình th c, n i dung, trình t l p biên b n th c hi n theo quy nh t i i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 20. i u 33. Quy t nh x ph t Hình th c, n i dung, trình t , th t c ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan th c hi n theo quy nh t i i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 34. X lý i v i trư ng h p hàng hoá nh p khNu quá th i h n làm th t c h i quan ho c bu c ph i ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c ph i tái xu t 1. Hàng hoá nh p khNu quá th i h n 90 ngày, k t ngày hàng hoá t i c a khNu d hàng mà không có ngư i n làm th t c h i quan thì ngư i có thNm quy n t i các kho n 2, 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i thông báo trên phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i tr s H i quan. Trong th i h n 180 ngày, k t ngày thông báo, n u không có ngư i n làm th t c h i quan thì ngư i có thNm quy n quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i ra quy t nh t ch thu ho c tiêu h y tang v t vi ph m theo quy nh. 2. Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u c a tang v t, phương ti n vi ph m, ngư i có thNm quy n quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i thông báo v vi c này trên phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i tr s H i quan. Sau th i h n 30 ngày, k t ngày thông báo mà v n không có ngư i n nh n thì ngư i có thNm quy n quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i ra quy t nh t ch thu ho c tiêu h y tang v t vi ph m theo quy nh. 3. Hàng hoá nh p khNu không úng gi y phép, h p ng, v n t i ơn ho c lư c khai hàng hoá mà ngư i nh n hàng t ch i nh n, thì x lý theo quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Ngư i có thNm quy n quy nh t i các kho n 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i thông báo cho cá nhân, t ch c có trách nhi m v trư ng h p hàng hoá theo quy nh ph i tái xu t ho c bu c ph i ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam. Quá th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan h i quan mà hàng hoá v n chưa ư c tái xu t ho c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam thì ngư i có thNm quy n quy nh t i các kho n 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i ra quy t nh t ch thu ho c tiêu h y tang v t vi ph m theo quy nh, tr trư ng h p có lý do chính áng. i u 35. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Khi áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan, ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 22 Ngh nh này ph i th c hi n úng th t c t ch thu quy nh t i i u 60 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Ngư i ra quy t nh t ch thu có trách nhi m b o qu n và phân lo i tang v t, phương ti n vi ph m chuy n giao cho cơ quan tài chính c p qu n, huy n ho c Trung tâm d ch v bán u giá t nh, thành ph bán u giá theo quy nh t i kho n 1 i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các i u 32, 33, 34 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002.
Đồng bộ tài khoản