intTypePromotion=1

Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
82
lượt xem
5
download

Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  14/2001/N§­C P  n g µ y   25 th¸ng 4 n¨ m   2001  V Ò  q u ¶ n  lý h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  d Þ c h  v ô  b¶ o   Ö v C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   èng  Êt  th nh qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   ¹t®éng  l  n   ho   kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o   vÖ, nh»m   ¸p  ® øng  cÇu  Öc  yªu  vi b¶o  ¶m   ninh,trËttù vµ    iÓn kinh  ® an        ph¸ttr   tÕ     éi; ­x∙h Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  an, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1. NghÞ   nh   µy  ®Þ n quy  nh   Öc  ®Þ vi qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    kinhdoanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v trongc¸clÜnh  ùc     v sau  y: ®© a) Ho¹t®éng      kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v con  êi; ng b) Ho¹t®éng      kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   µis¶n  µ  µng  ãa; v t  vh h c)  S¶n  Êt, söa  ÷a  xu   ch c¸c  ¬ng  Ön, thiÕt bÞ   ü  Ët ® Æc   Öt ph ti     k thu   bi   chuyªn dïng cho  ¹t®éng  Þch  ô      ho   d v b¶o  Ö. v 2. Nh÷ng  i t ng,m ôc    éc danh  ôc  µ  ícquy  nh  lùcl   ®è  î   tiªuthu   m nh n   ®Þ do   ­ îng  © n   i  µ  Qu ®é v C«ng  nh©n  ©n  ã  an  d c tr¸chnhiÖm   ò    v trang canh        g¸c,b¶o vÖ   µ  ÷ng  i îng m µ   v nh ®è t   ph¸p  Ëtquy  nh  lùc l ng  lu   ®Þ do   î b¶o  Ö   ña    ¬  v c c¸c c quan,doanh    nghiÖp  ¶m   Ö m  ® nhi kh«ng  éc ph¹m    iÒu  thu   vi® chØnh  ña  c NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u 2.  1. ChØ   ÷ng    nh doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp,®¨ng  ý  ®  l  k kinh doanh theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtkh¸c cã  lu     li   ªnquan  íi® îctiÕn hµnh  ¹t®éng  m      ho   kinhdoanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö. v 2. Nh÷ng  chøc, c¸ nh©n    tæ     sau  y   ®© kh«ng  îc thµnh  Ëp  µ  ®  l v qu¶n  ý l  doanh  nghiÖp kinhdoanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö: v a)    Tæ chøc, c¸ nh©n  µ   Ët     m Lu Doanh  nghiÖp  µ    b¶n  v c¸c v¨n  ph¸p  Ët lu   kh¸ccÊ m   µnh  Ëp vµ    th l   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp;
  2. 2 b)  êi ®ang  Þ   dông    Ön  Ng   b ¸p  c¸c bi ph¸p  ö  ý hµnh  Ýnh  x l  ch kh¸c,®ang    chÊp  µnh  ×nh  ¹tc¶it¹okh«ng  h h ph       giam  ÷,cÊ m     ó,qu¶n  Õ   gi   c tr   ch hoÆc   Þ  b Toµ    Ê m   µnh  Ò   ¸n c h ngh kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö; v c) Ng êi cã  Òn  vÒ     éido  çicè        ti ¸n  c¸c t   l   ý hoÆc   êi ®∙  Þ   dông    ng   b ¸p  c¸c biÖn ph¸p  ö  ýhµnh  Ýnh  x l  ch kh¸c m µ     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcha  îc lu   ®  coilµcha  Þ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh;    b x l    h ch d)    Tæ chøc, c¸  ©n   íc ngoµi,ngêi ViÖt    nh n      Nam   nh    ë   íc ngoµi; ®Þ c n    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ña  ícngoµihoÆc   ña  êiViÖt Nam   nh  c v ®Ç tc n     c ng     ®Þ c ë  ícngoµi. n  3. Nh÷ng  chøc,c¸ nh©n    tæ     sau  y   ®© kh«ng  îc trùctiÕp  ùc hiÖn    ®    th   c¸c ho¹t®éng  Þch  ô    d v b¶o  Ö:  v a) Tæ     chøc,c¸nh©n  îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy;    ®  ®Þ t  i 2  n b)    Tæ chøc, c¸  ©n   íc ngoµi,ngêi ViÖt    nh n      Nam   nh    ë   íc ngoµi; ®Þ c n    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ña  ícngoµi,hoÆc   ña  êiViÖt Nam   nh    c v ®Ç tc n     c ng     ®Þ c ë  ícngoµi, õm ét  è  ¹t®éng  n     tr s ho   s¶n  Êt,söa  ÷a    ¬ng  Ön,thiÕtbÞ  xu   ch c¸cph ti     kü  Ët® Æc   Ötchuyªn dïng  thu   bi     cho  ¹t®éng  Þch  ô  ho   d v b¶o  Ö   v quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  c  1  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    äi  chøc,c¸ nh©n  3. M tæ     tham    ¹t®éng  gia ho   kinh doanh  Þch    d vô b¶o  Ö   u   v ®Ò ph¶i tu©n    theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan;chÞu  ù  íng dÉn, kiÓm    µ  ö  ývi lu     li     sh     trav x l     ph¹m  ña    ¬  c c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy §i Ò u 4. Nghiªm  Ê m   µnh  Ëp    c th l c¸c doanh nghiÖp    iÒu    Ý   ®Ó ® tra b m Ët,tiÕn hµnh    ¹t®éng  ò      c¸c ho   v trang b¶o  Ö     v hoÆc     µnh    îdông  ¹t c¸c h vil   i ho   ®éng  kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö     © m   ¹m  îÝch  ña  µ   íc,quyÒn  v ®Ó x ph l  i c Nh n   vµ  îÝch  îp ph¸p cña  chøc,c¸nh©n. l i h    tæ     M äi  µnh      ¹m  h vi vi ph quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan  n   chøc  µ  ¹t®éng  lu     li   ®Õ tæ  v ho   kinh doanh  Þch    d vô b¶o  Ö   u   v ®Ò ph¶i ® îc ph¸thiÖn  Þp  êivµ  ö  ýnghiªm       k th   x l   minh  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c h ñ  th Ó  tha m  gia h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h    d Þ c h  v ô  b ¶ o  v Ö §i Ò u 5.  1.  Öc  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  Vi th l v® k kinh doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö   v hoÆc   ë   m réng quy m«,  a  µn  ¹t®éng, bæ   ®Þ b ho     sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  i víi çi lo¹ h×nh       li   ®è       i m   doanh nghiÖp. 2. Trong  å  ¬    Êp  Êy    h s xinc Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc     xin bæ   sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v ph¶icã  Êy chøng  Ën    "Gi   nh
  3. 3 ®ñ   iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù" do  ® ki v an        C«ng  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  an    ph tr   Trung  ng  Êp. ¬c C¬  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh n   th quy c Gi chøng  Ën  Êp  ¨ng  ý  nh c ® k kinh doanh    hoÆc  cho  Ðp    ph bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  Þch  ô      d v b¶o vÖ  chØ   îc cÊp  Êy  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh sau    ã  Êy  khi c "Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù"cña  nh ®ñ ® ki v an       C«ng  cÊp  an  tØnh. §i Ò u 6. 1.Hå  ¬    Êp  Êychøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh,trËt ù"gå m:   s xinc "Gi   nh ®ñ ® ki v an       t a) §¬n xincÊp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù";      "Gi   nh ®ñ ® ki v an     b)  å   ¬  öi c¬  H s g   quan  µ  íc cã  Èm   Òn      Êp  Êy  nh n   th quy ®Ó xin c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v hoÆc       xin bæ sung  µnh  ng nghÒ   kinhdoanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö; v c) Danh    s¸ch vµ  ýlÞch  ã    l  (c ¶nh  µ    Ën  ña  v x¸c nh c C«ng  cÊp    ¬i c  an  x∙ n   tró)cña    s¸ng  Ëp    µ  ÷ng  êi dù  Õn  ÷ c¸c chøc  ô  ñ  èt cña  l viªn v nh ng   ki gi     v ch ch   doanh nghiÖp; d) Quy  Õ   Ò   chøc  µ  ¹t®éng, ph¹m      ch v tæ  v ho     vi,quy    m« kinh doanh  Þch    d vô  b¶o  Ö. v 2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  îp lÖ,C«ng      th   15    t  nh ®  sh   an cÊp tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖ m     Õt  Öc  Êp  Êy    gi¶iquy vi c "Gi chøng  Ën    iÒu  nh ®ñ ® kiÖn  Ò   ninh,trËttù"cho  êinép  å  ¬. v an       ng   hs Trêng  îp  h kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki hoÆc   å  ¬  h s kh«ng  y     ®Ç ®ñ theo    quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy, th×  ¬  ti §i 6  ®Þ n   c quan  C«ng  ph¶ith«ng  an    b¸o b»ng  v¨n b¶n    cho  êinép  å  ¬  Õtrâ lýdo  ng   h s bi       hoÆc     Çu    yªu c bæ sung  å  ¬. hs 3. Ng êi xin cÊp  Êy       "Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù" nh ®ñ ® ki v an       ph¶inép  Ö  Ý. Møc    Ö  Ý  µ  Õ       l ph   thu l ph v ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  Ö  Ý  Bé  l  d l ph do  TµichÝnh    quy  nh. ®Þ §i Ò u  7. ChË m   Êt  µ  ngµy  íc    ¾t  u   ¹t ®éng    nh l 10  tr khi b ®Ç ho   kinh doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö,  êi ® øng  u   v ng   ®Ç doanh  nghiÖp ph¶ith«ng    b¸o b»ng  v¨n b¶n    cho C«ng  cÊp  an  tØnh  Õtn¬i® Æt  ôsë,®Þa  µn  µ  êigian b ¾t  bi     tr     b v th     ®Ç u   ¹t®éng, ®ång  êiph¶isao  öi kÌm  ho     th     g  theo  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  µ    v danh  s¸ch nh÷ng  êitrong ban    o,ban    ng     l∙nh®¹   qu¶n  ý. l §i Ò u 8.  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   ¨ng  v® ký kinh doanh    ë tØnh  µy  µ   îc phÐp  ë     n m®  m chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   hoÆc   êng  th xuyªn  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö     v ë tØnh  kh¸c,th×    chË m   Êt   µ10  µy  íckhiho¹t®éng  nh  l   ng tr       ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  µ  öi vg  kÌm theo  danh s¸ch nh÷ng  ©n    Ï ®Õ n   µm  Öc  ¹    nh viªns   l vi t i tØnh    ®ã cho  C«ng  an  Êp  c tØnh  ¬i®Õ n   Õt. n  bi
  4. 4 §i Ò u    êi® øng  u   9. Ng   ®Ç doanh nghiÖp kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v ph¶ilµ ngêi cã  ýlÞch  â  µng,cã  Õn       l  rr   ki thøc  Çn  ÕtvÒ   c thi   ph¸p  Ëtvµ  ×nh lu   tr   ®é  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ï hîp víidoanh  v ph       nghiÖp  m ×nh  do  qu¶n  ý,cã    l   kinh nghiÖm  trongc«ng      t¸cb¶o  Ö   µ  v v kh«ng  éc m ét  thu   trongc¸ctr ng  îpquy  nh      ê h   ®Þ t¹kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   i 2  2  ®Þ n   §i Ò u 10. 1.Nh ©n    ña    viªnc doanh  nghiÖp kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v ph¶ilµngêi      cã  ýlÞch râ rµng  ã x¸c nhËn  ña  l     (c     c C«ng  cÊp    ¬ic  ó)vµ  an  x∙n   tr   kh«ng  éc thu   m ét  trong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.    ê h   ®Þ t  i 3  2  ®Þ n 2. Nh ©n     ña    viªn c doanh  nghiÖp kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v trong khi    thùc hiÖn  Ö m   ô    nhi v ph¶i®eo  Ón  Öu  ©n      bi hi nh viªnb¶o  Ö   µ  v v ph¶icã  Êy    "Gi chøng  Ën  ©n    nh nh viªn b¶o  Ö"  Gi¸m  c  v do  ®è doanh  nghiÖp  Êp    Êt c ®Ó xu   tr×nh khicÇn  Õt.    thi §i Ò u 11. Trong    Õn  µnh  ¹t®éng  Þch  ô  khiti h ho   d v b¶o  Ö,  Õu    vn ph¸t hiÖn    ô  Öc  ã  i   c¸cv vi c l ªnquan  n   ninh,trËttùx¶y    ®Õ an        ra trong khu  ùc    v b¶o  Ö   v nh: ch¸y,næ,    ¹n  ©y  ¬ng  Ých      tain g th t hoÆc   Õt  êi;g©y  èitrËttù hoÆc   ch ng   r     nh÷ng  µnh    h vikh¸c cã  Êu  Öu  ¹m  éi  ×  êi®ang  ùc hiÖn  Öm   ô    d hi ph t , ng   th th   nhi v t¹  ¬i®ã   ã  i   c tr¸chnhiÖm   n   b¶o  Ö   Ön  êng, cÊp  v hi tr   cøu  ¹n  ©n  µ  Õn  µnh  n nh v ti h c¸c biÖn    ph¸p  Çn  Õtnh»m   ¹n  Õ   n   c thi   h ch ®Õ møc   Êp  Êt  Öth¹ix¶y    th nh thi     ra, ®ång  êiph¶ib¸o  th     ngay  cho  ¬  c quan C«ng  n¬igÇn  Êt ®Ó   ã  Ön  an    nh   c bi ph¸p   xö  ýkÞp  êi l  th . §i Ò u    12. 1. ViÖc  Ëp  Èu, xuÊt khÈu    ¬ng  Ön,thiÕtbÞ   ü  Ët ® Æc     nh kh     c¸c ph ti     k thu   biÖtchuyªn dïng      cho  ¹t®éng  Þch  ô  ho   d v b¶o  Ö   v ph¶i® îcBé      C«ng  ®ång    an  ý b»ng    v¨n b¶n  íckhixinphÐp  Ëp  Èu,xuÊtkhÈu. tr       nh kh     2. C¬   ë    s s¶n  Êt ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ   ü  Ët® Æc   Ötchuyªn dïng xu   ti     k thu   bi       cho  ¹t®éng  Þch  ô  ho   d v b¶o  Ö   v ph¶ighirâ tªnc¬  ë          s s¶n  Êt trªns¶n  È m   xu     ph vµ  ph¶i®¨ng  ý,l m É u   ¹ C«ng  cÊp    k  u  t  i an  tØnh. C h ¬ n g  III tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c B é , n g µ n h  v µ  ñ y  b a n  n h © n  d © n  c¸c c Ê p   trong vi Ö c q u ¶ n  l ý h o ¹t ® é n g     kinh d o a n h  d Þ c h  v ô  b ¶ o  v Ö §i Ò u 13. é   ëng  é    B tr B C«ng  chÞu  an  tr¸ch nhiÖ m   íc Ch Ýnh  ñ    tr   ph thùc hiÖn    chøc n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Ünh  ùc  ninh,trËttù ®èi víiho¹t l  n  l v an            ®éng  kinh doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö   v trong  ¹m    níc vµ  ã  Ö m   ô, ph vi c¶    c nhi v  quyÒn  ¹n sau  y: h  ®© 1. Quy  nh    iÒu  Ön  ô  Ó  Ò   ninh,trËttù trong ho¹t®éng     ®Þ c¸c ® ki c th v an          kinhdoanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö; v
  5. 5 2. ChØ   o    ®¹ C«ng  c¸c cÊp  Óm    íng dÉn  Öc  ùc hiÖn      an    ki tra,h  vi th   c¸cquy ®Þnh  Ò   ninh,trËttù trong ho¹t®éng  v an          kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö;  Óm   v ki trach¬ng  ×nh,néidung  o  ¹onghiÖp  ô    tr    ®µ t   v b¶o  Ö;  ö  ýtheo  Èm  Òn  v x l  th quy c¸c hµnh      ¹m    viviph quy  nh  Ò   ninh,trËttù trong tæ  ®Þ v an         chøc  µ  ¹t®éng  v ho   cña    c¸cdoanh  nghiÖp  kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö; v 3. KiÕn  Þ  íiChÝnh  ñ    ngh v   ph ban  µnh  h hoÆc   öa  æi      s® c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt cã  ªnquan  n   Öc  ¶m     li   ®Õ vi ® b¶o  ninh,trËttù trong  ¹t®éng  an       ho   kinh  doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö. v §i Ò u  14. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh,  ã    v  hcm c tr¸ch nhiÖ m     phèi hîp  íiBé     v   C«ng  ®Ó   an  qu¶n  ý,chØ   o, híng  Én  chøc  µ   ¹t l  ®¹   d tæ  v ho   ®éng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 15. û    U ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  nh d c¸c c th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý l  nhµ  íc®èi víi ¹t®éng  n       ho kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   v theo thÈm  Òn  µ  ù    quy v s chØ  o, híng  Én  ña  é   ®¹   d c B C«ng  theo  an  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ nv c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   C h ¬ n g  IV K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 16. C¸  ©n,  chøc  ¹t®éng      nh tæ  ho   kinh doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö   v cã  µnh  Ých  ng  ãp  Ých  ùc  µo  Öc  th t ®ã gt c v vi b¶o  Ö   ninh,trËttù th×  îc v an       ®  xÐt khen  ëng    th theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n §i Ò u    17. Trong    ×nh ho¹t®éng, doanh  qu¸ tr       nghiÖp  kinh doanh  Þch    d vô b¶o  Ö   v ph¶ichÊp  µnh      h c¸c quy  nh  Ò   ninh,trËttù theo  íng  Én  ®Þ v an       h d cña  ¬  c quan  C«ng an. M äi  µnh      ¹m  h vi vi ph quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan  n   chøc  µ  ¹t®éng  lu     li   ®Õ tæ  v ho   kinh doanh  Þch    d vô b¶o  Ö,  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh  v th t   t ch   ®é viph s   x ph   ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù. N Õ u   ©y  Öth¹ivÒ   µis¶n  ×    h s  g thi     t   th ph¶i   båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp ph¸thiÖn  h    doanh nghiÖp  kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   ã ngêi vc    kh«ng      Èn  ®ñ tiªuchu theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  NghÞ   nh  µy, th×  ¬  ®Þ n  c quan  C«ng  cã  Òn    Çu  an  quy yªu c doanh  nghiÖp  Ê m     ch døt ngay  Öc  ö  ông  vi s d ngêi®ã.   
  6. 6 §i Ò u 18. M äi  µnh    î dông    h vi l   i chøc  ô, quyÒn  ¹n    ¹m      v  h vi ph c¸c quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët trong  Öc  Êp  ¨ng  ý  lu   vi c ® k kinh doanh, cÊp  Êy    "Gi chøng  nhËn    iÒu  Ön  Ò   ninh,trËttù"hoÆc   ã    µnh      ¹m  ®ñ ® ki v an       c c¸c h vi vi ph kh¸c  trong qu¶n  ý  ¹t®éng    l   ho   kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö,  ×  ïytheo  Ýnh  Êt, v th t   t ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh  ®é viph s   x l   lu   ch hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  ù. s C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 19. 1. Doanh    nghiÖp 100%   èn  v trong níc®∙  îcphÐp  Õn hµnh  ¹t®éng    ®  ti   ho   kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   õ tr ckhiban  µnh  v t  í    h NghÞ   nh  µy,th×  ®Þ n   kh«ng  ph¶i lµm  ¹ thñ  ôc ®¨ng  ý    li  t  k kinh  doanh, nhng    trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ th   60  k t  ngµy  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc,ph¶i bæ   ®Þ n c hi l     sung  ÷ng  ñ  ôc cßn  Õu  nh th t   thi theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Doanh    nghiÖp  ∙  îcc¬  ® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ªn ph li   doanh  íi chøc,c¸ nh©n  ícngoµi,ngêiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ó   v  tæ     n        ®Þ cë n     ho¹t®éng    kinh doanh  Þch  ô    d v b¶o  Ö   õ tr c khiban  µnh  v t  í    h NghÞ   nh  µy, ®Þ n  ® îctiÕp tôcho¹t®éng  n   Õt  êih¹n           ®Õ h th   ghitronggiÊy phÐp, nhng        kh«ng  îc ®  m ë   éng  r quy m«,  a  µn  ¹t®éng  ®Þ b ho   hoÆc    bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    dÞch  ô  v b¶o  Ö.  v Trong  êigian  îc tiÕp  ôc ho¹t®éng  th   ®  t    ph¶itu©n    theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy  µ    t i ®Þ n v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   3. Doanh nghiÖp trong  íc,doanh  n  nghiÖp  ªndoanh  íitæ  li   v   chøc, c¸    nh©n  ícngoµihoÆc   êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ó   ¹t®éng  n    ng     ®Þ cën     ho   kinh  doanh  Þch  ô  d v b¶o  Ö   µ   v m kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  × ph¶i®×nh  th     chØ  ¹t®éng. ho   §i Ò u 20. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k Bé   C«ng  híng dÉn    ÕtviÖc    µnh  an    chiti   thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  §i Ò u 21. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2