intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 14/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

149
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 14/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 14/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. n gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 14/2005/N§­CP ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2005  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Thèng kª ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö    lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02   th¸ng 7 n¨m 2002;  XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª,   Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong   lÜnh   vùc   thèng   kª,   h×nh   thøc,   møc   xö   ph¹t,   biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶, thÈm quyÒn vµ  thñ  tôc xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thèng   kª   quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu tra thèng kª; b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o thèng kª; c) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  c«ng bè  vµ  sö   dông th«ng   tin thèng kª; d) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ lu tr÷  tµi liÖu thèng kª; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  thanh tra, kiÓm tra thèng  kª. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông  1. NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi:
 2. 2 a)  C¬  quan,  tæ chøc  (sau  ®©y gäi  chung  lµ  tæ chøc)  thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, ®iÒu tra thèng kª; b) Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông th«ng tin thèng kª; c) Tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc  ®iÒu tra thèng kª; tæ chøc,  c¸   nh©n   thùc   hiÖn   ®iÒu   tra   thèng   kª   ngoµi   hÖ   thèng   tæ  chøc thèng kª nhµ níc. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l∙nh thæ  ViÖt   Nam   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  thèng kª bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng   hîp   ®iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia  nhËp cã quy ®Þnh kh¸c.  §i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thèng kª Tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  mäi hµnh vi  vi ph¹m trong lÜnh vùc thèng kª do m×nh g©y ra. Sau khi  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t, tæ chøc bÞ xö ph¹t x¸c ®Þnh  c¸   nh©n   cã   lçi   g©y   ra   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   tr¸ch nhiÖm kû luËt, nghÜa vô tµi chÝnh, tr¸ch nhiÖm ph¸p   lý kh¸c cña ngêi ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thèng kª ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  4.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  Khi tiÕn hµnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc   thèng   kª,   nh÷ng   t×nh   tiÕt   sau   ®©y   ®îc   coi   lµ   t×nh  tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng: 1. Nh÷ng t×nh tiết giảm nhẹ: a)   Người  vi  phạm  hành   chÝnh   ®∙  tự  nguyện  khai   b¸o,  thành thật nhËn lỗi, hoÆc  ®∙ tù  gi¸c söa ch÷a, kh¾c phôc  hËu qu¶;  b) Vi phạm do bị  Ðp buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất  hoặc tinh thần; c) Vi phạm v×    hoàn cảnh  đặc biệt khã  khăn mà  kh«ng  do m×nh g©y ra; d) Vi phạm do tr×nh  ®é  bÞ  h¹n chÕ, cha  ®îc tËp huÊn,  båi dìng vµ  híng dÉn vÒ  c«ng t¸c thèng kª,  ®îc c¬  quan  thèng kª c¸c cÊp x¸c nhËn.  2. Nh÷ng t×nh tiết tăng nặng:
 3. 3 a ) V i phạm cã  t  ch ức; æ b) C è  ý  kh«ng b¸o  c¸o  hoÆ c b¸o  c¸o  sai sù  th Ë t tõ  2   l n  trë  l ,  ¸p  dông sai ph¬ ng ph¸p  tÝ nh  chØ  tiªu  th èng   Ç ªn kª,   th ù c   hi n   sai   c¸c   quy   ® Þnh  cña   ph¬ ng  ¸n   ® i u  tra   Ö Ò th èng kª, ® ∙ ®î  nh¾ c  c  nhë nhng vÉn vi ph ¹ ; m c) L îi  dụng ch ức vụ, quyền hạn để vi phạm ; d)  Lợi   dụng   hoàn   cảnh  ch iến   tranh ,   hoàn   cảnh   th i   ªn ta i hoặc những khã kh ăn đặc biệt kh¸c để vi phạm ; ® ) i phạm trong  th ời gi  đang ch ấp hành quyết  định   V an xử ph ¹t vi phạm hành chÝnh vÒ  th èng kª; e) Sau kh i vi phạm đ∙ cã  hành vi tr ốn tr¸nh , che giấu  hµnh vi vi phạm . §i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thèng kª 1.   Thời  hiệu  xử  phạt  vi  phạm  hành   chÝnh   trong   lÜnh  vùc thèng kª là  mét n¨m kể  từ  ngày hµnh vi vi phạm hành  chÝnh được thực hiện; nếu qu¸ thời hạn nãi trªn th× kh«ng  xử phạt nhưng vẫn bị ¸p dụng c¸c biện ph¸p khắc phục hậu  quả theo quy ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy.  2.  Đối   với   c¸   nh©n   ®∙   bị  khởi   tố,   truy   tố  hoặc   cã  quyết  định  đưa   ra   xÐt   xử  theo   thủ  tục   tố  tụng   h×nh   sự trong lÜnh vùc thèng kª nhưng sau đã cã quyết định đ×nh chỉ điều tra  hoặc  đ×nh chỉ  vụ  ¸n mà   hành vi  vi phạm cã  dấu  hiệu vi phạm hành chÝnh th×  bị  xử  phạt hành chÝnh. Trong  thời hạn ba ngày, kể  từ  ngày ra quyết  định  đ×nh chỉ  điều  tra,  đ×nh chỉ  vụ  ¸n, người  đ∙ ra quyết  định  đ×nh chỉ  phải  gửi   quyết  định   cho   người   cã   thẩm   quyền   xử  phạt   vi   ph¹m  hµnh  chÝnh.  Trong  trường hợp này,  thời hiệu xử  phạt vi  phạm   hành   chÝnh   là   ba   th¸ng,   kể  từ  ngày   người   cã   thẩm  quyền xử phạt nhận được quyết định đ×nh chỉ  ®iÒu tra,  ®×nh  chØ vô  ¸n và hồ sơ vụ vi phạm. 3.   Trong   thời   hạn   quy  định   tại   khoản   1   và   khoản   2  Điều này mà  tổ  chức, c¸ nh©n lại thực hiện vi phạm hành  chÝnh   mới   trong   lÜnh   vùc   thèng   kª   hoặc   cố  t×nh   trốn  tr¸nh, cản trở  việc xử  phạt th×  kh«ng ¸p dụng thời hiệu  quy  định tại khoản 1 và  khoản 2  Điều này;  thời hiệu xử phạt   vi   phạm   hành   chÝnh  được   tÝnh   lại   kể  từ  thời  điểm  thực hiện vi phạm hành chÝnh mới hoặc tõ  thời  điểm chấm  dứt hành vi trốn tr¸nh, cản trở việc xử phạt.
 4. 4 § i Ò u   6.   Thời   hạn  được   coi   là   chưa   bị  xử  phạt   vi  phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª Tổ  chức, c¸ nh©n bị  xử  phạt vi phạm hành chÝnh trong  lÜnh vùc thèng kª, nếu qu¸ một năm, kể từ ngày chấp hành  xong   quyết  định   xử  phạt   hoặc   từ  ngày   hết   thời   hiệu   thi  hành quyết định xử phạt mà kh«ng t¸i phạm th× được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chÝnh.  §i Ò u   7.   C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thèng kª  1.  Đối với mỗi hµnh vi vi phạm hành chÝnh trong lÜnh  vùc thèng kª, tổ chức, c¸ nh©n vi ph¹m phải chịu một trong  c¸c h×nh thức xử phạt chÝnh sau đ©y: a) Cảnh c¸o; b) Phạt tiền. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  tæ chøc,  c¸  nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª cßn b ị ¸p  dụng mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc quy  ®Þnh cô thÓ t¹i c¸c ®iÒu cña Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng II C ¸ c   H µ n h   v i   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   l Ü n h   v ù c   t h è n g  kª, h×nh thøc vµ møc xö ph¹t §i Ò u   8.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh trong c¸c ho¹t  ®éng  ®iÒu tra thèng kª nhµ níc 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 50.000 ®ång ®Õn 200.000   ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Cè   ý  tr×  ho∙n viÖc thùc hiÖn yªu cÇu cña  ®iÒu tra  viªn thèng kª; b) Nép chËm phiÕu, biÓu  ®iÒu tra thèng kª tõ  03 ngµy  ®Õn   díi   05   ngµy   so   víi   thêi   h¹n   quy   ®Þnh   cña   ph¬ng   ¸n  ®iÒu tra thèng kª; c) Nép kh«ng  ®ñ  phiÕu, biÓu  ®iÒu tra thèng kª so víi  quy ®Þnh cña ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª; d) Ghi kh«ng ®ñ c¸c th«ng tin cã ph¸t sinh vµo phiÕu,   biÓu  ®iÒu tra theo quy  ®Þnh cña ph¬ng ¸n  ®iÒu tra thèng  kª. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi nép chËm phiÕu, biÓu ®iÒu tra thèng kª tõ 05 ngµy 
 5. 5 ®Õn dí i 10 ngµy so ví i quy ®Þnh cña ph¬ng ¸n ®iÒu tra t hèng kª. 3. Ph¹t t iÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi ví i mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Cè ý ghi sai lÖch th«ng t in ban ®Çu do tæ chøc, c¸ nh©n ® îc ®iÒu tra thèng kª ®· cung cÊp vµo phiÕu ®iÒu t ra ; b) Tù ý ghi th«ng t in vµo phiÕu, biÓu ®iÒu tra mµ kh«ng t iÕn hµnh ®iÒu tra thùc tÕ t¹ i ®¬n vÞ ® ®iÒu tra îc t hèng kª theo quy ®Þnh cña ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª; c) Tõ chèi cung cÊp th«ng t in theo yªu cÇu cña ®iÒu t ra viªn theo quy ®Þnh cña ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª; d) Nép chËm phiÕu, biÓu ®iÒu tra thèng kª tõ 10 ngµy t rë l ªn so ví i quy ®Þnh cña ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª. 4. Ph¹t t iÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi ví i mét trong c¸c hµnh vi sau ® ©y: a) C¶n trë viÖc ®iÒu tra thèng kª; b) Khai man hoÆc Ðp buéc ngêi kh¸c khai man th«ng t in t rong ®iÒu tra thèng kª; c) Sau khi kÕt thóc ®iÒu tra kh«ng göi kÕt qu¶ tæng hîp ®iÒu tra thèng kª cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung theo quy ®Þnh. 5. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a ) Buéc ®iÒu tra bæ sung vµ ghi ®Çy ®ñ th«ng t in vµo phiÕu ®iÒu ®iÒu tra ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc ghi l ¹ i vµo phiÕu, biÓu ®iÒu tra th«ng t in ban ®Çu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ® îc ®iÒu tra cung cÊp ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu nµy; c) Buéc t iÕn hµnh ®iÒu tra ®ñ sè ®¬n vÞ ph¶i ®iÒu tra t heo quy ®Þnh vµ ghi th«ng t in trung thùc vµo phiÕu, biÓu ®iÒu tra ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i ®iÓm b kho¶n 3 § iÒu nµy; d ) Buéc cung cÊp th«ng t in ®óng sù thËt ®èi ví i hµnh v i vi ph¹m t¹ i ®iÓm c kho¶n 3 ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy; ®) Buéc göi kÕt qu¶ tæng hîp ®iÒu tra thèng kª cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i ®iÓm c kho¶n 4 §iÒu nµy.
 6. 6 § i Ò u   9. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu tra thèng kª cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i tæ chøc ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc cã sö dông kinh phÝ tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu tra thèng kª nhng kh«ng göi kÕt qu¶ tæng hîp ®iÒu tra cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi ví i tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin ngoµi ph¹m vi chøc n¨ng, lÜnh vùc ho¹t ®éng khi cha ® îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã. 3. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc l î i dông ®iÒu tra thèng kª lµm ph¬ng h¹i ® l î i Õn Ých quèc gia mµ cha tí i møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 4. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc göi kÕt qu¶ tæng hîp ®iÒu tra cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc huû kÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   10. V i ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông mÉu b iÓu b¸o c¸o thèng kª 1. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi lËp b¸o c¸o thèng kª kh«ng ®óng ví i mÉu biÓu do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc huû bá b¸o c¸o do sö dông mÉu biÓu kh«ng ®óng vµ lËp l¹ i b¸o c¸o thèng kª theo ®óng mÉu biÓu quy ®Þnh trong chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª hiÖn hµnh cña nhµ níc ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t ¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   11. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 50.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi nép b¸o c¸o chËm so víi chÕ ®é quy ®Þnh dí i 05 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª th¸ng; dí i 10 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng; dí i 15 ngµy ®èi ví i b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m.
 7. 7 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi ví i hµnh vi nép b¸o c¸o chËm so víi chÕ ®é quy ®Þnh tõ 5 ngµy ®Õn dí i 10 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª th¸ng; tõ 10 ngµy ®Õn dí i 15 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng; tõ 15 ngµy ®Õn dí i 20 ngµy ®èi v í i b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 3. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi nép b¸o c¸o chËm so ví i chÕ ®é quy ®Þnh tõ 10 ngµy ®Õn 15 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª th¸ng; tõ 15 ngµy ®Õn dí i 20 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng; tõ 20 ngµy ®Õn dí i 30 ngµy ®èi v í i b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi nép b¸o c¸o chËm so ví i chÕ ®é quy ®Þnh tõ 20 ngµy ®Õn 30 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng; tõ 30 ngµy ®Õn 45 ngµy ®èi ví i b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 5. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi kh«ng b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh. Hµnh vi kh«ng b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh lµ sau 15 ngµy so ví i chÕ ®é quy ®Þnh ®èi ví i b¸o c¸o thèng kª th¸ng, sau 30 ngµy ®èi víi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 6 th¸ng, sau 45 ngµy ®èi ví i b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m mµ cha göi b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan thèng kª cã thÈm quyÒn. 6. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc nép b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 5 §iÒu nµy. §i Ò u   12. V i ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ yªu cÇu ®Çy ®ñ cña b¸o c¸o thèng kª 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi b¸o c¸o kh«ng ®Çy ®ñ sè l îng biÓu hoÆc chØ t iªu thèng kª cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª th¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi b¸o c¸o kh«ng ®Çy ®ñ sè l îng biÓu hoÆc chØ t iªu thèng kª cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª quý, 6 th¸ng. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi b¸o c¸o kh«ng ®Çy ®ñ sè l îng biÓu hoÆc chØ t iªu thèng kª cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª n¨m. 4. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc b¸o c¸o bæ sung nh÷ng biÓu, chØ tiªu cha b¸o c¸o ®èi ví i hµnh vi v i ph¹m t¹ i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy.
 8. 8 § i Ò u   13. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ph¬ng ph¸p thèng kª 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi ví i mét trong c¸c hµnh vi sau ® y: © a) Thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu trong b¸o c¸o thèng kª; b) Thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh vÒ ph¹m vi thu thËp, nguån sè l iÖu tæng hîp b¸o c¸o thèng kª. 2. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc thùc h iÖn ®óng quy ®Þnh vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu, ®óng quy ®Þnh vÒ ph¹m vi thu thËp, nguån sè l iÖu tæng hîp b¸o c¸o thèng kª ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   14. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ yªu cÇu chÝnh x¸c cña b¸o c¸o thèng kª 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi b¸o c¸o thèng kª sai sù thËt. 2. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc lËp l¹ i b¸o c¸o thèng kª ®óng sù thËt ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   15. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ khai th¸c c¬ së d÷ l iÖu thèng kª 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¬ së d÷ l iÖu thèng kª theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi cè ý kh«ng cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó khai th¸c c¬ së d÷ l iÖu thèng kª. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi v í i mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Kh«ng cung cÊp c¬ së d÷ l iÖu thèng kª theo quy ®Þnh; b) Cè ý c¶n trë viÖc khai th¸c c¬ së d÷ l iÖu thèng kª. 4. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¬ së d÷ l iÖu thèng kª ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 1 vµ t¹ i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu nµy. b) Buéc cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó khai th¸c c¬ së d÷ l iÖu thèng kª ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 2 § iÒu nµy.
 9. 9 § i Ò u   16. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng bè th«ng tin thèng kª 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi c«ng bè nh÷ng sè l iÖu, tµi l iÖu thèng kª cha ® phÐp c«ng bè nhng kh«ng thuéc danh môc bÝ mËt nhµ n- îc íc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi ví i hµnh vi c«ng bè th«ng tin thèng kª sai sù thËt. 3. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc ®Ýnh chÝnh nh÷ng th«ng tin thèng kª ®· c«ng bè sai sù thËt ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 2 §iÒu nµy. § i Ò u   17. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông th«ng tin thèng kª 1. C¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi kh«ng ghi râ nguån gèc cña th«ng tin thèng kª khi phæ biÕn, ®¨ng t¶i trªn c¸c ph¬ng t iÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc c¸c Ên phÈm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi trÝch dÉn kh«ng ®óng nguån gèc th«ng tin thèng kª khi phæ biÕn, ®¨ng t¶i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng t in ®¹i chóng hoÆc c¸c Ên phÈm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi lµm sai lÖch c¸c th«ng tin thèng kª ®· ® c¬ îc quan cã thÈm quyÒn c«ng bè ®Ó phæ biÕn, ®¨ng t¶i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc c¸c Ên phÈm. 4. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc ®Ýnh chÝnh nguån gèc nh÷ng th«ng tin thèng kª ®· trÝch dÉn, phæ biÕn, ®¨ng t¶i ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy. § i Ò u   18. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n, l u tr÷ tµi l iÖu thèng kª 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 50.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ®Ó h háng phiÕu, biÓu ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª cã chøa th«ng tin thèng kª trong thêi h¹n l u t r÷ theo quy ®Þnh, nhng cßn kh¶ n¨ng kh«i phôc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi ®Ó h háng phiÕu, biÓu ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª cã chøa th«ng tin thèng kª trong thêi h¹n l u tr÷ theo quy ®Þnh, nhng kh«ng cßn kh¶ n¨ng kh«i phôc.
 10. 10 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i mét trong c¸c hµnh vi sau: a) §Ó thÊt l¹c phiÕu, biÓu ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª cã chøa th«ng tin thèng kª; b) Hñy bá phiÕu, biÓu ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª cã chøa th«ng tin thèng kª khi cha hÕt thêi h¹n l u tr÷ theo quy ®Þnh. 4. ¸ p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc kh«i phôc l¹ i phiÕu, biÓu ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª cßn kh¶ n¨ng kh«i phôc ®èi ví i hµnh vi vi ph¹m t¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy. § i Ò u   19. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o mËt th«ng tin cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin thèng kª Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i hµnh vi tiÕt lé th«ng tin thèng kª g¾n ví i tªn, ®Þa chØ cô thÓ cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n khi cha ® sù ®ång îc ý cña tæ chøc, c¸ nh©n ®ã. §i Ò u   20. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm t ra thèng kª 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 50.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c tµi l iÖu, chøng tõ, sæ s¸ch nh»m lµm t r× ho·n, trèn tr¸nh yªu cÇu cña tæ chøc Thanh tra, §oµn thanh tra hoÆc Thanh tra viªn khi ®ang lµm nhiÖm vô kiÓm t ra, thanh tra thèng kª. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi v í i tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi sau ® ©y: a) Kh«ng chÊp hµnh yªu cÇu hîp ph¸p cña Thanh tra chuyªn ngµnh thèng kª vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c; b) Che giÊu, söa ch÷a tµi l iÖu, chøng tõ, sæ s¸ch hoÆc lµm thay ® tang vËt trong khi ®ang bÞ thanh tra. æi Ch¬ng III ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thèng kª
 11. 11 § i Ò u   21. Nguyªn t ắc x¸c định th ẩm quyền xử ph¹t vi phạm hành chÝnh trong l ĩnh vực thèng kª 1. Chủ t ịch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp tØnh, Ch¸nh Thanh tra, Thanh tra viªn Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè t rùc thuéc Trung ¬ng cã th ẩm quyền xử phạt vi phạm hành chÝnh trong l ĩnh vực thèng kª trªn ®Þa bµn hµnh chÝnh cÊp huyÖn, cÊp tØnh thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 2. Ch¸nh Thanh tra, Thanh tra viªn Tæng côc Thèng kª cã th ẩm quyền xử phạt vi phạm hành chÝnh trong l ĩnh vực thèng kª trªn ph¹m vi c¶ níc. 3. Trong tr ường hợp vi phạm hành chÝnh trong l ĩnh vực thèng kª thuộc th ẩm quyền xử phạt của nhi ều người , th× v i ệc xử phạt do người th ụ l ý đầu tiªn th ực hi ện. 4. Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định t ại c¸c kho¶n 1, 2, 3 Đi ều nµy là th ẩm quyÒn ¸p dụng đối với m t hành vi vi phạm hành chÝnh. Trong tr ường hợp phạt ộ t i ền, căn cứ vào m c t ối đa của khung ti ền phạt quy định ứ đối với t ừng hành vi vi phạm ®Ó x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu 22, 23, 24, 25, 26 cña NghÞ ®Þnh nµy. 5. Trong tr ường hợp xử phạt m t người th ực hi ện nhi ều ộ hành vi vi phạm hành chÝnh th× th ẩm quyền xử phạt được x¸c định theo nguyªn t ắc sau đ©y: a) N u h×nh th ức, m c xử phạt được quy định đối với ế ứ t ừng hành vi đều thuộc th ẩm quyền của mét người xử phạt, th× th ẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đã; b) N u h×nh th ức, m c xử phạt được quy định đối với ế ứ m t trong c¸c hành vi vượt qu¸ th ẩm quyền của người xử ộ phạt, th× người đã phải chuyển vụ v i phạm đến cấp cã th ẩm quyền xử phạt. §i Ò u   22. ThÈm quyÒn xö ph¹t của Chủ t ịch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn Chủ t ịch Uû ban nh©n d©n cÊp huyện cã quyền: 1. Phạt cảnh c¸o; 2. Phạt ti ền đến 20.000.000 đồng; 3. ¸ p dụng c¸c bi ện ph¸p khắc phục hậu quả quy ®Þnh t ¹ i NghÞ ®Þnh nµy.
 12. 12 § i Ò u   23. Thẩm quyền xử ph¹t của Chủ t ịch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã quyÒn: 1. Phạt cảnh c¸o; 2. Phạt ti ền đến 20.000.000 đồng; 3. ¸p dụng c¸c bi ện ph¸p khắc phục hậu quả quy ®Þnh t ¹ i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   24. Thẩm quyền xử ph¹t của Thanh tra viªn chuyªn ngành thèng kª Thanh tra viªn chuyªn ngành Thèng kª gåm Thanh tra v iªn cña Thanh tra Tæng côc Thèng kª vµ Thanh tra Côc Thèng kª c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Thanh tra viªn chuyªn ngành Thèng kª ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyền: 1. Phạt cảnh c¸o; 2. Phạt ti ền đến 200.000 đồng; 3. ¸p dụng c¸c bi ện ph¸p khắc phục hậu quả quy ®Þnh t ¹ i NghÞ ®Þnh nµy. § i Ò u   25. Thẩm quyền xử ph¹t của Ch¸nh Thanh tra Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ch¸nh Thanh tra Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã quyền: 1. Phạt cảnh c¸o; 2. Phạt ti ền đến 20.000.000 đồng; 3. ¸p dụng c¸c bi ện ph¸p khắc phục hậu quả quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  26. Thẩm quyền xử ph¹t của Ch¸nh Thanh tra Tæng côc Thèng kª Ch¸nh Thanh tra Tæng côc Thèng kª cã quyền: 1. Phạt cảnh c¸o; 2. Phạt ti ền đến 20.000.000 đồng; 3. ¸ p dụng c¸c bi ện ph¸p khắc phục hậu quả quy ®Þnh t ¹ i NghÞ ®Þnh nµy.
 13. 13 § i Ò u   27. Uû quyền xử ph¹t vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª 1. Vi ệc ủy quyền xử ph¹t vi phạm hành chÝnh do c¸c chức danh quy định t ại c¸c §iÒu: 22, 23, 25, 26 cña NghÞ ®Þnh nµy chỉ được th ực hi ện đối với cấp phã tr ực ti ếp. Vi ệc ủy quyền được th ực hi ện bằng văn bản và trong tr ường hợp cấp tr ưởng vắng m t. ặ 2. Cấp phã được cấp tr ưởng ủy quyền cã quyền xử ph¹t v i phạm hành chÝnh theo th ẩm quyền của cấp tr ưởng; phải chịu tr¸ch nhi ệm về quyết định xử ph¹t vi phạm hành chÝnh do m×nh th ực hi ện. Ch¬ng  IV  thñ tôc xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thèng kª §i Ò u   28. §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh t rong lÜnh vùc thèng kª Khi ph¸t hiÖn hoÆc nhËn ® b¸o c¸o vÒ vi ph¹m hµnh îc chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i kiÓm tra, x¸c minh, ra lÖnh ® ×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m. §i Ò u   29. Lập biªn bản vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª 1. Khi ph¸t hi ện vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª, ngêi cã thÈm quyÒn ®ang thi hµnh c«ng vô phải kịp th ời l ập biªn bản vi ph¹m hµnh chÝnh. Ngêi cã thÈm quyÒn lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh t rong lÜnh vùc thèng kª lµ c¸n bé, c«ng chøc ® giaoîc nhiÖm vô kiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ thèng kª vµ ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh t rong lÜnh vùc thèng kª. 2. ViÖc lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® ¸p dông ®èi ví i mäi tr êng hîp cã hµnh vi îc v i ph¹m hµnh chÝnh vÒ thèng kª, trõ tr êng hîp vi ph¹m ®îc x¸c ®Þnh l¹ i tõ ¸n h×nh sù chuyÓn sang xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Biªn bản vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª được l ập Ýt nhÊt 02 b¶n theo mÉu quy ®Þnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§- CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003
 14. 14 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi t iÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. Biªn b¶n phải được người l ập biªn bản và người vi phạm hoặc đại di ện t ổ chức vi phạm cïng ký vào t ừng tê cña biªn bản. Nếu người vi phạm, đại di ện t ổ chức vi phạm t ừ chối ký th× người l ập biªn bản phải ghi râ lý do kh«ng ký vào biªn bản. 4. Biªn bản vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª phải được giao cho t ổ chức, c¸ nh©n vi phạm m t bản, ộ nếu vụ v i phạm vượt qu¸ th ẩm quyền xử phạt của người l ập b iªn bản th× người đã phải gửi biªn bản đến người cã th ẩm quyền xử phạt. § i Ò u   30. Quy t định xử phạt vi phạm hành chÝnh ế t rong lÜnh vùc thèng kª 1. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª được l ập theo mÉu quy ®Þnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. C¨n cø vµo biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh nµy. 2 . Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể t ừ ngày l ập biªn bản về v i phạm hành chÝnh; đối với vụ v i phạm hành chÝnh cã nhi ều t×nh t i ết phức t ạp th× th ời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày. Trong tr ường hợp xÐt cần cã thªm th ời gian để x¸c minh, thu th ập chứng cứ th× người cã th ẩm quyền xö ph¹t phải b¸o c¸o bằng văn bản ví i Thñ tr ëng trùc t iÕp cña m×nh ®Ó gia h¹n; vi ệc g ia hạn phải bằng văn bản, th ời hạn gia hạn kh«ng được qu¸ 30 ngày. Qu¸ th ời hạn nãi trªn, người cã th ẩm quyền xử phạt kh«ng được ra quyết định xử phạt, trong tr ường hợp kh«ng ra quyết định xử phạt th× vẫn ph¶i ¸p dụng c¸c b i ện ph¸p khắc phục hậu quả theo quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh nµy. 3. Khi quyết định xử phạt m t người th ực hi ện nhi ều ộ hành vi vi phạm hành chÝnh, người cã th ẩm quyền chỉ ra quyết định xử phạt đối với t ừng hành vi vi phạm, nếu c¸c h×nh th ức xử phạt là phạt ti ền th× cộng l ại thành m c ứ phạt chung. 4. Khi phạt ti ền, m c ti ền phạt cụ th ể đối với m t ứ ộ hành vi vi phạm hành chÝnh không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ l à m c trung b×nh của khung ti ền phạt được quy định đối ứ với hành vi đã. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng
 15. 15 cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng với mức tối đa. Nếu cã t×nh t i ết gi ảm nhẹ th× m c ti ền phạt cã th ể gi ảm xuống, nhưng ứ kh«ng được gi ảm qu¸ m c t ối thi ểu của khung ti ền phạt; ứ nếu cã t×nh ti ết t ăng nặng th× m c ti ền phạt cã th ể t ăng ứ l ªn nhưng kh«ng được vượt qu¸ m c t ối đa của khung ti ền ứ phạt. 5. Quy t định xử phạt cã hi ệu l ực kể t ừ ngày ký, tr ừ ế t r ường hợp trong quyết định xö ph¹t cã quy định kh¸c. 6. Quy t định xử phạt b»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn được ế gửi cho t ổ chức, c¸ nh©n bị xử phạt 01 b¶n, th ời hạn göi quyÕt ®Þnh lµ 03 ngày, kể t ừ ngày ra quyết định xử phạt. §i Ò u   31. N p ti ền phạt vi phạm hành chÝnh trong ộ lÜnh vùc thèng kª 1. Trong th ời hạn 10 ngày, kể t ừ ngày được giao quyết định xử phạt, t ổ chức, c¸ nh©n bị xử phạt phải nộp ti ền phạt t ại kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trõ tr êng hîp ®· nép tiÒn ph¹t t¹ i chç quy ®Þnh t¹ i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Tại những vïng xa x«i, hÎo l¸nh, những vïng mà v iÖc ®i l¹ i gÆp khã kh¨n th× t ổ chức, c¸ nh©n bị xử phạt cã th ể nộp ti ền phạt cho người cã th ẩm quyền xử phạt. Ng i cã th ẩm quyền xử phạt cã tr¸ch nhi ệm thu ti ền phạt ườ t ại chỗ và nộp vào Kho bạc Nhà nước trong th ời hạn kh«ng qu¸ 07 ngày, kể t ừ ngày thu ti ền phạt. § i Ò u   32. §ãng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª 1. Quy t định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh ế vùc thèng kª của Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp tØnh, Ch¸nh Thanh tra Côc Thèng kª cÊp tØnh, Ch¸nh Thanh t ra Tæng côc Thèng kª được đãng dấu cơ quan của người cã th ẩm quyền ®· xử phạt. 2. Quyết định xử phạt của Thanh tra viªn chuyªn ngµnh thèng kª ® ®ãng dÊu cña tæ chøc Thanh tra thèng kª cïng îc cÊp vào gãc tr¸ i t ại phần trªn cïng của quyết định xö ph¹t, nơi ghi tªn cơ quan xử phạt và số, ký hi ệu của quyết định xử phạt.
 16. 16 § i Ò u   33. Chuyển hồ sơ v i phạm cã dấu hi ệu t ội phạm để t ruy cứu tr¸ch nhi ệm h×nh sự, chuyển hồ sơ vụ v i phạm để xử phạt vi ph¹m hành chÝnh, chấp hành quyết định xử phạt, cưỡng chế vµ th ời hi ệu thi hành quyết định xử phạt v i phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª 1. Thñ tôc chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m để t ruy cứu tr¸ch nhi ệm h×nh sự t rong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo §iÒu 62 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m îc hµnh chÝnh. 2. Thñ tôc chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m ®Ó xử phạt vi phạm hành chÝnh vµ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo c¸c §iÒu îc 63, 64 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo quy ®Þnh îc t ¹ i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã l i ªn quan. 4. Thời hi ệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo §iÒu îc 69 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng V g i ¸ m   s ¸ t ,   k i Ó m   t r a   t r o n g   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h  c h Ý n h ,   g i ¶ i   q u y Õ t   k h i Õ u   n ¹ i ,   t è   c ¸ o   v µ   x ö   l ý   ® è i  víi  n g ê i   c ã   t h È m   q u y Ò n   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g  lÜnh vùc thèng kª Gi¸m s¸t, kiÓm tra vÒ xö ph¹t vi ph¹m §i Ò u   34. hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm th - êng xuyªn gi¸m s¸t , kiÓm tra viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª, gi¶i quyÕt kÞp thêi khiÕu n¹i , tè c¸o vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª theo quy ®Þnh cña LuËt KhiÕu n¹i , tè c¸o vµ v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã l i ªn quan; xö lý ngêi cã sai ph¹m trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 17. 17 § i Ò u   35. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc ph¸t h iÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª Mäi c«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t hiÖn, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª v í i ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu 22, 23, 24, 25, 26 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ng cã thÈm quyÒn êi xö ph¹t ph¶i tiÕn hµnh xö ph¹t kÞp thêi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   36. Gi¶i quyÕt khi ếu nại , khëi kiÖn vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ t ố c¸o hµnh vi tr¸ i ph¸p luËt cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Tổ chức, c¸ nh©n bị xử phạt vi phạm hành chÝnh t rong lÜnh vùc thèng kª cã quyền khi ếu nại ®èi víi ngêi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. C¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cã t r¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khi ếu nại theo quy ®Þnh cña ph¸p l uËt vÒ khiÕu n¹i , tè c¸o. ViÖc khëi kiÖn ®èi víi quyết định xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo quy ®Þnh îc cña ph¸p luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh. Trong thêi gian khiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn, tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª vÉn ph¶i thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t, khi cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt, th× thi hµnh theo quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆc theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n. 2. ViÖc tè c¸o vµ gi¶i quyÕt tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi t r¸ i ph¸p luËt vÒ xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt KhiÕu îc n¹i , tè c¸o vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh¸c. §i Ò u   37. Xử l ý vi phạm ®èi ví i ngêi cã thÈm quyÒn xử phạt vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª Xử l ý vi phạm ®èi ví i ngêi cã th ẩm quyền xö ph¹t vi ph¹m hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª ® thùc hiÖn îc theo §iÒu 121 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 18. 18 Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  38. Hi ệu l ực thi hành NghÞ ®Þnh này cã hi ệu l ực thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 93/1999/N§-CP ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ xử ph¹t vi phạm hành chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª. §i Ò u  39. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé tr ëng, Thñ tr ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2