Nghị định 147/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
1
download

Nghị định 147/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 147/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 147/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2004/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 147/2004/N -CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU THU NH P I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 35/2001/PL- UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG i u 1. i tư ng ph i n p thu thu nh p theo quy nh t i i u 1 Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (sau ây g i t t là Pháp l nh Thu thu nh p) bao g m: 1. Công dân Vi t Nam trong nư c ho c i công tác, lao ng nư c ngoài có thu nh p; 2. Cá nhân là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng nh cư không th i h n t i Vi t Nam có thu nh p; 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam k c ngư i nư c ngoài không sinh s ng Vi t Nam nhưng có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. i u 2. Thu nh p ch u thu bao g m thu nh p thư ng xuyên và thu nh p không thư ng xuyên, tr các kho n thu nh p quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 1. Thu nh p thư ng xuyên g m:
  2. a) Các kho n ti n lương, ti n công, k c các kho n thu nh p ư c chi tr h không tính trong ti n lương, ti n công như ti n nhà, i n, nư c, riêng ti n nhà tính theo s th c chi tr h nhưng không quá 15% t ng thu nh p ch u thu ; các kho n thu nh p khác do tham gia d án, hi p h i kinh doanh, h i ng qu n tr doanh nghi p; các kho n ph c p, các kho n thư ng b ng ti n và hi n v t; b) Các kho n thu nh p v ti n b n quy n s d ng sáng ch , nhãn hi u, tác phNm; thu nh p v ti n nhu n bút; thu nh p v d ch v khoa h c, k thu t; d ch v tin h c, d ch v tư v n, thi t k , ào t o, d ch v i lý; hoa h ng môi gi i; c) Các kho n thu nh p ngoài ti n lương, ti n công do tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v không thu c i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p như: thu nh p t ho t ng bi u di n, t ch c bi u di n, trình di n th i trang, qu ng cáo và d ch v khác. 2. Thu nh p không thư ng xuyên g m: a) Thu nh p v chuy n giao công ngh , tr trư ng h p bi u, t ng; b) Trúng thư ng x s dư i các hình th c, k c trúng thư ng khuy n m i. i u 3. T m th i chưa thu thu thu nh p i v i các kho n thu nh p v lãi ti n g i ngân hàng, lãi ti n g i ti t ki m, lãi mua tín phi u, trái phi u, kỳ phi u, c phi u; thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán, chênh l ch mua bán ch ng khoán. i u 4. Các kho n thu nh p thu c di n không ch u thu g m: 1. Các kho n ph c p dư i ây do Nhà nư c Vi t Nam quy nh i v i thu nh p phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ph c p lưu ng; b) Ph c p c h i, nguy hi m; c) Ph c p ch c v , ph c p trách nhi m i v i cán b công ch c; d) Ph c p khu v c; ph c p thu hút; ph c p c bi t iv im ts o xa và vùng biên gi i có i u ki n sinh ho t c bi t khó khăn; ) Ph c p thâm niên i v i l c lư ng vũ trang, h i quan và cơ y u; e) Ph c p c thù i v i m t s ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t; g) Ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945; h) Các kho n ph c p khác t ngân sách nhà nư c. 2. Các kho n thu nh p khác phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ti n công tác phí;
  3. b) Ti n ăn nh lư ng i v i m t s ngành ngh c bi t theo ch Nhà nư c quy nh; c) Các kho n tr c p xã h i c a các i tư ng hư ng chính sách xã h i và các kho n tr c p khác t ngân sách nhà nư c; d) Ti n b i thư ng b o hi m do tham gia b o hi m con ngư i và tài s n; ) Tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo ch Nhà nư c quy nh; e) Tr c p i u ng v cơ s s n xu t kinh doanh bao g m c tr c p chuy n vùng m t l n; g) Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch phát minh, các gi i thư ng qu c t , các gi i thư ng qu c gia do Nhà nư c Vi t Nam t ch c; h) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c Nhà nư c phong t ng như: Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân và các danh hi u khác ư c Nhà nư c phong t ng; ti n thư ng ho c ch ãi ng khác t ngân sách nhà nư c; i) Ti n n p b o hi m xã h i, b o hi m y t t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng. 3. Thu nh p c a ch h kinh doanh cá th thu c di n ch u thu thu nh p doanh nghi p. Chương 2: CĂN C TÍNH THU VÀ BI U THU i u 5. Căn c tính thu là thu nh p ch u thu và thu su t. i u 6. Thu nh p ch u thu . 1. Thu nh p thư ng xuyên ch u thu : a) i v i công dân Vi t Nam: i v i công dân Vi t Nam và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam: thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng s ti n thu ư c c a t ng cá nhân bình quân tháng trong năm trên 5 tri u ng. Riêng i v i ca sĩ, ngh sĩ xi c, múa, c u th bóng á, v n ng viên chuyên nghi p ư c tr 25% thu nh p khi xác nh thu nh p ch u thu ; i v i công dân Vi t Nam v a có th i gian làm vi c trong nư c, v a có th i gian làm vi c nư c ngoài thì thu nh p ch u thu bình quân tháng ư c xác nh b ng t ng thu nh p phát sinh trong nư c và nư c ngoài chia cho 12 tháng. b) i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài:
  4. i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài, thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p phát sinh nư c ngoài, tính bình quân tháng trong năm trên 8 tri u ng. Trư ng h p kê khai thu nh p bình quân tháng nư c ngoài th p hơn Vi t Nam mà không ch ng minh ư c, thì căn c vào thu nh p bình quân tháng Vi t Nam tính cho th i gian nư c ngoài. Tháng tính thu quy ư c là 30 ngày. i v i ngư i nư c ngoài không cư trú t i Vi t Nam thì thu nh p ch u thu là t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, ư c chi tr cho công vi c ti n hành t i Vi t Nam, không phân bi t nơi nh n thu nh p Vi t Nam hay nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài ư c coi là cư trú t i Vi t Nam n u t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính cho 12 tháng k t khi n Vi t Nam; ư c coi là không cư trú t i Vi t Nam n u t i Vi t Nam dư i 183 ngày. 2. Thu nh p không thư ng xuyên ch u thu : a) i v i thu nh p v chuy n giao công ngh là kho n thu nh p có giá tr trên 15 tri u ng tính theo tr giá t ng h p ng, không phân bi t s l n chi tr ; b) i v i thu nh p v trúng thư ng x s dư i các hình th c, k c trúng thư ng khuy n m i là kho n thu nh p có giá tr trên 15 tri u ng tính cho t ng l n trúng thư ng và nh n gi i thư ng. i u 7. Thu su t 1. Thu su t i v i thu nh p thư ng xuyên: a) i v i công dân Vi t Nam trong nư c và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n, như sau: ơn v tính: 1.000 ng B c Thu nh p bình quân tháng/ngư i Thu su t (%) 1 n 5.000 0 2 Trên 5.000 n 15.000 10 3 Trên 15.000 n 25.000 20 4 Trên 25.000 n 40.000 30 5 Trên 40.000 40 b) i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n, như sau:
  5. ơn v tính: 1.000 ng B c Thu nh p bình quân tháng/ngư i Thu su t (%) 1 n 8.000 0 2 Trên 8.000 n 20.000 10 3 Trên 20.000 n 50.000 20 4 Trên 50.000 n 80.000 30 5 Trên 80.000 40 c) i v i ngư i nư c ngoài không cư trú t i Vi t Nam, áp d ng thu su t 25% trên t ng thu nh p ch u thu . d) i v i công dân Vi t Nam n u trong năm tính thu v a có th i gian trong nư c, v a có th i gian nư c ngoài thì thu nh p bình quân tháng i v i th i gian trong nư c áp d ng Bi u thu quy nh t i i m a kho n 1 i u này, i v i th i gian nư c ngoài áp d ng Bi u thu quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 2. Thu su t i v i thu nh p không thư ng xuyên ư c xác nh trên t ng thu nh p ch u thu : a) Thu su t 5% i v i thu nh p v chuy n giao công ngh ; b) Thu su t 10% i v i thu nh p v trúng thư ng x s , trúng thư ng khuy n m i. i u 8. Các kho n thu nh p b ng ngo i t ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh thu nh p b ng ngo i t tính thu nh p ch u thu . Thu nh p b ng hi n v t ư c tính theo giá th trư ng t i th i i m phát sinh thu nh p. Chương 3: KÊ KHAI, N P THU VÀ QUY T TOÁN THU i u 9. T ch c, cá nhân chi tr thu nh p ho c cơ quan ư c u quy n chi tr thu nh p (g i t t là cơ quan chi tr thu nh p) th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu thu nh p theo hư ng d n c a cơ quan Thu . i u 10. Vi c kê khai, n p thu thu nh p theo nguyên t c kh u tr t i ngu n. Cơ quan chi tr thu nh p có nghĩa v kh u tr ti n thu trư c khi chi tr thu nh p cho i tư ng n p thu n p thay ti n thu vào ngân sách nhà nư c. i u 11. Cá nhân có thu nh p ch u thu có trách nhi m kê khai, n p thu y , úng th i h n; hàng năm th c hi n quy t toán thu i v i thu nh p thư ng xuyên theo quy nh c a B Tài chính.
  6. i u 12. Cơ quan chi tr thu nh p có trách nhi m, nghĩa v và quy n l i: 1. ăng ký, kê khai, kh u tr và n p thu y , úng th i h n vào ngân sách nhà nư c; l p b ng t ng h p kê khai, tính thu và chuy n cho cơ quan Thu danh sách nh ng i tư ng ph i n p thu thu nh p; 2. Hư ng d n i tư ng n p thu nh n t khai, kê khai n p thu và quy t toán thu thu nh p v i cơ quan Thu ; 3. Lưu gi s sách, ch ng t có liên quan n vi c kê khai, tính thu và n p thu thu nh p, th c hi n ch báo cáo nh kỳ, báo cáo quy t toán thu v i cơ quan Thu ; 4. Tính thu , kh u tr ti n thu , tính s ti n thù lao ư c hư ng và n p thu vào ngân sách nhà nư c; 5. C p biên lai thu thu nh p cho cá nhân ph i n p thu , qu n lý, s d ng và quy t toán biên lai thu theo ch quy nh; 6. Cơ quan chi tr thu nh p th c hi n kh u tr ti n thu ư c hư ng kho n ti n thù lao 0,5% tính trên s ti n thu i v i thu nh p thư ng xuyên, 1% tính trên s ti n thu i v i thu nh p không thư ng xuyên trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c. i u 13. Các t ch c qu n lý, chi tr thu nh p cho ngư i nư c ngoài có trách nhi m hư ng d n, hoàn t t các th t c n p thu thu nh p trư c khi làm th t c xu t c nh cho ngư i nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài thu c i tư ng n p thu thu nh p trư c khi r i kh i Vi t Nam ph i xu t trình biên lai n p thu thu nh p. i u 14. Các cơ quan g m: cơ quan qu n lý xu t nh p c nh, cơ quan c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, cơ quan qu n lý lao ng và các cơ quan h u quan khác có trách nhi m cung c p cho cơ quan Thu các thông tin liên quan n thu nh p ch u thu , i tư ng n p thu khi cơ quan Thu có yêu c u. Chương 4: MI N, GI M THU i u 15. Xét gi m thu , mi n thu thu nh p i v i: 1. Trư ng h p i tư ng n p thu b thiên tai, ch ho , tai n n làm thi t h i n tài s n, thu nh p và i s ng; m c xét mi n, gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p; 2. Trư ng h p c bi t, n u vi c n p thu c a cá nhân làm nh hư ng n l i ích kinh t , chính tr , xã h i c a qu c gia, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh mi n, gi m thu i v i t ng trư ng h p c th . B Tài chính quy nh th t c xét mi n, gi m thu thu nh p quy nh t i i u này.
  7. Chương 5: X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG i u 16. i tư ng n p thu , cán b thu và các t ch c, cá nhân khác vi ph m pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao thì tuỳ theo hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i các i u 21, 23 và i u 24 Pháp l nh Thu thu nh p s 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i. i u 17. Cơ quan Thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao; ngư i có công phát hi n các v vi ph m pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Chính ph . Chương 6: KHI U N I, TH I HI U i u 18. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i vi c thi hành pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao không úng i v i t ch c, cá nhân mình. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan Thu tr c ti p qu n lý ho c quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo kh u tr , thông báo thu , l nh thu ho c quy t nh x lý. Trong khi i gi i quy t, ngư i khi u n i v n ph i n p và úng th i h n s ti n thu , ti n ph t ã ư c thông báo. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m xem xét, gi i quy t trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ơn; i v i nh ng v ph c t p, có th kéo dài th i h n nhưng không quá 30 ngày, k t ngày nh n ơn; n u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn. i u 19. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan nh n ơn ho c quá th i h n quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này mà cơ quan nh n ơn chưa gi i quy t thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. i u 20. Cơ quan Thu có trách nhi m thoái tr ti n thu ho c ti n ph t thu không úng quy nh và tr ti n b i thư ng (n u có) trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x lý c a c p trên ho c cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Trong trư ng h p phát hi n và k t lu n có s khai man tr n thu ho c nh m l n v thu , cơ quan Thu có trách nhi m truy thu ti n thu , ti n ph t ho c hoàn tr ti n thu trong th i h n 5 năm tr v trư c, k t ngày ki m tra phát hi n có s khai man tr n thu ho c nh m l n v thu . Trư ng h p cá nhân không ăng ký, kê khai, n p thu thì th i h n truy thu ti n thu , ti n ph t ư c tính k t khi có thu nh p ch u thu .
  8. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh v vi c n p thu thu nh p khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. Vi c kê khai, tính thu thu nh p trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph ; t ngày 01 tháng 7 năm 2004 tr i áp d ng theo quy nh t i Ngh nh này. i u 24. B trư ng B Tài chính có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra công tác thu thu nh p trong ph m vi c nư c; gi i quy t các khi u n i, ki n ngh v thu thu nh p thu c thNm quy n c a mình. i u 25. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản