Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
44
lượt xem
3
download

Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  152/1999/N§­C P  n g µ y  20 th¸ng 9 n¨ m  1999 q u y  ® Þ n h  vi Ö c  g êi lao ® é n g   µ  c h u yªn gia Vi Ö t N a m   n v ® i lµ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i  h ch Ý nh ph ñ   C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  c¸c®iÒu    cø    18,134,135  µ    v 184  ña  é  ËtLao  ng  µy  th¸ng  c B lu   ®é ng 23  6  n¨m 1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Ph¸ttriÓn  îp    èc  Õ    h t¸cqu t trong  Öc  chøc  a  êi lao vi tæ  ® ng     ®éng  µ  v chuyªn gia ViÖt Nam   õnh÷ng    é, c«ng       (tr   c¸n b   chøc  îcquy  nh  ¹ ®  ®Þ t  i Ph¸p  Önh    é, c«ng  l c¸n b   chøc  i  ùc hiÖn  Öm   ô,c«ng  ô    ícngoµido  ® th   nhi v  v ën     sù  ©n  ph c«ng  ña  ¬  c c quan,tæ   chøc  ã  Èm  Òn)  i  µm  Öc  ã  êih¹n  c th quy ® l vi c th   ë  ícngoµilµm ét  ¹t®éng  n     ho   kinh tÕ      éigãp  Çn    iÓnnguån  ©n     ­ x∙h   ph ph¸ttr   nh lùc,gi¶iquyÕt  Öc  µm, t¹o thu  Ëp  µ  ©ng     vi l     nh vn cao  ×nh    tr ®é nghÒ  nghiÖp  cho  êilao ®éng, t¨ng nguån    ng        thu cho  t  ícvµ    êng  ®Ê n   t¨ng c quan  Ö   îp t¸c h h   gi÷a níctavíi   íctrªnthÕ  í .        n     c¸c gi i §i Ò u    2.  1.  Ýnh  ñ  Ch ph khuyÕn  Ých  kh c¸c  ¬  c quan, c¸c  chøc  µ  êi ViÖt   tæ  v ng     Nam     ë trong vµ  µinícth«ng    ngo     qua  ¹t®éng  ña  ×nh  ho   cm tham    ×m  Õm   gia t ki vµ  khaith¸cviÖc  µm    ícngoµiphïhîp víi    l ën          ph¸p  Ëtquèc  Õ,ph¸p luËtViÖt lu   t       Nam   µ  v ph¸p luËtnícsö  ông    ng  ÖtNam.     d lao®é Vi   2.Ng êilao®éng  µ       v chuyªn gia(sau  y  äichung  µngêilao®éng)  i     ®© g   l     ® lµm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµitheo c¸ch×nh  vi c th     n        thøc sau  y:   ®© a)  Th«ng  qua doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   Ën  Çu, kho¸n  ©y  ùng  nh th   x d c«ng  ×nh,li   tr   ªndoanh, li   Õt    ªnk chia s¶n  È m     íc ngoµi vµ  u     níc   ph ën     ®Ç t ra    ngoµi; b) Th«ng    qua  doanh  nghiÖp  ÖtNam   µm  Þch  ô  Vi   ld v cung  øng    ng; lao®é   c)Theo  îp ®ång    ng  c¸nh©n  êilao®éng  ùctiÕp ký  íi ­   h  lao®é do    ng     tr     v  ng êisö  ông    ng    ícngoµi.  d lao®é ë n  
 2. 2 3. Ng êi lao ®éng       kh«ng  îc ®i  µm  Öc    íc ngoµithuéc    ®   l vi ë n     c¸c khu  ùc  v cÊ m   µ  v kh«ng  îc lµm    ®  c¸c nghÒ   éc  thu danh  ôc  Ê m   m c theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4. Ng êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµitheo    ×nh       ® l vi c th   ë n     c¸c h thøc  nãit¹ kho¶n  §iÒu  µy   i   2  n ph¶idùa    ¬  ë  îp ®ång    trªnc s h   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v ph¸p  Ëtcña  íc sö  ông    ng, ®ång  êiph¶ib¶o  lu   n  d lao ®é   th     ®¶m   ©n  ñ c¸cnguyªn t¾c  ¬  tu th       c b¶n  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.       §i Ò u    3. Doanh nghiÖp  a  êilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ­ ® ng     ® l vi c th   ë n íc ngoµi theo    ×nh      c¸c h thøc quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti ® a  b  2  2  NghÞ   nh  µy,bao  å m: ®Þ n  g 1.Doanh    nghiÖp  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   chuyªn doanh;   2.Doanh    nghiÖp  kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   chuyªn doanh,nhng  ã      c hîp  ng  Ën  Çu, kho¸n  ©y  ùng  ®å nh th   x d c«ng  ×nh,hîp  ng  ªndoanh, li   tr   ®å li     ªn kÕt chia s¶n  È m     íc ngoµi,hîp  ng    ph ën     ®å cung  øng lao  ng  ï  îp  íi ®é ph h v   ngµnh  nghÒ   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp hoÆc   u    ra  íc ®Ç t n  ngoµi. §i Ò u 4.  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi gióp  Ýnh  ñ  ùc v X∙    Ch ph th   hiÖn chøc n¨ng qu¶n  ýthèng  Êt viÖc  a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  l  nh   ® ng     Vi   ®l viÖc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. c th     n   C h ¬ n g  II T h ñ  t ô c c Ê p  p h Ð p  h o ¹t ® é n g  c h u yªn d o a n h     v µ  ® ¨ n g k ý  h î p ® å n g  ® a n g ê i lao ® é n g  ® i  l µ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n í c n g o µ i  h §i Ò u 5. 1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   ã    iÒu  Ön  í  y  îcxem  ÐtcÊp  Ðp  Vi   c ®ñ ® ki d i®© ®   x  ph ho¹t ng   ®é chuyªndoanh  a  êilao®éng  i lµm  Öc cã  êi ¹në  ícngoµi    ® ng     ®   vi   th     n   h : a) Doanh  nghiÖp  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp  µn  Ó  éc  §o th thu Trung  ng  ¬ §oµn  Thanh niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Trung  ng  éi    ¬ H Liªn hiÖp  ô   ÷    Ph n ViÖt Nam,    Tæng     oµn  Liªn ® Lao  ng  Öt Nam,  éi  ®é Vi   H N«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   Héi  ng  ®å Trung  ng  ¬ Liªn minh  îp      Öt    H t¸c x∙ Vi Nam, Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m  C«ng  nghiÖp  ÖtNam;  Vi   b) Cã   èn  iÒu  Ö  õm ét  û®ång  ëlªn;  v® l t  t  tr   c) Doanh    nghiÖp ph¶icã  t  Êt 50%     é    Ý nh   c¸n b qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ¹t l  ® h ho   ®éng  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµicã  ×nh ®é   ihäc  ëlªn, ® ng     ® l vi ë n     tr   ®¹   tr     cã  ¹ing÷    ùctiÕp lµm  Öc  íi i t¸cnícngoµi.Ng êil∙nh®¹o  µ  i ngo   ®Ó tr     vi v         ®è      v ®é   ngò    é  c¸n b qu¶n  ýph¶icã  ýlÞch râ rµng,cha  Þ  Õt    ×nh  ù; l    l       b k ¸n h s  d)  ã   µiliÖu chøng  C t    minh kh¶ n¨ng  ý  Õt  îp ®ång  µ  ùc hiÖn  Öc  kk h  v th   vi ® a  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. ng     ® l vi ë n   2.Hå   ¬    Ðp  ¹t®éng    s xinph ho   chuyªn doanh  å m   ã:   g c
 3. 3 a) §¬n    Þ  Êp  Ðp  ¹t®éng    ®Ò ngh c ph ho   chuyªn doanh;   b) C¸c  b¶n  v¨n  chøng  minh  Ò   èn  µ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  vv vt h t  c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Êp  Ðp,  ã    Ën  ña  ¬  ti   th xin c ph c x¸c nh c c quan  µichÝnh  ã  t  c thÈm  Òn; quy c) LuËn    chøng kinh tÕ  Ò     v kh¶  n¨ng  ¹t®éng  ña  ho   c doanh nghiÖp trong  lÜnh  ùc  a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµi,cã    Õn  ña  v ® ng     Vi   ® l vi ë n     ý ki c Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ñ  ch qu¶n  ña  c doanh  nghiÖp  ñ  ëng  é,  µnh, §oµn  (Th tr B ng   thÓ Trung  ng  ¬ hoÆc   ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µc¬  ¬ l   quan  ñ ch qu¶n  ña  c doanh  nghiÖp);   d) Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp chuyªn doanh  a  êi lao ® ng     ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. ® l vi ë n   §èi víiviÖc  µnh  Ëp  íi doanh     th l m  nghiÖp chuyªn doanh  hoÆc     bæ sung  chøc  n¨ng  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi cho  ® ng     ® l vi ë n     doanh nghiÖp  ∙  ® thµnh  Ëp  ×  ñ  ëng  é,  µnh, c¬  l th Th tr B ng   quan  Trung  ng    µn  Ó  ¬ c¸c §o th hoÆc   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶itháa     thuËn  íiBé   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héib»ng      X∙    v¨n b¶n  íckhira quyÕt  tr       ®Þnh.   3.Hå   ¬    Ðp  ¹t®éng    s xinph ho   chuyªn doanh  öivÒ   é    g   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi.Thêi h¹n  v X∙      xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  xc gi ph kh«ng qu¸  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  nh ®ñ h s h   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy;lÖ  Ý  Êy  ®Þ ti   2  n   ph gi phÐp  ¹t®éng  ho   chuyªn doanh  µ10.000.000 ®ång  êitr Öu®ång).   l    (m   i   §i Ò u 6 1. Doanh    nghiÖp  ¨ng  ý  îp ®ång  ¹ Bé   ® kh  t i Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh vµ      X∙ héitheo quy  nh      ®Þ sau  y: ®©  a) Doanh nghiÖp  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   chuyªn doanh    ¨ng  ý  îp    ph¶i® kh ®ång  t nhÊtba  µy  íckhitæ  Ý    ng tr     chøc  Ón  än  êilao®éng  i  µm  Öc    íc tuy ch ng     ® l vi ë n   ngoµi. b) Doanh  nghiÖp kh«ng  ã  Êy  Ðp   ¹t ®éng  c gi ph ho   chuyªn doanh    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  2  3  ®Þ n ph¶i®¨ng  ý  îp ®ång  t  Êt b¶y    kh  Ý nh   ngµy  íckhitæ  tr     chøc  Ón  än  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi tuy ch ng     ® l vi ë n     c)Hå   ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  ña    s® kh  c doanh  nghiÖp  å m   ã: g c ­B¶n    sao  îp ®ång  ∙  ý  íi h  ® k v   nícngoµi; bªn    ­ §èivíi      doanh nghiÖp  kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   chuyªn doanh      quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  2  3  ®Þ n ph¶i cã    v¨n  b¶n  chøng  minh    kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  ¶m   ® b¶o  ùc hiÖn  îp ®ång  ¹ thêi®iÓ m   th   h  ti     ®¨ng  ý  îp ®ång, cã    Ën  ña  ¬  kh    x¸cnh c c quan  µichÝnh  ã  Èm  Òn. t  c th quy   2.Ng êilao®éng  i  µm  Öc       ® l vi theo hîp ®ång    ng    ©n  ý  Õt  íi    lao®é c¸nh k k v  ngêisö  ông    ng    ícngoµiph¶i®¨ng  ý  îp ®ång    ng  ¹ Së     d lao®é ë n       kh  lao®é t   Lao i ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  ¬ingêilao®éng  êng  ó.   X∙    ph n     th tr   Hå   ¬    ¨ng  ý  îp ®ång    ng    ©n  å m   ã: s xin® kh  lao®é c¸nh g c ­ §¬n    i    ng    íc ngoµi,cã    Ën  ña  y    xin ® lao ®é ën     x¸c nh c ñ ban  ©n  ©n   nh d phêng, x∙,thÞ  Ên  Ò   ¬i th ng  ó cña  êi lao ®éng.  èi víinh÷ng  êi    tr v n   ê tr   ng     §   ng  
 4. 4 ®ang  µm  Öc      n  Þ  ù  l vi ë c¸c ®¬ v s nghiÖp,c¸c c¬  ë      s s¶n  Êt dÞch  ô  ×  Çn  xu   v th c cã  thªm    Ën  ña  ¬ingêilao®éng  µm  Öc; x¸cnh c n      l vi ­ B¶n sao  îp  ng  h ®å lao  ng  ®é hoÆc  b¶n sao v¨n b¶n  Õp  Ën  µm  ti nh l viÖc  ña  nícngoµi. c bªn      3. Trong  êng  îp xÐt thÊy  îp ®ång  öi®¨ng  ý    tr h     h  g  k kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki cÇn  Õtdo  é   thi   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquy  nh    X∙    ®Þ hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh  ña  Þ   nh  µy,Bé   ëng  é   ®Þ c Ngh ®Þ n   tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    quyÕt ®Þnh  Öc  ¹m  nh    vi t ®× chØ  hoÆc   nh  ®× chØ  ùc hiÖn  îp ®ång  í  níc th   h  vi bªn    ngoµi.    C h ¬ n g  III q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i lao ® é n g  Vi Ö t N a m ® i l µ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n í c n g o µ i  h §i Ò u 7. 1. C«ng  ©n  Öt Nam     tuæi trëlªn,tù nguyÖn  i  µm  Öc    íc   d Vi   ®ñ 18         ® l vi ë n   ngoµi,cã        Èn  µ  iÒu  Ön    ®ñ c¸c tiªuchu v ® ki theo  cÇu  ña  îp ®ång  íibªn  yªu  c h  v  nícngoµi, × ® îc®i  µm  Öc    ícngoµi, õnh÷ng  êidíi y:         l vi ë n   th    tr ng    ®© a) C¸n  é,c«ng    b  chøc  ang  µm  Öc  ® l vi trong c¸cc¬      quan  µnh  Ýnh  µ   h ch Nh níc,c¬    quan  ©n  ö,c¬  d c   quan  µn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héi; §o th ch tr        b)  ü   S quan, h¹  ü    s quan, chiÕn  ü  ang  ¹  ò    s® ti ng trong  © n   i  ©n   Qu ®é nh d©n, C«ng  nh©n  ©n;   an  d   c)  êi cha  îc phÐp  Êt  Ng   ®  xu c¶nh theo quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  luËt. 2.Hå   ¬    ©n  ép    s c¸nh n cho doanh  nghiÖp  å m   ã: g c  a) §¬n    i  µm  Öc    ícngoµi;   xin® l vi ë n   b) S¬   Õu  ýlÞch cã    Ën  ña  y   y l    x¸cnh c ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên nh d x∙,ph   tr   hoÆc   ¬  c quan,®¬n  Þ  ¬iqu¶n  ý® ¬ng  ù;   vn  l  s c)GiÊy    chøng  Ën  nh søc  áe; kh   d) Hîp  ng  i  µm  Öc    ícngoµitheo m É u   Bé    ®å ® l vi ë n       do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éiquy  nh;   X∙ h   ®Þ ®)  Êy  êkh¸ctheo yªu cÇu  ña  nícngoµi(nÕu  ã) Gi t        c bªn      c. §i Ò u  8. Ng êi lao  ng  i  µm  Öc    íc ngoµi th«ng    ®é ® l vi ë n     qua doanh  nghiÖp cung  øng    ng  ã    Òn  µ  îÝch  lao®é c c¸cquy v l  i sau  y: ®© 1. §îccung  Êp  y  ,  Ýnh         c ®Ç ®ñ ch x¸c c¸c th«ng    Ò   Öc  µm, n¬ië  µ  tinv vi l     v n¬ilµm  Öc,thêih¹n  îp ®ång, ®iÒu  Ön  µm  Öc  µ    vi     h    ki l vi v sinh ho¹t, Òn l ng,    ti  ¬   tiÒn th ng,tiÒn lµm   ë     thªm  ê,chÕ     gi   ®é b¶o  Ó m  µ  ÷ng  hi v nh th«ng    Çn  Õt tinc thi   kh¸ctr ckhiký  Õt  îp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµi;   í    k h   ® l vi ë n   2. §îcc¬      quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù  ña  Öt Nam     íc l∙nhs c Vi   ën   ngoµib¶o  é    Òn  µ  îÝch  Ýnh  ¸ng;   h c¸cquy v l  i ch ®  
 5. 5 3. §îchëng  Õ     ®∙itrong viÖc     ch ®é u      chuyÓn    Ëp  thu nh b»ng  ¹itÖ  µ  ngo   v thiÕtbÞ,    nguyªn  Öu vÒ   íc ®Ó   u    li   n   ®Ç t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh   i   xu     theo  chÝnh s¸ch vµ    ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  ÖtNam;     h c Vi   4. KhiÕu  ¹i,tè c¸o  íic¸c c¬    n    v     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  Öt Nh n   th quy c Vi   Nam   Ò   ÷ng    ¹m  îp  ng  ña  v nh vi ph h ®å c doanh nghiÖp  a  i  µm  Öc    íc ® ® l vi ë n   ngoµi;khiÕu  ¹ivíic¸c c¬    n       quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  íc së  ¹  Ò   Nh n   th quy c n   t iv nh÷ng    ¹m  îp ®ång  ña  êisö  ông    ng; viph h   c ng   d lao®é 5.Ký  îp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµivíi   h  ® l vi ë n      doanh  nghiÖp  a  i  µm  Öc  ® ® l vi ë  íc ngoµi,ký  îp ®ång    ng  íingêi sö  ông    ng    íc ngoµivµ  n   h  lao ®é v   d lao ®é ën     ® îchëng    Òn  îghitrong c¸chîp ®ång  ∙  ý;   c¸cquy l    i     ®k 6. §îctham    Õ        gia ch ®é b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam;       7. §îcnhËn  ¹ sè  Òn ® Æt  äc  ∙  ép  µ    Êt ph¸tsinh sau    µn     l   ti   i c ® n v l∙su    i   khiho thµnh  îp ®ång  µm  Öc    ícngoµivÒ   íc. h  l vi ë n    n   §i Ò u  9. Ng êi lao  ng  i  µm  Öc    íc ngoµi th«ng    ®é ® l vi ë n     qua doanh  nghiÖp cung  øng    ng  ã    Üa  ô  lao®é c c¸cngh v sau  y:  ®© 1. Thùc  Ön  ng    iÒu    hi ®ó c¸c ® kho¶n  ∙  ý  ® k trong hîp ®ång  i  µm  Öc       ® l vi ë níc ngoµi vµ  îp  ng    ng,      h ®å lao ®é quy  Õ   µm  Öc  µ  ch l vi v sinh  ¹të  ¬i lµm  ho   n   viÖc; 2. Nép  Ý  Þch  ô    ph d v cho  doanh  nghiÖp  a  i  µm  Öc    ícngoµitheo  ® ® l vi ë n     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 2  12  NghÞ   nh  µy; ®Þ n 3. Nép  Òn ® Æt  äc    ti   c cho  doanh nghiÖp  a  i  µm  Öc    ícngoµi®Ó   ® ® l vi ë n     b¶o  ¶m   Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  µm  Öc    ícngoµi; ® vi th   h  l vi ë n     4. Nép  Õ    thu thu  Ëp  nh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh. Trêng  lu   h   hîp  µm  Öc    ÷ng  íc ®∙  ý  Öp  nh  l vi ë nh n   k Hi ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ    Çn  íiViÖt   thu hai l v     Nam   ×  th chØ  ph¶i thùc  Ön    hi nghÜa  ô  Õ   v thu thu  Ëp  nh theo quy  nh   ¹  ®Þ ti HiÖp  nh  ; ®Þ ®ã 5.Nép  Òn b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña    ti   hi x∙h     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh;    h 6. Tham   ù    ãa  o  ¹ovµ    ôc  nh  íng tr ckhi®i  µm  Öc    d c¸c kh ®µ t   gi¸od ®Þ h   í     l vi ë  ícngoµi; n  7. Kh«ng  îc tù ý  á  îp  ng    ®     b h ®å hoÆc   chøc  tæ  cho  êi lao ®éng  ng     kh¸c  bá  îp ®ång    ng  ∙  ý  íingêisö  ông    ng    i  µm  Öc    ¬i h  lao ®é ® k v   d lao ®é ®Ó ® l vi ë n   kh¸c; 8. Tù   Þu    ch tr¸chnhiÖm   Ò   Öth¹ido    v thi     b¶n  ©n    ¹m  îp  ng, vi th viph h ®å    ph¹m  ph¸p  Ëtg©y    lu   ra cho doanh nghiÖp  a  i  µm  Öc    ícngoµivµ    ® ® l vi ë n     cho bªn  ícngoµitheo ph¸p luËtcña  ÖtNam   µ  n         Vi   v ph¸p luËtcña  ícsë  ¹ ;    n   ti 9.ChÊp  µnh    h nghiªm  chØnh    ®Þnh  ña  µ  ícvÒ   c¸cquy  c Nh n   qu¶n  ýc«ng  ©n   l  d ViÖtNam     ícngoµivµ  Þu  ù    ën     ch s qu¶n  ýcña  ¬  l   c quan  idiÖn  ÖtNam     ícsë  ¹  ®¹   Vi   ën   ti ; 10.Tu ©n  ñ ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    th   lu     v ph¸p  Ëtcña  ícsë  ¹   ÷ g×n  Ý  lu   n   t igi   , b m Ët  èc    µ  qu gia v ph¸thuy      c¸c truyÒn  èng  èt®Ñ p   ña  ©n  éc,t«n  äng th t  cd t  tr   phong  ôctËp  t   qu¸n vµ  ã    c quan  Ö   ètvíi ©n  ©n  ña  ícsë  ¹ . h t   nh d c n   ti
 6. 6 §i Ò u 10. 1. Ng êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi theo  îp  ng  ®éng         ® l vi ë n     h ®å lao  c¸ nh©n    ícngoµicã    Òn, lîÝch  µ  Üa  ô  ën     c¸cquy    i v ngh v quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    ®Þ t    i 2, 3, 4, 6  Òu  vµ        §i 8  c¸ckho¶n                §iÒu  cña  1, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10  9  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  ® îcquyÒn    mang    ícngoµihoÆc   a  Ò   ícnh÷ng  ra n     ® v n  c«ng  ô  µm  Öc  Çn  c l vi c thiÕtcña    ©n  µ     c¸nh m kh«ng  ph¶ichÞu  Õ.   thu 2. Ng êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo  ×nh       ® l vi ë n     h thøc nãit¹ ®iÓ m        i   a kho¶n  §iÒu  cã    Òn, lîÝch  µ  Üa  ô  2  2  c¸c quy    i v ngh v quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n    c¸c 1, 2, 3, 4, 6  Òu  vµ          §i 8  c¸c kho¶n                §iÒu  cña  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  9  NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u    11. 1.Ng êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo c¸ch×nh       ® l vi ë n        thøc nãit¹®iÓ m          i a vµ  kho¶n  §iÒu  cña  b  2  2  NghÞ   nh  µy    Õt  ¹n  îp ®ång, nÕu  îcgia ®Þ n khih h h     ®   h¹n tiÕp tôclµm  Öc    ícngoµihay  ã       vi ë n     c nguyÖn  äng  µm  Õp hîp ®ång  v l ti     kh¸c;   ph¶i ®¨ng  ý  íidoanh    k v  nghiÖp  ö  i    µm  c ® ®Ó l c¸c  ñ  ôc  µ  îc hëng    th t v ®   c¸c quyÒn, lîÝch  µ  Üa  ô    i v ngh v theo quy  nh  ña  Þ   nh  µy.   ®Þ c Ngh ®Þ n 2.Ng êilao®éng  ang    ícngoµikh«ng  éc®èit ngnãië kho¶n  §iÒu       ® ën     thu    î       1  nµy,nÕu  ã  îp ®ång    ng  îp ph¸p ph¶i®¨ng  ý  í  ¬    ch  lao ®é h      k v i quan  idiÖn  Öt c ®¹   Vi   Nam     íc®ã   ë n   theo  quy  nh  Ò   ¨ng  ý  îp ®ång  µ  îchëng    Òn, l   ®Þ v® kh  v®  c¸c quy   îi Ých  µ  Üa  ô  ®Þnh  ¹kho¶n  §iÒu  cña  Þ   nh  µy. v ngh v quy  t  i 1  10  Ngh ®Þ n     C h ¬ n g  IV Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  ® a n g ê i  lao ® é n g  Vi Ö t N a m  ® i l µ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n h ë  n í c n g o µ i §i Ò u 12. Doanh    nghiÖp  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   chuyªn doanh  ã  c c¸cquyÒn    sau  y: ®© 1.Chñ  ng  ×m  Õm,    ®é t ki kh¶o    Þ  êng    ng, lùachän  ×nh  s¸tth tr lao®é     h thøc  hîp ®ång  µ  ùctiÕp ký  Õt    îp ®ång  a  êilao®éng  ÖtNam   i  µm    v tr     k c¸ch   ® ng     Vi   ®l viÖc  ã  êih¹n    ícngoµi,b¶o  ¶m   îÝch  ña  µ   íc,cña  c th   ë n     ® l i c Nh n   doanh  nghiÖp  vµ  ña  êilao®éng; c ng     2. Thu  Ý   Þch  ô    ôc  ô    ph d v ®Ó ph v cho  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  íi v  møc kh«ng    qu¸ 12%   l ng  ña  êilao ®éng   ¬ c ng     theo  îp ®ång, riªng®èi  íisÜ  h      v  quan  µ  v thuyÒn    µm  Öc    µu  Ën    Ón  kh«ng    viªnl vi trªnt v t¶ibi thu  qu¸ 18%  ¬ng  l cña  êilao®éng  ng     theo hîp ®ång;    3.  Ën   Òn  Æt   äc  ña  êi lao  ng  Nh ti ® c c ng   ®é theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÒu  cña  19  NghÞ   nh  µy.ViÖc  Ën  Òn ® Æt  äc  ®Þ n  nh ti   c ph¶i® îcghirâ trong          hîp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµi;   ® l vi ë n     4. §îcquyÒn  ý  Õt  nh  a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi    k quy ®Þ ® ng     ® l vi ë n     do  doanh  nghiÖp  Ón  än  tuy ch theo  è îng ®∙  ¨ng  ý,lµm  ¬  ë    ¬  sl   ® k  c s ®Ó c quan  C«ng  cã  Èm  Òn  Êp  é  Õu  an  th quy c h chi cho  êilao®éng; ng    
 7. 7 5. KhëikiÖn    µ      cÇu  êilao ®éng  åith ng  Öth¹ido      ra To ¸n ®Ó yªu  ng     b   ê thi     viph¹m  îp ®ång  ©y      h  g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   6. § Ò   Þ  ¬    ngh c quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµivµ    ¬  ®¹   Vi   ën     c¸c c quan  µ   Nh níccã  ªnquan    li   cung  Êp  c th«ng    Ò   Þ  êng    ng    ícngoµivµ    tinv th tr lao ®é ë n     b¶o vÖ   Òn  îhîp ph¸p cña  quy l    i   doanh  nghiÖp; 7. §îc Nhµ   íc hç  î®µo  ¹o nghÒ,  ü  Ët vµ     n   tr  t  k thu   c«ng  nghÖ,  ¹ing÷  ngo   cho  êilao ®éng  µ  åidìng,n©ng  ng     vb    cao  Êt l ng c¸n bé  ña  ch  î     c doanh  nghiÖp  lµm  Öm  ô  nhi v qu¶n  ýho¹t®éng  a  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. l    ® ng     ® l vi ë n      §i Ò u 13. Doanh    nghiÖp  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   chuyªn doanh  ã  c nghÜa  ô  v sau  y: ®© 1.§¨ng ký  îp®ång,tæ     h    chøc  a  êilao®éng  i lµm  Öc ë  ícngoµitheo  ® ng     ®   vi   n     ®óng    ®Þnh  ña  Þ   nh  µy  µ  c¸cquy  c Ngh ®Þ n v ph¸pluËtcã  i       l ªn quan  ña  µ  íc; c Nh n 2. Cung  Êp      c c¸c th«ng    tincho  êilao ®éng  ng     theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  cña  8  NghÞ   nh  µy; tuyÓn  än, ®µo  ¹o,gi¸o dôc  nh  íng    ®Þ n  ch   t    ®Þ h cho ngêi lao  ng  íc khi ®i  µm  Öc    íc ngoµi theo  íng  Én  ña  é       ®é tr     l vi ë n     h d c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi;   X∙  3. Thùc  Ön    hi nghiªm chØnh    îp ®ång  ∙  ý  íiníc ngoµi,b¶o  ¶m   c¸c h   ® k v      ® ®Çy       Òn,  î Ých  ña  êi lao ®éng  ®ñ c¸c quy l i c ng     theo    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  îp c h  ®ång  ∙  ý  íi êilao®éng  µ  íi ® k v  ng     v v   nícngoµi; bªn    4. Trong vßng  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  Òn  Æt   äc  ña  êi lao 15    t  nh ti ® c c ng     ®éng, doanh nghiÖp  ph¶i chuyÓn  µn  é  è  Òn  Æt   äc  ∙    to b s ti ® c ® thu  µo  µi v t  kho¶n  ña  c doanh  nghiÖp  ë   ¹  m ti Kho  ¹c Nhµ   ícn¬idoanh  b  n    nghiÖp  ã  ôsë  c tr   chÝnh  µ  v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h 5. Thu  Òn    ti b¶o  Ó m     éi cña  êi lao  ng    ép  hi x∙ h   ng   ®é ®Ó n cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ã  Èm  Òn theo quy  nh  ña  c th quy     ®Þ c ph¸p luËt;   6.¦utiªntuyÓn  än  i t ng thuéc diÖn  Ýnh       ch ®è  î     ch s¸ch u  ∙itheo híng dÉn   ®      cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  7.Tæ     chøc  a  i,qu¶n  ý, a  Ò   µ  ® ®  l   v v b¶o  Ö   Òn  îhîp ph¸p cña  êi ® v quy l    i   ng   lao ®éng    trong thêigian  µm  Öc    íc ngoµi.KÞp  êicung  Êp     l vi ë n     th   c th«ng   tin ®Çy    Ò   è îng vµ  ¬ilµm  Öc  ña  êilao ®éng  Öt Nam   ®ñ v s l   n   vi c ng     Vi   cho  ¬  c quan  ®¹idiÖn  Öt Nam     íccã  êilao ®éng  ña    Vi   ë n   ng     c doanh  nghiÖp  µm  Öc.ChÞu   l vi   sù chØ  o  ña  ¬  ®¹ c c quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµitrong viÖc    Õt  ®¹   Vi   ën       gi¶iquy c¸cvÊn        ®Ò ph¸tsinhli     ªnquan  n   êilao®éng  doanh  ®Õ ng     do  nghiÖp  a  i; ®® 8. Trêng  îp  êi lao ®éng  Þ     ¹n,m ¾ c   Önh    h ng     b tain   b nghÒ  nghiÖp hoÆc   bÞ   Õt    ícngoµi,doanh  ch ë n     nghiÖp  ph¶ichñ  ×vµ  èihîp víi   tr   ph       nícngoµi, bªn      c¸cc¬    quan  chøc n¨ng  ña  ÖtNam   µ  ña  ícsë  ¹ ®Ó   Þp  êigi¶i c Vi   v c n   t   k th     Õt, i quy   b¶o  ¶m   Òn  îhîp ph¸p cña  êilao®éng; ® quy l     i   ng     9. Kh«ng  îc® a  êilao ®éng  i  µm  ÷ng  Ò,  ÷ng    ®   ng     ® l nh ngh nh khu  ùc    íc v ën   ngoµitheo danh  ôc  Ê m   Bé      m c do  Lao  ng   ¬ng    µ    éiquy  nh; ®é ­Th binhv X∙ h   ®Þ 10. B¶o    qu¶n  µ    Ën  µo      ng  µ    v x¸c nh v sæ lao ®é v sæ b¶o  Ó m     éicña  hi x∙h   ngêilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo     ® l vi ë n     quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ­ ®Þ hi h c Nh n íc;
 8. 8 11.Båith ng      ê cho  êilao®éng  Öth¹ido  ng     thi     doanh  nghiÖp hoÆc   bªn  do  nícngoµiviph¹m  îp ®ång  ©y         h  g ra theo  ph¸p  Ëtcña  Öt Nam   µ  lu   Vi   v ph¸p  Ët lu   cña  ícsë  ¹ ; n   ti 12. Nép    cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiphÝ    X∙    qu¶n  ýb»ng    l  1% kho¶n    Ý  Þch  ô,nép  Õ  thu ph d v  thu theo luËt®Þnh  i víi   ¹t®éng  ã  ªn    ®è     ho   c¸c c li   quan  n   a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi.ChÊp  µnh  y      ®Õ ® ng     ® l vi ë n     h ®Ç ®ñ c¸c chÝnh s¸ch,chÕ     Ò     ®é v qu¶n  ýtµichÝnh, qu¶n  ývµ  ö  ông  ¹itÖ  l      l  s d ngo   theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc; ®Þ hi h c Nh n 13. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  ®Þnh  ú  th¸ng,6  c¸o  k 3    th¸ng,hµng    n¨m  µ  v ®ét  Êttheo híng dÉn  ña  é  xu       c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    §i Ò u 14. 1.Doanh    nghiÖp  ph¶itrùctiÕp tuyÓn  än  êilao®éng  ïhîp víi        ch ng     ph       yªu cÇu  ña  c bªn  ö  ông    ng    íc ngoµi theo  ng  sd lao ®é ën     ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtViÖt Nam.      Doanh nghiÖp  ã  Ó  îp t¸cvíi®¬n  Þ  c th h       v kh¸c hoÆc   a   ­   ®Þ ph ¬ng trong viÖc  Èn  Þ   ån    ng  ù  Ón  µ    chu b ngu lao ®é d tuy v ph¶ith«ng    b¸o c«ng  khaivÒ     Èn  Ón  än  µ    Ên      tiªuchu tuy ch v c¸cv ®Ò kh¸ccã  ªnquan  n   êilao   li   ®Õ ng     ®éng    µm  Öc    ícngoµi. khil vi ë n   2. Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Ón  än  tuy ch lao  ng      n   Þ  ®é ë c¸c ®¬ v kh¸c hoÆc     a   ¬ng  ×    ë ®Þ ph th ph¶i xuÊt  ×nh  Êy  Ðp  ¹t®éng    tr gi ph ho   chuyªn  doanh  íi n  Þ  v ®¬ v cung  Êp    ng  c lao ®é hoÆc   ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi. 3. Doanh    nghiÖp ph¶i quy  nh  êih¹n  Ón  än, lµm  ñ  ôc cho    ®Þ th   tuy ch   th t   ngêilao ®éng  i  µm  Öc  ícngoµi.Trong  êng  îp h Õt  êih¹n  µ   a  a     ® l vi n     tr h  th   m ch ® ® îcngêilao ®éng  i  ícngoµilµm  Öc  ×       ®n    vi th ph¶ith«ng  râ lýdo    b¸o      cho  êi ng   lao ®éng  Õt.N Õ u   Õt  êih¹n  ,  êilao ®éng    bi   h th   ®ã ng     kh«ng  ã  c nhu  Çu  i  µm  c ®l viÖc    ícngoµi,th×  ën     ph¶ithanh    ¹ toµn  é  è  Òn m µ   êilao ®éng  ∙    to¸nl   i b s ti   ng     ® chiphÝ    theo quy  nh  µ    ®Þ v tho¶ thuËn  íi   v  doanh  nghiÖp. §i Ò u 15. Doanh    nghiÖp  ö  idiÖn  ña  c ®¹   c doanh  nghiÖp    íc ngoµi ën     ®Ó  qu¶n  ývµ  l   b¶o  Ö   Òn  îcña  êilao ®éng  µm  Öc    ícngoµi,t×m  v quy l i ng     l vi ë n     hiÓu  µ  v ph¸ttr Ón thÞ  êng   i   tr lao  ng.  ®é C¸n  é  îc cö  i  µm  i diÖn  ña  b ®   ® l ®¹   c doanh  nghiÖp    íc ngoµiph¶ilµ nh÷ng  êi cã  È m   Êt ®¹o  øc  èt, ã  ën        ng   ph ch   ® t  c ®ñ  n¨ng  ùc,chuyªn m«n,  ¹ing÷  ï hîp víiyªu  Çu  l    ngo   ph       c c«ng  Öc.Biªn chÕ,  vi     quyÒn  ¹n  ña  é  h c b m¸y  qu¶n  ýlao ®éng    ícngoµido  l    ën     doanh  nghiÖp  Õt  quy ®Þnh  ïhîp víi ph       ph¸p luËtViÖtNam   µ       v ph¸p luËtcña  ícsë  ¹ .    n   ti §i Ò u  16. Doanh nghiÖp kh«ng cã giÊy phÐp  ho¹t ®éng  chuyªn     doanh  ng  ã  îp  ng  nh c h ®å cung  øng  lao  ng  ï hîp  íingµnh  ®é ph   v  nghÒ     s¶n xuÊt,kinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ t i 2  3  ®Þ nµy    a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµicã  Òn  µ  ã  Üa  ô  khi® ng     ® l vi ë n     quy v c ngh v quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c kho¶n          vµ  §iÒu  vµ  Òu  1, 2, 3, 4, 5  6   12  §i 13   ña  c NghÞ   ®Þnh  µy. n Khi ® a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi,doanh    ng     ® l vi ë n     nghiÖp ph¶iu      tiªn tuyÓn  êi lao ®éng  ang  µm  Öc  ¹  ng     ® l vi t i doanh nghiÖp. Trong  êng  îp      tr h lao
 9. 9 ®éng  ña  c doanh  nghiÖp kh«ng    ×  îc tuyÓn  êi lao ®éng  µo  ®ñ th ®   ng     v doanh  nghiÖp    a  i  µm  Öc    ícngoµi. ®Ó ® ® l vi ë n   §i Ò u  .Doanh  17   nghiÖp  Ën  Çu,kho¸n x©y  ùng, li   nh th     d   ªndoanh  ªn li   kÕt chias¶n  È m     ícngoµihoÆc   u      ícngoµikhithùc hiÖn  a  ­   ph ën     ®Ç tra n        ® ng êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµicã  Òn  µ  Üa  ô     ® l vi ë n     quy v ngh v theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i c¸c kho¶n        Òu        4, 5, 6 §i 12,c¸c kho¶n                      §iÒu    1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13  13 cña  NghÞ   nh  µy  µ  ép  ®Þ n v n cho  é  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phÝ  v X∙    qu¶n  ýtheo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  é  l    ®Þ c BT  v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi,® îc mang  níc ngoµi vµ     ra      mang  Ò   íc c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ   v n    m thi   s¶n  Êtxu   cÇn  Õtcã  ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  îp  ng  ∙  ý  Õt  íibªn  íc thi   li   ®Õ vi th hi h ®å ® k k v  n  ngoµim µ     kh«ng  ph¶ichÞu  Õ    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;  ùc      th   hiÖn    Õ     i víi êilao®éng  c¸cch ®é ®è     ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao ®éng       cña  ÖtNam   µ    Vi   v tr¶c«ng  cho  êilao®éng  ng     b»ng  ¹itÖ    îcn Õu  ã.  ngo   thu ®   c  C h ¬ n g  V Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c b é , n g µ n h  v µ  ® Þ a  p h ¬ n g  trong vi Ö c ® a  n g ê i lao ® é n g  Vi Ö t N a m  ® i l µ m  vi Ö c c ã   th êi ¹ n ë  n í c n g o µ i  h §i Ò u  .Bé  18   Lao  ng   ¬ng    µ    éicã  ®é ­Th binh v X∙ h   tr¸chnhiÖm:   1. §µ m     ph¸n,ký  Õt    Öp  nh  Ýnh  ñ  Ò   îp t¸csö  ông      k c¸c Hi ®Þ Ch ph v h     d lao ®éng  íi ícngoµitheo ñy  Òn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; v    n     quy c Th t   ph 2. X¸c  nh    ®Þ chØ    Õ   ¹ch  µng  tiªuk ho h n¨m  µ  n¨m  Ò   a    ng  i  v 5  v ® lao ®é ® lµm  Öc    ícngoµi;phèihîp víi   é, ngµnh,§oµn  Ó  vi ë n          B c¸c   th trung ¬ng  µ  a     v ®Þ ph¬ng  chØ  o  ùc hiÖn; ®¹ th   3.Nghiªncøu    Ýnh      c¸cch s¸ch,chÕ     i     ®é l ªnquan  n   Öc  a  êilao®éng  ®Õ vi ® ng     ViÖtNam   i lµm  Öc cã  êi ¹në  ícngoµi®Ó   ×nhChÝnh  ñ  hµnh    ®   vi   th     n   h   tr   ph ban  hoÆc   ban  µnh    Èm  Òn  µ  íngdÉn  ùchiÖn    Ýnh  h theoth quy v h   th   c¸cch s¸ch, Õ    ;  ch ®é ®ã 4. Nghiªncøu  Þ  êng    ng  µinícvµ      th tr lao ®é ngo     quy  nh    iÒu  Ön  ®Þ c¸c ® ki lµm  Öc,sinh ho¹tcÇn  Õtcho  êilao ®éng, quy  nh    vi      thi   ng       ®Þ c¸c danh  ôc    m c¸c nghÒ   Ê m,    c c¸ckhu  ùc  Ê m   a    ng  ÖtNam   i  µm  Öc    ícngoµi; vc ® lao®é Vi   ® l vi ë n   5. H íng  Én    d c«ng    åidìng  Ò,  ¹onguån    ng  i  µm  Öc    t¸cb   ngh t   lao ®é ® l vi ë níc ngoµi;quy  nh    ¬ng  ×nh  o  ¹o,gi¸o dôc  nh  íng      ®Þ c¸c ch tr ®µ t     ®Þ h cho  êi ng   lao ®éng  íc khi®i  µm  Öc    íc ngoµi.Thµnh  Ëp      tr     l vi ë n     l c¸c trung t©m   èc      qu gia ®µo  ¹onguån    ng  ã  ü  Ët,tay nghÒ   t  lao ®é c k thu     cao  µ  ¹ing÷  ¸p  v ngo   ® øng   yªu cÇu  ña  Þ  êng    ng  µiníc; c th tr lao®é ngo     6. C Êp,  nh    ®× chØ  µ    åigiÊy  Ðp  ¹t®éng  v thu h   ph ho   chuyªn doanh,nhËn      ®¨ng  ý  îp ®ång  µ    Ö  Ý, phÝ  kh  v thu l ph   qu¶n  ýtheo quy  nh; l    ®Þ 7. Tæ     chøc c«ng    t¸cthanh    Óm       ¬  tra,ki trac¸c c quan  µ  v doanh nghiÖp  cã  ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  a  êilao®éng  ÖtNam   i  µm  Öc    ­ li   ®Õ vi th   ® ng     Vi   ® l vi ë n ícngoµi;t¹m  nh      ®× chØ  hoÆc   nh  ®× chØ  ùc hiÖn  îp ®ång  th   h  theo  quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  vµ kho¶n  §iÒu  cña    i 3  6    3  24  NghÞ   nh  µy; ®Þ n
 10. 10 8. §Þnh  ú  c¸o víi ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ×nh  ×nh    ng  Öt   k b¸o      Th t   ph v t h lao ®é Vi   Nam   µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi; l vi c th     n     9.Phèihîpví  é  ¹igiao  µ    é,ngµnh  ã i         i Ngo    v c¸cB   B c l ªnquan  i Õtc¸cvÊn  gi¶ quy     ®Ò       ph¸tsinhtrongviÖc qu¶n  ýngêilao®éng  ÖtNam   µm  Öc ë  ícngoµi;     l      Vi   l vi   n     10. Phèi hîp  íiBé       v   Ngo¹igiao  µ    v Ban   Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph nghiªn cøu  chøc  é  Ën    tæ  b ph qu¶n  ýlao ®éng  l    trong c¬    quan  idiÖn  Öt ®¹   Vi   Nam     ÷ng  ícvµ  ë nh n   khu  ùc  ã  Òu    ng  ÖtNam   µm  Öc  v c nhi lao®é Vi   l vi hoÆc   ã  c nhu  Çu  µ  c v kh¶  n¨ng  Ën  Òu    ng  Öt Nam   íisè îng  nh nhi lao ®é Vi   v   l biªn chÕ,    chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n phïhîp víi   v v quy h       Ph¸p  Önh  Ò   ¬  l v c quan  idiÖn  ®¹   nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     ícngoµi.   ho x∙h   ngh Vi   ën            §i Ò u 19. 1.Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi é    T  ch tr         Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    quy  nh    ÕtviÖc    µ  ö  ông  Ö  Ý, phÝ  ®Þ chiti   thu v s d l ph   qu¶n  ývµ  Ý  Þch  ô; l   ph d v  møc  µ  Ó  v th thøc gi÷tiÒn ® Æt  äc  ña  êilao®éng.      c c ng     2.C¬     quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµithùchiÖn  ®¹   Vi   ën      qu¶n  ýNhµ  íc®èi ví  l  n    i lao®éng  ÖtNam     ícsë  ¹    Vi   ë n   t ith«ng  ; qua  é  ¹igiaocung  Êp  Þp  êi B Ngo     c k th   Bé   cho  Lao  ng   ¬ng    µ    éith«ng t   Ò   ×nh h×nh  Þ  êng    ng  µi ®é ­Th binhv X∙ h     inv t   th tr lao®é ngo   nícvµ  ×nh h×nh  êilao®éng  ÖtNam     ícsë  ¹  i   Ö   í    ¬   t  ng     Vi   ë n   t il ªn v i c quan  ;h c¸c chøc  n¨ng  ña  ícsë  ¹®Ó   ópBé  c n   t   gi   Lao  ng   ¬ng    µ    éith ÕtlËp quan  Ö   i ®é ­Th binhv X∙ h   i     h hîpt¸csö  ông    ng;phèihîpví    chøc,c¬     d lao®é       i tæ  c¸c   quan  ÷u  h quan  ña  ícsë  ¹ c n   t  i vµ    chøc  èc  Õ    i Õtc¸cvÊn        c¸ctæ  qu t ®Ó gi¶  quy     ®Ò ph¸tsinhnh»m  vÖ   Òn  î b¶o  quy l   i chÝnh  ¸ng  ña  êilao®éng  µ  ña  ® c ng     v c doanh  nghiÖp  ÖtNam.  Vi   3. Bé     C«ng  trong ph¹m    an    vitr¸chnhiÖ m   ña  ×nh  èihîp víiBé       cm ph       Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héitrong viÖc    X∙      qu¶n  ýngêilao ®éng  i  µm  Öc    l     ® l vi ë nícngoµi;t¹o®iÒu  Ön    êilao ®éng  îccÊp  é  Õu  ét       ki ®Ó ng     ®  h chi m c¸ch thuËn    lîtheo    i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,®¸p  lu   øng  cÇu  Ò   êigian thùc hiÖn  îp yªu  v th       h  ®ång  íi v   nícngoµi. bªn    4. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    é,  µnh    K ho v§ t v c¸c B ng trong  ¹m    ph vi tr¸chnhiÖ m     cña  × nh  a  éi dung  îp      ng  íiníc ngoµi vµo    Õ   ¹ch    m ® n  h t¸clao ®é v      c¸c k ho ph¸t tr Ón kinh tÕ  i  ¹i    ¬ng  ×nh hîp t¸cquèc  Õ,cïng  é   i    ®è ngo , ch c¸c tr       t  B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héix¸c ®Þnh    X∙      chØ    Õ   ¹ch  Ò   a  êilao ®éng  Öt tiªuk ho v ® ng     Vi   Nam   i  µm  Öc    ícngoµihµng  ® l vi ë n     n¨m, 5    n¨m.  5.  é   ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt  B Th m   Ng h Nh n   Nam  nghiªn cøu  ×nh   tr   ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm   Òn    Ýnh  th quy c¸c ch s¸ch  ¹o t  ®iÒu  Ön    êi lao ®éng  µ  ki ®Ó ng     v doanh  nghiÖp  a  êi lao ®éng  Öt Nam   ® ng     Vi   ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµithùc hiÖn    Òn  l vi c th   ë n       c¸cquy quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  3 §iÒu    8,kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  1  10  §i 17  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 20. C¸c  é,  µnh, c¬    B ng   quan Trung  ng    µn  Ó, ñy    ¬ c¸c §o th   ban nh©n  ©n    d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm:   1. Thèng  Êt víi é     nh     Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héiquyÕt  nh  è ­   X∙    ®Þ sl îng    c¸c doanh nghiÖp  éc  ¹m    thu ph viqu¶n  ý® îc phÐp  a  êi lao ®éng  i  l    ® ng     ® lµm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµitheo ®óng  vi c th     n       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;  
 11. 11 2. ChØ   o, qu¶n  ývµ  Þu    ®¹   l   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng  ña      v ho   c c¸c doanh  nghiÖp  a    ng  i  µm  Öc    ícngoµithuéc ph¹m    ® lao®é ® l vi ë n       viqu¶n  ý, ng  êi l  ®å th   phèihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan    Õt c¸cvÊn           B  c¸c c li   gi¶iquy     ®Ò ph¸tsinh; 3. B¸o    ×nh  ×nh  a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµicña      c¸o t h ® ng     ® l vi ë n     c¸c doanh nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ý;lËp  Õ   ¹ch hµng  l   k ho   n¨m, 5    n¨m  Ò   Öc  v vi ® a    ng  i  µm  Öc    ícngoµigöiBé  lao ®é ® l vi ë n       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    ®Ó  tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph §i Ò u    é  21. B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ®é ­ Th binh v X∙    T    K ho¹ch vµ  Çu   µ  ©n  µng  µ   ícphèihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan   § tv Ng h Nh n        B c¸c c li   quy  nh    ÕtviÖc  êilao ®éng  éc c¸c ®èi t ng chÝnh  ®Þ chiti   ng     thu      î   s¸ch cã    c«ng  víi ícvµ  êilao ®éng  Ìo ® îcvay  Ýn  ông    ép  Òn ® Æt  äc  µ  Ö      ng     n ngh     td ®Ó n ti   c vl phÝ  íckhi®i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. tr     l vi c th     n   §i Ò u 22. Trong  êng  îp  Êt  tr h b kh¶  kh¸ng ph¶i khÈn  Êp  a  êi   c ® ng   lao ®é ng  Öt Nam   Ò   íc,c¬    Vi   v n   quan  ñ  ch qu¶n  ña  c doanh  nghiÖp  a    ® lao ®é ng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi cã  Vi   ®l vi ë n     tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  ®¹ doanh  nghiÖp  chøc  a  êi lao ®é ng  Ò   íc;tr ng  îp  îtqu¸  È m   tæ  ® ng     v n  ê h v  th quy Òn  vµ  kh¶ n¨ng  ×  ¬  th c quan  ñ ch qu¶n  èi hîp  íiBé   ph   v  Ngo¹i giao, Bé       Lao  ®é ng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ  é   µi chÝnh  Ëp  ¬ng    ×nh Thñ íng   X∙    B T   l ph ¸n tr   t  Ch Ý nh  ñ  ph quy Õt  nh.  ®Þ C h ¬ n g  VI K H e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 23. 1. C«ng  ©n, doanh    d   nghiÖp  ùc hiÖn  ètvµ  ã  Öu  th   t   c hi qu¶  ¹t®éng  a  ho   ® ngêi lao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi ® îc khen  ëng     Vi   ® l vi ë n      th theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n 2. C¸  ©n,  chøc  íc ngoµicã  ng  ãp  Ých  ùc  µ  Öu    nh tæ  n    ®ã gt c v hi qu¶  µo v ho¹t®éng  a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµith×  îckhen    ® ng     Vi   ® l vi ë n     ®  th ng. ë §i Ò u 24. 1. Nghiªm  Ê m   c c¸c  chøc, c¸  ©n  î dông  ¹t ®éng  a  êi lao tæ    nh li  ho   ® ng     ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi®Ó   Ón  än, ®µo  ¹ongêi lao ®éng  ® l vi ë n     tuy ch   t     nh»m   m ôc  ch  ®Ý kinh doanh,thu lêi Êt chÝnh           b hoÆc   chøc  a  êilao ®éng  i  tæ  ® ng     ® lµm  Öc    ícngoµibÊt hîp ph¸p.Trêng  îp viph¹m  vi ë n         h    nghiªm  äng th× bÞ    tr     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù,båith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña    h s     ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ng êilao ®éng    ¹m    iÒu       viph c¸c ® kho¶n  ña  îp ®ång  ∙  ý  íidoanh  c h  ® k v  nghiÖp  chøc  i  µm  Öc    íc ngoµi,víingêi sö  ông  tæ  ® l vi ë n       d lao  ng    íc ®é ën   ngoµi vµ  ÷ng    nh quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   µy  ×  ®Þ n th ph¶i båi th ng  ÷ng     ê nh thiÖth¹ivµ    Ý   ã  ªnquan, ph¶i buéc  ë vÒ   íc theo      chi ph c li       tr   n   tho¶  Ën    thu ghi tronghîp ®ång, vµ  Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña       b x ph     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.          
 12. 12 3. Doanh  nghiÖp    ¹m  vi ph c¸c quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   µy  ×  Þ  ®Þ n th b c¶nh    ¹ttiÒn theo  c¸o,ph     quy  nh  Ön  µnh;bÞ   ¹m  nh  ®Þ hi h   t ®× chØ  hoÆc   nh   ®× chØ   ùc hiÖn  îp  ng. Trêng  îp    ¹m  th   h ®å   h viph nghiªm  äng th×  Þ   nh  tr   b ®× chØ   hoÆc     åigiÊy phÐp  ¹t®éng  thu h     ho   chuyªn doanh.   4. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  kinh tÕ,c¬      quan  µ   ícviph¹m  ÷ng  Nh n     nh quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  µy; c¶n  ëhoÆc   ©y  Ëu  ®Þ n  tr   g h qu¶  Êu  i  íiho¹t®éng  a  x ®è v     ® ngêilao®éng  ÖtNam   i  µm  Öc    ícngoµith× tuú theo møc    µ  bÞ      Vi   ® l vi ë n         ®é m   xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l    h ch hoÆc   Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  b x ph     ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 25. NghÞ   nh  µy    ®Þ n thay  Õ  th NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/CP  µy    ng 20 th¸ng01    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ  µ  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý; c Ch ph v c hi l   15  k t  k  b∙i á  ÷ng    nh b quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  a  êilao®éng  i  ®®   gi   ho   ® ng     ® lµm  Öc    íc ngoµi tr c ngµy  vi ë n     í  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc ® îc tiÕp  ôc sö  ®Þ n c hi l     t  dông  Êy  Ðp  gi ph cho  n     Õt  êih¹n.Doanh  ®Õ khih th     nghiÖp  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy    Õt  êih¹n ® îc® æi  Êy phÐp  íi. ®Þ n khih th       gi   m  §i Ò u 26.ViÖc  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµitrªnc¬  ë    ® ng     ® l vi ë n     s thùc  Ön  Öp  nh  Ýnh  ñ  Ò   îp      ng  µ  hi Hi ®Þ Ch ph v h t¸clao ®é v chuyªn   gia hoÆc   tho¶  Ën  îp t¸cgi÷a ngµnh, ®Þa  ¬ng  ña  Öt Nam   íingµnh,®Þa   ­ thu h         ph c Vi   v    ph ¬ng  ña  íc ngoµi® îc Ch Ýnh  ñ  c n     ph cho  Ðp  ×  dông  ph th ¸p  theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña  Öp  nh   Hi ®Þ hoÆc   tho¶  Ën    µ   thu ®ã m kh«ng  ph¶i lµm  ñ  ôc ®¨ng  ý    th t   k theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy,nhng  ®Þ n  ph¶ib¸o    ×nh  ×nh  µ  Õt      c¸o t h v k qu¶ thùc hiÖn  Öp  nh  íi é    Hi ®Þ v   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u 27. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phèi hîp  íic¸c Bé,  v X∙      v    ngµnh  ªnquan  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  li   h  c th vi th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 28. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản