Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
49
lượt xem
4
download

Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 153/2004/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 153/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/2004/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 153/2004/N -CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2004 V T CH C, QU N LÝ T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ CHUY N I T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C, CÔNG TY NHÀ NƯ C C L P THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c s 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này hư ng d n chi ti t thi hành Lu t Doanh nghi p nhà nư c, bao g m các n i dung sau: 1. Quy nh v t ch c, qu n lý T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p và T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p (T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con). 2. Quy nh vi c chuy n i theo mô hình công ty m - công ty con i v i: a) T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p. b) Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tưư và thành l p. c) Công ty nhà nư c c l p. i u 2. i tưư ng áp d ng i tưư ng áp d ng Ngh nh này bao g m:
 2. 1. T ng công ty nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 và T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tưư và thành l p ư c thành l p m i theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003. 2. T ng công ty do các công ty t u tưư và thành l p. 3. Công ty nhà nư c c l p quy mô l n và công ty thành viên h ch toán c l p quy mô l n c a T ng công ty nhà nư c chuy n i và ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. i u 3. Qu n lý nhà nư c và qu n lý c a ch s h u nhà nư c i v i T ng công ty nhà nư c T ng công ty nhà nư c ch u s qu n lý nhà nư c c a cơ quan nhà nư c các c p theo quy nh c a pháp lu t và qu n lý c a i di n ch s h u theo s phân công, phân c p c a Chính ph . H i ng qu n tr i di n tr c ti p ch s h u nhà nư c t i T ng công ty. Chương 2: T NG CÔNG TY DO NHÀ NƯ C QUY T NNH U TƯ VÀ THÀNH L P i u 4. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tưư và thành l p 1. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tưư và thành l p là hình th c liên k t và t p h p các công ty thành viên h ch toán c l p và các ơn v thành viên khác theo quy nh c a pháp lu t, có m i quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , công ngh , th trư ng và các d ch v kinh doanh khác, ho t ng trong m t ho c m t s chuyên ngành kinh t - k thu t chính, nh m tăng ctưư ng tích t , t p trung v n và chuyên môn hoá kinh doanh c a các ơn v thành viên và toàn T ng công ty. 2. T ng công ty có tưư cách pháp nhân, có tên riêng, có con d u, có b máy qu n lý và i u hành, có tr s chính trong nư c; có quy n và nghĩa v c a công ty nhà nư c theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, ho t ng theo i u l c a T ng công ty và các quy nh c a pháp lu t. 3. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tưư và thành l p bao g m T ng công ty ư c t ch c l i t T ng công ty thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 và T ng công ty ư c thành l p m i theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003. Vi c t ch c l i ho c thành l p m i T ng công ty th c hi n theo quy nh c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th công ty nhà nư c. i u 5. i u ki n t ch c T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p i u ki n t ch c T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p theo quy nh t i i u 48 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh v tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ban hành. i u 6. ơn v thành viên T ng công ty
 3. 1. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p có các ơn v thành viên do T ng công ty u tư toàn b v n i u l , các ơn v thành viên do T ng công ty n m gi c ph n, v n góp chi ph i. 2. Các ơn v do T ng công ty u tư toàn b v n i u l , bao g m: a) Công ty thành viên h ch toán c l p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh này và i u l T ng công ty. b) ơn v thành viên h ch toán ph thu c và ơn v s nghi p ho t ng theo phân c p c a T ng công ty theo quy nh t i i u l T ng công ty. c) Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. d) Các doanh nghi p do T ng công ty u tư toàn b v n i u l ư c thành l p nư c ngoài, t ch c và ho t ng theo pháp lu t nư c s t i. ) Tuỳ theo quy mô và nhu c u kinh doanh, T ng công ty có th có công ty tài chính ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v t ch c tài chính, tín d ng, theo i u l T ng công ty và các quy nh pháp lu t có liên quan. 3. Các ơn v thành viên do T ng công ty n m gi c ph n, v n góp chi ph i bao g m: a) Công ty c ph n có c ph n chi ph i c a T ng công ty ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. b) Công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên có v n góp chi ph i c a T ng công ty ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. c) Công ty liên doanh, trong ó T ng công ty là i tác gi quy n chi ph i, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. d) Các doanh nghi p do T ng công ty gi c ph n, v n góp chi ph i ư c thành l p nư c ngoài, t ch c và ho t ng theo pháp lu t c a nư c s t i. Ngoài các ơn v thành viên, T ng công ty có th góp v n không chi ph i vào các công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n, công ty liên doanh v i nư c ngoài, công ty nư c ngoài. i u 7. V n, tài s n và tài chính T ng công ty 1. V n, tài s n và tài chính c a T ng công ty: a) V n c a T ng công ty bao g m v n do Nhà nư c u tư t i T ng công ty, v n do T ng công ty t huy ng và các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. b) V n i u l c a T ng công ty là s v n Nhà nư c u tư và ghi trong i u l T ng công ty, bao g m: v n nhà nư c u tư ban u, u tư b sung và v n t tích lu
 4. ư c h ch toán t p trung T ng công ty; v n nhà nư c công ty thành viên h ch toán c l p; ph n v n nhà nư c do T ng công ty u tư và do Nhà nư c tr c ti p u tư t i các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài và giao cho T ng công ty qu n lý. Khi có s tăng gi m v n i u l , T ng công ty ph i i u ch nh k p th i trong b ng t ng k t tài s n và ăng ký b sung v n i ul . c) Tài s n c a T ng công ty bao g m: tài s n c nh và tài s n ltưu ng ư c hình thành t v n i u l c a T ng công ty, v n vay và các ngu n v n h p pháp khác do T ng công ty qu n lý và s d ng. d) Giá tr quy n s d ng t ư c tính vào v n c a T ng công ty theo quy nh c a pháp lu t. ) V n ngân sách nhà nư c ch ư c u tư thông qua T ng công ty. Căn c vào nhu c u và hi u qu kinh doanh, T ng công ty có quy n quy t nh u tư, i u ch nh v n u tư ho c quy t nh không u tư vào ơn v thành viên và các doanh nghi p khác. e) L i nhu n c a T ng công ty bao g m: l i nhu n t ho t ng kinh doanh, l i nhu n t ho t ng u tư tài chính và l i nhu n t các ho t ng khác c a T ng công ty. g) Các qu c a T ng công ty bao g m: qu d phòng tài chính, qu u tư phát tri n, qu khen thư ng, qu phúc l i và các qu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các quy nh c th v v n, tài s n và tài chính c a T ng công ty th c hi n theo quy ch tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác do Chính ph ban hành. i u 8. Cơ c u qu n lý T ng công ty 1. T ng công ty có cơ c u qu n lý g m: H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c, các Phó t ng giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c. 2. Công ty thành viên h ch toán c l p có cơ c u qu n lý g m: Giám c, các Phó giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và tiêu chuNn c a Giám c, Phó giám c, k toán trư ng, b máy giúp vi c theo quy nh t i m c I Chtương IV c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và theo Ngh nh này. 3. ơn v s nghi p và ơn v h ch toán ph thu c c a T ng công ty có cơ c u qu n lý theo quy ch do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 4. Công ty tài chính có cơ c u qu n lý theo pháp lu t có liên quan v công ty tài chính và i u l do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 5. ơn v thành viên là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty c ph n, công ty liên doanh có c ph n ho c v n góp chi ph i c a T ng công ty, có cơ c u qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v lo i hình ơn v thành viên ó.
 5. i u 9. H i ng qu n tr T ng công ty 1. H i ng qu n tr có ch c năng theo quy nh t i i u 29 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; i di n ch s h u các ơn v thành viên là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty thành viên h ch toán c l p; i di n ph n v n góp c a T ng công ty doanh nghi p khác. 2. H i ng qu n tr s d ng văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghi p v c a T ng công ty và m t b ph n thtư ng tr c v i biên ch không quá 5 ngư i tham mưu, giúp vi c cho mình. B ph n thtư ng tr c th c hi n nhi m v do Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty phân công. 3. Nhi m v và quy n h n c th c a H i ng qu n tr nhtư sau: a) Th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n 1, các i m b, c, d, e, g kho n 2, các kho n 3, 4 và 5 i u 30 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. b) Quy t nh chi n ltư c, k ho ch dài h n, k ho ch kinh doanh hàng năm, ngành ngh kinh doanh c a T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty tài chính (n u có); quy t nh phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên do T ng công ty s h u toàn b v n i u l ho c có c ph n, v n góp chi ph i. c) Quy t nh s d ng v n c a T ng công ty u tư thành l p ơn v thành viên do T ng công ty s h u toàn b v n i u l và mua c ph n, góp v n vào doanh nghi p khác nhtưng không vtư t quá m c v n u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr quy nh t i i m b kho n 2, i u 30 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh c a pháp lu t có liên quan; quy t nh t ch c l i, gi i th , chuy n i s h u i v i các công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty và công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do T ng công ty s h u toàn b v n i u l có m c v n không vtư t quá m c quy nh cho H i ng qu n tr trong u tư thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; quy t nh ti p nh n doanh nghi p t nguy n tham gia làm ơn v thành viên c a T ng công ty theo quy nh c a pháp lu t. d) Quy t nh i u ch nh v n i u l c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên b ng cách tăng, gi m v n c a T ng công ty doanh nghi p này; chuy n nhtư ng m t ph n ho c toàn b v n i u l c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên cho t ch c, cá nhân khác theo quy nh t i i u 48 c a Lu t Doanh nghi p. ) Quy t nh cơ c u qu n lý c a công ty thành viên h ch toán c l p, công ty tài chính (n u có). Quy t nh mô hình t ch c qu n lý có H i ng qu n tr hay Ch t ch công ty c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, s lư ng, cơ c u thành viên H i ng qu n tr ; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch công ty c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên.
 6. e) Quy t nh c ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty doanh nghi p khác theo ngh c a T ng giám c. H i ng qu n tr không th c hi n quy n h n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n góp c a công ty thành viên các công ty khác. g) Phê duy t i u l c a công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; phê duy t quy ch ho t ng c a ơn v h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p; thông qua d th o i u l c a công ty tài chính (n u có) trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. h) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên thu c T ng công ty và báo cáo tài chính h p nh t c a toàn T ng công ty; phê duy t phương án s d ng l i nhu n sau thu c a công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên. i) Ki m tra, giám sát Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty và T ng giám c (Giám c) công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, Giám c các ơn v thành viên là công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p, công ty tài chính (n u có) và ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty doanh nghi p khác trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh này. k) Th c hi n nhi m v , quy n h n theo i u l T ng công ty và pháp lu t có liên quan. 4. Ch t ch H i ng qu n tr có quy n h n và nhi m v theo quy nh t i i u 33 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Ch t ch H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr có nghĩa v , trách nhi m theo quy nh t i i u 43 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; ư c tham gia qu n lý công ty khác khi các i u ki n theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 5. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr theo quy nh t i i u 34 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 6. Tiêu chuNn, cơ c u thành viên, b nhi m, mi n nhi m, thay th thành viên H i ng qu n tr th c hi n theo quy nh t i các i u 31, 32 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh pháp lu t có liên quan. Quy trình b nhi m, mi n nhi m Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 7. Ch lương, thư ng c a H i ng qu n tr th c hi n theo quy nh t i i u 35 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, quy nh c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t v ch ti n lương, ti n thư ng và ch trách nhi m i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c, Giám c công ty nhà nư c; các quy nh pháp lu t v ch ti n lương và qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p trong công ty nhà nư c và các quy nh pháp lu t có liên quan. i u 10. Ban ki m soát T ng công ty
 7. 1. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát g m t 3 n 5 thành viên. H i ng qu n tr quy t nh c 1 thành viên H i ng qu n tr làm Trư ng ban ki m soát. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c không ư c kiêm Trư ng ban ki m soát. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr l a ch n, b nhi m và mi n nhi m, trong ó có 1 thành viên do t ch c Công oàn c a T ng công ty c . Thành viên Ban ki m soát ph i m b o các tiêu chuNn quy nh t i kho n 4 i u 37 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 2. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát theo nhi m kỳ c a H i ng qu n tr . Thành viên Ban ki m soát ư c htư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v ch lương, thư ng và Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 3. Ban ki m soát ho t ng theo quy ch do H i ng qu n tr phê duy t, có nhi m v , quy n h n, trách nhi m sau ây: a) Ki m tra, giám sát tính h p pháp, chính xác và trung th c trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán, báo cáo tài chính và vi c ch p hành i u l T ng công ty, ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr i v i các ơn v thành viên do T ng công ty u tư toàn b v n i ul . b) Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao, báo cáo H i ng qu n tr nh kỳ hàng tháng, quý, năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, trái v i quy nh v qu n tr doanh nghi p ho c có d u hi u vi ph m pháp lu t. c) Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chtưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v các hành vi c ý b qua ho c bao che cho các vi ph m. d) Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban ki m soát. i u 11. T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c 1. T ng giám c là ngư i i di n theo pháp lu t, i u hành ho t ng hàng ngày c a T ng công ty theo m c tiêu, k ho ch, phù h p v i i u l T ng công ty và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. T ng giám c có nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 41 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các nhi m v , quy n h n sau ây i v i các ơn v thành viên: a) Xây d ng phương án ph i h p kinh doanh gi a các ơn v thành viên trình H i ng qu n tr ; t ch c th c hi n k ho ch ph i h p kinh doanh chung, k ho ch u tư gi a các ơn v thành viên.
 8. b) Ki m tra các ơn v thành viên th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b T ng công ty. c) Quy t nh tuy n ch n, ký h p ng, ch m d t h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương và ph c p i v i: Giám c, k toán trư ng công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v s nghi p c a T ng công ty sau khi có s phê duy t c a H i ng qu n tr ; Phó giám c công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v s nghi p c a T ng công ty theo ngh c a Giám c các ơn v này. d) ngh H i ng qu n tr quy t nh c ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty doanh nghi p khác. 2. Phó t ng giám c do T ng giám c ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ho c ký h p ng, ch m d t h p ng, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương. Phó t ng giám c giúp T ng giám c i u hành T ng công ty theo phân công và u quy n c a T ng giám c; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 3. K toán trư ng T ng công ty do T ng giám c ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ho c ký h p ng, ch m d t h p ng, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương. K toán trư ng có nhi m v t ch c th c hi n công tác k toán c a T ng công ty; giúp T ng giám c giám sát tài chính t i T ng công ty theo pháp lu t v tài chính, k toán; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 4. Tiêu chuNn T ng giám c; vi c tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch m d t h p ng v i T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng; nghĩa v và trách nhi m c a T ng giám c, quan h gi a H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành T ng công ty, th c hi n theo các i u 24, 40, 42 và 43 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 5. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr , T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. 6. Ch ltưương, thtưư ng c a T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 11 i u 41 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; quy nh c a Chính ph v ch ti n ltưương, ti n thtưư ng và ch trách nhi m i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c, Giám c công ty nhà nư c; quy nh c a pháp lu t v ch ti n lương, qu n lý lao ng, ti n ltưương và thu nh p trong công ty nhà nư c và các quy nh pháp lu t có liên quan. Ch thanh quy t toán ti n lương, ti n thtưư ng c a T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng theo quy nh t i kho n 10 i u 26 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh pháp lu t có liên quan. Ch trách nhi m g n v i ti n ltưương, ti n thtưư ng c a T ng giám c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 5 i u 43 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 12. Công ty thành viên h ch toán c l p và quan h gi a T ng công ty v i công ty thành viên h ch toán c l p
 9. Công ty thành viên h ch toán c l p là ơn v thành viên c a T ng công ty, có tưư cách pháp nhân, có quy n t ch trong kinh doanh và ch u s ràng bu c v quy n, nghĩa v v i T ng công ty nhtưư sau: 1. V n c a công ty thành viên h ch toán c l p bao g m: v n do T ng công ty u tư t i công ty, v n do công ty t huy ng và các ngu n v n khác theo quy nh pháp lu t. i v i doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 mà sau khi s p x p l i ư c chuy n thành công ty thành viên h ch toán c l p, thì ph n v n nhà nư c t i các công ty này ư c chuy n thành v n do T ng công ty u tưư t i công ty, T ng công ty là ch s h u i v i công ty thành viên h ch toán c l p. 2. Công ty thành viên h ch toán c l p có các quy n sau ây i v i v n và tài s n c a công ty: qu n lý và ch ng s d ng s v n c a công ty và T ng công ty u tưư; chi m h u, s d ng v n, tài s n c a công ty kinh doanh, th c hi n các l i ích h p pháp t v n và tài s n c a công ty; nh o t i v i v n, tài s n c a công ty theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh này và theo pháp lu t có liên quan; s d ng và qu n lý các tài s n Nhà nư c giao, cho thuê là t ai, tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t v t ai, tài nguyên. T ng công ty không i u chuy n v n c a mình u tưư t i công ty thành viên h ch toán c l p và v n, tài s n c a công ty thành viên này theo phương th c không thanh toán, tr trư ng h p quy t nh t ch c l i công ty thành viên h ch toán c l p ho c th c hi n m c tiêu cung ng s n phNm, d ch v công ích. 3. Khi ư c Nhà nư c yêu c u, t hàng ho c tham gia u th u th c hi n ho t ng công ích, công ty có quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 19 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 4. Công ty thành viên h ch toán c l p ch u s ràng bu c v quy n và nghĩa v v i T ng công ty nhtư sau: a) Th c hi n k ho ch kinh doanh chung c a T ng công ty; th c hi n các nhi m v s n xu t kinh doanh c a T ng công ty giao trên cơ s h p ng kinh t v i T ng công ty; ch u trách nhi m v hi u qu các ho t ng kinh doanh ph i h p v i T ng công ty; ư c t ch ký k t các h p ng kinh t và th c hi n các h p ng kinh t do T ng công ty ký k t và giao l i. b) Quy t nh các d án u tư t i công ty và u tư, góp v n vào công ty khác theo phân c p c a T ng công ty; tham gia các hình th c u tư cùng T ng công ty ho c ư c T ng công ty giao t ch c th c hi n các d án u tư theo k ho ch c a T ng công ty trên cơ s h p ng ký k t v i T ng công ty. c) Ch u trách nhi m trư c T ng công ty v hi u qu s d ng v n và các ngu n l c do T ng công ty u tư; b o toàn và phát tri n v n T ng công ty u tư và v n do công ty t huy ng; ch u trách nhi m trư c T ng công ty v vi c s d ng v n u tư thành l p doanh nghi p khác; t ch u trách nhi m dân s b ng toàn b tài s n c a
 10. mình; nh kỳ ánh giá l i tài s n c a công ty theo quy nh c a Chính ph và i u l T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a công ty thành viên h ch toán c l p trong ph m vi s v n i u l c a công ty. d) Có quy n ngh T ng công ty quy t nh ho c ư c T ng công ty y quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th , sáp nh p các ơn v h ch toán ph thu c và quy t nh b máy qu n lý c a các ơn v h ch toán ph thu c. ) Xây d ng, áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương và chi phí khác trên cơ s b o m hi u qu kinh doanh c a công ty, phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u l T ng công ty. e) Sau khi hoàn thành nghĩa v n p thu , chuy n l theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t, trích l p qu d phòng tài chính, ph n l i nhu n còn l i ư c phân chia theo v n T ng công ty u tư và v n c a công ty t huy ng. Ph n l i nhu n phân chia theo v n T ng công ty u tư ư c dùng tái u tư tăng v n nhà nư c t i công ty ho c hình thành qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a Chính ph . Ph n l i nhu n phân chia theo v n công ty t huy ng ư c trích m t ph n vào qu u tư phát tri n c a công ty theo t l do Chính ph quy nh; ph n còn l i do công ty t quy t nh vi c phân ph i vào qu khen thư ng, qu phúc l i. g) Công ty có nghĩa v kinh doanh có lãi, m b o ch tiêu t su t l i nhu n trên v n T ng công ty u tư do T ng công ty giao; ăng ký, kê khai và n p thu , th c hi n nghĩa v i v i T ng công ty và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. h) Th c hi n ch k toán, ki m toán và báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t và theo yêu c u c a T ng công ty; ch u s giám sát, ki m tra c a T ng công ty; nh kỳ báo cáo chính xác, y các thông tin v công ty và báo cáo tài chính c a công ty v i T ng công ty; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i) Các quy n, nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và pháp lu t có liên quan. i u 13. Quan h gi a T ng công ty v i ơn v s nghi p, ơn v h ch toán ph thu c và công ty tài chính c a T ng công ty 1. ơn v s nghi p th c hi n ch phân c p h ch toán do T ng công ty quy nh; ư c t o ngu n thu t vi c th c hi n các h p ng cung c p d ch v , nghiên c u khoa h c và ào t o chuy n giao công ngh v i các ơn v trong và ngoài T ng công ty. ơn v s nghi p ho t ng theo i u l ho c Quy ch do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 2. ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty có quy n ch ng ký k t các h p ng kinh t , th c hi n các ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo phân c p c a T ng công ty quy nh trong i u l ho c Quy ch t ch c và ho t
 11. ng c a các ơn v này do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. T ng công ty ch u trách nhi m v các nghĩa v tài chính phát sinh i v i các cam k t c a các ơn v này. 3. Công ty tài chính c a T ng công ty ư c t ch c, ho t ng và quan h v i T ng công ty theo htư ng d n c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c và i u l ho t ng do H i ng qu n tr T ng công ty thông qua và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 14. Quan h gi a T ng công ty v i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do T ng công ty n m gi toàn b v n i u l T ng công ty là ch s h u, th c hi n quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do T ng công ty n m gi toàn b v n i u l theo quy nh t i các kho n 1 i u 27, kho n 1 và kho n 2 i u 46, i u 47 và i u 48 c a Lu t Doanh nghi p, i u l c a công ty, quy nh c a Chính ph và quy nh khác c a pháp lu t. i u 15. Quan h gi a T ng công ty v i ơn v thành viên là công ty có c ph n chi ph i, v n góp chi ph i c a T ng công ty 1. Các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty liên doanh có c ph n, v n góp c a T ng công ty chi m trên 50% v n i u l và do T ng công ty gi quy n chi ph i là ơn v thành viên c a T ng công ty. 2. Các ơn v thành viên có c ph n, v n góp chi ph i c a T ng công ty ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh pháp lu t có liên quan. T ng công ty th c hi n vi c qu n lý v n c ph n, v n góp chi ph i theo quy nh t i i u 58 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh c a Chính ph v qu n lý v n c ph n, v n góp chi ph i và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. i u 16. Quan h gi a T ng công ty v i công ty có c ph n, v n góp không chi ph i c a T ng công ty 1. Các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài có c ph n, v n góp c a T ng công ty chi m t 50% v n i u l tr xu ng, thì không là ơn v thành viên c a T ng công ty và không do T ng công ty chi ph i. 2. Các công ty có c ph n, v n góp không chi ph i c a T ng công ty ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh pháp lu t có liên quan. T ng công ty th c hi n vi c qu n lý c ph n, v n góp c a mình t i các công ty này theo quy nh t i i u 59 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh c a Chính ph v qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. i u 17. Trách nhi m c a T ng công ty
 12. 1. T ng công ty không ư c l m d ng v th c a công ty n m gi toàn b v n i u l ho c gi c ph n, v n góp chi ph i i v i các ơn v thành viên là công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty có c ph n, v n góp chi ph i c a T ng công ty, làm t n h i n l i ích c a các ơn v thành viên, các ch n và các bên có liên quan. T ng công ty không ư c có nh ng quy nh trong i u l c a công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên làm t n h i n l i ích c a công ty ó, các ch n và các bên liên quan. 2. Trư ng h p th c hi n các hành vi sau ây mà không có s tho thu n v i ơn v thành viên nêu t i kho n 1 i u này gây thi t h i i v i các ơn v thành viên ó, thì T ng công ty ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ơn v thành viên và các bên liên quan: a) Bu c ơn v thành viên ph i ký k t và th c hi n các h p ng kinh t không bình ng và b t l i i v i ơn v thành viên. b) i u chuy n v n, tài s n c a các ơn v thành viên, gây thi t h i cho ơn v thành viên b i u chuy n. c) i u chuy n m t s ho t ng kinh doanh có hi u qu , có lãi t ơn v thành viên này sang ơn v thành viên khác không có s tho thu n v i ơn v thành viên b i u chuy n, d n n ơn v thành viên b i u chuy n b l ho c l i nhu n b gi m sút nghiêm tr ng. d) Quy t nh các nhi m v s n xu t kinh doanh i v i ơn v thành viên trái v i i u l và pháp lu t; giao nhi m v c a T ng công ty cho ơn v thành viên th c hi n không d a trên cơ s ký k t h p ng kinh t v i các ơn v này. ) Bu c ơn v thành viên cho T ng công ty ho c ơn v thành viên khác vay v n v i lãi su t th p, i u ki n vay và thanh toán không h p lý ho c ph i cung c p các kho n ti n vay T ng công ty ho c ơn v thành viên khác th c hi n các h p ng kinh t có nhi u r i ro i v i ho t ng kinh doanh c a ơn v thành viên. Chtương 3: T NG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON i u 18. T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con 1. T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p (T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con) là hình th c liên k t và chi ph i l n nhau b ng u tư, góp v n, bí quy t công ngh , thtương hi u ho c th trư ng gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân, trong ó có m t công ty nhà nư c gi quy n chi ph i các doanh nghi p thành viên khác (g i t t là công ty m ) và các doanh nghi p thành viên khác b công ty m chi ph i (g i t t là công ty con) ho c có m t ph n v n góp không chi ph i c a công ty m (g i t t là công ty liên k t).
 13. 2. T h p công ty m và các công ty con không có tư cách pháp nhân. Công ty m có tư cách pháp nhân, có tên g i riêng, có con d u, có b máy qu n lý và i u hành, có tr s chính trong nư c. i u 19. Cơ c u c a T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con ho t ng theo Ngh nh này có cơ c u nhtư sau: 1. Công ty m là công ty nhà nư c, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh này; ư c hình thành t vi c chuy n i, t ch c l i T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p ho c trên cơ s m t công ty u tư, mua c ph n, góp v n và các ngu n l c khác vào các công ty con, công ty liên k t; gi quy n chi ph i theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Các công ty con: a) Các công ty có v n góp chi ph i c a công ty m g m: công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n, công ty liên doanh v i nư c ngoài, công ty nư c ngoài. b) Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do công ty m n m gi toàn b v n i ul . N u trong cơ c u c a T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con có lo i công ty con là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên thì ph i có thêm lo i công ty con theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này. 3. Công ty liên k t là các công ty có v n góp không chi ph i c a công ty m , t ch c dtư i hình th c công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n, công ty liên doanh v i nư c ngoài, công ty nư c ngoài. i u 20. Ch c năng, cơ c u qu n lý c a công ty m 1. Công ty m có ch c năng tr c ti p s n xu t kinh doanh và u tư tài chính vào doanh nghi p khác ho c ch th c hi n vi c u tư tài chính vào doanh nghi p khác. Công ty m có các quy n, nghĩa v c a công ty nhà nư c quy nh t i Chtương III c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n u tư vào các công ty con và công ty liên k t. 2. Công ty m có cơ c u qu n lý g m H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c, các Phó t ng giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c. B máy qu n lý c a công ty m là b máy c a T ng công ty. i u 21. H i ng qu n tr c a công ty m 1. H i ng qu n tr c a công ty m có ch c năng, nhi m v và quy n h n nhtư H i ng qu n tr c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p; có ch làm vi c, cơ c u thành viên, th c hi n nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n
 14. 1, i m a kho n 3, các kho n 4, 5 và 6 i u 9 Ngh nh này và các nhi m v và quy n h n c th sau ây: a) Quy t nh chi n ltư c, k ho ch dài h n, k ho ch kinh doanh hàng năm, ngành, ngh kinh doanh c a công ty m , ơn v h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p c a công ty m ; quy t nh phương án ph i h p kinh doanh c a công ty m v i các công ty con. b) Quy t nh s d ng v n c a công ty m u tư thành l p công ty con là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên và mua c ph n, góp v n vào doanh nghi p khác nhtưng không vtư t quá m c v n u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr quy nh t i i m b kho n 2 i u 30 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và quy nh c a pháp lu t có liên quan; quy t nh t ch c l i, gi i th , chuy n i s h u i v i công ty con là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên có quy mô v n không vtư t quá m c quy nh cho H i ng qu n tr trong u tư thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. c) Quy t nh i u ch nh v n i u l c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên b ng cách tăng, gi m v n góp c a công ty m ; chuy n nhtư ng m t ph n ho c toàn b v n i u l c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên cho t ch c, cá nhân khác theo quy nh t i i u 48 c a Lu t Doanh nghi p. d) Quy t nh mô hình t ch c qu n lý có H i ng qu n tr hay Ch t ch công ty c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, s lư ng, cơ c u thành viên H i ng qu n tr ; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên. H i ng qu n tr không th c hi n quy n h n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n góp c a công ty con các công ty khác. ) Th c hi n quy n h n, nghĩa v c a ch s h u c ph n, v n góp c a công ty m các công ty có c ph n, v n góp c a công ty m . e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a công ty m , công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên và báo cáo tài chính h p nh t c a công ty m và các công ty con; phê duy t phương án s d ng l i nhu n sau thu c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên. g) Ki m tra, giám sát Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch công ty, T ng giám c (Giám c) công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; Giám c các ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p; ngư i i di n ph n v n góp c a công ty m doanh nghi p khác trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh này. h) Th c hi n nhi m v , quy n h n theo i u l công ty m và pháp lu t có liên quan. 2. Ch lương, thư ng c a H i ng qu n tr th c hi n theo quy nh t i kho n 7 i u 9 Ngh nh này. i u 22. Ban ki m soát c a công ty m
 15. Ban ki m soát do H i ng qu n tr công ty m thành l p, có cơ c u, ch c năng, nhi m v , ch ho t ng theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này. i u 23. T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c 1. T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c công ty m có nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này. 2. Ch lương, thư ng c a T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 6 i u 11 Ngh nh này. i u 24. Quan h gi a công ty m và công ty con là công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên 1. Công ty m là ch s h u i v i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do công ty m thành l p m i ho c ư c chuy n i t công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. Công ty m th c hi n quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên theo quy nh t i các kho n 1 i u 27, kho n 1 và kho n 2 i u 46, i u 47 và i u 48 c a Lu t Doanh nghi p, i u l c a công ty và các quy nh c a Chính ph v chuy n i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. 2. Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, quy nh c a Chính ph v chuy n i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và các quy nh pháp lu t có liên quan. i u 25. Quan h gi a công ty m và công ty con là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty liên doanh và công ty nư c ngoài 1. Công ty con là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài có c ph n, v n góp chi ph i c a công ty m , ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tưư nư c ngoài t i Vi t Nam, pháp lu t nư c ngoài và các quy nh pháp lu t có liên quan. 2. Công ty m th c hi n quy n, nghĩa v và trách nhi m c a c ông, thành viên, bên liên doanh, bên góp v n chi ph i theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a công ty có c ph n, v n góp chi ph i c a công ty m . 3. Công ty m tr c ti p qu n lý ph n c ph n, v n góp chi ph i công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty liên doanh và công ty nư c ngoài; có quy n và nghĩa v i v i c ph n, v n góp chi ph i theo quy nh t i i u 58 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 26. Quan h gi a công ty m v i công ty liên k t Công ty m th c hi n vi c qu n lý ph n v n góp c a mình công ty liên k t theo quy nh t i i u 59 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c.
 16. i u 27. Trách nhi m c a công ty m Trách nhi m c a công ty m i v i các công ty con trong trư ng h p công ty m l m d ng v th n m gi toàn b v n i u l ho c gi c ph n, v n góp chi ph i làm t n h i n l i ích c a công ty con, các ch n và các bên có liên quan, th c hi n nhtưư i v i T ng công ty quy nh t i i u 17 Ngh nh này. CHTƯƠNG 4: CHUY N I, T CH C L I THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON i u 28. M c ích chuy n i, t ch c l i T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p theo mô hình công ty m - công ty con 1. Vi c chuy n i, t ch c l i T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p sang T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con nh m chuy n t liên k t theo ki u hành chính v i cơ ch giao v n sang liên k t b n ch t b ng cơ ch u tư tài chính là ch y u; xác nh rõ quy n l i, trách nhi m v v n và l i ích kinh t gi a công ty m v i các công ty con và công ty liên k t; tăng ctư ng năng l c kinh doanh cho các ơn v tham gia liên k t; t o i u ki n phát tri n thành t p oàn kinh t . 2. Vi c chuy n i, t ch c l i công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con nh m t o i u ki n phát tri n năng l c, quy mô và ph m vi kinh doanh c a công ty, thúc Ny vi c tích t v n, s d ng ti m l c tài chính và các ngu n l c khác c a công ty u tư, góp v n và tham gia liên k t v i các doanh nghi p khác, Ny m nh vi c c ph n hoá các ơn v thành viên c a công ty. i u 29. i tư ng chuy n i, t ch c l i 1. Các i tư ng sau ây áp ng các i u ki n quy nh t i i u 30 Ngh nh này ư c t ch c l i và chuy n i theo mô hình công ty m - công ty con: a) T ng công ty nhà nư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995. b) T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p ư c thành l p m i theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003. c) Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p. d) Công ty nhà nư c c l p. 2. T ng công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c c l p ã t u tư, góp v n vào doanh nghi p khác ho c ã hoàn thành vi c chuy n i các ơn v thành viên, có cơ c u g m m t công ty nhà nư c gi quy n chi ph i doanh nghi p khác, các công ty con và công ty liên k t phù h p v i cơ c u quy nh t i i u 55 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003, thì
 17. không ph i th c hi n vi c chuy n i, t ch c l i theo trình t , th t c quy nh t i chương này. Ngư i ra quy t nh thành l p T ng công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c c l p quy t nh áp d ng mô hình công ty m - công ty con i v i các T ng công ty và công ty này. i u 30. i u ki n chuy n i, t ch c l i 1. i v i T ng công ty nhà nư c ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) T t c các ơn v thành viên ã, ang chuy n i ho c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t danh sách và k ho ch c ph n hoá ho c chuy n i sang công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên hình thành cơ c u g m công ty m , các công ty con, công ty liên k t. b) Công ty m thu c danh sách ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ti p t c do Nhà nư c n m gi 100% v n i u l và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c. c) Công ty m có quy mô v n l n, có kh năng s d ng ngu n v n th c có c a công ty ho c có phương án kh thi huy ng v n, u tư v n vào các công ty con, công ty liên k t chi ph i các công ty con, s d ng bí quy t công ngh , thtương hi u, th trư ng chi ph i các công ty con. d) T ng công ty có kh năng phát tri n, kinh doanh a ngành ngh trong ó có m t ngành kinh doanh chính, có nhi u ơn v ph thu c trong, ngoài nư c. 2. i v i công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Có kh năng t ch c thành công ty m có quy mô v n l n ho c công ty m có kh năng s d ng ti m l c tài chính, bí quy t công ngh , thtương hi u, th trư ng th c hi n vi c u tư v n, chi ph i các doanh nghi p khác. b) Công ty m thu c danh sách ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ti p t c do Nhà nư c n m gi 100% v n i u l và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c. c) ang có c ph n, v n góp chi ph i nhi u doanh nghi p khác ho c ư c Th tư ng Chính ph (n u là doanh nghi p thành viên T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p), B trư ng, U ban nhân dân c p t nh (n u là công ty nhà nư c c l p) phê duy t k ho ch c ph n hoá các b ph n c a công ty (tr các b ph n hình thành công ty m ), ho c ư c phê duy t k ho ch u tư, góp trên 50% s v n i u l c a công ty vào các công ty khác n m gi c ph n, v n góp chi ph i t i các công ty này. 3. Các T ng công ty, công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty không áp ng i u ki n nêu i m b kho n 1, i m b kho n 2 i u này thì có th chuy n i thành các lo i công ty m sau ây ho t ng theo Lu t Doanh nghi p: a) Công ty m là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c.
 18. b) Công ty m là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên 100% v n nhà nư c. c) Công ty m là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên có v n góp chi ph i c a Nhà nư c ho c không chi ph i c a Nhà nư c. d) Công ty m là công ty c ph n 100% v n nhà nư c. ) Công ty m là công ty c ph n có c ph n chi ph i ho c không chi ph i c a Nhà nư c. i u 31. Phương th c chuy n i, t ch c l i T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con 1. T ng công ty quy nh t i i m a và b kho n 1 i u 29 áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 30 Ngh nh này và tùy thu c tính ch t ngành ngh , công ngh , m i quan h v kinh doanh, u tư v n và tính ch t ph thu c l n nhau gi a T ng công ty v i các ơn v thành viên và gi a các ơn v thành viên, có th ư c t ch c l i theo các phương th c sau: a) Văn phòng, cơ quan qu n lý c a T ng công ty, các ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p cùng v i m t ho c m t s công ty thành viên h ch toán c l p có v trí then ch t trong T ng công ty ho c ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh chính c a T ng công ty ư c t ch c l i thành công ty m . Trư ng h p chuy n i, t ch c l i T ng công ty có quy mô l n mà th y không c n thi t ph i g p m t ho c m t s công ty thành viên h ch toán c l p vào thành công ty m , thì có th t ch c văn phòng, cơ quan qu n lý c a T ng công ty, các ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p tr thành công ty m . Các doanh nghi p ã có v n góp chi ph i c a T ng công ty và các ơn v thành viên do T ng công ty u tư toàn b v n i u l sau khi chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty có v n góp chi ph i tr thành các công ty con; các doanh nghi p có m t ph n v n c a T ng công ty tr thành công ty liên k t c a công ty m . b) Trư ng h p chuy n i T ng công ty h ch toán toàn ngành thì văn phòng, cơ quan qu n lý c a T ng công ty và các công ty thành viên h ch toán ph thu c có v trí then ch t trong T ng công ty ho c ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh chính c a T ng công ty ư c t ch c l i thành công ty m . Các doanh nghi p ã có v n góp chi ph i c a T ng công ty và các ơn v thành viên do T ng công ty u tư toàn b v n i u l sau khi chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty có v n góp chi ph i tr thành các công ty con; các doanh nghi p có m t ph n v n c a T ng công ty tr thành công ty liên k t c a công ty m . 2. Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 30 Ngh nh này, thì tùy c i m v công ngh , tính ch t ph thu c và m i quan h v u tư ã hình thành v i T ng công ty, có th tách thành công ty m nhà nư c c l p ho c ti p t c trong cơ c u c a T ng công ty.
 19. Trư ng h p T ng công ty chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con, n u công ty thành viên h ch toán c l p chuy n i thành công ty m nhưng v n ti p t c trong cơ c u c a T ng công ty thì công ty thành viên này ph i là doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. 3. Các ơn v s nghi p, vi n, trư ng thu c T ng công ty, tùy theo m c và yêu c u g n k t v i công ty m v v n, tài chính, công ngh , th trư ng, nghiên c u, ào t o, có th chuy n thành b ph n h ch toán ph thu c công ty m ho c chuy n thành công ty con, công ty liên k t. Trư ng h p vi n nghiên c u thu c T ng công ty thtư ng xuyên áp d ng k t qu nghiên c u và chuy n giao công ngh s n xu t, kinh doanh, có v n góp các doanh nghi p do vi n ng d ng k t qu nghiên c u, n u áp ng các i u ki n v công ty m quy nh t i kho n 2 i u 30 Ngh nh này, có th tách kh i T ng công ty thành công ty m c l p ho c trong cơ c u c a T ng công ty. i u 32. Phương th c chuy n i, t ch c l i công ty nhà nư c c l p theo mô hình công ty m - công ty con Công ty nhà nư c c l p có quy mô l n, áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 30 Ngh nh này, chuy n thành công ty m ; các ơn v h ch toán ph thu c, thì tùy quy mô và tính ch t u tư v n c a công ty nhà nư c c l p, t m quan tr ng và chi n ltư c c a công ty nhà nư c c l p, có th chuy n thành m t trong các lo i hình công ty con quy nh t i kho n 2 i u 19 Ngh nh này. i u 33. ThNm quy n và th t c l p, phê duy t danh sách, k ho ch chuy n i 1. B , U ban nhân dân c p t nh l p danh sách, k ho ch chuy n i T ng công ty, công ty nhà nư c c l p do B , U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p. H i ng qu n tr T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p l p k ho ch chuy n i T ng công ty và danh sách chuy n i công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. 2. Căn c vào i u ki n quy nh t i i u 30 Ngh nh này và th c tr ng c a các T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p: a) B , U ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách, k ho ch chuy n i T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p do B , U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p. b) H i ng qu n tr T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch chuy n i T ng công ty và danh sách chuy n i công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. i u 34. Trách nhi m c a T ng công ty, công ty nhà nư c chuy n i 1. T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p (sau ây g i là T ng công ty, công ty) ư c l a ch n, phê duy t danh
 20. sách và k ho ch chuy n i, t ch c l i theo mô hình công ty m - công ty con có trách nhi m: a) Rà soát t ng ơn v thành viên, toàn T ng công ty, công ty, i chi u v i các i u ki n chuy n i, xác nh cơ c u, phương th c chuy n i, hình th c pháp lý c a công ty m và t ng lo i công ty con. b) Ki m kê, phân lo i, xác nh các lo i v n, tài s n, công n và lao ng hi n có; xác nh t ng v n d ki n c a công ty m , v n d ki n c a công ty m u tư vào t ng công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên do mình làm ch s h u và các doanh nghi p có v n chi ph i ho c không chi ph i c a công ty m ; l p báo cáo tài chính n th i i m chuy n i. c) Xây d ng án chuy n i, t ch c l i T ng công ty, công ty theo mô hình công ty m - công ty con và phương án x lý v n, tài s n, tài chính và lao ng khi chuy n i. án chuy n i, t ch c l i t i thi u ph i bao g m nh ng n i dung sau: th c tr ng t ch c kinh doanh, t ch c qu n lý, k t qu s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty và t ng ơn v thành viên; tình hình tài chính, u tư, góp v n c a T ng công ty và t ng ơn v thành viên các doanh nghi p khác; d ki n cơ c u, s lư ng, lo i hình công ty con, công ty liên k t; mô hình, cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a công ty m ; phương th c t ch c l i, chuy n i, d ki n k ho ch chuy n i theo mô hình công ty m - công ty con; d ki n phương án chuy n giao quy n l i, nghĩa v , tài s n, công n , lao ng cho công ty m và t ng công ty con; nh ng thay i v s n xu t, kinh doanh sau chuy n i. d) Xây d ng d th o i u l c a công ty m và công ty con, trong ó ph i xác nh rõ quan h gi a công ty m và các công ty con. 2. Các T ng công ty, công ty trên th c t ã hình thành cơ c u ơn v thành viên áp ng i u ki n quy nh t i i u 55 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c thì không ph i xây d ng án chuy n i, ch th c hi n quy nh t i i m d kho n 1 i u này. i u 35. Trình, phê duy t án và quy t nh chuy n i Vi c trình, thNm nh, phê duy t án theo trình t , th t c nhtư sau: 1. Th tư ng Chính ph phê duy t án chuy n i c a các T ng công ty, công ty sau khi có ý ki n ngh c a H i ng thNm nh. H i ng thNm nh do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. 2. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t án chuy n i, c p có thNm quy n quy t nh thành l p T ng công ty, công ty quy t nh vi c chuy n i; t ch c tri n khai th c hi n án chuy n i; phê duy t i u l công ty m ; th c hi n các th t c khác v chuy n i sang mô hình công ty m - công ty con. 3. Quy t nh chuy n i ít nh t ph i có các n i dung sau: tên, a ch , hình th c pháp lý c a công ty m và các công ty con, công ty liên k t; m c tiêu, ngành, ngh kinh doanh, v n i u l c a công ty m ; s lư ng và t l v n c a công ty m t i t ng công
Đồng bộ tài khoản