intTypePromotion=1

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
117
lượt xem
16
download

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ sè 153/2004/N§­CP ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2004  V Ò   t æ   c h ø c ,   q u ¶ n   l ý   T æ n g   c « n g   t y   n h µ   n í c   v µ   c h u y Ó n   ® æ i  Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp  theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc sè 14/2003/QH11 ngµy   26 th¸ng 11 n¨m 2003;  C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   sè   13/1999/QH10   ngµy   12   th¸ng 6 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy híng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt Doanh  nghiÖp nhµ níc, bao gåm c¸c néi dung sau: 1. Quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc, qu¶n lý  Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ thµnh lËp vµ  Tæng c«ng ty do c¸c   c«ng ty tù   ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh   c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con). 2. Quy ®Þnh viÖc chuyÓn ®æi theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­  c«ng ty con ®èi víi: a) Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ thµnh  lËp. b) C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. c) C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: 1. Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh  nghiÖp nhµ  níc n¨m 1995 vµ  Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp míi theo LuËt Doanh  nghiÖp nhµ níc n¨m 2003. 2. Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp.
 2. 2 3.   C«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   quy   m«   lín   vµ   c«ng   ty  thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp quy m« lín cña Tæng c«ng ty  nhµ níc chuyÓn ®æi vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­   c«ng ty con. §i Ò u   3.  Qu¶n lý  nhµ  níc vµ  qu¶n lý  cña chñ  së  h÷u  nhµ níc ®èi víi Tæng c«ng ty nhµ níc Tæng c«ng ty nhµ  níc chÞu sù  qu¶n lý  nhµ  níc cña c¬  quan nhµ  níc c¸c cÊp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  qu¶n  lý  cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u theo sù  ph©n c«ng, ph©n cÊp  cña ChÝnh phñ. Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ  së h÷u nhµ níc t¹i Tæng c«ng ty. Ch¬ng II Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh  ®Çu t vµ thµnh lËp §i Ò u   4.   Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ thµnh lËp 1. Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp lµ  h×nh thøc liªn kÕt vµ  tËp hîp c¸c c«ng ty thµnh  viªn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã mèi quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ   lîi Ých kinh tÕ, c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ c¸c dÞch vô kinh  doanh kh¸c, ho¹t  ®éng trong mét hoÆc mét sè  chuyªn ngµnh  kinh   tÕ   ­   kü   thuËt   chÝnh,   nh»m   t¨ng   cêng   tÝch   tô,   tËp  trung   vèn   vµ   chuyªn   m«n   ho¸   kinh   doanh   cña   c¸c   ®¬n   vÞ  thµnh viªn vµ toµn Tæng c«ng ty.  2. Tæng c«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tªn riªng, cã  con dÊu, cã  bé  m¸y qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh, cã  trô  së  chÝnh   trong níc; cã  quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty nhµ        níc  theo   quy   ®Þnh  cña  LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc,  ho¹t   ®éng  theo  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty vµ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 3. Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp bao gåm Tæng c«ng ty  ®îc tæ chøc l¹i tõ  Tæng c«ng ty  thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng  c«ng ty  ®îc thµnh lËp míi theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ  n íc  n¨m 2003. ViÖc tæ chøc l¹i hoÆc thµnh lËp míi Tæng c«ng  ty thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp, tæ  chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc.
 3. 3 § i Ò u   5.  §iÒu kiÖn tæ chøc Tæng c«ng ty do Nhµ  níc  quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp §iÒu kiÖn tæ chøc Tæng c«ng ty do Nhµ  n íc quyÕt  ®Þnh  ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   48   cña   LuËt  Doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh vÒ  tiªu chÝ,  danh  môc  ph©n lo¹i c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh. §i Ò u  6.  §¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty 1. Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp cã  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn do Tæng c«ng ty  ®Çu t  toµn  bé vèn ®iÒu lÖ, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do Tæng c«ng ty n¾m   gi÷ cæ phÇn, vèn gãp chi phèi. 2. C¸c  ®¬n vÞ  do Tæng c«ng ty  ®Çu t  toµn bé  vèn  ®iÒu  lÖ, bao gåm: a)   C«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   ho¹t   ®éng  theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc, NghÞ   ®Þnh nµy vµ  §iÒu lÖ  Tæng c«ng ty. b) §¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc vµ ®¬n vÞ sù  nghiÖp ho¹t  ®éng theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu lÖ Tæng c«ng ty.  c) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn  ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. d) C¸c doanh nghiÖp do Tæng c«ng ty ®Çu t toµn bé vèn  ®iÒu lÖ   ®îc thµnh lËp  ë  níc ngoµi, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  theo ph¸p luËt níc së t¹i. ®) Tuú  theo quy m« vµ  nhu cÇu kinh doanh, Tæng c«ng  ty cã  thÓ  cã  c«ng ty tµi chÝnh  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   tæ   chøc   tµi   chÝnh,   tÝn  dông, theo §iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt  cã liªn quan. 3. C¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn do Tæng c«ng ty n¾m gi÷  cæ  phÇn, vèn gãp chi phèi bao gåm: a) C«ng ty cæ phÇn cã  cæ phÇn chi phèi cña Tæng c«ng  ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. b) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn   cã  vèn gãp chi phèi cña Tæng c«ng ty ho¹t  ®éng theo LuËt  Doanh nghiÖp. c) C«ng ty liªn doanh, trong  ®ã  Tæng c«ng ty lµ   ®èi  t¸c   gi÷   quyÒn   chi   phèi,   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   §Çu   t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam.
 4. 4 d) C¸c doanh nghiÖp do Tæng c«ng ty gi÷  cæ phÇn, vèn  gãp chi phèi  ®îc thµnh lËp  ë  níc ngoµi, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo ph¸p luËt cña níc së t¹i. Ngoµi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn, Tæng c«ng ty cã  thÓ  gãp  vèn kh«ng  chi  phèi  vµo c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n  hai   thµnh   viªn   trë   lªn,   c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   liªn  doanh víi níc ngoµi, c«ng ty ë níc ngoµi. §i Ò u  7.  Vèn, tµi s¶n vµ tµi chÝnh Tæng c«ng ty 1. Vèn, tµi s¶n vµ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty:  a) Vèn cña Tæng c«ng ty bao gåm vèn do Nhµ  n íc  ®Çu t  t¹i Tæng c«ng ty, vèn do Tæng c«ng ty tù  huy  ®éng vµ  c¸c   lo¹i vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty lµ sè vèn Nhµ n íc ®Çu  t vµ ghi trong §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, bao gåm: vèn nhµ n íc  ®Çu t ban  ®Çu,  ®Çu t bæ sung vµ  vèn tù  tÝch luü   ®îc h¹ch  to¸n   tËp   trung   ë   Tæng   c«ng   ty;   vèn   nhµ   níc   ë   c«ng   ty  thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp;  phÇn  vèn nhµ  níc do Tæng  c«ng ty  ®Çu t vµ  do Nhµ  níc trùc tiÕp  ®Çu t t¹i c¸c c«ng  ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty   liªn  doanh, c«ng ty  ë  níc ngoµi vµ  giao cho Tæng c«ng ty qu¶n  lý. Khi cã  sù  t¨ng gi¶m vèn  ®iÒu lÖ, Tæng c«ng ty ph¶i  ®iÒu chØnh kÞp thêi trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ   ®¨ng  ký bæ sung vèn ®iÒu lÖ. c) Tµi s¶n cña Tæng c«ng ty bao gåm: tµi s¶n cè   ®Þnh  vµ tµi s¶n lu ®éng ®îc h×nh thµnh tõ vèn ®iÒu lÖ cña Tæng   c«ng ty, vèn vay vµ  c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c do Tæng  c«ng ty qu¶n lý vµ sö dông. d)   Gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ®îc   tÝnh   vµo   vèn   cña  Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®) Vèn ng©n s¸ch nhµ níc chØ ®îc ®Çu t th«ng qua Tæng  c«ng ty. C¨n cø vµo nhu cÇu vµ  hiÖu qu¶ kinh doanh, Tæng  c«ng ty cã  quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t,  ®iÒu chØnh vèn  ®Çu t  hoÆc quyÕt  ®Þnh kh«ng  ®Çu t vµo  ®¬n vÞ  thµnh viªn vµ  c¸c  doanh nghiÖp kh¸c.  e) Lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty bao gåm: lîi nhuËn tõ  ho¹t  ®éng  kinh  doanh,  lîi  nhuËn  tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  tµi  chÝnh  vµ  lîi nhuËn  tõ  c¸c  ho¹t   ®éng kh¸c cña Tæng  c«ng  ty. g) C¸c quü cña Tæng c«ng ty bao gåm: quü dù phßng tµi  chÝnh, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü khen thëng, quü phóc lîi  vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸c quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  vèn, tµi s¶n vµ  tµi chÝnh  cña   Tæng   c«ng   ty   thùc   hiÖn   theo   quy   chÕ   tµi   chÝnh   cña 
 5. 5 c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh  nghiÖp kh¸c do ChÝnh phñ ban hµnh. §i Ò u  8.  C¬ cÊu qu¶n lý Tæng c«ng ty 1. Tæng c«ng ty cã  c¬  cÊu qu¶n lý  gåm: Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng Gi¸m ®èc, c¸c Phã tæng gi¸m ®èc,   kÕ to¸n trëng vµ bé m¸y gióp viÖc. 2.   C«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   cã   c¬   cÊu  qu¶n lý gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng vµ  bé  m¸y gióp viÖc. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tiªu  chuÈn cña Gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng, bé  m¸y  gióp viÖc theo quy ®Þnh t¹i môc I Ch¬ng IV cña LuËt Doanh  nghiÖp nhµ níc vµ theo NghÞ ®Þnh nµy.  3. §¬n vÞ sù nghiÖp vµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña  Tæng c«ng ty cã  c¬  cÊu qu¶n lý  theo quy chÕ  do Héi  ®ång  qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt. 4. C«ng ty tµi chÝnh cã c¬ cÊu qu¶n lý theo ph¸p luËt  cã  liªn quan vÒ  c«ng ty tµi chÝnh vµ  §iÒu lÖ  do Héi  ®ång   qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt. 5. §¬n vÞ  thµnh viªn lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ  níc mét thµnh  viªn, c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n cã  hai   thµnh   viªn   trë   lªn,   c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   liªn  doanh cã  cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Tæng c«ng ty,  cã   c¬   cÊu   qu¶n   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   lo¹i  h×nh ®¬n vÞ thµnh viªn ®ã. §i Ò u  9.  Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 1. Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  chøc n¨ng theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 29 cña LuËt Doanh  nghiÖp  nhµ  níc;   ®¹i  diÖn  chñ  së  h÷u c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc   lËp;   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   gãp   cña   Tæng   c«ng   ty   ë   doanh   nghiÖp kh¸c. 2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   sö   dông   v¨n   phßng,   c¸c   phßng,  ban chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Tæng c«ng ty vµ mét bé phËn  thêng trùc víi biªn chÕ kh«ng qu¸ 5 ngêi ®Ó tham mu, gióp  viÖc cho m×nh. Bé  phËn thêng trùc thùc hiÖn nhiÖm vô  do  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty ph©n c«ng. 3. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång qu¶n trÞ  nh sau: a) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1, c¸c  ®iÓm b, c, d, e, g kho¶n 2, c¸c kho¶n 3, 4  vµ 5 §iÒu 30 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. 
 6. 6 b) QuyÕt  ®Þnh chiÕn lîc, kÕ  ho¹ch dµi h¹n, kÕ  ho¹ch  kinh doanh hµng n¨m, ngµnh nghÒ  kinh doanh cña Tæng c«ng  ty,   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp,   ®¬n   vÞ   h¹ch  to¸n phô thuéc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u   h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty tµi chÝnh (nÕu cã);  quyÕt   ®Þnh  ph¬ng  ¸n phèi  hîp  kinh  doanh cña c¸c  ®¬n vÞ  thµnh   viªn   do   Tæng   c«ng   ty   së   h÷u   toµn   bé   vèn   ®iÒu   lÖ  hoÆc cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi.  c) QuyÕt  ®Þnh sö  dông vèn cña Tæng c«ng ty  ®Ó   ®Çu t thµnh lËp  ®¬n vÞ  thµnh viªn do Tæng c«ng ty së  h÷u toµn  bé  vèn  ®iÒu lÖ  vµ  mua cæ phÇn, gãp vèn vµo doanh nghiÖp  kh¸c nhng kh«ng vît qu¸ møc vèn  ®Çu t  thuéc thÈm  quyÒn  quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b  kho¶n   2,   §iÒu   30   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt cã  liªn quan; quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i,  gi¶i   thÓ,   chuyÓn   ®æi   së   h÷u   ®èi   víi   c¸c   c«ng   ty   thµnh  viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty vµ  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do Tæng c«ng ty së  h÷u toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ  cã  møc vèn kh«ng v ît qu¸ møc quy  ®Þnh cho Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  trong  ®Çu t  thµnh lËp doanh  nghiÖp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; quyÕt  ®Þnh tiÕp nhËn  doanh nghiÖp tù nguyÖn tham gia lµm ®¬n vÞ thµnh viªn cña   Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d)   QuyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chØnh   vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   b»ng   c¸ch  t¨ng,   gi¶m   vèn   cña   Tæng   c«ng   ty   ë   doanh   nghiÖp   nµy;  chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng  ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   cho   tæ  chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   48   cña   LuËt  Doanh nghiÖp.  ®) QuyÕt  ®Þnh c¬  cÊu qu¶n lý  cña c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty tµi chÝnh (nÕu cã). QuyÕt ®Þnh   m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cã Héi ®ång qu¶n trÞ hay Chñ tÞch   c«ng ty cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh  viªn, sè lîng, c¬ cÊu thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ; quyÕt   ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc vµ quyÕt ®Þnh møc l ­ ¬ng  ®èi víi thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Chñ  tÞch c«ng  ty   cña   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh  viªn.  e) QuyÕt  ®Þnh cö  ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng   c«ng ty  ë  doanh  nghiÖp  kh¸c theo  ®Ò  nghÞ  cña Tæng  gi¸m  ®èc. Héi  ®ång qu¶n trÞ  kh«ng thùc hiÖn quyÒn h¹n, nghÜa   vô  cña chñ  së  h÷u  ®èi víi phÇn vèn gãp cña c«ng ty thµnh   viªn ë c¸c c«ng ty kh¸c. g) Phª duyÖt §iÒu lÖ cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n   ®éc lËp, c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn;  phª  duyÖt  quy chÕ  ho¹t  ®éng  cña   ®¬n  vÞ  h¹ch  to¸n  phô  thuéc,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp;  th«ng  qua dù  th¶o  §iÒu lÖ 
 7. 7 cña c«ng ty tµi chÝnh (nÕu cã) tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc chuÈn y. h) Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña Tæng c«ng   ty, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty  vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt cña toµn Tæng c«ng ty; phª  duyÖt   ph¬ng   ¸n   sö   dông   lîi   nhuËn   sau   thuÕ   cña   c«ng   ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n   nhµ níc mét thµnh viªn.  i) KiÓm tra, gi¸m s¸t Chñ  tÞch vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång   qu¶n   trÞ   hoÆc   Chñ   tÞch   c«ng   ty   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc  (Gi¸m  ®èc) c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn,   Gi¸m   ®èc   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   lµ   c«ng   ty   thµnh  viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp,  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp,  c«ng  ty tµi chÝnh  (nÕu cã) vµ  ngêi   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   gãp   cña   Tæng   c«ng   ty   ë   doanh   nghiÖp  kh¸c trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô   theo quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  n íc vµ  NghÞ   ®Þnh  nµy. k)   Thùc   hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   theo   §iÒu   lÖ   Tæng  c«ng ty vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 4. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  quyÒn h¹n vµ  nhiÖm  vô theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­ íc.   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   thµnh   viªn   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  cã  nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  43 cña LuËt Doanh  nghiÖp  nhµ  níc;  ®îc tham  gia  qu¶n  lý  c«ng ty kh¸c khi  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  36 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. 5.   ChÕ   ®é   lµm   viÖc   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 34 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. 6.   Tiªu   chuÈn,   c¬   cÊu   thµnh   viªn,   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   thay   thÕ   thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   thùc  hiÖn   theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 31, 32 cña LuËt Doanh nghiÖp  nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh ph¸p luËt cã  liªn quan. Quy tr×nh bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm Chñ  tÞch, thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 7. ChÕ ®é l¬ng, thëng cña Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  n íc,  quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi  víi   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban   kiÓm   so¸t,   Tæng  gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   c«ng   ty   nhµ   níc;   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p  luËt vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  qu¶n lý  lao  ®éng, tiÒn l¬ng  vµ  thu nhËp trong c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt cã liªn quan.
 8. 8 § i Ò u  10.  Ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty 1. Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp Ban kiÓm so¸t gåm tõ 3  ®Õn 5 thµnh viªn. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh cö 1 thµnh  viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  lµm Trëng ban kiÓm so¸t. Chñ  tÞch  Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc kh«ng   ®îc kiªm Trëng ban kiÓm so¸t. C¸c thµnh viªn kh¸c cña Ban   kiÓm so¸t do Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän, bæ nhiÖm vµ miÔn  nhiÖm, trong  ®ã  cã  1 thµnh viªn do tæ chøc C«ng  ®oµn cña  Tæng c«ng ty cö. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i  ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn  quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 37 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­ íc. 2. NhiÖm kú  cña thµnh viªn Ban kiÓm so¸t theo nhiÖm   kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ®îc h­ ëng tiÒn l¬ng, tiÒn thëng do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é l¬ng, thëng vµ LuËt  Doanh nghiÖp nhµ níc.  3. Ban kiÓm so¸t ho¹t  ®éng theo quy chÕ  do Héi  ®ång  qu¶n trÞ  phª duyÖt, cã  nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm   sau ®©y: a)   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   tÝnh   hîp   ph¸p,   chÝnh   x¸c   vµ  trung thùc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh,   trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ viÖc chÊp  hµnh §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi   ®ång qu¶n trÞ, quyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn do Tæng c«ng ty  ®Çu t  toµn  bé vèn ®iÒu lÖ. b) Thùc hiÖn nhiÖm vô  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  giao, b¸o  c¸o   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ®Þnh   kú   hµng   th¸ng,   quý,   n¨m   vµ  theo vô  viÖc vÒ  kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t cña m×nh; kÞp  thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng ho¹t  ®éng   kh«ng   b×nh   thêng,   tr¸i   víi   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   trÞ  doanh nghiÖp hoÆc cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. c) Kh«ng  ®îc tiÕt lé  kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t khi  cha ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ cho phÐp; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc  Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  c¸c hµnh vi cè   ý  bá qua hoÆc bao che cho c¸c vi ph¹m. d)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   tríc  ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t. §i Ò u   11.  Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n   trëng vµ bé m¸y gióp viÖc 1.   Tæng   gi¸m   ®èc   lµ   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt,  ®iÒu hµnh ho¹t  ®éng hµng ngµy cña Tæng c«ng ty theo môc  tiªu, kÕ  ho¹ch, phï  hîp víi §iÒu lÖ  Tæng c«ng ty vµ  c¸c 
 9. 9 nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ; chÞu tr¸ch  nhiÖm  tríc Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  viÖc  thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao.  Tæng   gi¸m   ®èc   cã   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 41 cña LuËt Doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  c¸c nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n sau ®©y ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: a) X©y dùng ph¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh gi÷a c¸c ®¬n   vÞ  thµnh viªn tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ; tæ chøc thùc hiÖn  kÕ  ho¹ch phèi hîp kinh doanh chung, kÕ  ho¹ch  ®Çu t  gi÷a  c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. b) KiÓm tra c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn thùc hiÖn c¸c  ®Þnh  møc, tiªu chuÈn,  ®¬n gi¸ quy  ®Þnh trong néi bé  Tæng c«ng  ty. c) QuyÕt  ®Þnh tuyÓn chän, ký  hîp  ®ång, chÊm døt hîp   ®ång   hoÆc   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   khen   thëng,   kû   luËt,  quyÕt ®Þnh møc l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi: Gi¸m ®èc, kÕ to¸n  trëng   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp,   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp cña Tæng c«ng ty sau khi cã  sù  phª duyÖt cña Héi  ®ång qu¶n trÞ; Phã  gi¸m  ®èc c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Tæng c«ng ty theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ nµy.  d) §Ò  nghÞ  Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh cö  ngêi  ®¹i  diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng ty ë doanh nghiÖp kh¸c.  2. Phã  tæng gi¸m  ®èc do Tæng gi¸m  ®èc  ®Ò  nghÞ   ®Ó  Héi  ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc ký hîp   ®ång, chÊm døt hîp  ®ång, khen thëng, kû  luËt, quyÕt  ®Þnh  møc l¬ng. Phã  tæng gi¸m  ®èc gióp Tæng gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh   Tæng   c«ng   ty   theo   ph©n   c«ng   vµ   uû   quyÒn   cña   Tæng   gi¸m  ®èc;   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ   tríc   ph¸p  luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng hoÆc ñy quyÒn. 3.   KÕ   to¸n   trëng   Tæng   c«ng   ty   do   Tæng   gi¸m   ®èc   ®Ò  nghÞ ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc   hoÆc ký hîp ®ång, chÊm døt hîp ®ång, khen th ëng, kû luËt,  quyÕt   ®Þnh  møc l¬ng. KÕ  to¸n trëng cã  nhiÖm vô  tæ chøc  thùc hiÖn  c«ng  t¸c kÕ  to¸n  cña Tæng c«ng ty; gióp  Tæng  gi¸m  ®èc gi¸m  s¸t  tµi  chÝnh  t¹i Tæng c«ng  ty theo  ph¸p  luËt   vÒ   tµi   chÝnh,   kÕ  to¸n;   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tr íc   Tæng  gi¸m ®èc vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng hoÆc  ñy quyÒn. 4.   Tiªu   chuÈn   Tæng   gi¸m   ®èc;   viÖc   tuyÓn   chän,   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   ký   hîp   ®ång,   chÊm   døt   hîp   ®ång   víi  Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng; nghÜa vô  vµ  tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m  ®èc, quan hÖ  gi÷a Héi  ®ång  qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng  c«ng   ty,   thùc   hiÖn   theo   c¸c   §iÒu   24,   40,   42   vµ   43   cña  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc.
 10. 10 5. V¨n phßng vµ  c¸c phßng, ban chuyªn m«n, nghiÖp vô  cã  chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng  gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. 6.   ChÕ   ®é   l¬ng,   thëng   cña   Tæng   gi¸m   ®èc,   Phã   tæng  gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n   11 §iÒu 41 cña LuËt Doanh  nghiÖp  nhµ  níc;  quy   ®Þnh  cña  ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch  nhiÖm   ®èi   víi   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban   kiÓm   so¸t, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty nhµ  níc; quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng, qu¶n lý lao ®éng, tiÒn  l¬ng vµ  thu nhËp trong c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c quy  ®Þnh  ph¸p luËt cã  liªn quan. ChÕ   ®é  thanh quyÕt to¸n tiÒn l­ ¬ng, tiÒn thëng cña Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng theo quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  10 §iÒu 26 cña LuËt  Doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt  cã  liªn  quan. ChÕ   ®é  tr¸ch nhiÖm g¾n víi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cña  Tæng gi¸m  ®èc  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ  kho¶n 5 §iÒu 43 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. §i Ò u   12.   C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp vµ  quan   hÖ   gi÷a   Tæng   c«ng   ty   víi   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch  to¸n ®éc lËp   C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp lµ   ®¬n vÞ  thµnh  viªn cña Tæng c«ng ty, cã   t c¸ch ph¸p nh©n, cã  quyÒn tù  chñ trong kinh doanh vµ chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn, nghÜa   vô víi Tæng c«ng ty nh sau: 1. Vèn cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp bao  gåm: vèn  do Tæng c«ng ty  ®Çu t  t¹i c«ng ty, vèn do c«ng  ty tù  huy  ®éng vµ  c¸c nguån vèn kh¸c theo quy  ®Þnh ph¸p  luËt.  §èi víi doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña   Tæng c«ng ty thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc n¨m  1995   mµ   sau   khi   s¾p   xÕp   l¹i   ®îc   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty  thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp,  th×  phÇn  vèn nhµ  níc t¹i  c¸c c«ng ty nµy  ®îc chuyÓn thµnh vèn do Tæng c«ng ty  ®Çu  t t¹i c«ng ty, Tæng c«ng ty lµ chñ së h÷u ®èi víi c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cã  c¸c quyÒn  sau  ®©y  ®èi víi vèn vµ  tµi s¶n cña c«ng ty: qu¶n lý  vµ  chñ   ®éng sö  dông sè  vèn cña c«ng ty vµ  Tæng c«ng ty  ®Çu  t; chiÕm h÷u, sö  dông vèn, tµi s¶n cña c«ng ty  ®Ó  kinh  doanh, thùc hiÖn c¸c lîi  Ých hîp ph¸p tõ  vèn vµ  tµi s¶n  cña c«ng ty;  ®Þnh  ®o¹t  ®èi víi vèn, tµi s¶n cña c«ng ty  theo   quy   ®Þnh  cña  LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc,  NghÞ   ®Þnh  nµy vµ  theo ph¸p luËt cã  liªn quan; sö  dông vµ  qu¶n lý 
 11. 11 c¸c tµi s¶n Nhµ níc giao, cho thuª lµ ®Êt ®ai, tµi nguyªn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn. Tæng c«ng ty kh«ng ®iÒu chuyÓn vèn cña m×nh ®Çu t  t¹i  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp vµ  vèn, tµi s¶n cña  c«ng ty thµnh viªn nµy theo ph¬ng thøc kh«ng thanh to¸n,  trõ  trêng hîp quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n   ®éc  lËp  hoÆc  thùc hiÖn môc tiªu  cung  øng s¶n  phÈm, dÞch vô c«ng Ých. 3.  Khi  ®îc  Nhµ  níc  yªu cÇu,   ®Æt hµng  hoÆc  tham  gia  ®Êu thÇu thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých, c«ng ty cã  quyÒn  vµ   nghÜa   vô   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   cña   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc. 4. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp chÞu sù  rµng  buéc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô víi Tæng c«ng ty nh sau: a) Thùc hiÖn kÕ  ho¹ch kinh doanh chung cña Tæng c«ng  ty; thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng  c«ng ty giao trªn c¬  së  hîp  ®ång kinh tÕ  víi Tæng c«ng  ty; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh   phèi hîp víi Tæng c«ng ty; ®îc tù chñ ký kÕt c¸c hîp ®ång  kinh tÕ vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ do Tæng c«ng ty   ký kÕt vµ giao l¹i. b) QuyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t  t¹i c«ng ty vµ   ®Çu t,  gãp vèn vµo c«ng ty kh¸c theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty;  tham gia c¸c h×nh thøc  ®Çu t  cïng Tæng c«ng ty hoÆc  ®îc  Tæng c«ng ty giao tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t  theo  kÕ  ho¹ch cña Tæng c«ng ty trªn c¬  së  hîp  ®ång ký  kÕt víi   Tæng c«ng ty.  c) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ  hiÖu qu¶ sö  dông vèn vµ c¸c nguån lùc do Tæng c«ng ty ®Çu t ; b¶o toµn  vµ ph¸t triÓn vèn Tæng c«ng ty ®Çu t vµ vèn do c«ng ty tù  huy  ®éng; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ  viÖc sö  dông vèn  ®Ó   ®Çu t  thµnh lËp doanh  nghiÖp  kh¸c;  tù  chÞu  tr¸ch nhiÖm d©n sù b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh; ®Þnh kú  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty.  Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c kho¶n nî  vµ  c¸c  nghÜa  vô  tµi s¶n kh¸c  cña  c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch  to¸n  ®éc lËp trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. d) Cã  quyÒn  ®Ò  nghÞ  Tæng c«ng ty quyÕt  ®Þnh hoÆc  ®îc  Tæng c«ng ty  ñy quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc l¹i,  gi¶i   thÓ,   s¸p   nhËp   c¸c   ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   vµ  quyÕt  ®Þnh bé  m¸y qu¶n lý  cña   c¸c  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc. ®)  X©y dùng,  ¸p dông  c¸c  ®Þnh møc  lao  ®éng,  vËt  t,  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ chi phÝ kh¸c trªn c¬ së b¶o ®¶m hiÖu  
 12. 12 qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty. e)   Sau   khi   hoµn   thµnh   nghÜa   vô   nép   thuÕ,   chuyÓn   lç  theo quy  ®Þnh cña LuËt ThuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp, thùc  hiÖn c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt,  trÝch   lËp   quü   dù   phßng   tµi   chÝnh,   phÇn   lîi   nhuËn   cßn l¹i  ®îc ph©n chia theo vèn Tæng c«ng ty  ®Çu t vµ  vèn  cña c«ng ty tù  huy  ®éng. PhÇn  lîi  nhuËn  ph©n chia  theo  vèn Tæng c«ng ty ®Çu t ®îc dïng ®Ó t¸i ®Çu t t¨ng vèn nhµ  níc t¹i c«ng  ty hoÆc  h×nh  thµnh quü  tËp trung  cña Tæng  c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ. PhÇn lîi nhuËn ph©n  chia theo vèn c«ng ty tù  huy  ®éng  ®îc trÝch mét phÇn vµo  quü   ®Çu t ph¸t triÓn cña c«ng ty theo tû  lÖ  do ChÝnh phñ   quy ®Þnh; phÇn cßn l¹i do c«ng ty tù quyÕt ®Þnh viÖc ph©n  phèi vµo quü khen thëng, quü phóc lîi. g) C«ng ty cã nghÜa vô kinh doanh cã l∙i, ®¶m b¶o chØ  tiªu   tû   suÊt   lîi   nhuËn   trªn   vèn   Tæng   c«ng   ty   ®Çu   t  do  Tæng c«ng ty giao;  ®¨ng ký, kª khai vµ  nép  ®ñ  thuÕ, thùc  hiÖn nghÜa vô   ®èi víi Tæng c«ng ty vµ  c¸c nghÜa vô  tµi  chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. h) Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o tµi  chÝnh,  b¸o c¸o thèng kª theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vµ  theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty; chÞu sù gi¸m s¸t, kiÓm tra  cña Tæng c«ng ty;  ®Þnh kú  b¸o c¸o chÝnh x¸c,  ®Çy  ®ñ  c¸c  th«ng tin vÒ c«ng ty vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty víi   Tæng c«ng ty; tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  thanh tra cña c¬  quan tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. i)   C¸c   quyÒn,   nghÜa   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt  Doanh nghiÖp nhµ níc vµ ph¸p luËt cã liªn quan. §i Ò u   13.   Quan hÖ  gi÷a Tæng c«ng ty víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc vµ  c«ng ty tµi chÝnh  cña Tæng c«ng ty 1.  §¬n vÞ  sù   nghiÖp  thùc  hiÖn chÕ   ®é  ph©n  cÊp h¹ch  to¸n do Tæng c«ng ty quy  ®Þnh;  ®îc t¹o nguån thu tõ  viÖc  thùc hiÖn c¸c hîp  ®ång cung cÊp dÞch vô, nghiªn cøu khoa  häc vµ ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong  vµ  ngoµi Tæng  c«ng  ty. §¬n vÞ  sù  nghiÖp  ho¹t  ®éng  theo  §iÒu lÖ  hoÆc Quy chÕ  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty  phª duyÖt. 2. §¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc Tæng c«ng ty cã  quyÒn  chñ   ®éng ký  kÕt c¸c hîp  ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng kinh doanh, ho¹t  ®éng tµi chÝnh, tæ chøc vµ  nh©n sù  theo   ph©n   cÊp   cña   Tæng   c«ng   ty   quy   ®Þnh   trong   §iÒu   lÖ  hoÆc Quy chÕ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c¸c  ®¬n vÞ  nµy do 
 13. 13 Héi  ®ång qu¶n  trÞ  Tæng  c«ng ty phª chuÈn.  Tæng  c«ng ty  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh ph¸t sinh  ®èi  víi c¸c cam kÕt cña c¸c ®¬n vÞ nµy.  3.  C«ng ty  tµi chÝnh  cña  Tæng c«ng  ty  ®îc  tæ chøc,  ho¹t  ®éng vµ  quan hÖ  víi Tæng c«ng ty theo híng dÉn cña  Bé  Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  §iÒu lÖ  ho¹t  ®éng do  Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty th«ng qua vµ ®îc Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc chuÈn y. §i Ò u   14.   Quan   hÖ   gi÷a   Tæng   c«ng   ty   víi   c«ng   ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do Tæng c«ng  ty n¾m gi÷ toµn bé vèn ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty lµ  chñ  së  h÷u, thùc hiÖn quyÒn vµ  nghÜa  vô cña chñ së h÷u ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ   níc mét thµnh viªn do Tæng c«ng ty n¾m gi÷  toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 §iÒu 27, kho¶n 1 vµ   kho¶n   2   §iÒu   46,   §iÒu   47   vµ   §iÒu   48   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp,  §iÒu lÖ  cña c«ng ty, quy  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  vµ  quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §i Ò u   15.   Quan   hÖ   gi÷a   Tæng   c«ng   ty   víi   ®¬n   vÞ  thµnh viªn lµ  c«ng ty cã  cæ phÇn chi phèi, vèn gãp chi  phèi cña Tæng c«ng ty 1. C¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  hai thµnh  viªn  trë  lªn, c«ng ty liªn doanh  cã  cæ phÇn,  vèn gãp cña Tæng c«ng ty chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ vµ do   Tæng c«ng ty gi÷  quyÒn chi phèi lµ   ®¬n vÞ  thµnh viªn cña  Tæng c«ng ty. 2. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi  cña Tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo  LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt  cã  liªn  quan. Tæng  c«ng  ty thùc  hiÖn viÖc qu¶n lý  vèn cæ phÇn, vèn gãp chi phèi theo quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   58   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vèn cæ phÇn, vèn gãp chi  phèi vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c. §i Ò u   16.  Quan hÖ  gi÷a Tæng c«ng ty víi c«ng ty cã  cæ phÇn, vèn gãp kh«ng chi phèi cña Tæng c«ng ty  1. C¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty ë níc  ngoµi cã  cæ phÇn, vèn gãp cña Tæng c«ng ty chiÕm tõ  50%  vèn ®iÒu lÖ trë xuèng, th× kh«ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña  Tæng c«ng ty vµ kh«ng do Tæng c«ng ty chi phèi. 
 14. 14 2. C¸c c«ng ty cã cæ phÇn, vèn gãp kh«ng chi phèi cña  Tæng   c«ng   ty   ®îc   thµnh   lËp,   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   theo  LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt  cã  liªn  quan. Tæng  c«ng  ty thùc  hiÖn viÖc qu¶n lý  cæ phÇn, vèn gãp cña m×nh t¹i c¸c c«ng  ty nµy theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  59 cña LuËt  Doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vèn nhµ  n íc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c. §i Ò u  17.  Tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty 1. Tæng c«ng ty kh«ng ®îc l¹m dông vÞ thÕ cña c«ng ty  n¾m gi÷ toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc gi÷ cæ phÇn, vèn gãp chi   phèi  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn lµ  c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n   ®éc  lËp,  c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc  mét thµnh viªn, c«ng ty cã  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña  Tæng   c«ng   ty,   lµm   tæn   h¹i   ®Õn   lîi   Ých   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh viªn, c¸c chñ nî vµ c¸c bªn cã liªn quan. Tæng c«ng ty kh«ng  ®îc cã  nh÷ng quy  ®Þnh trong §iÒu  lÖ   cña   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp,   c«ng   ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn lµm tæn h¹i  ®Õn lîi  Ých cña c«ng ty  ®ã, c¸c chñ  nî  vµ  c¸c bªn liªn  quan. 2. Trêng hîp thùc hiÖn c¸c hµnh vi sau  ®©y mµ  kh«ng  cã  sù  tho¶ thuËn víi  ®¬n vÞ  thµnh viªn nªu t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy g©y thiÖt h¹i  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  ®ã,  th×   Tæng   c«ng  ty   ph¶i  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   båi   th êng   thiÖt  h¹i cho ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c bªn liªn quan: a)  Buéc  ®¬n  vÞ  thµnh  viªn  ph¶i  ký  kÕt vµ   thùc hiÖn  c¸c hîp  ®ång kinh tÕ  kh«ng b×nh  ®¼ng vµ  bÊt lîi  ®èi víi  ®¬n vÞ thµnh viªn.  b)   §iÒu   chuyÓn   vèn,   tµi   s¶n   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn, g©y thiÖt h¹i cho ®¬n vÞ thµnh viªn bÞ ®iÒu chuyÓn. c)   §iÒu   chuyÓn   mét   sè   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cã   hiÖu  qu¶, cã  l∙i tõ   ®¬n vÞ  thµnh viªn nµy sang  ®¬n vÞ  thµnh  viªn kh¸c kh«ng cã sù tho¶ thuËn víi ®¬n vÞ thµnh viªn bÞ  ®iÒu chuyÓn, dÉn  ®Õn  ®¬n vÞ  thµnh viªn bÞ   ®iÒu chuyÓn bÞ  lç hoÆc lîi nhuËn bÞ gi¶m sót nghiªm träng. d)   QuyÕt   ®Þnh   c¸c   nhiÖm   vô   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   ®èi  víi ®¬n vÞ thµnh viªn tr¸i víi §iÒu lÖ vµ ph¸p luËt; giao  nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty cho ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn  kh«ng dùa trªn c¬  së  ký  kÕt hîp  ®ång kinh tÕ  víi c¸c  ®¬n   vÞ nµy. ®) Buéc  ®¬n vÞ  thµnh viªn cho Tæng c«ng ty hoÆc  ®¬n  vÞ  thµnh viªn kh¸c vay vèn víi l∙i suÊt thÊp,  ®iÒu kiÖn  vay   vµ   thanh   to¸n   kh«ng   hîp   lý   hoÆc   ph¶i   cung   cÊp   c¸c 
 15. 15 kho¶n   tiÒn   vay   ®Ó   Tæng   c«ng   ty   hoÆc   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn  kh¸c thùc hiÖn c¸c hîp  ®ång kinh tÕ  cã  nhiÒu rñi ro  ®èi  víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ thµnh viªn.  Ch¬ng III Tæng c«ng ty theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con §i Ò u   18.   Tæng  c«ng  ty theo  m« h×nh  c«ng ty mÑ  ­  c«ng ty con 1. Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù   ®Çu t vµ  thµnh lËp  (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con) lµ  h×nh thøc liªn kÕt vµ  chi phèi lÉn nhau b»ng  ®Çu t, gãp  vèn, bÝ  quyÕt c«ng nghÖ, th¬ng hiÖu hoÆc thÞ  trêng gi÷a  c¸c   doanh   nghiÖp   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n,   trong   ®ã   cã   mét  c«ng ty nhµ níc gi÷ quyÒn chi phèi c¸c doanh nghiÖp thµnh   viªn   kh¸c   (gäi   t¾t   lµ   c«ng   ty   mÑ)   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp  thµnh viªn kh¸c bÞ  c«ng ty mÑ  chi phèi (gäi t¾t lµ  c«ng  ty con) hoÆc cã  mét phÇn vèn gãp kh«ng chi phèi cña c«ng  ty mÑ (gäi t¾t lµ c«ng ty liªn kÕt). 2. Tæ hîp c«ng ty mÑ  vµ  c¸c c«ng ty con kh«ng cã  t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty mÑ  cã  t  c¸ch ph¸p nh©n, cã  tªn  gäi riªng, cã con dÊu, cã bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, cã   trô së chÝnh trong níc.  §i Ò u   19.  C¬ cÊu cña Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng  ty mÑ ­ c«ng ty con  Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con  ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh nµy cã c¬ cÊu nh sau: 1. C«ng ty mÑ lµ c«ng ty nhµ níc, ho¹t ®éng theo LuËt  Doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  NghÞ   ®Þnh nµy;  ®îc h×nh thµnh tõ  viÖc chuyÓn  ®æi, tæ chøc l¹i Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh  viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp hoÆc trªn c¬  së  mét c«ng ty  ®Çu t, mua cæ phÇn,  gãp vèn vµ  c¸c nguån lùc kh¸c vµo c¸c c«ng ty con, c«ng  ty liªn kÕt; gi÷ quyÒn chi phèi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu nµy. 2. C¸c c«ng ty con:  a)   C¸c   c«ng   ty   cã   vèn   gãp   chi   phèi   cña   c«ng   ty   mÑ  gåm: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë  lªn,  c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi, c«ng  ty ë níc ngoµi.  b) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn  do c«ng ty mÑ n¾m gi÷ toµn bé vèn ®iÒu lÖ.
 16. 16 NÕu trong c¬  cÊu cña Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng  ty mÑ  ­ c«ng ty con cã  lo¹i c«ng ty con lµ  c«ng ty tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   th×   ph¶i   cã   thªm  lo¹i c«ng ty con theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu  nµy. 3. C«ng ty liªn kÕt lµ  c¸c c«ng ty cã  vèn gãp kh«ng  chi phèi cña c«ng ty mÑ, tæ chøc díi h×nh thøc c«ng ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n hai thµnh  viªn  trë  lªn, c«ng ty cæ  phÇn,   c«ng   ty   liªn   doanh   víi   níc   ngoµi,   c«ng   ty   ë   níc  ngoµi. §i Ò u  20.  Chøc n¨ng, c¬ cÊu qu¶n lý cña c«ng ty mÑ 1.  C«ng ty  mÑ  cã  chøc  n¨ng  trùc tiÕp  s¶n  xuÊt kinh  doanh vµ   ®Çu t  tµi chÝnh vµo doanh nghiÖp kh¸c hoÆc chØ  thùc   hiÖn   viÖc   ®Çu   t  tµi   chÝnh   vµo   doanh   nghiÖp   kh¸c.  C«ng ty mÑ cã c¸c quyÒn, nghÜa vô cña c«ng ty nhµ n íc quy  ®Þnh   t¹i   Ch¬ng  III  cña  LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc;   thùc  hiÖn quyÒn, nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u  ®èi víi phÇn vèn  ®Çu  t vµo c¸c c«ng ty con vµ c«ng ty liªn kÕt. 2.   C«ng   ty   mÑ   cã   c¬   cÊu   qu¶n   lý   gåm   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc, c¸c Phã tæng gi¸m ®èc,   kÕ   to¸n   trëng   vµ   bé   m¸y   gióp   viÖc.   Bé   m¸y   qu¶n   lý   cña  c«ng ty mÑ lµ bé m¸y cña Tæng c«ng ty. §iÒu 21. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty mÑ 1.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cña   c«ng   ty   mÑ   cã   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña Tæng c«ng  ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp; cã  chÕ   ®é  lµm viÖc, c¬  cÊu thµnh viªn, thùc hiÖn nhiÖm vô  vµ  quyÒn  h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  ®iÓm a kho¶n 3, c¸c kho¶n 4, 5   vµ 6 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô  thÓ sau ®©y: a) QuyÕt  ®Þnh chiÕn lîc, kÕ  ho¹ch dµi h¹n, kÕ  ho¹ch  kinh doanh hµng n¨m, ngµnh, nghÒ  kinh doanh cña c«ng ty  mÑ, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña c«ng  ty mÑ; quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh cña c«ng  ty mÑ víi c¸c c«ng ty con. b)   QuyÕt   ®Þnh   sö   dông   vèn   cña   c«ng   ty   mÑ   ®Ó   ®Çu   t  thµnh lËp c«ng ty con lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc   mét   thµnh   viªn   vµ   mua   cæ   phÇn,   gãp   vèn   vµo   doanh  nghiÖp kh¸c nhng kh«ng vît qu¸ møc vèn  ®Çu t  thuéc thÈm  quyÒn quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  b kho¶n 2 §iÒu 30 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt cã  liªn quan; quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i,  gi¶i thÓ, chuyÓn  ®æi së  h÷u  ®èi víi c«ng ty con lµ  c«ng 
 17. 17 ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn cã  quy m«  vèn   kh«ng   vît   qu¸   møc   quy   ®Þnh   cho   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ  trong ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt. c)   QuyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chØnh   vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   b»ng   c¸ch  t¨ng, gi¶m vèn gãp cña c«ng ty mÑ; chuyÓn nhîng mét phÇn  hoÆc toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ níc mét thµnh viªn cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 48 cña LuËt Doanh nghiÖp.  d)   QuyÕt   ®Þnh   m«   h×nh   tæ   chøc   qu¶n   lý   cã   Héi   ®ång  qu¶n trÞ hay Chñ tÞch c«ng ty cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn, sè  lîng,  c¬  cÊu  thµnh  viªn  Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch  chøc vµ  quyÕt  ®Þnh møc l¬ng  ®èi víi Chñ  tÞch, thµnh viªn  Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Chñ  tÞch c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn. Héi  ®ång qu¶n trÞ  kh«ng thùc   hiÖn quyÒn h¹n, nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u  ®èi víi phÇn vèn  gãp cña c«ng ty con ë c¸c c«ng ty kh¸c. ®)  Thùc hiÖn  quyÒn  h¹n,  nghÜa  vô  cña  chñ  së  h÷u  cæ  phÇn, vèn gãp cña c«ng ty mÑ   ë  c¸c c«ng ty cã  cæ phÇn,  vèn gãp cña c«ng ty mÑ. e) Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty  mÑ, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt cña c«ng ty mÑ  vµ  c¸c c«ng ty   con; phª duyÖt  ph¬ng  ¸n sö  dông lîi nhuËn  sau thuÕ  cña  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn.  g) KiÓm tra, gi¸m s¸t Chñ  tÞch vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch c«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)   c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  n íc mét thµnh viªn; Gi¸m  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp; ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña c«ng ty mÑ ë doanh  nghiÖp kh¸c trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô  theo quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  n íc vµ  NghÞ   ®Þnh  nµy. h) Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo §iÒu lÖ c«ng ty   mÑ vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 2. ChÕ ®é l¬ng, thëng cña Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 22. Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty mÑ Ban kiÓm so¸t do Héi  ®ång qu¶n trÞ  c«ng ty mÑ  thµnh  lËp,   cã   c¬   cÊu,   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   chÕ   ®é   ho¹t   ®éng  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy.
 18. 18 §iÒu 23.  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n  trëng vµ bé m¸y gióp viÖc 1. Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng vµ  bé  m¸y gióp viÖc c«ng ty mÑ  cã  nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. 2.   ChÕ   ®é   l¬ng,   thëng   cña   Tæng   gi¸m   ®èc,   Phã   tæng  gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n   6 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 24. Quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  vµ  c«ng ty con lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn 1.   C«ng   ty   mÑ   lµ   chñ   së   h÷u   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do c«ng ty mÑ  thµnh  lËp míi hoÆc  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp,  c«ng ty thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng  c«ng  ty.  C«ng ty mÑ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u ®èi   víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn  theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 §iÒu 27, kho¶n 1 vµ kho¶n 2   §iÒu 46, §iÒu 47 vµ  §iÒu 48 cña LuËt Doanh nghiÖp, §iÒu  lÖ  cña c«ng ty vµ  c¸c quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn  ®æi c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét  thµnh viªn. 2. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn  ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, quy ®Þnh   cña ChÝnh  phñ  vÒ  chuyÓn   ®æi c«ng ty nhµ          n íc thµnh  c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn   vµ   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 25. Quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  vµ  c«ng ty con lµ  c«ng ty cæ phÇn, c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh  viªn trë lªn, c«ng ty liªn doanh vµ c«ng ty ë níc ngoµi 1.   C«ng   ty   con   lµ   c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty liªn doanh,   c«ng ty ë níc ngoµi cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña c«ng   ty   mÑ,   ®îc   thµnh   lËp,   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   theo   LuËt  Doanh nghiÖp, LuËt §Çu     t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ph¸p  luËt níc ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan. 2.   C«ng   ty   mÑ   thùc   hiÖn   quyÒn,   nghÜa   vô   vµ   tr¸ch   nhiÖm  cña  cæ   ®«ng,   thµnh   viªn,   bªn   liªn   doanh,   bªn   gãp   vèn chi phèi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ  cña  c«ng ty cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña c«ng ty mÑ. 3. C«ng ty mÑ trùc tiÕp qu¶n lý phÇn cæ phÇn, vèn gãp  chi phèi  ë  c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,  c«ng ty liªn doanh vµ  c«ng ty  ë  níc ngoµi; cã  quyÒn vµ 
 19. 19 nghÜa vô   ®èi víi cæ phÇn, vèn gãp chi phèi theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 58 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. §iÒu 26.  Quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  víi c«ng ty liªn   kÕt C«ng  ty mÑ   thùc hiÖn  viÖc  qu¶n  lý  phÇn  vèn gãp  cña  m×nh   ë   c«ng   ty   liªn   kÕt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   59   cña  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. §iÒu 27. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty mÑ Tr¸ch  nhiÖm  cña  c«ng  ty mÑ   ®èi  víi c¸c  c«ng ty  con  trong trêng hîp c«ng ty mÑ  l¹m dông vÞ  thÕ  n¾m gi÷  toµn  bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc gi÷ cæ phÇn, vèn gãp chi phèi lµm tæn   h¹i ®Õn lîi Ých cña c«ng ty con, c¸c chñ nî vµ c¸c bªn cã  liªn quan, thùc hiÖn nh  ®èi víi Tæng c«ng ty quy ®Þnh t¹i  §iÒu 17 NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng IV ChuyÓn ®æi, tæ chøc l¹i theo m« h×nh  C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con §iÒu 28. Môc ®Ých chuyÓn ®æi, tæ chøc l¹i Tæng c«ng  ty   do   Nhµ   níc   quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp,   c«ng   ty  thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng  c«ng  ty, c«ng ty  nhµ níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con 1. ViÖc chuyÓn  ®æi, tæ chøc l¹i Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh lËp sang Tæng c«ng ty theo  m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con nh»m chuyÓn tõ  liªn kÕt   theo kiÓu  hµnh  chÝnh víi c¬  chÕ  giao vèn sang  liªn  kÕt  bÒn chÆt b»ng c¬ chÕ ®Çu t tµi chÝnh lµ chñ yÕu; x¸c ®Þnh  râ  quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm vÒ  vèn vµ  lîi  Ých kinh tÕ  gi÷a  c«ng ty mÑ  víi c¸c c«ng ty con vµ  c«ng ty liªn kÕt; t¨ng   cêng   n¨ng   lùc   kinh   doanh   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   tham   gia   liªn  kÕt; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thµnh tËp ®oµn kinh tÕ. 2. ViÖc chuyÓn  ®æi, tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng  ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con nh»m t¹o  ®iÒu  kiÖn ph¸t  triÓn  n¨ng lùc,  quy  m« vµ  ph¹m vi kinh doanh  cña c«ng ty, thóc  ®Èy viÖc tÝch tô  vèn, sö  dông tiÒm lùc  tµi chÝnh vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña c«ng ty ®Ó ®Çu t , gãp  vèn vµ  tham gia liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c,  ®Èy  m¹nh viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty.
 20. 20 §iÒu 29. §èi tîng chuyÓn ®æi, tæ chøc l¹i  1.   C¸c   ®èi   tîng   sau   ®©y   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc tæ chøc l¹i vµ  chuyÓn  ®æi theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con: a)   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   lËp   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc n¨m 1995. b) Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp ®îc thµnh lËp míi theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp   nhµ níc n¨m 2003. c) C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. d) C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp  ®∙ tù   ®Çu t, gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c hoÆc  ®∙ hoµn  thµnh  viÖc  chuyÓn   ®æi  c¸c   ®¬n  vÞ  thµnh  viªn, cã  c¬  cÊu  gåm mét c«ng ty nhµ  níc gi÷  quyÒn chi phèi doanh nghiÖp  kh¸c, c¸c c«ng ty con vµ  c«ng ty liªn kÕt phï  hîp víi c¬   cÊu quy  ®Þnh t¹i §iÒu  55 cña LuËt  Doanh  nghiÖp  nhµ  níc  n¨m   2003,  th×  kh«ng   ph¶i   thùc  hiÖn   viÖc   chuyÓn   ®æi,   tæ   chøc l¹i theo tr×nh tù, thñ  tôc quy  ®Þnh t¹i ch¬ng nµy.  Ngêi ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty nhµ níc,  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp quyÕt  ®Þnh ¸p dông m« h×nh c«ng  ty mÑ  ­ c«ng ty con  ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty vµ  c«ng ty  nµy. §iÒu 30. §iÒu kiÖn chuyÓn ®æi, tæ chøc l¹i  1. §èi víi Tæng c«ng ty nhµ  níc ph¶i  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) TÊt c¶ c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  ®∙,  ®ang chuyÓn  ®æi  hoÆc  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt danh s¸ch vµ  kÕ  ho¹ch   cæ   phÇn   ho¸   hoÆc   chuyÓn   ®æi   sang   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu  gåm c«ng ty mÑ, c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt. b) C«ng ty mÑ  thuéc danh s¸ch  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt tiÕp tôc do Nhµ níc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ vµ  ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. c) C«ng ty mÑ  cã  quy m« vèn lín, cã  kh¶ n¨ng sö  dông   nguån vèn thùc cã cña c«ng ty hoÆc cã ph¬ng ¸n kh¶ thi ®Ó  huy  ®éng vèn,  ®Çu t  ®ñ  vèn vµo c¸c c«ng ty con, c«ng ty  liªn kÕt  ®Ó  chi phèi c¸c c«ng ty con, sö  dông bÝ  quyÕt  c«ng nghÖ, th¬ng hiÖu, thÞ  trêng  ®Ó  chi phèi c¸c c«ng ty  con.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2