intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:104

227
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý dự án đầu tư XDCT, ngày 07/02/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 16/2005/NĐ-CP

 1. chÝnh phñ céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________________________ A.31 Sè : 16/2005/N§-CP 5 Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ VÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh _____ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé X©y dùng, NghÞ ®Þnh : Ch ¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ lËp, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2. Ph©n lo¹i dù ¸n vµ qu¶n lý nhµ n íc ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi chung lµ
 2. 2 dù ¸n) ®îc ph©n lo¹i nh sau: a) Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng vµ cho phÐp ®Çu t ; c¸c dù ¸n cßn l¹i ®- îc ph©n thµnh 3 nhãm A, B, C theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) Theo nguån vèn ®Çu t : - Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc; - Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; - Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc; - Dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n hoÆc sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn. 2. ViÖc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng, b¶o ®¶m an ninh, an toµn x· héi vµ an toµn m«i tr êng, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 3. Ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× tuú theo nguån vèn sö dông cho dù ¸n, nhµ níc cßn qu¶n lý theo quy ®Þnh sau ®©y : a) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc kÓ c¶ c¸c dù ¸n thµnh phÇn, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng tõ viÖc x¸c ®Þnh chñ tr ¬ng ®Çu t , lËp dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t , lËp thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, lùa chän nhµ thÇu, thi c«ng x©y dùng ®Õn khi nghiÖm thu, bµn giao vµ ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, nhng kh«ng qu¸ 2 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm C, 4 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm B. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do c¬ quan qu¶n lý nhµ
 3. 3 níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ níc; b) §èi víi dù ¸n cña doanh nghiÖp sö dông vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc vµ vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc th× Nhµ níc chØ qu¶n lý vÒ chñ tr ¬ng vµ quy m« ®Çu t . Doanh nghiÖp cã dù ¸n tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; c) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t nh©n, chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ néi dung qu¶n lý dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau th× c¸c bªn gãp vèn tho¶ thuËn vÒ ph¬ng thøc qu¶n lý hoÆc qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víi nguån vèn cã tû lÖ % lín nhÊt trong tæng møc ®Çu t . 4. §èi víi dù ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng ®Çu t vµ dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù ¸n thµnh phÇn cã thÓ ®éc lËp vËn hµnh, khai th¸c hoÆc thùc hiÖn theo ph©n kú ®Çu t ®îc ghi trong v¨n b¶n phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t th× mçi dù ¸n thµnh phÇn ®îc qu¶n lý, thùc hiÖn nh mét dù ¸n ®éc lËp. §iÒu 3. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ngêi së h÷u vèn hoÆc lµ ng- êi ®îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: 1. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc th× chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh tr íc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ngêi vay vèn lµ chñ ®Çu t.
 4. 4 3. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t lµ chñ së h÷u vèn hoÆc lµ ngêi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn hçn hîp th× chñ ®Çu t do c¸c thµnh viªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ngêi cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt. Ch ¬ng II lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 4. LËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ xin phÐp ®Çu t 1. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng vµ cho phÐp ®Çu t ; c¸c dù ¸n nhãm A kh«ng ph©n biÖt nguån vèn ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t . 2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: a) Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n; chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia nÕu cã; b) Dù kiÕn quy m« ®Çu t : c«ng suÊt, diÖn tÝch x©y dùng; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; dù kiÕn vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu sö dông ®Êt; c) Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt; c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng lîng, dÞch vô, h¹ tÇng kü thuËt; ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c nÕu cã; c¸c ¶nh hëng cña dù ¸n ®èi víi m«i tr êng, sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an ninh, quèc phßng;
 5. 5 d) H×nh thøc ®Çu t , x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t , thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n vµ ph©n kú ®Çu t nÕu cã. 3. Xin phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh a) Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. Bé qu¶n lý ngµnh lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp Thñ t íng ChÝnh phñ lÊy ý kiÕn cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan, tæng hîp vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ. b) Thêi h¹n lÊy ý kiÕn : Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i göi v¨n b¶n lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan. Trong vßng 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc ®Ò nghÞ, c¬ quan ®îc hái ý kiÕn ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi vÒ nh÷ng néi dung thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. Trong vßng 7 ngµy sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n tr¶ lêi theo thêi h¹n trªn, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Ó tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ. c) B¸o c¸o tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bao gåm: Tãm t¾t néi dung B¸o c¸o ®Çu t , tãm t¾t ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ viÖc cho phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theo b¶n gèc v¨n b¶n ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan. §iÒu 5. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Khi ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc lËp dù ¸n ®Ó lµm râ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t vµ hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, trõ nh÷ng tr êng hîp sau ®©y: a) C«ng tr×nh chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy;
 6. 6 b) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ nhµ ë riªng lÎ cña d©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. 2. Néi dung dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B cha cã trong quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng th× tr íc khi lËp dù ¸n ph¶i cã ý kiÕn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ quy ho¹ch. §iÒu 6. Néi dung phÇn thuyÕt minh cña dù ¸n 1. Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t ; ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr êng, tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt; kinh doanh h×nh thøc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng, nhu cÇu sö dông ®Êt; ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. 2. M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ph©n tÝch lùa chän ph¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ng suÊt. 3. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm: a) Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c vµ ph¬ng ¸n hç trî x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã; b) C¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh trong ®« thÞ vµ c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc; c) Ph¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng; d) Ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. 4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y,
 7. 7 næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. 5. Tæng møc ®Çu t cña dù ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn; c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n. §iÒu 7. Néi dung thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n 1. Néi dung phÇn thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ph¶i thÓ hiÖn ®îc gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chñ yÕu, b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ triÓn khai c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo, bao gåm thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ. 2. ThuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së ®îc tr×nh bµy riªng hoÆc tr×nh bµy trªn c¸c b¶n vÏ ®Ó diÔn gi¶i thiÕt kÕ víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: a) Tãm t¾t nhiÖm vô thiÕt kÕ; giíi thiÖu tãm t¾t mèi liªn hÖ cña c«ng tr×nh víi quy ho¹ch x©y dùng t¹i khu vùc; c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, t¶i träng vµ t¸c ®éng; danh môc c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông. b) ThuyÕt minh c«ng nghÖ: giíi thiÖu tãm t¾t ph¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ s¬ ®å c«ng nghÖ; danh môc thiÕt bÞ c«ng nghÖ víi c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu liªn quan ®Õn thiÕt kÕ x©y dùng. c) ThuyÕt minh x©y dùng: - Kh¸i qu¸t vÒ tæng mÆt b»ng: giíi thiÖu tãm t¾t ®Æc ®iÓm tæng mÆt b»ng, cao ®é vµ to¹ ®é x©y dùng; hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c ®iÓm ®Êu nèi; diÖn tÝch sö dông ®Êt, diÖn tÝch x©y dùng, diÖn tÝch c©y xanh, mËt ®é x©y dùng, hÖ sè sö dông ®Êt, cao ®é san nÒn vµ c¸c néi dung cÇn thiÕt kh¸c. - §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn: giíi thiÖu tãm t¾t ®Æc ®iÓm tuyÕn c«ng tr×nh, cao ®é vµ täa ®é x©y dùng, ph¬ng ¸n xö lý c¸c chíng ng¹i vËt chÝnh trªn tuyÕn; hµnh lang b¶o vÖ
 8. 8 tuyÕn vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña c«ng tr×nh nÕu cã; - §èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc: giíi thiÖu tãm t¾t mèi liªn hÖ cña c«ng tr×nh víi quy ho¹ch x©y dùng t¹i khu vùc vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn; ý t ëng cña ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc; mµu s¾c c«ng tr×nh; c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, m«i tr - êng, v¨n ho¸, x· héi t¹i khu vùc x©y dùng; - PhÇn kü thuËt: giíi thiÖu tãm t¾t ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ph¬ng ¸n gia cè nÒn, mãng, c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, hÖ thèng kü thuËt vµ h¹ tÇng kü thuËt cña c«ng tr×nh, san nÒn, ®µo ®¾p ®Êt; danh môc c¸c phÇn mÒm sö dông trong thiÕt kÕ; - Giíi thiÖu tãm t¾t ph¬ng ¸n phßng chèng ch¸y, næ vµ b¶o vÖ m«i tr êng; - Dù tÝnh khèi lîng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, thiÕt bÞ ®Ó lËp tæng møc ®Çu t vµ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 3. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së bao gåm: a) B¶n vÏ c«ng nghÖ thÓ hiÖn s¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ víi c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu; b) B¶n vÏ x©y dùng thÓ hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæng mÆt b»ng, kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt vµ h¹ tÇng kü thuËt c«ng tr×nh víi c¸c kÝch th íc vµ khèi lîng chñ yÕu, c¸c mèc giíi, to¹ ®é vµ cao ®é x©y dùng; c) B¶n vÏ s¬ ®å hÖ thèng phßng chèng ch¸y, næ. 4. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh th× tuú theo tÝnh chÊt, néi dung cña dù ¸n cã thÓ gi¶m bít mét sè néi dung thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy nhng ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc, x¸c ®Þnh ®îc tæng møc ®Çu t vµ tÝnh to¸n ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 5. Sè lîng thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ cña thiÕt kÕ c¬ së ®îc lËp tèi thiÓu lµ 09 bé.
 9. 9 §iÒu 8. Hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó phª duyÖt. 2. Hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: a) Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; b) Dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së; v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan (nÕu cã); c) V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn ®èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A. §iÒu 9. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm thÈm ®Þnh phÇn thuyÕt minh vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. 2. Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n- íc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng ®Çu t vµ c¸c dù ¸n kh¸c do Thñ t íng ChÝnh phñ yªu cÇu. 3. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh. C¸c dù ¸n kh¸c do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh. 4. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi dù ¸n nhãm A ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Bé C«ng nghiÖp thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh;
 10. 10 b) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Bé Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; d) Bé X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp (trõ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp do Bé C«ng nghiÖp thÈm ®Þnh) vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu. ®) §èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu chuyªn ngµnh th× Bé chñ tr× thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ Bé cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh cã yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh chÊt môc tiªu cña dù ¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan. 5. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Së C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh; b) Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Së Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; d) Së X©y dùng thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp (trõ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp do Së C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh) vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n
 11. 11 tØnh yªu cÇu. ®) Tr êng hîp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu chuyªn ngµnh th× Së chñ tr× thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ Së cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh cã yÕu tè quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c Së liªn quan. 6. §èi víi thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n nhãm B, C cã c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn qua nhiÒu ®Þa ph¬ng do Bé ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy tæ chøc thÈm ®Þnh vµ cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c Së liªn quan vÒ quy ho¹ch x©y dùng, t¸c ®éng m«i tr êng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng. 7. ViÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã yªu cÇu bÝ mËt an ninh, quèc phßng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 8. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n ®Õn c¬ quan nhµ n- íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, 5, 6 §iÒu nµy ®Ó lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. Thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B vµ 10 ngµy lµm viÖc víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 9. Thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n, kÓ c¶ thêi gian thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së, kh«ng qu¸: 60 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A; 30 ngµy lµm viÖc víi c¸c dù ¸n B, 20 ngµy lµm viÖc víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Tr êng hîp ®Æc biÖt, thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n cã thÓ dµi h¬n nhng ph¶i ®îc ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp. 10. LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n, thiÕt kÕ c¬ së do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé X©y dùng. §iÒu 10. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Sù phï hîp cña dù ¸n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi,
 12. 12 quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng; tr êng hîp cha cã c¸c quy ho¹ch trªn th× ph¶i cã ý kiÕn tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã. 2. Néi dung thuyÕt minh cña dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Sù phï hîp víi B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc Quèc héi hoÆc Thñ t íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t ®èi víi dù ¸n ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 4. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së vÒ quy ho¹ch x©y dùng, quy m« x©y dùng, c«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, cÊp c«ng tr×nh; c¸c sè liÖu sö dông trong thiÕt kÕ, c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông; c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt so víi yªu cÇu cña dù ¸n. 5. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän th«ng qua thi tuyÓn ®èi víi tr êng hîp cã thi tuyÓn ph¬ng ¸n kiÕn tróc. 6. Sù hîp lý cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ trong thiÕt kÕ c¬ së. 7. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tæ chøc t vÊn, n¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. §iÒu 11. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Thñ t íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n ®· ®îc Quèc héi th«ng qua chñ tr ¬ng vµ cho phÐp ®Çu t . 2. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: a) Bé tr ëng, Thñ tr ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña §¶ng, c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A, B, C.
 13. 13 Bé tr ëng, Thñ tr ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C cho c¬ quan cÊp díi trùc tiÕp; b) Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x· ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n trong ph¹m vi ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng sau khi th«ng qua Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; c) Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ cho Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cã møc vèn ®Çu t kh«ng lín h¬n 5 tû ®ång vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp x· kh«ng lín h¬n 3 tû ®ång. §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, viÖc ph©n cÊp theo quy ®Þnh riªng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. 3. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c, vèn hçn hîp chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 4. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t khi ®· cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông, tæ chøc cho vay vèn thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n tµi chÝnh vµ ph¬ng ¸n tr¶ nî ®Ó chÊp thuËn cho vay hoÆc kh«ng cho vay tr íc khi ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t . 5. Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo mÉu t¹i Phô lôc sè 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 12. B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh 1. Khi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau ®©y, chñ ®Çu t kh«ng ph¶i lËp dù ¸n mµ chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt: a) C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o;
 14. 14 b) C«ng tr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp, x©y dùng míi trô së c¬ quan cã tæng møc ®Çu t díi 3 tû ®ång; c) C¸c dù ¸n h¹ tÇng x· héi cã tæng møc ®Çu t díi 7 tû ®ång sö dông vèn ng©n s¸ch kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch x©y dùng vµ ®· cã chñ tr ¬ng ®Çu t hoÆc ®· ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m. 2. Néi dung cña B¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. 3. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t . 4. C¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc cã tæng møc ®Çu t tõ 500 triÖu ®ång trë lªn th× thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh do c¸c Së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy tæ chøc thÈm ®Þnh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i, viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh do chñ ®Çu t tù tæ chøc thÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tr íc khi phª duyÖt. §iÒu 13. §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®îc ®iÒu chØnh khi cã mét trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai nh ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh; b) Do biÕn ®éng bÊt th êng cña gi¸ nguyªn vËt liÖu, do thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i ®èi víi phÇn vèn cã sö dông ngo¹i tÖ hoÆc do Nhµ níc
 15. 15 ban hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi cã quy ®Þnh ®îc thay ®æi mÆt b»ng gi¸ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc chñ ®Çu t thay ®æi khi thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cao h¬n cho dù ¸n; d) Khi quy ho¹ch x©y dùng ®· ®îc duyÖt thay ®æi cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn dù ¸n. 2. Khi ®iÒu chØnh dù ¸n kh«ng lµm thay ®æi quy m«, môc tiªu ®Çu t vµ kh«ng vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t ®îc phÐp tù ®iÒu chØnh dù ¸n. Tr êng hîp ®iÒu chØnh dù ¸n lµm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch, quy m«, môc tiªu ®Çu t ban ®Çu hoÆc vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t ph¶i tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung thay ®æi ph¶i ®îc thÈm ®Þnh l¹i. 3. Ngêi quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ch ¬ng II I thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Môc 1 ThiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 14. C¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh víi mét hoÆc nhiÒu cÊp c«ng tr×nh kh¸c nhau theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y
 16. 16 dùng. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng, viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo mét bíc, hai bíc hoÆc ba bíc nh sau: a) ThiÕt kÕ mét bíc lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) ThiÕt kÕ hai bíc bao gåm bíc thiÕt kÕ c¬ së vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i lËp dù ¸n trõ c¸c c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ c cña kho¶n nµy; c) ThiÕt kÕ ba bíc bao gåm bíc thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i lËp dù ¸n vµ cã quy m« lµ cÊp ®Æc biÖt, cÊp I vµ c«ng tr×nh cÊp II cã kü thuËt phøc t¹p do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. Tr êng hîp thùc hiÖn thiÕt kÕ hai bíc hoÆc ba bíc th× c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo ph¶i phï hîp víi bíc thiÕt kÕ tr íc ®· ®îc phª duyÖt. 2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n nh hµng rµo, líp häc, tr êng häc, nhµ ë th× cã thÓ sö dông thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh ®Ó triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 3. ThiÕt kÕ x©y dùng ph¶i tu©n thñ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ theo quy ®Þnh. ThiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn ®- îc c¸c khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 15. Hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ:
 17. 17 a) C¸c tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t x©y dùng, khÝ t îng thuû v¨n vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan; b) ThiÕt kÕ c¬ së; c) Danh môc quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng. 2. Tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc lËp cho tõng c«ng tr×nh bao gåm thuyÕt minh, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t; b¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ, thÈm tra dù to¸n nÕu cã. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n thiÕt kÕ ph¶i bµn giao hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh víi sè l îng ®ñ ®¶m b¶o phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, yªu cÇu qu¶n lý vµ l u tr÷ nhng kh«ng Ýt h¬n 7 bé ®èi víi thiÕt kÕ kü thuËt vµ 8 bé ®èi víi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 4. Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc lu tr÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lu tr÷. Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vÒ l u tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ. §iÒu 16. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt: a) Chñ ®Çu t tù tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i lËp dù ¸n; b) ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n cña h¹ng môc, c«ng tr×nh tr íc khi ®a ra thi c«ng ph¶i ®îc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. 2. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ: a) Sù phï hîp víi c¸c bíc thiÕt kÕ tr íc ®· ®îc phª duyÖt; b) Sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;
 18. 18 c) §¸nh gi¸ møc ®é an toµn c«ng tr×nh; d) Sù hîp lý cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, nÕu cã; ®) B¶o vÖ m«i tr êng; phßng, chèng ch¸y, næ; 3. Néi dung thÈm ®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh gåm: a) Sù phï hîp gi÷a khèi lîng thiÕt kÕ vµ khèi lîng dù to¸n; b) TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ, ®¬n gi¸; viÖc vËn dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ trong dù to¸n theo quy ®Þnh; c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 4. Tr êng hîp chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th× ®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viÖc phª duyÖt. Tuú theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t , viÖc thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n cã thÓ thùc hiÖn ®èi víi toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu nµy. 5. Chi phÝ thÈm ®Þnh, thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh do Bé X©y dùng híng dÉn vµ ®îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t , tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. Môc 2 giÊy phÐp x©y dùng §iÒu 17. GiÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tr íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng, trõ tr êng hîp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau
 19. 19 ®©y: a) C«ng tr×nh thuéc bÝ mËt Nhµ níc, c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp, c«ng tr×nh t¹m phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh; b) C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ nhng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt thuéc dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; c) C«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu nhµ ë cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; d) C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong kh«ng lµm thay ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc vµ an toµn cña c«ng tr×nh; ®) C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt quy m« nhá thuéc c¸c x· vïng s©u, vïng xa; e) Nhµ ë riªng lÎ t¹i vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc ®« thÞ; ®iÓm d©n c n«ng th«n cha cã quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt. 2. ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ ë riªng lÎ trong vïng ®· c«ng bè quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt nhng cha thùc hiÖn th× chØ ®îc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m cã thêi h¹n theo thêi h¹n thùc hiÖn quy ho¹ch. 3. §iÒu kiÖn cÊp phÐp x©y dùng c«ng tr×nh trong ®« thÞ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña LuËt X©y dùng. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi xin cÊp phÐp x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 68 cña LuËt X©y dùng. 4. GiÊy phÐp x©y dùng theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 18. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ ë ®« thÞ Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng gåm:
 20. 20 1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo mÉu t¹i Phô lôc 4 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. Tr êng hîp xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m cã thêi h¹n th× trong ®¬n xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng cßn ph¶i cã cam kÕt tù ph¸ dì c«ng tr×nh khi Nhµ níc thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng. 2. B¶n sao mét trong nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cã c«ng chøng. 3. B¶n vÏ thiÕt kÕ thÓ hiÖn ®îc vÞ trÝ mÆt b»ng, mÆt c¾t, mÆt ®øng ®iÓn h×nh; mÆt b»ng mãng cña c«ng tr×nh; s¬ ®å vÞ trÝ hoÆc tuyÕn c«ng tr×nh; s¬ ®å hÖ thèng vµ ®iÓm ®Êu nèi kü thuËt cÊp ®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc; ¶nh chôp hiÖn tr¹ng (®èi víi c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o yªu cÇu ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng). §iÒu 19. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë n«ng th«n Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë n«ng th«n gåm: 1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo mÉu t¹i Phô lôc 5 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 2. B¶n sao mét trong nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt cã chøng nhËn cña ñy ban nh©n d©n x·. 3. S¬ ®å mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh trªn l« ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh liÒn kÒ nÕu cã do chñ nhµ ë ®ã tù vÏ. §iÒu 20. TiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng 1. C¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng cã nhiÖm vô tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 vµ §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng ph¶i cã giÊy biªn nhËn trong ®ã hÑn ngµy nhËn kÕt qu¶. GiÊy biªn nhËn ®îc lËp thµnh 02 b¶n, mét b¶n giao cho ngêi xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng vµ mét b¶n lu t¹i c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2