Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:77

1
108
lượt xem
21
download

Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 16/2005/N§­CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005  VÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ lËp,   thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; hîp ®ång trong  ho¹t  ®éng  x©y  dùng;   ®iÒu kiÖn  n¨ng  lùc cña tæ chøc,  c¸  nh©n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, kh¶o s¸t, thiÕt  kÕ, thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh. §i Ò u   2.  Ph©n lo¹i dù ¸n vµ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  1. C¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh (sau  ®©y gäi  chung lµ dù ¸n) ®îc ph©n lo¹i nh sau: a)  Theo quy  m« vµ  tÝnh  chÊt:  dù  ¸n  quan träng  quèc  gia do Quèc héi th«ng qua chñ  tr¬ng vµ  cho phÐp  ®Çu t;  c¸c dù  ¸n cßn l¹i  ®îc ph©n thµnh 3 nhãm A, B, C theo quy  ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) Theo nguån vèn ®Çu t:  ­ Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc; ­ Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n íc b¶o l∙nh, vèn  tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; ­ Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp  nhµ níc; 
 2. 2 ­  Dù  ¸n sö  dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t   nh©n hoÆc  sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn. 2.  ViÖc  ®Çu  t  x©y  dùng c«ng  tr×nh  ph¶i  phï  hîp  víi  quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, quy ho¹ch  ngµnh,  quy ho¹ch x©y dùng,  b¶o  ®¶m an ninh,  an toµn x∙  héi vµ  an toµn m«i trêng, phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 3. Ngoµi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th×  tuú  theo  nguån vèn sö dông cho dù ¸n, nhµ níc cßn qu¶n lý theo quy  ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n íc kÓ  c¶   c¸c   dù   ¸n   thµnh   phÇn,   Nhµ   níc   qu¶n   lý   toµn   bé   qu¸  tr×nh  ®Çu t  x©y dùng tõ  viÖc x¸c  ®Þnh chñ  tr¬ng  ®Çu t,  lËp dù  ¸n, quyÕt  ®Þnh  ®Çu t, lËp thiÕt kÕ, tæng dù  to¸n,  lùa chän nhµ  thÇu, thi c«ng x©y dùng  ®Õn khi nghiÖm thu,  bµn   giao   vµ   ®a   c«ng   tr×nh   vµo   khai   th¸c   sö   dông.   Ngêi  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ   ®ñ  vèn theo tiÕn  ®é  thùc hiÖn dù  ¸n, nhng kh«ng qu¸ 2 n¨m  ®èi víi dù  ¸n  nhãm C, 4 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm B. C¸c dù  ¸n sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc do c¬  quan  qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh theo ph©n cÊp,  phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ níc;  b)   §èi   víi   dù   ¸n   cña   doanh   nghiÖp   sö   dông   vèn   tÝn  dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña nhµ  níc vµ  vèn  ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ  níc th× Nhµ níc chØ qu¶n lý vÒ chñ tr¬ng vµ quy m« ®Çu t.  Doanh  nghiÖp  cã  dù  ¸n tù  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  thùc  hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy   vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan;  c) §èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn   t  nh©n,   chñ   ®Çu   t  tù   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc   vµ   néi   dung  qu¶n lý  dù  ¸n. §èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông hçn hîp nhiÒu  nguån vèn kh¸c nhau th× c¸c bªn gãp vèn tho¶ thuËn vÒ ph­ ¬ng thøc qu¶n lý hoÆc qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víi nguån  vèn cã tû lÖ % lín nhÊt trong tæng møc ®Çu t.  4. §èi víi dù  ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ  tr¬ng  ®Çu  t vµ dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù  ¸n   thµnh   phÇn   cã   thÓ   ®éc   lËp   vËn   hµnh,   khai   th¸c   hoÆc  thùc hiÖn theo ph©n kú   ®Çu t  ®îc ghi trong v¨n b¶n phª  duyÖt B¸o c¸o ®Çu t th× mçi dù ¸n thµnh phÇn ®îc qu¶n lý,  thùc hiÖn nh mét dù ¸n ®éc lËp.
 3. 3 § i Ò u  3.  Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ngêi së h÷u vèn hoÆc  lµ ngêi ®îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh bao gåm: 1. §èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  th×  chñ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu  t quyÕt ®Þnh tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc.  2. C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ngêi vay vèn lµ  chñ ®Çu t. 3. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t lµ chñ së  h÷u   vèn   hoÆc   lµ   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.  4. §èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn hçn hîp th×  chñ   ®Çu   t do c¸c thµnh viªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ng êi  cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt.
 4. 4 Ch¬ng II lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §i Ò u   4.   LËp B¸o c¸o  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh vµ  xin phÐp ®Çu t 1. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu  t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua chñ tr­ ¬ng vµ  cho phÐp  ®Çu t; c¸c dù  ¸n nhãm A kh«ng ph©n biÖt  nguån vèn ph¶i lËp B¸o c¸o  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®Ó  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. 2.   Néi   dung   B¸o   c¸o   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   bao  gåm: a) Sù  cÇn thiÕt ph¶i  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c  ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ  khã  kh¨n; chÕ   ®é  khai th¸c vµ  sö  dông tµi nguyªn quèc gia nÕu cã; b)   Dù   kiÕn   quy   m«   ®Çu   t:   c«ng   suÊt,   diÖn   tÝch   x©y  dùng; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh,   c«ng   tr×nh   phô   vµ   c¸c   c«ng   tr×nh   kh¸c;   dù   kiÕn   vÒ   ®Þa  ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu sö dông ®Êt; c) Ph©n tÝch, lùa chän s¬  bé  vÒ  c«ng nghÖ, kü  thuËt;  c¸c  ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng  lîng, dÞch vô, h¹  tÇng kü  thuËt; ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt  b»ng, t¸i  ®Þnh c  nÕu cã; c¸c ¶nh hëng cña dù  ¸n  ®èi víi  m«i trêng, sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an ninh, quèc  phßng; d) H×nh thøc  ®Çu t, x¸c  ®Þnh s¬  bé  tæng møc  ®Çu t,  thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn  ®é  vµ  hiÖu qu¶ kinh tÕ  ­ x∙ héi cña dù  ¸n vµ  ph©n kú   ®Çu   t nÕu cã.  3. Xin phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh a)   Chñ   ®Çu   t  cã   tr¸ch   nhiÖm   göi   B¸o   c¸o   ®Çu   t  x©y  dùng c«ng tr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. Bé qu¶n lý ngµnh lµ  c¬  quan  ®Çu mèi gióp Thñ  tíng ChÝnh phñ  lÊy  ý  kiÕn cña  c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan, tæng hîp vµ ®Ò xuÊt ý  kiÕn  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ.  b) Thêi h¹n lÊy ý kiÕn: Trong  vßng  5 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ   ngµy nhËn   ®îc  B¸o  c¸o  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, Bé  qu¶n lý  ngµnh ph¶i göi  v¨n b¶n lÊy  ý  kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng cã  liªn  quan. Trong   vßng   30   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   khi   nhËn   ®îc   ®Ò  nghÞ, c¬  quan  ®îc hái  ý kiÕn ph¶i cã  v¨n b¶n  tr¶ lêi vÒ   nh÷ng néi dung thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. Trong vßng  
 5. 5 7   ngµy   sau   khi   nhËn   ®îc   v¨n   b¶n   tr¶   lêi   theo   thêi   h¹n  trªn, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Ó tr×nh Thñ tíng  ChÝnh phñ. c) B¸o c¸o tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bao gåm: Tãm t¾t néi dung B¸o c¸o  ®Çu t, tãm t¾t  ý  kiÕn c¸c  Bé, ngµnh vµ   ®Ò  xuÊt  ý  kiÕn vÒ  viÖc cho phÐp  ®Çu t  x©y  dùng c«ng tr×nh kÌm theo b¶n gèc v¨n b¶n  ý  kiÕn cña c¸c  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan. §i Ò u  5.  LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Khi  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh, chñ   ®Çu t  ph¶i tæ  chøc lËp dù  ¸n  ®Ó  lµm râ  vÒ  sù  cÇn thiÕt ph¶i  ®Çu t  vµ  hiÖu qu¶  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh, trõ  nh÷ng trêng hîp  sau ®©y: a) C«ng tr×nh chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ  ­ kü  thuËt  x©y  dùng  c«ng tr×nh  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu 12  cña NghÞ ®Þnh nµy; b) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ  nhµ   ë  riªng lÎ  cña d©n  quy ®Þnh t¹i kho¶n 5  §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. 2. Néi dung dù  ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµ  phÇn thiÕt kÕ  c¬  së  theo quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.  3. §èi víi c¸c dù  ¸n nhãm B cha cã  trong quy ho¹ch  kinh tÕ ­ x∙ héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng th×  tríc khi lËp dù ¸n ph¶i cã ý kiÕn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n   cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ quy ho¹ch. §i Ò u  6.  Néi dung phÇn thuyÕt minh cña dù ¸n 1. Sù  cÇn thiÕt vµ  môc tiªu  ®Çu t;  ®¸nh gi¸ nhu cÇu  thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt; kinh  doanh h×nh thøc  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh;  ®Þa  ®iÓm x©y  dùng,   nhu   cÇu   sö   dông   ®Êt;   ®iÒu   kiÖn   cung   cÊp   nguyªn   liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. 2. M« t¶ vÒ  quy m« vµ  diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh,  c¸c   h¹ng   môc   c«ng  tr×nh   bao   gåm   c«ng   tr×nh   chÝnh,  c«ng   tr×nh phô  vµ  c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ph©n tÝch lùa chän ph ­ ¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ng suÊt. 3. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm: a) Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i  ®Þnh c  vµ  ph¬ng  ¸n hç trî x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã; b) C¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh   trong ®« thÞ vµ c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc;
 6. 6 c) Ph¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng; d)   Ph©n   ®o¹n   thùc   hiÖn,   tiÕn   ®é   thùc   hiÖn   vµ   h×nh  thøc qu¶n lý dù ¸n. 4. §¸nh gi¸ t¸c  ®éng m«i trêng, c¸c gi¶i ph¸p phßng,  chèng ch¸y, næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. 5. Tæng møc  ®Çu t  cña dù  ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn,  nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph¬ng ¸n hoµn  tr¶   vèn   ®èi   víi   dù   ¸n  cã   yªu   cÇu   thu   håi   vèn;  c¸c  chØ  tiªu tµi chÝnh  vµ  ph©n  tÝch  ®¸nh gi¸ hiÖu  qu¶  kinh  tÕ,  hiÖu qu¶ x∙ héi cña dù ¸n. §i Ò u  7.  Néi dung thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n 1. Néi dung phÇn thiÕt kÕ  c¬  së  cña dù  ¸n ph¶i thÓ  hiÖn ®îc gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chñ yÕu, b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn  ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ triÓn khai c¸c bíc thiÕt kÕ  tiÕp theo, bao gåm thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ. 2.   ThuyÕt   minh   thiÕt   kÕ   c¬   së   ®îc   tr×nh   bµy   riªng  hoÆc tr×nh bµy trªn c¸c b¶n vÏ   ®Ó  diÔn gi¶i thiÕt kÕ  víi  c¸c néi dung chñ yÕu sau: a) Tãm t¾t nhiÖm vô  thiÕt kÕ; giíi thiÖu tãm t¾t mèi  liªn   hÖ   cña   c«ng   tr×nh   víi   quy   ho¹ch   x©y   dùng   t¹i   khu  vùc; c¸c sè  liÖu vÒ   ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, t¶i träng vµ  t¸c  ®éng; danh môc c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông. b) ThuyÕt minh c«ng nghÖ: giíi thiÖu tãm t¾t ph¬ng ¸n  c«ng nghÖ vµ s¬ ®å c«ng nghÖ; danh môc thiÕt bÞ c«ng nghÖ  víi c¸c th«ng sè  kü  thuËt chñ  yÕu liªn quan  ®Õn thiÕt kÕ  x©y dùng. c) ThuyÕt minh x©y dùng: ­ Kh¸i qu¸t vÒ  tæng mÆt b»ng: giíi thiÖu tãm t¾t  ®Æc  ®iÓm tæng mÆt b»ng, cao  ®é  vµ  to¹   ®é  x©y dùng; hÖ  thèng  h¹  tÇng kü  thuËt vµ  c¸c  ®iÓm  ®Êu nèi; diÖn tÝch sö  dông  ®Êt, diÖn tÝch x©y dùng, diÖn tÝch c©y xanh, mËt  ®é  x©y  dùng, hÖ  sè  sö  dông  ®Êt, cao  ®é  san nÒn vµ  c¸c néi dung  cÇn thiÕt kh¸c. ­ §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn: giíi thiÖu  tãm t¾t  ®Æc  ®iÓm  tuyÕn c«ng tr×nh, cao  ®é  vµ  täa  ®é  x©y   dùng,     ph¬ng   ¸n   xö   lý   c¸c   chíng   ng¹i   vËt   chÝnh   trªn  tuyÕn;  hµnh lang b¶o vÖ  tuyÕn  vµ  c¸c  ®Æc  ®iÓm  kh¸c  cña  c«ng tr×nh nÕu cã; ­ §èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc: giíi thiÖu   tãm t¾t mèi liªn hÖ cña c«ng tr×nh víi quy ho¹ch x©y dùng  t¹i khu vùc vµ  c¸c c«ng tr×nh l©n cËn;  ý  tëng cña ph¬ng  ¸n thiÕt kÕ  kiÕn tróc; mµu s¾c c«ng tr×nh; c¸c gi¶i ph¸p 
 7. 7 thiÕt  kÕ  phï  hîp víi  ®iÒu  kiÖn  khÝ  hËu, m«i trêng,  v¨n  ho¸, x∙ héi t¹i khu vùc x©y dùng; ­ PhÇn kü thuËt: giíi thiÖu tãm t¾t ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt   c«ng tr×nh, ph¬ng ¸n gia cè  nÒn, mãng, c¸c kÕt cÊu chÞu  lùc chÝnh, hÖ thèng kü thuËt vµ h¹ tÇng kü thuËt cña c«ng  tr×nh,   san   nÒn,   ®µo   ®¾p   ®Êt;   danh   môc   c¸c   phÇn   mÒm   sö  dông trong thiÕt kÕ; ­ Giíi thiÖu tãm t¾t ph¬ng ¸n phßng chèng ch¸y, næ vµ  b¶o vÖ m«i trêng; ­ Dù  tÝnh khèi lîng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, thiÕt bÞ  ®Ó lËp tæng møc ®Çu t  vµ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 3. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së bao gåm: a)  B¶n vÏ  c«ng  nghÖ  thÓ  hiÖn  s¬   ®å   d©y chuyÒn  c«ng  nghÖ víi c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu; b) B¶n vÏ x©y dùng thÓ hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæng mÆt  b»ng, kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt vµ h¹ tÇng kü  thuËt c«ng tr×nh víi c¸c kÝch thíc vµ  khèi lîng chñ  yÕu,  c¸c mèc giíi, to¹ ®é vµ cao ®é x©y dùng; c) B¶n vÏ s¬ ®å hÖ thèng phßng chèng ch¸y, næ. 4. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã môc  ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh th× tuú theo tÝnh chÊt, néi dung   cña dù  ¸n cã  thÓ  gi¶m bít mét sè  néi dung thiÕt kÕ  c¬  së   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy nhng ph¶i b¶o  ®¶m yªu cÇu  vÒ  quy ho¹ch, kiÕn tróc, x¸c  ®Þnh  ®îc tæng møc  ®Çu t  vµ  tÝnh to¸n ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 5. Sè  lîng thuyÕt minh vµ  c¸c b¶n vÏ  cña thiÕt kÕ  c¬  së ®îc lËp tèi thiÓu lµ 09 bé. §i Ò u   8.   Hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y  dùng c«ng tr×nh tíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó phª duyÖt. 2. Hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: a) Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2   kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; b) Dù  ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ  thiÕt kÕ  c¬  së;  v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan (nÕu cã); c) V¨n b¶n cho phÐp  ®Çu t  cña cÊp cã  thÈm quyÒn  ®èi  víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A.
 8. 8 § i Ò u   9.  ThÈm quyÒn thÈm  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh 1. ThÈm  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm  thÈm  ®Þnh  phÇn  thuyÕt  minh  vµ  thÈm   ®Þnh thiÕt  kÕ  c¬  së  cña dù ¸n. 2.   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   thµnh   lËp   Héi   ®ång   thÈm   ®Þnh  nhµ níc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n   do Quèc héi th«ng qua chñ  tr¬ng  ®Çu t  vµ  c¸c dù  ¸n kh¸c  do Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu. 3. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc thÈm  ®Þnh c¸c dù  ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh.   C¸c dù  ¸n kh¸c do ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t tæ  chøc thÈm ®Þnh. 4. ThÈm quyÒn thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së   ®èi víi dù  ¸n  nhãm A ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Bé C«ng nghiÖp thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù  ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   hÇm   má,   dÇu   khÝ,   nhµ   m¸y  ®iÖn,  ®êng d©y t¶i  ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ  c¸c c«ng tr×nh  c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh;  b)   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   tæ   chøc  thÈm   ®Þnh  thiÕt   kÕ   c¬  së   cña   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Bé  Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; d) Bé  X©y dùng tæ chøc thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së  cña  c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp  (trõ   c¸c   c«ng  tr×nh   c«ng   nghiÖp   do   Bé  C«ng   nghiÖp  thÈm   ®Þnh) vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  kh¸c do Thñ  tíng ChÝnh phñ yªu cÇu. ®) §èi víi dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan  tíi nhiÒu chuyªn ngµnh th×  Bé  chñ  tr×  thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së  lµ  Bé  cã  chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  ngµnh cã  yÕu  tè quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh chÊt môc tiªu cña dù ¸n, chÞu tr¸ch  nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan. 5. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi c¸c dù  ¸n nhãm B, C cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng vµ  c¸c thµnh  phÇn kinh tÕ  kh¸c x©y dùng t¹i  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo  quy ®Þnh sau ®©y: a)  Së  C«ng  nghiÖp  tæ chøc  thÈm  ®Þnh thiÕt  kÕ   c¬  së  cña c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ,   nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng  tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh;
 9. 9 b)   Së   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   tæ   chøc  thÈm   ®Þnh  thiÕt   kÕ   c¬  së   cña   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu; c) Së  Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; d) Së X©y dùng thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n   ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp (trõ c¸c  c«ng   tr×nh   c«ng   nghiÖp   do   Së   C«ng   nghiÖp   tæ   chøc   thÈm  ®Þnh) vµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh yªu cÇu. ®)   Trêng   hîp   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   liªn  quan   tíi   nhiÒu   chuyªn   ngµnh   th×   Së   chñ   tr×   thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   c¬   së   lµ   Së   cã   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ  ngµnh cã yÕu tè quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n,  chÞu tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c Së liªn quan.  6. §èi víi thiÕt kÕ  c¬  së  cña c¸c dù  ¸n nhãm B, C cã   c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn qua nhiÒu  ®Þa ph ¬ng do Bé  ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy tæ chøc thÈm ®Þnh vµ cã   tr¸ch nhiÖm lÊy  ý  kiÕn cña c¸c Së  liªn quan vÒ  quy ho¹ch  x©y dùng, t¸c ®éng m«i trêng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng.  7. ViÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  cã  yªu cÇu bÝ  mËt an ninh, quèc phßng thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ.  8. Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm göi hå  s¬  dù  ¸n  ®Õn c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4, 5,  6 §iÒu nµy  ®Ó  lÊy  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së. Thêi  gian thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së  kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc  ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c dù  ¸n nhãm B vµ 10 ngµy lµm viÖc víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ  ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 9.  Thêi gian  thÈm   ®Þnh  dù  ¸n, kÓ   c¶ thêi  gian thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së,  kh«ng qu¸: 60 ngµy lµm viÖc ®èi víi   c¸c dù  ¸n nhãm A; 30 ngµy lµm viÖc víi c¸c dù  ¸n B, 20  ngµy lµm viÖc víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå  s¬  hîp lÖ. Trêng hîp  ®Æc biÖt, thêi gian thÈm  ®Þnh dù  ¸n  cã  thÓ  dµi h¬n nhng ph¶i  ®îc ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  cho  phÐp. 10. LÖ  phÝ  thÈm  ®Þnh dù  ¸n, thiÕt kÕ  c¬  së  do Bé  Tµi   chÝnh quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé X©y dùng. §i Ò u   10.   Néi dung thÈm  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh 1. Sù phï hîp cña dù ¸n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh  tÕ  ­ x∙ héi, quy ho¹ch  ph¸t triÓn  ngµnh,  quy ho¹ch  x©y  dùng; trêng hîp cha cã  c¸c quy ho¹ch trªn th×  ph¶i cã   ý 
 10. 10 kiÕn tho¶ thuËn cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lÜnh vùc  ®ã. 2. Néi dung thuyÕt minh cña dù  ¸n thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy.  3. Sù  phï  hîp víi B¸o c¸o  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®∙  ®îc Quèc héi   hoÆc Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho phÐp  ®Çu t ®èi víi dù ¸n ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 4.   Sù   phï   hîp   cña   thiÕt   kÕ   c¬   së   vÒ   quy   ho¹ch   x©y  dùng, quy m« x©y dùng, c«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, cÊp   c«ng tr×nh; c¸c sè  liÖu sö  dông trong thiÕt kÕ, c¸c quy  chuÈn,   tiªu   chuÈn   ¸p   dông;   c¸c   chØ   tiªu   kinh   tÕ   ­   kü  thuËt so víi yªu cÇu cña dù ¸n. 5. Sù  phï  hîp cña thiÕt kÕ  c¬  së  víi ph¬ng ¸n kiÕn  tróc  ®∙  ®îc lùa chän  th«ng  qua thi tuyÓn   ®èi  víi  trêng  hîp cã thi tuyÓn ph¬ng ¸n kiÕn tróc. 6. Sù  hîp lý  cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ  trong thiÕt  kÕ c¬ së. 7.  §iÒu kiÖn  n¨ng  lùc ho¹t   ®éng  cña tæ  chøc t  vÊn,  n¨ng lùc hµnh nghÒ  cña c¸ nh©n lËp dù  ¸n vµ  thiÕt kÕ  c¬  së theo quy ®Þnh. §i Ò u   11.  ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh 1. Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  c¸c dù  ¸n  ®∙  ®îc Quèc héi th«ng qua chñ tr¬ng vµ cho phÐp ®Çu t. 2. §èi víi c¸c dù  ¸n kh¸c sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc: a)   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ, c¬  quan qu¶n lý  tµi chÝnh cña §¶ng, c¬  quan Trung  ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc  chÝnh trÞ  x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A, B, C. Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh   phñ   vµ   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ®îc   uû  quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  ®èi víi c¸c dù  ¸n  nhãm B, C cho c¬ quan cÊp díi trùc tiÕp; b)   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn,   cÊp   x∙   ®îc  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  c¸c dù  ¸n trong ph¹m vi ng©n s¸ch cña  ®Þa ph¬ng sau khi th«ng qua Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; c) Tïy theo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña tõng  ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   quy   ®Þnh   cô   thÓ   cho   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  c¸c  dù  ¸n thuéc ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng cã  møc vèn  ®Çu t  kh«ng  lín   h¬n   5   tû   ®ång   vµ   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙ 
 11. 11 kh«ng lín h¬n 3 tû ®ång. §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng, viÖc ph©n cÊp theo quy ®Þnh riªng ®îc Thñ tíng  ChÝnh phñ cho phÐp.  3. C¸c dù  ¸n sö  dông vèn kh¸c, vèn hçn hîp chñ   ®Çu t   tù quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 4. Ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t chØ  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  khi  ®∙ cã  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh dù  ¸n. Riªng  ®èi  víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn tÝn dông, tæ chøc cho vay vèn  thÈm  ®Þnh ph¬ng ¸n tµi chÝnh vµ  ph¬ng ¸n tr¶ nî   ®Ó  chÊp  thuËn  cho  vay  hoÆc  kh«ng cho vay tríc khi ngêi cã  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t.  5. Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo  mÉu t¹i Phô lôc sè 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   12.  B¸o c¸o kinh tÕ ­ kü thuËt  x©y dùng c«ng  tr×nh  1. Khi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau ®©y, chñ ®Çu  t  kh«ng   ph¶i  lËp  dù   ¸n   mµ   chØ   lËp   B¸o   c¸o   kinh   tÕ­   kü  thuËt x©y dùng c«ng tr×nh  ®Ó  tr×nh ng êi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  phª duyÖt: a) C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o; b) C«ng tr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp, x©y dùng   míi trô së c¬ quan cã tæng møc ®Çu t díi 3 tû ®ång; c) C¸c dù  ¸n h¹  tÇng x∙ héi cã  tæng møc  ®Çu t   díi 7  tû   ®ång sö  dông vèn ng©n s¸ch  kh«ng  nh»m môc  ®Ých  kinh  doanh, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi,  quy ho¹ch x©y dùng vµ   ®∙ cã  chñ  tr¬ng  ®Çu t  hoÆc  ®∙  ®îc  bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t  hµng n¨m. 2.  Néi dung  cña B¸o  c¸o kinh  tÕ­  kü  thuËt  x©y dùng  c«ng tr×nh  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 4 §iÒu 35  cña LuËt X©y dùng. 3. Ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t   quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   11   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thÈm  ®Þnh   B¸o   c¸o   kinh   tÕ­   kü   thuËt   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ  quyÕt ®Þnh ®Çu t.  4.  C¸c c«ng  tr×nh  sö  dông  vèn ng©n  s¸ch  nhµ  níc  cã  tæng møc ®Çu t tõ 500 triÖu ®ång trë lªn th× thiÕt kÕ b¶n   vÏ   thi   c«ng   trong   B¸o   c¸o   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt   x©y   dùng  c«ng tr×nh do c¸c Së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña NghÞ   ®Þnh nµy tæ chøc thÈm   ®Þnh.  §èi víi c¸c c«ng tr×nh  cßn  l¹i, viÖc  thÈm   ®Þnh thiÕt  kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng trong  B¸o  c¸o kinh tÕ  ­ kü  thuËt x©y dùng c«ng tr×nh do chñ   ®Çu t tù tæ chøc thÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tr­ íc khi phª duyÖt.
 12. 12 § i Ò u   13.   §iÒu   chØnh   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh 1. Dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  ®∙  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t   chØ  ®îc  ®iÒu chØnh khi cã  mét trong c¸c tr êng hîp  sau ®©y: a)  XuÊt hiÖn  c¸c  yÕu tè  bÊt  kh¶ kh¸ng  do  thiªn  tai  nh  ®éng  ®Êt, b∙o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë   ®Êt; chiÕn  tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh; b) Do biÕn ®éng bÊt thêng cña gi¸ nguyªn vËt liÖu, do  thay   ®æi   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ®èi   víi   phÇn   vèn   cã   sö   dông   ngo¹i tÖ  hoÆc do Nhµ  níc ban hµnh c¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  míi cã  quy  ®Þnh  ®îc thay  ®æi mÆt b»ng gi¸  ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh;  c) Do ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  hoÆc chñ   ®Çu t  thay  ®æi  khi thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh  tÕ ­ x∙ héi cao h¬n cho dù ¸n; d)  Khi quy  ho¹ch  x©y dùng   ®∙  ®îc duyÖt  thay   ®æi cã  ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn dù ¸n.  2.  Khi  ®iÒu  chØnh  dù  ¸n kh«ng  lµm  thay  ®æi quy  m«,  môc tiªu  ®Çu t   vµ  kh«ng vît tæng møc  ®Çu t  ®∙  ®îc phª  duyÖt th×  chñ   ®Çu t  ®îc phÐp tù   ®iÒu chØnh dù  ¸n. Trêng  hîp  ®iÒu chØnh dù  ¸n lµm thay  ®æi thiÕt kÕ  c¬  së  vÒ  kiÕn   tróc, quy ho¹ch, quy m«, môc tiªu  ®Çu t ban  ®Çu hoÆc vît  tæng møc  ®Çu t  ®∙  ®îc phª duyÖt th×  chñ   ®Çu t ph¶i tr×nh  ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung  thay ®æi ph¶i ®îc thÈm ®Þnh l¹i. 3.  Ngêi  quyÕt  ®Þnh  ®iÒu  chØnh  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  quyÕt  ®Þnh cña m×nh. Ch¬ng III thùc hiÖn  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Môc 1 ThiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh  §i Ò u  14.  C¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1.   Dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   cã   thÓ   gåm   mét  hoÆc   nhiÒu   lo¹i   c«ng   tr×nh   víi   mét   hoÆc   nhiÒu  cÊp  c«ng   tr×nh kh¸c nhau theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh qu¶n lý  chÊt  lîng c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú  theo quy m«, tÝnh chÊt cña   c«ng tr×nh x©y dùng, viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã  
 13. 13 thÓ   ®îc thùc hiÖn theo mét bíc, hai bíc hoÆc ba bíc nh  sau: a) ThiÕt kÕ  mét bíc lµ  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng ¸p  dông   ®èi   víi   c«ng   tr×nh   chØ   lËp   B¸o   c¸o   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  12 cña NghÞ ®Þnh nµy; b)   ThiÕt   kÕ   hai   bíc   bao   gåm   bíc   thiÕt   kÕ   c¬   së   vµ  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng ¸p dông  ®èi víi c«ng tr×nh quy  ®Þnh ph¶i lËp dù  ¸n trõ  c¸c c«ng tr×nh  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ c cña kho¶n nµy; c) ThiÕt kÕ  ba bíc bao gåm bíc thiÕt kÕ  c¬  së, thiÕt  kÕ  kü  thuËt vµ  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng ¸p dông  ®èi víi  c«ng tr×nh quy  ®Þnh ph¶i lËp dù  ¸n vµ  cã  quy m« lµ  cÊp  ®Æc biÖt, cÊp I vµ c«ng tr×nh cÊp II cã kü thuËt phøc t¹p   do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. Trêng hîp thùc hiÖn thiÕt kÕ  hai bíc hoÆc ba bíc th×  c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo ph¶i phï hîp víi  bíc thiÕt kÕ  tríc ®∙ ®îc phª duyÖt. 2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n nh hµng rµo, líp  häc, trêng häc, nhµ   ë  th×  cã  thÓ  sö  dông thiÕt kÕ  mÉu,  thiÕt kÕ   ®iÓn h×nh do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ban  hµnh ®Ó triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.  3.   ThiÕt   kÕ   x©y   dùng   ph¶i   tu©n   thñ   c¸c   quy   chuÈn,   tiªu chuÈn x©y dùng do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ban  hµnh vµ  ph¶i  ®îc thÓ  hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ  theo quy  ®Þnh.  ThiÕt   kÕ   ph¶i   thÓ   hiÖn   ®îc   c¸c   khèi   lîng   c«ng   t¸c   x©y  dùng chñ  yÕu  ®Ó  lµm c¬  së  x¸c  ®Þnh chi phÝ  x©y dùng c«ng   tr×nh. §i Ò u   15.   Hå   s¬   thiÕt   kÕ,   dù   to¸n   x©y   dùng   c«ng  tr×nh  1. Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ:  a) C¸c tµi liÖu vÒ  kh¶o s¸t x©y dùng, khÝ  tîng thuû  v¨n vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan; b) ThiÕt kÕ c¬ së; c)   Danh   môc   quy   chuÈn,   tiªu   chuÈn   x©y   dùng   ®îc   ¸p  dông; d) C¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng. 2. Tµi liÖu thiÕt kÕ   ®îc lËp cho tõng c«ng tr×nh bao  gåm thuyÕt  minh, c¸c b¶n vÏ  thiÕt  kÕ,  dù  to¸n  x©y  dùng  c«ng tr×nh; biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t; b¸o  c¸o thÈm tra thiÕt kÕ, thÈm tra dù to¸n nÕu cã.
 14. 14 3.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   thiÕt   kÕ   ph¶i   bµn   giao   hå   s¬  thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh víi sè  lîng  ®ñ   ®¶m b¶o phôc  vô  thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, yªu cÇu qu¶n lý  vµ  lu  tr÷ nhng kh«ng Ýt h¬n 7 bé ®èi víi thiÕt kÕ kü thuËt vµ 8  bé ®èi víi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 4. Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc lu tr÷  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  lu tr÷. Bé  X©y dùng quy  ®Þnh cô thÓ vÒ lu tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ. §i Ò u   16.   ThÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ, dù  to¸n,  tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt:  a)   Chñ   ®Çu   t  tù   tæ   chøc   viÖc   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt  thiÕt   kÕ   kü   thuËt,   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng,   dù   to¸n,  tæng dù  to¸n  ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i lËp  dù ¸n;  b) ThiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng vµ  dù  to¸n cña h¹ng môc,  c«ng tr×nh  tríc khi  ®a ra thi c«ng ph¶i  ®îc thÈm   ®Þnh,  phª duyÖt. 2. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ: a) Sù  phï  hîp víi c¸c bíc thiÕt kÕ  tríc  ®∙  ®îc phª  duyÖt; b) Sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; c) §¸nh gi¸ møc ®é an toµn c«ng tr×nh; d) Sù hîp lý cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ  c«ng nghÖ, nÕu cã; ®) B¶o vÖ m«i trêng; phßng, chèng ch¸y, næ; 3. Néi dung thÈm  ®Þnh dù  to¸n, tæng dù  to¸n x©y dùng  c«ng tr×nh gåm: a) Sù phï hîp gi÷a khèi lîng thiÕt kÕ vµ khèi lîng dù  to¸n; b) TÝnh  ®óng  ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c  ®Þnh møc kinh  tÕ  ­ kü  thuËt,  ®Þnh møc chi phÝ,  ®¬n gi¸; viÖc vËn dông  ®Þnh møc, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ  c¸c kho¶n môc chi phÝ trong dù to¸n theo quy ®Þnh; c) X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  dù  to¸n, tæng dù   to¸n  x©y dùng   c«ng tr×nh. 4.  Trêng  hîp chñ   ®Çu t  kh«ng  ®ñ   ®iÒu  kiÖn n¨ng  lùc  thÈm ®Þnh th× ®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã  ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc  ®Ó  thÈm tra thiÕt kÕ, dù  to¸n c«ng  tr×nh lµm c¬  së  cho viÖc phª duyÖt. Tuú  theo yªu cÇu cña  chñ   ®Çu t, viÖc thÈm tra thiÕt kÕ, dù  to¸n, tæng dù  to¸n 
 15. 15 cã  thÓ  thùc hiÖn  ®èi víi toµn bé  hoÆc mét phÇn c¸c néi  dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu nµy. 5.   Chi   phÝ   thÈm   ®Þnh,   thÈm   tra   thiÕt   kÕ,   dù   to¸n,   tæng dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh do Bé  X©y dùng híng dÉn  vµ   ®îc   tÝnh   vµo   tæng   møc   ®Çu   t,   tæng   dù   to¸n   x©y   dùng  c«ng tr×nh.   Môc 2 giÊy phÐp x©y dùng §i Ò u  17.  GiÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tríc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ   ®Çu t   ph¶i cã  giÊy phÐp  x©y  dùng,  trõ  trêng hîp x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh sau ®©y: a)   C«ng   tr×nh   thuéc   bÝ   mËt   Nhµ   níc,   c«ng   tr×nh   x©y  dùng theo lÖnh khÈn cÊp, c«ng tr×nh t¹m phôc vô  x©y dùng  c«ng tr×nh chÝnh; b) C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ   nhng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt thuéc dù ¸n  ®Çu t  x©y dùng  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt;  c)  C«ng tr×nh  x©y  dùng  thuéc  dù  ¸n khu  ®« thÞ,  khu  c«ng nghiÖp, khu nhµ   ë  cã  quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû  lÖ 1/500 ®∙ ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt;  d) C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ   bªn trong kh«ng lµm thay  ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc  vµ an toµn cña c«ng tr×nh; ®) C«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt quy m« nhá  thuéc c¸c  x∙ vïng s©u, vïng xa; e) Nhµ   ë  riªng lÎ  t¹i vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc  ®« thÞ; ®iÓm d©n c n«ng th«n cha cã quy ho¹ch x©y dùng ®­ îc duyÖt. 2.   ViÖc   x©y   dùng   c«ng   tr×nh,   nhµ   ë   riªng   lÎ   trong   vïng   ®∙   c«ng   bè   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®îc   duyÖt   nhng   cha  thùc hiÖn th×  chØ  ®îc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m cã  thêi  h¹n theo thêi h¹n thùc hiÖn quy ho¹ch.  3.   §iÒu   kiÖn   cÊp   phÐp   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   trong   ®«  thÞ   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   65   cña   LuËt   X©y  dùng.  QuyÒn  vµ  nghÜa vô  cña ngêi xin cÊp phÐp x©y dùng  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 68 cña LuËt X©y dùng. 4. GiÊy phÐp x©y dùng theo mÉu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc  sè 6 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 16. 16 § i Ò u   18.   Hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   c«ng  tr×nh vµ nhµ ë ®« thÞ Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng gåm: 1.  §¬n xin  cÊp giÊy  phÐp  x©y dùng  theo  mÉu t¹i  Phô  lôc 4 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp xin cÊp giÊy phÐp  x©y dùng t¹m cã  thêi h¹n th×  trong  ®¬n xin cÊp giÊy phÐp  x©y dùng cßn ph¶i cã cam kÕt tù ph¸ dì c«ng tr×nh khi Nhµ   níc thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng.  2. B¶n sao mét trong nh÷ng giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cã c«ng chøng. 3. B¶n vÏ  thiÕt kÕ  thÓ  hiÖn  ®îc vÞ  trÝ  mÆt b»ng, mÆt  c¾t, mÆt ®øng ®iÓn h×nh; mÆt b»ng mãng cña c«ng tr×nh; s¬   ®å  vÞ  trÝ  hoÆc tuyÕn c«ng tr×nh; s¬   ®å  hÖ  thèng vµ   ®iÓm  ®Êu nèi kü  thuËt cÊp  ®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc; ¶nh chôp  hiÖn tr¹ng (®èi víi c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o yªu cÇu  ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng). §i Ò u   19.   Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng  nhµ   ë  n«ng th«n Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë n«ng th«n gåm: 1.  §¬n xin  cÊp giÊy  phÐp  x©y dùng  theo  mÉu t¹i  Phô  lôc 5 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 2. B¶n sao mét trong nh÷ng giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt cã chøng nhËn cña Uû ban nh©n d©n x∙. 3. S¬   ®å  mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh trªn l«  ®Êt vµ  c¸c c«ng tr×nh liÒn kÒ nÕu cã do chñ nhµ ë ®ã tù vÏ. §i Ò u   20.   TiÕp   nhËn   hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp   x©y  dùng 1.  C¬  quan  cÊp giÊy  phÐp  x©y dùng  cã  nhiÖm  vô  tiÕp  nhËn hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng, kiÓm tra tÝnh hîp  lÖ   cña   hå  s¬   theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   vµ  §iÒu   19  cña  NghÞ ®Þnh nµy. 2. Khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¬  quan cÊp giÊy phÐp  x©y dùng ph¶i  cã  giÊy  biªn  nhËn trong   ®ã  hÑn ngµy  nhËn  kÕt   qu¶.   GiÊy   biªn   nhËn   ®îc   lËp   thµnh   02   b¶n,   mét   b¶n  giao cho ngêi xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng vµ  mét b¶n lu  t¹i c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng. 3. Trêng hîp hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng cha ®Çy  ®ñ, c¬  quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng gi¶i thÝch, híng dÉn  cho ngêi xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng bæ sung hå  s¬  theo  ®óng quy  ®Þnh. Thêi gian hoµn chØnh hå  s¬  kh«ng tÝnh vµo  thêi h¹n cÊp giÊy phÐp x©y dùng.
 17. 17 § i Ò u  21.  ThÈm quyÒn cÊp  giÊy phÐp x©y dùng 1. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh uû  quyÒn cho Gi¸m  ®èc Së  X©y dùng cÊp giÊy  phÐp  x©y dùng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh  x©y dùng cÊp ®Æc biÖt, cÊp I theo ph©n cÊp c«ng tr×nh t¹i  NghÞ   ®Þnh   qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   x©y   dùng;   c«ng  tr×nh   t«n   gi¸o;   c«ng   tr×nh   di   tÝch   lÞch   sö   ­   v¨n   ho¸;  c«ng tr×nh tîng  ®µi, qu¶ng c¸o, tranh hoµnh tr¸ng thuéc  ®Þa   giíi   hµnh   chÝnh   do   m×nh   qu¶n   lý;   nh÷ng   c«ng   tr×nh  trªn c¸c tuyÕn, trôc ®êng phè chÝnh ®« thÞ do Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh ®ã quy ®Þnh. 2. Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy phÐp x©y dùng  c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i vµ  nhµ   ë  riªng lÎ   ë   ®« thÞ  thuéc  ®Þa giíi hµnh chÝnh do huyÖn qu¶n lý, trõ  c¸c c«ng tr×nh  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Uû  ban nh©n d©n x∙ cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ   ë  riªng lΠë nh÷ng ®iÓm d©n c n«ng th«n ®∙ cã quy ho¹ch x©y  dùng  ®îc duyÖt  thuéc  ®Þa giíi  hµnh  chÝnh do x∙ qu¶n lý  theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n huyÖn. §i Ò u   22.  Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y  dùng  1. Niªm yÕt c«ng khai  ®iÒu kiÖn, tr×nh tù  vµ  c¸c thñ  tôc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹i trô  së  c¬  quan cÊp giÊy  phÐp x©y dùng. 2. Cung cÊp b»ng v¨n b¶n th«ng tin liªn quan  ®Õn cÊp  giÊy phÐp x©y dùng khi cã  yªu cÇu cña ngêi xin cÊp giÊy  phÐp x©y dùng. Thêi h¹n cung cÊp th«ng tin chËm nhÊt lµ 7  ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi ®îc yªu cÇu. 3. Khi cÇn lµm râ th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c c¬ quan  kh¸c   ®Ó   phôc   vô   viÖc   cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   mµ   kh«ng  thuéc  tr¸ch   nhiÖm  cña  ngêi   xin   cÊp   giÊy  phÐp   x©y   dùng,  th×  c¬  quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng cã  tr¸ch nhiÖm lÊy  ý  kiÕn c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó lµm râ vµ xö lý.   Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc  c«ng v¨n xin  ý  kiÕn, c¸c tæ chøc  ® îc hái  ý  kiÕn cã  tr¸ch  nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan cÊp giÊy phÐp x©y  dùng. Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu kh«ng cã  v¨n b¶n tr¶ lêi th×  coi nh  ®∙  ®ång  ý  vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt  vÒ  mäi hËu qu¶ x¶y ra do viÖc kh«ng tr¶ lêi hoÆc tr¶ lêi   chËm trÔ.  4.   GiÊy   phÐp   x©y   dùng   ®îc   cÊp   trong   thêi   h¹n   kh«ng  qu¸ 20 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. §èi  víi nhµ   ë  riªng lÎ  th×  thêi h¹n cÊp giÊy phÐp x©y dùng 
 18. 18 kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp  lÖ. 5.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   ph¶i  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p   luËt vµ  båi thêng thiÖt h¹i  do viÖc cÊp giÊy phÐp sai hoÆc cÊp giÊy phÐp chËm. Tr êng  hîp do cÊp phÐp chËm mµ  ngêi xin phÐp x©y dùng khëi c«ng  c«ng tr×nh th×  ngêi cã  thÈm quyÒn cÊp GiÊy phÐp x©y dùng   ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho ngêi xin phÐp x©y dùng khi  c«ng tr×nh x©y dùng bÞ   ®×nh chØ xö  ph¹t hµnh chÝnh hoÆc  kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng, bÞ buéc ph¶i dì bá. 6. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn x©y dùng theo giÊy phÐp.   C¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®×nh chØ x©y dùng khi ph¸t  hiÖn cã  vi ph¹m. Trêng hîp  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ x©y  dùng mµ  ngêi  ®îc cÊp giÊy phÐp x©y dùng vÉn tiÕp tôc vi  ph¹m th×  thu håi giÊy phÐp x©y dùng vµ  chuyÓn cho cÊp cã  thÈm quyÒn xö lý. 7. Th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn kh«ng cung cÊp   c¸c dÞch vô ®iÖn, níc, ®×nh chØ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh,   dÞch vô   ®èi víi c«ng tr×nh  x©y dùng sai quy ho¹ch,  x©y  dùng   kh«ng   cã  giÊy   phÐp   hoÆc   c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh«ng   ®óng víi giÊy phÐp x©y dùng ®îc cÊp.  8. Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè  c¸o vÒ  viÖc cÊp giÊy  phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  9. Thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh. 10. C¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng kh«ng ® îc chØ ®Þnh  tæ chøc, c¸ nh©n thiÕt kÕ  hoÆc lËp c¸c  ®¬n vÞ  thiÕt kÕ  trùc thuéc   ®Ó  thùc  hiÖn thiÕt  kÕ  cho ngêi xin cÊp giÊy  phÐp x©y dùng. §i Ò u  23.  Gia h¹n giÊy phÐp x©y dùng  1.  Trong  thêi h¹n  12 th¸ng  kÓ  tõ   ngµy  ®îc  cÊp giÊy  phÐp x©y dùng  mµ  c«ng  tr×nh  cha khëi  c«ng th×  ngêi xin  cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   ph¶i   xin   gia   h¹n   giÊy   phÐp   x©y  dùng. 2. Hå s¬ xin gia h¹n giÊy phÐp x©y dùng bao gåm: a) §¬n xin gia h¹n giÊy phÐp x©y dùng; b) B¶n chÝnh giÊy phÐp x©y dùng ®∙ ®îc cÊp. 3. Thêi gian xÐt cÊp gia h¹n giÊy phÐp x©y dùng chËm  nhÊt lµ 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ.  4. C¬  quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng lµ  c¬  quan gia h¹n  giÊy phÐp x©y dùng.
 19. 19 Môc 3 lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng §i Ò u   24.   Nguyªn t¾c lùa chän nhµ  thÇu trong ho¹t  ®éng x©y dùng 1.   ViÖc   lùa   chän   nhµ   thÇu   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng  nh»m chän  ®îc nhµ  thÇu cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc  ®Ó  cung  cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  x©y dùng phï  hîp, cã  gi¸ dù  thÇu  hîp lý, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t vµ c¸c môc tiªu  cña dù ¸n.  2. ViÖc lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng ® ­ îc thùc hiÖn theo hai giai ®o¹n nh sau: a) Giai ®o¹n s¬ tuyÓn lùa chän nhµ thÇu. ViÖc s¬  tuyÓn nh»m lùa chän c¸c nhµ  thÇu cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó tham dù   ®Êu thÇu ë giai ®o¹n sau. Tuú  theo quy m«, tÝnh chÊt gãi thÇu, chñ   ®Çu t th«ng  b¸o mêi thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc  göi th  mêi thÇu. Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho  c¸c nhµ  thÇu tham dù  hå  s¬  mêi dù  thÇu bao gåm c¸c th«ng   tin s¬  bé  vÒ  gãi thÇu, b¶ng c¸c c©u hái nªu t¹i Phô  lôc  sè 7 vµ c¸c néi dung chÝnh cña hå s¬ mêi dù thÇu theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 25 cña NghÞ   ®Þnh nµy. Hå  s¬  mêi dù   thÇu cã  thÓ   ®îc b¸n hoÆc cung cÊp miÔn phÝ  cho nhµ  thÇu.  Nhµ thÇu tham dù s¬ tuyÓn ph¶i nép hå s¬ dù thÇu kÌm theo   b¶o l∙nh dù  thÇu nh»m b¶o  ®¶m nhµ  thÇu  ®∙ qua giai  ®o¹n  s¬  tuyÓn ph¶i tham dù   ®Êu thÇu. Møc b¶o l∙nh dù  thÇu do  chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh nhng kh«ng vît qu¸ 1% gi¸ gãi thÇu.  Chñ ®Çu t xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu  dù  s¬  tuyÓn  ®Ó  lo¹i bá  nh÷ng nhµ  thÇu kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  n¨ng lùc theo yªu cÇu trong hå s¬ mêi dù thÇu.  b) Giai ®o¹n ®Êu thÇu: Chñ   ®Çu   t  cung   cÊp   hå   s¬   mêi   ®Êu   thÇu   cho   c¸c   nhµ  thÇu  ®îc lùa chän vµo giai  ®o¹n  ®Êu thÇu. Hå  s¬  mêi  ®Êu  thÇu cã  thÓ   ®îc b¸n hoÆc cung cÊp miÔn phÝ  cho nhµ  thÇu.  Nhµ   thÇu   tham   dù   ®Êu   thÇu   ph¶i   nép   hå   s¬   ®Êu   thÇu   kÌm  theo b¶o l∙nh  ®Êu thÇu nh»m  ®¶m b¶o nhµ  thÇu  ®µm ph¸n ký  kÕt   hîp   ®ång   sau   khi   ®îc   tuyªn   bè   tróng   thÇu.   Møc   b¶o  l∙nh  ®Êu thÇu do chñ   ®Çu t quyÕt  ®Þnh nhng kh«ng vît qu¸  3% gi¸ gãi thÇu.   3.   Tuú   theo   quy   m«,   tÝnh   chÊt   vµ   yªu   cÇu   cña   gãi  thÇu, bªn mêi thÇu cã thÓ thùc hiÖn kÕt hîp hai giai ®o¹n  nªu trªn hoÆc  chØ  thùc  hiÖn giai  ®o¹n   ®Êu  thÇu  khi lùa  chän nhµ thÇu. 4. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸, lùa chän nhµ thÇu. 
 20. 20 a) Trong giai ®o¹n s¬ tuyÓn, bªn mêi thÇu kiÓm tra sù   ®¸p øng cña nhµ  thÇu  ®èi víi c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu vµ   sö dông ph¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vÒ kinh  nghiÖm, kü  thuËt vµ  kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ  thÇu tham  dù;  b) Trong giai ®o¹n ®Êu thÇu, bªn mêi thÇu xem xÐt kh¶   n¨ng cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô  cña nhµ  thÇu trªn c¬  së   ®¸nh gi¸  ®ång thêi c¸c tiªu chÝ  nh tiÕn  ®é  thùc hiÖn,  gi¸ dù thÇu vµ tiªu chuÈn cña s¶n phÈm, dÞch vô, c¸c ®iÒu  kiÖn hîp  ®ång vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn kh¸c do nhµ  thÇu  ®Ò  xuÊt  nh»m  ®¹t  ®îc môc tiªu  ®Çu t  vµ  hiÖu qu¶ cña dù  ¸n. Nhµ  thÇu  ®îc lùa chän lµ  nhµ  thÇu cã  gi¸ dù  thÇu hîp lý  vµ  mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho dù ¸n. 5.   ViÖc   lùa   chän   nhµ   thÇu   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng  ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh sö  dông vèn  ng©n s¸ch nhµ  níc, vèn tÝn dông do nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn  tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   nhµ   níc   vèn   ®Çu   t  ph¸t  triÓn  cña  doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ph¶i   thùc   hiÖn  theo   c¸c  quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt  vÒ ®Êu thÇu cã liªn quan.  §i Ò u   25.  Yªu cÇu chung  ®èi víi hå  s¬  mêi dù  thÇu,  hå s¬ mêi ®Êu thÇu, hå s¬ dù thÇu vµ hå s¬ ®Êu thÇu 1. Hå s¬ mêi dù thÇu bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: a) Th«ng tin vÒ  gãi thÇu: ph¹m vi c«ng viÖc; quy m«,  tÝnh chÊt cña gãi thÇu; lo¹i, cÊp c«ng tr×nh; nguån vèn  ®Çu t; ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh;  b) C¸c c©u hái vÒ  n¨ng lùc, kinh nghiÖm  ®èi víi nhµ  thÇu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 7 kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; c) C¸c chØ dÉn cÇn thiÕt cho nhµ thÇu; d) Yªu cÇu vÒ b¶o l∙nh dù thÇu. 2. Hå  s¬  mêi  ®Êu thÇu bao gåm c¸c néi dung chñ  yÕu  sau: a) C¸c th«ng tin vÒ  thiÕt kÕ  bao gåm c¸c b¶n vÏ  vµ  thuyÕt minh nÕu cã, tiÕn  ®é  vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn cña chñ   ®Çu  t;  b)  C¸c  ®iÒu  kiÖn  chung  vµ   ®iÒu  kiÖn cô   thÓ  cña  hîp  ®ång do bªn mêi thÇu ®a ra ¸p dông ®èi víi gãi thÇu; c) Yªu cÇu hoÆc chØ dÉn nÕu cã  cña bªn mêi thÇu  ®èi  víi nhµ thÇu vÒ hå s¬ ®Êu thÇu;  d) Yªu cÇu vÒ b¶o l∙nh ®Êu thÇu. 
Đồng bộ tài khoản