Nghị định 16/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
272
lượt xem
15
download

Nghị định 16/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 16/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ C ñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 16/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 20  3  1996  QUY   NH   ÖC   ö   ®Þ VI X PH¹T  PH¹ M   µ NH   Ý NH   VI  H CH TRON G   Ü NH   ù C   L V QU¶N   ý  µ   íC  Ò   L NH N V H¶I  QUAN CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  cø  l v x l    h ch ng 6    n¨m   1995; C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l H¶iquan  µy  th¸ng2  ng 20    n¨m  1990; X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan, NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu  1.­ 1.Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan,bao    gå m: a.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ñ tôch¶iquan; ®Þ v th       b.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v gi¸m    Óm    Óm      s¸t,ki tra,ki so¸th¶iquan; c.Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Êt khÈu, nhËp  Èu  ®Þ v xu     kh hoÆc     qu¸ c¶nh  i  ®è víihµng    µnh  ý,bu  È m,  u  Ön,ngo¹ihèi,tiÒn  Öt Nam   µ  ÷ng    ho¸,h l   ph b ki      Vi   v nh vËt phÈ m     kh¸c(d i y  äichung  µhµng    Ët phÈ m)  µ  ¬ng  Ön vËn    í ®© g   l  ho¸,v   v ph ti   t¶i Êtc¶nh,nhËp   xu     c¶nh,qu¸ c¶nh  ÖtNam;    Vi   d. Hµnh      vibu«n  Ëu  l hoÆc   Ën  v chuyÓn    Ðp  µng    Òn tÖ    tr¸ph i h ho¸,ti   qua biªngiíViÖtNam   a  n      i   ch ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  ®Þ ti §i 5  l x l    h chÝnh  ùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  th   viph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶i quan  u   Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ®Ò b x ph     ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ¸p  ông    Ön  2.­Vi x ph     h ch  d c¸c bi ph¸p  ng¨n  chÆn   µ  ¶m   v® b¶o  Öc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     vi x l     h ch v h¶iquan  ph¶itu©n  ñ    th c¸c nguyªn t¾c,tr×nh tù thñ tôc vµ  Èm  Òn                th quy quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  ö  ý ®Þ ti  l x l  viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch §iÒu    Ó   ¶m   3.­§ ® b¶o  Öc  ö  ¹tcã  cø  vi x ph   c¨n  chøng  ý,c«ng  l  minh, c¸c    c¬  quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éivµ    ©n  ã  x∙h   c¸ nh c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp    µiliÖu li   c c¸ct     ªnquan  n   µng      Ët xuÊt khÈu,nhËp  Èu; ®Õ h ho¸,®å v       kh  
 2. 2 ph¬ng  Ön  Ën    Êt c¶nh, nhËp  ti v t¶ixu     c¶nh    ¹m  µnh  Ýnh  Ò     viph h ch v h¶i quan  khic¬    quan    H¶i quan    Çu. yªu c §iÒu  4.­ 1.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ     h¶iquan  µ2  l   n¨m  Ó   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.N Õ u     k t  viph h ch ®      qu¸ thêih¹n  ãi trªnth×    n    kh«ng  ö  ¹t,nhng  ã  Ó  dông    Ön  x ph   c th ¸p  c¸c bi ph¸p    sau ®©y: a. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra; b.  éc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng «  Ô m   Bu kh ph t tr   nhi m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  do    h ch g ra; c. Buéc    thiªu huû  Ët  È m   ©y  ¹icho    v ph g h  søc  Î con  êi,v¨n    kho   ng   ho¸ phÈ m   c  ¹i ®é h . 2. §èivíic¸ nh©n  ∙  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ∙  ã  Õt  nh  a  ô         ® b kh         ® c quy ®Þ ®v ¸n ra xÐt xö        theo  ñ tôctè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th       h s m c quy ®Þ ®× chØ  iÒu  ® trahoÆc   nh    ®× chØ  ô    Õu  Ðt hµnh      ¹m  v ¸n,n x  viviph ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh    ph     h chÝnh  Ò     v h¶iquan  × xö  ¹ttheo  th   ph   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy;thêihiÖu  ®Þ n   xö  ¹thµnh  Ýnh  µ 3  ph   ch l   th¸ng,kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  nh    t  c quy ®Þ ®× chØ   iÒu  ® trahoÆc   nh    ®× chØ  ô v ¸n. 3. Trong  êih¹n  îcquy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy,n Õu    ©n,    th   ®   ®Þ ti  1  2  n  c¸ nh tæ chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  íivÒ     ch viviph h ch m   h¶iquan  hoÆc   è  ×nh  èn ct tr   tr¸nh,c¶n  ë viÖc  ö  ¹tth×    tr   x ph   kh«ng  dông  êihiÖu  ãi t¹  ¸p  th   n  i kho¶n  vµ    1  2 §iÒu  µy. n §iÒu    ÷ng  êng  îp bÊt kh¶  5.­Nh tr h    kh¸ng: 1. Hµng    ho¸,ph¬ng  Ön  Ën    a  µo  Öt Nam   bÊt    ti v t¶i® v Vi   do  kh¶ kh¸ng,  n Õu khaib¸o  y    íih¶iquan  ×    ®Ç ®ñ v     th kh«ng  Þ   ö  ¹t, ng  b x ph   nh trong vßng      30 ngµy ph¶i® a  µng      áiViÖtNam,  õtr ng  îp ph¸p luËtcã   h ho¸ ra kh     tr   ê h       quy  nh   ®Þ kh¸c.M äi  êng  îp kh«ng    tr h  khaib¸o  u   Þ  ö  ¹ttheo ®iÓ m      ®Ò b x ph     iKho¶n  §iÒu  6  12 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. ViÖc  Ç m   Én    nh l trong qu¸  ×nh  öi hµng    tr g  ho¸,vËt phÈ m,  Êt khÈu,    xu     nhËp  Èu  Ïkh«ng  Þ  ö  ¹tkhingêigöihµng  ∙  kh s   b x ph        ® khaib¸o  y    ícthêi   ®Ç ®ñ tr     ®iÓ m   ¨ng  ý  ê khaih¶i quan  µ  íc khiph¬ng  Ön  Ën    µng  ® k t     v tr     ti v t¶ih ho¸,vËt    phÈ m   îc hoµn  µnh  ñ  ôc nhËp  ®  th th t   c¶nh. Quy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n  µy  n kh«ng    ¸p dông  i víi µng    ËtphÈ m   Ê m   ÊtkhÈu,cÊ m   Ëp  Èu. ®è    h ho¸,v   c xu     nh kh CH ¬NG   II C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸  © N,    X PH ®è V   NH Tæ CHøC   PH¹M   µ NH   VI  H CH Ý NH   Ò     V H¶I QUAN §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   êigian khaib¸o,lµm  ñ tôch¶iquan: 6.­Vi ph quy  v th        th       1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Ò 200.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸cviph¹m       sau  y: ®©
 3. 3 a.Kh«ng  ùc hiÖn  ng  êigian ®∙  ¨ng  ý  µm  ñ tôch¶iquan;   th   ®ó th    ® k l th         b. Kh«ng  n     ®Õ khaib¸o    µm  ñ tôc h¶iquan  ng  êih¹n    ®Ó l th       ®ó th   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong c¸cvi      ph¹m  sau  y: ®© a. Kh«ng    th«ng b¸o hoÆc  th«ng b¸o kh«ng  ng  êigian  n   µ  i  ®ó th   ®Õ v ® cña  ¬ng  Ön  Ën    Êt c¶nh, nhËp  ph ti v t¶ixu     c¶nh, qu¸ c¶nh     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b.T¹m  Ëp,t¸ xuÊt;t¹m  Êt,t¸ nhËp  µng    ËtphÈ m,  ¬ng  Ön   nh     i   xu     i h ho¸,v   ph ti   vËn    t¶ikh«ng  ng  êigian ghitrong giÊy  Ðp, tê khaih¶iquan  ®ó th        ph       hoÆc     c¸c giÊy têthay thÕ       kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a.Kh«ng  n   µm  ñ tôch¶iquan    ®Õ l th       sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¬ng  Ön 45    t  ph ti   vËn  chuyÓn  µng    ËtphÈ m   ∙  µn  µnh  ñ tôcnhËp  h ho¸,v   ® ho th th     c¶nh; b. § Ó     êih¹n  ngµy    qu¸ th   10  kh«ng    Êt hµng    Ët phÈ m   éc  t¸ xu   i ho¸,v   bu ph¶i   t¸ xuÊt.   i §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   7.­Vi ph quy  v niªm  phong  µ        v ¸p t¶i quan: h¶i 1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    viph¹m    sau  y: ®© a. Niªm    phong    h¶iquan kh«ng cßn nguyªn  Ñn    Êt tr×nh ®èi îng v khixu     t  kiÓm    tra,gi¸m      s¸th¶iquan; b. Kh«ng    b¶o qu¶n  nguyªn  Ñn  v niªm phong kho  µng    h ho¸,bao  ãi,®å   g  vËt,ph¬ng  Ön vËn    ang  Þu  ù    ti   t¶i® ch s gi¸m      s¸th¶iquan. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ùý    ®è     h vit   dichuyÓn  ¬ng  Ön vËn    µng    ËtphÈ m   H¶i quan    .   ph ti   t¶i h , ho¸,v   do    ¸p t¶i 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®Õ n            10.000.000 ®ång  i víihµnh    ù ý  ë     ®è     vit   m niªm phong  Êy hµng    l  ho¸ hoÆc  thay ® æi  ñng  ¹   è îng,chÊt l ng  µng    ch lo i s l   ,  î h ho¸,vËt phÈ m   µ   a  n      m ch ®Õ møc     truy cøu  tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù. 4. N Õ u       h s   t¸i ph¹m  hoÆc     ¹m  Òu  Çn  viph nhi l kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  µy, ngoµi viÖc  ¹t 3  n    ph   tiÒn,c¸ nh©n,  chøc     tæ  cßn  Þ   ¹m  nh  b t ®× chØ   µm  ñ  ôc xuÊt khÈu, nhËp  l th t       khÈu,qu¸ c¶nh     trong thêih¹n 30  µy.       ng §iÒu   Vi  ¹m  8.­ ph quy  nh   Ò     æi  µng  ®Þ v trao ® h ho¸  Êt  Èu,  Ëp  xu kh nh khÈu  ña    ©n    í : c cd biªngi i 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     c  ©n  d trong khu  ùc    ícã  ét    v biªngi   m trongc¸cviph¹m  i      sau  y: ®© a. Mang    qua    í hµng  biªn gi i   ho¸,vËt phÈ m      kh«ng  ng  Õn  êng  µ  ®ó tuy ® v cöa  Èu  kh quy  nh; ®Þ b.Mang    qua    í hµng    ËtphÈ m   biªngi   i ho¸,v   kh«ng  éc diÖn  µ   íccho  thu   Nh n   phÐp  îctrao® æi; ®   
 4. 4 c.Mang  µng    ËtphÈ m     æi    h ho¸,v   trao® qua    ívît®Þnh îng Nhµ   íc biªngi     i l  n  quy  nh. ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  Õu  è  µng      n sh ho¸, vËt phÈ m  mang  qua biªn gií vît i  tiªu chuÈn  quy ®Þnh  cã  trÞ gi¸ trªn   10.000.000 ®ång.   3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi mang qua    í hµng    Ët phÈ m   éc lo¹  Ê m   Êt khÈu, cÊ m   Ëp  biªngi   i ho¸,v   thu   i c xu     nh khÈu  a  n   ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. Ph¹t Òn tõ 5.000.000 ®ång  ®Õ n  10.000.000 ®ång  ®èi víi êi  ti  ng   kh«ng ph¶ilµ c  ©n    d trong khu  ùc    í   î dông    v biªn gi il   ,i quy  nh  Ò   ®Þ v trao ® æi    hµng    ña    ©n    í®Ó   ÊtkhÈu,nhËp  Èu    Ðp. ho¸ c c d biªngi   xu   i   kh tr¸ph i 5. Vi ph¹m     quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti® b  1, kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  µy  4  n ngoµiviÖc  ¹ttiÒn cßn  Þ  Þch      ph     bt thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.    ti     §iÒu   Vi  ¹m  9.­ ph quy  nh     Èn  µnh  ý,quµ  Õu  Êt  Èu, ®Þ tiªuchu h l  bi xu kh   nhËp  Èu: kh 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000  ng  n   ®å ®Õ 200.000  ng  i  íihµnh    Êt ®å ®è v   vi xu   khÈu, nhËp  Èu  µnh  ý,quµ  Õu  îtqu¸ tiªuchuÈn  µ   ícquy  nh  µ     kh h l  bi v       Nh n   ®Þ m sè îng  îttiªuchuÈn  éc  Ön  µng  l v    thu di h ho¸  Ëp  Èu  nh kh theo  ¹n  ¹ch,giÊy  h ng   phÐp hoÆc   Õ   ¹ch ®Þnh  íng. k ho   h 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  Õu     ¹m    ®å n vi ph quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  µ   1  n m tang  Ët viph¹m  µ hµng    Ët phÈ m   Êt v    l  ho¸,v   xu   khÈu,nhËp  Èu  ã  Þgi¸t ng  ¬ng    kh c tr    ¬ ® 10.000.000 ®ång  ëlªn.   tr   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a.XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    ËtphÈ m     kh   kh h ho¸,v   sau  µy  ã  Öu  ùccña  ng c hi l   quyÕt  nh   ¹m  õng  Êt  Èu,  Ëp  Èu  ®Þ t ng xu kh nh kh hoÆc   i íic¸c quy  nh   tr¸ v       ®Þ kh¸cvÒ   ÊtkhÈu,nhËp  Èu.   xu     kh b.Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ   ®Þ ti   1  n m tang  Ëtviph¹m  ã  Þgi¸ v    c tr     trªn20.000.000 ®ång.     c.XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    ËtphÈ m   éc danh  ôc  µng      kh   kh h ho¸,v   thu   m h ho¸ cÊ m   ÊtkhÈu,nhËp  Èu  µ   a  n   xu     kh m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy,ngoµiviÖc  ¹t viph ® c  3  n    ph   tiÒn cßn  Þ  éc    Êtra kháiViÖtNam     b bu t¸ xu     i     hoÆc   nh  ®× chØ  ÊtkhÈu  xu   hoÆc   tÞch thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m;  v  ti vi ph thu  åi giÊy  Ðp  Êt khÈu, nhËp  h  ph xu     khÈu. §iÒu   Vi ph¹m  quy ®Þnh  vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu tµi 10.­  s¶n    di chuyÓn, tµi    s¶n  õa kÕ. th   1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víihµnh    Êt   ®è     vixu   khÈu,nhËp  Èu  µi   kh t   s¶n    dichuyÓn, tµis¶n  õa kÕ      th   kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   theo  quy  nh. ®Þ
 5. 5 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µis¶n        kh t   di chuyÓn, tµis¶n  õa  Õ   éc  ¹  µ   íc    th k thu lo i Nh n   cÊ m   ÊtkhÈu,cÊ m   Ëp  Èu. xu     nh kh 3.Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1,kho¶n  §iÒu  µy,ngoµiviÖc  ¹ttiÒn 2  n    ph     cßn  Þ   nh  b ®× chØ   Êt  Èu  xu kh hoÆc   éc  ixuÊt  Ët  È m   µ tµis¶n    bu t¸  v ph l    di chuyÓn hoÆc   µis¶n  õa kÕ. t  th   §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   Óm      11.­Vi ph quy  v ki so¸th¶iquan: 1.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong c¸cvi      ph¹m  sau  y: ®© a.  êi kh«ng  ã  Ö m   ô  ù      èng  ¬ng  Ön  Ën    ang  Ng   c nhi v t ý lªn,xu ph ti v t¶i® chÞu  ù  Óm      s ki trah¶iquan. b. Ph¬ng  Ön vËn    Êt c¶nh,nhËp    ti   t¶ixu     c¶nh,qu¸ c¶nh  Öt Nam      Vi   kh«ng  dõng  ng    a  iÓ m   ®ó c¸c®Þ ® quy  nh    µm  ñ tôch¶iquan. ®Þ ®Ó l th       2. Ph¹t tiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íitµu  Ón  ®å ®è v   bi vËn chuyÓn  µng  Êt khÈu, nhËp  Èu      Õn  êng  èc  Õ  Ëp  h xu     kh trªnc¸c tuy ® qu t c b Õn    tr¸c¶ng  µ   i m kh«ng  th«ng    íccho  ¬  b¸o tr   c quan    H¶i quan. 3. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a. Tù      ý cÆp   ¹n  µu,thuyÒn  µ  ¬ng  Ön  Ën    ë  µng    Êt m t  v ph ti v t¶ich h ho¸ xu   khÈu,nhËp  Èu  ang  Þu  ù  Óm      kh ® ch s ki tra,gi¸m    ña    s¸tc H¶iquan; b. Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña      ch h hi l c H¶i quan      khidichuyÓn  ¬ng  Ön ph ti   vËn    t¶itrong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan; c. Tr×    ho∙n hoÆc   ©y  ã    g kh kh¨n khiH¶i quan  cÇu  ë   ¬i ®Ó   µng      yªu  m n  h ho¸,vËt phÈ m   ÊtkhÈu,nhËp  Èu;buång     xu     kh   m¸y,n¬ilµm  Öc  µ  ÷ng       vi v nh khu vùc kh¸ccña  ¬ng  Ön vËn    Êtc¶nh,nhËp    ph ti   t¶ixu     c¶nh,qu¸ c¶nh    Óm       ®Ó ki tra h¶iquan    hoÆc  kh¸m  Ðt theo thñ tôchµnh  Ýnh. x      ch 4.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a. Ph¬ng  Ön vËn    ë  µng    Ët phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu      ti   t¶ich h ho¸,v   xu     kh di chuyÓn trongkhu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan kh«ng    Êy têhîp ph¸p; ®ñ gi       b. Ph¬ng  Ön vËn    Êt c¶nh,nhËp    ti   t¶ixu     c¶nh,qu¸ c¶nh  Öt Nam      Vi   kh«ng  ®i  ng  Õn  êng,cöa  Èu  ∙  ®ó tuy ®   kh ® cho  Ðp. ph 5.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a. T× m     c¸ch tÈu      t¸nhoÆc     á  µng    Ët phÈ m     èn tr¸nhsù  vøt b h ho¸,v   ®Ó tr     kiÓm    Óm      tra,ki so¸th¶iquan  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s b. Ng¨n    c¶n  Öc  ¾t  ÷,vËn  vi b gi   chuyÓn hoÆc   ¸nh  ® tr¸o, Èu     t t¸ntang  Ët v  viph¹m  µnh  Ýnh  Ò       h ch v h¶iquan  ∙  Þ     Ön,b ¾t  ÷ m µ   a  n   ® b ph¸thi   gi   ch ®Õ møc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 6. Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn,cßn  Þ   ¹tbæ       ph     b ph   sung hoÆc   dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c®èi víi ét       m trong c¸cviph¹m       sau  y: ®©
 6. 6 a. Buéc    ph¶irêingay  ¬ng  Ön  Ën    Õu    ¹m  iÓ m   kho¶n       ph ti v t¶in viph ® a  1 hoÆc   iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ® a  3  n b. Buéc    ph¶idõng  ¬ng  Ön vËn          ph ti   t¶i®Ó H¶i quan  Óm    éc  ki tra;bu ph¶i   thùc hiÖn    yªu  Çu  Óm     ña    c ki trac h¶i quan  Õu    ¹m  iÓ m     n viph ® b, kho¶n  vµ  1  ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy; b,c  3  n c.TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  v  ti viph hoÆc     åigiÊy  Ðp  Êt thu h   ph xu   khÈu, nhËp  Èu, qu¸ c¶nh    kh     trong vßng  ngµy,n Õu  i ¹m    30    t¸ ph hoÆc     ¹m   viph nhiÒu  Çn  ÷ng    ¹m  l nh viph quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n    iÓ m     kho¶n    ®Þ t i a,b  5,® a,b  4 §iÒu  µy. n §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   Óm      12.­Vi ph quy  v ki trah¶iquan: 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    öa  ®å ®è v   vis ® æi    êi nhËn  µng  tªn ng   h trong vËn  n  µng    ®¬ h ho¸,vËt phÈ m      hoÆc  trong l c  î   khaihµng      ¬ng  Ön vËn    ∙  µn  µnh  ñ tôcnhËp    ho¸,khiph ti   t¶i ho th ® th     c¶nh. 2. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a.Söa  æi îckhaivÒ   è îng,träng l ng,tªnhµng    ËtphÈ m     ­   ® l    sl    î     ho¸,v   khiph ¬ng  Ön vËn    ∙  µn  µnh  ñ tôcnhËp  ti   t¶i ho th ® th     c¶nh; b. Tõ  èihoÆc   ×ho∙n viÖc  Êt tr×nh c¸cgiÊy têli     ch   tr     xu          ªnquan  n   Öc  ®Õ vi x¸c ®Þnh  Ýnh  îp    t h ph¸p  ña  µng  ch ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µ     xu     kh v ph¬ng  Ön vËn    Êtc¶nh,nhËp  ti   t¶ixu     c¶nh. 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a.  ù     T ý chuyÓn  îng  nh kh«ng  ng  ®ó quy  nh   i  íihµng  ®Þ ®è v   ho¸, vËt    phÈ m   ¹m  Ëp,t¸ xuÊtcña  i t ng ® îchëng  ®∙ithuÕ  t nh     i   ®è  î     u    quan; b. Tù    ö  ông  µng    Ët phÈ m   îcgiao cho  ñ  µng    ýs d h ho¸,v   ®    ch h qu¶n  ýchê  l  lµm  ñ tôch¶iquan; th       c.Kh«ng  a  n   ng  a   iÓ m     ® ®Õ ®ó ®Þ ® quy  nh    µm  ñ tôc h¶iquan  ®Þ ®Ó l th       ®èi víi µng       h ho¸ chuyÓn  Õp; ti d. Chøa  Êp, mua     ch   b¸n  µng  h ho¸,vËt phÈ m   ã  ån  èc  Ëp  Èu     c ngu g nh kh tr¸phÐp;   i e. Chøa   Êp,  ch mua  b¸n  µng  h ho¸, vËt  È m   Êt  Èu,  Ëp  Èu    ph xu kh nh kh trongkhu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan    íi tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   g.Tù      ý thay ® æi    bao  ×  µng    ËtphÈ m   ∙  Óm      bh ho¸,v   ® ki trah¶iquan; h. §¸nh    µng    Ët phÈ m   ∙  Óm         tr¸oh ho¸,v   ® ki trah¶iquan  íihµng    Ët v  ho¸,v   phÈ m   a  Óm      ch ki trah¶iquan. 4. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi xuÊt khÈu,nhËp  Èu  µng        kh h ho¸ kh«ng  ng  Êt l ng ghitrong hîp ®ång  ­ ®ó ch  î        th ¬ng  ¹i,g©y  Öth¹i®Õ n   î Ých  m  thi     l i kinh tÕ    ã  Õt  Ën    khic k lu gi¸m  nh  ña  ¬  ®Þ cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy 5.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®©
 7. 7 a. Khai b¸o    íihîp  ng  ¬ng  ¹i vÒ   è îng,träng l ng,chÊt l ng,     saiv   ®å th m  sl    î    î   tªnhµng, chñng  ¹   ý  hiÖu, trÞ gi¸, Êt xø  µng        lo i k m∙  ,     xu   h ho¸ hoÆc   Êt khÈu, xu     nhËp  Èu  µng    ËtphÈ m   kh h ho¸,v   kh«ng  ng  éidung  Êy phÐp; ®ó n   gi   b. Thay  æi  ×nh    ® h thøc,kÕt  Êu    c m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    µ  µng  m ph ti v t¶iv h ho¸ kh¸c®Ó   îp thøc ho¸ viÖc  ÊtkhÈu,nhËp  Èu.     h     xu     kh 6.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    kh   kh h ho¸,vËt phÈ m        tr¸ quy  nh  Ò   ®∙i i ®Þ v u    miÔn  õh¶iquan; tr     b. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m       kh   kh h ho¸,v   tr¸quy  nh  ña  µ   ­ i ®Þ c Nh n ícvÒ   Ön  î ©n  o;   vi tr  nh ®¹ c. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    µihîp  ng, l c khaihoÆc   Ën    kh   kh h ho¸ ngo   ®å  î     v t¶i n;  ®¬ d.  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  Xu kh nh kh h ho¸  ¹n  Õ   Êt  Èu,  Ëp  Èu  h ch xu kh nh kh hoÆc   µng  Ê m   ng  a  n   h c nh ch ®Õ møc   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s e.  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  Xu kh nh kh h ho¸, vËt  È m     ph kh«ng  ã  Êy  Ðp   c gi ph hoÆc   kh«ng  ng  éidung  Êy phÐp  ®ó n   gi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   g. Trao  æi  µng    Ët phÈ m     Ðp  ¹  ïng  Æc   Òn    ® h ho¸,v   tr¸ ph i tiv ® quy kinh tÕ    vµ  Ò m   ôc®Þa  ícCéng  µ  héiChñ  Üa  ÖtNam; th l  n  ho X∙    ngh Vi   h. X Õ p   ì,chuyÓn  ,   d  t¶i sang  ¹n, c ¾t      ô  µng    Ët phÈ m   m  toa,tiªuth h ho¸,v   xuÊtkhÈu,nhËp  Èu,qu¸ c¶nh  ang  Þu  ù  Óm        kh     ® ch s ki tra,gi¸m      s¸th¶iquan; i.  Kh«ng  khaib¸o h¶iquan;     k. Chuy Ón   îng  Êy  Ðp    nh gi ph hoÆc  v¨n b¶n thay  Õ  Êy  Ðp  Êt th gi ph xu   khÈu,nhËp  Èu  µng    kh h ho¸; m.  ù    Èy xo¸,thªm  ít,   ¹o  Êy tê thuéc hå  ¬    T ýt     b   m gi     gi¶   s h¶iquan    Êt ®Ó xu   khÈu,nhËp  Èu  µng    µ   a  n     kh h ho¸,m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §èi víivi ph¹m    ¹  iÓ m   e,  kho¶n  cña  Òu  µy  µ vi ph¹m        ghi t i® d,  k  6  §i n l     thuéc  Èm  Òn  ö  ýcña  Òu  ¬  th quy x l  nhi c quan  qu¶n  ýchuyªn  µnh, c¬  l  ng   quan  nµo    Ön  µ  ô lý®Ç u     × c¬  ph¸thi v th     tiªnth   quan    ö  ¹t. ®ã x ph 7.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸cviph¹m       sau  y  µ   a  n   ®© m ch ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   ©y  ¹icho    kh   kh h ho¸,v   g h  søc  Îcon  kho   ngêi; b)  Êt  Èu, nhËp  Èu  µng  Xu kh   kh h ho¸,vËt phÈ m   ©y  nhiÔm      g «  m«i  êng  tr sèng,l©y landÞch  Önh.     b 8. Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn cßn      ph     ph¶itÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m; v  ti       t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  í  sd gi   hoÆc   ¹m  nh  t ®× chØ  µm  ñ tôcxuÊtkhÈu;tiªu l th          huû tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  v  ti viph hoÆc   éc  i Êt ®èi víim ét  bu t¸  xu       trong c¸c vi      ph¹m sau: a.TÞch    µng    ËtphÈ m   Õu    ¹m    thu h ho¸,v   n viph quy  nh  ¹ ®iÓ m         ®Þ ti   b,d,e, h  kho¶n    3;kho¶n    6,kho¶n  §iÒu  µy; 7  n b. Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 30  n   ngµy  i  íim ét     sd gi ph t   ®Õ 90  ®è v   trong  c¸cviph¹m:   
 8. 8 ­ Vi ph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy,n Õu  i ¹m  ®Þ ti   c  3  n  t¸ ph hoÆc       vi ph¹m  Òu  Çn; nhi l ­ Vi ph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy,n Õu    ¹m  ®Þ ti   a,b  5  n  t¸ ph hoÆc   i viph¹m  Òu  Çn;   nhi l ­Vi ph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t  i k,m kho¶n  §iÒu  µy; 6  n c. T¹m  nh    ®× chØ   µm  ñ  ôc xuÊt khÈu, nhËp  Èu, qu¸  l th t       kh   c¶nh  i  íi ®è v   m ét  trong c¸cviph¹m:      ­  ph¹m  Vi  quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  kho¶n  §iÒu  µy, n Õu   i ®Þ t i® b,  2,  6  n  t¸  ph¹m hoÆc     ¹m  Òu  Çn; viph nhi l ­Vi ph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t  i k,m kho¶n  §iÒu  µy; 6  n d.Buéc    ÊtkháiViÖtNam     t¸ xu   i     trongvßng  ngµy,n Õu    ¹m  iÓ m       60    viph ® e kho¶n  §iÒu  µy  µ   µng    Ëp  Èu  µthiÕtbÞ, d©y  6  nmh ho¸ nh kh l      chuyÒn s¶n  Êt xu   ®Ó   ãp  èn  u  ,®∙  ö  ông  g v ®Ç t  s d hoÆc   c«ng  Ö   ¹chËu; ngh l   e. Buéc  i Êt kháiViÖt Nam     t¸ xu       trong vßng  ngµy    7  hoÆc     û  tiªuhu tang  vËt,ph¬ng  Ön viph¹m, n Õu    ¹m    ti       viph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 7  n 9. Vi  ¹m    ph quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy  ã  Ó  Þ   ¹t ®Þ ti® a, b  5  n c th b ph   theo LuËt thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.     xu     nh kh 10. Hµng    Ët phÈ m   a  µo  Öt Nam     êih¹n    ho¸,v   ® v Vi   qu¸ th   giao  µng  h theo  hîp ®ång  ¬ng  ¹i,m µ   êinhËn  µng  õ chèinhËn  µng  × ¸p dông    Th m   ng   h t    h th     møc   ph¹ttheo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ  éc  5  n v bu ph¶i® a  µng    áiViÖt  h ra kh     Nam   trongvßng  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   30  k t  nh ®     x ph 11. Hµng    Ët phÈ m   öikho  ¹iquan  ng  a  µo  Öt Nam   íc   ho¸,v   g  ngo   nh ® v Vi   tr   khiký  îp ®ång   h  thuªkho  ¹iquan  ×  dông    ngo   th ¸p  møc   ¹ttheo  ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. e  6  n §iÒu      ¹m  13.­Vi ph quy  nh  Ò   Êt khÈu, nhËp  Èu  ¹ihèinhng  ®Þ v xu     kh ngo     cha  n   ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íic¸ nh©n,    ®å ®è v     tæ chøc  Ëp  Èu  ¹ihèikh«ng  nh kh ngo     khaib¸o      h¶iquan theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 2.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  Õu    ¹m    n t¸ ph hoÆc   i viph¹m  Òu  Çn    nhi l kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n 3. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikhai   khèng  ¹ihèinhËp  Èu. ngo     kh 4. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi khaikhèng  ¹ihèinhËp  Èu, cã  Þ gi¸t ng  ¬ng    ngo     kh   tr    ¬ ® 100.000.000 ®ång  ë   tr   lªn. 5.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 4.000.000 ®ång  i víi   ©n, tæ    ®è     nh c¸   chøc  Êt khÈu  ¹ihèi kh«ng  xu   ngo     khaib¸o      h¶i quan theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 6. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång, tÞch    õ 10%       thu t   ®Õ n  20%   è  ¹itÖ  Êt khÈu  s ngo   xu   kh«ng  khaib¸o      h¶iquan  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, Õu    ¹m     n t¸ ph hoÆc     ¹m  Òu  Çn  i viph nhi l kho¶n  cña  Òu  µy. 5  §i n
 9. 9 7. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  ¹ihèitr¸ phÐp  µ   è  ×nh  Êu  Õ m   ×    kh   kh ngo       i m ct gi di th ngoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn    b ph   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n        §iÒu  µy,cßn  Þ   1, 2, 5, 6  n  b tÞch    thu tang vËtviph¹m       sung  µo  v c«ng  ü. qu §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   Êt khÈu, nhËp  Èu  Òn  Öt Nam:  14.­Vi ph quy  v xu     kh ti Vi   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 50.000  n   ph      ®Õ 200.000  ng    Êt khÈu, ®å khixu     nhËp  Èu  Òn ViÖtNam   kh ti     kh«ng  khaib¸o H¶i quan.     2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång    Êt khÈu,nhËp    khixu     khÈu  Òn ViÖt Nam   ti     kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   c gi ph c Ng h Nh n     víi è îng tõ10.000.000 ®ång  n     l    s   ®Õ 50.000.000 ®ång.   3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a.NhËp  Èu  Òn ViÖtNam     kh ti     kh«ng  ã  ån  èc  â rµng  íi è îng trªn c ngu g r   v  l     s 50.000.000 ®ång;   b. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  Òn  Öt Nam   ö  ông      kh   kh ti Vi   sd ®Ó thanh      íi to¸ntr¸ v   i quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; ®Þ c Ng h Nh n     4. Vi ph¹m     quy  nh  ¹ c¸ckho¶n      §iÒu  µy,ngoµiviÖc  ¹ttiÒn  ®Þ ti     1, 2, 3  n    ph   cßn  Þ  ¹tbæ   b ph   sung  hoÆc   éc  ùc hiÖn    Ön  bu th   c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a.§×nh    chØ  ÊtkhÈu; xu   b. TÞch    è  Òn lµtang  Ët viph¹m  Õu  è  ×nh  Êu  Õ m   ù  Óm     thu s ti     v    n ct gi di s ki trah¶iquan.    §iÒu    óc  ¹m  e  ¹ nh©n      15.­X ph ® do   viªnH¶iquan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô: v Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n        ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh    óc  ¹m  ®å ®è     h vix ph danh  ù  d hoÆc   e   ¹  ©n    ® do nh viªn H¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  µ   a  v m ch ®Õ n   møc    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N   ö   ¹T X PH §iÒu  16.­ 1.§éitr ng    i c«ng        ë c¸c®é   t¸cnghiÖp  ô  ã  Òn: v c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å 2.  ëng  Tr H¶i quan  öa  Èu,  éi tr ng  i  Óm   c kh §  ë ®é ki so¸tthuéc  ôc      C H¶i quan tØnh, thµnh  è; §éi tr ng  i  Óm     ph     ë ®é ki so¸tthuéc  ôc  Òu    èng    C §i tra ch bu«n  Ëu Tæng  ôc    l  c H¶i quan  ã  Òn: c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn d Õn        2.000.000 ®ång;   c.TÞch      thu tang  Ët vµ  ¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã  v   ph ti   d ®Ó viph h ch c gi¸trÞ®Õ n      20.000.000 ®ång.  
 10. 10 3.  ôc  ëng  ôc  C tr C H¶i quan tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c quyÒn: a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c. TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  µ  v  ti s d ®Ó viph h ch v tiªuhuû  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    v  g h  søc  Îcon  êi,v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i kho   ng       ®é h ; d. Tíc quyÒn  ö  ông     sd hoÆc  thu  åi giÊy  Ðp  Êt khÈu, nhËp  Èu  h  ph xu     kh theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i ®Þ n §iÒu  17.­ 1. §èivíi µnh    ã       h vic møc  ¹ttiÒn trªn20.000.000 ®ång, Côc  ëng  ôc  ph          tr C H¶i quan  tØnh, thµnh  è    ph chuyÓn  å   ¬  Ìm  h s k theo  tang  Ët  n   û     v ®Õ U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ñ   Þch  û     ph tr     ¬ ®Ó Ch t U ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  Õt  nh  ö  ¹t, ng  êib¸o      ph quy ®Þ x ph   ®å th   c¸o Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. 2. M äi  µnh      ¹m    h viviph ph¸p  ËtvÒ     lu   h¶iquan  x¶y  trªn®Êt  Òn,vïng  ra    li   l∙nhh¶i,thÒ m   ôc ®Þa,  ïng  Æc   Òn     l  v ® quy kinh tÕ  ña  éng  µ  héi Chñ    cC ho X∙    nghÜa  ÖtNam   éc ®Þa  µn  Vi   thu   b qu¶n  ýcña    l  h¶iquan  ¬inµo  × h¶iquan    n  th     ë ®ã   ã  c tr¸chnhiÖm   ö  ¹ttheo  Èm   Òn  îc quy  nh  ¹    x ph   th quy ®  ®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3.    ÷ng  a   iÓ m   äc  ë nh ®Þ ® d biªn gií  èc    ¬i cha  ã  chøc     i qu gia,n   c tæ  h¶i quan  ×  ñ  ëng  n  Þ  é  i  th Th tr ®¬ v b ®é Biªn phßng  ng  ¹  a   iÓ m     îc   ®ã ti®Þ ® ®ã ®   quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v h¶i quan theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ t i§i 8 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. C¬     quan  C¶nh    s¸tkinh tÕ, qu¶n  ýthÞ  êng      Ön  µng       l  tr khiph¸thi h ho¸, vËt phÈ m   ã  ån  èc  Ëp  Èu    Ðp, hµng        c ngu g nh kh tr¸ ph i   ho¸ qu¸ c¶nh,t¹m  Ëp,   nh   t¸  Êt tiªuthô tr¸ phÐp    Þ  êng  Öt Nam,  ×  ö  ¹ttheo  ixu         i trªnth tr Vi   th x ph   quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m         kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   i a,b,d,e  3  12  ®Þ n CH ¬NG   IV C¸C  Ö N  BI PH¸P  NG¨N  Æ N   PH¹M   µ NH   Ý NH   µ   ¶M   CH VI  H CH V® B¶O   Ö C  ö   VI X PH¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH VI  H CH §iÒu    ¹m  ÷ngêitheo  ñ tôchµnh  Ýnh: 18.­T gi     th     ch 1. ViÖc  ¹m  ÷ ngêi theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh  îc ¸p  ông    t gi     th t   ch ® d trong tr ng   ê hîp  Çn  c thu  Ëp, x¸c  th   minh  ÷ng  ×nh  Õtquan  äng  µm  nh t ti   tr l c¨n  ®Ó     cø  ra quyÕt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ x ph   ch hoÆc   ng¨n chÆn,  nh  ®× chØ  ngay  ÷ng  nh hµnh    vic¶n  ëviÖc  Óm    tr   ki tra,gi¸m    Óm      s¸t,ki so¸th¶iquan. 2. Thêih¹n  ÷ngêiviph¹m  µnh  Ýnh      gi      h ch kh«ng  îcqu¸ 12  ê.Trong  ­ ®     gi   tr êng  îp cÇn  Õt, êih¹n  ¹m  ÷cã  Ó  Ðo  µih¬n  ng  h  thi     t gi   th k d   th nh kh«ng  îcqu¸ 24  ®   giê.ë  ÷ng  ïng rõng  óihÎo l¸nh,h¶i®¶o  ¬ixa  öa  Èu, thêih¹n  ¹m  ÷   nh v  n       n   c kh     t gi   cã  Ó  Ðo  µi h¬n, nhng  th k d    kh«ng  qu¸  giê.3.  äi  êng  îp  ¹m  ÷ ngêi 48    M tr h t gi     ®Ò u   ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶igiao cho  êibÞ   ¹m  ÷ m ét      ng   t gi   b¶n.
 11. 11 4. Kh«ng  îcgi÷ ngêiviph¹m  µnh  Ýnh    ®      h ch trong c¸c nhµ  ¹m  ÷,phßng     t gi   t¹m  giam  ×nh  ù  h s hoÆc   ÷ng  ¬ikh«ng  ¶m   nh n  ® b¶o  Ö   v sinh,an  µn    to cho  êing   bÞ  ¹m  ÷. t gi 5.Theo    Çu  ña  êibÞ  ¹m  ÷,ph¶ith«ng      yªu c c ng   t gi     b¸o cho  êith©n  ng   trong  gia ®×nh, c¬      quan,n¬ilµm  Öc     vi hoÆc   äc  Ëp  ña  ä  Õt.Khi t¹m  ÷ ngêi h t c h bi     gi     cha  µnh      giê th× nhÊt thiÕtph¶ib¸o  th niªntrªn6            cho  cha  Ñ   m hoÆc   êigi¸m  ng   hé  ña  ä  Õt. c h bi §iÒu    È m   Òn  ¹m  ÷ngêitheo  ñ tôchµnh  Ýnh: 19.­Th quy t gi     th     ch Nh÷ng  êisau  y  ã  Òn    Õt  nh  ¹m  ÷ ngêitheo  ñ tôc ng   ®© c quy ra quy ®Þ t gi     th     hµnh  Ýnh: ch 1.  ëng  Tr H¶i quan  öa  Èu,  éi tr ng  i  Óm   c kh §  ë ®é ki so¸t thuéc  ôc      C h¶i quan tØnh, thµnh  è; §éi tr ng  i  Óm     ph     ë ®é ki so¸tthuéc  ôc  Òu    èng    C §i tra ch bu«n  Ëu Tæng  ôc    l  c H¶i quan; 2.  ôc  ëng  ôc  C tr C H¶i quan tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; 3. ¬    Côc  ëng  ôc  Òu    èng  tr C §i trach bu«n  Ëu thuéc Tæng  ôc    l    c H¶i quan.  Trong  êng  îp nh÷ng  êiquy  nh  ¹ c¸c kho¶n      cña  Òu  µy  tr h  ng   ®Þ ti     1, 2, 3  §i n v ¾ng  Æt   × cÊp  ã  ña  ä  îcquyÒn  Õt  nh  ¹m  ÷ ngêitheo  ñ m th   Ph c h ®   quy ®Þ t gi     th   tôchµnh  Ýnh.   ch §iÒu    ¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh: 20.­T gi   v  ti     h ch 1. ViÖc  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m    t gi   v  ti viph chØ  îc ¸p  ông  ® d trong tr  ­ êng  îp  Çn  hc ng¨n chÆn  ngay    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch hoÆc       ®Ó x¸c minh  ×nh  t tiÕtlµm    quyÕt ®Þnh  ö  ý.   c¨n cø    xl Nh÷ng  êiquy  nh  ¹  Òu  cña  ng   ®Þ ti§i 19  NghÞ   nh  µy  ã  Òn  Õt  ®Þ n c quy quy ®Þnh  ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh. t gi      ti     h ch 2. Trong  êng  îp  Çn  Õt,nh÷ng  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹thµnh    tr hc thi   ng   th quy x ph   chÝnh  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  16  NghÞ   nh   µy  îc quyÒn     ®Þ n ®  ra quyÕt  nh  ¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.Trong  êih¹n  ®Þ t gi   v  ti     h ch   th   24  ê,kÓ   õ khira quyÕt  nh,  êira quyÕt  nh  gi   t       ®Þ ng     ®Þ ph¶ib¸o    ñ  ëng    c¸o Th tr trùctiÕp cña  ×nh  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña      m ®  ®Þ ti   19  NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v ph¶i® ­   îcsù  ng      ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  êi®ã. c ng   3.Ng êira quyÕt ®Þnh  ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh         t gi      ti     h ch cã tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  b¶o qu¶n  tang  Ët,ph¬ng  Ön  ;  Õu  lçicña  v  ti ®ã n do    ngêinµy  µ     m tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Êt, ®¸nh    v  ti b m   tr¸ohoÆc     áng  ×  µi hh th ngo   tr¸chnhiÖ m  åith ng,cßn  Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña    b  ê   b x l    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp  tr h tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  Çn  îc niªm  v  ti viph c ®  phong  × th   ph¶i tiÕn  µnh    h niªm phong  íisù  ã  Æt   ña  êi vi ph¹m  v  c m c ng     hoÆc   i diÖn  ®¹   cña  ä  h hoÆc   Ýnh  Òn  a  ¬ng  µ  êichøng  Õn. ch quy ®Þ ph v ng   ki 5. §èi víingêi ViÖt Nam,  ¹ihèi,c¸c chÊt    ý vµ  ÷ng    Ët          ngo       ma tu   nh ®å v   thuéc chÕ       ®é qu¶n  ý® Æc   Ötkh¸c,viÖc  l  bi     b¶o qu¶n  îcthùc hiÖn  ®    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §èivíi    tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  µlo¹  µng    Ët phÈ m   Ô   Þ  ­ v    h ch l  i h ho¸,v   dbh ng  áng  × ngêira quyÕt  nh  ¹m  ÷ph¶ilËp    h th      ®Þ t gi     biªnb¶n  riªngvµ  ã  Ó  Ëp    c th l
 12. 12 héi®ång  chøc        tæ  b¸n c¸ctang vËt®ã       theo quy  nh  Ön  µnh,tiÒn thu ® îc   ®Þ hi h       nép  µo  v kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 5. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  ¹m  ÷, ngêi cã  Èm   th   15  k t ng t gi     th quyÒn  quyÕt ®Þnh  ¹m  ÷vµ  ö  ýtang vËt,ph¬ng  Ön bÞ  ¹m  ÷theo nh÷ng  Ön    t gi   x l      ti   t gi     bi ph¸p    ghitrong quyÕt  nh  ö  ¹t. Õ u     ®Þ x ph   N kh«ng  dông  ×nh  ¸p  h thøc  ¹ttÞch  ph   thu th×    ¹ tang  Ët hoÆc   Òn ®∙  chøc  tang  Ët trong thêigian t¹m    tr¶l   i v  ti   tæ  b¸n  v       gi÷cho  ¬ng  ù.   ® s Thêih¹n  ¹m  ÷ cã  Ó  îckÐo  µinhng    t gi   th ®   d  kh«ng    ngµy  i víi   qu¸ 30  ®è     c¸c tr ng  îp viph¹m  ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹phoÆc   ã  ªnquan  n   Òu  ê h    c nhi t ti   t  c li   ®Õ nhi c¸nh©n, tæ      chøc    ë trongnícvµ  ícngoµi.     n  6. ViÖc  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    t gi   v  ti     h ch ph¶icã  Õt    quy ®Þnh  b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶igiao cho  êiviph¹m, ®¹idiÖn  chøc    ¹m      ng        tæ  viph m ét  b¶n. §iÒu    21.Kh¸m  êitheo  ñ tôchµnh  Ýnh: ng   th     ch 1. ViÖc    kh¸m  êi theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh  ng   th t   ch chØ   îc tiÕn  µnh    ã  ®  h khic c¨n cø    Ën  nh  êi®ã   ÊtgiÊu    ®Ó nh ®Þ ng   c   trong ngêic¸c®å   Ët,tµiliÖu,ph¬ng        v      tiÖn viph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 2. ChØ   ÷ng  êicã  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña    nh ng   th quy ®  ®Þ ti   19  NghÞ   ®Þnh  µy  íi® îcquyÕt ®Þnh  n m      kh¸m  êitheo thñ tôchµnh  Ýnh. ng       ch Nh ©n      viªnh¶iquan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  îcphÐp  v®  kh¸m  êitheo  ñ ng   th   tôc hµnh  Ýnh, khicã    ®Ó     ch     c¨n cø  cho r»ng  Õu  n kh«ng  Õn hµnh  ti   kh¸m  êi ng   ngay  ×    Ët,tµiliÖu,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ã  Ó  Þ   Èu    th ®å v       ti     h ch c th b t t¸n, tiªuhuû. Nh ©n           viªnH¶i quan ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt   tr   lu   quy   ®Þnh  ña  × nh  µ  cm v ph¶ib¸o c¸o ngay      cho  ñ  ëng  n  Þ. Th tr ®¬ v 3. Tríc khitiÕn  µnh       h kh¸m  êi,ngêi kh¸m  ng     ph¶icho  êi bÞ     ng   kh¸m  xem   chøng minh      thH¶i quan  µ  v th«ng    Õt ®Þnh  b¸o quy   cho  êi®ã   Õt.Khikh¸m  ng   bi     ngêi,nam     kh¸m  nam,  ÷  n kh¸m  ÷  µ  n v ph¶icã  êicïng giíchøng  Õn.   ng      i ki 4. M äi  êng  îp kh¸m  êi®Ò u     tr h  ng   ph¶ilËp      biªnb¶n  µ  v ph¶igiao cho  êi     ng   bÞ  kh¸m  ét  m b¶n. §iÒu    22.­Kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ëttheo  ñ tôchµnh  Ýnh: ph ti   t¶i ®å v   , th     ch 1. ViÖc    kh¸m  ¬ng  Ön  Ën  ,   Ët theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh  îc ph ti v t¶i  v   ®å th t   ch ®  tiÕn hµnh    ã    ®Ó   Ën  nh    khic c¨n cø  nh ®Þ r»ng  trong ph¬ng  Ön vËn      Ët   ti   t¶i ®å v   , ®ã   ÊtgiÊu  c  tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh.      h ch 2. Nh ©n       viªn H¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  ã  Òn  v c quy kh¸m  ¬ng  ph tiÖn vËn      Ëttheo thñ tôchµnh  Ýnh.   t¶i ®å v   ,     ch 3. Khi tiÕn hµnh       kh¸m  ¬ng  Ön  Ën  ,   Ët ph¶icã  Æt   ñ  ­ ph ti v t¶i  v   ®å  m ch ph ¬ng  Ön  Ën  ,   Ët hoÆc   êi chØ   ti v t¶i  v   ®å ng   huy, ngêi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön     khi ph ti   vËn    µ  ét  êichøng  Õn. t¶i m ng   v ki 4. M äi  êng  îp kh¸m  ¬ng  Ön vËn  ,   Ët ®Ò u     tr h  ph ti   t¶i ®å v     ph¶ilËp        biªnb¶n vµ giao cho  ñ  ¬ng  Ön  Ën  ,   Ët hoÆc   êi chØ   ch ph ti v t¶i  v   ®å ng   huy  êi ®iÒu  ng   khiÓn  ¬ng  Ön vËn    ét  ph ti   t¶im b¶n.
 13. 13 5. C¸c  êng  îp kh¸m  ¬ng  Ön  Ën    µ tµu  Ón, m¸y    tr h  ph ti v t¶il   bi   bay,tµu      ho¶ cña  ÖtNam   µ  ícngoµivËn  Vi   vn    chuyÓn      Õn  êng  èc  Õ,ph¶icã  trªnc¸ctuy ® qu t     quyÕt ®Þnh  ña  ëng      c Tr H¶i quan  öa  Èu  c kh hoÆc   Êp ¬ng  ¬ng  ëlªn. ct ® tr   ViÖc  kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ëtcña    i t ng ® îchëng  Òn  ph ti   t¶i ®å v   , c¸c®è  î     quy ­ u  ∙imiÔn  õngo¹igiao  ®  tr     ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Òu  c Quèc  Õ  ®Þ c §i í   t m µ   Öt Nam   ∙  ý  Õt  Vi   ® k k hoÆc   tham    gia.Trong  êng  îp cã  ¬  ë    ¼ng  tr h   c s ®Ó kh ®Þnh  ¬ng  Ön vËn      Ëtcña    i t ng trªncã  ph ti   t¶i ®å v   , c¸c®è  î     chøa  ng  µng    ®ù h ho¸ thuéc  danh  ôc  µ   Ýnh  ñ  Öt Nam   Ê m   Ëp  Èu, cÊ m   Êt khÈu  m m Ch ph Vi   c nh kh   xu   th× ph¶icã  Õt ®Þnh  ña      quy   c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan. CH ¬NG   V THñ   ôC  ö   ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH T X PH VI  H CH §iÒu    ñ  ôc®¬n  23.­Th t   gi¶n: Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc qu¶ng  hoÆc   ¹t c¸o  ph   tiÒn  n   ®Õ 20.000  ng  ×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira quyÕt  nh   ®å th ng   th quy x ph      ®Þ xö  ¹tt¹ chç. ph    i Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶igiao  ®Þ x ph     cho    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvµ  ¬i c¸ nh tæ  b x ph   n   thu tiÒn xö  ¹t.     ph §iÒu    Ëp    viph¹m  µnh  Ýnh: 24.­L biªnb¶n    h ch ­ Khi viph¹m  µnh  Ýnh       h ch kh«ng  éc tr ng  îp xö  ¹ttheo  thu   ê h   ph   quy  nh   ®Þ t¹  Òu  NghÞ   nh   µy  ×  i§i 23  ®Þ n th ph¶i kÞp  êilËp    th   biªn b¶n  µ    v trao cho      c¸ nh©n,  chøc    ¹m   ét  tæ  vi ph m b¶n;  Õu   êi lËp  n ng   biªn b¶n    kh«ng    Èm   ®ñ th quyÒn  ö  ¹tth×    x ph   biªnb¶n  µ    å  ¬  ªnquan  v c¸c h s li   ph¶i® îcgöikÞp  êi®Õ n       th   cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy ­ H×nh    thøc,néitrung,tr×nh tùlËp biªnb¶n  ùc hiÖn              th   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2,kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 3  47  l x l    h ch §iÒu    Õt  nh  ö  ¹t: 25.­Quy ®Þ x ph 1. Khi c¸ nh©n       hoÆc   chøc    ¹m  Òu  µnh    tæ  vi ph nhi h vi quy  nh  ®Þ trong  NghÞ   nh  µy  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ix¸c®Þnh  ®Þ n th     th quy x ph      møc  ¹t®èi ph     víitõng  µnh      ¹m, sau    éng      h viviph   ®ã c c¸c møc  ¹tl¹ thµnh  ph     i møc   ¹tchung  ph   cña  ô    ¹m. N Õ u   v viph   trong c¸c hµnh      ã     vi®ã c møc   ¹ttiÒn  îtthÈm  Òn  ph   v  quy th× ph¶i chuyÓn  µn  é  å  ¬  ô    ¹m  n   Êp  ã  Èm     to b h s v vi ph ®Õ c c th quyÒn   ®Ó quyÕt ®Þnh.   2. Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý, trõ tr ng  îp    ®Þ x ph   hi l   t   k     ê h trong   quyÕt ®Þnh    quy  nh  µy  ã  Öu  ùckh¸c. ®Þ ng c hi l   3. Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶igöicho    ©n, tæ    ®Þ x ph      c¸ nh   chøc  Þ  ö  ¹tvµ  ¬i b x ph   n   thu tiÒn ph¹ttrong thêih¹n 3  µy,kÓ   õngµy    Õt ®Þnh.            ng   t   ra quy   4. Quy Õt  nh  ¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  ëlªnvµ  Õt  nh  Þch    ®Þ ph        tr     quy ®Þ t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  ã  Þ gi¸tõ 5.000.000 ®ång  ëlªnph¶igöi   v  ti     c tr         tr        cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Vi Ki s¸tnh d c 
 14. 14 H×nh thøc vµ  éidung  Õt  nh  ö  ¹tthùc hiÖn    n  quy ®Þ x ph     theo  quy  nh  ¹ ®Þ t  i kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 2  48  l x l    h ch §iÒu    ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh: 26.­X l   v  ti     h ch 1. Tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch    i  íic¸c vô    v  ti viph h ch bt thu ®è v     viph¹m    x¶y    ¹  a   ¬ng  µo  ×  ôc    ra t i®Þ ph n th C H¶i quan chuyÓn giao cho  ë   µi   ST  chÝnh  Ët gi¸t¹  a   ¬ng  .  èivíinh÷ng  v    i ®Þ ph ®ã §     tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Þch  v  ti b t thu  ¹  ÷ng  öa  Èu    í xa    êng  Ën  ti nh c kh biªn gi i x«i,®   v chuyÓn  ã  kh kh¨n  hoÆc   µ l  lo¹  µng  ih ho¸ mau   áng,  ã  h kh b¶o  qu¶n  ×  êi cã  Èm   th ng   th quyÒn   ö  ¹t x ph   chuyÓn  giao cho  ¬    c quan  µichÝnh  Êp  Ön  ¹ ®Þa  µn  . t  c huy t   i b ®ã TiÒn    îctõ b¸n  thu ®     tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  ép  µo  v  ti viph n v Kho  ¹c Nhµ   b  nícsau    õc¸c kho¶n    Ý u    khitr     chiph l kho,bèc  ì,b¶o    d  qu¶n,vËn    chuyÓn, gi¸m    ®Þnh, x¸cminh,xö  ý®èi víi õng tr ng  îp viph¹m.      l      t  ê h     2.ViÖc    Õt tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Þ  Þch      gi¶iquy      ti     h ch bt thu lµv¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i  µng        ®é h , h gi¶kh«ng  ã    Þsö  ông,vËtphÈ m   ©y  ¹i c gi¸tr   d    g h  cho søc  Î,tÝnh  ¹ng  kho   m con  êivµ  ng   m«i  êng  èng;hµng    Ët phÈ m   Ô   tr s   ho¸,v   d bÞ     áng  ×  ùc hiÖn  hh th th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    2, kho¶n  §iÒu  Ph¸p  3  52  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch §iÒu   Xö   ý ®èi  íitr ng  îp  µng    Ët  È m   Ëp  Èu    27.­ l   v ê h h ho¸,v ph nh kh qu¸ thêih¹n  µm  ñ  ôc h¶i quan    l th t     hoÆc   éc  bu ph¶i ® a  khái ViÖt Nam     ra      hay  i t¸  xuÊt: 1. Hµng    Ët phÈ m   Ëp  Èu    êih¹n  ngµy  Ó   õ sau  êi   ho¸,v   nh kh qu¸ th   60  k t  th   h¹n  èicïng  cu   ph¶ilµm  ñ  ôc h¶iquan    th t     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   lu   qu¸  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¬  30    t  c quan    H¶i quan th«ng b¸o    ¬ng  Ön  trªnph ti th«ng  tin®¹i chóng  µ      m kh«ng  ã  êi ®Õ n   µm  ñ  ôc h¶i quan  ×  µm  ñ  ôc c ng   l th t     th l th t   sung c«ng  ü  µ   íc. qu Nh n 2. M äi  êng  îp  µng      tr hh ho¸ theo quy  nh  ®Þ ph¶it¸  Êt hoÆc   éc   i xu   bu ph¶i  ® a  kháiViÖt Nam,  Õu    êih¹n  ra      n qu¸ th   quy  nh  ®Þ trong quyÕt  nh  ö  ¹t   ®Þ x ph   m µ   ¬ng  ù  ® s kh«ng  ùc hiÖn  ÏbÞ  th   s   sung  c«ng  ü. qu §iÒu    ö   ý®èi  íihµng    Ët phÈ m   chñ,tang  Ët viph¹m  µ 28.­X l   v   ho¸,v   v«    v    l  ®èi t ng chÞu  Õ:  î   thu 1.  èi víihµng  §   ho¸ tang  Ët    ¹m  v vi ph ph¸thiÖn  îc qua    ®  kh¸m  Ðt  µ   xm kh«ng  ã  êi nhËn,  µng  c ng   h ho¸  Êt  Èu,  Ëp  Èu    ¹t,vøt  á   µ  xu kh nh kh tr«id   bv nh÷ng  êng  îp  tr h kh¸c kh«ng    nh  îc chñ  ë  ÷u, ngêi cã  Èm   Òn    x¸c ®Þ ®  sh     th quy xö  ¹tquyÕt ®Þnh  ph     th«ng        ¬ng  Ön th«ng    ichóng  µ  b¸o trªnc¸cph ti   tin®¹   v niªm  yÕt  c«ng  khai, Õu   n kh«ng  ã  êi®Õ n   Ën  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t c ng   nh th     th quy x ph   chuyÓn  giao cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti§i 26  ®Þ nµy. 2. Hµng    Ëp  Èu    ho¸ nh kh kh«ng  ng  Êy  Ðp, hîp ®ång, vËn    n   ®ó gi ph      t¶i®¬ hoÆc  îckhaihµng    µ   êinhËn  µng  õ chèinhËn, th×  ö  ýtheo    l    ho¸ m ng   h t      x l  quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. t i 1  n 3.  µng  H ho¸  µ tang  Ët    ¹m  Þ   ö  ¹tn Õu   éc  i  îng  Þu  l  v vi ph b x ph   thu ®è t ch thuÕ  ×  µiviÖc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  th ngo   ph      tæ  viph cßn  éc  bu ph¶inép   
 15. 15 ®ñ   Õ  Êt khÈu, nhËp  Èu  µ  Òn  ¹tchË m   ép  Õ  thu xu     kh v ti ph   n thu theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   §iÒu      µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: 29.­Thih quy ®Þ x ph     h ch 1.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch ph¶ithi µnh  Õt     h quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc     5  k t  nh ®   quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph 2.  nh©n,  chøc    ∙  Ën  C¸  tæ  khi ® nh quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh  ng  è  ×nh  nh c t kh«ng  Êp  µnh  × bÞ  ìng chÕ   Êp  µnh. ch h th   c   ch h §iÒu    Ön  30.­Bi ph¸p  ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹t: c  thih quy ®Þ x ph 1. ViÖc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh, thùc hiÖn    c ch thih quy ®Þ x ph   ch     theo c¸cbiÖn     ph¸p sau  y:   ®© a.KhÊu  õtiÒn l ng,thu nhËp;khÊu  õtiÒn tõtµi   tr    ¬       tr        kho¶n  ©n  µng; Ng h b.Kª    µ    ÷tµis¶n  ã  Þgi¸t ng    biªnv thu gi     c tr    ¬ øng  íi è  Òn ph¹t; v   ti   s c.T¹m  nh    ®× chØ  µm  ñ tôch¶iquan  i víi µng    ÊtkhÈu,nhËp  l th       ®è    h ho¸ xu     khÈu  µ  ¬ng  Ön  Ën    Êt c¶nh, nhËp  v ph ti v t¶ixu     c¶nh, qu¸    c¶nh cho  í      t i thi khi hµnh  xong  Õt ®Þnh  ö  ¹t. quy   x ph 2.C Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m, ®ång  êilµcÊp    Õt  nh     c th quy x ph       th     ra quy ®Þ cìng chÕ   µ  chøc  Öc  ìng chÕ.   v tæ  vi c   3. C¸c  n  Þ    ®¬ v qu¶n  ý,kinh  l  doanh  ã    ©n,  chøc  Þ   ìng  Õ   c c¸ nh tæ  bc ch chÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t,     h quy ®Þ x ph   H¶i quan  cÇu  × c¸c ®¬n  Þ  µy  ã  khi yªu  th     vn c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i a,kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n C¸c  ¬  c quan  µi chÝnh, Ng ©n   µng, Lùc îng  T    h   l c¶nh    ©n  ©n,  é  s¸tnh d B ®éi biªnphßng  µ  Ýnh  Òn  a  ¬ng    Êp  ã     v ch quy ®Þ ph c¸c c c tr¸chnhiÖ m   èihîp   ph     ®Ó   ùc hiÖn  Õt ®Þnh  ìng chÕ   ña    th   quy   c  c H¶i quan. 4. C¸  ©n,  chøc  Þ   ìng  Õ     nh tæ  bc ch ph¶i chÞu  äi    Ý   Ò   Öc      m chi ph v vi tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     CH ¬NG   VI GI¶IQUY Õ T   Õ U   ¹I   KHI N §iÒu   KhiÕu  ¹iviÖc  dông  biÖn  31.­ n  ¸p  c¸c  ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  vi ph hµnh  Ýnh: ch 1.  nh©n,  chøc  Þ   dông  Ön  C¸  tæ  b ¸p  bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  vi ph h chÝnh quy  nh  ¹    Òu          cña  ®Þ t i §i 18, 19, 20, 21, 22  c¸c NghÞ   nh  µy  ×    ®Þ n th c¸ nh©n  chøc  tæ  hoÆc   êi ®¹idiÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä  îc quyÒn  Õu  ¹ilªn c h®  khi n     cÊp    ùctiÕp cña  êi®∙    Õt ®Þnh    ông    Ön  trªntr     ng   ra quy   ¸p d c¸cbi ph¸p nµy.   2.  êi cã  Èm   Òn    Ën  îc khiÕu  ¹icã  Ng   th quy khi nh ®  n   tr¸ch nhiÖm     êi   tr¶ l   b»ng    v¨n b¶n cho  êikhiÕu  ¹itrong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc ng   n     5    t  nh ®   khiÕu  ¹i. n
 16. 16 §iÒu    Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: 32.­Khi n   ®Þ x ph     h ch 1.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     hîp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹ivíi êira quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêi   c h c quy khi n     ng     ®Þ x ph      gian 10  µy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh.   ng k t   nh ®     2.Trong  êih¹n 15  µy,kÓ   õngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i, êira quyÕt   th     ng   t   nh ®   n  ng       ®Þnh   ö  ¹t cã  x ph   tr¸ch nhiÖ m       gi¶iquyÕt  µ    êib»ng  v tr¶ l   v¨n b¶n cho  êi ng   khiÕu  ¹i. n Trêng  îp kh«ng  ng    íi h  ®å ý v   Õt  nh    Õt  Õu  ¹i®ã   × ng­ quy ®Þ gi¶iquy khi n   th   êikhiÕu  ¹icã  Òn  Õu  ¹ilªncÊp    ùctiÕp cña  êira quyÕt  nh     n   quy khi n     trªntr     ng     ®Þ xö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh    Õt  ph      3    t  nh ®  ®Þ gi¶iquy khiÕu  ¹i. n Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i,thñ  ëng  ¬  th   20    t  nh ®  n  tr c quan  Êp    ùctiÕp cña  êi®∙    Õt ®Þnh  ö  ¹tcã  c trªntr     ng   ra quy   x ph   tr¸chnhiÖm      gi¶i quyÕt  µ    êib»ng  v tr¶ l   v¨n b¶n cho  êi khiÕu  ¹i  ng   n .Quy Õt  nh     ®Þ gi¶iquyÕt  khiÕu  ¹i®ã   µquyÕt ®Þnh  èicïng. n   l    cu   3.  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh   ö  ¹tcña  ñ   Þch  û   Khi n   v  ®Þ x ph   Ch t U ban  ©n   Nh d©n  Êp  c tØnh  hoÆc   µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  th ph tr     ¬ (sau  y   äichung  µ ®© g   l  cÊp  tØnh) ® îc göicho  Ýnh  êi ®∙  quyÕt  nh  ö  ¹t®Ó     Õt.     ch ng   ra  ®Þ x ph   gi¶iquy   N Õ u   êi khiÕu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹icña  ng   n  ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n   Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  × cã  Òn  öikhiÕu  ¹i®Õ n   th   quy g   n  Tæng   côc  ëng  tr Tæng  ôc    c H¶i quan    ®Ó xem  Ðt. x Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i  th   30    t  nh ®   n, Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng   ôc    c H¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,kÕt  Ën,tr¶lêib»ng  x  lu       v¨n    b¶n cho  êikhiÕu  ¹i  ng  êith«ng  kÕt  Ën  ña  ×nh  ng   n, ®å th   b¸o  lu c m cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh. Trong  êng  îp  Õt  Ën      tr h k lu ®ã kh¸c víiquyÕt  nh      ®Þ cña  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, th×    trong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ    7    t  ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  Õt  Ën,Chñ   Þch  û   nh ®     k lu   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ph¶i   xem   Ðt,n Õu  Êt trÝ víikÕt  Ën  ña  x  nh       lu c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan  th×  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  thay  æi  ® quyÕt  nh   ö  ¹t. ®Þ x ph   Quy Õt  nh  µy  µquyÕt ®Þnh  èicïng. ®Þ n l    cu   Trong  êng  îp Chñ  Þch  û   tr h  t U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  kh«ng  ng    íi ®å ý v   kÕt  Ën  ña  lu c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c H¶i  quan, th×  ñ   Þch  û       Ch t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õu  ¹ilªnTæng  khi n     thanh    µ   íc.Trong  êih¹n    traNh n   th   45 ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i,   t  nh ®   n Tæng  Thanh    µ   ícxem   Ðt vµ    traNh n   x   ra quyÕt  nh  ö  ývÒ   Õu  ¹i. ®Þ x l   khi n   Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Tæng  Thanh    µ   íclµ traNh n     quyÕt ®Þnh  èicïng.   cu   4. ViÖc  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    khi n   ®Þ x ph     h ch kh«ng  µm  l ®×nh chØ    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. thih quy   x ph 5. Ng êi gi¶iquyÕt  Õu  ¹ira  Õt  nh       khi n   quy ®Þ thay  æi  ×nh  ® h thøc,møc     ®é,  Ön  bi ph¸p  ö  ¹t, û  Õt  nh  ö  ¹tth×  ã  Ó  Õt  nh  Öc  x ph   hu quy ®Þ x ph   c th quy ®Þ vi båith ng,båihoµn  Öth¹itrùctiÕp (nÕu  ã)theo quy  nh  ña   ê     thi         c    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    Ò   Õt  nh  åith ng, tr h    n  ®å ý v quy ®Þ b  ê   båi hoµn  ×  ä  ã  Ó    th h c th yªu  Çu  µ  gi¶iquyÕt  c To ¸n    theo  ñ  ôc tè tông  ©n   th t     d sù.
 17. 17 6. M äi  Õu  ¹ivÒ   Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    khi n   quy ®Þ x ph     h ch trong lÜnh    vùc qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     l  n   h¶i quan  îc ¸p  ông  ® d theo ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l x l    hµnh  Ýnh. ch §iÒu      33.­Tæ chøc,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc    cung  Êp  c th«ng  tin,   Ön,ng¨n chÆn,  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò      ph¸thi     x l    h ch v h¶iquan  îckhen  ­ ®  th ëng  theo chÕ       ®é chung  ña  µ   íc. c Nh n §iÒu   34.­C¸n  é, nh©n      b  viªnh¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  c th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch theo c¸cquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ã  µnh  ng     ®Þ t i ®Þ n ch ®é s¸ch nhiÔu,     dung  óng,bao  t   che,vô  î    l ikh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  , x ph   x ph   k th , kh«ng  ®óng  møc,  ö  ¹t vîtthÈm   x ph     quyÒn  hoÆc   Õu    Çn  thi tinh th tr¸ch nhiÖ m,      vi ph¹m   c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v nguyªn  ¾c, tr×nh  ù,thñ  ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  t  t  t   ph     h chÝnh,th× tuú theo  Ýnh  Êt vµ      t ch   møc      ¹m  ®é viph ph¶ibÞ  ö  ýkû  ËthoÆc     x l   lu   truy cøu    tr¸chnhiÖm   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öth¹ivËt chÊt cho    ©n,      h s  g thi         c¸ nh tæ chøc  × ph¶ibåith ng  th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu  35.­ 1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng04    ®Þ n c hi l   t   01    n¨m  1996  µ  v thay  thÕ NghÞ   nh  ®Þ 232/H§BT  µy  th¸ng6  ng 25    n¨m  1992  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan. 2. Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc    c H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én      h d thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3.  é   ëng, Thñ   ëng  B tr   tr c¸c  ¬  c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,ngêi® øng  u     oµn  Ó,tæ      ®Ç c¸c® th   chøc    éië  x∙h   Trung  ng,Chñ  Þch  û   ¬  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản